chuong 3 PTTD201107

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
80
lượt xem
25
download

chuong 3 PTTD201107

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phân tích tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chuong 3 PTTD201107

 1. CH¬ng iiI:  ph©n tÝch tÝn dông vµ Cho vay trung dµi h¹n ®èi víi  doanh nghiÖp Môc tiªu: Ch¬ng nµy sÏ tËp trung Lµm râ môc ®Ých vay trung dµI h¹n cña doanh nghiÖp vµ c¸ch thøc mµ  ng©n hµng ®¸p øng môc ®Ých nµy. Trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó thÈm ®Þnh ®Ò nghÞ vay trung dµI  h¹n cña doanh nghiÖp bao gåm viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro, x¸c ®Þnh møc  cho vay, thêi h¹n vay, kú h¹n tr¶ nî, nguån tr¶ nî vµ xö lý thu nî. §©y  lµ c¬ së ®Ó vËn dông c¸c h×nh thøc ®¶m b¶o tÝn dông vµ ®Þnh gi¸ c¸c  kho¶n tiÒn vay khi quyÕt ®Þnh cho vay.  Néi dung: 3.1. CHO VAY TRUNG DµI H¹N ®èi víi doanh nghiÖp 3.1.1. Môc ®Ých vay trung dµi h¹n cña doanh nghiÖp ­ §¸p øng nhu cÇu vèn ®Çu t cho TSC§ vµ TSL§ thêng xuyªn ­ Tr¶ c¸c kho¶n nî hiÖn h÷u: ®©y lµ nhu cÇn chÝnh ®¸ng nhng ng©n  hµng cÇn ph¶i thËn trong khi xem xÐt nhu cÇu nµy. ­ Thµnh lËp doanh nghiÖp míi hay mua l¹i doanh nghiÖp ®ang ho¹t  ®éng ¦U §I£M:  So víi c¸c nguån vèn trung  dµi h¹n kh¸c, vay vèn ng©n  hµng cã nhiÒu thuËn lîi h¬n cho doanh nghiÖp nh sau: ­   §¸p   øng   nhu   cÇu   vèn   trung   dµi   h¹n   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   nhá,  kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m c¸c nguån vèn kh¸c trªn thÞ trêng tµi chÝnh. ­ Cã nhiÒu u ®iÓm h¬n so víi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ­ ThiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi ng©n hµng  3.1.2. C¸c ph¬ng thøc cho vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng 3.1.2.1. Cho vay th«ng thêng Kho¶n vay nµy dïng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ,  nhu cÇu tµi trî cho TSL§ thêng xuyªn hay thanh to¸n c¸c kho¶ng nî cña  doanh nghiÖp, tiÒn vay ®îc thanh to¸n dÇn cho ng©n hµng theo ®Þnh kú.  Sè tiÒn thanh to¸n ®Þnh kú cã thÓ ®Òu nhau, kh«ng ®Òu nhau hay kú cuèi  nhiÒu h¬n.
 2. 3.1.2.2. TÝn dông tuÇn hoµn TÝn dông tuÇn hoµn lµ h×nh thøc cho vay trong ®ã ng©n hµng cam kÕt  chÝnh thøc dµnh cho kh¸ch hµng mét h¹n møc tÝn dông trong thêi h¹n nhÊt  ®Þnh, cã thÓ tõ 1­3 n¨m hay 5 n¨m, song thêi h¹n nî ký kÕt trong hîp  ®ång thêng ng¾n (kho¶ng 3 th¸ng) vµ nÕu kh¸ch hµng thùc hiÖn tèt c¸c  ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång tÝn dông th× cam kÕt h¹n møc sÏ ®îc tiÕp tôc.  Lo¹i tÝn dông nµy thêng dïng ®Ó tµi trî cho nhu cÇu t¨ng trëng TSL§  hay thay thÕ c¸c kho¶n nî  ng¾n h¹n tíi kú thanh to¸n. 3.1.3. Nguån vèn vµ ®iÒu kiÖn cho vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng 3.1.3.1. Nguån vèn ®Ó cho vay trung dµi h¹n  §Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu vay vèn trung dµi h¹n cña nÒn kinh tÕ, c¸c  ng©n hµng thêng sö dông c¸c nguån sau : ­ Mét phÇn vèn tù cã vµ quü dù tr÷ cña ng©n hµng ­ Nguån vèn huy ®éng cña d©n c díi h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ng©n hµng, hoÆc tiÒn göi ®Þnh kú dµi h¹n. ­ Nguån huy ®éng ng¾n h¹n ®Þnh kú víi ®iÒu kiÖn ph¶i tÝnh to¸n,  xem xÐt ®Ó trÝch ra mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh nµo ®ã tuú thuéc vµo  sù biÕn ®éng cña qu¸ tr×nh göi vµ rót tiÒn cña kh¸ch hµng nh»m t¹o mét  nguån æn ®Þnh l©u dµi ®Ó cho vay trung dµi h¹n. ­ Vèn tµi trî uû th¸c cña chÝnh phñ, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­ íc. ­ Vèn vay nî níc ngoµi. 3.2.3.2. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc vay vèn trung ­ dµi h¹n  §Ó ®îc vay vèn trung dµi h¹n ngoµi nh÷ng qui ®Þnh chung, tïy tõng  ng©n hµng cã thªm ®iÒu kiÖn bæ sung nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho  vay trung dµi h¹n, th«ng thêng, kh¸ch hµng cÇn cã  nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: ­ §¬n ®Ò nghÞ vay vèn,  ­ LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng)  hoÆc ph¬ng ¸n sö dông vèn, b¶ng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña dù ¸n.  ­ XuÊt tr×nh c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c n¨m tríc.
 3. Ng©n hµng cho vay xem xÐt kü c¸c tµi liÖu nh»m ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ kh¶  n¨ng cña ®¬n vÞ vay vèn tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay. Kh¶ n¨ng sinh lêi  cña dù ¸n, thÞ trêng s¶n phÈm mµ dù ¸n cung cÊp vÒ ph¹m vi, sè lîng,  gi¸  c¶,  kh¶  n¨ng   c¹nh  tranh...tÝnh  æn  ®Þnh  trong   ho¹t  ®éng  s¶n  xuÊt  kinh doanh cña ®¬n vÞ vay vèn. C¸c doanh nghiÖp cã hÖ thèng s¶n xuÊt  hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm míi sÏ ®îc u tiªn xÐt cho  vay trung dµi h¹n. Ngoµi ra cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng n¨ng lùc cña  bé m¸y qu¶n lý l∙nh ®¹o cña doanh nghiÖp, v¨n ho¸ x∙ héi liªn quan ®Õn  dù ¸n ®Çu t. 3.1.4. Kü thuËt tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè trong hîp ®ång cho  vay trung dµi h¹n 3.1.4.1. Nguån tr¶ nî cña c¸c kho¶n cho vay trung dµI h¹n Kh¸c víi cho vay ng¾n h¹n, nguån tr¶ nî cña c¸c kho¶ng  cho vay  trung dµi h¹n lµ khÊu hao cña tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, lîi nhuËn  do dù  ¸n ®Çu t mang l¹i vµ c¸c nguån thu nhËp kh¸c. Ng©n hµng ph©n tÝch kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng b»ng c¸ch sö  dông   ph¬ng   ph¸p   nguån   tr¶   nî   kh¶   dông   (Funds   Available   To   Service  Additional Term loan Approach ­ FATSATL). Néi dung cña ph¬ng ph¸p nµy  tr×nh bµy nh sau: FATSATL = (ATX +NCC) - D - FX - CMLTD - ∆INT - ∆WC Trong ®ã: ­ FATSATL:  nguån kh¶ dông ®Ó thanh to¸n kho¶n vay trung dµi h¹n  míi ­ ATX: Lîi nhuËn sau thuÕ : dïng th«ng tin lîi nhuËn sau thuÕ ë  n¨m hiÖn t¹i, b×nh qu©n mét sè n¨m trong qu¸ khø (3 ­5 n¨m) hay lîi  nhuËn   dù   ®o¸n   t¬ng   lai   lµ   tuú   theo   tõng   ng©n   hµng   vµ   tuú   theo   tõng  t×nh huèng cô thÓ ­ NCC: C¸c kho¶n chi phÝ kh«ng chi b»ng tiÒn nh khÊu hao vµ thay  ®æi trong c¸c kho¶n thuÕ bÞ tr× ho∙n  ­ D: c¸c kho¶n chia cæ tøc
 4.  ­ FX: c¸c kho¶n chi tiªu ®Ó mua s¾m TSC§ cã gi¸ trÞ nhá ­ CMLTD: C¸c kho¶n nî dµi h¹n ®Õn h¹n trong kú nµy  ­ ∆INT: L∙i ph¶i tr¶ cho kho¶n cho vay míi (sau khi tÝnh tíi ¶nh  hëng cña thuÕ) ­ ∆WC: Gi¸ trÞ gia t¨ng trong TSL§ thêng xuyªn. 3.1.4.2. X¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay vµ kú h¹n tr¶ nî ­ Thêi h¹n cho vay trung dµi h¹n: lµ kho¶ng thêi gian ®îc tÝnh tõ  khi kh¸ch hµng b¾t ®Çu vay vèn cho ®Õn thêi ®iÓm tr¶ hÕt nî gèc vµ l∙i  vay ®îc tho¶ thuËn trong  hîp ®ång tÝn dông gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch  hµng. Thêi h¹n cho vay trung  h¹n lµ tõ 12 th¸ng ®Õn  60 th¸ng, dµi h¹n  lµ tõ 60 th¸ng trë lªn. Thêi h¹n  Thêi h¹n chuyÓn  Thêi h¹n u ®∙i  Thêi h¹n hoµn  cho vay= giao tÝn dông + tÝn dông + tr¶ tÝn dông Thêi h¹n chuyÓn giao tÝn dông lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi ph¸t  sinh kho¶n vay ®Çu tiªn cho ®Õn khi cÊp xong kho¶n tÝn dông ®ã. Thêi  h¹n nµy dµi hay ng¾n lµ tuú thuéc vµo tiÕn ®é thi c«ng, thùc hiÖn dù  ¸n, ph¬ng ¸n ®Çu t. Thêi h¹n u ®∙i tÝn dông (thêi kú ©n h¹n) lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ  lÇn cÊp tÝn dông cuèi cïng cho ®Õn lÇn hoµn tr¶ ®Çu tiªn. Thêi h¹n hoµn tr¶ tÝn dông lµ kho¶ng thêi gian kÓ tõ lÇn tr¶ ®Çu  Vèn vay ban ®Çu tiªn cho ®Õn khi hoµn tr¶ xong. Thêi h¹n hoµn tr¶ tÝn dông  = Sè tiÒn thanh to¸n gèc hµng n¨m ­ Kú h¹n tr¶ nî: Kú h¹n tr¶ nî cã thÓ lùa chän lµ: kú h¹n tr¶ nî  ®Òu th¸ng, quý, 6 th¸ng, n¨m hoÆc kú tho¶ thuËn kh¸c nh tr¶ 1 lÇn kÕt  thóc hoÆc kú h¹n tr¶ cã tÝnh thêi vô. Ngµy cuèi cïng cña kú h¹n thu nî  lµ mèc thêi gian xö lý sè nî ®ã 3.1.4.3. X¸c ®Þnh l∙i suÊt cho vay  ViÖc ¸p dông møc l∙i suÊt cho vay trung dµi h¹n nh thÕ nµo lµ vÊn  ®Ò c¸c ng©n hµng lu«n quan t©m. VÒ ph¬ng diÖn ng©n hµng, c¬ së ®Ó xem 
 5. xÐt vµ ¸p dông møc l∙i suÊt ®èi víi mét kh¸ch hµng thêng c¨n cø vµo  c¸c yÕu tè sau : L∙i suÊt cho vay trung dµi h¹n cã thÓ cè ®Þnh trong suèt thêi h¹n  cho vay hoÆc biÕn ®æi theo sù tho¶ thuËn gi÷a ng©n hµng vµ bªn vay. L∙i suÊt cho vay trung dµi h¹n cã thÓ biÓu diÔn theo c«ng thøc :    RL = RB + RRC + RRM + RRT Trong ®ã : ­ RL : l∙i suÊt cho vay trung dµi h¹n ­ RB : l∙i suÊt cho vay c¬ b¶n trªn thÞ trêng. §©y lµ møc l∙i suÊt  chung trªn thÞ trêng, tiªu biÓu cho gi¸ tÝn dông vµ ®îc x¸c ®Þnh trªn  c¬ së cung vµ cÇu tÝn dông trong nÒn kinh tÕ. Bao gåm: chi phÝ huy ®éng  vèn cho ng©n hµng, thu nhËp trªn vèn ®Çu t, l∙i suÊt tÝn phiÕu th¬ng  m¹i. HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang ¸p dông c¬ chÕ l∙i suÊt tho¶ thuËn tuy  nhiªn c¸c NHTM ®Òu tham kh¶o ý kiÕn nµy th«ng qua l∙i suÊt c¬ b¶n do  NHT¦ c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cho vay ­ RRC : tû lÖ ®iÒu chØnh rñi ro kh¸ch hµng. Tïy thuéc vµo tiªu  chuÈn híng dÉn xÕp lo¹i kh¸ch hµng cña tõng ng©n hµng ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp  lo¹i kh¸ch hµng. ­ RRM : tû lÖ ®iÒu chØnh rñi ro sè tiÒn vay. Víi cïng mét kho¶n  tiÒn vay, chi phÝ b×nh qu©n / sè tiÒn ®èi víi kho¶n vay cã quy m« lín  thêng thÊp h¬n kho¶n vay cã quy m« nhá. Do vËy, trong cho vay trung dµi  h¹n c¸c kho¶n vay cã quy m« lín thêng cã l∙i suÊt thÊp h¬n c¸c kho¶n  vay cã quy m« nhá. ­ RRT : tû lÖ ®iÒu chØnh rñi ro thêi h¹n vay. Víi cïng mét sè tiÒn  vµ kh¸ch hµng vay th× l∙i suÊt cho vay trung dµi h¹n cao h¬n l∙i suÊt  cho vay ng¾n h¹n v× tÝnh to¸n thanh kho¶n thÊp, vßng quay vèn chËm, chi  phÝ cho vay cao vµ kh¶ n¨ng rñi ro cao h¬n.Do vËy kho¶n vay cã thêi h¹n  cµng dµi th× l∙i suÊt cµng cao. L∙i suÊt cho vay trung dµi h¹n cã thÓ ¸p dông theo l∙i suÊt cè  ®Þnh hay l∙i suÊt th¶ næi, tøc l∙i suÊt ®îc ®iÒu chØnh theo tõng kú  h¹n nhÊt ®Þnh trong suèt thêi h¹n vay. Khi ¸p dông l∙i suÊt th¶ næi hîp 
 6. ®ång thêng cã thªm ®iÒu kho¶n l∙i suÊt nÒn vµ l∙i suÊt trÇn ®Ó h¹n chÕ  bít  sù  biÕn  ®éng   cña  l∙i  suÊt,  gi¶m  rñi  ro  cho  ngêi  ®i vay  vµ  ng©n  hµng. 3.1.4.4. VÊn ®Ò ®¶m b¶o tÝn dông 3.1.4.5. VÊn ®Ò gi¶I ng©n vµ qu¶n lý kho¶n cho vay Sau khi hîp ®ång tÝn dông ®îc ký kÕt, c¨n cø  vµo c¸c ®iÒu kho¶n  hîp ®ång kÕ ho¹ch thi c«ng, nhu cÇu vèn lu ®éng cña ngêi vay mµ ng©n  hµng lËp lÞch tr×nh gi¶i ng©n, më tµi kho¶n cho vay trung dµi han, më  sæ theo dâi ph¸t tiÒn vay vµ thùc hiÖn viÖc gi¶i ng©n. Ph¬ng thøc gi¶i  ng©n mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn trùc tiÕp cho bªn vay hoÆc bªn cung cÊp vËt  t  hay cho nhµ thÇu x©y l¾p. NÕu gi¶i ng©n nhiÒu lÇn th× cÇn ph¶i b¸m  s¸t kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh dù ¸n. ViÖc gi¶i ng©n cã  thÓ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. Tõ ®ã kiÓm so¸t ®îc môc ®Ých sö  dông tiÒn vay cña kh¸ch hµng. Trong thêi h¹n vay, ng©n hµng tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh kú viÖc sö  dông tiÒn vay còng nh tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. NÕu kho¶ng vay cã  ®¶m b¶o th× kiÓm tra ®¶m b¶o, t¸i thÈm ®Þnh tµi s¶n b¶o ®¶m lµ c«ng  viÖc cÇn thiÕt. 3.1.4.6. X¸c ®Þnh sè tiÒn thanh to¸n mçi kú VÒ mÆt lý thuyÕt viÖc thu nî sÏ ®îc thùc hiÖn theo kho¶n tiÒn vµ  kú h¹n ®∙ ®îc quy ®Þnh trong khÕ íc dùa trªn mét ph¬ng thøc nhÊt ®Þnh,  c¸c ph¬ng thøc x¸c ®Þnh sè tiÒn tr¶ nî mçi kú thêng ¸p dông nh: Vèn gèc  thanh to¸n ®Òu, l∙i thanh to¸n theo d  nî hay  vèn gèc thanh to¸n ®Òu,  l∙i thanh to¸n theo nî gèc tr¶ (ph¬ng ph¸p l∙i ®¬n vµ ph¬ng ph¸p l∙i  gép), hoÆc tiÒn vay thanh to¸n ®Òu theo ph¬ng ph¸p hiÖn gi¸,..., 3.2. Ph©n tÝch cho vay trung dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp 3.2.1. §èi tîng vµ môc tiªu ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay trung  dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp 3.2.2. Néi dung ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay trung dµi h¹n ®èi  víi doanh nghiÖp
 7. C¸c néi dung ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay trung dµi h¹n ®èi  víi   doanh   nghiÖp   còng   bao   gåm   c¸c   néi   dung   nh:   ph©n   tÝch   t×nh   h×nh  chung, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t, ph©n tÝch  nguån tr¶ nî, ph©n tÝch tµi s¶n b¶o ®¶m. Trong ®ã, néi dung ph©n tÝch  quan träng vµ cã tÝnh ®Æc thï lµ ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t  sÏ ®îc nghiªn  cøu sau ®©y. 3.3. ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t trong cho vay trung dµi h¹n 3.1.1. Kh¸I niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t  trong cho vay trung dµI h¹n ThÈm ®Þnh dù  ¸n lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i DA ( ®∙ ®îc  so¹n th¶o) mét c¸ch kü lìng trªn nhiÒu ph¬ng diÖn b»ng c¸c kü thuËt  ph©n tÝch, dùa trªn nhiÒu c¨n cø, d÷ liÖu vµ chuÈn mùc kh¸c nhau ®Ó ®i  ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh, lùa chän ®Çu t, chÊp nhËn cho ®Çu t, chÊp nhËn tµi  trî vèn cho ®Çu t DA. ThÈm ®Þnh dù ¸n trong thùc tÕ ®îc coi lµ c«ng viÖc ph¶n biÖn cña  viÖc thiÕt lËp DA§T nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ch¾c ch¾n cña viÖc thu nî,  l∙i tõ dßng tiÒn DA mang l¹i mµ chñ ®Çu t  víi t  c¸ch lµ ngêi vay ®∙  cam kÕt. §iÒu nµy ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng cho vay vµ hiÖu qu¶  kinh doanh cña ng©n hµng. 3.3.2. Quy tr×nh thÈm ®Þnh Th«ng   thêng   mçi   ng©n   hµng   ®Òu   x©y   dùng   vµ   lu«n   hoµn   thiÖn   qui  tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n mang tÝnh híng dÉn cho ngêi thÈm ®Þnh. 3.3.3. Ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh  Sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n, ®èi chiÕu, so s¸nh (Ng©n hµng ph¶i  xem   xÐt   l¹i   tÝnh   kh¶   thi,   ch¾c   ch¾n   cña   c¸c   yÕu   tè   ®Þnh   tÝnh,   tÝnh  chÝnh x¸c cao cña c¸c yÕu tè ®Þnh lîng, vµ so s¸nh, cã thÓ so s¸nh víi  c¸c dù ¸n t¬ng tù   theo c¸c chØ tiªu ®∙ lùa chän, cã thÓ so s¸nh víi  c¸c ®Þnh møc kinh tÕ ­ kü thuËt do c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng cña  Nhµ níc quy ®Þnh...)  vµ ph¬ng ph¸p tæng hîp. 3.3.4. Tæ chøc bé m¸y thÈm ®Þnh
 8. Tæ chøc bé m¸y thÈm ®Þnh riªng hoÆc thuª chuyªn gia. Bé phËn thÈm  ®Þnh cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu, lËp  chÝnh s¸ch cña c¸c Bé, Ngµnh, Vïng ®Ó cã ®îc nh÷ng th«ng tin dù   b¸o  chÝnh thøc hoÆc tham kh¶o, phôc vô cho chÝnh môc ®Ých dù b¸o cña m×nh.  §ång   thêi  ng©n  hµng     ph¶i  cã  qui  ®Þnh  tiªu  chuÈn   vµ qui  chÕ     tr¸ch  nhiÖm chÆt chÏ ®èi víi c¸n bé thÈm ®Þnh. 3.3.5. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n 3.3.5.1. ThÈm ®Þnh tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n TÝnh ph¸p lý cña dù ¸n lµ yÕu tè quan träng ®¶m b¶o DA ®îc triÓn  khai vµ vËn hµnh th«ng suèt. TÝnh ph¸p lý ®îc ®¶m b¶o b»ng c¸c v¨n b¶n  chÝnh thøc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý mµ ho¹t ®éng cña DA cã liªn quan.  C¸c v¨n b¶n cã thÓ gåm:  GiÊy phÐp ®Çu t,  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ( hoÆc thuª ®Êt trong thêi gian  dµi),  GiÊy phÐp nhËp khÈu (nguyªn nhiªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ...),  GiÊy phÐp khai th¸c tµi nguyªn, m«i trêng.v.v..  Chñ ®Çu t cÇn chøng minh cho ng©n hµng thÊy râ b»ng chøng ®îc cho  phÐp ®Çu  t  bëi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. 3.3.5.2. ThÈm ®Þnh c¸c môc tiªu cña DA Mçi DA ®îc lËp bëi chñ ®Çu t  cô thÓ ®Òu   cã nh÷ng môc tiªu x¸c  ®Þnh râ rµng. Vµ ng©n hµng ph¶i ®¸nh gi¸ ®îc nh÷ng môc tiªu nµy cã phï  hîp víi ®èi tîng tµi trî trong chÝnh s¸ch cho vay cña m×nh hay kh«ng.  Ngoµi ra, ng©n hµng cßn ph¶i ®¸nh gi¸ ph¬ng c¸ch x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña  DA, cã nhÊt qu¸n víi môc tiªu ®∙ ®Ò ra hay kh«ng. 3.3.5.3. ThÈm ®Þnh thÞ trêng cña DA Ng©n hµng ph¶i thÈm ®Þnh thÞ trêng theo tõng lo¹i thÞ trêng liªn  quan DA:  ­ ThÞ trêng nguyªn nhiªn vËt liÖu, thÞ trêng c«ng nghÖ, thÞ trêng  lao ®éng, thÞ trêng s¶n phÈm... nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi vµ ch¾c ch¾n  cña c¸c th«ng tin dù kiÕn trong DA vÒ vÊn ®Ò nµy. Ngêi thÈm ®Þnh cÇn 
 9. ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin chi tiÕt mµ kh¸ch hµng cung cÊp. Mét  sè vÊn ®Ò cã thÓ c¸n bé thÈm ®Þnh nªn ®ßi hái kh¸ch hµng cÇn cung cÊp  thªm nÕu cha cã lµ: m« t¶ vÒ ®Þa ®iÓm, mÆt hµng, nhµ xëng, thiÕt bÞ,  Yªu cÇu vÒ kü n¨ng, sè lîng vµ chi phÝ ®èi víi lao ®éng, Qu¸ tr×nh s¶n  xuÊt vµ chi phÝ liªn quan, M« t¶ vÒ nguyªn liÖu, ®iÒu kiÖn mua nguyªn  liÖu, M« t¶ vÒ thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn mua thiÕt bÞ, lÞch tr×nh thùc hiÖn  tõ khi ®Æt mua, giao nhËn, l¾p ®Æt, ch¹y thö, vËn hµnh chÝnh thøc. ­ ThÞ trêng s¶n phÈm ®Çu ra: t×nh h×nh cung cÇu s¶n phÈm: hiÖn t¹i  vµ triÓn väng, kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ trêng cña s¶n phÈm, t×nh h×nh vµ  triÓn väng  cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, chiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng  cña s¶n phÈm cña c¸c chñ ®Çu t  3.3.5.4. ThÈm ®Þnh nguån vèn tµi trî cho dù ¸n Kh¸ch hµng ph¶i chøng minh tÝnh ch¾c ch¾n cña c¸c nguån tµi trî dù  kiÕn. 3.3.5.5. ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi vµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh  cña dù ¸n HiÖu qu¶ kinh tÕ ­x∙ héi vµ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña DA th«ng thêng  ®îc hiÓu lµ kh¸c nhau ë gi¸c ®é ph¹m vi. HiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi th­ êng ®¸nh gi¸ nh÷ng lîi Ých mµ DA ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ bao gåm c¶  nh÷ng lîi Ých trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. HiÖu qu¶ tµi chÝnh ®¸nh gi¸ lîi  Ých mang l¹i trªn ®ång vèn ®Çu t cho chñ dù ¸n. 3.3.5.6. ThÈm ®Þnh t¸c ®éng tiªu cùc cña DA Th«ng thêng c¸c chñ ®Çu t bá qua hoÆc coi nhÑ vÊn ®Ò nµy. §Ó x¸c  ®Þnh tÝnh ch¾c ch¾n, bÒn v÷ng cña DA khi ®i vµo thùc hiÖn, ng©n hµng  cÇn ph©n tÝch toµn diÖn vÊn ®Ò nµy, ®ång thêi ®a ra c¸c yªu cÇu ®èi  víi chñ ®Çu t nh»m h¹n chÕ chóng. 3.3.5.7. ThÈm ®Þnh rñi ro cña DA vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa Trong thùc tÕ, DA khi thùc thi cã thÓ gÆp ph¶i nhiÒu rñi ro. C¸c  rñi ro nµy thêng xuÊt ph¸t tõ c¸c nguyªn nh©n: ­ C«ng nghÖ kh«ng thÝch hîp víi môc tiªu hoÆc tr×nh ®é ®Þa ph¬ng. ­ Nhu cÇu kh«ng phï hîp víi s¶n lîng dù kiÕn.
 10. ­ S¶n phÈm kh«ng c¹nh tranh vµ kh«ng th©m nhËp thÞ trêng ®îc nh dù  kiÕn. ­ Kh«ng ®ñ nguyªn liÖu, nguyªn liÖu kh«ng t¬ng thÝch. ­   Kh«ng   ®ñ   c¸n   bé   cã   tr×nh   ®é   cÇn   thiÕt,   thiÕu   c«ng   nh©n   lµnh  nghÒ. ­ ThiÕt kÕ qu¸ tham väng so víi kh¶ n¨ng nguån vèn. ­ Chi phÝ ph¸t sinh thªm qu¸ nhiÒu. ­ ThiÕu sù ñng hé cña ChÝnh phñ hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng... Nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµm cho dù ¸n khã thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn  kh«ng cã hiÖu qu¶ nh   dù kiÕn. Ng©n hµng nªn tõ chèi tµi trî nÕu xÐt  thÊy chñ ®Çu t kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÝch hîp. Trªn gi¸c ®é cña tæ chøc tµi trî vèn, ng©n hµng cÇn thÈm ®Þnh mét  c¸ch toµn diÖn, song v× môc ®Ých thÈm ®Þnh cña m×nh, ng©n hµng nªn chó  träng thÈm ®Þnh 2 vÊn ®Ò chÝnh: HiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng rñi ro  cña DA. Nh÷ng néi dung thÈm ®Þnh kh¸c, xÐt theo gi¸c ®é lîi Ých cña  ng©n hµng, còng chØ nh»m phôc vô cho viÖc thÈm ®Þnh 2 vÊn ®Ò chÝnh nªu  trªn. 3.3.6. ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n 3.3.6.1. Ph©n tÝch tæng møc vèn ®Çu t Vèn ®Çu t cho dù ¸n lµ gi¸ trÞ cña toµn bé sè tiÒn vµ tµi s¶n cÇn  thiÕt ®Ó thiÕt lËp vµ ®a DA vµo ho¹t ®éng. Bao gåm: + Vèn cè ®Þnh: ­ Chi phÝ tríc ®Çu t: c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho DA  ®îc h×nh thµnh, triÓn khai vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Thêng cã: Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp (nÕu cã),  Chi phÝ nghiªn cøu dù ¸n,  Chi phÝ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t,  Chi phÝ tiÒn l¬ng ban qu¶n lý,  Chi phÝ c«ng t¸c cña ban qu¶n lý,  Chi phÝ tuyÓn chän nh©n viªn,  Chi phÝ qu¶n lý chung cña ban qu¶n lý, 
 11. Chi phÝ s¶n xuÊt thö. ­ Vèn ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ v« h×nh:  Vèn mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ,  Vèn cho x©y l¾p,  Vèn ®Çu t TSC§ v« h×nh,  Gi¸ trÞ TSC§ ®îc cÊp, ®iÒu chuyÓn ®Õn.v.v.. +  Vèn lu ®éng rßng: Trªn ph¬ng diÖn kÕ to¸n tµi chÝnh th× Vèn lu  ®éng rßng = Tµi s¶n lu ®éng ­ Nî ng¾n h¹n ( nî lu ®éng). §©y lµ vèn  cho nh÷ng tµi s¶n lu ®éng cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho dù ¸n cã thÓ ho¹t ®éng  b×nh thêng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt dù tÝnh, bao gåm:  Dù tr÷ tiÒn mÆt,  C¸c kho¶n ph¶i thu vµ tr¶ tríc,  Tµi s¶n dù tr÷  (nguyªn nhiªn vËt liÖu,s¶n phÈm dì, thµnh phÈm tån  kho v.v..). + Vèn dù phßng: Do dù ¸n ho¹t ®éng trong nhiÒu n¨m vµ lîng vèn x¸c  ®Þnh chØ lµ dù tÝnh nªn cÇn cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh bï ®¾p trong tr­ êng hîp ph¸t sinh thªm chi phÝ míi. Mét khÝa c¹nh n÷a cÇn ph¶i quan t©m lµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån vèn  vÒ sè lîng vµ tiÕn ®é tõ c¸c nguån kh¸c. Chñ ®Çu t cÇn cã kÕ ho¹ch cô  thÓ kh¶ thi vÒ vÊn ®Ò nµy. 3.3.6.2. Ph©n tÝch thu nhËp, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña dù ¸n ­ Thu nhËp cña DA: lµ toµn bé c¸c kho¶n thu mµ DA dù kiÕn thu ®îc  tõ ho¹t ®éng SXKD vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan. Mét c¸ch ®Çy ®ñ, bao  gåm: Thu tõ s¶n phÈm chÝnh,  Thu tõ s¶n phÈm phô,  Thu tõ b¸n phÕ liÖu, phÕ phÈm,  Thu tõ ho¹t ®éng gia c«ng cho bªn ngoµi,  Thu tõ  cho thuª tµi chÝnh,  Thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh,  Thu kh¸c. 
 12. Song trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, thêng chñ yÕu ph©n tÝch doanh thu  SP chÝnh vµ phô, nÕu c¸c kho¶n thu kh¸c kh¸ nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Nªn lu ý r»ng doanh thu dù kiÕn cña DA phô thuéc vµo gi¸ b¸n vµ  s¶n lîng b¸n ra dù kiÕn. Ngoµi ra vµo n¨m ho¹t ®éng cuèi cïng DA cã  thÓ cßn cã kho¶n thu tõ thanh lý tµi s¶n. ­ Chi phÝ cña dù ¸n: Th«ng thêng chi phÝ cña dù ¸n bao gåm:  Chi phÝ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, n¨ng lîng, níc,  Chi phÝ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x∙ héi,  Chi phÝ khÊu hao vµ b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng,  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp,  Chi phÝ b¶o hiÓm tµi s¶n,  Chi phÝ b¸n hµng,  Chi phÝ l∙i vay,  Chi phÝ kh¸c. Nªn kiÓm tra c¸c chi phÝ biÕn ®æi theo c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc hîp  lý hoÆc so s¸nh víi c¸c dù ¸n cïng lo¹i. Mét sè kho¶n chi phÝ cã thÓ  ®îc   tÝnh   theo   doanh   thu:   chi   phÝ   qu¶n   lý,   chi   phÝ   b¸n   hµng   v   v...  Riªng chi phÝ khÊu hao ®îc x¸c ®Þnh tuú thuéc ph¬ng ph¸p khÊu hao mµ  chñ ®Çu t  lùa chän trong ph¹m vi khèng chÕ theo qui ®Þnh cña Bé Tµi  chÝnh. ­ Lîi nhuËn cña dù ¸n: Trªn c¬ së thÈm ®Þnh doanh thu vµ chi phÝ,  cÇn x¸c ®Þnh lîi nhuËn DA dù kiÕn ®¹t ®îc tõng n¨m. 3.3.6.3. X¸c ®Þnh dßng tiÒn cña dù ¸n Dßng tiÒn cña dù ¸n ®îc ®Þnh nghÜa lµ phÇn chªnh lÖch trong dßng  tiÒn cña doanh nghiÖp trong tõng giai ®o¹n mµ dù ¸n ®îc thùc hiÖn so  víi lóc kh«ng thùc hiÖn dù ¸n. CF1 cña dù ¸n   =   CF1 cña doanh nghiÖp         ­       CF1 cña doanh  nghiÖp                                     nÕu cã dù ¸n   nÕu   kh«ng  cã dù ¸n
 13. Theo c¸ch nµy, dßng tiÒn cña dù ¸n lµ dßng tiÒn t¨ng thªm sÏ x¶y  ra nÕu dù ¸n ®îc thùc hiÖn. * Dßng tiÒn vµ thu nhËp kÕ to¸n:  B¸o  c¸o  kÕt  qu¶  kinh   doanh  lµ  phÇn   tæng  hîp  cña  doanh   thu  vµ chi  phÝ  cña  dù  ¸n.  Nh÷ng   con  sè ghi  trªn c¸c kho¶n môc doanh thu vµ chi phÝ phô thuéc mét phÇn vµo sè tiÒn  chi ra, vµ mét phÇn vµo chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp sö  dông. Do vËy, chóng cßn ®îc gäi lµ doanh thu vµ chi phÝ kÕ to¸n cña dù  ¸n. Trong khi ®ã, b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ ghi nhËn sè tiÒn thùc tÕ  thu vµo vµ chi ra khái ng©n quü. §©y ®îc gäi lµ dßng tiÒn vµo (thu) vµ  dßng tiÒn ra (chi) cña dù ¸n. PhÇn chªnh lÖch gi÷a dßng tiÒn vµo vµ  dßng tiÒn ra gäi lµ dßng tiÒn thuÇn ( rßng). Trªn hai b¸o c¸o cã thÓ cã  mét sè kho¶n môc gièng nhau vÒ tªn gäi nhng kh¸c nhau vÒ con sè. VÝ  dô:   tiÒn   l¬ng   ®îc   h¹ch   to¸n   vµo   chi   phÝ   lao   ®éng   còng   lµ   kho¶n   chi  tiÒn   ra,  cßn  doanh  thu  cã  thÓ  chØ  ®îc  ®a mét  phÇn   vµo  dßng  tiÒn  do  kh«ng thu vµo ngay toµn bé ( mét sè n»m ë kho¶n ph¶i thu). T¬ng tù, chi  phÝ vèn ®Çu t, mét kho¶n tiÒn ph¶i chi ra, kh«ng xuÊt hiÖn trªn b¸o  c¸o  kÕt  qu¶  kinh   doanh,  nhng    trªn   ®ã l¹i  cã  chi  phÝ  khÊu  hao,   mét  kho¶n kh«ng ph¶i chi tiÒn. Do gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn, ®Ó so s¸nh ®îc nh÷ng kho¶n thu, chi  t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau  trong qu∙ng ®êi ho¹t ®éng cña dù ¸n, cÇn  ph¶i biÕt ®îc thêi ®iÓm xuÊt hiÖn c¸c kho¶n tiÒn nµy. ChÝnh v× vËy,  trong viÖc lËp dù to¸n vèn ®Çu t, c¸c quyÕt ®Þnh chØ dùa trªn dßng tiÒn  thu vµo vµ chi ra trong tõng giai ®o¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n. * Thêi ®iÓm xuÊt hiÖn dßng tiÒn: Do tiÒn cã gi¸ trÞ thêi gian, cÇn  x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm xuÊt hiÖn dßng tiÒn. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh  doanh   thêng   ®îc   lËp   trong   tõng   giai   ®o¹n,   quý   hoÆc   n¨m,   nhng   kh«ng  ph¶n ¸nh chÝnh x¸c khi nµo thu nhËp vµ chi phÝ ®îc thu vµo vµ chi ra.  Do vÊn ®Ò gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn, vÒ mÆt lý thuyÕt, dßng tiÒn cÇn  ®îc ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c khi nã xuÊt hiÖn. Tuy nhiªn, cÇn cã  sù tho¶ hiÖp gi÷a tÝnh chÝnh x¸c vµ tÝnh kh¶ thi. Theo lý thuyÕt th×  dßng tiÒn hµng ngµy lµ chÝnh x¸c nhÊt, nhng íc tÝnh chóng rÊt tèn kÐm 
 14. chi phÝ, Ýt ®îc sö dông vµ cã lÏ còng kh«ng chÝnh x¸c h¬n dßng tiÒn  hµng n¨m v× ngêi ta kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng dù tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c  khi ®i vµo qu¸ chi tiÕt. Do vËy, dßng tiÒn thêng ®îc gi¶ ®Þnh lµ xuÊt  hiÖn cuèi hµng n¨m.    * Mét   sè dßng tiÒn ®Æc biÖt:  Khi xem xÐt dù ¸n, cÇn ph¶i dùa  trªn dßng tiÒn gia t¨ng, ph¸t sinh trùc tiÕp tõ viÖc thùc hiÖn dù ¸n.  Cã ba vÊn ®Ò cÇn tÝnh ®Õn khi íc tÝnh dßng tiÒn gia t¨ng. (1). Chi phÝ ch×m:  Chi phÝ ch×m kh«ng ph¶i lµ chi phÝ t¨ng thªm  nªn kh«ng ®îc ®a vµo ph©n tÝch. Chi phÝ ch×m lµ mét kho¶n ®Çu t ®∙ ®îc  thùc hiÖn ( hoÆc ®îc cam kÕt) tríc ®ã. V× chóng ®∙ ®îc thùc hiÖn, nã  kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi quyÕt ®Þnh lùa chän hoÆc lo¹i bá dù ¸n. VÝ dô chi  phÝ ch×m lµ chi phÝ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn vÒ  mét s¶n phÈm míi tríc  khi ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm ®ã. Khi bá ra chi phÝ  nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, c«ng ty cha thÓ biÕt cã thÓ cho ra s¶n phÈm  hay kh«ng vµ liÖu cã thÓ tiªu thô víi sè lîng lín hay kh«ng. KÕt qu¶  cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cã thÓ lµ s¶n phÈm kh«ng phï hîp  vµ dù ¸n kÕt thóc ngay tõ khi nã cha b¾t ®Çu. VÝ dô:  C«ng ty Gama ®∙  bá ra 10 tû ®ång ®Ó nghiªn cøu s¶n phÈm míi  vµ   ®∙ ®Õn giai ®o¹n ra   quyÕt ®Þnh x©y dùng nhµ m¸y. Chi phÝ  lµ 15 tû ®ång vµ sÏ ®em l¹i thu   nhËp lµ 23 tû ®ång ( ®Ó ®¬n gi¶n, bá qua gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn).   NÕu bá qua chi phÝ ch×m, dù ¸n ®îc chÊp nhËn vµ cã l∙i 8 tû ®ång. NÕu   ®a chi phÝ ch×m vµo ph©n tÝch, dù ¸n bÞ lç 2 tû ®ång vµ bÞ lo¹i bá.   VÊn ®Ò lµ nÕu dù ¸n ®îc chÊp nhËn, c«ng ty sÏ cã Ýt nhÊt 8 tû ®ång bï   ®¾p 10 tû chi phÝ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, c«ng ty sÏ bÞ lç   10 tû ®ång chi phÝ nµy. Do vËy, chi phÝ ch×m kh«ng ®îc ®a vµo dù ¸n. (2). Chi phÝ c¬ héi: Chi phÝ c¬ héi thÓ hiÖn mét c¬ héi ( hoÆc mét  chuçi kho¶n thu nhËp) bÞ mÊt ®i nÕu sö dông nh÷ng tµi s¶n s½n cã vµo dù  ¸n ®ang xem xÐt. VÝ dô mét c«ng ty ®ang cã s½n mét m¶nh ®Êt cã thÓ ®a  vµo ®Ó x©y dùng nhµ m¸y. Khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña nhµ m¸y, cã nªn bá  qua chi phÝ ®Êt ®ai kh«ng v× dù ¸n kh«ng ph¶i chi tiÒn?. C©u tr¶ lêi lµ  kh«ng,  v× mét chi phÝ c¬ héi ®i liÒn víi tµi s¶n nµy. C¬ héi ®ã lµ 
 15. m¶nh ®Êt cã thÓ ®îc b¸n ®i víi gi¸ 10 tû ®ång. Sö dông m¶nh ®Êt vµo dù  ¸n sÏ bá qua kho¶n tiÒn nµy vµ 10 tû ®ång ®îc coi lµ chi phÝ c¬ héi  cña dù ¸n. CÇn chó ý lµ chi phÝ ®Êt ®ai phï hîp ë ®©y lµ gi¸ thÞ trêng  cña m¶nh ®Êt sau khi ®∙ trõ ®i phÝ vµ thuÕ ph¶i nép, chø kh«ng ph¶i lµ  gi¸ mµ c«ng ty ®∙ bá ra ®Ó mua m¶nh ®Êt ®ã. (3). T¸c dông ®Õn c¸c dù ¸n kh¸c: PhÇn nµy ®Ò cËp ®Õn t¸c ®éng cña  dù ¸n ®ang xem xÐt ®Õn c¸c dù ¸n kh¸c cña c«ng ty. VÝ dô khi mét c«ng  ty  dù  ®Þnh  ®a  ra  mét  s¶n  phÈm  míi  th×  nh÷ng  kh¸ch  hµng  hiÖn  t¹i  sÏ  chuyÓn sang mua s¶n phÈm míi (thay v× mua s¶n phÈm cò). Lîi nhuËn tõ  nh÷ng kh¸ch hµng nµy thÓ hiÖn sù chuyÓn dÞch trong néi bé c«ng ty, nªn  dßng tiÒn rßng thu ®îc tõ hä kh«ng ®îc coi lµ thu nhËp t¨ng thªm. MÆt  kh¸c, s¶n phÈm míi cã thÓ lµm t¨ng doanh thu tõ c¸c s¶n phÈm ®i kÌm  ( nh bµn ch¶i kÌm theo kem ®¸nh r¨ng), nªn dßng tiÒn t¨ng thªm tõ viÖc  b¸n c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i cÇn ®îc ®a vµo dù ¸n míi. Khi mét dù ¸n g©y  ra sù chuyÓn dÞch doanh thu tõ c¸c s¶n phÈm hiÖn cã, ®iÒu nµy thêng ®­ îc gäi lµ “ tù ¨n thÞt m×nh” (cannibaliztion). (4). T¸c ®éng cña thuÕ:  Khi  ®¸nh   gi¸   dù  ¸n,  ®iÒu   quan   träng  lµ  dßng tiÒn ph¶i ph¸t sinh tõ dù ¸n, vµ ®îc dµnh cho chñ ®Çu t. Nãi c¸ch  kh¸c, dù ¸n ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së dßng tiÕn sau thuÕ. ThuÕ cã  t¸c ®éng rÊt lín ®Õn dßng tiÒn, vµ trong nhiÒu trêng hîp, thuÕ cã thÓ  thóc ®Èy vµ ph¸ vì mét dù ¸n. Do vËy, cÇn ®¸nh gi¸ ®óng t¸c ®éng cña  thuÕ. Th«ng thêng, mét chÕ ®é thuÕ cã thÓ t¸c ®éng ®Õn dù ¸n theo ba  mÆt: ­ Gi¶m thuÕ ®èi víi vèn ®Çu t vµo TSC§ th«ng qua chi phÝ khÊu hao. ­ T¨ng (gi¶m) thuÕ ®èi víi mét kho¶n lîi nhuËn (lç) ®îc t¹o ra bëi  dù ¸n. ­ Gi¶m chi phÝ l∙i tiÒn vay do l∙i vay ®îc ®a vµo chi phÝ tríc  thuÕ, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn c¸ch thøc t×m nguån vèn ®Çu t cho dù ¸n. Do ®ã, l∙i suÊt chiÕt  khÊu sau thuÕ thêng ®îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸  dßng tiÒn sau thuÕ cña dù ¸n. Dßng tiÒn sau thuÕ tÝnh ®Õn t¸c ®éng (1) 
 16. vµ (2) nªu trªn, cßn l∙i suÊt chiÕt khÊu sau thuÕ xÐt ®Õn t¸c ®éng thø  3. (5). KhÊu hao: Kho¶n tiÒn ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña dù ¸n th­ êng ®îc ph©n bæ trong c¸c n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n, gäi lµ chi phÝ khÊu  hao, vµ sau ®ã tµi s¶n cã thÓ ®îc thanh lý. Kho¶ng thêi gian khÊu hao  thêng b»ng tuæi thä kinh tÕ tµi s¶n, v× sau khi s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt  bëi tµi s¶n cè ®Þnh ®ã ®∙ hÕt kh¶ n¨ng tiªu thô, sÏ kh«ng cßn doanh thu  ®Ó bï ®¾p chi phÝ khÊu hao. Nãi c¸ch kh¸c, tµi s¶n cè ®Þnh thêng ®îc  khÊu hao hÕt khi nã ®∙ ®i hÕt vßng ®êi h÷u dông cña minh. Do khÊu hao  ®îc ®a vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp nªn lµm gi¶m lîi nhuËn. Tuy nhiªn,  khÊu hao kh«ng ph¶i lµ kho¶n chi tiÒn, nªn møc khÊu hao kh«ng lµm gi¶m  dßng tiÒn mµ ngîc l¹i, cßn lµm t¨ng v× sè thuÕ ph¶i nép gi¶m xuèng. Trong   hoÆc   vµo   cuèi   ®êi   ho¹t   ®éng,   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cã   thÓ   ®îc  thanh lý. Khi ®ã dù ¸n cã thÓ cã thªm mét kho¶n thu nhËp hoÆc lç) rßng  b»ng gi¸ b¸n trõ chi phÝ thanh lý (b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i theo sæ s¸ch  céng víi chi phÝ b¸n). Kho¶n thu nhËp (hoÆc lç) tõ thanh lý còng lµm  t¨ng (gi¶m) thuÕ ph¶i nép t¬ng øng víi møc thuÕ suÊt cña doanh nghiÖp. (6). Thay ®æi lu ®éng rßng: Th«ng thêng, mét dù ¸n míi sÏ ®ßi hái  ph¶i   cã thªm   hµng  dù  tr÷,  vµ  doanh  thu  tõ  dù  ¸n còng   t¹o  nªn  nh÷ng  kho¶n ph¶i thu míi. V× c¶ hµng dù tr÷ vµ kho¶n ph¶i thu ®Òu lµ kÕt qu¶  cña viÖc ®Çu t nªn cÇn ph¶i ®a lîng vèn lu ®éng rßng vµo vèn ®Çu t, t­ ¬ng tù nh  tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy nhiªn, khi s¶n xuÊt më réng th× nh÷ng  kho¶n ph¶i tr¶ còng t¨ng lªn, lµm gi¶m nhu cÇu tµi trî cho dù ¸n. PhÇn  chªnh lÖch gi÷a lîng t¨ng thªm vÒ tµi s¶n lu ®éng vµ  nî ng¾n h¹n th­ êng lµ d¬ng, vµ do vËy ®ßi hái ph¶i cã thªm tiÒn ®Çu t  vµo phÇn nµy,  ngoµi tiÒn ®Çu t  vµo tµi s¶n cè ®Þnh. PhÇn chªnh lÖch nµy gäi lµ vèn  lu ®éng rßng t¨ng thªm. Vèn lu ®éng rßng t¨ng thªm  = ∆TSL§ ­  ∆Nî ng¾n h¹n Khi dù ¸n kÕt thóc, lîng tµi s¶n lu ®éng dù tr÷ nµy còng ®îc thanh  lý ®Ó thu tiÒn vÒ. Do tÝnh chÊt cña tµi s¶n lu ®éng lµ t¬ng ®èi dÔ 
 17. b¸n, nªn ®Ó thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, gi¸ trÞ thu håi thêng  ®îc gi¶ thiÕt lµ b»ng ®óng sè tiÒn ®∙ chi ra. 3.3.6.4. X¸c ®Þnh l∙i suÊt chiÕt khÊu L∙i suÊt chiÕt khÊu thêng ®îc x¸c ®Þnh lµ møc sinh lîi danh nghÜa  tèi thiÓu cña vèn ®Çu t. ­ §èi víi vèn chñ së h÷u: lµ tû suÊt läi nhuËn cña vèn chñ së h÷u. ­ §èi víi vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi: chÝnh lµ phÝ suÊt cña vèn  trong ®iÒu kiÖn cã tÝnh ®Õn tû lÖ chi phÝ huy ®éng. ­ §èi víi vèn vay: chÝnh lµ phÝ suÊt ( thêng lÊy l∙i suÊt) vay vèn  sau thuÕ. ­ Trong trêng hîp DA ®îc ®Çu t tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, th× l∙i  suÊt chiÕt khÊu chung sÏ ®îc tÝnh b×nh qu©n tõ l∙i suÊt khiÕt khÊu cña  c¸c nguån ®ã. Trong thùc tÕ, l∙i suÊt thêng ®îc x¸c ®Þnh theo l∙i suÊt  thÞ trêng vµ ®îc hiÓu lµ phÝ suÊt c¬ héi vèn. 3.3.6.5. ThÈm ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù  ¸n ­ Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng NPV ( Net present Value): NPV cho biÕt qui  m« cña kho¶n thu nhËp rßng mµ dù ¸n cã thÓ mang l¹i sau khi ®∙ hoµn ®ñ  vèn ®Çu t ban ®Çu tÝnh theo hiÖn gi¸.  ¦u ®iÓm: NPV cho thÊy møc lîi Ých tuyÖt ®èi mµ dù ¸n cã thÓ mang  l¹i cho chñ ®Çu t. Cã tÝnh ®Õn yÕu tè thêi gian cña dßng tiÒn. Nhîc ®iÓm: Dù ¸n cã qui m« kh¸c nhau  th× NPV kh¸c nhau. Cha tÝnh  ®Õn thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n. L∙i suÊt chiÕt khÊu ®îc gi¶ ®Þnh lµ  kh«ng thay ®æi trong suèt vßng ®êi cña dù ¸n ­ Tû suÊt hoµn vèn néi bé IRR ( Internal Rate Return ):  Tû suÊt  hoµn   vèn   néi   bé   chÝnh   lµ   møc   l∙i   suÊt   chiÕt   khÊu   sao   cho   NPV   b»ng  kh«ng. Th«ng thêng IRR cho kÕt qu¶ thèng nhÊt víi chØ tiªu NPV, song  còng cã nh÷ng trêng hîp x¶y ra m©u thuÈn. §iÒu nµy lµ do: Sù kh¸c biÖt  vÒ   qui   m«   ®Çu   t  vµ   Sù   kh¸c   nhau   trong   ph©n   bæ   dßng   tiÒn   theo   thêi  gian.   Trong   nh÷ng   trêng   hîp   nµy,   th«ng   thêng   ngêi   ta   chän   theo   chØ  tiªu NPV.
 18. ­  Thêi gian hoµn vèn  PP   (Pay back period):  ChØ   tiªu   thêi   gian  hoµn vèn cho biÕt kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®ª ønh÷ng kho¶n thu nhËp  t¨ng thªm tõ dù ¸n hoµn tr¶ ®ñ lîng vèn ®Çu t  ban ®Çu. Thêi h¹n hoµn  vèn tiªu chuÈn ®îc x¸c ®Þnh Dùa vµo kinh nghiÖm trong qu¸ khø, Dùa vµo  thêi gian hoµn vèn trung b×nh cña ngµnh, hay Dùa vµo kh¶ n¨ng dù ®o¸n. ­ ChØ sè lîi nhuËn PI ( Profit Index):ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh  gi¸ tØ suÊt sinh lêi dù kiÕn cña dù ¸n trong ®iÒu kiÖn cã tÝnh ®Õn yÕu  tè thêi gian cña dßng tiÒn. 3.3.7. ThÈm ®Þnh rñi ro tµi chÝnh cña dù ¸n Khi thÈm ®Þnh dù ¸n, ng©n hµng kh«ng thÓ xem xÐt nhiÒu kh¶ n¨ng mµ  dù ¸n gÆp ph¶i, trong khi kÕt qu¶ cña 1 dù ¸n ®Çu t  sÏ phô thuéc vµo  nh÷ng yÕu tè bÊt ®Þnh trong t¬ng lai. V× vËy viÖc thÈm ®Þnh néi dung  nµy gióp ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é ch¾c ch¾n cña kÕt qu¶ dù tÝnh,  ®ång thêi lu ý chñ ®Çu t  mét sè rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i cïng hËu qu¶  cña nã, gióp chñ ®Çu t cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. Sau ®©y lµ mét sè  ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh rñi ro tµi chÝnh cña dù ¸n.  3.3.7.1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh dßng tiÒn rßng Dßng tiÒn rßng tõng n¨m sÏ ®îc ®iÒu chØnh víi mét hÖ sè nhÊt ®Þnh  theo nguyªn t¾c: 0 
 19. HÖ sè biÕn thiªn: V (%)  = (x  x 100/X.   HÖ sè biÕn thiªn cµng cao, kh¶ n¨ng rñi ro cµng lín. 3.3.7.4. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y Ph¬ng ph¸p nµy ®¸nh gi¸ sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh ®Õn sù  thay ®æi hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña DA. §é nh¹y cña DA ®o lêng sù nh¹y c¶m  cña dßng tiÒn rßng, NPV hoÆc IRR   khi cã sù thay ®æi cña c¸c nh©n tè  nh gi¸ b¸n, s¶n lîng, chi phÝ hoÆc qui m« vèn ®Çu t. VÒ mÆt ®Þnh lîng,  th«ng sè ®é nh¹y cho biÕt dßng tiÒn rßng, NPV hoÆc IRR sÏ thay ®æi bao  nhiªu (%) khi nh©n tè ¶nh hëng thay ®æi (1%).           ∆ J ∆ I        ∆ J     Io Ki j  =  ­ ­­­­­­  /  ­­­­­­­  =          ­­­­ x ­­­­ Jo          Io                 ∆ I     Jo Trong ®ã: KIJ:    §é nh¹y cña ®¹i lîng j do t¸c ®éng cña sù thay  ®æi yÕu tè i                   I0,I1 ;   Gi¸ trÞ cña ®¹i lîng j tríc vµ sau khi  thay ®æi                    J0, J1:  Gi¸ trÞ cña ®¹i lîng j tríc vµ sau khi  thay ®æi           ∆ J  =   J1  ­   Jo        ∆ I  =   I1   ­   Io    ­ 100 % LÒ an toµn cña nh©n tè i =  ­­­­­­­­­­­­      Ki j  Nh vËy DA nh¹y c¶m nhÊt ®èi víi chi phÝ. ChØ cÇn chi phÝ t¨ng 9,9%  th× NPV cña DA gi¶m xuèng b»ng 0. NÕu chi phÝ t¨ng h¬n 9,9%  th× NPV sÏ  ©m. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y lµ Cha tÝnh ®Õn x¸c  suÊt x¶y ra sù kiÖ, Cha tÝnh ®Õn mèi quan hÖ t¬ng quan cña c¸c nh©n tè  bÊt  ®Þnh,  Mèi  liªn  hÖ  gi÷a  %  thay  ®æi  cña  biÕn  sè  kh«ng  cã  quan  hÖ  tuyÕn tÝnh víi % thay ®æi cña chØ tiªu hiÖu qu¶. ®Ò c¬ng 
 20. CH¬ng iIi:  ph©n tÝch tÝn dông vµ Cho vay trung dµi h¹n ®èi víi  doanh nghiÖp 3.1. CHO VAY TRUNG DµI H¹N ®èi víi doanh nghiÖp 3.1.1. Môc ®Ých vay trung dµi h¹n cña doanh nghiÖp 3.1.2. C¸c ph¬ng thøc cho vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng 3.1.2.1. Cho vay th«ng thêng  3.1.2.2. TÝn dông tuÇn hoµn 3.1.3. Nguån vèn vµ ®iÒu kiÖn cho vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng 3.1.3.1. Nguån vèn ®Ó cho vay trung dµi h¹n  3.2.3.2. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc vay vèn trung ­ dµi h¹n  3.1.4. Kü thuËt tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè trong hîp ®ång  cho vay trung dµi h¹n 3.1.4.1. Nguån tr¶ nî cña c¸c kho¶n cho vay trung dµI h¹n 3.1.4.2. X¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay vµ kú h¹n tr¶ nî 3.1.4.3. X¸c ®Þnh l∙i suÊt cho vay  3.1.4.4. VÊn ®Ò ®¶m b¶o tÝn dông 3.1.4.5. VÊn ®Ò gi¶I ng©n vµ qu¶n lý kho¶n cho vay 3.1.4.6. X¸c ®Þnh sè tiÒn thanh to¸n mçi kú 3.2. Ph©n tÝch cho vay trung dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp 3.2.1. §èi tîng vµ môc tiªu ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay trung  dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp 3.2.2. Néi dung ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay trung dµi h¹n ®èi  víi doanh nghiÖp 3.3. ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t trong cho vay trung dµi h¹n 3.1.1. Kh¸I niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu  t trong cho vay trung dµI h¹n 3.3.2. Quy tr×nh thÈm ®Þnh 3.3.3. Ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh  3.3.4. Tæ chøc bé m¸y thÈm ®Þnh 3.3.5. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n 3.3.5.1. ThÈm ®Þnh tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n
Đồng bộ tài khoản