Chương 2: Tổ chức mạng viễn thông

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
361
lượt xem
175
download

Chương 2: Tổ chức mạng viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (Public - Switched telephone network - PSTN ) được tổ chức thành hệ thống 5 cấp. Các tổng đài lớp 5, còn gọi là tổng đài cuối, kết nối đến các thuê bao riêng lẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Tổ chức mạng viễn thông

 1. Chöông 2 TOÅ CHÖÙC MAÏNG VIEÃN THOÂNG
 2. NvHien - PTITHCM 1. Caùc thaønh phaàn cuûa MVT Thieát bò chuyeån maïch Thieát bò ñaàu cuoái Thieát bò Truyeàn daãn
 3. NvHien - PTITHCM
 4. NvHien - PTITHCM
 5. NvHien - PTITHCM Toång ñaøi ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo?
 6. NvHien - PTITHCM
 7. NvHien - PTITHCM
 8. NvHien - PTITHCM
 9. NvHien - PTITHCM
 10. NvHien - PTITHCM
 11. NvHien - PTITHCM
 12. NvHien - PTITHCM
 13. NvHien - PTITHCM
 14. NvHien - PTITHCM
 15. NvHien - PTITHCM
 16. NvHien - PTITHCM
 17. NvHien - PTITHCM 2. Caáu hình MVT Maïng maéc löôùi
 18. NvHien - PTITHCM
 19. NvHien - PTITHCM 2. Caáu hình MVT Maïng hình sao
 20. NvHien - PTITHCM 2. Caáu hình MVT Maïng hoån hôïp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản