Chương 5: Báo cáo tài chính

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
284
lượt xem
165
download

Chương 5: Báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Báo cáo tài chính

 1. Ch−¬ng V B¸o c¸o tμi chÝnh 1
 2. Néi dung Kh¸i niÖm vμ ý nghÜa 1. Yªu cÇu, nguyªn t¾c lËp vμ tr×nh bμy 2. b¸o c¸o tμi chÝnh HÖ thèng b¸o c¸o tμi chÝnh 3. (Chuẩn mực kế toán số 21) 2
 3. 1. Kh¸i niÖm vμ ý nghÜa Khái niệm: báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: a/ Tài sản; b/ Nợ phải trả; c/ Vốn chủ sở hữu; d/ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ; đ/ Các luồng tiền. 3
 4. ý nghÜa Cung cÊp th«ng tin kh¸i qu¸t, tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh, vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cho phÐp kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸; Gióp c¸c ®èi t−îng sö dông th«ng tin ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh. 4
 5. 2. Yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Yêu cầu: Trung thực và hợp lý Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra các quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy. 5
 6. 2. Yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính: Hoạt động liên tục; Cơ sở dồn tích; Nhất quán; Trọng yếu và tập hợp; Bù trừ; Có thể so sánh. 6
 7. 3. HÖ thèng b¸o c¸o tμi chÝnh a. Ph©n lo¹i: Theo møc ®é kh¸i qu¸t - Theo cÊp qu¶n lý - Theo møc ®é tiªu chuÈn - b. HÖ thèng b¸o c¸o tμi chÝnh DN: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, - B¸o c¸o kÕt qu¶ KD - B¶ng l−u chuyÓn tiÒn tÖ - 7 B¶ng ThuyÕt Minh b¸o c¸o tμi chÝnh -
 8. B¸o c¸o tμi chÝnh Th«ng Th«ng tin vÒ B¶ng c©n ®èi tin nguån vèn, sö dông kÕ to¸n cÇn vèn thiÕt B¸o c¸o kÕt qu¶ Th«ng tin vÒ : cho ng−êi kinh doanh kÕt qu¶ kinh doanh sö Th«ng tin vÒ : dông B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ vèn b»ng tiÒn 8
 9. b.1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Kh¸i niÖm : Lμ b¸o c¸o tμi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t toμn bé gi¸ trÞ tμi s¶n hiÖn cã vμ nguån h×nh thμnh tμi s¶n ®ã cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh 9
 10. §Æc ®iÓm Ph¶n ¸nh tæng qu¸t toμn bé TS, NV theo mét hÖ thèng chØ tiªu ®−îc quy ®Þnh thèng nhÊt. Ph¶n ¸nh TS, NV d−íi h×nh thøc gi¸ trÞ. Ph¶n ¸nh t×nh h×nh tμi chÝnh cña DN ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh : C¸c nguån lùc kinh tÕ mμ DN kiÓm so¸t; QuyÒn lîi cña chñ nî ®èi víi c¸c nguån lùc ®ã; Gi¸ trÞ mμ chñ së h÷u cã trong doanh nghiÖp. 10
 11. KÕt cÊu BTKTS Tμi s¶n vμ Nguån vèn. C¸c yÕu tè: Tμi s¶n, C«ng nî vμ - Nguån vèn chñ së h÷u. Theo chiÒu däc hoÆc chiÒu ngang - C¸c yÕu tè b¾t buéc kh¸c: - Tªn cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; - Tªn cña b¸o c¸o tμi chÝnh : B¶ng c©n - ®èi kÕ to¸n Ngμy lËp b¸o c¸o. - 11
 12. C¸c yÕu tè cña b¶ng C§KT Tμi s¶n : Lμ nguån lùc do DN kiÓm so¸t vμ cã thÓ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai. Nî ph¶i tr¶ : Lμ nghÜa vô hiÖn t¹i cña DN ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vμ sù kiÖn ®· qua mμ DN ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña m×nh. Nguån vèn chñ së h÷u : - Lμ gi¸ trÞ vèn cña DN; = Gi¸ trÞ Tμi s¶n - Nî ph¶i tr¶ 12
 13. Ph−¬ng ph¸p lËp Nguån sè liÖu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n kú tr−íc - Sè d− cuèi kú cña c¸c TK kÕ to¸n. - Ph−¬ng ph¸p lËp: - Cét ®Çu kú: lÊy sè liÖu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi kú tr−íc; - Cét cuèi kú: c¨n cø vμo sè d− cuèi kú cña c¸c tμi kho¶n kÕ to¸n ®Ó x©y dùng c¸c chØ tiªu t−¬ng øng. 13
 14. L−u ý Mét sè TK ®iÒu chØnh gi¶m (TK dù phßng vμ TK khÊu hao) cã sè d− bªn Cã th× SDCK ®−îc ph¶n ¸nh vμo bªn Tμi s¶n d−íi d¹ng sè ©m. TK 412, 413, 421 nÕu cã sè D− Cã th× ghi d−¬ng, D− Nî th× ghi ©m. TK 131 cã d− Cã th× ph¶n ¸nh vμo chØ tiªu Tr¶ tr−íc cña ng−êi mua phÇn Nguån vèn; TK 331 cã d− Nî th× ph¶n ¸nh vμo chØ tiªu Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n phÇn Tμi s¶n. 14
 15. Giíi thiÖu B¶ng C§KT MÉu B01-DN. Ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000/BTC ngμy 25 th¸ng 10 n¨m 2000. KÕt cÊu cña c¸c phÇn. Bμi tËp minh häa. 15
 16. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tμi s¶n nguån vèn Tμi s¶n l−u ®éng Nî ph¶i tr¶ • Vay ng¾n h¹n • Vèn b»ng tiÒn • Nî nhμ cung cÊp • §Çu t− ng¾n h¹n • Nî kh¸c trong kd. • Ph¶i thu • Vay dμi h¹n • Hμng tån kho Nguån vèn chñ Tμi s¶n cè ®Þnh së h÷u • Nguån vèn kinh doanh, • H÷u h×nh • KÕt qu¶ kinh doanh • V« h×nh • Quü ®Çu t− ph¸t triÓn • Tμi chÝnh • Quü dù phßng … 16
 17. L−u ý TK 412, 413, 421 nÕu cã sè D− Cã th× ghi d−¬ng, D− Nî th× ghi ©m. TK 131 cã d− Cã th× ph¶n ¸nh vμo chØ tiªu Tr¶ tr−íc cña ng−êi mua phÇn Nguån vèn; TK 331 cã d− Nî th× ph¶n ¸nh vμo chØ tiªu Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n phÇn Tμi s¶n. Mét sè TK ®iÒu chØnh gi¶m (TK dù phßng vμ TK khÊu hao) cã sè d− bªn Cã th× SDCK ®−îc ph¶n ¸nh vμo bªn Tμi s¶n d−íi d¹ng sè ©m. 17
 18. Tμi kho¶n 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hμng 131 “Ph¶i thu kh¸ch hμng” 131 “Kh¸ch hμng øng tr−íc - Kho¶n øng tr−íc - Sè tiÒn kh¸ch hμng - Sè TiÒn ph¶i thu - Sè tiÒn ®· thu ®· thanh to¸n øng tr−íc trong kú t¨ng lªn trong kú trong kú D− Cã: Sè tiÒn Kh¸ch D− Nî: Sè tiÒn cßn hμng cßn øng tr−íc ph¶i thu ®Õn cuèi kú ®Õn cuèi kú Tμi s¶n Nguån vèn 18
 19. Tμi kho¶n 331 Ph¶i tr¶ cho nhμ cung cÊp 131 “Ph¶i tr¶ nhμ cung cÊp 331 “øng tr−íc cho ng−êi b¸n” - Sè TiÒn øng tr−íc Kho¶n øng tr−íc - Sè TiÒn ®· tr¶ - Sè TiÒn ph¶i tr¶ ®· ®−îc thanh cho ng−êi b¸n trong kú t¨ng lªn trong kú to¸n trong kú trong kú D− Nî: Sè tiÒn cßn D− Cã: Sè tiÒn cßn øng tr−íc cho ng−êi ph¶i tr¶ ®Õn cuèi kú b¸n®Õn cuèi kú Tμi s¶n Nguån vèn 19
 20. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Kh¸i niÖm: Lμ b¸o c¸o tæng hîp ph¶n ¸nh t×nh h×nh vμ kÕt qu¶ kinh doanh trong mét kú ho¹t ®éng cña DN chi tiÕt cho c¸c ho¹t ®éng chÝnh vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c; t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp vÒ c¸c kho¶n thuÕ vμ c¸c kho¶n kh¸c. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản