Chương 3: Thống kê lao động trong doanh nghiệp

Chia sẻ: BUI THU TRANG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

1
633
lượt xem
99
download

Chương 3: Thống kê lao động trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê số lượng lao động: Các chỉ tiêu thống kê số lượng lao động: Số lượng lao động thời điểm; Số lượng lao động bình quân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Thống kê lao động trong doanh nghiệp

 1. Ch−¬ng iII: thèng kª lao ®éng trong Doanh nghiÖp A. Tãm t¾t lý thuyÕt: 3.1. Thèng kª sè l−îng lao ®éng: 3.1.1. C¸c chØ tiªu thèng kª sè l−îng lao ®éng: a. Sè l−îng lao ®éng thêi ®iÓm: b. Sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n: ( T ) * Thèng kª sè l−îng lao ®éng tõng ngμy: n ∑ Ti / n T = i =1 Trong ®ã: - Ti: Sè l−îng lao ®éng cã ë tõng ngμy - n: Sè ngμy trong kú nghiªn cøu * Thèng kª sè l−îng lao ®éng tuÇn, kú: T= ∑T t i i ∑t i Trong ®ã: - Ti: sè lao ®éng cã ë tõng thêi ®iÓm. - ti: thêi gian t−¬ng øng cã sè l−îng lao ®éng Ti - ∑ti: Tæng thêi gian theo lÞch cña kú nghiªn cøu * T×nh h×nh lao ®éng Ýt biÕn ®éng, kh«ng theo dâi ®−îc cô thÓ thêi gian biÕn ®éng: Sè lao ®éng cã ®Çu kú + Sè lao ®éng cã cuèi kú T = 2 * §Ó ®¬n gi¶n trong viÖc tÝnh( T ) theo chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú: T1 + T15 + TC T= 3 Trong ®ã: - T1: Sè lao ®éng cã ngμy ®Çu th¸ng(quý, n¨m) - T15: Sè lao ®éng cã ngμy gi÷a th¸ng(quý, n¨m) - Tc: Sè lao ®éng cã ngμy cuèi th¸ng(quý, n¨m) 3.1.2. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông lao ®éng: * Theo ph−¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: - Sè t−¬ng ®èi: T1/T0 - Sè tuyÖt ®èi: T1 - T0 Trong ®ã: - T1: Sè l−îng lao ®éng kú b¸o c¸o (thùc tÕ). - T0: Sè l−îng lao ®éng kú gèc. * Theo ph−¬ng ph¸p kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt: T1 - Sè t−¬ng ®èi: T = x 100% GO1 T0 GO0 - Sè tuyÖt ®èi: T1 - (T0 x GO1/GO0) 17
 2. 3.2.Thèng kª biÕn ®éng sè l−îng lao ®éng: 3.2.1. LËp b¶ng c©n ®èi lao ®éng 3.2.2. C¸c chØ tiªu thèng kª t×nh h×nh biÕn ®éng lao ®éng Thèng kª th−êng sö dông c¸c chØ tiªu sau: Sè l−îng lao ®éng t¨ng trong kú theo c¸c nguyªn nh©n HÖ sè t¨ng = L§ trong kú Sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n trong kú Sè l−îng lao ®éng gi¶m trong kú theo c¸c nguyªn nh©n HÖ sè gi¶m = L§ trong kú Sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n trong kú Sè l−îng L§ cã ®Çu kú + Sè l−îng L§ cã cuèi kú Sè l−îng L§ = b/qu©n trong kú 2 3.3.Thèng kª t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt: 3.3.1 C¸c chØ tiªu thèng kª thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt: l−îng lao ®éng hao phÝ ®−îc ®o b»ng thêi gian lao ®éng (ngμy c«ng, giê c«ng). 3.3.2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt C¸c chØ tiªu sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt bao gåm: Tæng sè giê lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é Sè giê LVTT = b/q trong chÕ ®é Sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ Tæng sè giê c«ng lμm viÖc thùc tÕ Sè giê LVTT = b×nh qu©n Sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ Sè giê lμm viÖc thùc tÕ b/q trong mét ngμy HÖ sè lμm thªm giê = Sè giê lμm viÖc thùc tÕ b/q trong chÕ ®é mét ngμy Sè ngμy Tæng sè ngμy c«ng LVTT trong chÕ ®é LVTT b/q trong = chÕ ®é Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n Tæng sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ Sè ngμy LVTT b/q = Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n HÖ sè Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 18
 3. lμm thªm ca = Sè ngμy LVTT b×nh qu©n trong chÕ ®é 3.4. Thèng kª n¨ng suÊt lao ®éng: 3.4.1. C¸c chØ sè n¨ng suÊt lao ®éng: a. ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng hiÖn vËt: Iw(h) IW = W1/W0 = (q1/T1)/ (q0 /T0) b. ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng b»ng tiÒn: cã hai c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh - ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ hiÖn hμnh: Iw ∑ p .q 1 1 w1 = ∑T 1 w0 ∑ p .q 0 0 ∑T 0 - ChØ sè n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh: Iw ∑ p.q 1 w1 = ∑T 1 w0 ∑ p.q 0 ∑T 0 Trong ®ã: - W0, W1: N¨ng suÊt lao ®éng kú gèc, kú b¸o c¸o. - P0, P1: Gi¸ b¸n s¶n phÈm kú gèc. - q0, q1: Khèi l−îng s¶n phÈm SX kú gèc, kú b¸o c¸o. - P: §¬n gi¸ cè ®Þnh cña s¶n phÈm. 3.4.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt do ¶nh h−ëng c¸c nh©n tè thuéc vÒ lao ®éng. Ta c¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: GO = W xT 3.4.3. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng do ¶nh h−ëng c¸c nh©n tè sö dông lao ®éng. a. C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt KÕt qu¶ s¶n xuÊt (Q, GO) lao ®éng giê = Tæng sè giê c«ng LVTT §©y lμ chØ tiªu ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong mét giê lμm viÖc N¨ng suÊt KÕt qu¶ s¶n xuÊt (Q, GO) lao ®éng ngμy = Tæng sè ngμy c«ng LVTT Hay: NSL§ ngμy = NSL§ giê x Sè giê c«ng LVTT b×nh qu©n 1 ngμy (1) ChØ tiªu nμy ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong mét ngμy lμm viÖc. N¨ng suÊt KÕt qu¶ s¶n xuÊt (Q, GO) lao ®éng th¸ng = (quý, n¨m) Tæng sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b/q ChØ tiªu nμy ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh 19
 4. Hay: N¨ng suÊt N¨ng suÊt Sè giê LVTT Sè ngμy LVTT L§ th¸ng = lao ®éng x b×nh qu©n x b×nh qu©n 1 c/nh©n (2) (quý, n¨m) giê trong 1 ngμy trong kú b. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch biÕn ®éng cña NSL§: * Ph©n tÝch biÕn ®éng cña NSL§ do ¶nh h−ëng nh©n tè sö dông thêi gian lao ®éng : Ta c¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: W = a x b x c. Trong ®ã: - a: N¨ng suÊt lao ®éng giê. - b: sè giê lμm viÖc thùc tÕ(LVTT) b×nh qu©n. - c: Sè ngμy LVTT b×nh qu©n trong kú. * Ph©n tÝch biÕn ®éng cña NSL§ b×nh qu©n ( W ) W= ∑W .T ∑T 3.5. Thèng kª thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: 3.5.1. C¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: a. ChØ tiªu tæng thu nhËp cña ng−êi lao ®éng: Ph¶n ¶nh tæng thu nhËp danh nghÜa mμ ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp t¹o ra ®−îc trong kú. b. ChØ tiªu tæng thu nhËp thùc tÕ cña ng−êi lao ®éng: Tæng thu nhËp danh nghÜa - ThuÕ thu nhËp Tæng thu nhËp thùc tÕ = ChØ sè gi¸ hμng tiªu dïng thiÕt yÕu trong kú 3.5.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng quü l−¬ng: a. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông tæng quü l−¬ng: * Theo ph−¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: - Sè t−¬ng ®èi: F1/F0 - Sè tuyÖt ®èi: F1 - F0 * Theo ph−¬ng ph¸p kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt: F1 - Sè t−¬ng ®èi: GO1 F0 x GO0 - Sè tuyÖt ®èi: F1 - (F0 x GO1/GO0) Trong ®ã: F0, F1: Tæng quü l−¬ng sö dông kú gèc, kú b¸o c¸o b. Ph©n tÝch biÕn ®éng cña tæng quü l−¬ng: C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: F = f xT c. C¸c chØ tiªu tiÒn l−¬ng b×nh qu©n: Tæng quü tiÒn l−¬ng - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n giê = Tæng sè giê c«ng LVTT Tæng quü tiÒn l−¬ng - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n ngμy = Tæng sè ngμy c«ng LVTT 20
 5. Tæng quü tiÒn l−¬ng - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n th¸ng = Sè c«ng nh©n b×nh qu©n th¸ng d. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tiÒn l−¬ng b×nh qu©n ( f ): C¨n cø vμo ph−¬ng tr×nh kinh tÕ: f = ∑ f .T ∑T Trong ®ã: - f: TiÒn l−¬ng cña c¸ nh©n, tæ, ®éi, ph©n x−ëng. - T: Sè l−îng lao ®éng cña c¸c bé phËn. - ∑T: Tæng sè c«ng nh©n trong toμn doanh nghiÖp. B. C¸C bμi tËp C¥ B¶N: Bμi sè 1: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh lao ®éng trong danh s¸ch cña 1 doanh nghiÖp trong 2 th¸ng 9 vμ 10 n¨m b¸o c¸o nh− sau: * Sè lao ®éng qu¶n lý ngμy 1/9 cã 40 ng−êi, ngμy 5/9 t¨ng thªm 4 ng−êi, ngμy 13/9 t¨ng thªm 6 ng−êi, ngμy 10/10 cã 2 ng−êi xin chuyÓn c«ng t¸c ®i n¬i kh¸c. * Sè lao ®éng SXKD: ngμy 1/9 cã 1.120 ng−êi, ngμy 10/9 tuyÓn thªm 200 ng−êi, ngμy 20/10 cho th«i viÖc 60 ng−êi. * Sè lao ®éng phôc vô: ngμy 1/9 cã 20 ng−êi, ngμy 6/10 cã 4 ng−êi xin th«i viÖc, ngμy 15/10 tuyÓn thªm 10 ng−êi. Yªu cÇu: H·y tÝnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng th¸ng: 1. Sè lao ®éng trong danh s¸ch b×nh qu©n? 2. KÕt cÊu lao ®éng trong danh s¸ch b×nh qu©n? Bμi sè 2: Cã sè liÖu vÒ sè l−îng c«ng nh©n trong danh s¸ch cña C«ng ty M ngμy 1/1/2005 lμ 700 ng−êi. Ngμy 20/1 c«ng ty tuyÓn thªm 20 ng−êi. Ngμy 15/2 tuyÓn thªm 30 ng−êi. Ngμy 1/3 c«ng ty cho ®i häc dμi h¹n vμ ®i bé ®éi 10 ng−êi. Ngμy 15/3 tuyÓn thªm 5 ng−êi. Gi¶ sö tæng quü l−¬ng mμ C«ng ty ®· sö dông trong quý I lμ 1.000 triÖu ®ång. Yªu cÇu: 1. TÝnh sè lao ®éng b×nh qu©n trong quý I cña c«ng ty? 2. X¸c ®Þnh møc thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao ®éng trong quý I? Bμi sè 3: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh lao ®éng ë mét c«ng ty trong 6 th¸ng ®Çu n¨m b¸o c¸o nh− sau: - Sè lao ®éng cã ngμy 01/ 01/ 06 : 500 c«ng nh©n - Sè lao ®éng t¨ng trong quý 1 : 50 c«ng nh©n - Sè lao ®éng t¨ng trong quý 2 : 40 c«ng nh©n - Sè lao ®éng gi¶m trong quý 1 : 10 c«ng nh©n - Sè lao ®éng gi¶m trong quý 2 : 20 c«ng nh©n Yªu cÇu: 1. TÝnh sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty trong tõng quý? 21
 6. 2. Cho biÕt gi¸ trÞ s¶n xuÊt quý 2 so quý 1 t¨ng 10% h·y tÝnh to¸n vμ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty? Bμi sè 4: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp A trong kú b¸o c¸o nh− sau: 1. S¶n phÈm s¶n xuÊt: S¶n Sè l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt (sp) §¬n gi¸ cè ®Þnh phÈm KÕ ho¹ch Thùc tÕ (1.000 ®ång / s¶n phÈm) A 1.200 800 20 B 1.400 1.300 25 C 1.800 2.200 15 2. L−îng lao ®éng sö dông: Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n: KÕ ho¹ch: 540 ng−êi Thùc tÕ: 530 ng−êi Yªu cÇu: KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp A theo 2 ph−¬ng ph¸p, cho nhËn xÐt ? Bμi sè 5: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x©y dùng t¹i mét xÝ nghiÖp trong 2 quý ®Çu n¨m 2005 nh− sau: ChØ tiªu Quý I Quý II 1. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong chÕ ®é 33.200 31.530 2. Sè ngμy nghØ lÔ vμ chñ nhËt 6.500 7.000 3. Sè ngμy nghØ phÐp n¨m 1.200 1.000 4. Sè ngμy c«ng v¾ng mÆt 2.500 2.650 5. Sè ngμy ngõng viÖc 1.600 1.500 6. Sè ngμy c«ng lμm thªm 1.000 1.200 Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau trong tõng quý: a. Sè ngμy c«ng theo lÞch b. Sè ngμy c«ng chÕ ®é c. Sè ngμy c«ng cã thÓ sö dông cao nhÊt d. Sè ngμy c«ng cã mÆt e. Sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n 2. BiÕt gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quý II so quý I gi¶m 5%. H·y x¸c ®Þnh viÖc sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp quý II so quý I tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ? Bμi sè 6: Cã sè liÖu thèng kª vÒ sè lao ®éng cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n¨m 2005 nh− sau: (®¬n vÞ tÝnh: ng−êi) - Sè lao ®éng cã ®Çu n¨m lμ: 500, trong ®ã nam: 200. - BiÕn ®éng t¨ng trong n¨m gåm: +TuyÓn míi 50, trong ®ã nam: 20 + §i häc vμ ®i bé ®éi vÒ 24, trong ®ã nam:14 + §iÒu ®éng tõ n¬i kh¸c ®Õn 3 nam +T¨ng kh¸c 12, trong ®ã nam: 6 22
 7. - BiÕn ®éng gi¶m trong n¨m: + Cho nghØ chÕ ®é 35, trong ®ã nam: 15 + Xin chuyÓn c«ng t¸c 20, trong ®ã nam:15 + Cho ®i häc vμ ®i bé ®éi 18, trong ®ã nam: 12 + NghØ viÖc do c¸c lý do kh¸c 20, trong ®ã nam: 12 Yªu cÇu: 1. LËp b¶ng c©n ®èi lao ®éng cña ®¬n vÞ. 2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh quy m«, c¬ cÊu nam, n÷ vμ sù biÕn ®éng lao ®éng cña ®¬n vÞ trong n¨m 2005? Bμi sè 7: Cã sè liÖu thèng kª vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña mét doanh nghiÖp trong n¨m 2005 nh− sau: - Sè lao ®éng cã b×nh qu©n trong n¨m: 200 ng−êi. - Sè ngμy nghØ lÔ, nghØ chñ nhËt b×nh qu©n cña ng−êi lao ®éng trong n¨m ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh chung. - Tæng sè ngμy nghØ phÐp trong n¨m cña toμn ®¬n vÞ lμ: 3.000 ngμy. - Tæng sè ngμy v¾ng mÆt cña toμn ®¬n vÞ trong n¨m lμ: 2.000 ngμy. - Tæng sè ngμy ngõng viÖc trong n¨m lμ: 500 ngμy. - Sè ngμy c«ng lμm thªm lμ: 300 ngμy Yªu cÇu: 1. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu sau: a. Sè ngμy c«ng theo lÞch. b. Sè ngμy c«ng theo chÕ ®é. c. Sè ngμy c«ng cã thÓ sö dông cao nhÊt d. Sè ngμy c«ng cã mÆt. e. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ. 2. TÝnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian L§ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt? Bμi sè 8: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp X trong 2 kú b¸o c¸o nh− sau: ChØ tiªu Kú gèc Kú b¸o c¸o 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (triÖu ®ång) 8.875 10.140 2. Sè l−îng lao ®éng (ng−êi) 500 520 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: n¨ng suÊt lao ®éng vμ sè l−îng lao ®éng hao phÝ. Bμi sè 9: Cã sè liÖu thèng kª cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm 3 ph©n x−ëng: Ph©n N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo GO Sè lao ®éng (ng−êi) x−ëng (tr.®/ng−êi) Kú gèc Kú b¸o c¸o Kú gèc Kú b¸o c¸o I 15 17 50 20 II 16 18 40 40 III 17 19 10 50 Yªu cÇu: 1. TÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña toμn doanh nghiÖp? 23
 8. 2. Sö dông ph−¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n toμn doanh nghiÖp do ¶nh h−ëng 2 nh©n tè: N¨ng suÊt cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu vÒ sè l−îng lao ®éng hao phÝ? Bμi sè 10: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña doanh nghiÖp Y trong 2 quý ®Çu n¨m 2006 nh− sau: ChØ tiªu §VT Quý I Quý II 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) tr. ®ång 7.000 8.030 2. Sè lao ®éng b×nh qu©n ng−êi 400 440 3. Sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ ngμy 32.400 34.320 Trong ®ã: ngμy c«ng lμm thªm ngμy 1.200 4. Sè giê c«ng lμm viÖc thùc tÕ giê 267.400 291.720 Trong ®ã: giê c«ng lμm thªm giê 8.200 17.160 5. Tæng quü l−¬ng tr. ®ång 500 528 Yªu cÇu: 1. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt? 2. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông tæng quü l−¬ng cña doanh nghiÖp lμ tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ? X¸c ®Þnh cô thÓ møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ ®ã? 3. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng (giê, ngμy, th¸ng)? 4. TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tiÒn l−¬ng b×nh qu©n? 5. Ph©n tÝch biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng do ¶nh h−ëng 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê, sè giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n trong 1 ngμy, sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong kú. Bμi sè 11: Cã sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét c«ng ty dÖt qua 2 kú nh− sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (triÖu ®ång) Sè c«ng nh©n b/qu©n (ng−êi) PX Kú gèc Kú b¸o c¸o Kú gèc Kú b¸o c¸o A 648,5 802 100 144 B 640 806 80 90 C 700 624 70 60 D 910 936 91 90 Céng 2.898,5 3.168 341 384 Yªu cÇu: 1. §¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng toμn c«ng ty gi÷a 2 kú ? 2. Sö dông ph−¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña GO do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: n¨ng suÊt lao ®éng vμ sè l−îng lao ®éng? 3. Sö dông ph−¬ng ph¸p hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña NSL§ b×nh qu©n do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: n¨ng suÊt cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu lao ®éng? Bμi sè 12: Cã sè liÖu thèng kª cña mét ®¬n vÞ nh− sau: ChØ tiªu N¨m gèc N¨m b/ c¸o 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) (tr. ®ång) 8.000 10.000 2 . Sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m (ng−êi) 100 110 3. Sè ngμy lμm viÖc b/q cña 1 L§ trong n¨m (ngμy) 250 225 Yªu cÇu: 1. TÝnh c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng trong tõng kú? 24
 9. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng ngμy, sè ngμy LVTT b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong kú vμ sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n? Bμi sè 13: Cã sè liÖu thèng kª cña mét doanh nghiÖp trong 2 n¨m b¸o c¸o nh− sau: ChØ tiªu N¨m gèc N¨m b¸o c¸o 1. N¨ng suÊt L§ b×nh qu©n ngμy 1 L§ (Tr. 0,3 0,33 ®ång/ ngμy) 100 110 2. Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng−êi) 22.000 24.750 3. Tæng sè ngμy c«ng lμm viÖc thùc tÕ trong n¨m (ngμy) Yªu cÇu: Sö dông hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) do ¶nh h−ëng cña 3 nh©n tè thuéc vÒ lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng ngμy, sè ngμy LVTT b×nh qu©n 1 c«ng nh©n trong kú vμ sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n? Bμi sè 14: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp dÖt qua 2 th¸ng nh− sau: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (tr.®) Khèi l−îng SPSX (m) Sè CN b/qu©n (ng−êi) PX Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng 5 Th¸ng 6 Th¸ng 5 Th¸ng 6 I 900 1296 18.000 25.920 100 144 II 960 1209 24.000 25.935 80 90 III 1050 936 10.500 7.800 70 60 Céng 2910 3441 52.500 59.655 250 294 Yªu cÇu: 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) th¸ng 6 so víi th¸ng 5 do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng vμ sè c«ng nh©n trong danh s¸ch b×nh qu©n? 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n th¸ng 6 so víi th¸ng 5 do ¶nh h−ëng cña 2 nh©n tè: N¨ng suÊt cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu vÒ l−îng lao ®éng hao phÝ? Bμi sè 15: Cã t×nh h×nh s¶n xuÊt vμ lao ®éng cña xÝ nghiÖp c¬ khÝ X trong th¸ng 3 vμ th¸ng 4 n¨m 2005 nh− sau: (sè liÖu tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh - §vt: tr.®ång) * Th¸ng 3: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) : 720 2. Sè c«ng nh©n b×nh qu©n (ng−êi) : 100 3. Sè ngμy c«ng LVTT trong th¸ng (ngμy) : 2400 4. Sè giê c«ng LVTT trong th¸ng (giê) : 18.000 * Th¸ng 4: 1. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (GO) : 928,714 2. Sè c«ng nh©n b×nh qu©n (ng−êi) : 120 3. Sè ngμy c«ng LVTT trong th¸ng (ngμy) : 3.000 4. Sè giê c«ng LVTT trong th¸ng (giê) : 21.000 Yªu cÇu: Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña n¨ng suÊt lao ®éng th¸ng 4 so víi th¸ng 3 do ¶nh h−ëng bëi 3 nh©n tè: N¨ng suÊt lao ®éng giê; Sè giê lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n trong 1 ngμy; Sè ngμy lμm viÖc thùc tÕ b×nh qu©n 1 th¸ng ? 25
 10. Bμi sè 16: Cã tμi liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét C«ng ty C¬ khÝ trong th¸ng 2 vμ th¸ng 3 n¨m 2006 nh− sau: I. T×nh h×nh s¶n xuÊt: S¶n l−îng s¶n xuÊt (c¸i) §¬n gi¸ cè ®Þnh S¶n phẩm Th¸ng 2 Th¸ng 3 (1.000®ång /c¸i) A 30.000 50.000 100 B 60.000 65.000 100 C 80.000 90.000 80 II. T×nh h×nh biÕn ®éng sè l−îng lao ®éng trong danh s¸ch: - Ngμy 1/2/ 2006 : Cã 50 ng−êi ®ang lμm viÖc thùc tÕ - Ngμy 6/2/ 2006 : T¨ng 24 ng−êi - Ngμy 16/2/ 2006 : Gi¶m 12 ng−êi - Ngμy 21/2 /2006 : T¨ng 6 ng−êi Tõ ®ã ®Õn cuèi th¸ng 3 sè l−îng lao ®éng kh«ng ®æi Yªu cÇu: 1. TÝnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña C«ng ty th¸ng 2 vμ th¸ng 3 n¨m 2006 ? 2. TÝnh sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n trong th¸ng 2 vμ th¸ng 3 ? 3. KiÓm tra t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña C«ng ty theo 2 ph−¬ng ph¸p gi¶n ®¬n vμ kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt? 4. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ tèc ®é t¨ng sè l−îng lao ®éng? Bμi sè 17: Cã tμi liÖu vÒ 1 doanh nghiÖp C¬ khÝ trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2005 nh− sau: I. KÕt qu¶ s¶n xuÊt: Khèi l−îng thμnh Khèi l−îng s¶n phÈm S¶n §¬n gi¸ cè ®Þnh phÈm SX (1.000 c¸i) tiªu thô (1.000 c¸i) phÈm (1000 ®ång/c¸i) Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 A 105 115 100 110 100 B 90 98 85 90 120 C 36 33 30 30 150 D 45 38 40 32 300 - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu quý 3 : 560 triÖu ®ång - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi quý 3 : 650 triÖu ®ång - Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi quý 4 : 640 triÖu ®ång II. T×nh h×nh kh¸c: 1. Lao ®éng: - Sè lao ®éng trong danh s¸ch cã ngμy 1/7 : 350 ng−êi - Ngμy 15/ 8 cho th«i viÖc : 20 ng−êi - Ngμy 1/10 nhËn thªm 30 ng−êi vμ sè liÖu kh«ng thay ®æi cho ®Õn cuèi quý 4 2. TiÒn l−¬ng: - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1 lao ®éng trong quý 3 lμ: 4,2 triÖu ®ång - TiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1 lao ®éng trong quý 4 lμ: 4,5 triÖu ®ång Yªu cÇu: 1. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng quý 4 so víi quý 3 vμ nhËn xÐt? 26
 11. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng quü l−¬ng quý 4 so víi quý 3 do ¶nh h−ëng hai nh©n tè: tiÒn l−¬ng b×nh qu©n 1 c«ng nh©n vμ sè l−îng lao ®éng b×nh qu©n? 3. Doanh nghiÖp sö dông tæng quü l−¬ng quý 4 so víi quý 3 tiÕt kiÖm (l·ng phÝ). X¸c ®Þnh cô thÓ møc tiÕt kiÖm (l·ng phÝ) ®ã ? 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng tæng doanh thu quý 4 so víi quý 3, so s¸nh vμ nhËn xÐt 5. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vμ tèc ®é t¨ng tiÒn l−¬ng b×nh qu©n ? Bμi sè 18: Cã sè liÖu thèng kª vÒ lao ®éng vμ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng t¹i mét doanh nghiÖp nh− sau: Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng Sè lao ®éng b×nh qu©n Ph©n (tr.®ång) (ng−êi) x−ëng Kú gèc Kú b¸o c¸o Kú gèc Kú b¸o c¸o 1 10 8 50 10 2 11 10 40 40 3 12 13 10 80 Yªu cÇu: 1. TÝnh thu nhËp b×nh qu©n cña 1 lao ®éng toμn doanh nghiÖp ë kú gèc vμ kú b¸o c¸o? 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng toμn doanh nghiÖp kú b¸o c¸o so víi kú gèc do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: thu nhËp cña tõng bé phËn vμ kÕt cÊu vÒ l−îng lao ®éng hao phÝ. 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng cña tæng thu nhËp do ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè: thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng vμ sè l−îng lao ®éng? 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản