Chương 3-Thiết kế kiến trúc

Chia sẻ: Pacific Ocean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
117
lượt xem
31
download

Chương 3-Thiết kế kiến trúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 3-thiết kế kiến trúc', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3-Thiết kế kiến trúc

 1. 14/9/2009 II. Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc Gi i thi u — K t qu ra c a ti n trình thi t k ki n trúc là s mô — Là quá trình xác đ nh các h th ng con c a h t v ki n trúc ph n m m th ng và cơ c u t ch c (framework) vi c đi u — H th ng con và các mô đun khi n giao ti p gi a các h th ng con H th ng con: là m t h th ng trong h th ng t ng — Thi t k ki n trúc là pha s m nh t trong quy th mà các ho t đ ng c a nó đ c l p v i các d ch trình thi t k h th ng. v đư c cung c p t các h th ng con khác — Thi t k ki n trúc thư ng đư c th c hi n song Mô đun: là m t thành ph n h th ng cung c p các song v i m t s hành đ ng đ c t . Nó bao g m có d ch v cho các thành ph n khác nhưng không vi c phát hi n các thành ph n chính c a h th ng đư c xem như m t h th ng riêng bi t và giao ti p gi a chúng. Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc Ti n trình — L i ích c a thi t k ki n trúc ph n m m — C u trúc hóa h th ng — Giao ti p gi a khách hàng và nhà phát tri n: Ki n trúc ph n m m là tiêu đi m cho s th o lu n Phân chia h th ng thành các h con (sub-system) gi a khách hàng và nhà phát tri n đ c l p và xác đ nh trao đ i thông tin gi a các h con — Phân tích h th ng: — Mô hình hóa đi u khi n Là phương ti n đ phân tích kh thi v các yêu c u phi ch c năng c a h th ng Xác l p mô hình đi u khi n gi a các ph n c a h th ng — S d ng l i: — Phân rã module Ki n trúc này có th đư c s d ng l i cho nhi u h th ng Phân rã các h con thành các module 1
 2. 14/9/2009 Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc Mô hình ki n trúc — Các mô hình ki n trúc — Trong quá trình thi t k có th t o ra nhi u mô — Mô hình ki n trúc tĩnh ch ra các thành ph n chính hình ki n trúc khác nhau c a h th ng — M i mô hình bi u di n các khía c nh khác nhau — Mô hình ti n trình đ ng ch ra c u trúc đ ng c a h c a ki n trúc này: th ng — Mô hình giao di n (interface) xác đ nh các giao — Mô hình c u trúc h th ng di n c a h th ng con — Mô hình đi u khi n h th ng — Mô hình các m i quan h ch ra quan h gi a các — Mô hình phân rã mô đun h th ng con. Vd: mô hình lu ng d li u Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc — Mô hình c u trúc h th ng — Kho d li u dùng chung (Data-Centered — T ch c h th ng ph n ánh chi n lư c cơ b n đư c Architecture): s d ng đ c u trúc h th ng — Các h th ng con ph i trao đ i d li u và làm — Có 3 mô hình t ch c h th ng thư ng đư c s vi c v i nhau m t cách hi u qu . Vi c trao đ i d d ng: li u đư c th c hi n theo hai cách: — Kho d li u dùng chung — D li u chia s đư c lưu CSDL trung tâm — Server và các d ch v dùng chung (client-server) ho c kho d li u và đư c t t c các h th ng con truy nh p. — Phân l p ho c máy tr u tư ng — M ih th ng con b o trì CSDL c a chính nó và truy n d li u m t cách tư ng minh cho các h th ng con khác. 2
 3. 14/9/2009 Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc — Ưu đi m c a mô hình này là — Như c đi m c a mô hình này là — Đây là phương pháp hi u qu đ chia s s lư ng — T t c các h th ng con ph i ch p nh n mô hình l n d li u. kho d li u — Các h th ng con không c n quan tâm t i nh ng — Vi c c i ti n d li u r t ph c t p và t n kém ho t đ ng liên quan đ n d li u như: — Khó phân tán m t cách hi u qu sao lưu, b o m t,… vì đã có b qu n lý trung tâm — Không có gi i h n cho các chính sách qu n lý c th c hi n nhi m v này. th . Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc — Mô hình khách-d ch v (client – server): — Mô hình ki n trúc client-server là m t mô hình h th ng trong đó h th ng bao g m m t t p h p các server cung c p d ch v và các client truy nh p và s d ng các d ch v đó. — Các thành ph n chính c a mô hình này bao g m: — T p h p các server s cung c p nh ng d ch v c th như: in n, qu n lý d li u — T p h p các client truy nh p đ n server đ yêu c u cung c p d ch v 3
 4. 14/9/2009 Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc — H th ng m ng cho phép client truy c p t i d ch — Như c đi m c a mô hình client - server là: v mà server cung c p — Không ph i là mô hình d li u dùng chung nên — Ưu đi m c a mô hình client - server là: các h th ng con có th s d ng các t ch c d — Phân tán d li u rõ ràng li u khác nhau. Do đó, vi c trao đ i d li u có th — S d ng các h th ng đư c k t n i m ng m t không hi u qu . cách hi u qu và chi phí dành cho ph n c ng có — Qu n lý m i server không th ng nh t, dư th a. th r hơn. — Không đăng ký tên và d ch v t p trung. Đi u này — D dàng b sung ho c nâng c p server làm cho vi c tìm ki m server ho c các d ch v r t khó khăn. Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc — Mô hình phân l p — Mô hình phân l p t ch c h th ng thành nhi u l p và m i l p cung c p m t t p các d ch v . — M i l p có th đư c coi như m t máy tr u tư ng (abstract machine) mà ngôn ng c a máy đư c đ nh nghĩa b i các d ch v mà l p đó cung c p. Do đó, mô hình này thư ng đư c s d ng đ mô hình hoá giao di n (interface) c a h th ng con. — Không ph i h th ng nào cũng d dàng phân chia theo mô hình này 4
 5. 14/9/2009 Thi t k ki n trúc Thi t k ki n trúc Mô hình đi u khi n — Đi u khi n t p trung — Ki n trúc g i và tr l i - Call and Return Architecture — G m các th t c con đư c s p x p phân c p, th t c đi u khi n n m đ nh c a c u trúc phân c p và di chuy n d n xu ng dư i. — Mô hình này thư ng đư c áp d ng cho các h th ng tu n t . Mô hình đi u khi n Mô hình đi u khi n — Mô hình qu n lý — Thư ng áp d ng cho các h th ng song song. — M t thành ph n h th ng đi u khi n vi c kh i t o, ng ng, ho c c ng tác v i các quy trình h th ng khác. 5
 6. 14/9/2009 Mô hình đi u khi n Mô hình đi u khi n — Đi u khi n hư ng s ki n — Mô hình lan truy n (Broadcast) — Trong mô hình lan truy n, s ki n đư c lan truy n t i t t c các h th ng con. — B t kỳ h th ng nào n u có th b t đư c s ki n này thì s x lý nó. — Mô hình này có hi u qu đ i v i vi c tích h p các h th ng con trên nhi u máy tính khác nhau trong cùng m t m ng. Mô hình đi u khi n Mô hình đi u khi n — Các h th ng con ph i đăng ký nh ng s ki n mà nó có th b t. Khi nh ng s ki n này x y ra, đi u khi n s đư c truy n cho h th ng con có th b t đư c s ki n đó. — Nh ng quy tăc đi u khi n không đư c g n v i s ki n và b b t s ki n. — Các h th ng ph i quy t đ nh s ki n nào là s ki n mà nó đã đăng ký. Nhưng nó không c n ph i bi t khi nào s ki n s đư c b t. 6
 7. 14/9/2009 Mô hình đi u khi n Mô hình đi u khi n — Mô hình hư ng ng t (Interrupt-driven) — Mô hình hư ng ng t đư c s d ng trong các h th ng th i gian th c trong đó các ng t đư c phát hi n b i b b t ng t (interrupt handler) và đư c truy n cho m t s các thành ph n khác đ x lý. — Các ki u ng t và b b t tương ng đư c đ nh nghĩa trư c. M i ki u ng t đư c g n v i m t v trí nh và m t b chuy n m ch đ đưa ng t t i b b t tương ng c a nó. — Mô hình này cho phép đáp ng r t nhanh, nhưng l p trình khá ph c t p và khó đánh giá. Thi t k ki n trúc Phân rã môđun Phân rã môđun — Có hai cách đ phân rã các h th ng con thành các — Sau khi c u trúc h th ng đã đư c l a ch n, ta c n ph i mô-đun: xác đ nh phương pháp phân rã các h th ng con thành — Phân rã hư ng đ i tư ng: h th ng đư c phân rã các mô-đun. thành các đ i tư ng tương tác v i nhau. — H th ng con là m t h th ng có th v n hành m t — Mô hình lu ng d li u: h th ng đư c phân rã cách đ c l p, có th s d ng m t s d ch v đư c cung thành các mô-đun ch c năng ch u trách nhi m c p b i các h th ng con khác ho c cung c p d ch v chuy n đ i thông tin đ u vào thành k t qu đ u cho các h th ng con khác s d ng. ra. — Mô-đun là m t thành ph n h th ng cung c p các d ch v cho các thành ph n khác, nhưng nó thư ng không đư c coi như là m t h th ng riêng r , đ c l p. 7
 8. 14/9/2009 Phân rã môđun Phân rã môđun — Mô hình ki n trúc hư ng đ i tư ng — Ưu như c đi m mô hình hư ng đ i tư ng — C u trúc h th ng thành m t t p h p các đ i — Đ i tư ng đư c g n k t l ng nên khi thay đ i tư ng g n k t l ng d a trên các giao di n đã đư c cách cài đ t chúng có th không nh hư ng t i đ nh nghĩa. các đ i tư ng khác. — Phân rã hư ng đ i tư ng liên quan t i vi c xác — Đ i tư ng ph n ánh th c th trong th gi i th c. đ nh l p đ i tư ng, các thu c tính và phương th c — Các ngôn ng l p trình hư ng đ i tư ng đư c s c a nó. d ng r ng rãi. — Khi cài đ t l p, các đ i tư ng s đư c t o ra t các — Tuy nhiên, khi giao di n c a đ i tư ng thay đ i l p và có m t s mô hình đi u khi n đư c s d ng có th gây ra nh ng v n đ h t s c khó khăn và đ ph i h p thao tác các đ i tư ng. r t khó bi u di n các th c th ph c t p trong th gi i th c như là các đ i tư ng. Phân rã môđun Phân rã môđun — Mô hình lu ng d li u — Mô hình lu ng d li u là quy trình chuy n đ i thông tin đ u vào thành k t qu đ u ra. — Vi c chuy n đ i thông tin đ u vào thành k t qu đ u ra có th đư c th c hi n tu n t ho c song song. — D li u đư c x lý trong quy trình có th là riêng l ho c theo lô. 8
 9. 14/9/2009 Phân rã môđun Phân rã môđun — Ưu như c đi m c a mô hình: — H tr tái s d ng quy trình chuy n đ i. Cung c p tài li u đ giao ti p v i stakeholder — D dàng b sung thêm quy trình chuy n đ i m i. — D dàng th c hi n, k c v i h th ng tu n t ho c song song. — Tuy nhiên, mô hình này yêu c u ph i có đ nh d ng d li u chung đ truy n qua các pipeline và r t khó h tr cho các tương tác hư ng s ki n. Thi t k ki n trúc K thu t thi t k ki n trúc K thu t thi t k ki n trúc — M c tiêu: t o ra ki n trúc đư c phân ho ch — Cách ti p c n: chuy n DFD thành ki n trúc ph n m m — Ý nghĩa phân ho ch — D ki m th , b o trì — H n ch hi u ng ph khi s a đ i D m r ng 9
 10. 14/9/2009 K thu t thi t k ki n trúc K thu t thi t k ki n trúc — Phân ho ch ki n trúc — Phân ho ch d c — Phân ho ch ngang — phân t ng các module ra quy t đ nh (đi u khi n) và — Xác đ nh các nhánh r module thao tác các module ra quy t đ nh c n riêng bi t cho các ch c đư c x p t ng cao năng ch ch t — S d ng các module đi u khi n đ đi u ph i thông tin gi a các ch c năng K thu t thi t k ki n trúc K thu t thi t k ki n trúc — Phương pháp chuy n đ i — Cô l p, xác đ nh biên c a các module vào/ra; xác đ nh module giao tác (transaction) — Chuy n đ i thành các module ki n trúc tương ng — Thêm các module đi u khi n c n thi t — Vi ch nh (refining) ki n trúc đ nâng cao tính module 10
 11. 14/9/2009 K thu t thi t k ki n trúc 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản