Chương 4: Truyền thông số

Chia sẻ: Cn Tt 9999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
318
lượt xem
140
download

Chương 4: Truyền thông số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 4: truyền thông số', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Truyền thông số

 1. Chương 4 Truy n thông S Digital Transmission ©STU, 2006 4.1 Mã hóa ñư ng truy n Line Coding M t s ñ c tính Các lư c ñ mã hóa ñư ng truy n ©STU, 2006 1
 2. Hình 4.1 Mã hóa ñư ng truy n ©STU, 2006 Hình 4.2 M c tín hi u và m c s li u ©STU, 2006 2
 3. Hình 4.4 S thi u ñ ng b ©STU, 2006 Hình 4.5 Các lư c ñ mã hóa ñư ng ©STU, 2006 3
 4. Ghi chú: Mã ñơn c c (Unipolar encoding): ch dùng m t m c ñi n áp. ©STU, 2006 Hình 4.6 Unipolar encoding ©STU, 2006 4
 5. Ghi chú: Mã có c c (Polar encoding): dùng hai m c ñi n áp (âm và dương). ©STU, 2006 Hình 4.7 Các ki u mã hóa c c ©STU, 2006 5
 6. Ghi chú: Trong NRZ-L m c c a tín hi u tùy thu c vào tr ng thái c a bit. ©STU, 2006 Ghi chú: Trong NRZ-I tín hi u thì ñ o ngư c tín n u g p bit 1. ©STU, 2006 6
 7. Hình 4.8 Mã hóa NRZ-L và NRZ-I ©STU, 2006 Hình 4.9 Mã hóa RZ ©STU, 2006 7
 8. Ghi chú: Tín hi u s ñư c mã hóa t t ph i ñư ch a ph n d li u cho vi c ñ ng b . li ©STU, 2006 Hình 4.10 Mã hóa Manchester ©STU, 2006 8
 9. Ghi chú: Trong mã hóa Manchester, vi c chuy n Manchester, vi t i gi a th i bit ñư c s d ng cho c hai bit ñư hai vi c: ñ ng b và bi u di n bit. và ©STU, 2006 Hình 4.11 Mã hóa Manchester vi phân ©STU, 2006 9
 10. Ghi chú: Trong mã hóa Manchester vi phân, s Manchester phân chuy n tr ng thái t i gi a th i bit ch chuy bit ñư c dùng cho ñ ng b . S bi u di n bi ñư bit thì ñư c ñ nh nghĩa b i ñ o ngư c bit thì ho c không ñ o ngư c t i ñ u bit. ©STU, 2006 Ghi chú: Trong mã hóa lư ng c c, chúng ta chúng dùng 3 m c: âm, dương và zero. âm ©STU, 2006 10
 11. Hình 4.12 Mã hóa lư ng c c AMI ©STU, 2006 Hình 4.13 2B1Q ©STU, 2006 11
 12. Hình 4.14 Tín hi u MLT-3 ©STU, 2006 4.2 Mã hóa kh i Steps in Transformation Some Common Block Codes ©STU, 2006 12
 13. Hình 4.15 Mã hóa kh i ©STU, 2006 Hình 4.16 Mã thay th kh i ©STU, 2006 13
 14. Mã 4B/5B Data Code Data Code 11110 10010 0000 1000 01001 10011 0001 1001 10100 10110 0010 1010 10101 10111 0011 1011 01010 11010 0100 1100 01011 11011 0101 1101 01110 11100 0110 1110 01111 11101 0111 1111 ©STU, 2006 Mã 4B/5B (tt) Data Code 00000 Q (Quiet) 11111 I (Idle) 00100 H (Halt) 11000 J (start delimiter) 10001 K (start delimiter) 01101 T (end delimiter) 11001 S (Set) 00111 R (Reset) ©STU, 2006 14
 15. Hình 4.17 Ví d mã 8B/6T ©STU, 2006 4.3 L y m u Sampling 4.3 ði u ch biên ñ xung Pulse Amplitude Modulation ði u ch xung mã Pulse Code Modulation T c ñ l y m u-ð nh lý Nyquist Bao nhiêu bit trên m t m u? ©STU, 2006 15
 16. Hình 4.18 PAM ©STU, 2006 Ghi chú: PAM có m t s ng d ng, nhưng nó PAM có nh không ñư c dùng tr c ti p trong truy n s li u. Tuy nhiên nó là bư c li Tuy ñ u tiên trong pp khác r t ph d ng pp khác ph g i là PCM. ©STU, 2006 16
 17. Hình 4.19 Tín hi u PAM ñã lư ng t ©STU, 2006 Hình 4.20 Lư ng t hóa b ng cách dùng ký hi u và ñ l n ©STU, 2006 17
 18. Hình 4.21 PCM ©STU, 2006 Hình 4.22 T tín hi u tương t ñ n mã PCM s ©STU, 2006 18
 19. Chú thích: Theo ñ nh lý Nyquist, t c ñ l y m u Theo th p nh t ph i g p hai l n t n s cao cao nh t. ©STU, 2006 Hình 4.23 Nyquist theorem ©STU, 2006 19
 20. Ghi chú: Chúng ta có th thay ñ i tín hi u th thay thông d i thành tín hi u thông th p trư c khi l y m u. Trong trư ng h p Trong này, t c ñ l y m u thì g p ñôi băng thông. ©STU, 2006 4.4 Ch ñ truy n 4.4 truy Parallel Transmission Serial Transmission ©STU, 2006 20
Đồng bộ tài khoản