Chương 3: Gia công xuất mã G_CODE

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
173
lượt xem
101
download

Chương 3: Gia công xuất mã G_CODE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi thực hành vẽ và tách khuôn mẫu hộp Name, ta tách được khuôn chày và cối ( khuôn trên và khuôn dưới ) ta tiến hành đến việc thực hành gia công xuất mã G_code.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Gia công xuất mã G_CODE

 1. dangthanhhai1978@yahoo.com ch-¬ng 3: gia c«ng xuÊt m· g_code 1.t¹o to¹ ®é t©m ph«i . Më File C:\baitap1\coi.prt ,ta t¹o ®iÓm chuÈn gia c«ng (®iÓm t©m ph«i) t¹o 2 mÆt ph¼ng ®i qua trung ®iÓm c¹nh vµ vu«ng gãc víi c¹nh ®ã b»ng c¸ch chän Datum point tool trªn thanh c«ng cô nhËp 0.5 vµo « offset sau ®ã kÝch vµo New point va lam t­¬ng tù nh­ c¹nh chiÒu réng cßn l¹i , ta ®­îc 2 ®iÓm trªn hai c¹nh→Ok -kÝch Datum plane tool trªn thanh c«ng cô xu©t hiÖn b¶ng Datum plane→nhÊn gi÷ Cltr chän PNtO vµ c¹nh ®ång thêi (qua 1 ®iÓm(throuth) vµ ®­êng th¼ng lµm vecto ph¸p tuyÕn(normal) ta t¹o ®­îc mét mÆt ph¼ng trong kh«ng gian).→ok ®­îc m¨t DTM1 Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 2. dangthanhhai1978@yahoo.com t­¬ng tù ta còng t¹o mÆt ph¼ng ®i qua ®iÓm PNt1 vµ c¹nh chiÒu réng cã tªn lµ DTM2. - t¹o ®iÓm to¹ ®é hÖ thèng (sau nµy ta x¸c ®Þnh ®ã lµ ®iÓm t©m ph«i) chän Datum Coordynate system tool →nhÊn gi÷ phÝm CLtr vµ chän ®ång thêi 3mÆt ph¼ng DTM1,DTM2,vµ mÆt trªn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 3. dangthanhhai1978@yahoo.com viÖc chän ®ã ta míi t¹o ®­îc gèc to¹ ®é trong kh«ng gian 3chiÒu (giao cña 3mÆt ph¼ng ®­îc 1 ®iÓm) Origin : gèc to¹ ®é Orientation: ®Þnh h­íng c¸c trôc to¹ ®é. -ta chuyÓn sang trang Orientation ta ®¶o chiÒu y (Flip)→Ok File → save. 2.nhËp chi tiÕt gia c«ng. File→new→manufacturing(®Æt tªn b¶n vÏ :Giacong)→ok Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 4. dangthanhhai1978@yahoo.com thiÕt lËp ®¬n vÞ ®o kÝch Set up→Units→chon milimetter ... →set→ok→close→done -kÝch MFG model→assemble→Ref model→chän ®­êng dÉn C:\baitap1\coi.prt →open→defaut location→ok→done/return chän vµ Èn 3 mÆt ph¼ng vµ gèc to¹ ®é cña m«i tr­êng MFG Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 5. dangthanhhai1978@yahoo.com 3.chän m¸y vµ kiÒu gia c«ng phay , t©m ph«i kÝch Machining →xu©t hiÖn hép tho¹i (operation setup)→chän Open machine tool ..... thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i machine tool setup→Apply →ok→chon Machine zero→chän ®iÓm gèc CSO→Apply →OK 4.chän kiÓu gia c«ng th« - chän Volume →3axis→Done →kich chän thªm name→done Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 6. dangthanhhai1978@yahoo.com xuÊt hiÖn dßng nh¾c d­íi ®¸y mµn h×nh ta ®Æt tªn cho nguyªn c«ng gia c«ng th« lµ dao_truD16→Accep value xuÊt hiÖn b¶ng Tools Setup ta ®Æt tªn cho dao trô nµy lµ D16 ®­êng kÝnh dao b»ng 16mm →apply→ok ®ãng cöa sæ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 7. dangthanhhai1978@yahoo.com 4.1 thiÕt lËp chÕ ®é c¾t lùa chän Set →xuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè chÕ ®é gia c«ng Param tree -C¸c th«ng sè cã gi¸ trÞ -1 ta buéc ph¶i nhËp th«ng sè nÕu kh«ng Proe sÏ b¸o lçi. Cut_feet : tèc ®é tiÕn dao trong gia c«ng (mm/phut) Step_depth : chiÒu s©u mçi l¸t c¾t theo Z. Step_over : b­íc dÞch dao theo ph­¬ng XY Prof_stock...: l­îng d­ ph«i ®Ó l¹i bªn thµnh sau khi gia c«ng th« Bottom_stock : l­îng d­ ph«i ®Ó l¹i ë ®¸y sau khi gia c«ng th« Scan_type:kiÒu ch¹y dao (chñ yÕu dïng d¹ng type Spiral). Spindle_speed : tèc ®é vßng quay truc chÝnh Clear_dist : kho¶ng c¸ch an toµn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 8. dangthanhhai1978@yahoo.com thay ®æi thªm c¸c th«ng sè b»ng c¸ch kÝch Advance Retract feed : tèc ®é nhÊc giao sau khi gia c«ng xong 1 nguyªn c«ng nµo ®ã (mm/phut). Plunge_feed : tèc ®é giói dao ¨n c¾t theo ph­¬ng Z (mm/phut). Ram_feed: tèc ®é giói dao ¨n xiªn mm/phut Arc_feed : tèc ®é ¨n dao khi xu©t hiÖn d¹ng cung trong tÝnh to¸n ®­êng dao. Ram_angle : gãc dao ¨n xiªn (3 ®é) Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 9. dangthanhhai1978@yahoo.com →save →exit→done 4.2 t¹o mÆt ph¼ng nhÊc dao sau khi kÝch done (hoµn thµnh viÖc thiÕt lËp th«ng sè c¾t ë trªn) xuÊt hiÖn b¶ng Retrac Selection →Along Z axis(nhËp vµo 50) →Ok. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 10. dangthanhhai1978@yahoo.com 4.3 khëi t¹o thÓ tÝch gia c«ng kÝch Create vol→®Æt tªn lµ :thetich1→accep value→sketch→done→done→chän m¨t trªn s¶n phÈm lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o va mÆt ph¼ng DTM2 lµm mÆt ph¼ng tham chiÕu vu«ng gãc →sketch chon 4 c¹nh lµm tham chiÕu nh­ h×nh minh ho¹ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 11. dangthanhhai1978@yahoo.com ®ãng trang Reference →ve h×nh ch÷ nhËt Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 12. dangthanhhai1978@yahoo.com →Done tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o. lùa chän ®ïn tíi mÆt ph¼ng (up to surface)→Done→chon mÆt ph¼ng ®¸y →ok ta ®­îc thÓ tÝch khèi h×nh hép Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 13. dangthanhhai1978@yahoo.com bÊy giê ta lÊy giao cña khèi h×nh võa vÏ vµ vËt thÓ Coi.prt b»ng c¸ch →trim →xuÊt hiÖn dßng nh¾c ®¸y mµn h×nh Select part to trim (lùa chän khèi h×nh tíi giao) ®­a trá chuét chän coi.prt vµ nhÊp chuét tr¸i Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 14. dangthanhhai1978@yahoo.com ta ®­îc thÓ tÝch cÇn gia c«ng nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 15. dangthanhhai1978@yahoo.com →offset →done chän 2 bÒ mÆt nh­ h×nh minh ho¹ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 16. dangthanhhai1978@yahoo.com →Ok→Okay nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 17. dangthanhhai1978@yahoo.com →done/return tiÕn hµnh Èn thÓ tÝch phay 4.4 m« pháng va xem ®­êng ch¹y dao chän Play path →Screen play→play forward Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 18. dangthanhhai1978@yahoo.com 4.5 kªt thóc qu¸ tr×nh t¹o ®­êng dao lËp tr×nh gia c«ng th« kÝch Done Seq→done return. 5. XuÊt m· G_code cho hÖ m¸y phay Fanuc Makino. chän CL Data trªn thùc ®¬n →chän nguyªn c«ng 1.dao_truD16 trªn Model Tree→file Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 19. dangthanhhai1978@yahoo.com kÝch chän 3 dÊu kiÓm nh­ h×nh minh ho¹→done→ok→done Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 20. dangthanhhai1978@yahoo.com chän UNCX01.P20 b¸o thêi gian gia c«ng 42.09 phót →close→done output→done/return. 6.kiÓm tra m· G_code võa xuÊt më C:\baitap1\dao_trud16.tap (më b»ng notepad) Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản