Chương 4: Tính toán mạch vòng dẫn điện

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
123
lượt xem
27
download

Chương 4: Tính toán mạch vòng dẫn điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch vòng dẫn điện là mộy bộ phận quan trọng, nó có chức năng dẫn dòng chuyển đổi và đóng cắt mạch điện. Mạch vòng dẫn điện do các bộ phận khác nhau về hình dáng kết cấu hợp thành gồm: thanh dẫn, đầu nối và tiếp điểm. 42.. Yêu cầu của mạch vòng dẫn điện: - Với dòng điện định mức chảy trong mạch vòng dẫn điện thì nhiệt độ phát nóng của các chi tiết mạch vòng không đ-ợc v-ợt quá nhiệt độ cho phép. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Tính toán mạch vòng dẫn điện

 1. Ch-¬ng 4: TÝnh to¸n m¹ch vßng dÉn ®iÖn 4.1. Kh¸i niÖm: M¹ch vßng dÉn ®iÖn lµ méy bé phËn quan träng, nã cã chøc n¨ng dÉn dßng chuyÓn ®æi vµ ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn. M¹ch vßng dÉn ®iÖn do c¸c bé phËn kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng kÕt cÊu hîp thµnh gåm: thanh dÉn, ®Çu nèi vµ tiÕp ®iÓm. 4.2. Yªu cÇu cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn: - Víi dßng ®iÖn ®Þnh møc ch¶y trong m¹ch vßng dÉn ®iÖn th× nhiÖt ®é ph¸t nãng cu¶ c¸c chi tiÕt m¹ch vßng kh«ng ®-îc v-ît qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp. - ChÞu ®-îc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. - Lùc ®iÖn ®éng sinh ra khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua kh«ng ph¸ háng kÕt cÊu cña m¹ch vßng dÉn ®iÖn. 4.3. TÝnh to¸n nhiÖt ®é thanh dÉn vµ ®-êng kÝnh thanh dÉn ®iÖn: M¹ch ®iÖn dÉn ®iÖn cña m¸y ng¾t SF6 tµ tæng hîp c¸c phÇn dÉn ®iÖn nh- thanh dÉn, xµ ngang, d©y nèi mÒm, tiÕp ®iÓm ®éng. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c phÇn tö nµy sÏ bÞ ph¸t nãng. Nguyªn nh©n lµ do: Khi dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c phÇn tö ®ã ®Òu cã ®iÖn trë tiÕp xóc. NÕu ®iÖn trë tiÕp xóc lín mµ dßng ®iÖn lín th× sÏ dÉn ®Õn sù ph¸t nhiÖt cµng lín trªn thanh dÉn cã thÓ g©y h- háng. Ngoµi chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng cã nghÜa lµ lµm viÖc víi dßng ®iÖn ®Þnh møc, m¸y ng¾t cßn lµm viÖc víi dßng ng¾t m¹ch trong thêi gian rÊt ng¾n kho¶ng 5  10 gi©y. Nh-ng víi thêi gian ®ã còng ®ñ lµm nãng c¸c bé
 2. phËn mang ®iÖn cña m¸y ng¾t. Cho nªn tÝnh to¸n æn ®Þnh nhiÖt ph¶i tÝnh cho c¶ hai tr¹ng th¸i lµm viÖc: - Sù ph¸t nãng ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng do dßng ®iÖn ®Þnh møc g©y ra trong chÕ ®é dµi h¹n. §Æc ®iÓm cña sù ph¸t nãng nµy lµ sau kho¶ng thêi gian dµi lµm viÖc nhiÖt ®é cña phÇn dÉn ®iÖn sÏ ®¹t gi¸ trÞ æn ®Þnh. NhiÖt l-îng do dßng ®iÖn g©y ra chØ b»ng nhiÖt l-îng to¶ ra m«i tr-êng xung quanh. - Ph¸t nãng ng¾n h¹n do dßng ®iÖn ng¾n m¹ch g©y ra khi cã sù cè. Thêi gian tån t¹i sù cè rÊt ng¾n do ®ã toÇn bé nhiÖt l-îng do Inm g©y ra chØ ®Ó ®èt nãng vËt dÉn ®iÖn chø kh«ng kÞp to¶ ra m«i tr-êng xung quanh. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho m¸y ng¾t, ta ph¶i chän h×nh d¸ng kÕt cÊu vËt liÖu cña c¸c bé phËn dÉn ®iÖn sao cho hîp lý ®Ó sù ph¸t nãng cña chóng kh«ng v-ît qu¸ nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp. a) TÝnh to¸n sù ph¸t nãng cña phÇn dÉn ®iÖn ë chÕ ®é dµi h¹n: M¹ch vßng dÉn ®iÖn trong m¸y chñ yÕu lµ thanh dÉn h×nh trô trßn. Dùa vµo gi¸ trÞ Inm trong b¶ng tra ra gi¸ trÞ ®-êng kÝnh thanh dÉn ®iÖn: d(mm) 10 14  16 20  22 30  33 38  42 42  53 Inm (A) 100 200  400 500 1000 1500 2000  200 Ph-¬ng tr×nh ®Æc tr-ng cho qu¸ tr×nh ph¸t nãng cña thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n lµ: K .S I2  =    0  F I 2 . Hay   0 K .S .F Trong ®ã : I: Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m = 1000A)
 3.  : §iÖn trë suÊt cña vËt liÖu t¹i  :    0 1     0 : §iÖn trë suÊt cña ®ång ë 00C (  0  1,58.10 6 cm )  T : HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë cña ®ång  T = 4,25 . 10-3 (1/ 0C )  : NhiÖt ®é thanh dÉn ( 0C ) K: HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi ®ång k = 10-3 ( W/ 0C.cm2 ) S: chu vi thanh dÉn S =  . D (cm) d: §-êng kÝnh thanh dÉn ( cm2) .d 2 F: TiÕt diÖn ngang thanh dÉn F = ( cm2) 4  0 : NhiÖt ®é m«i tr-êng xung quanh thanh dÉn, ta chän  0 =400C Ta ph¶i ®ôc lç cho thanh dÉn ®éng ®Ó cã luång khÝ SF6 ®i qua lç ®ã thæi vµo hå quang ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®ãng c¾t ®Ó nhanh chãng dËp t¾t hå quang. §©y lµ kiÓu tù thæi khÝ nÐn dïng xi lanh – pitt«ng. Chän ®-êng kÝnh trong cña thanh dÉn ®éng d’ = 0,5 d v× vËy so víi b¶ng gi¸ trÞ trªn ta t¹m chän d = 34 mm Tõ ph-¬ng tr×nh trªn ta cã: I 2 .  0 = d2  K ..d .    4    16 I 2  1   T .  = 3K . 2 d 3  16 I 2 . . T  16 I 2 .   . 1    =  +   3K . 2 .d 3  3K . 2 .d 3  3K . 2. d 3  16 I 2 . .   16 I 2 .  3 .K . 2 .d 3   .   =   3K . 2 .d 3  3K . 2 .d 3 16 I 2 .  3 .K . 2 .d 3   = 3K . 2 .d 3  16.I 2 . . 
 4. Thay sè: 16.1000 2.1,58.10 6  3.40.10 3.3,14 2.34 3  = 3 6 3 = 65,28 0C 3.10 .3,14 .34  16.1000 .1,58.10 .4,25.10 2 3 2 NhiÖt ®é cho phÐp cña thanh dÉn trong m¸y c¾t SF6 tra b¶ng ta cã   = 75 0C ( ë chÕ ®é dµi h¹n) VËy  = 65,28 0C <   tho¶ m·n ®iÒu kiÖn dÉn ®iÖn. Tãm l¹i, ®-êng kÝnh thanh dÉn d = 3,4 cm th× ®iÒu kiÖn ph¸t nãng ë chÕ ®é lµm viÖc b×nh th-êng ®-îc tho¶ m·n. b) TÝnh to¸n sù ph¸t nãng cña c¸c phÇn tö dÉn ®iÖn ë chÕ ®é ng¾n h¹n: Khi bÞ ng¾n m¹ch dßng ®iÖn trong thanh dÉn cã trÞ sè rÊt lín, gÊp vµi chôc lÇn dßng ë chÕ ®é ®Þnh møc, nh-ng v× thêi gian ng¾n m¹ch kh«ng dµi nªn nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp ë chÕ ®é nµy lín h¬n ë chÕ ®é dµi h¹n. Trong tr-êng hîp nµy ta cho nhiÖt ®é ng¾n m¹ch cho phÐp lµ 2500C Do ®ã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cã d¹ng: i2R.dt = CTd  (*) Trong ®ã: R lµ ®iÖn trë d©y d©nc tÝnh theo c«ng thøc: 1 R = Kph .  . ( 1 +  .  ) F Kph lµ hÖ sè tæn hao cã tÝnh ®Õn hiÖu øng mÆt ngoµi vµ hiÖu øng gÇn; (chän Kph = 1)  0 : §iÖn trë suÊt cña ®ång ë 00C (  0  1,58.10 6 cm )  T : HÖ sè nhiÖt ®iÖn trë cña ®ång  T = 4,25 . 10-3 (1/ 0C )  : NhiÖt ®é thanh dÉn ( 0C ) CT lµ nhiÖt dung riªng cña thiÕt bÞ : CT = C0 (1 +  . ) . G C0 lµ nhiÖt dung riªng cña vËt liÖu ë 00C  lµ hÖ sè nhiÖt cña nhiÖt dung riªng G lµ khèi l-îng cña vËt dÉn. Khèi l-îng cña vËt dÉn cã thÓ tÝnh theo thÓ tÝch vµ khèi l-îng riªng: G =  . l. F =  . V
 5. Trong ®ã  lµ khèi l-îng riªng cña thanh dÉn V = F.l lµ thÓ tÝch vËt dÉn Thay c¸c ®¹i l-îng trªn vµo (*) ta cã i2 C . 1   .  dt =  d F 2  1    .  TÝch ph©n hai vÕ víi: - VÕ tr¸i cã cËn tõ 0 ®Õn tnm . - VÕ ph¶i cã cËn tõ  ®Õn  nm (  lµ nhiÖt ®é thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n)   C 0  1     t nm  nm i2  F 2 dt = 0  0  0  1   T   d Coi trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn trong suèt qu¸ tr×nh ng¾n m¹ch lµ kh«ng ®æi: 2 I nm  2 t nm  J nm  t nm  Anm  A 2 F Anm  A  J nm  t nm Jnm : lµ mËt ®é dßng ng¾n m¹ch Anm, A : lµ trÞ sè cña tÝch ph©n vÕ ph¶i Dïng biÖn ph¸p tra ®å thÞ ta tÝnh ®-îc: Anm (250 0 C )  3,65.10 4 (A2.s/mm4) A (65,280 C )  3,65.10 4 (A2.s/mm4) Ta kiÓm tra Jnm ë chÕ ®é tnm b»ng 1s, 3s, 5s, 10s. Thay sè vµo ph-¬ng tr×nh (**) ta cã: 3,65.10 4  1,25.10 4 24000 Jnm (1s) = = = 155 (A/mm2) < [jnmcp (1s)] = 163 1 1 24000 Jnm (3s) = = 89,4 (A/mm2) < [jnmcp (3s)] = 94,1 3
 6. 24000 Jnm (5s) = = 69,3 (A/mm2) < [jnmcp (5s)] = 5 24000 Jnm (10s) = = 49 (A/mm2) < [jnmcp (10s)] = 51,5 10 Ta cã b¶ng tÝnh to¸n sau: tnm(s) Jnm (A/mm2) [J] (A/mm2) 1 155 163 3 89,4 94,1 5 69,3 10 49 51,5 Nh- vËy ë tnm = 1s, 3s, 5s, 10s ®Òu tho¶ m·n => ta chän d = 3,4 cm lµ hîp lý. Tãm l¹i: - §-êng kÝnh thanh dÉn d = 3,4 cm - NhiÖt ®é ë chÕ ®é I®m :  = 65,28 oC 4.4.TÝnh to¸n tiÕp ®iÓm: TiÕp ®iÓm (hÖ thèng tiÕp xóc) cña m¸y ng¾t lµ chå tiÕp ®iÖn gi÷a c¸c bé phËn dÉn ®iÖn chuyÓn ®éng vµ cè ®Þnh nhê lùc Ðp c¶u hÖ thèng lß xo ( mét hay vµi ba lß xo). TiÕp ®iÓm cña m¸y ng¾t lµ viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc phøc taph, v× trong qu¸ tr×nh ®ãng c¾t gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm ph¸t sinh hå quang cã thÓ lµm ch¶y vµ ch¸y tiÕp ®iÓm. Ngoµi ra qu¸ tr×nh lµ viÖc b×nh th-êng cña tiÕp ®iÓm do ®iÖn trë tiÕp xóc t¨ng tiÕp ®iÓm bÞ ph¸t nãng do ®ã th-êng xuyªn x¶y ra hao mßn. Yªu cÇu chÝnh x¸c cña c¸c tiÕp ®iÓm: - NhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp cña c¸c phÇn dÉn ®iÖn chç tiÕp xóc ph¶i æn ®Þnh khi trong chÕ ®é ph¸t nãng dµi h¹n dßng ®iÖn ®Þnh møc g©y ra.
 7. - T¸c ®éng nhiÖt vµ ®iÖn ®éng cña dßng ®iÖn ng¾t m¸y ph¶i bÒn ch¾c: Khi kh«ng cã hiÖn t-îng nãng ch¶y c¸c phµn cña tiÕp ®iÓm hay dËp n¸t khi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹y qua. - §ç dµi mßn vÒ ®iÖn c¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña tiÕp ®iÓm hå quang ®iÖn sinh ra khi më ph¶i lµ Ýt nhÊt. C¸c ®iÒu kiÖn cho tr-íc gåm: + KiÓu vµ kÕt cÊu hÖ thèng tiÕp ®iÓm, cña c¸c chi tiÕt kh¸c cña m¹ch dÉn ®iÖn. + TrÞ sè dßng ®iÖn ®Þnh møc. + TrÞ sè dßng ®iÖn xuyªn qua giíi h¹n cña m¸y ng¾t. + C¸c tiªu chuÈn nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp cña tiÕp ®iÓm. Dùa vµo trÞ sè dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc (t¸ch rêi cã dßng ®iÖn hay kh«ng cã dßng ®iÖn) ®Ó chän kiÓu vµ kÕt cÊu tiÕp ®iÓm. Khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ cÇn x¸c ®Þnh + Sè l-îng c¸c bé phËn ®iÖn cña hÖ thèng tiÕp ®iÓm vµ c¸c kÝch th-íc chóng (thanh, t©m, khèi) + Lùc nÐn cÇn thiÕt cho tõng tiÕp ®iÓm vµ c¸c ®Æc tuyÕn t-¬ng øng cña lß xo tiÕp ®iÓm. + H×nh d¸ng cña c¸c chi tiÕt, c¸c vËt liÖu cña tiÕp ®iÓm chÞu ®-îc sù ph¸t nãng cña hå quang ®iÖn vµ cã ®é chèng mßn bÒ mÆt cao. Ta chän vµ tÝnh to¸n cho tiÕp ®iÓm kiÓu hoa huÖ: M« t¶: TiÕp ®iÓm hoa huÖ cã d¹ng nh- h×nh vÏ: c¸c phiÕn cña tiÕp ®iÓm song song víi nhau tõng ®«i mét nªn khi cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch lùc ®iÖn ®éng t¨ng lùc Ðp tiÕp ®iÓm t¹o ®iÖn trë tiÕp xóc bÐ. Víi kÕt cÊu nµy
 8. vïng hå quang ch¸y vµ vïng tiÕp xóc lµm viÖc kh¸c nhau nªn ®¶m b¶o bÒ mÆt tiÕp xóc lµm viÖc kh«ng bÞ hå quang ph¸ háng. H×nh vÏ cÊu t¹o tiÕp ®iÓm a) TÝnh to¸n ®é dµy b cña tiÕp ®iÓm: X¸c ®Þnh bÒ dµy cña mçi phiÕn: ®é dµy cña mçi phiÕn tiÕp ®iÓm ®-îc tÝnh to¸n sao cho tiÕp ®iÓm c¬ ®é bÒn c¬ vµ ®é bÒn ®iÖn theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Ta cã tuæi thä c¬ vµ tuæi thä ®iÖn cña m¸y c¾t: Nc = 1000 Nd = 100 Khi m¸y ng¾t ë chÕ ®é ®ãng hoµn toµn khe hë gi÷a c¸c phiÕn b»ng 2 mm. §-êng kÝnh trong b»ng ®-êng kÝnh thanh dÉn. Chän bÒ dµy a sao cho ®¶o b¶o dßng ®iÖn ®i qua trong chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n còng nh- ng¾n m¹ch ph¶i ®-îc ®¶m b¶o. Ta chän diÖn tÝch mÆt c¾t ngang Smc cña tiÕp ®iÓm t-¬ng ®-¬ng diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña thanh dÉn ®éng. Khi m¸y ng¾t ë chÕ ®é ng¾t c¸c phiÕn n»m «m s¸t nhau: .d  2.6 3,14.34  12 k   30(mm)  3,14 1 Smc  6. a.a      3  .k 2 . d 2  d '2 3.d 2 2 2  4 4 16   2 2  3.d 2 .k 2    a   3 3  16  4  
 9. Thay sè vµo ta cã: 2 2  3.3,14.34 2 3,14.30 2    a     3 3 16 4  a > 23,2 Chän a = 24 mm Tõ ®ã ta cã thÓ tÝnh ®-îc chiÒu dµy b: 3 2.a. k 2 24. 3  30 b   6(mm) 2 2 (ChiÒu dµy nµy ®¶m b¶o cho 100 lÇn ®ãng c¾t ®iÖn 1000 lÇn ®ãng c¾t c¬ tiÕp ®iÓm vÉn lµm viÖc b×nh th-êng). b) TÝnh to¸n ®é cao h cña mçi phiÕn tiÕp ®iÓm hoa huÖ: Tr-íc hÕt ta ph¶i tÝnh to¸n ®é ngËp x cña thanh dÉn vµo tiÕp ®iÓm hoa huÖ: Khi m¸y ng¾t ë chÕ ®é ®ãng ®é ngËp cña tiÕp ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o sao cho diÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a thanh dÉn ®éng vµ c¸c phiÕn hoa huÖ cã mËt ®é dßng ®iÖn cã trÞ sè cho phÐp (nhá h¬n 1A/mm2). Ta chän mËt ®é dßng ®i qua phÇn diÖn tÝch nµy lµ 0,3A/mm2. DiÖn tÝch tiÕp xóc Stx ®-îc tÝnh nh- sau: Stx = k..x Trong ®ã: k : lµ ®-êng kÝnh trong khi c¸c phiÕn tiÕp ®iÓm ë chÕ ®é ®-îc tÝnh ë phÇn trªn) x : lµ ®é ngËp cña thanh dÉn ®éng vµo tiÕp ®iÓm hoa huÖ. MËt ®é dßng ®iÖn ®i Stx b»ng: I 1000 J   0,3(A / mm 2 ) S tx (30.3,14.x ) x >= 35 mm
 10. Chän x = 35 mm §Ó b¾t vÝt c¸c phiÕn tiÕp ®iÓm vµo d©y dÉn mÒm ®Ó dÉn ®iÖn ra ngoµi. Tra b¶ng trong s¸ch khÝ cô ®iÖn h¹ ¸p ta dïng 1 vÝt M8. Nh- vËy chän chiÒu cao h cña mçi phiÕn tiÕp ®iÓm lµ 6 c¸ch m¹ng. c) TÝnh ®é mßn cña tiÕp ®iÓm: Khi ®ãng c¾t hå quang ph¸t sinh do nhiÖt ®é cña hå quang lín vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm bÞ hao mßn. Theo yªu cÇu bµi to¸n MN cã ®é bÒn c¬ Nc¬ = 1000 lÇn ®ãng c¾t, ®é bÒn ®iÖn lµ N® = 100 lÇn ®ãng c¾t. Do ®é mßn khi ®ãng c¾t vÒ c¬ khÝ rÊt nhá so víi ®é mßn vÒ ®iÖn vµ sè lÇn ®ãng c¾t vÒ ®iÖn nhá b»ng 1/10 sè lÇn ®ãng c¾t vÒ c¬ nªn ta cã thÓ bá qua tÝnh to¸n ®é mßn c¬ khÝ mµ chØ quan t©m ®Õn ®é mßn vÒ ®iÖn. Khi ®ãng c¾t vÒ ®iÖn tiÕp ®iÓm bÞ mßn mét l-îng vËt liÖu ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Gmtb = 10-9(K1. I d  K 2 .I 2 ) (g) 2 ng Víi: Gmtb lµ khèi l-îng mßn trung b×nh cña tiÕp ®iÓm sau mét lÇn ®ãng c¾t [g]. K1, K2 lµ hÖ sè mßn khi ®ãng. Gi¸ trÞ cña K1, K2 phô thuéc vµo vËt liÖu vµ dßng ®iÖn ®ãng c¾t, ®-îc tra tõ h×nh trang 29 TKKC§HA: K1 = K® = K400 = 0,5 g/A2 K2 = Kng = K400 = 0,3 g/A2 Khèi l-îng mßn trung b×nh sau mét lÇn ®ãng c¾t: Gmtb = 10-9 (0,5 . 10002 + 0,3 . 50002) = 8.10-3 (g) §é mßn cña tiÕp ®iÓm hoa huÖ sau mét lÇn ®ãng c¾t Gm = 2,5.Gmtb = 2,5 . 8 . 10-3 = 0,02 (g/lÇn ®ãng c¾t) Sau mét tr¨m lÇn ®ãng c¾t cã ®iÖn ®é mßn cña tiÕp ®iÓm hoa huÖ: G = 100.Gm = 100 . 0,02 = 2 (g)
 11. ThÓ tÝch vËt liÖu bÞ mßn: G 2 V   0,224(mm3 )  8,9 Gi¶ sö sau mçi lÇn ®ãng c¾t tiÕp ®iÓm bÞ mßn ®Òu. Sau 100 lÇn ®ãng c¾t tiÕp ®iÓm tÜnh bÞ mßn ®i vµ cã ®-êng kÝnh trong lµ d100 . ThÓ tÝch tiÕp ®iÓm tÜnh bÞ mßn sau 100 lÇn ®ãng c¾t:  d100 k 2  2 V  .x     4 4    Thay sè vµo ta cã:  d100 30 2  2 .35.    224  4 4    224 30 2  d100  2.   30,14(mm) 35. 4  §é mßn cña mét phiÕn tiÕp ®iÓm tÜnh: d100  k 30,14  30 m   0,07(mm) 2 2 TØ lÖ gi÷a ®é mßn vµ ®é lón: m 0,07   0,035  3,5%  50% dk 2 2 Nh- vËy, sau 100 lÇn ®ãng c¾t th× tiÕp ®iÓm bÞ mßn Ýt h¬n cho phÐp (nhá h¬n 50% ®é lón cña tiÕp ®iÓm).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản