Chương 4: Giới thiệu các lệnh vẽ (PART)

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
253
lượt xem
125
download

Chương 4: Giới thiệu các lệnh vẽ (PART)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tự học thiết kế và thực hành trong Pro/ENGINEER 2.0: Bản chất của lệnh Sweep này là mặt cắt của khối hình trượt dọc theo đường dẫn quỹ đạo, tại mọi điểm trên đường quỹ đạo mặt cắt trượt theo đường đó sẽ vuông góc với véc tơ pháp tuyến tại điểm đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Giới thiệu các lệnh vẽ (PART)

 1. Dangthanhhai1978@yahoo.com ch­¬ng4 : giíi thiÖu c¸c lÖnh vÏ (part) 1.giíi thiÖu lÖnh Sweep , Revolve tool, lÖnh Sodilify.... Chó ý : b¶n chÊt cña lÖnh Sweep nµy lµ mÆt c¾t cña khèi h×nh tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 tr­ît däc theo ®­êng dÉn quü d¹o , t¹i mäi ®iÓm trªn ®­êng quü ®¹o mÆt c¾t tr­ît theo ®­êng ®ã sÏ vu«ng gãc víi vÐct¬ ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm ®ã Lóc nµy ta thÊy r»ng ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®­êng quü ®¹o trong kh«ng gian , tiÕp theo lµ ph¶i vÏ ®­îc h×nh cña mÆt c¾t t¹i ®iÓm ®Çu mót cña ®­êng quü ®¹o ®ã. Cã hai ph­¬ng ph¸p ®Ó cã ®­îc ®­êng quü ®¹o. - lùa chän trùc tiÕp trªn khèi h×nh tån t¹i trong m«i truêng kh«ng gian . - VÏ míi ®­êng quü ®¹o . Sau khi khëi ®éng Proe2.0 kÝch File → New (hoÆc chän biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô) xuÊt hiÖn hép tho¹i, ta ®Æt tªn b¶n vÏ lµ Vidu2 sau ®ã kÝch Ok ®Ó ®ãng hép tho¹i l¹i. -ThiÕt lËp ®­êng dÉn lµm viÖc kÝch File → Setworking directory → tao th­ môc míi Baitap2 trong æ ®Üa C:→Ok -ThiÕt lËp hÖ ®¬n vÞ ®o lµ mm kÝch thùc ®¬n Edit →Setup → Units chon Milimetter Newton Second → Set → Ok → Close → Done -Ta tiÕn hµnh vÏ h×nh hép 200x150x150 , chän bÒ mÆt ph¸c th¶o Front lµm bÒ mÆt tham chiÕu nh×n vu«ng gãc lµ Right. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 2. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Lóc nµy trªn mµn h×nh lµm viÖc cña Proe ta cã ®­îc khèi h×nh hép B¾t ®Çu tiÕn hµnh vÏ lÖnh Sweep KÝch Insert→Sweep -Protrucsion : vÏ vËt thÓ ®Æc -thin Protrucsion : vÏ vËt thÓ cã chiÒu dµy -Cut : dïng ®Ó c¾t khèi h×nh ®· cã. -Surface : dïng ®Ó vÏ mÆt →trong vÝ dô nµy ta chän d¹ng Surface . XuÊt hiÖn hép tho¹i. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 3. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Lóc nµy ta chän Sketch Traj ( vÏ ®­êng quü ®¹o) d­íi ®¸y mµn h×nh Proe xuÊt hiÖn dßng nh¾c " Select or create a SKETCHING PLANE." ta tiÕn hµnh chän mÆt ph¼ng Top lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o → chon Defaut (chän mÆc ®Þnh) , Proe vµo m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o mµn h×nh ph¸c th¶o cã mÇu ®en. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 4. Dangthanhhai1978@yahoo.com Giíi thiÖu c¸c lÖnh trong m«i tr-êng vÏ ph¸c th¶o : Chän ®èi t­îng §¸nh ch÷ LÖnh vÏ ®­êng th¼ng Xo¸ ®èi t­îng LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt §èi xøng tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 LÖnh vÏ ®­êng trßn Hoµn tÊt LÖnh vÏ cung trßn LÖnh bo cung Kh«ng lµm g× LÖnh vÏ Spline LÖnh vÏ ®iÓm LÖnh copy c¹nh Ghi kÝch th­íc Söa gi¸ trÞ kÝch th­íc Rµng buéc c¸c ®èi t­îng. Ta kÝch lÖnh vÏ cung( ) R=360mm , chØnh söa l¹i kÝch th­íc sao cho nh­ h×nh minh ho¹ → Done ®Ó tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o. L­u ý : mòi tªn cã nghÜa ®ã lµ ®iÓm ®Çu cña ®­êng quü ®¹o , ta cã thÓ chän ®iÓm ®Çu kh¸c b»ng c¸ch nhÊp vµo ®iÓm ®Çu kia sao cho nã chuyÓn sang mÇu ®á sau ®ã KÝch Sketch →Feature tool →Start point Sau khi tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o thÊy xuÊt hiÖn thªm b¶ng Manu manager trong ®ã cã thªm hai thuéc tÝnh : Attributes Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 5. Dangthanhhai1978@yahoo.com Open Ends : khi hoµn thµnh ta ®­îc bÒ mÆt hë Capped Ends : ®­îc bÒ mÆt hai ®Çu sÏ ®­îc bÞt kÝn . Ta chän Open End →Done. Proe d­íi ®¸y mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng nh¾c sau: tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 " Now sketch the cross-section" : b©y giê tiÕn hµnh vÏ mÆt c¾t . ta vÏ cung trßn nh­ h×nh minh ho¹ → Done tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o. Xoay ®éng ®Ó xem →Ok ®Ó hoµn thµnh. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 6. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 B©y giê ta dïng mÆt Sweep võa vÏ ®Ó c¾t khèi h×nh hép (Extrude tool ) ®· vÏ ë trªn. Chän mÆt Surface id 66 võa vÏ trªn c©y th­ môc →Edit→Solidify.... Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 7. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Chän biÓu t­îng Cut →Flip →Done Ghi chó : vÒ Solidify.. lÖnh nµy dïng bÒ mÆt ®· vÏ c¾t khèi solid ®· tån t¹i tr­íc nã , chuyÓn tõ d¹ng Surface kÝn sang d¹ng Solid vËt thÓ ®Æc , dïng bÒ mÆt bÞt kÝn c¸c lç hë cña Solid Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 8. Dangthanhhai1978@yahoo.com 2.lÖnh Revolve ( vÏ khèi h×nh trßn xoay)( ). VÒ b¶n chÊt cña lÖnh nµy ®ã lµ mÆt c¾t quay quanh 1 trôc → - Ph¶i vÏ ®­îc mÆt c¾t. -Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc trôc quay. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 KÝch biÓu t­îng trªn Tool bar , chän d¹ng Solid →Placement →Define xuÊt hiÖn hép tho¹i Sketch Chän mÆt ph¼ng ph¸c th¶o nh­ h×nh minh ho¹ → Sketch vµo m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o. VÏ lÖnh Rectangle ( ) vµ chØnh l¹i kÝch th­íc , vÏ ®­êng Center line lµm trôc quay →Done tho¸t khái m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 9. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Xoay ®éng m« h×nh ®Ó nh×n → chän biÓu t­îng Cut →Done ®Ó hoµn tÊt c«ng viÖc. KÕt thóc bµi thùc hµnh tiÕn hµnh sao l­u b¶n vÏ kÝch File →Save. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 10. Dangthanhhai1978@yahoo.com Ta cã thÓ lµm vÝ dô minh ho¹ thùc hµnh 4 lÖnh vÏ c¬ b¶n Revolve , Sweep , Shell , Round ®Ó vÏ cèc n­íc cã quai . Dïng lÖnh Revolve h×nh biªn d¹ng cèc , mÆt ph¼ng ph¸c th¶o lµ mÆt Top tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Sau ®ã bo trßn c¹nh ®¸y r=6 mm , dïng lÖnh Shell t¹o rçng khèi h×nh cã chiÒu dÇy thµnh cèc 3mm , dïng lÖnh bo trßn Round miÖng cèc r=1.5mm . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 11. Dangthanhhai1978@yahoo.com T¹o quai cèc b»ng lÖnh Sweep , chän mÆt ph¼ng Top lµm mÆt ph¸c th¶o vÏ ®­êng quü ®¹o .Kªt thóc ®­îc h×nh nh­ minh ho¹ tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 2:LÖnh Extrude tool §©y lµ lÖnh c¬ b¶n trong Proe lÖnh nµy dïng ®Ó ®ïn khèi .VÒ c¸ch lµm lÖnh nµy ta chó ý : -Ph¶i vÏ ®­îc mÆt ph¸c th¶o . - NhËp chiÒu cao . KÝch biÓu t­îng ( ) trªn Toolbar hoÆc kÝch trªn menu th¶ xuèng Insert → Extrude tool . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 12. Dangthanhhai1978@yahoo.com Thuéc tÝnh cña vËt thÓ cã d¹ng ®Æc Solid Thuéc tÝnh cña vËt thÓ cã d¹ng bÒ mÆt Surface. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 nhËp kÝch th­íc chiÒu cao theo mét h­íng , sau khi nhËp kÝch th­íc chiªï cao h×nh gi·n theo hai h­íng, chiÒu cao cña khèi h×nh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®ïn tíi mét mÆt ph¼ng hay Surface , point , c¹nh ..... : NhËp kÝch th­íc chiÒu cao. : §¶o chiÒu khèi h×nh : Khèi h×nh vÏ cã chiÒu dµy thµnh . : Dïng ®Ó c¾t khèi h×nh ®· cã tr­íc nã : nh×n tr­íc khèi h×nh vÏ . : Hoµn thµnh viÖc thiÕt lËp vÏ . : Tho¸t khái lÖnh mµ kh«ng lµm g× . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 13. Dangthanhhai1978@yahoo.com KÝch Placement →Define →chän mÆt ph¼ng Right lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o vµ mÆt Top lµm bÒ mÆt tham chiÕu nh×n vu«ng tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 gãc . → Sketch Ta vµo m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o cña Proe kÝch biÓu t­îng vÏ h×nh ch÷ nhËt( ) 200x200 chØnh l¹i cho c©n t©m → Done tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o → nhËp vµo « chiÒu cao 150mm → done ®Ó hoµn thµnh . 3. lÖnh CHamfer . 3.1.v¸t mÐp c¹nh (Edge chamfer) LÖnh nµy dïng ®Ó v¸t c¹nh khèi h×nh .Ta còng cã thÓ lµm theo hai c¸ch ®Ó vµo lÖnh nµy Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 14. Dangthanhhai1978@yahoo.com KÝch trªn Manu bar (hoÆc Insert → Chamfer →Edge chamfer ). TiÕn hµnh chän mét c¹nh cña h×nh hép : v¸t c¹nh b»ng nhau. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 : v¸t c¹nh chiÒu dµi kh«ng b»ng nhau khi ®ã ta nhËp kho¶ng c¸ch D1 vµ D2 gi¸ trÞ kh¸c nhau. v¸t c¹nh ta ph¶i nhËp gãc vµ kho¶ng c¸ch. :gãc mÆc ®Þnh lµ 45 ®é ta chØ nhËp vµo kho¶ng c¸ch. → Done ®Ó hoµn thµnh . 3.2 V¸t mÐp ®Ønh Insert → Chamfer → Corner chamfer thÊy xuÊt hiÖn dßng nh¾c " Select corner to chamfer : lùa chän gãc ®Ó tíi v¸t c¹nh"→ lùa chän b»ng c¸ch kÝch chuét tr¸i lªn mét c¹nh nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 15. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → chän Enter - input d­íi ®¸y xu©t hiÖn hép tho¹i " Enter length dimension along highlighted edge : 60"→ Accep value lóc nµy Proe chuyÓn sang c¹nh kÕ tiÕp (c¹nh nµy chuyÓn sang mµu xanh l¸ c©y) → chän Enter - input d­íi ®¸y xu©t hiÖn hép tho¹i " Enter length dimension along highlighted edge : 40"→ Accep value C¹nh t­¬ng tù ta còng lµm c¸c b­íc tuÇn tù nh­ trªn nhËp vµo gi¸ trÞ v¸t mÐp 50mm .→ Ok ®ãng hép tho¹i Corner chamfer Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 16. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 4.LÖnh Round tool LÖnh nµy dïng ®Ó bo trßn c¹nh .Ta còng cã thÓvµolÖnh heo mét trong hai c¸ch sau. KÝch trªn Manu bar (hoÆc Insert → Round ) →chän mét c¹nh→nhËp b¸n kÝnh 30mm → Done ®Ó hoµn thµnh . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 17. Dangthanhhai1978@yahoo.com 5.LÖnh t¹o lç Hole tool . Cã hai kiÓu - Lç tr¬n. - Lç cã ren. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 : kiÓu ren : §­êng kÝnh vµ bø¬c ren. : ChiÒu s©u . : v¸t mÐp khi t¹o ren. : T¹o vai . Trang Placement : dïng ®Ó ®Þnh vÞ nhËp kÝch th­íc tham chiÕu vµ bÒ mÆt trªn ®Æt lç . lªn bÒ mÆt ®ã. KÝch trªn toolbar → chän bÒ mÆt ®Ønh trªn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 18. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → kÝch trang Placement→ nhÊp trang Secondary Referent cho nã hiÖn s¸ng (nã ®ang yªu cÇu chän hai tham chiÕu ®Ó ®Þnh vÞ ®­îc hÖ lç)→ nhÊn gi÷ CTRl vµ chän ®ång thêi hai mÆt ph¼ng Front vµ Top sau ®ã chØnh söa l¹i kÝch th­íc nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. NhËp ®­êng kÝnh lç 40 mm s©u 80mm → Done ®Ó hoµn thµnh ta ®­îc lç trªn vËt thÓ lóc nµy trªn c©y th­ môc còng cã xuÊt hiÖn thªm lç Hole . 6. lÖnh Mirror LÖnh nµy cã t¸c dông lµm ®èi xøng ®èi t­îng nµo ®ã qua mét mÆt ph¼ng . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 19. Dangthanhhai1978@yahoo.com Chän lç Hole1 trªn c©y th­ môc → kÝch biÓu t­îng trªn manu bar (hoÆc kÝch Edit → mirror ) → d­íi ®¸y mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng nh¾c " Select a plane to mirror about : lùa chän mÆt ph¼ng ®Ó ®èi xøng ®èi t­îng qua mÆt nµy" →®­a trá chuét tr¸i nhÊp chän mÆt ph¼ng Top → Done ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh Mirror. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 7.lÖnh Helical sweep LÖnh nµy dïng ®Ó vÏ Ren , lß xo cã b­íc thay ®æi hoÆc kh«ng ®æi hay c¸c bÒ mÆt Surface xo¾n.. C¸ch nhËp lÖnh Insert → Helical sweep Protrusion : d¹ng vËt thÓ ®Æc Thin Protrusion : d¹ng vËt thÓ cã chiÒu dµy thµnh. Cut : dïng ®Ó c¾t ®èi t­îng ®· cã tr­íc nã Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 20. Dangthanhhai1978@yahoo.com Thin cut : t¹o ®èi t­îng c¾t cã chiÒu dµy. Surface : t¹o m« h×nh d¹ng bÒ mÆt. §Ó thùc hµnh lÖnh nµy ta tiÕn hµnh vÏ bu l«ng. Sau khi khëi ®éng Proe2.0 kÝch File → New (hoÆc chän biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô) xuÊt hiÖn hép tho¹i, ta ®Æt tªn b¶n vÏ lµ Bulong sau ®ã kÝch Ok ®Ó ®ãng hép tho¹i l¹i. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 ThiÕt lËp hÖ ®¬n vÞ ®o lµ mm. VÏ ®Çu bulong tr­íc .KÝch Insert →Extrude tool→placement→ define chän mÆt ph¼ng ph¸c thao vµ tham chiÕu nh­ h×nh minh ho¹ trªn→ Sketch → ®ãng hép tho¹i Reference l¹i Trong m«i tr­êng ph¸c th¶o ta dïng lÖnh Line vÏ t­¬ng ®èi ®a gi¸c 6 c¹nh kh«ng chó ý l¾m ®Õn kÝch th­íc. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản