Chương 3: tính toán cách điện

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
159
lượt xem
64
download

Chương 3: tính toán cách điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của tính toán cách điện là xác định các khoảng cách cách điện cần thiết giữa các phần tử dẫn điện với nhau và với đất, làm sao giữa chúng không xảy ra hiện t-ợng phóng điện và chọc thủng cách điện. Khi máy làm việc ở chế độ và điều kiện môi tr-ờng nhất định. 31.. Lập sơ đồ kết cấu và xác định các hình thức phóng điện dễ xảy ra nhất: a) Cách điện của khí cụ điện có tác dụng cách ly các vật dẫn điện với nhau, giữa các pha với nhau và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: tính toán cách điện

  1. Ch-¬ng 3: tÝnh to¸n c¸ch ®iÖn Môc ®Ých cña tÝnh to¸n c¸ch ®iÖn lµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn cÇn thiÕt gi÷a c¸c phÇn tö dÉn ®iÖn víi nhau vµ víi ®Êt, lµm sao gi÷a chóng kh«ng x¶y ra hiÖn t-îng phãng ®iÖn vµ chäc thñng c¸ch ®iÖn. Khi m¸y lµm viÖc ë chÕ ®é vµ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng nhÊt ®Þnh. 3.1. LËp s¬ ®å kÕt cÊu vµ x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc phãng ®iÖn dÔ x¶y ra nhÊt: a) C¸ch ®iÖn cña khÝ cô ®iÖn cã t¸c dông c¸ch ly c¸c vËt dÉn ®iÖn víi nhau, gi÷a c¸c pha víi nhau vµ c¸c bé phËn mang ®iÖn víi ®Êt. C¸ch ®iÖn gåm hai lo¹i: - C¸ch ®iÖn bäc trùc tiÕp lÊy thanh dÉn ®iÖn nh- s¬n c¸ch ®iÖn, v¶i, giÊy, nhùa bakªlit… - C¸ch ®iÖn cã kÕt cÊu riªng (sø c¸ch ®iÖn). Sø c¸ch ®iÖn gåm nhiÒu lo¹i víi kÕt cÊu vµ chøc n¨ng kh¸c nhau gåm: sø trô, sø vá, sø ®ßn, sø èng d©nc khÝ ®Çu vµo… b) Yªu cÇu cña c¸ch ®iÖn: - Hoµn toµn lo¹i trõ kh¶ n¨ng chäc thñng c¸ch ®iÖn, ®iÖn ¸p phãng ®iÖn trªn ®é bÒn mÆt vµ ®é bÒn xung. - Tr¸nh kh«ng ®Ó ion ho¸ côc bé. - H¹n chÕ kh¶ n¨ng sinh ra tia löa ®iÖn, do vËy kh«ng ®-îc ®Ó chÊt c¸ch ®iÖn gÇn n¬i cã hå quang ph¸t sinh. - Sö dông tèi ®a c¸ch ®iÖn ®óc vµ c¸ch ®iÖn dÎo. - Cã thÓ lµm viÖc trong mäi ®iÓu kiÖn khÝ hËu. c) TÝnh to¸n c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iªn:
  2. §Ó ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn gi÷a c¸c chi tiÕt trong m¸y ng¾t vµ gi÷a m¸y ng¾t víi ®Êt th× cÇn ph¶i cã nh÷ng kho¶ng c¸ch thÝch hîp gi÷a c¸c bé phËn cña m¸y ng¾t víi nhau vµ gi÷a m¾y ng¾t víi ®Êt ®Ó sao cho võa ®ñ ®Ó an toµn mµ kh«ng lµm cho kÝch th-íc m¸y ng¾t qu¸ lín. Do ®ã ta ph¶i tÝnh to¸n cho thÝch hîp c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c chi tiÕt cña m¸y ng¾t vµ kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi÷a m¸y ng¾t vµ ®Êt. Tõ kÕt cÊu s¬ bé m¸y ng¾t ta x¸c ®Þnh c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn nh- sau: M¸y ng¾t SF6 cã vá lµm b»ng sø c¸ch ®iÖn tiªu chuÈn cã thÓ chÞu ®-îc ®iÖn ¸p phãng ®iÖn cao vµ ®-îc g¾n cè ®Þnh. Dùa vµo s¬ ®å vÏ mét pha cña m¸y ng¾t ta cã: - S1 lµ kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi÷a ®iÓm lÊy ®iÖn vµo vµ lÊy ®iÖn ra qua m¸y ng¾t. M«i tr-êng c¸ch ®iÖn lµ kh«ng khÝ. D¹ng phãng ®iÖn lµ phãng ®iÖn theo bÒ mÆt cña sø c¸ch. - S2 lµ kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh khi m¸y ë trang th¸i ng¾t hoµn toµn. M«i tr-êng c¸ch ®iÖn lµ khÝ SF6. D¹ng phãng ®iÖn cã thÓ x¶y ra lµ d¹ng phãng ®iÖn gi÷a mòi vµ mòi nhän. - S3 lµ kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi½ ®iÓm lÊy ®iÖn ra vµ ®Êt. Dang phãng ®iÖn lµ phãng ®iÖn theo bÒ mÆt cña sø c¸ch ®iÖn. - S4 lµ kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi÷a pha víi pha. M«i tr-êng c¸ch ®iÖn lµ kh«ng khÝ. D¹ng phãng ®iÖn lµ thanh vµ mÆt ph¼ng. 3.2.X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÝnh to¸n cho c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn: M¸y ng¾t nµy ®-îc l¾p ®Æt ngoµi trêi víi ®iÖn ¸p l-íi lµ U®m= 24KV. Tra b¶ng trong s¸ch thiÕt kÕ m¸y ng¾t cho ta Up® = 100KV.
  3. Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÝnh to¸n trong tr-êng hîp riªng ®-¬ch x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n trÞ sè ®iÖn ¸p phãng ®iÖn (Up®) víi hÖ sè dù tr÷ (kdt). HÖ sè dù tr÷ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ m«i tr-êng c¸ch ®iÖn: - HÖ sè dù tr÷ cho kho¶ng c¸ch trong kh«ng khÝ th× kdt1= 1. - HÖ sè dù tr÷ cho ®iÖn ¸p phãng ®iÖn trªn bÒ mÆt sø trô ®ì kdt2= 1,3. - C¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn trong buång dËp hå quang cña m¸y ng¾t SF6 kdt3 = * §èi víi kho¶ng c¸ch S1, S3 x¶y ra phãng ®iÖn theo bÒ sø trô ®ì ta cã ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÝnh to¸n: U pd 100 Up®tt1 = Up®tt3 = Kdt2 = . 1,3 3 3 = 75 (KV) * §èi víi kho¶ng c¸ch S2 x¶y ra phãng ®iÖn trong m«i tr-êng SF6 ta cã ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÝnh to¸n: U pd 100 Up®tt2 = Kdt3 = . 1,5 3 3 = 86,6 (KV) * §èi víi kho¶ng c¸ch S4 x¶y ra phãng ®iÖn trong kh«ng khÝ ta cã ®iÖn ¸p phãng ®iÖn tÝnh to¸n: Up®tt4 = Up® . Kdt3 = 100 . 1 = 100 (KV) 3.3.TÝnh c¸c kÝch th-íc cho phÐp nhá nhÊt cña c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn: Theo c«ng thøc thùc nghiÖm ta cã: * Phãng ®iÖn theo bÒ mÆt sø c¸ch ®iÖn: Up®tt = 10,4 . S0,7  Up®tt1 = Up®tt3 = 10,4 . S1min0,7
  4. 1 1, 4286 U  0, 7  75   S1min = S3min =  pdtt1  =   10,4      10,4  = 16,8 (cm) * Phãng ®iÖn trong khÝ SF6 mòi nhän – mòi nhän: Up®tt = 14 + 3,36 . 3S  Up®tt2 = 14 + 3,36 . 3S2min U pdtt 2  14  S2min = 3.3,36 = 7,2 (cm) * Phãng ®iÖn trong kh«ng khÝ cña thanh – mÆt ph¼ng: Up®tt = 4,6S0,88  Up®tt4 = 4,6 S4min0,88 1 1,136 U  0,88  100   S4min =  pdtt 4  =    4,6     4,6  = 33 (cm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản