CHƯƠNG 2c: MẠCH VÒNG DẪN ĐIỆN

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
16
download

CHƯƠNG 2c: MẠCH VÒNG DẪN ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

dòng điện hàn dính và các biện pháp chống hàn dính của tiếp điểm Khi dòng điện qua tiếp điểm lớn hơn dòng điện định mức Iđm (quá tải khởi động , ngắn mạch) nhiệt độ sẽ tăng lên và tiếp điểm bị đẩy do lực điện động dẫn đến khả năng hàn dính . Độ ổn định của tiếp điểm chống đẩy và chống hàn dính gọi là độ ổn định điện động (độ bền điện động ). Độ ổn định nhiệt và ổn định điện động là các thông số quan trọng đ-ợc biểu thị qua trị số của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2c: MẠCH VÒNG DẪN ĐIỆN

  1. dßng ®iÖn hµn dÝnh vµ c¸c biÖn ph¸p chèng hµn dÝnh cña tiÕp ®iÓm Khi dßng ®iÖn qua tiÕp ®iÓm lín h¬n dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m (qu¸ t¶i khëi ®éng , ng¾n m¹ch) nhiÖt ®é sÏ t¨ng lªn vµ tiÕp ®iÓm bÞ ®Èy do lùc ®iÖn ®éng dÉn ®Õn kh¶ n¨ng hµn dÝnh . §é æn ®Þnh cña tiÕp ®iÓm chèng ®Èy vµ chèng hµn dÝnh gäi lµ ®é æn ®Þnh ®iÖn ®éng (®é bÒn ®iÖn ®éng ). §é æn ®Þnh nhiÖt vµ æn ®Þnh ®iÖn ®éng lµ c¸c th«ng sè quan träng ®-îc biÓu thÞ qua trÞ sè cña dßng ®iÖn tíi h¹n Ithhd , t¹i trÞ sè ®ã sù hµn dÝnh cña tiÕp ®iÓm cã thÓ kh«ng x¶y ra , nÕu c¬ cÊu ng¾t cã ®ñ kh¶ n¨ng ng¾t tiÕp ®iÓm . Cã hai tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ : lùc cÇn thiÕt ®Ó t¸ch c¸c tiÕp ®iÓm bÞ hµn dÝnh; TrÞ sè tíi h¹n cña dßng ®iÖn hµn dÝnh ; Nã phô thuéc vµo vËt liÖu tiÕp ®iÓm vµ kÕt cÊu , chÕ ®é lµm viÖc cña khÝ cô ®iÖn . A- x¸c ®Þnh trÞ sè dßng ®iÖn hµn dÝnh theo quan hÖ lý thuyÕt : 1) Gi¶ thiÕt khi cã dßng ®iÖn cã trÞ sè kh«ng ®æi ch¹y qua, nhiÖt ®é cña vïng tiÕp xóc t¨ng nhanh ®Õn trÞ sè gÇn nãng ch¶y , dßng ®iÖn tíi h¹n Ithhd gÇn tíi trÞ sè hµn dÝnh . t1  4 F td  T td  T td e T I thhd  arccos( ) H t  1 B T txt  T td e T (2-30) Tt® - NhiÖt ®é cña thanh dÉn xa vïng tiÕp xóc , do trÞ sè dßng ®iÖn lín ( qu¸ t¶i , ng¾n m¹ch , khëi ®éng ) g©y ra khi ch¶y qua m¹ch vßng dÉn ®iÖn . Ttxt – NhiÖt ®é cña vïng tiÕp xóc t¹i thêi ®iÓm t1 , cã thÓ coi Ttxt= Ttx. H - §é cøng Bribel ë nhiÖt ®é Ttx . Ft® - Lùc Ðp tæng cña tiÕp ®iÓm Ft® = Ft® - F®®1  F®®2 , KG (2-31) Ft® - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm . F®®1 – Lùc ®iÖn ®éng do ®-êng ®i cña dßng bÞ th¾t l¹i , nã ng-îc chiÒu víi lùc lß xo cña
  2. tiÕp ®iÓm . F®®2 – Lùc ®iÖn ®éng gi÷a c¸c chi tiÕt cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn gÇn víi tiÕp ®iÓm . T – H»ng sè thêi gian ph¸t nãng cña tiÕp ®iÓm C. .Ftd  T , S (2  32)  24.HB Trong ®ã : C, ,  - tØ nhiÖt , khèi l-îng riªng vµ hÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu ( b¶ng ) Ithhd – Dßng ®iÖn kh«ng ®æi ( dßng 1 chiÒu ) . Víi dßng ®iÖn xoay chiÒu ( dßng ng¾n m¹ch , ng¾n h¹n ) th× Ithhd tÝnh theo trÞ sè b×nh ph-¬ng trung b×nh theo thêi gian dßng ®iÖn ®i qua t1 trong nöa chu kú ®Çu . Víi tiÕp ®iÓm cã dßng lín , lùc Ðp Ft® lín th× Ithhd lÊy theo trÞ biªn ®é cña nöa sãng ®Çu tiªn . B – tÝnh to¸n trÞ sè ban ®Çu cña dßng ®iÖn hµn dÝnh dùa vµo quan hÖ gi÷a ®iÖn ¸p r¬I vµ nhiÖt ®é cña bÒ mÆt tiÕp xóc tiÕp ®iÓm : Ihdb® = A f nc . Ftd (2- 33) 2 32   nc (1    nc ) A 3 2 (2-  H B 0  0 (1    nc ) 3 34) A – H»ng sè víi tõng lo¹i vËt liÖu 0 - §iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë 00 C HB0 - §é cøng Brinel cña vËt liÖu ë 00 C  - HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu Ft® - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm fnc - HÖ sè ®Æc tr-ng cho sù t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc trong qu¸ tr×nh ph¸t nãng , nã phô thuéc vµo lùc Ðp tiÕp ®iÓm vµ thêi gian kÐo dµi cña xung dßng ®iÖn . Th-êng fnc = 24 vµ cã thÓ lín h¬n nÕu vËt liÖu mÒm KÕt qu¶ trªn cho sai sè lín nÕu lùc Ðp tiÕp ®iÓm nhá .
  3. C – dùa vµo trÞ sè tÝnh to¸n vµ thùc nghiÖm cña dßng ®iÖn hµn dÝnh Ihdb® tr-êng hîp tiÕp xóc mét ®iÓm , tiÕp ®iÓm b»ng b¹c vµ ®ång : U nc 2U nc 2U nc Ftd I hdbd    Rtx H B  H B (2-35)  Ftd Unc-điện áp nóng chảy (bảng 2-18) D-XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ DÒNG ĐIỆN HẠN ĐỊNH THEO THƯC NGHIỆM Theo công thức Bút Kê Vit:có thể sơ bộ xác định trị số dòng điện hàn dính ban đầu (trị biên độ) của tiếp điểm theo lực ép tiếp Ftd(KG). Ihdbd =Ihd . Khd^1/2 (2-36) Hệ số Khd xác định theo trên và có thể xác định theo bảng 2-19 và hinh 2- 13 . Bảng 2-19:Hệ số hàn dính của tiếp điểm trong khí.Thời gian của xung dòng điện từ 0.05 đến 5giây. Kết cấu hình dạng vật liệu KA Khd tiếp điểm Tiếp điểm kiểu ngắn 1 Và miếng đệm a-CH45 0.351.24 0.11.6 1040-980 Hình đường kính b-CK15 0.521.5 0.11.6 1640-1200 12mm cao 2.5mm, c-MT 0.661.85 0.11.6 2690-1500 tiếp xúc:tiếp xúc c-C 0.882.5 0.11.6 2800-2000 điểm, mặt hình cầu công tắc tơ K 101
  4. Tiếp xúc điểm xung 2 Dòng điện a-M 310 4 25 13001600 0.055s b-M 3.36.9 550 20002500 10s c-M 12 100 105LL 36403500 0.055s d-MT 3150 31000 18502000 0.055s e-MB50 3.5 50 101000 11301200 0.055s Kiểu ngón và hình 3 Tiêp xúc đứng (K) MT L.88.8 116 1800 Kiểu,tiếp xúcđường 4 Công tăc toKT.5000 MT 1.510 0.3613 2900 Tiếp bang 2-19 1 2 3 4 5 6 Kiêu ngón ,không tụ a-MT 4.130 1.050 4100 định vi, b-MT 1230 1052 3800 5 tiếp xúc Đồng mặt12x35mm (mắt thau 1230 1053 5750 ngắt c-MT 1230 1050 5500 đầu cao áp d-M kiểu ngón tự định kiểu ngón,tư định vị
  5. Kiểu ngón hoặc câù động C 3045 3570 5000 6 hoặc ngón tinh (áp tô mát d ẫy A.1200) Tiếp điểm trụ doi a-C360 10.6 56 1420 7 5x15mm,cố định b-M 1.5 56 2000 trên giá đồng,các trụ c-C 1.0 56 2400 vuông Góc với nhau (tiếp xúc điểm) Hình2-13:Quan hệ giữa dòng điện hàn dính ban đầu Ihdbđ (trị số biên độ)với lực ép (của lò xo) khi xung là 0.05 đến 5 giây của các tiếp điểm làm việc trong môi trường không khí Các dạng tiếp xúc: .tiếp xúc điểm .tiếp xúc đường .tiếp xúc mặt
Đồng bộ tài khoản