Chương 3-Thiết kế phần mềm

Chia sẻ: Pacific Ocean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
133
lượt xem
59
download

Chương 3-Thiết kế phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 3-thiết kế phần mềm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3-Thiết kế phần mềm

  1. 14/9/2009 N i dung I. T ng quan v thi t k ph n m m II. Thi t k ki n trúc III. Thi t k giao di n Chương 3 Thi t k ph n m m I. T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Khái ni m — B n ch t thi t k ph n m m là m t quá trình chuy n hóa các yêu c u ph n m m thành m t bi u di n thi t k . — M c tiêu thi t k là đ t o ra m t mô hình bi u di n c a m t th c th mà sau này s đư c xây d ng — Ho t đ ng thi t k là m t lo i ho t đ ng đ c bi t: — Là m t quá trình sáng t o, đòi h i có kinh nghi m và s nhanh nh y và sáng t o — C n ph i đư c th c hành và h c b ng kinh nghi m, b ng kh o sát các h đang t n t i, ch h c b ng sách v là không đ . 1
  2. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m T m quan tr ng Quá trình thi t k — T o mô hình cài đ t c a ph n m m 1. Nghiên c u đ hi u ra v n đ . — Là phương ti n trao đ i thông tin đ đ m b o ch t 2. Ch n m t (hay m t s ) gi i pháp thi t k lư ng và xác đ nh các đ c đi m thô c a nó. — D hi u, d s a đ i hơn mã chương trình 3. Mô t tr u tư ng cho m i n i dung trong — Có nhi u m c chi ti t; cung c p cái nhìn t ng th gi i pháp. — N u không có thi t k ho c thi t k t i K t qu c a m i ho t đ ng thi t k là m t đ c — Làm tăng công s c mã hóa t thi t k . — Làm tăng công s c b o trì T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Các nguyên lý trong thi t k Nguyên lý (tt) — Thi t k không nên bó bu c vào cái nhìn h n h p — Mô hình thi t k (gi i pháp) nên ti n g n đ n mô hình th gi i th c (bài toán) — Nên đư c l a ch n t các gi i pháp khác nhau — Bi u di n thi t k ph i có tính nh t quán và tính — Thi t k ph i l n ngư c l i đư c mô hình phân tích tích h p — Các mô đun và các yêu c u không ph i là tương — Thi t k do nhi u ngư i ti n hành song song ng m t m t — Ph i th ng nh t cách bi u di n, th ng nh t giao — Ph i ki m tra đư c s th a mãn các yêu c u di n — Không nên t o l i các thi t k (gi i pháp) đã có — Thi t k c n có c u trúc đ d dàng thay đ i — C n tái s d ng t i đa các thi t k đã có — Ph i đư c môđun hóa, phân c p 2
  3. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Nguyên lý (tt) Các khái ni m cơ s — Thi t k không ph i là mã hóa — Tr u tư ng hóa — Thi t k luôn có m c tr u tư ng hơn mã hóa, đ m b o d hi u, d thay đ i — Làm m n — Thi t k c n đư c đánh giá ch t lư ng ngay trong khi — Tính mô đun nó đư c t o ra — Ki n trúc — Tính k t dính, tính ghép n i, hi u qu thu t toán… — Th t c — Thi t k c n đư c th m đ nh đ tránh các l i mang tính h th ng — Che d u — Thi u ch c năng, ch c năng không rõ ràng, mâu thu n. T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m — Tr u tư ng hóa — Làm m n 3
  4. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m — S lư ng môđun : c n xácđ nh s môđun t i ưu — Tính mô-đun — Ý nghĩa: d xây d ng, thay th s a đ i — Nguyên lý: chia đ tr C(p1+p2)>C(p1)+C(p2). C: đ ph c t p E(p1+p2)>E(p1)+E(p2). E: N l c th c hi n • L i ích: gi m đ ph c t p, c c b , d s a đ i có kh năng phát tri n song song d s a đ i, d hi u nên d tái s d ng — Kích c môđun xác đ nh d a trên khái ni m đ c l p ch c năng -> D hi u, d s a đ i. D tái s d ng T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m — Che d u thông tin — Ý nghĩa che d u thông tin — S d ng môđun thông qua các giao di n — Gi m hi u ng ph khi s a đ i môđun — Danh sách tham s và giá tr tr l i — Gi m s tác đ ng c a thi t k t ng th lên thi t k — Không c n bi t cách th c cài đ t th c t c cb — Thu t toán — Nh n m nh vi c trao đ i thông tin thông qua giao — C u trúc d li u di n — Giao di n ngo i lai (các mô đun th c p, thi t b — Lo i b vi c s d ng d li u dùng chung vào/ra) — Hư ng t i s đóng gói ch c năng – thu c tính c a — Tài nguyên h th ng thi t k t t — T o ra các s n ph m ph n m m t t hơn 4
  5. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k Ch t lư ng thi t k (tt) — Tiêu chí — Ghép n i: đ đo s liên k t gi a các mô đun — M c đ quan h c a các module — Tính mô đun hóa — Module nên ghép n i l ng l o — Tính che d u thông tin — Càng l ng l o càng d s a đ i thi t k — Đ đo ch t lư ng thi t k — M c ghép n i gi a các mô đun (coupling) Các m c t ch t ch đ n l ng l o như sau: — Đ k t dính thành ph n trong mô đun (cohesion) — Ghép n i n i dung (content coupling) — Là trư ng h p x u nh t — Tính hi u đư c (understandability) — Các mô đun dùng l n d li u c a nhau: — Tính thích nghi đư c (adaptability) — Các ngôn ng b c th p không có bi n c c b — Ph thu c bài toán, không có phương pháp t ng quát — L m d ng l nh Goto T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k (tt) Ch t lư ng thi t k (tt) — Ghép n i đi u khi n (control coupling) — Ghép n i chung (common — Các module trao đ i thông tin đi u khi n coupling) — Làm cho thi t k khó hi u, khó s a đ i, d nh m — Các module trao đ i d li u thông qua bi n t ng th — L i c a module này có th nh hư ng đ n ho t đ ng c a module khác — Khó s d ng l i các module 5
  6. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k (tt) Ch t lư ng thi t k (tt) — Ghép n i nhãn (stamp — Ghép n i d li u (data coupling) coupling) — Các module trao đ i — Truy n d li u qua th a thông tin tham s — Module có th th c — Nh n k t qu qua tham hi n ch c năng ngoài ý s và giá tr tr l i mu n — Làm gi m tính thích nghi T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k (tt) Ch t lư ng thi t k (tt) — K t dính (Cohesion): đ đo s ph thu c l n — 7 m c k t dính (t l ng đ n ch t) nhau c a các thành ph n trong m t mô đun — K t dính gom góp: các thành ph n không liên — M i module ch nên th c hi n m t ch c quan đ n nhau năng — K t dính lôgic: các thành ph n làm ch c năng — M i thành ph n nên tham gia th c hi n ch c lôgic tương t . vd: hàm x lí l i chung năng đó — K t dính th i đi m: các thành ph n ho t đ ng — K t dính cao thì tính c c b cao (đ c l p cùng th i đi m. vd: hàm kh i t o (đ c d li u, ch c năng); d hi u, d s a đ i c p phát b nh ) đư c bó l i cùng v i nhau 6
  7. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k (tt) Ch t lư ng thi t k (tt) — K t dính th t c: các thành ph n có m t th t xác — K t dính ch c năng: các thành ph n đ u c n đ nh trong m t dãy đi u khi n. vd: tính lương cơ thi t cùng góp ph n th c hi n m t ch c năng b n, tính ph c p, tính BH — vd: s p x p — K t dính truy n thông: các thành ph n truy c p — K t dính đ i tư ng: m i phép toán cho m t cùng d li u vào và lo i d li u ra. vd: th ng kê ch c năng, ch c năng này cho phép thay đ i, (tính max, min, mean, variation...) ki m tra và s d ng thu c tính c a đ i tư ng, là — K t dính tu n t : output c a m t thành ph n là cơ s cung c p các d ch v c a đ i tư ng. input c a thành ph n ti p theo. vd: nh m u -> đen tr ng -> nh nén T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k (tt) Ch t lư ng thi t k (tt) — Tính hi u đư c (Understandability): S hi u đư c c. So n tư li u: Thành ph n có đư c so n th o tư c a thi t k liên quan t i m t s đ c trưng sau đây: li u sao cho ánh x gi a các th c th trong th a. Tính k t dính: có th hi u đư c thành ph n đó gi i th c và thành ph n đó là rõ ràng. mà không c n tham kh o t i m t thành ph n d. Đ ph c t p: đ ph c t p c a các thu t toán nào khác hay không? đư c dùng đ th c hi n thành ph n đó như th b. Đ t tên: ph i chăng là m i tên đư c dùng nào? trong thành ph n đó đ u có nghĩa? Các thành ph n ph c t p là khó hi u, vì th Tên có nghĩa là nh ng tên ph n ánh tên c a ng i thi t k h n là nên làm cho thi t k thành th c th trong th gi i th c đư c mô hình b i ph n càng đơn gi n càng t t thành ph n đó. 7
  8. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Ch t lư ng thi t k (tt) Các ho t đ ng chính c a thi t k — Tính thích nghi (Adaptability): — Các thành ph n c a chúng nên đư c ghép n i l ng l o. t đó cho phép s a đ i đư c, tái s d ng — T ch a: không s d ng thư vi n ngoài. Tuy nhiên nó s mâu thu n v i xu hư ng tái s d ng do đó c n có m t cân b ng gi a tính ưu vi t c a s dùng l i các thành ph n và s m t mát tính thích nghi đư c c a h th ng T ng quan v thi t k ph n m m T ng quan v thi t k ph n m m Các ho t đ ng chính c a thi t k (tt) Các ho t đ ng chính c a thi t k (tt) — Thi t k ki n trúc — Thi t k giao di n Xác đ nh h t ng th ph n m m bao g m các h Giao di n c a t ng h con v i các h con khác con và các quan h gi a chúng và ghi thành tài đư c thi t k và ghi thành tài li u; đ c t giao di n li u không đư c mơ h và cho phép s d ng h con đó — Đ c t tr u tư ng mà không c n bi t v thi t k n i t i c a nó — Thi t k các thành ph n: Các đ c t tr u tư ng cho m i h con v các d ch v mà nó cung c p cũng như các ràng bu c Các d ch v mà m t h con cung c p đư c phân chúng ph i tuân th . chia cho các thành ph n h p thành c a nó 8
  9. 14/9/2009 T ng quan v thi t k ph n m m Các ho t đ ng chính c a thi t k (tt) — Thi t k c u trúc d li u: Các c u trúc d li u đư c dùng trong vi c th c hi n h th ng đư c thi t k chi ti t và đ c t — Thi t k thu t toán Các thu t toán đư c dùng cho các d ch v đư c thi t k chi ti t và đư c đ c t . 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản