Chương 5 : An toàn hàng hải

Chia sẻ: Vu Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
115
lượt xem
31
download

Chương 5 : An toàn hàng hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trừ khi có quy định đặc biệt khác, chương này có áp dụng cho tất cả các tàu hoạt động trên tất cả các tuyến , trừ:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5 : An toàn hàng hải

 1. Ch−¬ng V Chõçng V An to¡n h¡ng h¨i Trang 1 Ph−m vi Ÿp dòng....................................................................................................... 345 2 ‡Ùnh nghØa .................................................................................................................... 345 3 MiÍn gi¨m v¡ tõçng ½õçng ................................................................................. 346 4 C¨nh bŸo h¡ng h¨i .................................................................................................. 347 5 NghiÎp vò dú bŸo v¡ c¨nh bŸo théi tiÆt ....................................................... 347 6 DÙch vò tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng ....................................................................... 349 7 TÖm kiÆm v¡ cöu n−n .............................................................................................. 350 8 CŸc tÏn hiÎu cöu sinh ............................................................................................. 350 9 NghiÎp vò khÏ tõìng ................................................................................................ 350 10 TuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ........................................................................................ 351 11 HÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u .......................................................................................... 353 12 DÙch vò giao tháng h¡ng h¨i .............................................................................. 354 13 ThiÆt lºp v¡ thúc hiÎn hå trì h¡nh h¨i .......................................................... 355 14 ‡Ùnh biÅn trÅn t¡u..................................................................................................... 355 15 NguyÅn t°c thiÆt kÆ buãng lŸi, thiÆt kÆ v¡ bâ trÏ hÎ thâng, thiÆt bÙ h¡ng h¨i v¡ cŸc quy trÖnh buãng lŸi ............................................................... 356 16 B¨o dõëng thiÆt bÙ .................................................................................................... 356 17 TÏnh tõçng thÏch ½iÎn t÷........................................................................................ 357 18 PhÅ duyÎt, kiÌm tra, tiÅu chu¸n chöc n¯ng cða cŸc hÎ thâng, thiÆt bÙ h¡ng h¨i v¡ thiÆt bÙ ghi cŸc sâ liÎu h¡nh trÖnh.......................... 357 19 CŸc yÅu c·u vË trang bÙ ½âi vèi cŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ h¡ng h¨i ..................................................................................................................................... 359 20 ThiÆt bÙ ghi sâ liÎu h¡nh trÖnh ............................................................................ 364 21 Bæ luºt m¬ hiÎu quâc tÆ v¡ Sä tay IAMSAR ............................................. 365 22 Kh¨ n¯ng quan sŸt t÷ buãng lŸi ....................................................................... 365 23 HÎ thâng di chuyÌn cho hoa tiÅu..................................................................... 367 24 Sø dòng cŸc hÎ thâng kiÌm soŸt d¹n ½õéng v¡/ho´c vÙ trÏ v¡ tâc ½æ t¡u .............................................................................................................................. 370 25 Ho−t ½æng cða mŸy lŸi .......................................................................................... 370 26 MŸy lŸi: Thø v¡ thúc tºp ....................................................................................... 371 27 H¨i ½ã v¡ ¶n ph¸m h¡ng h¨i .............................................................................. 372 343
 2. Ch−¬ng V 28 Ghi cŸc ho−t ½æng h¡nh h¨i v¡ bŸo cŸo h¡ng ng¡y ............................. 372 29 TÏn hiÎu cöu sinh sø dòng cho cho t¡u, mŸy bay ho´c ngõéi khi bÙ tai n−n........................................................................................................................ 373 30 Nhùng h−n chÆ vË khai thŸc .............................................................................. 373 31 Tháng bŸo hiÌm ho− .............................................................................................. 373 32 Tháng tin yÅu c·u trong tháng bŸo hiÌm ho− .......................................... 374 33 TÖnh huâng c¶p cöu: TrŸch nhiÎm v¡ thð tòc ........................................... 376 34 An to¡n h¡nh h¨i v¡ trŸnh cŸc tÖnh huâng nguy hiÌm ......................... 377 34-1 QuyËn chð ½æng cða thuyËn trõêng .............................................................. 378 35 ViÎc l−m dòng cŸc tÏn hiÎu c¶p cöu ............................................................... 378 Phò lòc cða chõçng V Quy ½Ùnh vË qu¨n lû, ho−t ½æng v¡ t¡i chÏnh cða ho−t ½æng tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng ê B°c ‡−i tµy dõçng 344
 3. Ch−¬ng V Quy ½Ùnh 1 Ph−m vi Ÿp dòng 1 Tr÷ khi cÜ quy ½Ùnh ½´c biÎt khŸc, chõçng n¡y Ÿp dòng cho t¶t c¨ cŸc t¡u ho−t ½æng trÅn t¶t c¨ cŸc tuyÆn, tr÷: .1 cŸc t¡u quµn sú, t¡u h¨i quµn v¡ cŸc t¡u khŸc m¡ chð t¡u ho´c ngõéi khai thŸc t¡u l¡ ChÏnh phð th¡nh viÅn Cáng õèc v¡ ch× sø dòng cho cŸc ho−t ½æng phi thõçng m−i cða ChÏnh phð; v¡ .2 cŸc t¡u ch× ho−t ½æng trong vïng Hã Lèn ê B°c Mþ trong cŸc khu vúc sáng nâi liËn vèi cŸc hã ½Ü ch¨y vË phÏa ½áng cho ½Æn phÏa th¶p cða ½ºp St Lambert Lock ê Montreal thuæc t×nh Quebec Canada. Tuy nhiÅn, cŸc t¡u quµn sú, t¡u h¨i quµn v¡ cŸc t¡u khŸc m¡ chð t¡u ho´c ngõéi khai thŸc t¡u l¡ ChÏnh phð th¡nh viÅn Cáng õèc v¡ ch× sø dòng cho cŸc ho−t ½æng phi thõçng m−i cða ChÏnh phð ½õìc khuyÆn khÏch Ÿp dòng cŸc yÅu c·u cða chõçng n¡y nÆu th¶y hìp lû v¡ cÜ thÌ Ÿp dòng ½õìc. 2 ChÏnh quyËn h¡ng h¨i cÜ thÌ quyÆt ½Ùnh ph¨i Ÿp dòng ½Æn möc ½æ n¡o ½Ü nhùng yÅu c·u cða chõçng n¡y ½âi vèi cŸc t¡u ch× ho−t ½æng trong cŸc vïng nõèc næi thuý trong ½õéng cç sê ½õìc thiÆt lºp phï hìp vèi luºt quâc tÆ. 3 Ph·n kÆt hìp nâi cöng cða t¡u ½¸y ho´c kÆt hìp vèi t¡u ½õìc ½¸y, khi thiÆt kÆ nhõ l¡ mæt t¡u k¾o ½´c chðng v¡ s¡ lan kÆt hìp ph¨i ½õìc xem l¡ mæt t¡u ½çn khi Ÿp dòng chõçng n¡y. 4 ChÏnh quyËn h¡ng h¨i ph¨i xŸc ½Ùnh möc ½æ cŸc yÅu c·u cða quy ½Ùnh 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 v¡ 28 kháng Ÿp dòng ½âi vèi cŸc lo−i t¡u sau: .1 t¡u cÜ täng dung tÏch dõèi 150 thúc hiÎn mài tuyÆn h¡nh trÖnh; .2 t¡u cÜ täng dung tÏch nhÞ hçn 500 kháng thúc hiÎn cŸc tuyÆn h¡nh trÖnh quâc tÆ; v¡ .3 t¡u cŸ Quy ½Ùnh 2 ‡Ùnh nghØa Trong chõçng n¡y: 1 Giai ½o−n ½Üng mèi cða t¡u l¡ giai ½o−n ½Üng t¡u m¡ khi ½Ü: .1 sâng chÏnh ½õìc ½´t; ho´c .2 nhºn biÆt viÎc kÆt c¶u cò thÌ cða con t¡u ½Ü b°t ½·u; ho´c .3 viÎc l°p rŸp t¡u ½õìc thúc hiÎn vèi Ït nh¶t 50 t¶n ho´c 1% tràng lõìng dú kiÆn cða t¶t c¨ cŸc vºt liÎu kÆt c¶u, l¶y giŸ trÙ n¡o nhÞ hçn. 345
 4. Ch−¬ng V 2 H¨i ½ã ho´c ¶n ph¸m h¡ng h¨i l¡ b¨n ½ã ho´c sŸch sø dòng cho mòc ½Ïch ½´c biÎt, ho´c cç sê dù liÎu kÆt hìp ½´c biÎt ½õìc l¶y t÷ b¨n ½ã ho´c sŸch, do ChÏnh phð ho´c cç quan ½õìc ChÏnh phð uý quyËn ¶n h¡nh, ½õìc cç quan Thuý v¯n ho´c cç quan chÏnh phð phï hìp uý quyËn v¡ ½õìc thiÆt lºp tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u vË h¡ng h¨i*. 3 T¶t c¨ cŸc t¡u l¡ t¡u, thuyËn, xuãng kháng kÌ ½Æn kiÌu v¡ cáng dòng. 4 ChiËu d¡i t¡u l¡ chiËu d¡i to¡n bæ cða t¡u. 5 DÙch vò tÖm kiÆm cöu n−n. ViÎc thúc hiÎn kiÌm soŸt tai n−n, trao ½äi tháng tin, cŸc chöc n¯ng phâi hìp tÖm kiÆm cöu n−n, kÌ c¨ nhùng ho−t ½æng ch× d¹n y tÆ, trì giîp y tÆ, sç tŸn tháng qua viÎc sø dòng nhùng nguãn lúc cáng cæng v¡ cŸ nhµn kÌ c¨ viÎc viÎc phâi hìp vèi mŸy bay, t¡u, thuyËn, v¡ cŸc phõçng tiÎn khŸc. Quy ½Ùnh 3 MiÍn gi¨m v¡ tõçng ½õçng 1 ChÏnh quyËn h¡ng h¨i cÜ thÌ ½õa ra nhùng miÍn gi¨m chung ½âi vèi cŸc t¡u kháng ½õìc trang bÙ hÎ thâng ½æng lúc ½¸y t¡u kháng ph¨i Ÿp dòng cŸc yÅu c·u cða quy ½Ùnh 15, 17, 18, 19 (tr÷ 19.2.1.7), 20, 22, 24, 25, 26, 27 v¡ 28. 2 ChÏnh quyËn h¡ng h¨i cÜ thÌ ½õa ra cŸc miÍn gi¨m ½âi vèi t÷ng t¡u riÅng ho´c cŸc ½iËu kiÎn tõçng ½õçng ½âi vèi t÷ng ph·n ho´c to¡n bæ khi t¡u dú ½Ùnh thúc hiÎn chuyÆn ½i nÆu kho¨ng cŸch lèn nh¶t t÷ t¡u tèi bé, chiËu d¡i v¡ ½´c ½iÌm cða chuyÆn ½i, sú xu¶t hiÎn cŸc hiÌm ho− h¡ng h¨i chung v¡ cŸc ½iËu kiÎn khŸc ¨nh hõêng ½Æn an to¡n m¡ viÎc Ÿp dòng to¡n bæ chõçng n¡y l¡ kháng hìp lû ho´c kháng c·n thiÆt, vèi ½iËu kiÎn ChÏnh quyËn h¡ng h¨i cÜ xem x¾t cŸc ¨nh hõêng cða viÎc miÍn gi¨m v¡ tÏnh tõçng ½õçng kháng ¨nh hõêng ½Æn an to¡n cða t¶t c¨ cŸc t¡u khŸc. 3 Måi ChÏnh quyËn h¡ng h¨i ph¨i ½Î trÖnh lÅn Tä chöc, c¡ng sèm c¡ng tât sau ng¡y 1 thŸng 1 h¡ng n¯m, b¨n bŸo cŸo tÜm t°t cŸc miÍn gi¨m ho´c ½iËu kiÎn tõçng ½õçng ½õìc ½õa ra theo mòc 2 cða quy ½Ùnh n¡y trong n¯m v÷a qua v¡ nhùng lû do ½Ì ½õa ra cŸc miÍn gi¨m v¡ ½iËu kiÎn tõçng ½õçng. Tä chöc sÁ phä biÆn cŸc tháng bŸo n¡y cho cŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn. * Tham kh¨o cŸc nghÙ quyÆt v¡ khuyÆn nghÙ cða Tä chöc Thuý v¯n quâc tÆ liÅn quan ½Æn viÎc uý quyËn v¡ trŸch nhiÎm cða Quâc gia ven biÌn trong quy ½Ùnh vË thiÆt lºp h¨i ½ã tho¨ m¬n quy ½Ùnh 9. 346
 5. Ch−¬ng V Quy ½Ùnh 4 C¨nh bŸo h¡ng h¨i Måi ChÏnh phð kû kÆt ph¨i Ÿp dòng mài biÎn phŸp c·n thiÆt ½Ì ½¨m b¨o r±ng khi nhºn ½õìc b¶t kü tháng bŸo tin cºy n¡o vË hiÌm ho− sÁ nhanh chÜng chuyÌn tháng bŸo ½Ü ½Æn nhùng ngõéi cÜ liÅn quan v¡ tháng bŸo cho cŸc ChÏnh phð khŸc cÜ quan tµm.* Quy ½Ùnh 5 NghiÎp vò dú bŸo v¡ c¨nh bŸo théi tiÆt 1 CŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm khuyÆn khÏch viÎc thu thºp cŸc sâ liÎu khÏ tõìng do cŸc t¡u ê ngo¡i biÌn cung c¶p v¡ tä chöc kiÌm tra, phä biÆn v¡ trao ½äi cŸc sâ liÎu ½Ü b±ng phõçng phŸp thÏch hìp nh¶t ½Ì giîp Ïch cho viÎc ½i biÌn+. CŸc ChÏnh quyËn h¡ng h¨i ph¨i khuyÆn khÏch viÎc sø dòng cŸc thiÆt bÙ cÜ ½æ chÏnh xŸc cao v¡ t−o ½iËu kiÎn cho viÎc kiÌm tra cŸc thiÆt bÙ ½Ü khi cÜ yÅu c·u. CŸc hÎ thâng cÜ thÌ ½õìc thiÆt lºp bêi cŸc nghiÎp vò khÏ tõìng quâc gia phï hìp, miÍn phÏ ½âi vèi cŸc t¡u. 2 Cò thÌ, cŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm hìp tŸc vèi nhau ½Ì tiÆn h¡nh, ê möc ½æ cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, cŸc ho−t ½æng khÏ tõìng sau ½µy: .1 c¨nh bŸo trõèc cho cŸc t¡u biÆt vË lâc, b¬o v¡ b¬o nhiÎt ½èi b±ng viÎc phŸt tháng tin d−ng v¯n b¨n v¡, ½Æn möc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, ê d−ng ½ã thÙ, sø dòng cŸc thiÆt bÙ nghiÎp vò tháng tin vá tuyÆn sÜng ½¶t v¡ kháng gian thÏch hìp t−i cŸc tr−m ven biÌn. .2 phŸt h¡ng ng¡y Ït nh¶t hai l·n b±ng cŸc nghiÎp vò vá tuyÆn m´t ½¶t v¡ kháng gian++ nhùng b¨n tin vË théi tiÆt thÏch hìp cho t¡u biÌn, bao gãm cŸc sâ liÎu, phµn tÏch, c¨nh bŸo v¡ dú bŸo vË théi tiÆt, sÜng v¡ b¯ng. CŸc tháng tin n¡y ph¨i ½õìc phŸt dõèi d−ng v¯n b¨n, v¡ nÆu cÜ thÌ ½õìc thÖ ê d−ng biÌu ½ã cÜ phµn tÏch khÏ tõìng v¡ biÌu ½ã dú bŸo ½õìc chuyÌn b±ng mŸy fax ho´c d−ng sâ hoŸ ½Ì giîp cho viÎc thiÆt lºp l−i hÎ thâng sø lû sâ liÎu cða t¡u. .3 chu¸n bÙ v¡ xu¶t b¨n cŸc ¶n ph¸m c·n thiÆt cho viÎc tiÆn h¡nh hiÎu qu¨ cáng tŸc nghiÅn cöu khÏ tõìng ê ngo¡i biÌn v¡, nÆu cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, chu¸n bÙ v¡ xu¶t b¨n cŸc b¨n ½ã théi tiÆt h¡ng ng¡y ½Ì tháng bŸo cho cŸc t¡u réi bÆn. * Tham kh¨o Hõèng d¹n vË DÙch vò Tháng bŸo H¡ng h¨i to¡n c·u IMO/IHO ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng nghÙ quyÆt A.706(17) v¡ cŸc søa ½äi bä sung. + Tham kh¨o KhuyÆn nghÙ vË d¨i théi tiÆt ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng nghÙ quyÆt A.528(13), . ++ Tham kh¨o cŸc quy ½Ùnh IV/7.1.4 v¡ IV/7.1.5. 347
 6. Ch−¬ng V .4 trang bÙ cho mæt sâ t¡u ½õìc chàn làc cŸc thiÆt bÙ kiÌm tra (nhõ khÏ Ÿp kÆ, mŸy ghi khÏ Ÿp, mŸy ½o ½æ ¸m v¡ dòng cò thÏch hìp ½Ì ½o nhiÎt ½æ biÌn) ½Ì sø dòng cho cŸc ho−t ½æng khÏ tõìng n¡y v¡ ½Ì tiÆn h¡nh quan sŸt khÏ tõìng trong cŸc théi ½iÌm tiÅu chu¸n ½õìc quy ½Ùnh cho viÎc quan sŸt théi tiÆt trÅn m´t biÌn (Ït nh¶t bân l·n trong mæt ng¡y, b¶t cö khi n¡o ho¡n c¨nh cho ph¾p) v¡ ½Ì khuyÆn khÏch cŸc t¡u khŸc quan sŸt ê hÖnh thöc ½çn gi¨n, ½´c biÎt trong cŸc khu vúc t¡u Ït qua l−i. .5 khuyÆn khÏch cŸc cáng ty, c¡ng nhiËu c¡ng tât, cŸc t¡u cða hà trong viÎc thiÆt lºp v¡ ghi nhùng quan sŸt vË théi tiÆt; nhùng quan sŸt n¡y ½õìc phŸt ½i sø dòng cŸc thiÆt bÙ vá tuyÆn m´t ½¶t ho´c kháng gian cða t¡u phòc vò cho cŸc dÙch vò khÏ tõìng quâc gia khŸc nhau. .6 tháng tin vË nhùng quan sŸt théi tiÆt kháng ½õìc thu lÎ phÏ ½âi vèi cŸc t¡u sø dòng dÙch vò n¡y. .7 khuyÆn khÏch cŸc t¡u ê g·n vïng cÜ b¬o nhiÎt ½èi ho´c nghi l¡ cÜ b¬o nhiÎt ½èi, quan sŸt v¡ phŸt cŸc sâ liÎu thõéng xuyÅn hçn, b¶t cö khi n¡o cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, cÜ chî û ½Æn chöc n¯ng h¡nh h¨i cða cŸc sØ quan ½iËu khiÌn t¡u trong cŸc ½iËu kiÎn giÜ b¬o. .8 bâ trÏ thu v¡ phŸt cŸc tháng bŸo khÏ tõìng t÷ cŸc ½¡i vá tuyÆn ven biÌn ½Æn cŸc t¡u v¡ ngõìc l−i, ê d−ng nghiÎp vò vá tuyÆn m´t ½¶t ho´c kháng gian. .9 khuyÆn khÏch cŸc thuyËn trõêng tháng bŸo cho cŸc t¡u ê g·n v¡ cho cŸc ½¡i ven biÌn trong mài trõéng hìp khi g´p giÜ cÜ tâc ½æ 50 h¨i lû/gié ho´c lèn hçn (c¶p 10 Bá-pho). .10 câ g°ng ½Ì cÜ ½õìc thð tòc thâng nh¶t vË cŸc ho−t ½æng khÏ tõìng quâc tÆ ½¬ ½õìc nÅu ê trÅn v¡, ½Æn möc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, phï hìp vèi cŸc quy ½Ùnh kþ thuºt v¡ cŸc khuyÆn nghÙ do Tä chöc KhÏ tõìng thÆ gièi ban h¡nh, cŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ thÌ tham kh¨o chîng trong viÎc nghiÅn cöu v¡ kÆt luºn b¶t kü v¶n ½Ë khÏ tõìng n¡o cÜ thÌ phŸt sinh trong khi thi h¡nh Cáng õèc n¡y. 3 Tháng bŸo ½õìc nÜi ½Æn trong quy ½Ùnh n¡y ph¨i ½õìc so−n th¨o theo d−ng thuºn tiÎn ½Ì phŸt ½i v¡ ½õìc phŸt ½i theo trÖnh tú õu tiÅn ½õìc nÅu trong ThÌ lÎ vá tuyÆn ½iÎn. T¶t c¨ cŸc tr−m vá tuyÆn cða t¡u ph¨i phï hìp vèi cŸc ½iËu kho¨n cða ThÌ lÎ vá tuyÆn ½iÎn khi phŸt “cho t¶t c¨ cŸc tr−m” cŸc tháng bŸo khÏ tõìng, dú bŸo théi tiÆt v¡ nhùng c¨nh bŸo. 348
 7. Ch−¬ng V 4 CŸc dú bŸo théi tiÆt, c¨nh bŸo, cŸc bŸo cŸo quan sŸt théi tiÆt v¡ cŸc sâ liÎu khÏ tõìng khŸc dú ½Ùnh phŸt cho cŸc t¡u, ph¨i ½õìc cç quan quâc gia ê vÙ trÏ tât nh¶t phŸt ra v¡ phä biÆn ½Ì phòc vò cŸc vïng v¡ khu vúc khŸc nhau, phï hìp vèi cŸc tho¨ thuºn giùa cŸc ChÏnh phð kû kÆt liÅn quan, ½´c biÎt nhõ nhõ quy ½Ùnh trong HÎ thâng tä chöc dú bŸo khÏ tõìng thÆ gièi trong viÎc chu¸n bÙ v¡ phŸt cŸc dú bŸo v¡ c¨nh bŸo théi tiÆt ½âi vèi vïng biÌn cao theo HÎ thâng tháng tin an to¡n v¡ cöu n−n h¡ng h¨i to¡n c·u (GMDSS). Quy ½Ùnh 6 DÙch vò tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng 1 Tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng nh±m gÜp ph·n nµng cao an to¡n sinh m−ng con ngõéi trÅn biÌn, an to¡n v¡ hiÎu qu¨ trong h¡nh h¨i v¡ b¨o vÎ mái trõéng biÌn trong vïng B°c ‡−i tµy dõçng. CŸc t¡u ½i qua vïng b¯ng ½õìc kiÌm soŸt b±ng DÙch vò tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng trong mïa b¯ng, yÅu c·u ph¨i sø dòng cŸc dÙch vò do DÙch vò tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng cung c¶p. 2 CŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm thúc hiÎn liÅn tòc cáng tŸc tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng v¡ cáng viÎc nghiÅn cöu v¡ quan sŸt tr−ng thŸi cða b¯ng ê vïng B°c ‡−i tµy dõçng. Trong suât mïa b¯ng, t÷ 15 thŸng 1 ½Æn 1 thŸng 7 h¡ng n¯m, cŸc gièi h−n phÏa ½áng nam, phÏa nam v¡ tµy nam cða cŸc vïng nîi b¯ng g·n Grand Banks cða Niupaolen ph¨i ½õìc tu·n tra nh±m mòc ½Ïch tháng bŸo cho cŸc t¡u ½i ngang qua biÆt vË chiËu d¡i cða vïng nguy hiÌm ½Ü; ½Ì nghiÅn cöu cŸc ½iËu kiÎn chung cða b¯ng v¡ ½Ì giîp ½ë cŸc t¡u v¡ thuyËn viÅn c·n ½Æn sú giîp ½ë trong ph−m vi vïng ho−t ½æng cða cŸc t¡u v¡ mŸy bay tu·n tra. Trong théi gian cÝn l−i cða n¯m, viÎc nghiÅn cöu v¡ quan sŸt tr−ng thŸi b¯ng ph¨i ½õìc duy trÖ ê möc ½æ hìp lû. 3 CŸc t¡u v¡ mŸy bay sø dòng trong dÙch vò tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng v¡ nghiÅn cöu, quan sŸt cŸc tr−ng thŸi b¯ng cÜ thÌ thúc hiÎn cŸc nhiÎm vò khŸc vèi ½iËu kiÎn cŸc nhiÎm vò ½Ü kháng ¨nh hõêng ½Æn mòc ½Ïch ban ½·u ho´c t¯ng chi phÏ cho dÙch vò n¡y. 4 ChÏnh phð Mþ ½ãng û tiÆp tòc tiÆn h¡nh qu¨n lû ho−t ½æng tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng, nghiÅn cöu v¡ quan sŸt tr−ng thŸi cða b¯ng, kÌ c¨ viÎc tháng bŸo cŸc tin töc nhºn ½õìc trong quŸ trÖnh thúc hiÎn cáng viÎc ½Ü. 5 CŸc quy ½Ùnh v¡ ½iËu kiÎn kiÌm soŸt viÎc qu¨n lû, ho−t ½æng v¡ t¡i chÏnh cða viÎc tu·n tra phŸt hiÎn b¯ng ½õìc nÅu trong Quy ½Ùnh ½âi vèi viÎc qu¨n lû, ho−t ½æng v¡ t¡i chÏnh cða ho−t ½æng tu·n tra phŸt hiÎn b±ng trong vïng B°c ‡−i tµy dõçng ½Ïnh k¿m theo chõçng n¡y l¡ mæt ph·n cða chõçng n¡y. 6 NÆu v¡o b¶t kü théi gian n¡o, ChÏnh phð Mþ muân thái kháng thúc hiÎn cŸc ho−t ½æng n¡y ho´c nÆu mæt trong cŸc ChÏnh phð tham gia ½Üng gÜp muân t÷ bÞ trŸch nhiÎm ½Üng gÜp chi phÏ cða mÖnh ho´c thay ½äi möc ½æ ½Üng gÜp, ho´c nÆu mæt ChÏnh phð kû kÆt n¡o ½Ü nhºn trŸch nhiÎm tham gia v¡o viÎc ½Üng gÜp chi phÏ thÖ cŸc ChÏnh phð tham gia ½Üng gÜp ph¨i gi¨i quyÆt v¶n ½Ë ½Ü phï hìp vèi cŸc quyËn lìi chung. 349
 8. Ch−¬ng V Quy ½Ùnh 7 TÖm kiÆm v¡ cöu n−n 1 Måi ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm Ÿp dòng t¶t c¨ cŸc biÎn phŸp c·n thiÆt ½Ì ½¨m b¨o viÎc tháng tin v¡ phâi hìp cöu hæ nhùng ngõéi g´p tai n−n trÅn biÌn xung quanh bé biÌn cða hà. Nhùng biÎn phŸp n¡y ph¨i bao gãm viÎc thiÆt lºp, sø dòng v¡ duy trÖ phõçng tiÎn cöu hæ trÅn biÌn, ½õìc coi l¡ c·n thiÆt v¡ cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, c¯n cö v¡o mºt ½æ t¡u qua l−i v¡ nhùng mâi nguy hiÌm ½âi vèi h¡ng h¨i, ½Æn möc cÜ thÌ ½õìc, ph¨i ½¨m b¨o ½ð cŸc phõçng tiÎn ½Ì phŸt hiÎn v¡ cöu nhùng ngõéi ½Ü.* 2 Måi ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm phä biÆn cŸc t¡i liÎu cÜ liÅn quan ½Æn cŸc phõçng tiÎn tÖm v¡ cöu cða mÖnh hiÎn cÜ v¡ cŸc kÆ ho−ch thay ½äi phõçng tiÎn ½Ü, nÆu cÜ. 3 CŸc t¡u khŸch Ÿp dòng chõçng I, ph¨i cÜ trÅn t¡u mæt kÆ ho−ch phâi hìp vèi cŸc dÙch vò tÖm v¡ cöu phï hìp trong trõéng hìp cÜ sú câ. KÆ ho−ch ph¨i ½õìc xµy dúng trÅn cç sê phâi hìp giùa t¡u, cáng ty, nhõ ½Ùnh nghØa trong quy ½Ùnh IX/1 v¡ cŸc dÙch vò tÖm v¡ cöu. KÆ ho−ch ph¨i bao gãm cŸc ½iËu kho¨n ½âi vèi nhùng diÍn tºp chu kü ph¨i ½õìc thúc hiÎn ½Ì kiÌm nghiÎm tÏnh hiÎu qu¨ cða kÆ ho−ch. KÆ ho−ch ph¨i ½õìc xµy dúng dúa trÅn hõèng d¹n cða Tä chöc. Quy ½Ùnh 8 CŸc tÏn hiÎu cöu sinh CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn cam kÆt cÜ cŸc tÏn hiÎu cöu sinh ½õìc cŸc phõçng tiÎn tÖm v¡ cöu sø dòng trong cŸc ho−t ½æng tÖm v¡ cöu khi liÅn l−c vèi t¡u ho´c ngõéi bÙ n−n. Quy ½Ùnh 9 NghiÎp vò khÏ tõìng 1 CŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm thu thºp v¡ biÅn tºp cŸc sâ liÎu khÏ tõìng v¡ ¶n ph¸m, tháng tin v¡ lõu trù cºp nhºt t¶t c¨ cŸc tháng tin h¡ng h¨i c·n thiÆt cho an to¡n h¡nh h¨i. 2 Cò thÌ, cŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm hìp tŸc vèi nhau ½Ì tiÆn h¡nh, ê möc ½æ cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, cŸc nghiÎp vò h¡ng h¨i v¡ khÏ tõìng sau ½µy, theo phõçng thöc phï hìp nh¶t cho mòc ½Ïch h¡nh h¨i: * Tham kh¨o Cáng õèc quâc tÆ vË ho−t ½æng tÖm cöu h¡ng h¨i quâc tÆ, 1979 v¡ cŸc NghÙ quyÆt ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua sau ½µy: Kh¨ n¯ng cða mŸy bay tÖm v¡ cöu (NghÙ quyÆt A.225(VIII)), Sø dòng thiÆt bÙ phŸt bŸo ra½a cho mòc ½Ïch tÖm v¡ cöu (NghÙ quyÆt A.530(13)), Kh¨ n¯ng tÖm v¡ cöu cða bé (NghÙ quyÆt A.616(15)) v¡ Sä tay TÖm v¡ Cöu h¡ng kháng v¡ h¡ng h¨i (IAMSAR) (NghÙ quyÆt A.894(21)); 350
 9. Ch−¬ng V .1 ½¨m b¨o thúc hiÎn viÎc kiÌm soŸt khÏ tõìng, ½Æn möc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, ½ð ½Ÿp öng cŸc yÅu c·u vË an to¡n h¡ng h¨i; .2 chu¸n bÙ v¡ xu¶t b¨n cŸc h¨i ½ã, tuyÆn h¡nh h¨i, danh mòc cŸc ½¿n biÌn, b¨ng thuý triËu v¡ cŸc ¶n ph¸m h¡ng h¨i khŸc nÆu cÜ thÌ, phï hìp vèi cŸc yÅu c·u vË an to¡n h¡nh h¨i; .3 phä biÆn cŸc tháng bŸo cho ngõéi ½i biÌn ½Ì ½¨m b¨o cŸc h¨i ½ã v¡ ¶n ph¸m ½õìc cºp nhºt, ½Æn möc cÜ thÌ ½õìc; v¡ .4 cung c¶p cŸc sâ liÎu hÎ thâng qu¨n lû trong cŸc nghiÎp vò n¡y. 3 CŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ trŸch nhiÎm ½¨m b¨o sú ½ãng bæ tâi ½a cÜ thÌ trong cŸc h¨i ½ã v¡ ¶n ph¸m h¡ng h¨i v¡ c·n xem x¾t ½Æn, b¶t kü khi n¡o cÜ thÌ, cŸc nghÙ quyÆt v¡ khuyÆn nghÙ quâc tÆ liÅn quan.* 4 CŸc ChÏnh phð kû kÆt ph¨i phâi hìp ½Æn möc tâi ½a cÜ thÌ trong viÎc ½¨m b¨o cŸc tháng tin khÏ tõìng v¡ h¡ng h¨i ½õìc xµy dúng phï hìp to¡n c·u vË théi gian, tÏnh chÏnh xŸc v¡ rß r¡ng ½Æn möc cÜ thÌ ½õìc. Quy ½Ùnh 10 TuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u 1 Nhùng hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u gÜp ph·n cho an to¡n sinh m−ng trÅn biÌn, an to¡n hiÎu qu¨ h¡nh h¨i, v¡/ ho´c b¨o vÎ mái trõéng biÌn. Nhùng hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u l¡ khuyÆn nghÙ Ÿp dòng, v¡ cÜ thÌ l¡ b°t buæc, ½âi vèi t¶t c¨ cŸc t¡u, cŸc lo−i t¡u nh¶t ½Ùnh ho´c cŸc t¡u chê nhùng lo−i h¡ng nh¶t ½Ùnh, khi ½õìc tháng qua ho´c thúc hiÎn phï hìp vèi cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n do Tä chöc ban h¡nh+. 2 Tä chöc (IMO) ½õìc th÷a nhºn l¡ cç quan quâc tÆ duy nh¶t xµy dúng v¡ Ÿp dòng ê c¶p quâc tÆ cŸc hõèng d¹n, tiÅu chu¸n v¡ quy ½Ùnh ½âi vèi cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u. CŸc ChÏnh phð kû kÆt ph¨i tham kh¨o nhùng ½Ë xu¶t cða Tä chöc vË viÎc ch¶p nhºn cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u. Tä chöc sÁ thu thºp v¡ gøi cho cŸc ChÏnh phð kû kÆt t¶t c¨ cŸc tháng tin liÅn quan ½Æn b¶t kü cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i ½õìc tháng qua n¡o. 3 Cáng tŸc khêi ½·u cho viÎc thiÆt lºp mæt hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u l¡ trŸch nhiÎm cða ChÏnh phð ho´c cŸc ChÏnh phð liÅn quan. Trong viÎc phŸt triÌn cŸc hÎ thâng ½Ü ½Ì ½õìc Tä chöc tháng qua+, ph¨i quan tµm ½Æn nhùng hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua. * Tham kh¨o cŸc nghÙ v¡ quyÆt phï hìp ½õìc Tä chöc khÏ tõìng quâc tÆ tháng qua. + Tham kh¨o cŸc ½iËu kho¨n chung vË tuyÆn h¡nh cða t¡u ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng NghÙ quyÆt A.572(14), v¡ cŸc søa ½äi. 351
 10. Ch−¬ng V 4 CŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ph¨i ½õìc ½Î trÖnh tèi Tä chöc ½Ì tháng qua. Tuy nhiÅn, cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u do mæt ChÏnh phð ho´c cŸc ChÏnh phð triÌn khai nhõng kháng ½Î trÖnh lÅn Tä chöc ½Ì tháng qua ho´c kháng ½õìc Tä chöc tháng qua, ½õìc khuyÆn khÏch Ÿp dòng cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc ban h¡nh*, ê b¶t cö ½iÌm n¡o cÜ thÌ Ÿp dòng ½õìc. 5 NÆu cÜ t÷ hai quâc gia trê lÅn cÜ mâi quan tµm chung trong mæt vïng riÅng n¡o ½Ü, hà ph¨i ½õa v¡o xem x¾t nhùng ½Ë xu¶t chung v¡ sø dòng hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i trong vïng ½Ü trÅn cç sê tho¨ thuºn giùa cŸc bÅn. C¯n cö v¡o ½Ë xu¶t thâng nh¶t chung ½Ü v¡ trõèc khi tiÆn h¡nh xem x¾t ½Ë xu¶t chung ½Ü ½Ì ½i ½Æn ch¶p nhºn, Tä chöc ph¨i ½¨m b¨o nhùng chi tiÆt cða ½Ë xu¶t ½õìc phä biÆn tèi cŸc ChÏnh phð cÜ mâi quan tµm chung trong vïng, kÌ c¨ cŸc quâc gia ê g·n hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ½õìc ½Ë nghÙ. 6 CŸc ChÏnh phð kû kÆt ph¨i tán tràng triÎt ½Ì cŸc biÎn phŸp ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua liÅn quan ½Æn tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u. Hà ph¨i cáng bâ chÏnh thöc t¶t c¨ nhùng tháng tin c·n thiÆt cho an to¡n v¡ hiÎu qu¨ sø dòng cða cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ½¬ ½õìc tháng qua. Mæt ho´c nhùng ChÏnh phð liÅn quan cÜ thÌ kiÌm soŸt giao tháng trong cŸc hÎ thâng ½Ü. CŸc ChÏnh phð kû kÆt ph¨i l¡m t¶t c¨ nhùng gÖ thuæc quyËn h−n cða mÖnh ½Ì ½¨m b¨o viÎc sø dòng phï hìp cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua. 7 T¡u ph¨i sø dòng b°t buæc mæt hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua nhõ ½õìc yÅu c·u ½âi vèi lo−i t¡u ho´c h¡ng m¡ t¡u chuyÅn chê v¡ phï hìp vèi cŸc ½iËu kho¨n cÜ hiÎu lúc tõçng öng tr÷ khi cÜ nhùng lû do chÏnh ½Ÿng ½Ì kháng sø dòng mæt hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u riÅng n¡o ½Ü. B¶t kü lû do n¡o nhõ vºy ph¨i ½õìc ghi v¡o Nhºt kû t¡u. 8 CŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i b°t buæc cða t¡u ph¨i ½õìc ChÏnh phð ho´c cŸc ChÏnh phð kû kÆt liÅn quan xem x¾t l−i phï hìp vèi cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua*. 9 T¶t c¨ cŸc hÎ thâng tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u v¡ nhùng cáng viÎc ½õìc thúc hiÎn phï hìp vèi cŸc hÎ thâng ½Ü ph¨i ½õìc duy trÖ b±ng luºt quâc gia, kÌ c¨ cŸc ½iËu kho¨n tõçng öng cða Cáng õèc LiÅn hìp quâc vË Luºt biÌn 1982. 10 Kháng ½iËu kho¨n n¡o trong quy ½Ùnh n¡y cñng nhõ trong cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n liÅn quan l¡m ¨nh hõêng ½Æn nhùng quyËn h−n v¡ trŸch nhiÎm cða cŸc ChÏnh phð theo luºt quâc tÆ ho´c quy ½Ùnh hìp phŸp cða vïng biÌn quâc tÆ. * Tham kh¨o cŸc ½iËu kho¨n chung vË tuyÆn h¡nh h¨i cða t¡u ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng NghÙ quyÆt A.572(14), v¡ cŸc søa ½äi. 352
 11. Ch−¬ng V Quy ½Ùnh 11 HÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u* 1 HÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u gÜp ph·n v¡o sú an to¡n sinh m−ng con ngõéi trÅn biÌn, sú an to¡n v¡ hiÎu qu¨ trong h¡nh h¨i v¡ b¨o vÎ mái trõéng biÌn. Mæt hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u, khi ½õìc tháng qua v¡ thúc thi phï hìp vèi cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n do Tä chöc+ ban h¡nh triÌn khai theo quy ½Ùnh n¡y, ph¨i ½õìc sø dòng cho t¶t c¨ cŸc t¡u ho´c nhùng lo−i t¡u n¡o ½Ü ho´c nhùng lo−i t¡u chê nhùng lo−i h¡ng n¡o ½Ü phï hìp vèi cŸc ½iËu kho¨n cða t÷ng hÎ thâng ½¬ ½õìc tháng qua. 2 Tä chöc ½õìc cáng nhºn l¡ cç quan quâc tÆ duy nh¶t ban h¡nh cŸc hõèng d¹n, tiÅu chu¸n v¡ cŸc quy ½Ùnh quâc tÆ vË möc ½æ cÜ tÏnh quâc tÆ ½âi vèi cŸc hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u. CŸc ChÏnh phð kû kÆt ph¨i gøi cho Tä chöc cŸc ½Ë xu¶t vË viÎc tháng qua cŸc hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u. Tä chöc cñng xem x¾t v¡ phä biÆn tèi cŸc ChÏnh phð tham gia Cáng õèc vË t¶t c¨ cŸc tháng tin tõçng öng liÅn quan ½Æn b¶t kü hÎ thâng bŸo cŸo n¡o cða t¡u ½¬ ½õìc tháng qua. 3 ViÎc khêi xõèng thiÆt lºp mæt hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u l¡ trŸch nhiÎm cða ChÏnh phð ho´c cŸc ChÏnh phð cÜ liÅn quan. Khi triÌn khai cŸc hÎ thâng n¡y, ph¨i quan tµm ½Æn ½Æn cŸc ½iËu kho¨n cða nhùng hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua+. 4 CŸc hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u kháng trÖnh cho Tä chöc ½Ì tháng qua kháng c·n thiÆt ph¨i tho¨ m¬n quy ½Ùnh n¡y. Tuy nhiÅn, cŸc ChÏnh phð kû kÆt ½ang Ÿp dòng cŸc hÎ thâng n¡y cñng ½õìc khuyÆn khÏch ½Ì tuµn theo cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua+, ê b¶t kü nhùng ½iÌm n¡o cÜ thÌ. CŸc ChÏnh phð kû kÆt cÜ thÌ trÖnh cŸc hÎ thâng ½Ü tèi Tä chöc ½Ì cáng nhºn. 5 NÆu cÜ t÷ hai ChÏnh phð trê lÅn cÜ cïng chung mâi quan tµm vË mæt khu vúc n¡o ½Ü, thÖ hà ph¨i ½õa ra ½õìc cŸc ½Ë xu¶t xŸc ½Ÿng vË hÎ thâng bŸo cŸo phâi hìp ê trÅn t¡u dúa trÅn sú tho¨ thuºn giùa cŸc ChÏnh phð ½Ü. Trõèc khi tiÆn h¡nh viÎc tháng qua hÎ thâng bŸo cŸo trÅn t¡u, Tä chöc ph¨i phä biÆn chi tiÆt cŸc ½Ë xu¶t cho cŸc ChÏnh phð cÜ chung mâi quan tµm trong khu vúc ½õìc Ÿp dòng bêi hÎ thâng ½Ë xu¶t. NÆu cÜ thiÆt lºp v¡ tháng qua hÎ thâng bŸo cŸo trÅn t¡u nhõ nhau thÖ ph¨i cÜ cŸc thð tòc v¡ ho−t ½æng thâng nh¶t. 6 Sau khi tháng qua hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u phï hìp vèi quy ½Ùnh n¡y, ChÏnh phð ho´c cŸc ChÏnh phð liÅn quan ph¨i tiÆn h¡nh cŸc biÎn phŸp c·n thiÆt ½Ì cáng bâ cŸc tháng tin c·n thiÆt cho viÎc sø dòng hiÎu qu¨ v¡ thuºn tiÎn hÎ thâng n¡y. B¶t cö mæt hÎ thâng bŸo cŸo trÅn t¡u ½¬ ½õìc tháng qua ½Ëu ph¨i cÜ kh¨ n¯ng tŸc ½æng v¡ giîp cho cŸc t¡u nhºn ½õìc tháng tin khi c·n thiÆt. Nhùng hÎ thâng ½Ü ph¨i ho−t ½æng phï hìp vèi cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc+ ban h¡nh theo ½îng quy ½Ùnh n¡y. + Quy ½Ùnh n¡y kháng nÅu rß cŸc hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u ½õìc ChÏnh phð thiÆt lºp cho cŸc ho−t ½æng tÖm v¡ cöu ½õìc nÅu ê chõçng 5 cða Cáng õèc SAR 1979 ½¬ ½õìc søa ½äi. + Tham kh¨o cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n ½âi vèi HÎ thâng bŸo cŸo trÅn t¡u ½õìc ðy ban An to¡n h¡ng h¨i cða Tä chöc tháng qua b±ng NghÙ quyÆt MSC.43(64), ½õìc søa ½äi b±ng MSC.111(73). ‡ãng théi tham kh¨o NguyÅn t°c chung vË HÎ thâng bŸo cŸo t¡u v¡ yÅu c·u vË bŸo cŸo t¡u, bao gãm cŸc hõèng d¹n vË bŸo cŸo tai n−n h¡ng nguy hiÌm, cŸc ch¶t ½æc h−i v¡/ho´c ch¶t á nhiÍm biÌn ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng NghÙ quyÆt A.851(20). 353
 12. Ch−¬ng V 7 ThuyËn trõêng cða t¡u ph¨i ½Ÿp öng ½õìc cŸc yÅu c·u cða hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u ½¬ ½õìc tháng qua v¡ ph¨i bŸo cŸo cho ChÏnh quyËn tõçng öng t¶t c¨ cŸc tháng tin ½õìc yÅu c·u phï hìp vèi t÷ng ½iËu kho¨n cða måi hÎ thâng. 8 T¶t c¨ cŸc hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u ½¬ ½õìc tháng qua v¡ cŸc biÎn phŸp ½õìc thúc hiÎn ½Ì b°t buæc tho¨ m¬n cŸc hÎ thâng n¡y ph¨i bao h¡m c¨ luºt quâc tÆ, kÌ c¨ cŸc ½iËu kho¨n tõçng öng cða Cáng õèc vË Luºt biÌn cða LiÅn hiÎp quâc. 9 Kháng ½iËu kho¨n n¡o trong quy ½Ùnh n¡y cñng nhõ trong cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n liÅn quan l¡m ¨nh hõêng ½Æn nhùng quyËn h−n v¡ trŸch nhiÎm cða cŸc ChÏnh phð theo luºt quâc tÆ ho´c quy ½Ùnh hìp phŸp cða vïng biÌn quâc tÆ. 10 ‡âi vèi cŸc t¡u liÅn quan, viÎc tham gia cða cŸc t¡u phï hìp vèi nhùng ½iËu kho¨n cða hÎ thâng bŸo cŸo cða t¡u ½õìc miÍn phÏ. 11 Tä chöc ph¨i ½¨m b¨o r±ng hÎ thâng bŸo cŸo trÅn t¡u l¡ ½õìc xem x¾t theo cŸc hõèng d¹n v¡ tiÅu chu¸n do Tä chöc ban h¡nh. Quy ½Ùnh 12 DÙch vò giao tháng h¡ng h¨i 1 DÙch vò giao tháng h¡ng h¨i (VTS) gÜp ph·n nµng cao an to¡n sinh m−ng con ngõéi trÅn biÌn, an to¡n h¡ng h¨i v¡ b¨o vÎ mái trõéng biÌn, cŸc khu vúc ven bé, cáng trÖnh xa bé v¡ cŸc khu vúc cáng tŸc do ¨nh hõêng b¶t lìi cða giao tháng h¡ng h¨i. 2 CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn ph¨i thúc hiÎn thiÆt lºp cŸc VTS ê nhùng nçi m¡ theo hà, do mºt ½æ giao tháng ho´c möc ½æ rði ro m¡ c·n thiÆt sø dòng cŸc dÙch vò nhõ vºy. 3 CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn lºp kÆ ho−ch v¡ triÌn khai cŸc VTS b¶t cö nçi n¡o cÜ thÌ, theo cŸc hõèng d¹n ½õìc Tä chöc tháng qua*. ViÎc sø dòng VTS cÜ thÌ ch× thúc hiÎn b°t buæc trong trong vïng biÌn thuæc l¬nh h¨i cða quâc gia ven bé. 4 CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn ph¨i ½¨m b¨o tham gia ½·y ½ð v¡ tuµn thð cŸc quy ½Ùnh cða VTS ½âi vèi cŸc t¡u mang cé cða hà. 5 Kháng ½iËu kho¨n n¡o trong quy ½Ùnh n¡y ho´c hõèng d¹n ½õìc Tä chöc tháng qua l¡m l¡m h−n chÆ nhùng quyËn h−n v¡ trŸch nhiÎm cða cŸc ChÏnh phð theo luºt phŸp quâc tÆ ho´c luºt phŸp khu vúc trong viÎc sø dòng cŸc tuyÆn h¡ng h¨i quâc tÆ v¡ næi vïng. * Tham kh¨o Hõèng d¹n vË CŸc dÙch vò giao tháng h¡ng h¨i ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng nghÙ quyÆt A.857(20). 354
 13. Ch−¬ng V Quy ½Ùnh 13 ThiÆt lºp v¡ thúc hiÎn hå trì h¡nh h¨i 1 Måi ChÏnh phð cam kÆt cung c¶p, ho´c ½æc lºp ho´c phâi hìp vèi vèi cŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn khŸc, cŸc biÎn phŸp hå trì h¡nh h¨i nÆu viÎc kiÌm soŸt giao tháng h¡ng h¨i v¡ möc ½æ nguy hiÌm cða vïng t¡u ho−t ½æng yÅu c·u v¡ nÆu x¾t th¶y c·n thiÆt v¡ cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc. 2 ‡Ì ½−t ½õìc tÏnh thâng nh¶t tâi ½a cÜ thÌ trong viÎc hå trì h¡nh h¨i, CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn ph¨i quan tµm ½Æn cŸc khuyÆn nghÙ v¡ hõèng d¹n quâc tÆ* khi thiÆt lºp cŸc biÎn phŸp hå trì h¡nh h¨i. 3 CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn thúc hiÎn thiÆt lºp nhùng tháng tin liÅn quan ½Æn viÎc hå trì h¡nh h¨i s³n cÜ ½âi vèi t¶t c¨ cŸc v¶n ½Ë liÅn quan. ViÎc thay ½äi chuyÌn phŸt cŸc hÎ thâng xŸc ½Ùnh vÙ trÏ m¡ cÜ thÌ l¡m ¨nh hõêng nghiÅm tràng ½Æn chöc n¯ng cða cŸc thiÆt bÙ thu l°p ½´t trÅn t¡u, ph¨i ½õìc trŸnh ½Æn möc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc v¡ ch× ½õìc thúc hiÎn sau khi ½¬ phŸt cŸc tháng bŸo. Quy ½Ùnh 14 ‡Ùnh biÅn trÅn t¡u 1 CŸc ChÏnh phð th¡nh viÅn cÜ trŸch nhiÎm, ½âi vèi cŸc t¡u cða hà, duy trÖ, ho´c nÆu c·n thiÆt thÖ ch¶p nhºn, cŸc biÎn phŸp cho mòc ½Ïch ½¨m b¨o r±ng, theo quan ½iÌm vË an to¡n sinh m−ng con ngõéi trÅn biÌn, t¶t c¨ cŸc t¡u ph¨i ½õìc biÅn chÆ thuyËn bæ ½ð vË sâ lõìng v¡ trÖnh ½æ chuyÅn mán c·n thiÆt.+ 2 T¶t c¨ cŸc t¡u Ÿp dòng chõçng I, ph¨i cÜ mæt t¡i liÎu vË ½Ùnh biÅn an to¡n tâi thiÌu phï hìp ho´c ¶n ph¸m tõçng ½õçng ½õìc ChÏnh quyËn h¡ng h¨i c¶p nhõ mæt chöng ch× vË ½Ùnh biÅn an to¡n tâi thiÌu ½õìc xem l¡ c·n thiÆt ½Ì tho¨ m¬n cŸc ½iËu kho¨n cða mòc 1. 3 TrÅn t¶t c¨ cŸc t¡u, ½Ì ½¨m b¨o tÏnh hiÎu qu¨ ho−t ½æng cða thuyËn viÅn trong lØnh vúc an to¡n, ngán ngù l¡m viÎc ph¨i ½õìc thiÆt lºp v¡ ½õìc ghi trong sä nhºt kû t¡u. Cáng ty, nhõ ½Ùnh nghØa trong quy ½Ùnh IX/I, ho´c thuyËn trõêng, tuü theo cáng ty hay thuyËn trõêng l¡ phï hìp, ph¨i quy ½Ùnh ngán ngù l¡m viÎc. Måi thuý thð yÅu c·u ph¨i hiÌu ½õìc v¡, nÆu phï hìp, ½õa ra cŸc lÎnh, hõèng d¹n v¡ bŸo cŸo b±ng ngán ngù ½Ü. NÆu ngán ngù l¡m viÎc kháng ph¨i l¡ ngán ngù chÏnh thöc cða quâc gia m¡ t¡u treo cé, t¶t c¨ cŸc sç ½ã v¡ cŸc danh mòc yÅu c·u niÅm yÆt ph¨i cÜ ph·n dÙch ra ngán ngù l¡m viÎc. * Tham kh¨o cŸc khuyÆn nghÙ v¡ hõèng d¹n phï hìp cða IALA v¡ SN/Circ.107 - HÎ thâng phao h¡ng h¨i. + Tham kh¨o Quy t°c ‡Ùnh biÅn an to¡n ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng nghÙ quyÆt A.890(21), ½õìc bä sung søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt A.955(23). 355
 14. Ch−¬ng V 4 CŸc t¡u Ÿp dòng chõçng I, tiÆng Anh ph¨i ½õìc sø dòng trÅn buãng lŸi nhõ l¡ ngán ngù l¡m viÎc sø dòng cho viÎc tháng tin an to¡n buãng lŸi - buãng lŸi v¡ buãng lŸi - bé, cñng nhõ cho viÎc tháng tin trÅn t¡u giùa hoa tiÅu v¡ nhùng ngõéi trúc ca buãng lŸi*, tr÷ khi t¶t c¨ mài ngõéi liÅn quan trúc tiÆp cÜ thÌ nÜi b±ng ngán ngù chung kháng ph¨i tiÆng Anh. Quy ½Ùnh 15 NguyÅn t°c thiÆt kÆ buãng lŸi, thiÆt kÆ v¡ bâ trÏ hÎ thâng, thiÆt bÙ h¡ng h¨i v¡ cŸc quy trÖnh buãng lŸi T¶t c¨ cŸc v¶n ½Ë liÅn quan ½õìc thúc hiÎn nh±m mòc ½Ïch ½Ÿp öng nhùng yÅu c·u cða cŸc quy ½Ùnh 19, 22, 24, 25 v¡ 28 m¡ ¨nh hõêng ½Æn thiÆt kÆ buãng lŸi, thiÆt kÆ v¡ bâ trÏ cŸc hÎ thâng, thiÆt bÙ h¡ng h¨i t−i buãng lŸi v¡ cŸc quy trÖnh buãng lŸi+, ph¨i ½¨m b¨o cŸc mòc ½Ïch sau: .1 l¡m thuºn lìi cŸc nhiÎm vò cða sØ quan, thuyËn viÅn trÅn buãng lŸi v¡ hoa tiÅu trong viÎc ½Ÿnh giŸ t¶t c¨ cŸc tÖnh huâng v¡ an to¡n h¡nh h¨i t¡u trong mài ½iËu kiÎn khai thŸc; .2 hå trì cho viÎc qu¨n lû hiÎu qu¨ v¡ an to¡n buãng lŸi; .3 ½¨m b¨o sØ quan, thuyËn viÅn trÅn buãng lŸi v¡ hoa tiÅu thuºn lìi v¡ liÅn tòc thu ½õìc cŸc tháng tin c·n thiÆt ½õìc thÌ hiÎn rß r¡ng v¡ tin cºy, sø dòng cŸc kû hiÎu tiÅu chu¸n v¡ hÎ thâng m¬ cho viÎc ½iËu khiÌn v¡ hiÌn thÙ; .4 ch× bŸo tr−ng thŸi ho−t ½æng cða cŸc chöc n¯ng tú ½æng v¡ cŸc bæ phºn, hÎ thâng kÆt hìp v¡/ho´c cŸc hÎ thâng phò; .5 cho ph¾p sØ quan, thuyËn viÅn trÅn buãng lŸi v¡ hoa tiÅu xø lû cŸc tháng tin nhanh chÜng, liÅn tòc v¡ hiÎu qu¨; .6 ng¯n ng÷a ho´c h−n chÆ cŸc cáng viÎc th÷a ho´c kháng c·n thiÆt v¡ b¶t kü ½iËu kiÎn ho´c sú sao nh¬ng t−i buãng lŸi m¡ cÜ thÌ l¡ nguyÅn nhµn l¡m mÎt mÞi ho´c ¨nh hõêng vèi sú thºn tràng cða sØ quan, thuyËn viÅn trÅn buãng lŸi v¡ hoa tiÅu; v¡ .7 h−n chÆ cŸc låi do con ngõéi gµy nÅn v¡ phŸt hiÎn cŸc låi ½Ü nÆu nÜ x¨y ra, tháng qua cŸc hÎ thâng kiÌm soŸt v¡ bŸo ½æng trong théi gian sØ quan, thuyËn viÅn trÅn buãng lŸi v¡ hoa tiÅu thúc hiÎn cŸc cáng viÎc phï hìp. Quy ½Ùnh 16 B¨o dõëng thiÆt bÙ 1 Ph¨i tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u cða ChÏnh quyËn h¡ng h¨i vË trang bÙ ½ð cŸc phõçng tiÎn c·n thiÆt ½Ì ½¨m b¨o chöc n¯ng cða cŸc thiÆt bÙ do chõçng n¡y yÅu c·u ½õìc duy trÖ. * CŸc cµu giao tiÆp h¡ng h¨i tiÅu chu¸n IMO (NghÙ quyÆt A.918(22)) ½¬ ½õìc søa ½äi cÜ thÌ sø dòng trong trõéng hìp n¡y. 356
 15. Ch−¬ng V * Tham kh¨o cŸc hõèng d¹n vË tiÅu chu¸n tõçng quan ½âi vèi thiÆt bÙ buãng lŸi v¡ cŸc quy trÖnh ½õa ra (MSC.Circ.982). TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi IBS (nghÙ quyÆt MSC.64(67), phò lòc I); v¡ ½âi vèi INS (nghÙ quyÆt MSC.86(70), phò lòc 3). 357
 16. Ch−¬ng V 2 Tr÷ theo cŸc quy ½Ùnh I/7(b)(ii), I/8 v¡ I/9, khi t¶t c¨ cŸc bõèc hìp lû ½õìc thúc hiÎn ½Ì b¨o dõëng cŸc thiÆt bÙ do chõçng n¡y yÅu c·u vË tÏnh l¡m viÎc hiÎu qu¨, nhùng hõ hÞng cða cŸc thiÆt bÙ n¡y ph¨i kháng ½õìc xem l¡ t¡u m¶t kh¨ n¯ng ½i biÌn ho´c l¡ lû do ½Ì lõu giù t¡u t−i cŸc c¨ng nÆu cŸc phõçng tiÎn søa chùa kháng s³n cÜ, vèi ½iËu kiÎn thuyËn trõêng cÜ bâ trÏ phï hìp ½¨m b¨o lºp kÆ ho−ch søa chùa cŸc thiÆt bÙ hõ hÞng ho´c tiÆp nhºn cŸc tháng tin kháng s³n cÜ v¡ thúc hiÎn chuyÆn ½i an to¡n tèi c¨ng cÜ thÌ tiÆn h¡nh cáng viÎc søa chùa. Quy ½Ùnh 17 TÏnh tõçng thÏch ½iÎn t÷ 1 ChÏnh quyËn h¡ng h¨i ph¨i ½¨m b¨o r±ng t¶t c¨ cŸc thiÆt bÙ ½iÎn v¡ ½iÎn tø trÅn buãng lŸi ho´c lµn cºn buãng lŸi, cða t¡u ½õìc ½Üng v¡o ho´c sau ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002, ½õìc thø tÏnh tõçng thÏch ½iÎn t÷ theo cŸc khuyÆn nghÙ do Tä chöc ban h¡nh.* 2 CŸc thiÆt bÙ ½iÎn v¡ ½iÎn tø ph¨i ½õìc l°p ½´t sao cho nhiÍu ½iÎn t÷ kháng l¡m ¨nh hõêng ½Æn chöc n¯ng chÏnh xŸc cða cŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ h¡ng h¨i. 3 CŸc thiÆt bÙ ½iÎn ho´c ½iÎn tø di ½æng kháng ½õìc sø dòng t−i buãng lŸi nÆu chîng cÜ thÌ ¨nh hõêng ½Æn chöc n¯ng chÏnh xŸc cða cŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ h¡ng h¨i. Quy ½Ùnh 18 PhÅ duyÎt, kiÌm tra, tiÅu chu¸n chöc n¯ng cða cŸc hÎ thâng, thiÆt bÙ h¡ng h¨i v¡ thiÆt bÙ ghi cŸc sâ liÎu h¡nh trÖnh 1 CŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ yÅu c·u ph¨i tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u cða quy ½Ùnh 19 v¡ 20 ph¨i l¡ kiÌu ½õìc ChÏnh quyËn h¡ng h¨i phÅ duyÎt. 2 CŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ, kÌ c¨ cŸc hÎ thâng hå trì kÆt hìp, nÆu cÜ, ½õìc l°p ½´t v¡o ho´c sau ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002 ½Ì thúc hiÎn cŸc yÅu c·u vË chöc n¯ng cða quy ½Ùnh 19 v¡ 20 ph¨i phï hìp vèi cŸc tiÅu chu¸n kþ thuºt tõçng öng kháng th¶p hçn cŸc tiÅu chu¸n do Tä chöc tháng qua.+ * Tham kh¨o quy ½Ùnh chung vË tÏnh tõçng thÏch ½iÎn t÷ cða t¶t c¨ cŸc thiÆt bÙ ½iÎn v¡ ½iÎn tø trÅn t¡u ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng nghÙ quyÆt A.813(19). + Tham kh¨o cŸc khuyÆn nghÙ ½õìc Tä chöc tháng qua b±ng cŸc nghÙ quyÆt dõèi ½µy: KhuyÆn nghÙ vË cŸc yÅu c·u chung ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ vá tuyÆn h¡ng h¨i l¡ th¡nh ph·n cða GMDSS v¡ ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ h¡ng h¨i ½iÎn tø (NghÙ quyÆt A.694(17)); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi la b¡n con quay (NghÙ quyÆt A.424(XI)); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi ra ½a (NghÙ quyÆt MSC.64(67), phò lòc 4); (tiÆp trang sau) 358
 17. Ch−¬ng V (Lõu û tiÆp theo trang trõèc) CŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt thiÆt bÙ ½ã gi¨i ra ½a tú ½æng (NghÙ quyÆt A.823(19)); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi H¨i ½ã ½iÎn tø v¡ HÎ thâng tháng tin (ECDIS) (NghÙ quyÆt A.817(19), ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.64(67), phò lòc 5 v¡ MSC.86(70), phò lòc 4, tuü nghÙ quyÆt n¡o phï hìp; KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n chÏnh xŸc ½âi vèi h¡ng h¨i (NghÙ quyÆt A.529(13)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ thu h¡ng h¨i Loran-C v¡ Chaykai (NghÙ quyÆt A.818(19)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ thu hÎ thâng ½Ùnh vÙ h¡ng h¨i to¡n c·u (NghÙ quyÆt A.819(19) ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.112(73); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ thu h¡ng h¨i GLONASS (NghÙ quyÆt MSC.53(66) ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.113(73); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ thu phao vá tuyÆn h¡ng h¨i DGPS v¡ DGLONASS (NghÙ quyÆt MSC.64(67), phò lòc 2) ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.114(73)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ thu phâi hìp GPG/GLONASS (NghÙ quyÆt MSC.74(69) ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.115(73)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi cŸc hÎ thâng kiÌm soŸt d¹n ½õéng (NghÙ quyÆt MSC.64(67), phò lòc 3); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi cŸc hÎ thâng kiÌm soŸt vÙ trÏ v¡ tâc ½æ t¡u (NghÙ quyÆt MSC.74(69), phò lòc 2); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi cŸc hÎ thâng nhºn d−ng h¡ng h¨i tú ½æng (AIS) (NghÙ quyÆt MSC.74(69), phò lòc 3); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt vèi thiÆt bÙ ½o sµu (NghÙ quyÆt A.224(VII), ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.74(69), phò lòc 4); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ ch× bŸo tâc ½æ v¡ h¡nh trÖnh (NghÙ quyÆt A.824(19), ½õìc søa ½äi b±ng nghÙ quyÆt MSC.96(72)); CŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ ch× bŸo tâc ½æ quay trê t¡u (NghÙ quyÆt A.526(13)); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt hìp nh¶t ½âi vèi thiÆt bÙ h¡ng h¨i (NghÙ quyÆt A.575(14)); KhuyÆn nghÙ vË cŸc phõçng phŸp ½o möc ½æ ãn (NghÙ quyÆt A.343(IX)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ ph¨n sÜng ra ½a (NghÙ quyÆt A.384(X)); KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi la b¡n t÷ (NghÙ quyÆt A.382(X)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi ½¿n tÏn hiÎu ban ng¡y (NghÙ quyÆt MSC.95(72)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi cŸc hÎ thâng thu thanh (NghÙ quyÆt MSC.86(70), phò lòc 1); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ phŸt t÷ d¹n ½õéng h¡ng h¨i (TMHDs) (NghÙ quyÆt MSC.86(70), phò lòc 2); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ ghi sâ liÎu h¡nh trÖnh (VDR) (NghÙ quyÆt A.861(20)); KhuyÆn nghÙ vË tiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi thiÆt bÙ phŸt d¹n ½õéng h¡ng h¨i (THDs) (NghÙ quyÆt MSC.116(73)). 359
 18. Ch−¬ng V 3 NÆu cŸc hÎ thâng ho´c thiÆt bÙ ½õìc thay thÆ ho´c bä sung trÅn t¡u ½Üng trõèc ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002, cŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ n¡y ph¨i, ½Æn möc hìp lû v¡ cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u cða mòc 2. 4 CŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ l°p ½´t trõèc ng¡y Tä chöc tháng qua cŸc tiÅu chu¸n kþ thuºt cÜ thÌ ½õìc ChÏnh quyËn h¡ng h¨i miÍn gi¨m sau ½Ü viÎc tho¨ m¬n ½·y ½ð cŸc tiÅu chu¸n nhõ vºy, cÜ lõu û ½Æn cŸc tiÅu chu¸n khuyÆn nghÙ ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua. Tuy nhiÅn, ½âi vèi HÎ thâng h¨i ½ã ½iÎn tø v¡ tháng tin (ECDIS) ½õìc ch¶p nhºn l¡ tho¨ m¬n yÅu c·u ½âi vèi h¨i ½ã ½õìc nÅu ê quy ½Ùnh 19.2.1.4, nÆu hÎ thâng phï hìp vèi cŸc yÅu c·u kþ thuºt kháng th¶p hçn tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua v¡o ng¡y hiÎu lúc trang bÙ, ho´c ½âi vèi cŸc hÎ thâng l°p ½´t trõèc ng¡y 1 thŸng 1 n¯m 1999, kháng th¶p hçn cŸc tiÅu chu¸n ½õìc Tä chöc tháng qua v¡o ng¡y 23 thŸng 11 n¯m 1995.* 5 ChÏnh quyËn h¡ng h¨i ph¨i yÅu c·u cŸc nh¡ s¨n xu¶t cÜ hÎ thâng kiÌm soŸt ch¶t lõìng ½õìc cç quan cÜ th¸m quyËn ½Ÿnh giŸ nh±m ½¨m b¨o liÅn tòc tho¨ m¬n cŸc ½iËu kiÎn phÅ chu¸n. M´t khŸc, ChÏnh quyËn h¡ng h¨i cÜ thÌ sø dòng cŸc quy trÖnh th¸m tra s¨n ph¸m cuâi cïng, sú phï hìp vèi gi¶y chöng nhºn phÅ duyÎt ½õìc th¸m tra bêi cç quan cÜ th¸m quyËn trõèc khi s¨n ph¸m ½õìc l°p ½´t xuâng t¡u. 6 Trõèc khi phÅ duyÎt cŸc hÎ thâng ho´c thiÆt bÙ cÜ ½´c tÏnh kþ thuºt mèi kháng nÅu trong chõçng n¡y, ChÏnh quyËn h¡ng h¨i ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc ½´c tÏnh ½Ü cÜ cŸc chöc n¯ng Ït nh¶t hiÎu qu¨ nhõ chõçng n¡y yÅu c·u. 7 Khi thiÆt bÙ, m¡ cŸc tiÅu chu¸n kþ thuºt ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua, ½õìc trang bÙ trÅn t¡u ½Ì bä sung cho cŸc chöc n¯ng v¡ thiÆt bÙ yÅu c·u ê quy ½Ùnh 19 v¡ 20, cŸc thiÆt bÙ n¡y ph¨i ½õìc phÅ duyÎt v¡ ph¨i, ½Æn möc cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc, tho¨ m¬n cŸc tiÅu chu¸n kþ thuºt kháng th¶p hçn nhùng tiÅu chu¸n ½¬ ½õìc Tä chöc tháng qua. 8 HÎ thâng ghi sâ liÎu h¡nh trÖnh, kÌ c¨ cŸc thiÆt bÙ thu, ph¨i ½õìc thø chöc n¯ng h¡ng n¯m. ViÎc thø ph¨i ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸc phõçng tiÎn thø v¡ b¨o dõëng ½õìc duyÎt ½Ì kiÌm tra ½æ chÏnh xŸc, théi gian v¡ kh¨ n¯ng thu thºp cða cŸc sâ liÎu ghi ½õìc. ‡ãng théi, viÎc thø v¡ kiÌm tra ph¨i ½õìc thúc hiÎn ½Ì xŸc ½Ùnh kh¨ n¯ng b¨o dõëng cða t¶t c¨ cŸc trang bÙ b¨o vÎ v¡ cŸc thiÆt bÙ trì giîp. Ph¨i lõu trÅn t¡u b¨n sao gi¶y chöng nhºn phï hìp do cç quan thø c¶p, cÜ nÅu rß ng¡y tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u kþ thuºt Ÿp dòng. Quy ½Ùnh 19 CŸc yÅu c·u vË trang bÙ ½âi vèi cŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ h¡ng h¨i 1 Ph−m vi Ÿp dòng v¡ cŸc yÅu c·u Theo cŸc ½iËu kho¨n cða quy ½Ùnh 1.4: * KhuyÆn nghÙ vË cŸc TiÅu chu¸n kþ thuºt ½âi vèi H¨i ½ã ½iÎn tø v¡ HÎ thâng tháng tin (ECDIS) (NghÙ quyÆt A.817(19)); 360
 19. Ch−¬ng V 1.1 CŸc t¡u ½Üng v¡o ho´c sau ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002 ph¨i trang bÙ cŸc hÎ thâng v¡ thiÆt bÙ h¡ng h¨i tho¨ m¬n ½·y ½ð cŸc yÅu c·u ½õìc nÅu trong cŸc mòc 2.1 ½Æn 2.9. 1.2 CŸc t¡u ½Üng trõèc ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002 ph¨i: .1 theo yÅu c·u cða cŸc mòc 1.2.2 v¡ 1.2.3, tr÷ khi chîng tho¨ m¬n ho¡n to¡n quy ½Ùnh n¡y, tiÆp tòc ½õìc l°p ½´t cŸc thiÆt bÙ tho¨ m¬n ho¡n to¡n cŸc yÅu c·u cða cŸc quy ½Ùnh V/11, V/12 v¡ V/20 cða Cáng õèc quâc tÆ vË an to¡n sinh m−ng con ngõéi trÅn biÌn 1974 cÜ hiÎu lúc trõèc ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002; .2 ½õìc l°p ½´t cŸc thiÆt bÙ ho´c hÎ thâng yÅu c·u ê mòc 2.1.6 kháng muæn hçn ng¡y kiÌm tra ½·u tiÅn sau ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002, ng¡y m¡ thiÆt bÙ vá tuyÆn t·m phõçng nÅu ê quy ½Ùnh V/12(p) cða Cáng õèc quâc tÆ vË an to¡n sinh m−ng con ngõéi trÅn biÌn 1974 cÜ hiÎu lúc trõèc ng¡y 1 thŸng 7 n¯m 2002 sÁ kháng yÅu c·u nùa; v¡ .3 ½õìc l°p ½´t hÎ thâng yÅu c·u ê mòc 2.4 kháng muæn hçn ng¡y nÅu trong cŸc mòc 2.4.2 v¡ 2.4.3. 2 CŸc thiÆt bÙ v¡ hÎ thâng h¡ng h¨i 2.1 T¶t c¨ cŸc t¡u vèi mài kÏch thõèc ph¨i: .1 mæt la b¡n t÷ tiÅu chu¸n ½õìc hiÎu chu¸n chÏnh xŸc, ho´c phõçng tiÎn khŸc, ½æc lºp vèi b¶t kü nguãn n¯ng lõìng n¡o, ½Ì xŸc ½Ùnh hõèng t¡u v¡ hiÌn thÙ ½àc ½õìc t−i vÙ trÏ lŸi t¡u chÏnh; .2 mæt v¡nh chia ½æ ho´c m´t la b¡n, ho´c phõçng tiÎn khŸc, ½æc lºp vèi b¶t kü nguãn n¯ng lõìng n¡o, ½õìc chia ½æ theo phõçng ngang 360o; .3 mæt phõçng tiÎn ½Ì hiÎu ch×nh hõèng t¡u v¡ phõçng vÙ chÏnh xŸc t−i mài théi ½iÌm; .4 cŸc h¨i ½ã v¡ ¶n ph¸m h¡ng h¨i ½Ì lºp kÆ ho−ch v¡ biÌu thÙ h¡nh trÖnh t¡u theo h¡nh trÖnh dú ½Ùnh, ½Ÿnh d¶u v¡ kiÌm soŸt cŸc vÙ trÏ trong suât h¡nh trÖnh; cÜ thÌ ch¶p nhºn hÎ thâng h¨i ½ã ½iÎn tø v¡ tháng tin (ECDIS) nÆu tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u vË h¨i ½ã cða tiÌu mòc n¡y; .5 cŸc hÎ thâng phâi hìp ½Ì tho¨ m¬n cŸc yÅu c·u chöc n¯ng cða tiÌu mòc .4, nÆu cŸc chöc n¯ng n¡y l¡ mæt ph·n ho´c to¡n bæ cŸc hÎ thâng ½iÎn tø;* .6 mæt thiÆt bÙ thu hÎ thâng vÎ tinh h¡ng h¨i to¡n c·u ho´c hÎ thâng vá tuyÆn h¡ng h¨i m´t ½¶t, ho´c cŸc phõçng tiÎn khŸc, phï hìp cho viÎc sø dòng trong suât théi gian h¡nh trÖnh ½Ì cung c¶p v¡ cºp nhºt tú ½æng vÙ trÏ t¡u; 361
 20. Ch−¬ng V * H¨i ½ã gi¶y cÜ thÌ sø dòng nhõ l¡ trang bÙ kÆt hìp vèi ECDIS. CŸc trang bÙ phâi hìp khŸc vèi ECDIS cñng cÜ thÌ ch¶p nhºn (xem phò lòc 6 cða nghÙ quyÆt A.817(19), ½¬ ½õìc søa ½äi). 362

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản