Chương 2-Phân tích theo yêu cầu

Chia sẻ: Pacific Ocean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
100
lượt xem
47
download

Chương 2-Phân tích theo yêu cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 2-phân tích theo yêu cầu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2-Phân tích theo yêu cầu

 1. 14/9/2009 N i dung I. Đ i cương v phân tích và đ c t yêu c u II. Nghiên c u kh thi Chương 2 III. N n t ng c a phân tích yêu c u Phân tích và đ c t yêu c u IV. Xác đ nh và đ c t yêu c u V. Gi i thi u v Microsoft Visio I. Đ i cương 1. Qui trình xác đ nh yêu c u — Phân tích yêu c u là khâu k thu t đ u tiên — Bên phát tri n và khách hàng ph i h p th c hi n — Tìm hi u xem c n làm gì 1
 2. 14/9/2009 Qui trình xác đ nh yêu c u (tt) Qui trình xác đ nh yêu c u (tt) — M c tiêu c a quy trình xác đ nh yêu c u là đưa ra — Trong th c t , các yêu c u luôn luôn thay đ i, các tài li u yêu c u c a h th ng. th m chí ngay khi đang xây d ng h th ng. — Quy trình xác đ nh yêu c u bi n đ i ph — Ngư i ta thư ng s d ng mô hình xo n c đ xác thu c vào mi n ng d ng, con ngư i và t ch c đ nh các yêu c u. xây d ng yêu c u. — Mô hình xo n c cho phép vi c xác đ nh yêu c u — Tuy nhiên, nh ng quy trình này v n có chung m t và cài đ t h th ng đư c th c hi n cùng lúc. s ho t đ ng sau: phát hi n yêu c u, phân tích yêu c u, đánh giá yêu c u và qu n lý yêu c u. 2. Quy trình phát hi n và phân Qui trình xác đ nh yêu c u (tt) tích yêu c u 2
 3. 14/9/2009 II. Nghiên c u kh thi Nghiên c u kh thi (tt) B n lĩnh v c quan tâm chính — Giai đo n có t m quan tr ng đ c bi t vì liên — Kh thi v kinh t : quan đ n s l a ch n gi i pháp. — Chi phí phát tri n c n ph i cân x ng v i l i — Hi u rõ đi m m nh y u c a gi i pháp cũ ích mà h th ng đư c xây d ng đem l i — Đ nh ra nhũng v n đ c n gi i quy t — Tính kh thi v kinh t th hi n trên các n i — Đưa ra gi i pháp (sơ b ) m i dung sau: — So sánh -> tìm ra đi m cân b ng gi a nhu c u — Kh năng tài chính và kh năng — L i ích có bù đáp chi phí? — Chi phí thư ng xuyên khi ho t đ ng Nghiên c u kh thi (tt) Nghiên c u kh thi (tt) — Lu n ch ng kinh t nói chung là n n t ng — Kh thi v k thu t cho h u h t các h th ng. — Xem xét kh năng k thu t hi n có đ đ m — Lu n ch ng kinh t bao g m: b o th c hi n gi i pháp c a công ngh s — Các m i quan tâm k c phân tích chi phí/l i ích đư c áp d ng. — Chi n lư c l i t c công ty dài h n — Kh thi v k thu t bao g m: — nh hư ng t i các trung tâm hay s n ph m l i nhu n khác — R i ro xây d ng — Chi phí cho tài nguyên c n cho vi c xây d ng — Có s n tài nguyên và phát tri n th trư ng ti m năng — Công ngh 3
 4. 14/9/2009 Nghiên c u kh thi (tt) Nghiên c u kh thi (tt) — Kh thi v pháp lý — Kh thi v ho t đ ng Liên quan đ n b t kỳ s xâm ph m, vi ph m — Đánh giá tính kh thi c a phương án ti p c n pháp lu t hay khó khăn pháp lý nào có th gây t i vi c xây d ng h th ng. Trong m i ra t vi c xây d ng và v n hành h th ng. phương án ngư i ta c n xem xét h th ng có th v n hành trôi ch y hay không trong — Tính kh thi pháp lý bao g m m t ph m vi khuôn kh t ch c và đi u ki n qu n lý mà r ng các m i quan tâm k c h p đ ng, nghĩa t ch c (ngư i dùng, khách hàng) có. v pháp lý, s vi ph m và vô s các b y mà thư ng là các nhân viên k thu t không bi t t i — M c đ các phương án đư c xem xét t i trong nghiên c u kh thi thư ng b gi i h n b i các ràng bu c v chi phí và th i gian. III.N n t ng c a phân tích yêu c u 1. Các nguyên lý phân tích 1. Các nguyên lý phân tích — NL1. Mô hình hóa mi n thông tin 2. Mô hình hóa — NL2. Mô hình hóa ch c năng 3. Bi u đ phân rã ch c năng — NL3. Mô hình hóa hành vi 4. Bi u đ lu ng d li u — NL4. Phân ho ch các mô hình 5. Bi u đ th c th k t h p — NL5. Tìm hi u v n đ b n ch t 4
 5. 14/9/2009 Các nguyên lý phân tích (tt) Các nguyên lý phân tích (tt) NL1: Mô hình hóa mi n thông tin NL2: Mô hình hóa ch c năng — Ph i hi u và bi u di n đư c mi n thông tin — B n ch t c a ph n m m là bi n đ i thông tin (problem domain) — Đ nh danh các ch c năng (bi n đ i thông tin) — Đ nh danh d li u (đ i tư ng, th c th ) — Xác đ nh cách th c d li u (thông tin) di — Đ nh nghĩa các thu c tính chuy n trong h th ng — Thi t l p các m i quan h gi a các d li u — Xác đ nh các tác nhân t o d li u và tác nhân tiêu th d li u ØT đi n d li u, mô hình th c th k t h p, mô ØMô hình phân rã ch c năng, mô hình lu ng d hình quan ni m li u Các nguyên lý phân tích (tt) Các nguyên lý phân tích (tt) NL3: Mô hình hóa hành vi NL4: Phân ho ch các mô hình — Ph n m m (h th ng) có tr ng thái (hành vi) — Làm m n, phân ho ch và bi u di n các mô hình — Xác đ nh các tr ng thái c a h th ng các m c khác nhau Ví d : giao di n đ h a — Làm m n các mô hình d li u — Xác đ nh các d ki n làm thay đ i hành vi h — T o cây (mô hình) phân rã ch c năng th ng — Bi u di n hành vi các m c chi ti t khác Ví d : bàn phím, chu t, các c ng thông tin... nhau ØBi u đ tr ng thái ØMô hình lu ng d li u các m c 1,2,3,. 5
 6. 14/9/2009 Các nguyên lý phân tích (tt) 2. Mô hình hóa NL5: Tìm hi u v n đ b n ch t — Các bư c phát tri n h th ng tuy có — Nhìn nh n b n ch t c a yêu c u khác nhau nhưng có các đ c đi m chung — Không quan tâm đ n cách th c cài đ t sau: — Đ i đ u v i s ph c t p — Quá trình nh n th c và di n t ph c t p thông qua các mô hình ⇒ Đ u là quá trình mô hình hóa Mô hình hóa (tt) Mô hình hóa (tt) Nguyên lý ch ng s ph c t p Mô hình — Đ tìm hi u m t th gi i vô cùng ph c t p, — Là m t d ng tr u tư ng hóa c a m t h th ng m i khoa h c th c nghi m đ u v n d ng th c chung m t nguyên lý c b n: s tr u tư ng — Mô hình là m t hình nh (m t bi u di n) c a hóa (adtraction) m t h th ng th c, đư c di n t : — Tr u tư ng hóa: B qua các s c thái (c a m t — m t m c tr u tư ng hóa nào đó ch đ ) không liên quan đ n ch đ nh hi n — Theo m t góc nhìn nào đó th i, đ t p trung hoàn toàn vào các s c thái — Dư i m t hình th c hi u đư c (văn b n, liên quan đ n ch đ nh đó (Oxford) phương trình, b ng bi u, đ th ..) nào đó 6
 7. 14/9/2009 Mô hình hóa (tt) Mô hình hóa (tt) Các đ c đi m c a mô hình Mô hình hóa — D đ c — Dùng mô hình đ nh n th c, di n t m t h — D hi u th ng — D trao đ i M c đích c a mô hình hóa — Xác th c — Mô hình hóa đ hi u — Ch t ch — Mô hình hóa đ trao đ i — Đ yđ — Mô hình hóa đ hoàn ch nh — D hi n th c Mô hình hóa (tt) Mô hình hóa (tt) Nh ng thách th c Các công c mô hình hóa — S ph c t p c a lãnh v c bài toán và trách — Bi u đ phân rã ch c năng - Function nhi m c a h th ng. Decomposition Diagram (FDD) — Yêu c u trao đ i gi a ngư i v i ngư i. — Bi u đ lu ng d li u - Data Flow Diagram — Đ i đ u v i s thay đ i liên t c (DFD) — Bi u đ th c th m i quan h - Entity Relationship Diagram (ER) 7
 8. 14/9/2009 + 3. Bi u đ phân rã ch c năng Bi u đ phân rã ch c năng (tt) — Function Decomposition Diagram (FDD) Ví d v FDD — Xác đ nh ph m vi c a h th ng QL tài chính QL tài chính — Phân ho ch ch c năng — T o n n t ng cho thi t k ki n trúc h th ng QL v n đ u tư L p k ho ch QL ngân sách Phân b v n K ho ch Phân b đ u tư dài h n ngân sách K ho ch S d ng QL các d án ng n h n ngân sách + + Bi u đ phân rã ch c năng (tt) Bi u đ phân rã ch c năng (tt) Ý nghĩa c a FDD Bi u đ phân rã ch c năng – các nguyên t c — FDD cho phép xác đ nh các ch c năng c n — Nguyên t c th c ch t nghiên c u trong t ch c M i ch c năng đư c phân rã là m t b ph n — Bi t đư c v trí c a m i công vi c trong h th c s tham gia th c hi n các ch c năng đã th ng. Tránh dư th a hay trùng l p phân rã ra nó. — Là cơ s đ xây d ng sơ đ lu ng d li u — Nguyên t c đ y đ — Là cơ s đ nghiên c u c u trúc các chương Vi c th c hi n các ch c năng m c dư i tr c trình h th ng ti p ph i đ m b o th c hi n đư c ch c năng trên đã phân rã ra chúng. 8
 9. 14/9/2009 + + Bi u đ phân rã ch c năng (tt) Bi u đ phân rã ch c năng (tt) Quy trình xây d ng FDD Bi u đ phân rã ch c năng (tt) — Bư c 1: Kh o sát, tìm hi u t ch c, các ch c — Chú ý năng nghi p v c a t ch c. — BFD ch cho chúng ta bi t h th ng c n ph i làm — Bư c 2 : Mô t ho t đ ng c a các ch c năng gì ch không ch ra h th ng ph i làm như th nào dư i d ng văn b n — BFD không phân bi t ch c năng hành chính hay — Bư c 3 : D a vào văn b n mô t ch c năng ( ch c năng qu n lý. T t c ch c năng đ u quan tr ng và c n x lý như nhau như m t ph n c a bư c 2) v sơ đ BFD cùng m t c u trúc c a h th ng thông tin qu n lý. + + Bi u đ phân rã ch c năng (tt) Bi u đ phân rã ch c năng (tt) Ví d 1: Qu n lý bán hàng Qu n lý bán hàng — Đ qu n lý bán hàng, trư c h t cty ph i tìm ki m th trư ng. Sau khi đã tìm ki m đư c khách hàng, Tìm ki m th Ký k t h p đ ng Giao hàng cty th c hi n vi c ký k t h p đ ng và cu i cùng là trư ng giao hàng. — Trong khi ký k t h p đ ng, ph i th a thu n phương Qu n cáo s n Th a thu n PT ph m thanh toán V n chuy n hàng th c thanh toán và phương th c giao hàng — Đ th c hi n h p đ ng cty ph i th c hi n vi c giao hàng b ng cách v n chuy n đ n đ a ch c a khách Gi i thi u s n Th a thu n PT Thu ti n ph m giao hàng hàng và thu ti n c a khách hàng. 9
 10. 14/9/2009 + 4. Bi u đ lu ng d li u Bi u đ lu ng d li u (tt) — Data Flow Diagram (DFD) — Là công c dùng đ tr giúp cho 4 ho t đ ng chính c a PTV h th ng trong quá trình phân tích thông tin. — Cách th c d li u đư c x lý trong h th ng — Phân tích DFD dùng đ xác đ nh yêu c u c a ngư i s d ng. — Có nhi u m c chi ti t khác nhau (có c u — Thi t k DFD đ v ch k ho ch và minh h a các phương án trúc) cho PTV h th ng và ngư i dùng khi thi t k h th ng m i. — Bi u đ t DFD là công c đơn gi n, d hi u đ i v i PTV h — Có nhi u bi n th và m r ng khác nhau th ng và ngư i dùng. — Tài li u DFD cho phép bi u di n tài li u phân tích h th ng m t cách đ y đ , súc tích và ng n g n. DFD cung c p cho ngư i dùng m t cái nhìn t ng th v h th ng và cơ ch lưu chuy n thông tin trong h th ng đó. + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Các ký hi u trong DFD (tt) Các ký hi u trong DFD (tt) — Ti n trình: là m t công vi c hay m t hành đ ng có tác — Lu ng d li u: thông tin chuy n vào hay ra kh i 1 ti n đ ng lên d li u làm nó di chuy n. trình. — Thư ng ký hi u b ng hình tròn hay ch nh t góc tròn — Bi u di n b ng m t đo n th ng đ nh hư ng ít nh t 1 — Ví d : đ u — Ví d : Nh n hóa đơn Thu n Hóa đơn Ki m tra Hóa đơn đã ki m tra hóa đơn 10
 11. 14/9/2009 + + Các mô hình (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Các ký hi u trong DFD (tt) Các ký hi u trong DFD (tt) — Kho d li u: bi u di n thông tin c n lưu tr trong m t — Tác nhân ngoài: là m t th c th ngoài h th ng, có kho ng th i gian đ m t hay nhi u quá trình tác nhân trao đ i thông tin v i h th ng truy c p vào. — Tác nhân trong: là m t ch c năng hay m t h con c a — Ví d : h th ng đư c mô t m t trang khác c a mô hình nhưng có trao đ i thông tin v i các ph n t thu c trang Lên giá hóa Hi u ch nh đơn giá hi n t i c a mô hình — Ví d : Danh sách giá Giao hàng Danh sách giá Thanh toán + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Các ký hi u trong DFD Phân rã DFD Ch c năng Lu ng d li u Kho d li u Tác nhân ngoài Tác nhân trong — Sơ đ DFD đ y đ c a m t h th ng thư ng r t ph c t p, không th x p trong m t trang sơ đ đư c. Ngư i hay t M t ch c năng Đ nh nghĩa Nhi m v x lý thông tin Thông tin vào / ra m t ch c năng x Nơi lưu tr thông tin trong m t th i ch c ngoài h th ng có giao hay m t h con c a h th ng — C n s d ng các k thu t phân rã (explosion) theo th lý gian ti p v i h nhưng đư c mô th ng t trang khác b c đ phân chia sơ đ ra nhi u c p. Tên đi Đ ng t Danh t Danh t Danh t Đ ng t — M c cao nh t là sơ đ ng c nh g m các quá trình kèm (+ b ng ) (+ tính t ) (+ tính t ) chính bên trong h th ng. N i dung c a m i quá trình Tên Bi u đ Tên Tên Tên Tên này có th bi u di n bên trong m t trang, trong đó xác đ nh các quá trình con. Làm đơn Ví d đ t hàng Hoá đơn đã xác nh n chi Đơn hàng Nhà cung c p Thanh toán — M i quá trình con l i đư c bi u di n trên m t trang khác v các quá trình con c a riêng nó. 11
 12. 14/9/2009 + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Phân rã DFD (tt) Phân rã DFD (tt) — Trong quá trình phân m c ph i cho m i trang DFD m t tiêu đ riêng, trong đó sơ đ ng c nh là tên toàn b h th ng. Tiêu đ các m c th p hơn s mang tên c a quá trình đang tri n khai. — Sơ đ ng c nh m c cao nh t cho ta m t cái nhìn t ng quan v h th ng và môi trư ng nó đang t n t i. — Sơ đ m c 0 là sơ đ phân rã t sơ đ ng c nh. — Sơ đ m c i (i >=1) là sơ đ phân rã c a sơ đ m c i-1 + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Phân rã DFD (tt) Quy t c l p DFD — Cái vào c a m t ti n trình ph i khác v i cái ra c a nó. — Các đ i tư ng ph i có tên duy nh t. Tuy nhiên các tác nhân ngoài hay các kho d li u có th v t i nhi u v trí khác nhau đ d quan sát. — M i ti n trình ph i có m t ít nh t m t cái vào (input) và ra (output). — Lu ng d li u không th đi tr c ti p t kho n y đ n kho khác. — D li u không th di chuy n tr c ti p t m t tác nhân đ n m t kho và ngư c l i. 12
 13. 14/9/2009 + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Quy t c l p DFD (tt) Phương pháp xây d ng DFD — D li u không th đi tr c ti p t tác nhân đ n tác — T sơ đ phân rã ch c năng. nhân. — M i ch c năng tương ng v i m t ti n trình. — M t lu ng d li u không th quay l i nơi nó v a đi ra. — M c cao nh t tương ng sơ đ ng c nh. — Trong quá trình phân rã luôn luôn ph i đ m b o tính — Các m c ti p theo tương ng m c 1,2,… cân b ng: m i lu ng d li u vào và ra, các tác nhân — Trong quá trình xây d ng luôn tuân th các quy t c. ngoài và các kho d li u ph i đư c b o toàn trong sơ đ m c sau. — Quá trình phân rã d ng khi đ t đư c lu ng d li u sơ c p (m t ti n trình là m t tính toán hay m t thao tác d li u đơn gi n. + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Ví d v DFD: Qu n lý tín d ng Ví d v DFD: Qu n lý tín d ng — Sơ đ ng c nh — Sơ đ m c 0 Khách hàng Khách hàng Ti n tr Ti n vay Ti n tr Đơn vay Đơn vay Khách hàng Ti n vay Qu n lý tín Khách hàng 1.0 Tr l i 2.0 d ng Cho vay Thu n TT đ i Tr l i TT ti n vay chi u Ti n còn n Khách hàng D1 S n 13
 14. 14/9/2009 + + Bi u đ lu ng d li u (tt) Bi u đ lu ng d li u (tt) Ví d v DFD: Qu n lý tín d ng Ví d v DFD: Qu n lý tín d ng — Sơ đ m c 1 c a 1.0 — Sơ đ m c 1 c a 2.0 2.2 1.1 Đơn đã ki m tra 1.2 X lý trong N trong h n TT n trong h n Nh n đơn Duy t vay h n 2.1 TT đ i Đơn vay Đơn đã duy t chi u 2.4 Xác đ nh kỳ D1 S n h n Ghi n Khách hàng 1.4 1.3 Ghi s n Tr l i Ti n tr 2.3 Hóa đơn ti n vay N ngoài h n X lý ngoài TT n ngoài h n TT ti n vay Tr l i Ti n vay h n Khách hàng D1 S n Khách hàng 5. Bi u đ th c th k t h p Bi u đ th c th k t h p (tt) — Các ký hi u — Entity Relationship Diagram (ER) — Mô t m i quan h v n có c a th gi i th c — Th c th — M i quan h ØPhân tích d li u đ c l p v i x lý ØT o ra mô hình tr u tư ng hư ng khách hàng 14
 15. 14/9/2009 Bi u đ th c th k t h p (tt) Bi u đ th c th k t h p (tt) — L c lư ng tham gia m i quan h — L c lư ng tham gia m i quan h Đăng ký (1,1) (0,n) h kh u NGƯ I NHÀ (0,n) (1,n) S h u Bi u đ th c th k t h p (tt) Bi u đ th c th k t h p (tt) — Xác đ nh th c th và m i quan h — Các bư c mô hình hóa v i ER — Th c th : — Xác đ nh các th c th và các thu c tính c a — Là các danh t (trong các câu mô t yêu c u) chúng — Có các thu c tính khóa (xác đ nh duy nh t) — Xác đ nh các m i quan h gi a các th c th — M i quan h : — Mô t các th c th , các thu c tính và các m i — Ho t đ ng x y ra gi a các th c th quan h — Có nghĩa v i ho t đ ng c a h th ng — Là đ ng t 15
 16. 14/9/2009 6. Ngư i phân tích IV. Xác đ nh và đ c t yêu c u — Đóng vai trò đ c bi t quan tr ng — C n có các kh năng sau: 1. Các lo i yêu c u — Hi u th u các khái ni m tr u tư ng, t ch c l i thành các 2. Ti n trình phân tích và xác đ nh yêu c u phân tích logic và t ng h p các gi i pháp d a trên t ng d i phân chia. 3. Các phương pháp h tr — Rút ra các s ki n thích đáng t các ngu n xung kh c và l n 4. Đ c t yêu c u l n. 5. Th m đ nh yêu c u — Hi u đư c môi trư ng ngư i dùng/khách hàng. — Áp d ng các ph n t h th ng ph n c ng và/ho c ph n m m 6. Làm b n m u vào môi trư ng ngư i s d ng/khách hàng. — Giao ti p t t d ng vi t và nói. — Tr u tư ng hóa/t ng h p v n đ t các s ki n riêng l . 1. Các lo i yêu c u Các lo i yêu c u (tt) — Yêu c u ch c năng — Yêu c u phi ch c năng Mô t các ch c năng (d ch v ) mà ph n m m s cung — Các ràng bu c v ch t lư ng, môi trư ng, c p. G m chu n s d ng, qui trình phát tri n… — Yêu c u ch c năng nghi p v — Đ c thù theo t ng khách hàng do đó r t khó Công vi c có th t trong th gi i th c, có 4 lo i nghi p v thông d ng trong các lãnh v c: lưu tr , phân tích tra c u, tính toán, k t xu t — Ví d : — Yêu c u ch c năng h th ng — Yêu c u v s n ph m Công vi c phát sinh do s d ng máy tính như: — Yêu c u c a t ch c phân quy n, sao lưu/ph c h i, c u hình, báo đ ng — Yêu c u ngoài nh c nh 16
 17. 14/9/2009 2. Ti n trình n m b t và xác đ nh Các lo i yêu c u (tt) yêu c u • Yêu c u phi ch c năng Ti n trình n m b t (tt) Ti n trình n m b t (tt) — Tài li u mô t h th ng Khuyên cáo v tài li u — Mô t chung — Tài li u mô t h th ng & Tài li u đ nh nghĩa — Sơ đ t ch c yêu c u — Ho t đ ng nghi p v — Mô t các d ch v mà ph n m m cung c p — Th c tr ng: khó khăn và thu n l i — Nhi u đ i tư ng ngư i đ c khác nhau — Tài li u đ nh nghĩa h th ng ØVi t b ng ngôn ng t nhiên hư ng ngư i — Danh sách yêu c u dùng — Mô t sơ lư c các yêu c u ØLi t kê và mô t đ y đ yêu c u ch c năng và phi ch c năng 17
 18. 14/9/2009 Ti n trình n m b t (tt) 3. Các phương pháp đi u tra Chi n lư c đi u tra Các khó khăn — G m các y u t sau: — Khách hàng ch có khái ni m mơ h — Các ngu n thông tin đi u tra. — Khách hàng hay thay đ i yêu c u — Các phương pháp áp d ng cho m i ngu n thông tin. — Các yêu c u có tính đ c thù — Các quy trình đi u tra thích h p — H th ng nhi u ngư i dùng — Ngư i đ t hàng khác ngư i dùng th t s Các phương pháp đi u tra (tt) Các phương pháp đi u tra (tt) Tri n khai m t chi n lư c đi u tra Các ngu n đi u tra — Các ngư i dùng h th ng. — Các s sách, tài li u. — Các chương trình máy tính. — Các tài li u mô t quy trình, ch c trách. — Các thông báo. 18
 19. 14/9/2009 Các phương pháp đi u tra (tt) Các phương pháp đi u tra (tt) Phương pháp đi u tra Nghiên c u tài li u — Nghiên c u tài li u — Đây là m t s quan sát gián ti p, giúp cho PTV n m — Ph ng v n đư c nh ng quy trình ho t đ ng. — Quan sát — Thông qua vi c nghiên c u: — B ng câu h i — Các ch ng t giao d ch — Các s sách — Đó lư ng — Các tài li u t ng h p — Joint Application Design – JAD — Vi c nghiên c u tài li u thư ng k t h p v i ph ng — Làm b n m u v n m c th p (m c thao tác, th a hành) Các phương pháp đi u tra (tt) Các phương pháp đi u tra (tt) Quan sát Ph ng v n — Quan sát tr c ti p t i hi n trư ng, nơi là vi c m t — T ch c ph ng v n các nhân viên tr c t t i các cách th đ ng m c trong t ch c — Có th nhìn th y các ch c năng đư c th c hi n như — Mang tính ngh thu t (kinh nghi m) hơn là k thu t th nào. — Thư ng m t nhi u th i gian — Ph i có 1 m c đích rõ ràng khi ph ng v n — Các chi ti t thao tác quan sát đư c c a h th ng cũ — Ph i xác đ nh nh ng TT còn thi u c n ph ng v n thư ng không phù h p v i h th ng m i. — Ph ii tìm hi u thu t ng k thu t c a ngư i đư c — Ngư i b quan sát thư ng khó ch u ph ng v n — Do đó thư ng k t h p v i ph ng v n — Ph i phát th o danh sách các câu h i c n ph ng v n 19
 20. 14/9/2009 Các phương pháp đi u tra (tt) Các phương pháp đi u tra (tt) — Câu h i trong ph ng v n — Khi ph ng v n — Câu h i m và câu h i đóng — C n trình bày m c tiêu c a bu i ph ng v n — Tr t t các câu h i: — C g ng đ t ngư i ph ng v n vào tr ng thái — Thu h p d n: t nh ng câu h i khái quát -> tho i mái t p trung vào m t ch đi m, chi ti t nh t đ nh — Xem xét nh ng câu h i đã đư c chu n b — M r ng d n: ban đ u đ c p m t vài vi c c — Không ch trích ngư i b ph ng v n th -> m r ng d n ph m vi — Không rơi vào tình tr ng th o lu n ưu đi m và — Th t r i m : t p trung vào m t ch đi m, r i như c đi m c a nh ng nhân viên khác l i bung ra đ khuy t trương hi u qu Các phương pháp đi u tra (tt) Các phương pháp đi u tra (tt) — Tóm t t nh ng đi m mà ngư i đư c ph ng v n đã — H n ch c a ph ng v n trình bày — Ngư i đư c ph ng v n có th t ch i h p tác — Gi i thích m c đích c a vi c ghi chép và ghi âm — Ngư i ph ng v n ch nói nh ng công vi c mà n u s d ng h c n ph i th c hi n, ch không nói nh ng — Ph ng v n ng n g n, ch kéo dài trong 20–30 phút công vi c mà h đang th c hi n — Tóm t t nh ng đi m chính vào cu i cu c ph ng — Đ i v i nhân viên văn phòng, h không mô t v n công vi c và không nói rõ cách th c hi n nh ng — Đăng ký cu c ph ng v n ti p theo, n u c n, v i công vi c này như th nào ngư i s đư c ph ng v n lúc k t thúc cu c ph ng — Ngư i ph ng v n ph i l c l i t t c nh ng đi u v n thu th p đư c 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản