CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG

Chia sẻ: Misses Misses | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

2
492
lượt xem
379
download

CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là quá trình bao gồm nhiều giai đọan theo một trật tự nhất định có tính chất liên hòan, có quan hệ chặt chẽ hữu cơ với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG

 1. CHƯƠNG 3 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TÍN DUNG NGÂN HÀNG Tiến sĩ Lê Thị Hiệp Thương TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
 2. NỘI DUNG 1.KHÁI NIỆM TÍN DỤNG Khái niệm Phân loại Tiêu chuẩn tín dụng 2. QUI TRÌNH TÍN DỤNG 3. BẢO ĐẢM TÍN DỤNG 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 2
 3. TÍN DỤNG •Là quan hệ giữa bên chủ vốn và bên có nhu cầu sử dụng vốn •Là sự vận đông vốn •Là trao đổi không cân bằng •Là họat động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng
 4. TÍN DỤNG • Söï chuyeån giao quyeàn söû duïng moät löôïng giaù trò /voán • Giaù trò ñaõ chuyeån giao phaûi ñöôïc hoaøn traû ñuùng haïn cam keát • Giaù trò hoaøn traû phaûi lôùn hôn giaù trò ban ñaàu.
 5. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG Theo mục đích Theo thời hạn Theo mức độ tín nhiệm Theo xuất xứ Theo hình thái giá trị Theo kỹ thuật cấp 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 5
 6. 1.2 Tiêu chuẩn cấp tín dụng Có ý muốn trả nợ Có khả năng trả nợ Khả năng duy trì 2 yếu tố trên 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 6
 7. Hệ thống chuẩn CAMPARI Character – tư cách của người vay Ability – năng lực của người vay Margin – lãi suất Purpose – mục đích Amount –số tiền Repayment – sự hoàn trả Insurance –bảo đảm 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 7
 8. 2. QUI TRÌNH TÍN DỤNG Là tổng hợp các nguyên tắc, qui định của ngân hàng trong cấp tín dụng. Là quá trình bao gồm nhiều giai đọan theo một trật tự nhất định có tính chất liên hòan, có quan hệ chặt chẽ hữu cơ với nhau. 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 8
 9. Qui trình tín dụng-một công cụ kiểm sóat rủi ro tín dụng Là cơ sở để xây dựng mô hình tổ chức thích hợp Là cơ sở để ngân hàng thiết lập các thủ tục hành chánh phù hợp với Luật pháp và mục tiêu kinh doanh của NH Là văn bản thể hiện sự phân công, phân nhiệm trong cấp tín dụng tại ngân hàng Là cơ sở kiểm sóat tiến trình cấp tín dụng và điều chỉnh chính sách tín dụng 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 9
 10. Qui trình tổng quát Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Phân tích tín dụng Quyết định tín dụng Giải ngân Giám sát khỏan vay Thanh lý tín dụng 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 10
 11. 1-Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Hồ sơ pháp lý Hồ sơ kinh tế Hồ sơ bảo đảm tín dụng Giấy đề nghị cấp tín dụng Một số giấy tờ khác 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 11
 12. Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Số lượng, lọai giấy tờ phụ thuộc vào: Lọai khách hàng Mục đích vay Qui mô của khỏan vay Qui định của Luật pháp hiện hành 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 12
 13. 2- Phân tích tín dụng Mục tiêu phân tích: Định dạng các rủi ro có thể xảy ra liên quan tới khỏan vay Cải tạo một nhu cầu vay chưa thỏa đáng thành một khỏan vay tốt 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 13
 14. Phương pháp phân tích cổ điển Phân tích cổ điển: sự phán đoán cá nhân về khả năng trả nợ của người đi vay.  kinh nghiệm của nhân viên  thời hạn của một khỏan vay có tài sản bảo đảm Những khiếm khuyết trong phân tích cổ điển: tính chủ quan;nặng thủ tục,tập trung danh mục 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 14
 15. Phương pháp hệ thống điểm số Hệ thống điểm số là tập hợp các tiêu thức khác nhau liên quan đến năng lực trả nợ của người đi vay lựa chọn tiêu thức thu thập số liệu thống kê thiết lập mốI quan hệ giữa các tiêu thức Xây dựng mô hình 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 15
 16. Mô hình điểm số z Z=1,2 X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+0,999X5 Với : X1- hệ số vốn lưu động /tổng tài sản X2 – hệ số lãi chưa chia/Tổng tài sản X3- hệ số lãi trước thuế/Tổng tài sản X4- giá thị của vốn CSH/Giá hạch tóan của tổng nợ 03/30/10 X5- doanh thu / Tổng tài sản 16 Free template from www.brainybetty.com
 17. 3- Quyết định tín dụng Yêu cầu:chất lượng,kịp thời,tuân thủ chính sách TD, đồng bộ với cơ cấu tổ chức Quyền phán quyết: xây dựng các điều khỏan, điều kiện, lãi suất, gia hạn tín dụng;phát hành thư tín dụng… Hội đồng tín dụng 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 17
 18. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Tối thiểu phải bao gồm: Mục đích sử dụng Số tiền vay Thời hạn vay Lãi suất và các khỏan phí Bảo đảm tiền vay Kế họach giải ngân 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 18
 19. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Nguồn trả nợ Kế họach trả nợ Các điều khỏan ràng buộc Phạt khi không tuân thủ hợp đồng Qui định thanh lý tài sản bảo đảm Khả năng chuyển nhượng hợp đồng 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 19
 20. 4- Giải ngân Chuyển giao tiền/vốn vay cho khách hàng Số lần giải ngân Hình thức giải ngân Giải ngân thông thường và giải ngân có điều kiện 03/30/10 Free template from www.brainybetty.com 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản