intTypePromotion=1

Chương 2: Tính nội lực của kết cấu phẳng tĩnh định

Chia sẻ: Nguyendanh Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
438
lượt xem
113
download

Chương 2: Tính nội lực của kết cấu phẳng tĩnh định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày về cách Tính nội lực của kết cấu phẳng tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Tính nội lực của kết cấu phẳng tĩnh định

 1. Ch¬ng 2 TÝnh néi lùc cña kÕt cÊu ph¼ng tÜnh ®Þnh 2-01 : TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu dÇm tÜnh ®Þnh nhiÒu nhÞp sau : 24kNm 36kN 12kN 18kN 10kN 8kN/m 6kN/m 12kNm 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2-02 : TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu dÇm tÜnh ®Þnh nhiÒu nhÞp sau : 10kN 12kNm 20kN 24kN 6kN/m 18kNm 2 3 2 2 3 2 2 2 2-03 : TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 20 kN.m 10 kN/m 10 kN 2m 10 kN 2m 2m 2m 2-04 : TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 5 kN/m 2m 10 kN 40 kN.m 3m 2-05 : TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 2m 4m
 2. 12 kN/m 10 kN 2m 20 kN 2m 2m 2-06: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 10 kN 2m 20 kN/m 20 kN 3m 4m 2m 4m 2-07: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 20 kN 30 kN 20 kN 8 kN/m 8 kN/m 2m 3m 40 kN 10 kN 10 kN/m 10 kN/m 2m 2m 2m 2m 2m 2-08: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 3m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
 3. 2-09: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 40 kN.m 20 kN 2m 10 kN/m 2m 2m 2m 2-10: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 12 kN/m 1m 60 kN 2m 10 kN/m 40 kN 2m 2m 1m 2m 2m 1m 2m 2-11: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau :
 4. 2 kN/m 6 kN.m 2m 8 kN 1m 2m 1m 2m 3m 1m 2m 2m 2-12: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 8 kN.m 3m 4 kN/m 2m 10 kN 2m 2m 2m 4m 2-13: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 20 kN 20 kN 1m 40 kN.m 2m 10 kN/m 10 kN/m 2m 4m 2m 2-14: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau :
 5. 10 kN/m 1m 40 kN.m 2m 10 kN/m 20 kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2-15: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 60 kN.m 10 kN 2m 40 kN 10 kN/m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2-16: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 40 kN.m 10 kN/m 10 kN/m 1m 20 kN 20 kN/m 1m 2m 4m 2m 2-17: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 20 kN 10 kN/m 60 kN 2m 40 kN.m 2-18: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
 6. 20 kN/m 30 kN 40 kN.m 10 kN/m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2-19: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 60 kN 2m 30 kN.m 10 kN/m 10 kN/m 4m 2-20: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men cña kÕt cÊu sau : 4m 2m kN.m 60 2m 2m 10 kN/m 2m 10 kN/m 40 kN 2m 4m 2m 2m 10 kN 4 kN 6 kN/m 8 kN/m 2-21: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men vµ lùc c¾t cña kÕt cÊu vßm 3 chèt sau. Ph¬ng tr×nh 4f th©n vßm y = x( l − x ) : 6m l2 4m 4m 4m 4m
 7. 2-22: TÝnh vµ vÏ biÓu ®å m«men vµ lùc c¾t cña kÕt cÊu vßm 3 chèt sau. Ph¬ng tr×nh 4f th©n vßm y = x( l − x ) : l2 20 kN/m 40 kN 4m 6m 4m 2m 2-23: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b vµ c trong kÕt cÊu dµn sau : 9 kN 12 kN 0,15m b c a 0,15m 0,4m x 6 2-24: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c vµ d trong kÕt cÊu dµn sau : c b 60 kN 3m 80 kN 2m a d 40 kN 60 kN 2-25: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c vµ 4m trong kÕt cÊu dµn sau : d x8 c 4m d b 2m a 80 kN 4m x 8
 8. 2-26: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c ; d ; e vµ f trong kÕt cÊu dµn sau : 30 kN b d 1m e g c 3m f a 60 kN 80 kN 30 kN 2,5m x 6 2-27: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c ; d ; e vµ f trong kÕt cÊu dµn sau : 90 kN c 30 kN 1m f e a 2,5m b d 60 kN 80 kN 120 kN 2,5m x 6 2-28: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c ; d vµ e trong kÕt cÊu dµn sau : d a b 4m c e 30 kN 20 kN 10 kN 4m x 3 4m x 3 80 kN 40 kN 20 kN 2-29: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c ; d vµ e trong kÕt cÊu dµn sau : 120 kN b 4m e a c d 4m 4m x 8 4m x 4
 9. 2-30: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c ; d vµ e trong kÕt cÊu dµn sau : b 4m a c d f 60 kN 4m e 60 kN 40 kN 80 kN 4m x 8 4m x 4 4m x 4 2-31: TÝnh néi lùc c¸c thanh a ; b ; c vµ d trong kÕt cÊu dµn sau : 60 kN 120 kN 30 kN 45 kN d b 4m a c 4m 4m x 6 4m x 4 Ch¬ng 3 TÝnh néi lùc b»ng §êng ¶nh hëng 3-01: TÝnh QA ; MB ; QDTr vµ Mi cña kÕt cÊu sau b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ¶nh hëng :
 10. 30 kN 10 kN/m 20 kN 20 kN A F i B C D E 2m 2m 2m 2m 2m 1m 2m 1m 3-02 TÝnh Mi ;Qi ; MB vµ QDTr cña kÕt cÊu sau b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ¶nh hëng : 10 kN 20 kN 40 kN 6 kN/m 20 kN.m 10 kN/m A i B C D E F 6m 6m 4m 4m 4m 6m 3-03 TÝnh néi lùc c¸c thanh a; b vµ c cña kÕt cÊu sau b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ¶nh h- ëng : 60 kN 40 kN 90 kN b 1,5m a 1,5m c 4m x 6 3-04 TÝnh vµ vÏ ®ah néi lùc c¸c thanh a; b; c; d; e vµ f cña kÕt cÊu sau : d e 5,5m b a 3m 3,5m c f 3-05 TÝnh vµ vÏ ®ah néi lùc c¸c thanh a; b; c; d vµ e cña kÕt cÊu sau : 4m x 6 4m x 2 d c 1m b e a 3m 4m x 2 4m x 4 4m x 2
 11. 3-06 TÝnh vµ vÏ ®ah néi lùc c¸c thanh a; b; c; d vµ e cña kÕt cÊu sau : d c 1m b a e 3m 4m x 2 4m x 4 4m x 2 3-07 TÝnh vµ vÏ ®ah néi lùc c¸c thanh a; b; c; d vµ e cña kÕt cÊu sau : b 3m c d e 1,5m a 4m x 8 3-08 TÝnh vµ vÏ ®ah néi lùc c¸c thanh a; b; c; d vµ e cña kÕt cÊu sau : e 1m 1,5m b d a 3m c 4m x 6 3-09 TÝnh vµ vÏ ®ah néi lùc c¸c thanh a; b; c; d; e; f; g vµ h cña kÕt cÊu sau : e h c 2m f g a 2m d b 2m x 8 2m x 4
 12. 3-10 TÝnh néi lùc c¸c thanh a; b; c vµ d cña kÕt cÊu sau b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ¶nh hëng: c 2m d b 2m a 60 kN 40 kN 30 kN 2m x 6 3-11 TÝnh néi lùc c¸c thanh a; b; c vµ d cña kÕt cÊu sau b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ¶nh hëng: 2m a b 4m c d 80 kN 60 kN 100 kN 3m x 8 3-12 TÝnh néi lùc c¸c thanh a; b; c; d vµ e cña kÕt cÊu sau b»ng ph¬ng ph¸p ®êng ¶nh hëng: e 2m c b 2m d a 120 kN 80 kN 100 kN 2m x 8 2m x 2
 13. 3-13: TÝnh ph¶n lùc ngang H vµ momen t¹i mÆt c¾t K trªn vßm b»ng ph¬ng ph¸p ®- 4f êng ¶nh hëng. Ph¬ng tr×nh th©n vßm y = x( l − x ) : 10 kN l2 4 kN 6 kN/m 8 kN/m 6m 4m 4m 4m 4m 3-14: TÝnh ph¶n lùc ngang H vµ momen t¹i mÆt c¾t K trªn vßm b»ng ph¬ng ph¸p ®- 4f êng ¶nh hëng. Ph¬ng tr×nh th©n vßm y = x( l − x ) : l2 20 kN/m 40 kN 4m 6m 4m 2m Ch¬ng 4 TÝnh chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu ph¼ng tÜnh ®Þnh 4-01: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i C vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i A cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè :
 14. 10 kN 20 kN 10 kN/m 80 kN.m C A B 3m 3m 4m 4m 4-02: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i D vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 10 kN 10 kN/m 10 kN D C E F 4,5m A B 1,5m 3m 1,5m 4-03: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i E vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i D cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 10 kN/m 10 kN D C E 4m A B 4-04: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng4m C vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i E cña kÕt cÊu sau. t¹i 2m Cho EJ = h»ng sè : 60 kN D E 4m 24 kN/m A C B 4m 4m
 15. 4-05: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i D vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : C 3m 4 kN/m 15 kN E B D 3m A 6m 3m 4-06: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i D vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i A cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : B 3m 20 kN 10 kN 10 kN/m D C E 3m A 4m 2m 2m 4-07: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i E vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i D cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 10 kN/m 30 kN C D 3m A E B 3m 3m
 16. 4-08: TÝnh chuyÓn vÞ ngang t¹i C vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 30 kN 15 kN D A C 4m 10 kN/m E B 4m 4m 4-09: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i A vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 12 kN/m D E 4m 50 kN C B A 4m 4m 4-10: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i B vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i D cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 8 kN/m 10 kN A C D 3m 40 kN.m E B 3m 3m
 17. 4-11: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i E vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i C cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 60 kN 15 kN D A C 4m 10 kN/m E B 4m 4m 4-12: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i E vµ chuyÓn vÞ gãc quay t¹i B cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 16 kN/m 30 kN C D E 4m 20 kN.m A B 3m 2m 4-13: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i C vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 40 kN.m 4-14: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹iDC vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho E 16 kN/m EJ = h»ng sè : 3m 24 kN/m A 20 kN B D C E 3m 3m 3m B A C 3m 3m
 18. 4-15: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i E vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i D cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 20 kN.m D C 2m 30 kN 2m 8 kN/m A B E 4m 4m 4-16: TÝnh chuyÓn vÞ gãc quay t¹i E vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i E cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : A 2m 30 kN.m 15 kN E D F 10 kN/m 2m B C 4m 2m 4-17: TÝnh chuyÓn vÞ gãc quay t¹i C vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i F cña kÕt cÊu sau. Cho EJ = h»ng sè : 40 kN F 8 kN/m 3m 15 kN D E C 10 kN/m 3m A B 4m 4m
 19. 4-18: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i D vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i C cña kÕt cÊu sau. Cho EF = h»ng sè : P 2P P A C 3m B D 4m x 3 4-19: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i D vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i C cña kÕt cÊu sau. Cho EF = h»ng sè : 2P A C 3m B D 3P P 4m x 3 4-20: TÝnh chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t¹i E vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i C cña kÕt cÊu sau. Cho h1 = h2 = h/2 = 0,25m : 0 0 30 30 C D E 0 30 0 0 3m 20 30 A B 3m 3m
 20. 4-21: TÝnh chuyÓn vÞ gãc quay t¬ng ®èi t¹i D vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i C cña kÕt cÊu sau. Cho h1 = h2 = h/2 = 0,15m : 0 25 C D E 0 0 3m 20 10 20 0 A B 3m 3m 4-22: TÝnh chuyÓn vÞ gãc quay t¹i A vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i D cña kÕt cÊu sau. Cho h1 = h2 = h/2 = 0,2m : 0 10 D E 0 15 0 20 0 10 4m B C A 0 20 4m 4m 4-23: TÝnh chuyÓn vÞ gãc quay t¬ng ®èi t¹i B vµ chuyÓn vÞ ngang t¹i D cña kÕt cÊu sau. Cho h1 = h2 = h/2 = 0,4m : 0 25 D E 0 15 0 10 0 10 4m B C A 0 10 4m 4m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2