Chương 4-Đảng lãnh đạo xây dựng XHCN ở miền Bắc

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
155
lượt xem
67
download

Chương 4-Đảng lãnh đạo xây dựng XHCN ở miền Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Chương 4

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4-Đảng lãnh đạo xây dựng XHCN ở miền Bắc

 1. BAØI IV ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ÔÛ MIEÀN BAÉC VAØ KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG MYÕ, CÖÙU NÖÔÙC (1954-1975) I. ÑÖÔØNG LOÁI CHIEÁN LÖÔÏC CAÙCH MAÏNG CUÛA CAÛ NÖÔÙC TRONG GIAI ÑOAÏN MÔÙI 1. Ñaëc ñieåm nöôùc ta sau thaùng 7-1954 Sau khi kyù keát Hieäp ñònh Giô-ne-vô 1954 veà Ñoâng Döông, nhieäm vuï cuûa nhaân daân ta trong thôøi kyø ñaàu laø ñaáu tranh ñoøi ñoái phöông phaûi thi haønh nghieâm chænh Hieäp ñònh vöøa kyù, trong ñoù coù hai ñieàu cô baûn laø: - Quaân vieãn chinh Phaùp phaûi ruùt khoûi mieàn Baéc töø vó tuyeán 17 trôû ra trong thôøi gian 300 ngaøy. - Caùc nhaø caàm quyeàn ôû hai mieàn Nam-Baéc môû hoäi nghò hieäp thöông ñeå toå chöùc toång tuyeån cöû thöïc hieän thoáng nhaát ñaát nöôùc trong thôøi gian hai naêm. Maëc duø Phaùp raát ngoan coá, nhöng do tinh thaàn kieân quyeát cuûa nhaân daân ta, neân ñeán ngaøy 10-10-1954 teân lính Phaùp cuoái cuøng ñaõ ruùt khoûi Haø Noäi vaø ngaøy 16-5-1955, toaøn boä quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp ñaõ phaûi ruùt khoûi mieàn Baéc. Ta ñaõ tieáp quaûn toaøn boä nhöõng khu vöïc quaân Phaùp ruùt ñi ñuùng thôøi haïn. Tình hình chính trò-xaõ hoäi treân mieàn Baéc ñaõ nhanh choùng ñöôïc oån ñònh, taïo tieàn ñeà ñöa mieàn Baéc töøng böôùc quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi. Mieàn Baéc nöôùc ta ñaõ ñöôïc giaûi phoùng, nhöng söï nghieäp thoáng nhaát ñaát nöôùc chöa thöïc hieän ñöôïc. Lôïi duïng söï thaát baïi cuûa ñeá quoác Phaùp, ñeá quoác Myõ ñaõ nhaûy vaøo mieàn Nam gaït Phaùp ñeå thay chaân, thöïc hieän aâm möu bieán mieàn Nam thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi vaø caên cöù quaân söï cuûa Myõ. Thöïc hieän aâm möu treân, tröôùc khi Hieäp ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kyù keát, ngaøy 7-7-1954, Myõ ñaõ ñöa Ngoâ Ñình Dieäm veà Saøi Goøn laøm Thuû töôùng Chính phuû buø nhìn thay Böûu Loäc. Ngaøy 17-7-1955, theo chæ ñaïo cuûa Myõ, Dieäm tuyeân boá khoâng hieäp thöông toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. Ngaøy 23-10-1955, Chính phuû buø nhìn ñaõ toå chöùc caùi goïi laø “tröng caàu daân yù” ñeå pheá truaát Baûo Ñaïi, ñöa Ngoâ Ñình Dieäm leân laøm Toång thoáng. Ñöùng tröôùc thaûm hoïa ñaát nöôùc bò chia caét laâu daøi. Tình hình ñoù ñaët ra cho Ñaûng ta phaûi vaïch ra moät ñöôøng loái chieán löôïc ñuùng ñaén ñeå ñöa cuoäc caùch maïng caû nöôùc ta tieán leân phuø hôïp vôùi tình hình môùi cuûa ñaát nöôùc vaø phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån chung cuûa thôøi ñaïi. Qua nhieàu hoäi nghò cuûa Trung öông Ñaûng vaø Boä Chính trò, ñöôøng loái chieán löôïc cuûa giai ñoaïn caùch maïng môùi chung cho caû nöôùc töøng böôùc ñöôïc hoaøn thaønh vaø ñeán Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù III (thaùng 9 naêm 1960) ñöôïc nhaát trí thoâng qua. 1 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 2. Phaân tích ñaëc ñieåm tình hình caùch maïng nöôùc ta töø sau khi cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp keát thuùc. Ñaûng ta nhaän ñònh nhö sau: Mieàn Baéc nöôùc ta sau ngaøy ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng vaø thöïc hieän xong caûi caùch ruoäng ñaát ñaõ cô baûn hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc, daân chuû nhaân daân vaø ñang chuyeån sang ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Coøn ôû mieàn Nam, ñeá quoác Myõ ñaõ haát caúng thöïc daân Phaùp, döïng leân moät chính quyeàn tay sai ñoäc taøi, hieáu chieán, bieán mieàn Nam thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi vaø caên cöù quaân söï laøm baøn ñaïp taán coâng mieàn Baéc. Söï nghieäp thoáng nhaát nöôùc nhaø cuûa nhaân daân ta bò phaù hoaïi, ñaát nöôùc ñöùng tröôùc thöïc traïng bò chia caét laâu daøi. Töø ñoù, ñaëc ñieåm tình hình ñaát nöôùc ta töø cuoái 1954 trôû ñi bò chia caét laøm hai mieàn, moãi mieàn vôùi cheá ñoä chính trò-xaõ hoäi khaùc nhau vaø ñoái laäp nhau. 2. Noäi dung ñöôøng loái chieán löôïc caùch maïng nöôùc ta trong giai ñoaïn môùi Vôùi ñaëc ñieåm cô baûn neâu treân, Ñaûng ta xaùc ñònh caùch maïng Vieät Nam trong giai ñoaïn naøy coù hai chieán löôïc caùch maïng khaùc nhau: - Caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc, xaây döïng mieàn Baéc thaønh caên cöù vöõng maïnh cuûa caùch maïng caû nöôùc. - Caùch maïng daân toäc-daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam nhaèm giaûi phoùng mieàn Nam khoûi aùch thoáng trò cuûa ñeá quoác Myõ vaø tay sai, thöïc hieän hoøa bình, thoáng nhaát nöôùc nhaø, hoaøn thaønh ñoäc laäp daân toäc vaø daân chuû trong caû nöôùc. Trong hai chieán löôïc caùch maïng khaùc nhau ñoù, moãi chieán löôïc coù vò trí quan troïng quyeát ñònh cuûa noù vaø nhaèm giaûi quyeát yeâu caàu cuï theå rieâng cuûa töøng mieàn. Cuoäc caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc giöõ vai troø quyeát ñònh nhaát ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa toaøn boä caùch maïng Vieät Nam vaø ñoái vôùi söï söï nghieäp thoáng nhaát nöôùc nhaø. Cuoäc caùch maïng daân toäc-daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam giöõ moät vò trí raát quan troïng. Noù coù taùc duïng “quyeát ñònh tröïc tieáp ñoái vôùi söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam khoûi aùch thoáng trò cuûa ñeá quoác Myõ vaø beø luõ tay sai, thöïc hieän hoøa bình thoáng nhaát nöôùc nhaø, hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân toäc-daân chuû nhaân daân trong caû nöôùc” 1 Hai chieán löôïc caùch maïng khaùc nhau tieán haønh ñoàng thôøi ôû hai mieàn coù moái lieân heä gaén boù maät thieát, taùc ñoäng qua laïi laãn nhau cuøng phaùt trieån vaø ñeàu höôùng vaøo muïc tieâu chung tröôùc maét cuûa caû nöôùc laø thöïc hieän hoøa bình thoáng nhaát nöôùc nhaø. Ñaáu tranh thöïc hieän thoáng nhaát nöôùc nhaø laø nhieäm vuï thieâng lieâng cuûa nhaân daân caû nöôùc ta. Ñoù laø moät quaù trình ñaáu tranh gian khoå, phöùc taïp vaø laâu daøi nhaèm choáng ñeá quoác Myõ vaø beø luõ tay sai cuûa chuùng ôû mieàn Nam. 1 Ñaûng coäng saûn Vieät Nam, Vaên kieän Ñaïi hoäi III, taäp I, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, tr.34. 2 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 3. Thöïc tieãn lòch söû nöôùc ta chöùng minh raèng ñöôøng loái treân ñaây ñaõ phaûn aùnh ñuùng quy luaät vaän ñoäng caùch maïng ôû nöôùc ta trong giai ñoaïn 1954-1975, ñoàng thôøi phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån chung cuûa thôøi ñaïi. Vì vaäy caùch maïng nöôùc ta ñaõ phaùt huy ñöôïc söùc maïnh toång hôïp cuûa caû nöôùc vaø cuûa thôøi ñaïi ñeå chieán thaéng ñeá quoác Myõ xaâm löôïc, giaûi phoùng mieàn Nam vaø thoáng nhaát Toå quoác. II. ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO CUOÄC CAÙCH MAÏNG VAØ CHIEÁN TRANH CAÙCH MAÏNG ÔÛ MIEÀN NAM 1. Thôøi kyø 1954-1960: Töø theá giöõ gìn löïc löôïng chuyeån daàn sang theá tieán coâng, ñaùnh baïi chieán tranh ñôn phöông cuûa ñeá quoác Myõ. Sau khi haát caúng Phaùp, tröïc tieáp can thieäp vaøo mieàn Nam Vieät Nam, ñeá quoác Myõ ñaõ bieán mieàn Nam thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi, laäp phoøng tuyeán ñeå ngaên chaën aûnh höôûng cuûa chuû nghóa xaõ hoäi xuoáng Ñoâng Nam AÙ, thieát laäp caên cöù quaân söï ñeå tieán coâng mieàn Baéc xaõ hoäi chuû nghóa. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù, ñeá quoác Myõ ñaõ nhanh choùng xaây döïng boä maùy nguïy quyeàn ñöùng ñaàu laø Ngoâ Ñình Dieäm, xaây döïng löïc löôïng nguïy quaân gaàn nöûa trieäu ngöôøi cuøng haøng vaïn caûnh saùt, maät vuï ñöôïc trang bò, vuõ khí phöông tieän chieán tranh hieän ñaïi cuûa Myõ. Boä maùy nguïy quyeàn, nguïy quaân ñaõ laøm coâng cuï tay sai ñaéc löïc cuûa Myõ trong vieäc thi haønh chính saùch thöïc daân môùi vöøa duï doã, löøa bòp, vöøa ñaøn aùp, khuûng boá vôùi nhieàu thuû ñoaïn thaâm ñoäc, daõ man. Chuùng töï maïo danh laø “caùch maïng quoác gia”, neâu chieâu baøi “ñaû thöïc”, “baøi phong” ñeå che ñaäy boä maët buoân daân, baùn nöôùc. Chuùng raùo rieát thi haønh quoác saùch “toá coäng”, “dieät coäng”, laäp “khu truø maät” nhaèm muïc ñích baét bôù, traû thuø taát caû nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc khaùng chieán cuõ; thaúng tay ñaøn aùp phong traøo ñaáu tranh ñoøi hieäp thöông vôùi mieàn Baéc, gaây neân caùc cuoäc taøn saùt ñaãm maùu ôû mieàn Nam. Veà phía löïc löôïng caùch maïng, sau khi chuyeån quaân taäp keát ra mieàn Baéc theo Hieäp ñònh Giô-ne-vô, töông quan löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch ôû mieàn Nam coù söï thay ñoåi lôùn: ta tuy coù öu theá veà chính trò vaø löïc löôïng quaàn chuùng nhaân daân ñoâng ñaûo nhöng khoâng coøn löïc löôïng vuõ trang, khoâng coøn chính quyeàn. Trong khi ñoù, keû thuø coù ñuû söùc maïnh veà kinh teá vaø quaân söï, naém trong tay caû boä maùy nguïy quaân, nguïy quyeàn ñoà soä. Chuùng thaúng tay ñaøn aùp, tieâu dieät phong traøo caùch maïng, gaây cho ta nhieàu toån thaát naëng neà. Nhöõng naêm 1954-1956, xuaát phaùt töø so saùnh löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch khoâng coù lôïi cho ta, vaø töø muïc tieâu tröôùc maét cuûa caû nöôùc laø ñaáu tranh ñoøi thi haønh Hieäp ñònh Giô-ne-vô, Ñaûng chuû tröông thöïc hieän ôû mieàn Nam theá giöõ gìn löïc löôïng baèng caùch söû duïng caùc hình thöùc ñaáu tranh thích hôïp nhaèm haïn cheá toån thaát vaø duy trì cho ñöôïc phong traøo caùch maïng. 3 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 4. Thöïc hieän chuû tröông chuyeån höôùng cuûa Ñaûng, haøng traêm toå chöùc quaàn chuùng coâng khai, trong ñoù coù caùc uûy ban ñaáu tranh ñoøi hoøa bình ñöôïc thaønh laäp ôû mieàn Nam. Phong traøo ñaáu tranh ñoøi hieäp thöông toång tuyeån cöû, choáng baàu cöû löøa bòp, choáng cöôùp ñaát, doàn daân, choáng khuûng boá, choáng baét lính v.v… ñöôïc phaùt trieån maïnh meõ ôû caû noâng thoân vaø ñoâ thò. Ñeå giöõ gìn löïc löôïng vaø duy trì hoaït ñoäng trong ñieàu kieän keû thuø khuûng boá daõ man, caùc ñaûng boä ôû mieàn Nam ñaõ saép xeáp laïi toå chöùc vaø ruùt vaøo hoaït ñoäng bí maät. Tröôùc tình hình ñoù, Ñaûng ta nhaän ñònh raèng: chính saùch phaùt xít hoùa cuûa Myõ-Dieäm moät maët gaây khoù khaên to lôùn cho caùch maïng mieàn Nam, song maët khaùc, ñoù laø theå hieän theá yeáu cuûa keû thuø. Chính saùch ñoù, khoeùt saâu theâm maâu thuaãn giöõa Myõ-Dieäm vôùi nhaân daân mieàn Nam: “Töùc nöôùc aét seõ vôõ bôø”, nhaân daân mieàn Nam nhaát ñònh seõ vuøng leân ñaùnh ñoå chuùng. Nhieàu nôi quaàn chuùng laáy vuõ khí choân giaáu töø naêm 1954, cöôùp suùng ñòch, duøng vuõ khí töï taïo ñeå töï veä, choáng laïi khuûng boá, tieâu dieät nhöõng teân phaûn ñoäng, aùc oân. Thaùng 10-1957, taïi chieán khu D, ñaïi ñoäi 250 – ñôn vò vuõ trang ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp. Ñeán cuoái naêm 1957, ôû Nam boä coù 37 ñaïi ñoä vuõ trang, ôû Lieân khu V nhieàu ñoäi vuõ trang cuõng ñöôïc thaønh laäp. Söï xuaát hieän löïc löôïng vuõ trang vaø ñaáu tranh vuõ trang hoã trôï phoái hôïp vôùi ñaáu tranh chính trò ñaõ taïo neân söùc maïnh môùi trong cuoäc chieán ñaáu moät maát moät coøn cuûa nhaân daân mieàn Nam choáng Myõ-Dieäm. Thaùng 1 naêm 1959, Hoäi nghò laàn thöù 15 cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng (Khoùa II) ñaõ thoâng qua Nghò quyeát veà ñöôøng loái caùch maïng mieàn Nam. Tö töôûng chæ ñaïo cöïc kyø quan troïng cuûa Nghò quyeát laø nhaân daân mieàn Nam phaûi duøng con ñöôøng caùch maïng baïo löïc ñeå töï giaûi phoùng mình, ngoaøi ra, khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc. Phöông höôùng phaùt trieån cô baûn cuûa caùch maïng mieàn Nam laø chuaån bò ñeå tieán leân khôûi nghóa giaønh chính quyeàn. Phöông thöùc khôûi nghóa ñöôïc döï kieán laø “döïa vaøo löïc löôïng chính trò cuûa quaàn chuùng laø chuû yeáu, keát hôïp vôùi löïc löôïng vuõ trang ñeå ñaùnh ñoå chính quyeàn thoáng trò cuûa ñeá quoác vaø phong kieán, döïng leân chính quyeàn caùch maïng cuûa nhaân daân”. Tieán leân khôûi nghóa giaønh chính quyeàn trong moät quaù trình caùch maïng laâu daøi, gian khoå keát hôïp nhieàu hình thöùc ñaáu tranh töø thaáp leân cao, chuaån bò suùc tích löïc löôïng, khi coù thôøi cô ñeán seõ phaùt ñoäng toaøn daân noåi daäy giaønh chính quyeàn. Nghò quyeát coøn döï kieán theâm raèng, cuoäc khôûi nghóa coù theå chuyeån thaønh ñaáu tranh vuõ trang laâu daøi, nhöng cuoái cuøng thaéng lôïi nhaát ñònh seõ ñeán vôùi nhaân daân ta. Döôùi aùnh saùng cuûa Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 15, töø naêm 1959 ñeán 1960, caùch maïng mieàn Nam ñaõ coù söï phaùt trieån nhaûy voït. Cuoái naêm 1959, Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 15 cuûa Trung öông Ñaûng môùi ñeán ñöôïc caùc tænh ôû Trung boä vaø Nam boä. Tuy nhieân coù aùp böùc thì coù ñaáu tranh, ngay töø nhöõng thaùng ñaàu naêm 1959 ñaõ coù nhöõng cuoäc noåi daäy, moät soá thoân aáp thuoäc caùc huyeän Baùc 4 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 5. AÙi, Vónh Thaïnh, An Kheâ, Hoaøi Nhôn (thuoäc Lieân Khu V) ñaõ phaù vôõ aùch kìm keïp cuûa ñòch, toå chöùc choáng caøn queùt. Thaùng 8 naêm 1959, ñoàng baøo caùc daân toäc ôû huyeän Traø Boàng (mieàn Taây Quaûng Ngaõi) ñöôïc söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng boä ñòa phöông ñaõ noåi daäy khôûi nghóa, queùt saïch boä maùy nguïy quyeàn ôû haàu heát caùc xaõ trong huyeän. Caùn boä, ñaûng vieân vaø quaàn chuùng caùch maïng ôû mieàn Nam ñaõ tieáp thu nghò quyeát cuûa Trung öông moät caùch phaán khôûi, nhaïy beùn vaø ñaày saùng taïo. ÔÛ Nam boä, cuoäc khôûi nghóa baét ñaàu ôû Moû Caøy, vaøo ñeâm 17 thaùng 1 naêm 1960, sau ñoù lan ñeán caùc huyeän, caùc xaõ trong tænh Beán Tre, roài nhanh choùng môû roäng ra caùc tænh ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Taây Nguyeân vaø moät soá nôi thuoäc caùc tænh Trung Trung boä. Heä thoáng chính quyeàn cuûa ñòch ôû xaõ, aáp bò tan vôõ töøng maûng lôùn. Nhö vaäy, böôùc sang naêm 1960 khi ñöôïc Nghò quyeát Hoäi nghò Trung öông laàn 15 soi saùng, caùc cuoäc khôûi nghóa ñaõ phaùt trieån thaønh moät cao traøo “ñoàng khôûi” trong toaøn mieàn Nam Vieät Nam. Vuøng giaûi phoùng ñöôïc ra ñôøi treân phaïm vi roäng lôùn noái lieàn töø Taây Nguyeân ñeán mieàn Ñoâng, mieàn Taây Nam boä vaø ñoàng baèng Lieân khu V. Töø thaéng lôïi cuûa cao traøo “ñoàng khôûi”, ngaøy 20 thaùng 12 naêm 1960, Maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam ra ñôøi. Thaéng lôïi cuûa phong traøo “ñoàng khôûi” cuûa quaàn chuùng mieàn Nam laø böôùc nhaûy voït coù yù nghóa lòch söû cuûa caùch maïng mieàn Nam, ñoàng thôøi cuõng laø coät moác ñaùnh daáu söï thaát baïi ñaàu tieân vaø coù yù nghóa chieán löôïc ñoái vôùi chính saùch xaâm löôïc thöïc daân môùi cuûa Myõ. 2. Thôøi kyø 1961-1965 : Ñaûng laõnh ñaïo nhaân daân ta ñaùnh baïi chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” cuûa ñeá quoác Myõ. Do thaát baïi naëng neà trong chieán tranh “ñôn phöông”, ñeá quoác Myõ phaûi ñoái phoù baèng caùch chuyeån sang chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” ôû mieàn Nam. Chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” laø moät trong ba loaïi chieán tranh xaâm löôïc trong chieán löôïc “phaûn öùng linh hoaït” cuûa Toång thoáng Ken-nô-ñi. Trong chieán löôïc chieán tranh naøy, Myõ ñaõ taêng cöôøng löïc löôïng nguïy quaân vaø khaû naêng cô ñoäng cuûa chuùng vôùi caùc phöông tieän chieán tranh hieän ñaïi do Myõ tröïc tieáp chæ huy trong caùc cuoäc haønh quaân nhaèm ñaåy maïnh quoác saùch “aáp chieán löôïc” nhaèm doàn daân, taùch löïc löôïng caùch maïng ra khoûi nhaân daân ñeå bình ñònh mieàn Nam. Vôùi nhöõng thuû ñoaïn treân, Myõ-Dieäm hy voïng seõ nhanh choùng laøm thay ñoåi töông quan löïc löôïng ñeå deã beà tieâu dieät caùch maïng mieàn Nam. Ñaùnh giaù tình hình vaø phaân tích moät caùch khoa hoïc so saùnh löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch ôû mieàn Nam töø sau ngaøy “ñoàng khôûi”, Boä Chính trò cuûa Ñaûng ta trong nhöõng cuoäc hoïp thaùng 1 naêm 1961 vaø thaùng 2 naêm 1962 ñaõ ñeà ra chuû tröông chæ ñaïo chính xaùc laø: tieáp tuïc giöõ vöõng tö töôûng chieán löôïc tieán coâng, ñöa ñaáu tranh vuõ trang phaùt trieån leân song song vôùi ñaáu tranh chính trò, tieán coâng ñòch treân caû ba vuøng chieán löôïc: ñoâ thò, noâng thoân ñoàng baèng vaø noâng thoân röøng nuùi, thöïc hieän phöông chaâm ñaùnh ñòch 5 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 6. baèng ba muõi giaùp coâng, töùc laø tieán coâng phoái hôïp baèng ba maët: quaân söï, chính trò vaø binh vaän. Ñeå taêng cöôøng söï chæ ñaïo cuûa Trung öông Ñaûng ñoái vôùi caùch maïng mieàn Nam, Trung öông Cuïc mieàn Nam ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 1-1961. Ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh ñöôïc cöû laøm Bí thö Trung öông Cuïc. Ñaûng boä mieàn Nam ñöôïc kieän toaøn veà toå chöùc, taäp trung töø Trung öông ñeán caùc chi boä cô sôû. Ngaøy 15 thaùng 2 naêm 1961, caùc löïc löôïng vuõ trang caùch maïng mieàn Nam ñöôïc thoáng nhaát vôùi teân goïi Quaân giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam. Caùch maïng mieàn Nam ñaõ coù böôùc phaùt trieån môùi. Treân maët traän quaân söï ta ñaõ thu ñöôïc nhieàu thaéng lôïi quan troïng. Trong ba naêm 1961-1963, ta ñaõ ñaùnh hôn 50 traän lôùn nhoû vôùi nhöõng chieán thaéng vang doäi nhö AÁp Baéc (Myõ Tho), Caùi Nöôùc-Ñaàm Dôi (Caø Mau). Phong traøo ñaáu tranh phaù “aáp chieán löôïc”phaùt trieån maïnh meõ. Nöûa trieäu quaân nguïy döôùi söï chæ huy tröïc tieáp cuûa 2,5 vaïn coá vaán Myõ ñaõ toû ra baát löïc, khoâng ñuû söùc laøm coâng cuï chuû yeáu cuûa “chieán tranh ñaëc bieät”. Heä thoáng “aáp chieán löôïc”, laäp ra ñaõ bò tan raõ veà cô baûn. Cuoäc khuûng hoaûng trong boä maùy nguïy quaân, nguïy quyeàn ngaøy caøng traàm troïng. Ngaøy 1 thaùng 11 naêm 1963, döôùi söï chæ ñaïo cuûa quan thaày Myõ, löïc löôïng quaân ñaûo chính ñaõ gieát cheát anh em Dieäm-Nhu. Töø thaùng 11 naêm 1963 ñeán thaùng 6 naêm 1965 ñaõ dieãn ra 10 cuoäc ñaûo chính quaân söï nhaàm laät ñoå laãn nhau trong noäi boä nguïy quaân, nguïy quyeàn Saøi Goøn. Thaùng 9 naêm 1964, Boä Chính trò hoïp vaø chuû tröông giaønh thaéng lôïi quyeát ñònh ôû mieàn Nam trong moät vaøi naêm tôùi. Boä Chính trò cöû Ñaïi töôùng Nguyeãn Chí Thanh – UÛy vieân Boä Chính trò vaøo mieàn Nam tröïc tieáp laõnh ñaïo phong traøo, chæ ñaïo cuoäc khaùng chieán. Ñöôïc söï chi vieän to lôùn cuûa mieàn Baéc thoâng qua tuyeán ñöôøng Tröôøng Sôn treân ñaát lieàn vaø treân bieån, quaân vaø daân mieàn Nam ñaõ môû nhieàu chieán dòch vôùi nhieàu traän ñaùnh lôùn nhoû ôû caùc chieán tröôøng, nhö ôû An Laõo, Ñeøo Nhoâng, Döông Lieãu, Vieät An, Ba Gia (Khu V vaø khu vöïc Taây Nguyeân, Trò Thieân), Bình Giaõ (12-1964), Ñoàng Xoaøi (6-1965). Chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” cuûa Myõ ñöôïc trieån khai ñeán möùc cao nhaát ñaõ hoaøn toaøn bò phaù saûn. Ñaùnh baïi chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” cuûa ñeá quoác Myõ laø moät thaéng lôïi to lôùn nöõa coù yù nghóa chieán löôïc cuûa quaân vaø daân ta ôû mieàn Nam. Thaéng lôïi naøy taïo cô sôû vöõng chaéc ñeå ñöa caùch maïng Vieät Nam tieáp tuïc tieán leân. 3. Thôøi kyø 1965-1968: Phaùt ñoäng toaøn daân choáng Myõ cöùu nöôùc, ñaùnh baïi chieán löôïc “chieán tranh cuïc boä” cuûa ñeá quoác Myõ ôû mieàn Nam. Bò thaát baïi trong chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”, ñeá quoác Myõ voäi vaõ ñoå quaân vieãn chinh oà aït vaøo mieàn Nam vôùi quy moâ ngaøy caøng lôùn ñeå tieán haønh “chieán tranh cuïc boä”, nhaèm cöùu cho nguïy quaân-nguïy quyeàn Saøi Goøn ñang treân ñaø suïp ñoå. Ñoàng thôøi, 6 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 7. ñeá quoác Myõ coøn lieàu lónh gaây chieán tranh phaù hoaïi baèng löïc löôïng khoâng quaân vaø haûi quaân ôû mieàn Baéc nhaèm ngaên chaën söï chi vieän to lôùn cuûa mieàn Baéc ñoái vôùi mieàn Nam, phaù hoaïi coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc vaø hoøng laøm lung lay quyeát taâm choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa daân toäc Vieät Nam, töø ñoù buoäc ta phaûi keát thuùc chieán tranh theo ñieàu kieän do Myõ ñöa ra. Ñeå choáng laïi cuoäc “chieán tranh cuïc boä” cuûa Myõ, Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng ñaõ hoïp caùc Hoäi nghò laàn thöù 11 (3-1965) vaø laàn thöù 12 (12-1965) ñeå ñaùnh giaù tình hình môùi, vaø ñeà ra nhieäm vuï ñeå laõnh ñaïo toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân ta ñoaøn keát, quyeát taâm ñaùnh thaéng giaëc Myõ xaâm löôïc, giaûi phoùng mieàn Nam, baûo veä mieàn Baéc, thöïc hieän hoøa bình, thoáng nhaát nöôùc nhaø. Treân cô sôû phaân tích tình hình trong nöôùc vaø tình hình quoác teá, so saùnh töông quan löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch caû theá vaø löïc, Trung öông Ñaûng nhaän ñònh: maëc daàu ñeá quoác Myõ ñöa vaøo mieàn Nam haøng chuïc vaïn quaân vieãn chinh, nhöng so saùnh löïc löôïng giöõa ta vaø ñòch vaãn khoâng thay ñoåi lôùn, cuoäc chieán tranh trôû neân gay gaét, aùc lieät, nhöng nhaân daân ta ñaõ coù cô sôû chaéc chaén ñeå giöõ vöõng theá chuû ñoäng treân chieán tröôøng; cuoäc “chieán tranh cuïc boä” maø Myõ ñang tieán haønh ôû mieàn Nam vaãn laø cuoäc chieán tranh xaâm löôïc thöïc daân môùi. Cuoäc chieán tranh ñoù ñöôïc ñeà ra trong theá thua, theá thaát baïi vaø bò ñoäng, vì theá noù chöùa ñöïng ñaày maâu thuaãn veà chieán löôïc; ñeá quoác Myõ khoâng theå naøo cöùu vaõn ñöôïc tình theá nguy khoán, beá taéc cuûa chuùng ôû mieàn Nam. Töø söï phaân tích vaø nhaän ñònh treân, Trung öông Ñaûng chæ roõ: choáng Myõ, cöùu nöôùc laø nhieäm vuï thieâng lieâng cuûa caû daân toäc töø Nam chí Baéc. Kieân quyeát ñaùnh baïi cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ trong baát kyø tình huoáng naøo, nhaèm baûo veä mieàn Baéc, giaûi phoùng mieàn Nam, hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân trong caû nöôùc, tieán tôùi thöïc hieän hoøa bình thoáng nhaát nöôùc nhaø. Phöông chaâm chieán löôïc chung trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc laø: ñaùnh laâu daøi, döïa vaøo söùc mình laø chính, caøng ñaùnh caøng maïnh, caàn phaûi coá gaéng ñeán möùc cao, taäp trung löïc löôïng cuûa caû hai mieàn ñeå môû nhöõng ñôït tieán coâng lôùn, tranh thuû thôøi cô giaønh thaéng lôïi, quyeát ñònh trong thôøi gian töông ñoái ngaén treân chieán tröôøng mieàn Nam. Phöông chaâm ñaáu tranh vaãn laø tieáp tuïc keát hôïp ñaáu tranh quaân söï vôùi ñaáu tranh chính trò, trieät ñeå thöïc hieän ba muõi giaùp coâng. Ñoái vôùi mieàn Baéc, Ñaûng chuû tröông phaûi ñaùnh baïi cuoäc chieán tranh phaù hoaïi cuûa ñeá quoác Myõ, baûo veä söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi, ñoàng thôøi tích cöïc chuaån bò ñeà phoøng ñeå ñaùnh baïi ñòch trong tröôøng hôïp chuùng lieàu lónh môû roäng chieán tranh cuïc boä trong caû nöôùc, caàn thöïc hieän chuyeån höôùng kinh teá, ñaûm baûo tieáp tuïc xaây döïng mieàn Baéc vöõng maïnh veà kinh teá vaø quoác phoøng trong ñieàu kieän coù chieán tranh phaù hoaïi, ñoäng vieân söùc ngöôøi, söùc cuûa ôû möùc cao nhaát ñeå chi vieän ñaéc löïc cho caùch maïng mieàn Nam. 7 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 8. Veà moái quan heä vaø nhieäm vuï caùch maïng cuûa hai mieàn Nam-Baéc, Trung öông Ñaûng chæ roõ: Trong cuoäc chieán tranh choáng Myõ cuûa nhaân daân caû nöôùc, mieàn Nam laø tieàn tuyeán lôùn, mieàn Baéc laø haäu phöông lôùn. Phaûi naém vöõng moái quan heä giöõa nhieäm vuï baûo veä mieàn Baéc vaø giaûi phoùng mieàn Nam. Döôùi aùnh saùng cuûa ñöôøng loái choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa Ñaûng ta taïi chieán tröôøng mieàn Nam, ñöôïc söï chi vieän to lôùn cuûa mieàn Baéc, quaân vaø daân ta ñaõ lieân tieáp beû gaõy caùc cuoäc haønh quaân “tìm dieät” vaø “bình ñònh” cuûa Myõ-nguïy. Nhöõng traän ñoï söùc tröïc tieáp ñaàu tieân, vôùi quaân vieãn chinh Myõ ôû Nuùi Thaønh (Quaûng Nam), thaùng 5 naêm 1965, Vaïn Töôøng (Quaûng Ngaõi) thaùng 8 naêm 1965 ñaõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi vang doäi, taïo theâm nieàm tin cuûa quaân vaø daân ta veà khaû naêng coù theå ñaùnh Myõ vaø thaéng Myõ trong cuoäc chieán tranh cuïc boä cuûa chuùng. Moïi coá gaéng ñieân cuoàng cuûa ñeá quoác Myõ trong cuoäc phaûn coâng, chieán löôïc muøa khoâ thöù nhaát (1965-1966) vaø thöù hai (1966-1967) ñeàu ñaõ laàn löôït bò thaát baïi. Maëc duø soá quaân Myõ vaø nguïy ngaøy caøng taêng, chuùng vaãn khoâng sao xoay chuyeån ñöôïc cuïc dieän chieán tranh. Cuoäc phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ thöù hai, soá quaân Myõ taêng leân 38 vaïn so vôùi 20 vaïn ôû muøa khoâ tröôùc, cuøng vôùi 5 vaïn quaân chö haàu vaø 54 vaïn quaân nguïy. Theá nhöng, taát caû caùc cuoäc haønh quaân quy moâ lôùn cuûa ñeá quoác Myõ ñeàu bò quaân vaø daân mieàn Nam beû gaõy. Töø chieán löôïc phaûn coâng chuùng phaûi chuyeån sang chieán löôïc phoøng ngöï, coá thuû trong suoát muøa möa 1967 ñeå ñeà phoøng caùc traän ñaùnh lôùn cuûa quaân ta. Vaøo cuoái naêm 1967, cuoäc chieán tranh cuïc boä cuûa Myõ ñaõ ñöôïc ñaåy ñeán ñænh cao, soá quaân vieãn chinh ñoå vaøo mieàn Nam ñaõ leân 48 vaïn, theá nhöng Myõ vaãn khoâng sao thöïc hieän ñöôïc nhöõng muïc tieâu chính trò vaø quaân söï ñaõ ñeà ra. Boä Chính trò cuûa Ñaûng trong cuoäc hoïp thaùng 12-1967 nhaän ñònh raèng nhöõng thaát baïi vaø khoù khaên cuûa ñòch cuøng vôùi nhöõng thaéng lôïi to lôùn cuûa ta vöøa giaønh ñöôïc caû veà quaân söï laãn chính trò, veà chieán thuaät laãn chieán löôïc vaø söï phaùt trieån vöõng maïnh caû veà theá vaø löïc cuûa ta ñaõ môû ra cho cuoäc chieán tranh caùch maïng mieàn Nam nhöõng trieån voïng to lôùn. Töø ñoù, Boä Chính trò trong Hoäi nghò thaùng 12 naêm 1967 ñaõ ra moät Nghò quyeát lòch söû, chuyeån cuoäc chieán tranh caùch maïng mieàn Nam sang thôøi kyø môùi, thôøi kyø tieán leân giaønh thaéng lôïi quyeát ñònh baèng phöông phaùp toång coâng kích, toång khôûi nghóa. Yeâu caàu tröôùc maét cuûa toång coâng kích vaø toång khôûi nghóa laø giaùng cho ñòch nhöõng ñoøn tieán coâng quyeát ñònh, laøm thay ñoåi cuïc dieän chieán tranh, laøm lung lay hôn nöõa yù chí xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ, buoäc chuùng phaûi thay ñoåi chieán löôïc, phaûi xuoáng thang chieán tranh. Nghò quyeát ñoù cuûa Boä Chính trò ñaõ ñöôïc Hoäi nghò toaøn theå laàn thöù 14 cuûa Trung öông Ñaûng thoâng qua thaùng Gieâng naêm 1968. Thöïc hieän chuû tröông treân cuûa Ñaûng, ñeâm 30 raïng ngaøy 31 thaùng 1 naêm 1968, vaøo dòp teát Maäu Thaân, thöøa luùc ñòch sô hôû vaø hoaøn toaøn baát ngôø, caùc löïc löôïng vuõ trang 8 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 9. vaø nhaân daân mieàn Nam cuøng luùc taán coâng vaø noåi daäy ôû Saøi Goøn vaø 64 caên cöù cuûa ñòch ôû caùc thaønh phoá, thò xaõ, thò traán, huyeän lî, chi khu quaân söï, saân bay, beán caûng, kho taøng, khu haäu caàn cuûa ñòch, cuøng nhieàu vuøng noâng thoân roäng lôùn. Taïi Saøi Goøn – Chôï Lôùn, trung taâm chính trò cuûa ñòch, quaân ta ñaõ tieán coâng vaøo söù quaùn Myõ, dinh toång thoáng nguïy, saân bay Taân Sôn Nhaát, giaønh quyeàn laøm chuû ôû nhieàu khu phoá. Taïi Hueá, quaân vaø daân ta ñaõ laøm chuû suoát 25 ngaøy ñeâm… Cuoäc toång tieán coâng vaø noåi daäy ñoàng loaït teát Maäu Thaân (1968) ta ñaõ giaùng cho ñòch moät ñoøn baát ngôø, laøm cho chuùng hoang mang, dao ñoäng maïnh. Maëc duø luùc naøy Myõ ñaõ coù 50 vaïn quaân vieãn chinh vaø hôn 70 vaïn quaân nguïy vaø quaân chö haàu. Thaát baïi ñoù laøm cho yù chí xaâm löôïc cuûa Myõ bò lung lay maïnh. Theá chieán löôïc cuûa Myõ ñaõ bò ñaûo loän, buoäc chuùng phaûi thay ñoåi chieán löôïc quaân söï ôû mieàn Nam. Myõ ñaõ phaûi chòu xuoáng thang chieán tranh, chaám döùt khoâng ñieàu kieän cuoäc chieán tranh phaù hoaïi ôû mieàn Baéc. Ñaàu naêm 1969, Myõ phaûi chaáp nhaän cuoäc ñaøm phaùn vôùi Chính phuû Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa, coù söï tham gia cuûa ñoaøn ñaïi bieåu Maët traän Daân toäc giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam (sau ñoåi laø ñoaøn ñaïi bieåu Chính phuû Caùch maïng laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam). Cuoäc toång tieán coâng vaø noåi daäy teát Maäu Thaân (1968) coù yù nghóa chieán löôïc to lôùn trong tieán trình phaùt trieån cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cuûa nhaân daân ta. Tuy nhieân, trong quaù trình laõnh ñaïo, chæ ñaïo chuùng ta ñaõ phaïm sai laàm chuû quan trong vieäc ñaùnh giaù tình hình, ñaõ ñeà ra yeâu caàu chöa saùt vôùi thöïc teá. Ñaëc bieät laø sau ñôït taán coâng trong Teát Maäu Thaân, ta ñaõ khoâng kieåm ñieåm, ruùt kinh nghieäm kòp thôøi, chuû tröông tieáp tuïc môû caùc ñôït tieán coâng vaøo ñoâ thò – khi khoâng coøn ñieàu kieän vaø yeáu toá baát ngôø “laø sai laàm veà chæ ñaïo chieán löôïc, ñeå ñòch gaây cho ta nhieàu khoù khaên, toån thaát” 2 4. Thôi kyø 1969-1975: Ñaùnh baïi chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh” cuûa ñeá quoác Myõ, giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam. Sau thaát baïi cuûa chieán löôïc “Chieán tranh cuïc boä” ôû mieàn Nam Vieät Nam, vaøo ñaàu naêm 1969, Toång thoáng Myõ Níchxôn ñaõ ñeà ra chieán löôïc toaøn caàu môùi mang teân “Hoïc thuyeát Níchxôn” vôùi chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh”. Ñaây laø moät chính saùch raát thaâm ñoäc cuûa Myõ nhaèm “duøng ngöôøi Vieät Nam ñaùnh ngöôøi Vieät Nam” ñeå tieáp tuïc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc thöïc daân môùi ôû mieàn Nam. Thöïc hieän chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh”, töø naêm 1969, ñeá quoác Myõ moät maët buoäc phaûi ruùt quaân ra khoûi mieàn Nam ñeå saép xeáp laïi löïc löôïng cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñieàu chænh cuûa “hoïc thuyeát Níchxôn” treân phaïm vi theá giôùi. Maët khaùc, chuùng raát ngoan coá khoâng chòu ruùt heát quaân ngay, maø ruùt nhoû gioït, taän duïng soá quaân 2 Boä chính trò Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam , Keát luaän veà Toång keát cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc (ngaøy 25/5/1994) 9 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 10. Myõ coøn laïi raát lôùn treân chieán tröôøng cuøng vôùi quaân nguïy ñöôïc gaáp ruùt taêng leân hôn moät trieäu, ñeå tieáp tuïc keùo daøi cuoäc chieán tranh ôû mieàn Nam: chuùng coøn taêng cöôøng môû roäng chieán tranh sang Laøo vaø Caêm Pu Chia, môû roäng “Vieät Nam hoùa chieán tranh” thaønh “Ñoâng Döông hoùa chieán tranh”. Söï phaûn kích aùc lieät cuûa ñòch trong caùc chieán dòch bình ñònh caáp toác, xaây döïng laïi cô sôû haï taàng cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi ôû noâng thoân ñaõ gaây cho ta nhieàu khoù khaên toån thaát trong hai naêm 1969-1970. Thaùng 1 naêm 1970 Trung öông Ñaûng hoïp hoäi nghò toaøn theå laàn thöù XVIII ñeå ñònh ra nhöõng chuû tröông môùi nhaèm choáng laïi chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh” cuûa ñeá quoác Myõ. Thöïc hieän chuû tröông chæ ñaïo cuûa Trung öông Ñaûng, trong nhöõng naêm 1970-1971, caùch maïng mieàn Nam ñaõ vöôït qua khoù khaên gian khoå, kieân trì xaây döïng vaø phaùt trieån löïc löôïng tieán coâng ñòch treân caû ba vuøng chieán löôïc, ñaùnh baïi töøng böôùc chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh” vaø “Ñoâng Döông hoùa chieán tranh”. Thaùng 3 naêm 1970 quaân vaø daân ta ñaõ phoái hôïp vôùi quaân daân Caêm Pu Chia ñaùnh baïi cuoäc haønh quaân quy moâ lôùn treân 10 vaïn quaân nguïy do Myõ chæ huy ñaùnh sang Caêm Pu Chia nhaèm cöùu nguy cho Chính phuû Lon-non vöøa môùi ñöôïc Myõ döïng leân sau khi ñaõ laøm cuoäc ñaûo chính laät ñoå cheá ñoä Xi-ha-nuc. Ñoàng thôøi chuùng coøn thöïc hieän yù ñoà khoùa cöûa bieân giôùi Taây Nam, ñeå boùp ngheït cuoäc khaùng chieán cuûa nhaân daân ta ôû mieàn Nam. Trong thôøi gian ngaén, caùc löïc löôïng vuõ trang cuûa ta ñaõ phoái hôïp vôùi quaân vaø daân nöôùc baïn kòp thôøi phaûn coâng ñòch, ñaùnh baïi cuoäc haønh quaân cuûa chuùng, giaûi phoùng ñöôïc vuøng Ñoâng-Baéc Caêm Pu Chia, buoäc Myõ phaûi tuyeân boá ruùt quaân khoûi Caêm Pu Chia (6-1970). ÔÛ mieàn Nam Vieät Nam, chaáp haønh chæ thò cuûa Boä Chính trò, nhaân luùc Myõ-nguïy ñöa quaân vöôït bieân giôùi sang Caêm Pu Chia, caùc hoaït ñoäng taùc chieán cuûa ta nhaèm tieâu dieät ñòch vaø ñaùnh phaù keá hoaïch “bình ñònh” cuûa chuùng coù nhieàu thuaän lôïi, thu ñöôïc keát quaû quan troïng. Naêm 1971, quaân daân ta phoái hôïp vôùi quaân vaø daân Laøo chuû ñoäng ñaùnh baïi cuoäc haønh quaân quy moâ lôùn “Lam Sôn 719” cuûa Myõ-nguïy ñaùnh vaøo ñöôøng 9-Nam Laøo nhaèm chaët ñöùt ñöôøng moøn Hoà Chí Minh, chaën ñöùng con ñöôøng tieáp teá quan troïng cuûa mieàn Baéc ñoái vôùi mieàn Nam vaø phong traøo khaùng chieán Caêm Pu Chia. Cuõng vaøo thôøi gian naøy, quaân vaø daân ta cuøng vôùi quaân daân Caêm Pu Chia ñaäp tan cuoäc haønh quaân “Toaøn thaéng 1-1971” cuûa Myõ-nguïy ñaùnh vaøo haäu cöù khaùng chieán taïi ñoâng-baéc Caêm Pu Chia. Nhöõng thaéng lôïi quaân söï noùi treân, cuøng vôùi nhöõng thaéng lôïi cuûa nhaân daân mieàn Nam trong vieäc ñaùnh phaù keá hoaïch “bình ñònh” cuûa ñòch ñaõ môû ra khaû naêng thöïc teá ñaùnh baïi chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh” cuûa ñeá quoác Myõ. Quaân nguïy Saøi Goøn, 10 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 11. caùi “xöông soáng” cuûa chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh” ñaõ bò suy yeáu nghieâm troïng. Böôùc vaøo naêm 1972, nhaèm giaønh thaéng lôïi quyeát ñònh trong naêm baàu cöû Toång thoáng Myõ, buoäc Myõ phaûi chaám döùt chieán tranh baèng thöông löôïng ôû theá thua, quaân ta ñaõ môû cuoäc tieán coâng chieán löôïc vôùi quy moâ lôùn vaøo cuoái thaùng 3 naêm 1972. Chæ trong thôøi gian ngaén, quaân daân ta ñaõ phaù vôõ ba tuyeán phoøng ngöï maïnh nhaát cuûa ñòch taïi caùc ñòa baøn xung yeáu Quaûng Trò, Taây Nguyeân vaø Ñoâng Nam Boä, tieâu dieät ñöôïc nhieàu sinh löïc ñòch, taïo ñieàu kieän cho nhaân daân noåi daäy giaønh chính quyeàn laøm chuû. Tröôùc tình hình ñoù, ñeá quoác Myõ, ñaõ ñieân cuoàng ñoái phoù baèng caùch voäi vaõ “Myõ hoùa” trôû laïi cuoäc chieán tranh ôû mieàn Nam, ñaùnh phaù trôû laïi mieàn Baéc laàn thöù hai baèng nhöõng thuû ñoaïn chieán tranh coù tính chaát huûy dieät, taøn baïo; Song, chuùng laïi bò thaát baïi, khoâng sao cöùu vaõn noãi tình theá. Chæ trong voøng 5 thaùng tieán coâng ñòch (töø cuoái thaùng 3 naêm 1972 ñeán thaùng 8 naêm 1972) ta ñaõ tieâu dieät 28 vaïn quaân ñòch, tieâu dieät vaø laøm thieät haïi naëng 7 trong soá 13 sö ñoaøn chuû löïc cuûa ñòch. Ñöôïc söï hoã trôï cuûa löïc löôïng vuõ trang, ñoàng baøo mieàn Nam ñaõ noåi daäy phaù vôõ aùch keàm keïp cuûa ñòch treân nhieàu ñòa baøn roäng lôùn ôû noâng thoân, laøm cho keá hoaïch “bình ñònh” cuûa Myõ-nguïy bò thaát baïi naëng neà. Cuoäc tieán coâng chieán löôïc naêm 1972 ñaõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi to lôùn vaø toaøn dieän. Cuøng vôùi chieán thaéng oanh lieät cuûa quaân vaø daân mieàn Baéc ñaõ ñaäp tan cuoäc taäp kích chieán löôïc baèng phaùo ñaøi bay B52 cuûa Myõ trong 12 ngaøy ñeâm (töø 18 ñeán 30-12- 1972), nhaân daân ta ñaõ laøm cho chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh” cuûa ñeá quoác Myõ bò thaát baïi naëng neà. Ñaàu naêm 1973, Myõ buoäc phaûi chaám döùt voâ ñieàu kieän neùm bom mieàn Baéc laàn thöù hai vaø phaûi kyù Hieäp ñònh Pa-ri ngaøy 27 thaùng 1 naêm 1973 veà “chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoøa bình ôû Vieät Nam”. Vieäc kyù keát Hieäp ñònh Pa-ri ñaùnh daáu thaéng lôïi coù yù nghóa quyeát ñònh cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc cuûa nhaân daân ta. Nhaân daân ta ñaõ ñeø beïp ñöôïc yù chí xaâm löôïc cuûa ñeá quoác Myõ, buoäc Myõ phaûi ruùt heát quaân ñoäi vieãn chinh vaø chö haàu ra khoûi mieàn Nam nöôùc ta. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå nhaân daân ta tieán leân “ñaùnh cho nguïy nhaøo” giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam vaø thoáng nhaát Toå quoác. Maëc duø ñaõ bò thaát baïi naëng neà, phaûi kyù Hieäp ñònh Pa-ri, nhöng ñeá quoác Myõ vaãn ngoan coá, khoâng chòu töø boû daõ taâm xaâm löôïc Vieät Nam, tieáp tuïc tieán haønh chieán tranh ñeå aùp ñaët chuû nghóa thöïc daân môùi vaø chia caét laâu daøi ñaát nöôùc ta. Moät trong nhöõng muïc tieâu chieán tranh maø Myõ-nguïy ñeà ra trong keá hoaïch 3 naêm (1973-1976) laø chieám laïi toaøn boä vuøng giaûi phoùng cuûa ta, xoùa boû hình thaùi “da baùo” ôû mieàn Nam, nhaèm bieán mieàn Nam thaønh moät quoác gia rieâng bieät, leä thuoäc vaøo Myõ. Ngay sau khi Hieäp ñònh Pa-ri ñöôïc kyù keát, döôùi söï chæ huy cuûa Myõ, chính quyeàn tay sai Nguyeãn Vaên Thieäu ñaõ ngang ngöôïc phaù hoaïi Hieäp ñònh, lieân tieáp môû caùc cuoäc haønh quaân laán chieám vuøng giaûi phoùng cuûa ta. Chæ rieâng naêm 1973, chuùng ñaõ tieán 11 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 12. haønh haøng ngaøn cuoäc haønh quaân quy moâ lôùn vaø ñaõ chieám laïi haàu heát caùc vuøng giaûi phoùng môùi cuûa ta, trong ñoù coù caûng Cöûa Vieät (Quaûng Trò) bò chieám ngay ñeâm 27-1- 1973. Chuùng gaáp ruùt xaây döïng theâm löïc löôïng nguïy quaân, keå caû khoâng quaân vaø haûi quaân, ñeå coù ñuû söùc thay quaân vieãn chinh Myõ phaûi ruùt lui heát, coá giaønh laïi quyeàn chuû ñoäng treân chieán tröôøng. Hieäp ñònh Pa-ri vöøa kyù chöa raùo möïc ñaõ bò phaù. Quaân daân ta phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu khoù khaên môùi. Tröôùc tình hình nghieâm troïng noùi treân, thaùng 7-1973, Hoäi nghò laàn thöù 21 Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng (Khoùa III) ñaõ chæ roõ con ñöôøng caùch maïng cuûa nhaân daân mieàn Nam laø con ñöôøng baïo löïc caùch maïng vaø nhaán maïnh: baát keå trong tình huoáng naøo cuõng phaûi naém vöõng thôøi cô, giöõ vöõng ñöôøng loái chieán löôïc tieán coâng. Nhieäm vuï giaønh daân, giaønh quyeàn laøm chuû, phaùt trieån thöïc löïc cuûa caùch maïng laø yeâu caàu vöøa böùc thieát vöøa cô baûn trong giai ñoaïn môùi. Tö töôûng chæ ñaïo cuûa Trung öông Ñaûng laø tích cöïc phaûn coâng, chuaån bò tieán leân hoaøn toaøn giaûi phoùng mieàn Nam thoáng nhaát Toå quoác. Quaùn trieät tö töôûng chæ ñaïo treân, trong hai naêm ñaáu tranh keå töø sau ngaøy kyù Hieäp ñònh Pa-ri, quaân vaø daân ta ôû mieàn Nam ñaõ lieân tieáp giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi to lôùn treân khaép caùc chieán tröôøng, töø Trò Thieân ñeán Taây Nguyeân Nam boä vaø vuøng ven Saøi Goøn, phaù vôõ töøng maûng lôùn keá hoaïch “bình ñònh” cuûa ñòch, tieâu dieät nhieàu cuïm cöù ñieåm, chi khu, quaân lî cuûa ñòch ôû Thöôïng Ñöùc, Minh Long, Chö Ngheù, Ñaéc-Peùt. Ñaàu naêm 1975, quaân ta ñaùnh chieám thò xaõ Phöôùc Long (6-1-1975) giaûi phoùng toaøn tænh Phöôùc Long. Vôùi nhöõng thaéng lôïi treân, ñaõ taïo ra moät cuïc dieän môùi veà theá vaø löïc giöõa ta vaø ñòch treân chieán tröôøng mieàn Nam, moät thôøi cô thuaän lôïi hôn bao giôø heát ñeå quaân daân ta tieán leân giaønh thaéng lôïi hoaøn toaøn. Hoäi nghò Boä Chính trò thaùng 1 naêm 1975 ñaõ nhaän ñònh “chöa bao giôø ta coù ñieàu kieän ñaày ñuû veà quaân söï, chính trò, coù thôøi cô chieán löôïc to lôùn nhö hieän nay ñeå hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam, tieán tôùi hoøa bình thoáng nhaát Toå quoác”. Töø nhaän ñònh ñoù, Boä Chính trò ñeà ra “quyeát taâm chieán löôïc giaûi phoùng mieàn Nam vôùi keá hoaïch hai naêm 1975-1976” maø tinh thaàn laø: naêm 1975 tranh thuû baát ngôø taán coâng lôùn vaø roäng khaép, taïo ñieàu kieän ñeå ñeán naêm 1976 tieán haønh toång coâng kích-toång khôûi nghóa, giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam. Ngoaøi keá hoaïch noùi treân, Boä Chính trò coøn döï kieán moät phöông aùn khaùc laø “neáu thôøi cô ñeán, vaøo ñaàu hoaëc cuoái naêm 1975 thì laäp töùc giaûi phoùng mieàn Nam ngay trong naêm 1975”. Chaáp haønh quyeát ñònh treân, ngaøy 10 thaùng 3 naêm 1975, quaân daân ta tieán coâng thò xaõ Buoân Meâ Thuoät, tieán leân giaûi phoùng Taây Nguyeân vaø tieáp ñoù, ngaøy 26 thaùng 3 naêm 1975 giaûi phoùng Hueá vaø giaûi phoùng Ñaø Naüng vaøo ngaøy 29 thaùng 3 naêm 1975. Quaân nguïy ñöùng tröôùc nguy cô suïp ñoå hoaøn toaøn, coøn Myõ thì toû ra baát löïc, duø chuùng coù can thieäp theá naøo cuõng khoâng theå cöùu nguy cho quaân nguïy ñöôïc. 12 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 13. Ngaøy 31 thaùng 3 naêm 1975, Boä Chính trò ñaõ coù nhaän ñònh cöïc kyø quan troïng: “Töø giôø phuùt naøy, traän quyeát chieán cuoái cuøng cuûa quaân daân ta ñaõ baét ñaàu nhaèm hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam vaø thoáng nhaát Toå quoác” vaø haï quyeát taâm giaûi phoùng Saøi Goøn trong thaùng 4 naêm 1975. Chieán dòch Hoà Chí Minh lòch söû môû maøn ngaøy 26 thaùng 4 naêm 1975 vaø keát thuùc toaøn thaéng vaøo ngaøy 30-4-1975. Baèng cuoäc Toång tieán coâng vaø noåi daäy muøa Xuaân 1975, quaân daân ta ñaõ tieâu dieät vaø laøm tan raõ hôn moät trieäu quaân nguïy, xoùa boû boä maùy chính quyeàn tay sai cuûa Myõ, giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam, ñöa söï nghieäp choáng Myõ cöùu nöôùc ñeán thaéng lôïi hoaøn toaøn. 5. YÙ nghóa, nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø kinh nghieäm cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc a) YÙ nghóa lòch söû vaø nguyeân nhaân thaéng lôïi Ñaùnh giaù thaéng lôïi lòch söû cuûa söï nghieäp choáng Myõ, cöùu nöôùc, Baùo caùo Chính trò taïi Ñaïi hoäi laàn thöù IV cuûa Ñaûng ñaõ ghi roõ: “Naêm thaùng seõ troâi qua, nhöng thaéng lôïi cuûa nhaân daân ta trong söï nghieäp khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc maõi maõi ñöôïc ghi vaøo lòch söû daân toäc nhö moät trong nhöõng trang choùi loïi nhaát, moät bieåu töôïng saùng ngôøi veà söï toaøn thaéng cuûa chuû nghóa anh huøng caùch maïng vaø trí tueä con ngöôøi, vaø ñi vaøo lòch söû theá giôùi nhö moät chieán coâng vó ñaïi cuûa theá kyû XX, moät söï kieän coù taàm quan troïng quoác teá to lôùn vaø coù tính thôøi ñaïi saâu saéc” 3 Vôùi thaéng lôïi naøy, nhaân daân ta ñaõ queùt saïch boïn ñeá quoác xaâm löôïc, chaám döùt aùch thoáng trò taøn baïo hôn moät theá kyû cuûa chuû nghóa thöïc daân cuõ vaø môùi treân ñaát nöôùc ta. Toå quoác ta ñaõ hoaøn toaøn ñoäc laäp vaø thoáng nhaát. Cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ñaõ hoaøn thaønh treân phaïm vi caû nöôùc, môû ñöôøng cho caùch maïng Vieät Nam chuyeån sang böôùc ngoaët lòch söû môùi – caû nöôùc tieán leân theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Baèng thaéng lôïi vó ñaïi cuûa mình, nhaân daân ta ñaõ ñaùnh baïi cuoäc chieán tranh xaâm löôïc quy moâ lôùn nhaát, daøi ngaøy nhaát cuûa chuû nghóa ñeá quoác keå töø sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù hai, môû ñaàu söï suïp ñoå khoâng theå traùnh khoûi cuûa chuû nghóa thöïc daân môùi, goùp phaàn taêng cöôøng löïc löôïng cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa, phong traøo ñoäc laäp daân toäc, daân chuû vaø hoøa bình theá giôùi. Thaéng lôïi cuûa söï nghieäp choáng Myõ, cöùu nöôùc baét nguoàn töø söï laõnh ñaïo ñuùng ñaén cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, ngöôøi ñaïi bieåu trung thaønh cho nhöõng lôïi ích soáng coøn cuûa daân toäc. Thaéng lôïi ñoù laø keát quaû cuûa cuoäc chieán ñaàu ñaày gian khoå hy sinh cuûa nhaân daân vaø quaân ñoäi caû nöôùc, ñaëc bieät laø cuûa caùn boä, chieán só vaø haøng chuïc trieäu ñoàng baøo yeâu nöôùc ôû mieàn Nam, xöùng ñaùng vôùi danh hieäu “thaønh ñoàng Toå quoác”. 3 Baùo caùo Chính trò Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng coäng saûn Vieät Nam taïi Ñaïi hoäi toaøn quoác laàn thöù IV, Nxb Söï thaät, Haø Noäi, 1977, tr.5-6. 13 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 14. Thaéng lôïi ñoù cuõng laø keát quaû cuûa söï nghieäp caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc, cuûa ñoàng baøo mieàn Baéc vöøa chieán ñaáu vöøa xaây döïng, hoaøn thaønh xuaát saéc nghóa vuï cuûa haäu phöông lôùn vaø heát loøng heát söùc chi vieän cho tieàn tuyeán lôùn mieàn Nam ñaùnh thaéng giaëc Myõ xaâm löôïc. Thaéng lôïi ñoù laø keát quaû tình ñoaøn keát chieán ñaáu cuûa nhaân daân Vieät Nam, Laøo, Caêm Pu Chia vaø keát quaû cuûa söï uûng hoä heát loøng vaø söï giuùp ñôõ to lôùn cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa anh em, söï uûng hoä nhieät tình cuûa phong traøo coâng nhaân vaø nhaân daân tieán boä treân toaøn theá giôùi cuõng nhö cuûa nhaân daân Myõ. b) Nhöõng kinh nghieäm lòch söû Cuoäc khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc keùo daøi 21 naêm ñaõ ñeå laïi nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm heát söùc quyù baùu. Moät laø, giöông cao cuøng moät luùc ngoïn côø ñoäc laäp, daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi. Vôùi ñöôøng loái ñoù, Ñaûng ta ñaõ ñoäng vieân ñöôïc ñeán möùc cao nhaát löïc löôïng huøng haäu cuûa nhaân daân caû nöôùc, keát hôïp tieàn tuyeán lôùn vôùi haäu phöông lôùn, keát hôïp söùc maïnh cuûa nhaân daân ta vôùi söùc maïnh ba doøng thaùc caùch maïng cuûa thôøi ñaïi taïo neân söùc maïnh toång hôïp ñeå chieán ñaáu vaø chieán thaéng giaëc Myõ xaâm löôïc. Hai laø, Ñaûng ta heát söùc coi troïng vieäc xaây döïng löïc löôïng caùch maïng ôû mieàn Nam, ñi ñoâi vôùi vieäc toå chöùc xaây döïng löïc löôïng chieán ñaáu trong caû nöôùc. Löïc löôïng caùch maïng ñoù laø caùc ñaûng boä mieàn Nam ñöôïc toâi luyeän thaønh caùc boä tham möu daøy daïn treân tieàn tuyeán lôùn, laø khoái lieân minh coâng-noâng ñöôïc Ñaûng daày coâng xaây ñaép trong suoát quaù trình caùch maïng daân toäc, daân chuû, laø ñoäi quaân chính trò quaàn chuùng vaø löïc löôïng vuõ trang nhaân daân, hai löïc löôïng cô baûn huøng haäu trong chieán tranh caùch maïng, laø Maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam cuøng vôùi Chính phuû caùch maïng laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam ñaõ ñoäng vieân, taäp hôïp ngaøy caøng roäng raõi, ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân, khoâng phaân bieät giai caáp, toân giaùo, daân toäc vaøo cuoäc khaùng chieán, cöùu nöôùc, ñoàng thôøi tranh thuû ñöôïc söï uûng hoä ngaøy caøng to lôùn cuûa nhaân daân vaø chính phuû nhieàu nöôùc yeâu hoøa bình vaø coâng lyù treân theá giôùi, ñi ñoâi vôùi vieäc toå chöùc löïc löôïng chieán ñaáu trong caû nöôùc. Ba laø, Ñaûng ta ñaõ tìm ra ñöôïc phöông phaùp ñaáu tranh caùch maïng ñuùng ñaén, saùng taïo. Ñoù laø, phöông phaùp söû duïng baïo löïc caùch maïng toång hôïp bao goàm: löïc löôïng chính trò quaàn chuùng keát hôïp vôùi löïc löôïng vuõ trang nhaân daân, baét ñaàu khôûi nghóa töøng phaàn ôû noâng thoân vaø töø khôûi nghóa phaùt trieån thaønh chieán tranh caùch maïng; keát hôïp chaët cheõ ñaáu tranh quaân söï vôùi ñaáu tranh chính trò, vaø ñeán moät giai ñoaïn naøo ñoù thì keát hôïp chaët cheõ ñaáu tranh quaân söï, ñaáu tranh chính trò vôùi ñaáu tranh ngoaïi giao, keát hôïp khôûi nghóa cuûa quaàn chuùng vôùi chieán tranh caùch maïng, keát hôïp noåi daäy vôùi tieán coâng, tieán coâng vôùi noåi daäy; ñaùnh ñòch treân caû ba vuøng: röøng nuùi, noâng thoân ñoàng baèng vaø ñoâ thò, ñaùnh ñòch baèng ba muõi giaùp coâng: quaân söï, chính trò vaø binh vaän; keát hôïp ba thöù quaân: boä ñoäi chuû löïc, boä ñoäi ñòa phöông vaø daân quaân du kích, keát hôïp 14 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 15. chieán tranh du kích vôùi chieán tranh chính quy, keát hôïp ñaùnh lôùn, ñaùnh vöøa, ñaùnh nhoû; thöïc hieän laøm chuû ñeå tieâu dieät ñòch, tieâu dieät ñòch ñeå laøm chuû; naém vöõng phöông chaâm chieán löôïc ñaùnh laâu daøi, ñoàng thôøi bieát taïo thôøi cô vaø naém vöõng thôøi cô môû nhöõng cuoäc tieán coâng chieán löôïc laøm thay ñoåi cuïc dieän chieán tranh, tieán leân thöïc hieän toång tieán coâng vaø noåi daäy ñoàng loaït, ñeø beïp quaân ñòch giaønh thaéng lôïi cuoái cuøng. Trong cuoäc chieán tranh choáng Myõ, cöùu nöôùc, Ñaûng ta ñaõ keá thöøa taøi ñaùnh giaëc ñaày möu löôïc cuûa toå tieân, ñoàng thôøi phaùt huy kinh nghieäm phong phuù cuûa cuoäc caùch maïng thaùng Taùm vaø cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp. Taát caû nhöõng hình thöùc, phöông phaùp ñaáu tranh treân ñaây laø moät theå thoáng nhaát, coù quan heä höõu cô vôùi nhau, taïo thaønh chieán löôïc toång hôïp vaø ngheä thuaät quaân söï cuûa chieán tranh caùch maïng Vieät Nam. Boán laø, söï chæ ñaïo chieán löôïc ñuùng ñaén cuûa Trung öông Ñaûng vaø coâng taùc toå chöùc chieán ñaáu taøi gioûi cuûa Ñaûng qua caùc caáp boä Ñaûng vaø caùc caáp chæ huy quaân ñoäi. Trong quaù trình laõnh ñaïo caùch maïng mieàn Nam vaø chieán tranh choáng Myõ cöùu nöôùc, Trung öông Ñaûng luoân luoân theo doõi aâm möu ñòch, ñaùnh giaù ñuùng so saùnh löïc löôïng, ñeà ra nhöõng chuû tröông chæ ñaïo chính xaùc, saéc beùn, linh hoaït, kòp thôøi, nhaèm ñaùnh baïi töøng böôùc aâm möu vaø haønh ñoäng cuûa ñòch, taïo ñieàu kieän ñeå tieán leân giaønh thaéng lôïi cuoái cuøng. Moät trong nhöõng baøi hoïc veà chæ ñaïo chieán löôïc maø Ñaûng ta ruùt ra laø treân cô sôû phöông höôùng chieán löôïc ñuùng, haõy laøm ñi, roài thöïc teá seõ cho pheùp ta hieåu roõ söï vaät hôn nöõa. III. ÑAÛNG LAÕNH ÑAÏO CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA ÔÛ MIEÀN BAÉC Trung thaønh vôùi ñöôøng loái caùch maïng ñaõ vaïch ra töø ngaøy Ñaûng môùi ra ñôøi – caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân thaéng lôïi seõ chuyeån sang caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa, Ñaûng ta ñaõ ñöa mieàn Baéc ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng tieán leân theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Mieàn Baéc ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi trong moät boái caûnh lòch söû heát söùc ñaëc bieät. Ñoù laø: - Ñaát nöôùc taïm thôøi bò chia caét vaø coù chieán tranh vôùi nhöõng hình thöùc vaø möùc ñoä khaùc nhau ôû hai mieàn. ÔÛ mieàn Baéc ñaõ phaûi traûi qua hai cuoäc chieán tranh phaù hoaïi coù tính chaát huûy dieät baèng khoâng quaân vaø haûi quaân cuûa ñeá quoác Myõ. Nhaân daân ta vöøa phaûi xaây döïng, laïi vöøa phaûi baûo veä vaø phaûi ba laàn khoâi phuïc kinh teá, vöøa phaûi baûo ñaûm yeâu caàu ñôøi soáng cuûa nhaân daân vaø yeâu caàu chieán ñaáu baûo veä mieàn Baéc, laïi vöøa phaûi giaønh moät phaàn ngaøy caøng to lôùn nhaân löïc vaø vaät löïc cho cuoäc chieán ñaáu ñeå giaûi phoùng mieàn Nam, thöïc hieän vai troø haäu phöông lôùn cuûa cuoäc chieán tranh. - Trong coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc cuõng nhö khaùng chieán choáng Myõ, cöùu nöôùc treân caû nöôùc, nhaân daân ta ñaõ ñöôïc söï uûng hoä heát loøng vaø söï vieän trôï to lôùn veà moïi maët cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa anh em (töø giöõa nhöõng naêm 50 ñeán ñaàu nhöõng naêm 70). 15 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 16. Beân caïnh maët thuaän lôïi ñoù, coøn coù moät soá khoù khaên vaø haïn cheá do xaûy ra söï baát ñoàng, raïn nöùt vaø ñi ñeán chia reõ saâu saéc giöõa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa anh em, nhaát laø giöõa Lieân Xoâ vaø Trung Quoác. - Mieàn Baéc nöôùc ta, ñaëc ñieåm lôùn nhaát laø töø saûn xuaát nhoû tieán thaúng leân chuû nghóa xaõ hoäi boû qua giai ñoaïn phaùt trieån tö baûn chuû nghóa. Khoâng theå naém baét ngay ñöôïc nhöõng quy luaät vaän ñoäng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi, neáu khoâng phaûi traûi qua moät thôøi gian caàn thieát ñeå tìm toøi, khaûo nghieäm, töøng böôùc ruùt ra nhöõng baøi hoïc caàn thieát qua nhöõng thaønh coâng vaø qua caû nhöõng thaát baïi, vaáp vaùp vaø sai laàm ñeå töø ñoù ñöa mieàn Baéc tieán leân theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. 1. Thôøi kyø 1954-1957: thöïc hieän keá hoaïch khoâi phuïc kinh teá sau chieán tranh vaø hoaøn thaønh veà cô baûn nhöõng nhieäm vuï coøn laïi cuûa cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû. Ngay sau khi hoøa bình ñöôïc laäp laïi, Ñaûng ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân mieàn Baéc khoâi phuïc kinh teá vaø hoaøn thaønh caûi caùch ruoäng ñaát. Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu ñöôïc giaûi phoùng, cuøng vôùi quaù trình khoâi phuïc kinh teá, haøn gaén veát thöông trong chieán tranh, oån ñònh ñôøi soáng nhaân daân, nhieäm vuï caáp baùch cuûa mieàn Baéc laø tieáp quaûn nhöõng vuøng ñòch taïm chieám theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh Giô-ne-vô, vaän ñoäng quaàn chuùng ñaáu tranh choáng ñòch cöôõng eùp di cö nhaèm oån ñònh tình hình. Trong khoâi phuïc kinh teá, Ñaûng ñaët troïng taâm laø saûn xuaát noâng nghieäp. Vieäc khoâi phuïc saûn xuaát noâng nghieäp ñöôïc keát hôïp vôùi caûi caùch ruoäng ñaát vaø vaän ñoäng ñoåi coâng, giuùp nhau saûn xuaát, ñoàng thôøi, chaêm lo xaây döïng cô sôû vaät chaát cho noâng nghieäp. Nhôø hoaøn thaønh caûi caùch ruoäng ñaát cuøng vôùi moät loaït bieän phaùp cuûa nhaø nöôùc giuùp ñôõ noâng daân sau khi ñöôïc chia ruoäng ñaát, traâu boø, noâng cuï, coâng cuoäc khoâi phuïc noâng nghieäp ñaõ nhanh choùng hoaøn thaønh. Ñeán cuoái naêm 1957, ñaõ coù 85% ruoäng hoang ñöôïc khoâi phuïc, nhieàu coâng trình thuûy lôïi ñöôïc söûa chöõa, taêng theâm dieän tích nöôùc töôùi. Saûn löôïng löông thöïc haøng naêm ñaït gaàn 4 trieäu taán, vöôït möùc tröôùc chieán tranh (naêm 1939 chæ ñaït 2,4 trieäu taán). Coâng cuoäc khoâi phuïc coâng nghieäp, giao thoâng vaän taûi cuõng hoaøn thaønh; haàu heát caùc xí nghieäp quan troïng ñaõ khoâi phuïc vaø taêng theâm thieát bò, moät soá nhaø maùy môùi ñöôïc xaây döïng. Moïi hoaït ñoäng ôû mieàn Baéc ñaõ oån ñònh. Caùc lónh vöïc giaùo duïc, vaên hoùa, y teá ñöôïc phaùt trieån. Heä thoáng chính trò töø Trung öông ñeán cô sôû ñöôïc xaây döïng vaø cuûng coá treân toaøn mieàn Baéc. 2. Thôøi kyø 1958-1960: thöïc hieän keá hoaïch caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa, böôùc ñaàu phaùt trieån kinh teá vaø vaên hoùa. Ñaïi hoäi toaøn quoác laàn thöù III cuûa Ñaûng naêm 1960 thoâng qua ñöôøng loái caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc. Treân cô sôû thaéng lôïi cuûa keá hoaïch khoâi phuïc kinh teá, Ñaûng ñaõ toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa, böôùc ñaàu phaùt trieån kinh teá-vaên hoùa (1958-1960) do 16 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 17. Hoäi nghò laàn thöù 14 cuûa Trung öông Ñaûng vaïch ra. Ñaûng ñaõ ñaët vaán ñeà caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa ñoái vôùi thaønh phaàn kinh teá caù theå cuûa noâng daân, thôï thuû coâng vaø ñoái vôùi thaønh phaàn kinh teá tö baûn tö doanh laø nhieäm vuï troïng taâm tröôùc maét, caàn phaûi tieán haønh ngay ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn saûn xuaát. Nhieäm vuï caûi taïo vaø phaùt trieån noâng nghieäp ñöôïc xem laø troïng taâm. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà phaùt trieån noâng nghieäp, luùc ñoù Ñaûng ta cho raèng giaûi phaùp chieán löôïc thích hôïp nhaát ñoái vôùi nöôùc ta laø con ñöôøng hôïp taùc hoùa, thöïc hieän hôïp taùc hoùa tröôùc khi cô giôùi hoùa, vaø töø neàn kinh teá noâng nghieäp hôïp taùc hoùa maø thuùc ñaåy vieäc caûi taïo vaø phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá khaùc. Thöïc hieän chuû tröông cuûa Ñaûng, phong traøo hôïp taùc hoùa ñöôïc ñaåy maïnh vaøo naêm 1958 vaø nhanh choùng thaønh cao traøo. Chæ sau hôn 2 naêm, hôïp taùc hoùa noâng nghieäp ñöôïc ñaùnh giaù nhö hoaøn thaønh veà cô baûn, sôùm hôn döï kieán ban ñaàu. Coù 85,8% hoä noâng daân tham gia hôïp taùc xaõ, chuû yeáu laø hôïp taùc xaõ baäc thaáp, chieám 76% ruoäng ñaát cuûa noâng daân ôû mieàn Baéc. Nhö vaäy ñeán cuoái 1960, trong noâng thoân mieàn Baéc, quan heä saûn xuaát xaõ hoäi chuû nghóa ñaõ ñöôïc xaùc laäp döôùi hình thöùc hôïp taùc xaõ. Phong traøo hôïp taùc hoùa phaùt trieån nhanh, nhöng khoâng vöõng, vì nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho noù toàn taïi chöa hình thaønh: cô sôû vaät chaát-kyõ thuaät haàu nhö chöa coù gì, saûn xuaát haøng hoùa chöa coù, caùn boä quaûn lyù thieáu vaø yeáu, quaàn chuùng chöa ñöôïc chuaån bò… Haäu quaû laø laøm cho caùc hôïp taùc xaõ trong buoåi ñaàu thaønh laäp khoâng coù ñuû söùc soáng, khoâng ñuû cô sôû ñeå phaùt trieån vöõng chaéc. Vieäc caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa ñoái vôùi thôï thuû coâng vaø nhöõng ngöôøi buoân baùn nhoû cuõng dieãn ra trong tình traïng töông töï: voäi vaøng, noân noùng, meänh leänh, goø eùp, khoâng tính ñeán yeâu caàu xaõ hoäi vaø hieäu quaû thöïc teá. Vaøo cuoái naêm 1960, ñaõ coù 88% thôï thuû coâng mieàn Baéc gia nhaäp caùc hôïp taùc xaõ tieåu thuû coâng nghieäp baäc thaáp vaø baäc cao; 45% ngöôøi buoân baùn nhoû ñöôïc toå chöùc vaøo caùc hôïp taùc xaõ mua baùn, gaàn 5 vaïn ngöôøi ñöôïc chuyeån sang saûn xuaát. Hôïp taùc xaõ tieåu thuû coâng nghieäp vaø hôïp taùc xaõ mua baùn cuõng chöa chuaån bò nhöõng ñieàu kieän caàn thieát cho noù toàn taïi, vì vaäy nhieàu hôïp taùc xaõ laøm aên thua loã ñaõ tan raõ nhanh choùng. Ñoái vôùi giai caáp tö saûn coâng nghieäp vaø thöông nghieäp tö doanh, Ñaûng chuû tröông caûi taïo hoøa bình vôùi nhaø tö baûn baèng chính saùch “chuoäc laïi vaø traû daàn” döôùi hình thöùc laõi suaát phaàn traêm vaø saép xeáp coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi tö saûn vaø gia ñình hoï. Vieäc caûi taïo coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh theo hình thöùc chuû yeáu laø coâng tö hôïp doanh – moät hình thöùc cuûa chuû nghóa tö baûn nhaø nöôùc, luùc ñoù ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaït thaéng lôïi caên baûn. Ngaøy nay, theo quan ñieåm môùi ruùt ra töø thöïc tieãn nöôùc ta laø thöøa nhaän söï toàn taïi cuûa neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn trong ñoù coù caû neàn kinh teá tö baûn tö nhaân hoaït ñoäng trong nhöõng ngaønh coù lôïi cho quoác keá daân sinh, nhaèm khai thaùc moïi tieàm naêng ñeå laøm ra nhieàu cuûa caûi cho xaõ hoäi, khoâng nhöõng 17 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 18. chöa neân xoùa boû maø coøn caàn ñöôïc khuyeán khích kinh doanh trong khuoân khoå phaùp luaät nhaø nöôùc, thì vieäc ñaùnh giaù nhö treân laø khoâng thích hôïp. Thaùng 9-1960, Ñaïi hoäi toaøn quoác laàn thöù III cuûa Ñaûng ñöôïc trieäu taäp taïi thuû ñoâ Haø Noäi. Troïng taâm Ñaïi hoäi laàn naøy laø thaûo luaän vaø thoâng qua ñöôøng loái caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc vaø nhieäm vuï keá hoaïch 5 naêm laàn thöù nhaát. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm lôùn nhaát laø töø moät neàn kinh teá noâng nghieäp laïc haäu tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi khoâng traûi qua giai ñoaïn phaùt trieån tö baûn chuû nghóa, Ñaïi hoäi xaùc ñònh raèng cuoäc caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa tieán haønh ôû mieàn Baéc laø moät quaù trình caûi bieán caùch maïng veà moïi maët. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù III ñaõ vaïch ra ñöôøng loái chung cuûa mieàn Baéc trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi vôùi nhöõng noäi dung cô baûn sau ñaây: Ñònh höôùng vaø muïc tieâu cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû mieàn Baéc laø: ñöa mieàn Baéc tieán nhanh, tieán maïnh, tieán vöõng chaéc leân chuû nghóa xaõ hoäi, nhaèm xaây döïng ñôøi soáng aám no, haïnh phuùc ôû mieàn Baéc vaø cuûng coá mieàn Baéc thaønh cô sôû vöõng maïnh cho cuoäc ñaáu tranh thoáng nhaát nöôùc nhaø. Caùc bieän phaùp vaø con ñöôøng ñeå ñaït ñeán ñònh höôùng vaø muïc tieâu treân laø: - Söû duïng chính quyeàn daân chuû nhaân daân laøm nhieäm vuï lòch söû cuûa chuyeân chính voâ saûn ñeå toå chöùc tieán haønh caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa. - Thöïc hieän caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa ñoái vôùi noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp, thöông nghieäp nhoû vaø coâng thöông nghieäp tö baûn tö doanh vaø ñoàng thôøi phaùt trieån thaønh phaàn kinh teá quoác doanh. - Thöïc hieän coâng nghieäp hoùa xaõ hoäi chuû nghóa baèng caùch öu tieân phaùt trieån coâng nghieäp naëng moät caùch hôïp lyù, ñoàng thôøi ra söùc phaùt trieån noâng nghieäp vaø coâng nghieäp nheï. - Ñaåy maïnh caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa veà tö töôûng, vaên hoùa vaø kyõ thuaät. - Yeâu caàu ñaït ñeán cuûa coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi laø bieán nöôùc ta thaønh moät nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa coù coâng nghieäp hieän ñaïi, noâng nghieäp hieän ñaïi, khoa hoïc tieân tieán. Nhìn chung ñöôøng loái treân ñaây vaø caû nhöõng ñieàu boå sung veà sau coøn treân ñaïi theå, chöa roõ raøng vaø nhaát laø khoâng thoaùt khoûi nhöõng moâ hình sai traùi, cheäch höôùng cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa treân theá giôùi luùc ñoù. Trong thôøi kyø naøy (vaø cho ñeán nhöõng naêm ñaàu khi caû nöôùc ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi) tö duy lyù luaän cuûa Ñaûng coøn nhöõng maët non keùm, laïi theâm tö töôûng chuû quan, noùng voäi, duy yù chí… neân nhöõng sai laàm leäch laïc trong quaù trình tìm con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi laø khoâng traùnh khoûi. 3. Thôøi kyø 1961-1965: Thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù nhaát Ñaïi hoäi laàn III cuûa Ñaûng ñaõ vaïch ra phöông höôùng nhieäm vuï cuûa keá hoaïch 5 naêm (1961-1965) laø “phaán ñaáu xaây döïng böôùc ñaàu cô sôû vaät chaát-kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi, thöïc hieän moät böôùc coâng nghieäp hoùa xaõ hoäi chuû nghóa vaø hoaøn thaønh coâng 18 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 19. cuoäc caûi taïo xaõ hoäi chuû nghóa, tieáp tuïc ñöa mieàn Baéc tieán nhanh, tieán maïnh, tieán vöõng chaéc leân chuû nghóa xaõ hoäi”. Nhaèm thöïc hieän phöông höôùng nhieäm vuï ñaõ ñeà ra, Trung öông Ñaûng ñaõ lieân tieáp môû nhieàu hoäi nghò toaøn theå Ban Chaáp haønh chuyeân baøn vaø giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà nhaèm cuï theå hoùa ñöôøng loái cuûa Ñaïi hoäi III nhö: veà xaây döïng Ñaûng ñeå ñaûm baûo vai troø laõnh ñaïo thöïc hieän ñöôøng loái chuû tröông cuûa Ñaûng trong giai ñoaïn môùi (thaùng 4- 1961), veà phaùt trieån noâng nghieäp (thaùng 7-1961), veà phaùt trieån coâng nghieäp (thaùng 6-1962), veà coâng taùc thöông nghieäp vaø giaù caû (thaùng 12-1964)… Qua caùc Hoäi nghò noùi treân, Ñaûng ñaõ nghieân cöùu, phaân tích, tìm hieåu saâu veà moái quan heä giöõa ba maët cuûa cuoäc caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa ôû nöôùc ta: caùch maïng veà quan heä saûn xuaát, caùch maïng veà khoa hoïc kyõ thuaät, caùch maïng tö töôûng vaø vaên hoùa (ñöôïc goïi laø ba cuoäc caùch maïng), cuõng nhö nhieàu vaán ñeà quan troïng khaùc nhö: tích luõy voán ban ñaàu, moái quan heä giöõa tích luõy vaø tieâu duøng, giöõa xaây döïng kinh teá vaø cuûng coá quoác phoøng, giöõa coâng nghieäp vaø noâng nghieäp, giöõa coâng nghieäp naëng vaø coâng nghieäp nheï, giöõa coâng nghieäp Trung öông vaø coâng nghieäp ñòa phöông. Trong quaù trình thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù nhaát, nhieàu cuoäc vaän ñoäng vaø phong traøo thi ñua ñöôïc trieån khai soâi noåi ôû caùc ngaønh vaø caùc ñòa phöông. Trong noâng nghieäp coù phong traøo thi ñua theo göông cuûa hôïp taùc xaõ Ñaïi Phong (Quaûng Bình), trong coâng nghieäp coù phong traøo thi ñua vôùi Nhaø maùy Cô khí Duyeân Haûi (Haûi Phoøng), trong tieåu thuû coâng nghieäp coù phong traøo thi ñua vôùi Hôïp taùc xaõ thuû coâng nghieäp Thaønh Coâng (Thanh Hoùa), trong ngaønh giaùo duïc coù phong traøo thi ñua hoïc taäp Tröôøng Caáp II Baéc Lyù (Haø Nam), trong quaân ñoäi coù phong traøo thi ñua “Ba nhaát” v.v… Ñaëc bieät, phong traøo “Moãi ngöôøi laøm vieäc baèng hai ñeå ñeàn ñaùp laïi cho ñoàng baøo mieàn Nam ruoät thòt”, theo Lôøi keâu goïi cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh taïi Hoäi nghò Chính trò ñaëc bieät thaùng 3-1964 ñaõ laøm taêng theâm khoâng khí phaán khôûi, haêng haùi vöôn leân hoaøn thaønh keá hoaïch naêm naêm laàn thöù nhaát. Keá hoaïch naøy môùi thöïc hieän ñöôïc boán naêm thì phaûi chuyeån höôùng do phaûi ñoái phoù vôùi chieán tranh phaù hoaïi mieàn Baéc laàn thöù nhaát do ñeá quoác Myõ gaây ra, keå töø ngaøy 5- 8-1964. Maëc duø vaäy, nhöõng muïc tieâu chuû yeáu cuûa keá hoaïch ñaõ cô baûn hoaøn thaønh. Traûi qua 10 naêm khoâi phuïc, caûi taïo vaø xaây döïng cheá ñoä môùi, “mieàn Baéc nöôùc ta ñaõ tieán nhöõng böôùc daøi chöa töøng coù trong lòch söû daân toäc. Ñaát nöôùc, xaõ hoäi, con ngöôøi ñeàu ñoåi môùi”4 vôùi cheá ñoä chính trò öu vieät, vôùi löïc löôïng kinh teá vaø quoác phoøng lôùn maïnh, mieàn Baéc ñaõ trôû thaønh caên cöù ñòa vöõng chaéc cho caùch maïng caû nöôùc. 4. Thôøi kyø 1965-1975: 4 Hoà Chí Minh, Toaøn taäp, Taäp 9, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, 2000. 19 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com
 20. Tröôùc tình hình ñeá quoác Myõ chuyeån sang keá hoaïch “chieán löôïc chieán tranh cuïc boä” ôû mieàn Nam vaø chieán tranh phaù hoaïi ôû mieàn Baéc (keå töø 5-8-1964), theo Nghò quyeát cuûa Hoäi nghò laàn thöù 11 vaø laàn thöù 12 cuûa Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng (naêm 1965), mieàn Baéc böôùc vaøo thôøi kyø chuyeån höôùng xaây döïng kinh teá nhaèm tieáp tuïc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi. Caùc nhieäm vuï ñöôïc vaïch ra laø: Moät laø: kòp thôøi chuyeån höôùng xaây döïng kinh teá cho phuø hôïp vôùi tình hình coù chieán tranh phaù hoaïi, baûo ñaûm yeâu caàu chieán ñaáu vaø saün saøng chieán ñaáu, tích cöïc chi vieän cho mieàn Nam, ñoàng thôøi vaãn phuø hôïp vôùi phöông höôùng laâu daøi cuûa coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa xaõ hoäi chuû nghóa vaø chuù yù ñuùng möùc ñeán caùc yeâu caàu veà ñôøi soáng cuûa nhaân daân. Hai laø: phaûi taêng cöôøng nhanh choùng löïc löôïng quoác phoøng cho kòp vôùi söï phaùt trieån tình hình coù chieán tranh trong caû nöôùc, ra söùc taêng cöôøng coâng taùc phoøng thuû, ñaùnh traû ñeå baûo veä mieàn Baéc. Coá gaéng haïn cheá tôùi möùc thaáp nhaát söï thieät haïi do ñòch gaây ra vaø gaây thieät haïi cho ñòch tôùi möùc cao nhaát. Naém vöõng phöông chaâm döïa vaøo söùc mình laø chính, ñoàng thôøi chuù troïng tranh thuû söï giuùp ñôõ cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. Ba laø: ra söùc chi vieän cho mieàn Nam. Boán laø: phaûi kòp thôøi chuyeån höôùng tö töôûng vaø toå chöùc ñi ñoâi vôùi vieäc chuyeån höôùng kinh teá vaø taêng cöôøng quoác phoøng cho phuø hôïp vôùi tình hình môùi. Chuû tröông chuyeån höôùng noùi treân phaûn aùnh quyeát taâm cuûa Ñaûng vaø nhaân daân ta trong vieäc kieân trì con ñöôøng xaõ hoäi chuû nghóa, tieáp tuïc taêng cöôøng söùc maïnh cuûa mieàn Baéc laøm choã döïa vöõng chaéc ñeå cuûng coá söùc maïnh cuûa caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân ôû mieàn Nam ñaùnh Myõ vaø thaéng Myõ. Quyeát taâm ñoù ñaõ ñöôïc theå hieän moät caùch taäp trung trong lôøi keâu goïi cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh ngaøy 17 thaùng 7 naêm 1966: “Chieán tranh coù theå keùo daøi 5 naêm, 10 naêm, 20 naêm hoaëc laâu hôn nöõa. Haø Noäi, Haûi Phoøng vaø moät soá thaønh phoá, xí nghieäp coù theå bò taøn phaù, song nhaân daân Vieät Nam quyeát khoâng sôï! Khoâng coù gì quyù hôn ñoäc laäp, töï do” 5 Coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc töø 1965 ñeán 1975 ñaõ traûi qua nhöõng thôøi kyø sau: - Töø naêm 1965 ñeán naêm 1968: Thôøi kyø naøy, thöïc hieän chuyeån höôùng xaây döïng kinh teá, choáng chieán tranh phaù hoaïi laàn thöù nhaát baèng khoâng quaân vaø haûi quaân cuûa ñeá quoác Myõ. Trong suoát quaù trình tieán haønh chieán tranh phaù hoaïi ôû mieàn Baéc töø ñaàu naêm 1965 ñeán cuoái naêm 1968, ñeá quoác Myõ ñaõ huy ñoäng löïc löôïng lôùn khoâng quaân vaø haûi quaân, 5 Hoà Chí Minh, Toaøn taäp, Taäp 12, Nxb. Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, 1996, tr.108. 20 Download tài liệu này tại : http://www.hcmshare.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản