intTypePromotion=3

Chương 3: Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
1.177
lượt xem
446
download

Chương 3: Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Chương 3: Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều" giới thiệu đến bạn 3 phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều. Cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết 3 phương pháp này nhé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Thiết kế mạch chỉnh lưu điều khiển động cơ điện một chiều

  1. Chương 3: Caïc phæång phaïp âiãöu chènh täúc âäü âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu Vãö phæång diãûn âiãöu chènh täúc âäü , âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu coï nhiãöu æu viãût hån so våïi caïc loaûi âäüng cå khaïc, khäng nhæîng coï khaí nàng âiãöu chènh täúc âäü dãù daìng maì cáúu truïc maûch læûc, maûch âiãöu khiãøn âån giaín hån âäöng thåìi laûi âaût täúc âäü âiãöu chènh cao trong daîi âiãöu chènh täúc âäü räüng. Trãn thæûc tãú ta coï ba phæång phaïp cå baín âãø âiãöu chènh täúc âäü âäüng cå âiãûn mäüt chiãöu:  Âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi âiãûn tråí phuû trong maûch pháön æïng.  Âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi tæì thäng kêch tæì cuía âäüng cå.  Âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi âiãûn aïp pháön æïng cuía âäüng cå. 3.1 Phæång phaïp âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi âiãûn tråí phuû trong maûch pháön æïng: Tæì phæång trçnh âàûc tênh cå täøng quaït U Ru M n  C e C M C e 2 n  n0  n Ta tháúy ràòng khi âæa thãm Rf vaìo maûch pháön æïng ta coï âàûc tênh cå laì: R u  R f M n  n0  K
  2. Theo phæång phaïp naìy ta coï n0=const, nãn khi tàng Rf âäü däúc cuía âàûc tênh cå tàng lãn tæïc täúc âäü thay âäøi nhiãöu hån khi taíi thay âäøi. Nhæ váûy : 0 < Ræf 1< Ræf 2 < .... nâm >n1 >n2...... Nhæng nãúu ta tàng Ræf âãún giaï trë naìo âoï thç seî laìm cho M   c nhæ thãú âäüng cå khäng quay âæåüc vaì âäüng cå laìm viãûc åí chãú âäü ngàõn maûch, n= 0. Tæì luïc naìy , ta coï thay âäøi Ræf thç täúc âäü váùn bàòng khäng, nghéa laì khäng âiãöu chènh täúc âäü âäüng cå âæåüc næîa. Do âoï phæång phaïp naìy laì phæång phaïp âiãöu chènh khäng triãût âãø. 3.2 Phæång phaïp âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi tæì thäng kêch tæì âäüng cå: Ta coï phæång trçnh âàûc tênh cå: U Ru M n  C e C M C e 2 n  n0  n Ta nháûn tháúy ràòng khi thay âäøi  thç n0 vaì n âãöu thay âäøi, vç váûy ta âæåüc caïc âæåìng âàûc tênh âiãöu chènh däúc dáön, våïi taíi nhæ nhau thç täúc âäü caìng cao khi giaím tæì thäng  . Khi âiãöu chènh tæì thäng thç âiãûn aïp pháön æïng giæî nguyãn giaï trë âënh mæïc. Nhæ váûy:  âm >  1 >  2 > ..... nâm
  3. doìng pháön æïng vaì nhæ váûy laìm cho mämen cho pheïp trãn truûc âäüng cå giaím nhanh, dáùn âãún âäüng cå bë quaï taíi. a. Âàûc tênh âiãöu chènh täúc âäü b. Âàûc tênh âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi Ræf bàòng caïch thay âäøi  3.3. Phæång phaïp âiãöu chènh täúc âäü bàòng caïch thay âäøi âiãûn aïp pháön æïng âäüng cå: Tæì phæång trçnh âàûc tênh cå täøng quaït: Uu Ru M n  C e C M C e 2 n  n0  n Ta tháúy: khi thay âäøi Uæ thç n0 thay âäøi, coìn n = const, vç váûy ta coï caïc âæåìng âàûc tênh âiãöu chènh song song våïi nhau. Nhæng muäún thay âäøi Uæ thç ta phaíi coï bäü nguäön mäüt chiãöu coï thãø thay âäøi âiãûn aïp ra, thæåìng duìng bäü biãún âäøi. Bäü biãún âäøi coï chæïc nàng biãún nàng læåüng âiãûn xoay chiãöu thaình mäüt chiãöu coï suáút âiãûn âäüng Eb âiãöu chènh âæåüc nhåì tên hiãûu âiãöu khiãøn Uâk.
  4. Lk Rb I Rud Udk Eu BBÂ Eb Åí chãú âäü xaïc láûp ta coï phæång trçnh âàûc tênh cuía hãû thäúng nhæ sau: Eb-Eæ= Iæ(Rb+Ræd) Vç: Eæ = C e n Eb ( R  Rud ) n  b u C e C e Màût khaïc: M  CM  I u M  n  n0 U dk    Rb  Rud  Ce C M  2 Vç tæì thäng cuía âäüng cå âæåüc giæí khäng âäøi nãn âäü cæïng cuía âàûc tênh cå cuîng khäng âäøi, coìn täúc âäü khäng taíi lyï tæåíng thç tuyì thuäüc vaìo giaï trë âiãûn aïp âiãöu khiãøn Uâk cuía hãû thäúng, do âoï coï thãø noïi phæång phaïp âiãöu chènh naìy laì triãût âãø.
  5. Âãø xaïc âënh âæåüc daîíy âiãöu chènh täúc âäü ta âãø yï ràòng täúc âäü låïn nháút cuía hãû thäúng bë chàûn båíi âàûc tênh cå baín, laì âàûc tênh æïng våïi âiãûn aïp pháön æïng âënh mæïc vaì tæì thäng cuîng âæåüc giæî åí giaï trë âënh mæïc. Täúc âäü nhoí nháút cuía daîy âiãöu chènh bë giåïi haûn båíi yãu cáöu vãö sai säú täúc âäü vaì mämen khåíi âäüng. Khi mämen taíi laì âënh mæïc thç caïc giaï trë låïn nháút vaì nhoí nháút cuía täúc âäü laì: M dm nmax  n0 max   M dm nmin  no min   Âãø thoaí maîn khaí nàng quaï taíi thç âàûc tênh tháúp nháút cuía daíi âiãöu chènh phaíi coï mämen ngàõn maûch laì: M nm min  M c max  K M .M dm Trong âoï KM laì hãû säú quaï taíi trãn mämen. Vç hoü âàûc tênh cå laì caïc âæåìng thàóng song song nhau, nãn theo âënh nghéa vãö âäü cæïng âàûc tênh cå ta coï thãø viãút 1 M dm nmin  M nm min  M dm   K M  1   M dm n0 max .  n0 max  1  M dm D  M dm ( K M  1) K M  1  Våïi mäüt cå cáúu maïy cuû thãø thç caïc giaï trë nmax, Mâm, KM laì xaïc âënh, vç váûy phaûm vi âiãöu chènh D phuû thuäüc tuyãún tênh vaìo giaï trë cuía âäü cæïng . Trong suäút quaï trçnh âiãöu chènh âiãûn aïp pháön æïng thç tæì thäng kêch tæì âæåüc giæî nguyãn, do âoï mämen taíi cho pheïp cuía hãû seî laì khäng âäøi:
  6. Mcp= KâmIâm=Mâm Phaûm vi âiãöu chènh täúc âäü nàòm trong mämen hçnh chæí nháût båíi caïc âæåìng thàóng n= nâm, M = Mâm, vaì caïc truûc toaû âäü. Khi phuû taíi laìm viãûc chãú âäü xaïc láûp ta coï mämen do n âäüng cå sinh ra âuïng bàòng ndm mämen taíi trãn truûc. Âiãöu chènh täúc âäü bàòng 0 caïch thay âäøi âiãûn aïp Mdm M pháön æïng laì ráút thêch håüp trong træåìng håüp mämen taíi laì hàòng trong toaìn daîy âiãöu chènh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản