Chương 5: Đại cương về kim loại

Chia sẻ: Nguyễn Tiến Tùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
191
lượt xem
48
download

Chương 5: Đại cương về kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do trong kim loại gây ra? A. Ánh kim B. Tính dẻo C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Đại cương về kim loại

 1. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô Chương 5. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI 1.Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do trong kim loại gây ra? B. Tính dẻo C. Tính cứng D. Tính dẫn điện, dẫn A. Ánh kim nhiệt 2.Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây không đúng? A. Khả năng dẫn điện vã dẫn nhiệt Ag> Cu> Al > Fe B. Tỉ khối của Li< Fe < Os C. Nhiệt độ nóng chảy của Hg< Al < W D. Tính cứng của Cs> Fe> Cr 3. Kiểu mạng tinh thể nào thường có nhiệt độ nóng chảy thấp: A. Mạng tinh thể phân tử. B. Mạng tinh thể nguyên tử. C. Mạng tinh thể ion. D. Mạng tinh thể kim loại 4.Nhúng một miếng kim loại M vào dung dịch CuSO4, sau một lúc đem cân lại thấy miếng kim loại có khối lượng lớn hơn so với trước phản ứng. M không thể là : A. Al B. Fe C. Zn D. Ni 5. Nhúng thanh kim loại R chưa biết hoá trị vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO 4. Phản ứng xong nhấc thanh R ra thấy khối lượng tăng 1,38 gam. Kim loại R là A. Al B. Fe C. Zn D. Mg 6.Đem ngâm miếng kim loại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. Nếu thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4 thì sẽ có hiện tượng gì ? A. Lượng khí bay ra không đổi B. Lượng khí thoát ra nhiều hơn C. Lượng khí thoát ra ít hơn D. Lượng khí sẽ ngừng thoát ra (do kim loại đồng bao quanh miếng sắt) 7.Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Có thể dùng chất nào để loại bỏ tạp chất: A. Bột Fe dư B. Bột Cu dư C. Bột Al dư D. Na dư 8.Cho các mẫu kim loại: sắt tráng kẽm (1), sắt tráng nhôm (2), sắt tráng thiếc (3). Khi bị xây xát vào lớp sắt bên trong thì ở mẫu nào sắt bị ăn mòn trước? A. Mẫu (1) B. Mẫu (2) C. Mẫu (3) D. Cả ba mẫu 9. Cặp chất không phản ứng với nhau là: A. B. C. D. 10. Từ AgNO3 điều chế Ag người ta không dùng phương pháp: A. Nhiệt phân AgNO3 B. Điện phân dung dịch AgNO3 C. Điện phân nóng chảy AgNO3 D. Dùng Zn để khử ion 11. Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta thường dùng phương pháp nào sau đây? A. Cách li kim loại với môi trường B. Dùng hợp kim chống gỉ C. Dùng chất ức chế sự ăn mòn D. Dùng phương pháp điện hóa 12.Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Hỏi M là: A. Fe B. Al C. Zn D. Cu 13.Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam CdSO 4. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là : A. 60g B. 40g C. 80g D. 100g 14.Chỉ ra những chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO3)2 A. Na2CO3; Na3PO4; NaHCO3 B. KOH; KCl; K2CO3 C. NaOH; Na2CO3; Ca(OH)2 vừa đủ D. HCl; NaCl; Na3PO4 15. Có thể loại trừ độ vĩnh cửu của nước bằng cách : A. Đun sôi nước B. Thổi khí CO2vào nước C. Chế hóa nước bằng nước vôi D. Cho Na2CO3 hoặc Na3PO4 16.Nhóm những chất nào có thể tạo ra FeCl2 bằng phản ứng trực tiếp? A. B. 1
 2. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô C. D. 17. Nhúng thanh kim loại M có hóa trị 2 vào dd CuSO4, sau 1 thời gian lất thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05% .Mặt khác nhúng thanh kim loại tên vào dd Pb(NO3)2 sau 1 thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% .Biết rằng , sô 1mol CuSO 4, Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau .Xác định M? A. Zn B. Fe C. Mg D. Ni chất nào có tác dụng với HNO3 cho ra khí ? 18. Trong 3 oxit : A. Chỉ có B. Chỉ có D. Chỉ có C. 19. Để điều chế Fe(NO3 )2 có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau : A. B. C. D. 15. Chỉ dùng 1 hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung dịch đó là: A. B. C. D.HCl 16. Cho 4 kim loại Mg, Al, Fe, Cu và 4 dung dịch . Kim loại khử được các cation trong dung dịch các muối trên là: A. Al B. Fe C. Mg D. A,B,C sai 17.Hiện tượng thép, một hợp kim có nhiều ứng dụng nhất của sắt bị ăn mòn trong không khí ẩm, có tác hại to lớn cho nền kinh tế , thép bị oxi hoá trong không khí ẩm có bản chất là quá trình ăn mòn điện hoá học. Người ta bảo vệ thép bằng cách : A. Gắn thêm một mẫu Zn hoặc Mg vào thép. B. Mạ một lớp kim loại như Zn , Sn, Cr lên bề mặt của thép C. Bôi một lớp dầu,mỡ (parafin) lên bề mặt của thép D. A, B, C đúng chất nào có tác dụng với HNO3 cho ra khí ? 18.Trong 3 oxit : A. Chỉ có B. Chỉ có D. Chỉ có C. 19.Cho một lá đồng có khối lượng 10g vào 250g dung dịch AgNO 3 4%. Khi lấy lá đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng lá đồng sau phản ứng là bao nhiêu? A. 10,76g B. 11,76g C. 5,38g D. 21,52g 20.Hoà tan một oxt kim loại X hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 10% ta thu dung dịch muối nồng độ 11,8%. X là kim loại nào sau đây: A. Cu B. Fe C. Ba D. Mg 21. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dd CuSO 4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, sấy khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8g. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 là bao nhiêu? A. 0,6M B. 0,7M C. 0,5M D. 1,5M 22.Những chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng tạm thời? A. NaCl B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. H2SO4 23.Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở c C. 1,5A atôt. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là giá trị nào dưới đây? A. 3,0A B. 4,5A C. 1,5A D. 6,0A 24.Ngâm một thanh Zn vào 100ml dung dịch AgNO 3 0,1M đến khi AgNO3 tác dụng hết, thì khối lượng thành Zn sau phản ứng so với thanh Zn ban đầu sẽ A. giảm 0,755 gam B. tăng 1,08 gam C. tăng 0,755 gam D. tăng 7,55 gam 25.Nhúng một thanh Fe vào dd HCl, nhận thấy thanh Fe sẽ tan nhanh n ếu ta nh ỏ thêm vào dd m ột vài giọt A. dung dịch B. dung dịch C. dung dịch D. dung dịch 26.Cho ít bột Fe vào dung dịch dư, sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X gồm dư C. dư A. B. D. 27.Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp một dung dịch chứa các ion . Thứ tự điện phân xảy ra ở catôt là A. B. C. D. 2
 3. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 28.Trường hợp nào dưới đây là ăn mòn điện hoá? A. Gang, thép để lâu trong không khí ẩm B. Kẽm nguyên chất tác dụng với dung dịch loãng C. Fe tác dụng với khí clo D. Natri cháy trong không khí 29.Cặp kim loại Al – Fe tiếp xúc với nhau và được để ngoài không khí ẩm thì kim loại nào bị ăn mòn và dạng ăn mòn nào là chính? A. Al bị ăn mòn điện hoá B. Fe bị ăn mòn điện hoá C. Al bị ăn mòn hoá học D. Al, Fe bị ăn mòn hoá học 30.Điện phân một dung dịch chứa hỗn hợp gồm với điện cực trơ có màng ngăn. Kết luận nào dưới đây không đúng? A. Kết thúc điện phân, pH của dung dịch tăng so với ban đầu B. Thứ tự các chất bị điện phân là C. Quá trình điện phân đi kèm với sự tăng pH của dung dịch D. Quá trình điện phân đi kèm với sự giảm pH của dung dịch 31. Điều kiện cần và đủ để xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá là A. các điện cực có bản chất khác nhau B. các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc gián tiếp thông qua các dây dẫn C. các điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li D. các điện cực phải có bản chất khác nhau, tiếp xúc với nhau và cùng ti ếp xúc v ới dd ch ất điện li 32. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học? A. Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện B. Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều C. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học D. Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá 33.Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh, được gọi chung là A. sự ăn mòn kim loại B. sự ăn mòn hoá học C. sự khử kim loại D. sự ăn mòn điện hoá một dịch muối 34.Ngâm lá Niken trong các dung loãng các sau: . Niken sẽ khử được các muối A. B. C. D. 35.Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là A. 80 gam. B. 100 gam. C. 40 gam. D. 60 gam. 36. Có phương trình hoá học sau: Phương trình nào dưới đây biểu thị sự oxi hoá cho phản ứng hoá học trên? A. B. C. D. 37.So sánh thể tích NO thoát ra trong 2 trường hợp sau : 1: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120ml dung dịch HNO3 1M (TN1) 2: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5 M. (TN2) A. TN1 > TN2 B. TN1 = TN2 C. TN1 < TN2 D. A và C 38.Có 3 mẫu hợp kim: . Hoá chất có thể dùng để phân biệt 3 mẫu hợp kim này là A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. dung dịch H2SO4 loãng D. dung dịch MgCl2 39. Chỉ được dùng nước, nhận biết được từng kim loại nào trong các bộ ba kim loại sau đây ? A. Al, Ag, Ba B. Fe, Na, Zn C. Mg, Al, Cu D. A và B 40. Chỉ dùng 1 hóa chất có thể nhận biết được các dd bị mất nhãn: Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl. Hóa chất đó là: B. Dung dịch BaCl2 C. Dung dịch AgNO3 A. Quỳ Tím D. BaCO3 3
 4. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 41.Cho Có 4 kim loại Mg, Ba, Zn, Fe. Nếu chỉ dùng dd H2SO4 loãng thì có thể nhận biết bao nhiêu kim loại? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 42.Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch A. Quỳ tím nước brom 43. Để phân biệt 3 kim loại Al, Cu, Fe, người ta dùng thuốc thử : B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. Dung dịch FeCl2 A. H2O 44. Dùng thuốc thử nào sau để nhận biết các chất riêng biệt sau B. Quỳ tím và BaSO4 C. Nước A. Quỳ tim D. AgNO3 45.Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 (loãng). Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch này là: A. Na2CO3 B. Nhôm C. CaCO3 D. Quỳ tím 46.Có 5 ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch loãng và . Chọn một trong các hoá chất sau để có thể phân biệt từng chất trên : A. NaOH B. Quỳ tím C. D. 47. Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng : . Chỉ dùng 1 hóa chất nào phân biệt được 4 dung dịch trên A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCl D. Dung dịch BaCl2 C. Khí CO2 48. Có 3 ống nghiệm không nhãn đựng 3 dung dịch axit đặc riêng biệt là . Nếu chỉ dùng một hoá chất để nhận ra các dung dịch trên thì dùng chất nào sau đây: A. Fe B. Al C. Cu D. dd AgNO3 49.Cho 4 cặp oxi hoá - khử: . Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là A. . B. C. D. Chương 6 . KIM LOAÏI NHÓM I A , II A và NHÔM 1. Kim loaïi kieàmcoù theåñöôïc ñieàucheátrongcoângnghieäptheocaùchnaøosauñaây: A. Nhieätluyeän B. thuyûluyeän C.ñieänphaânnoùngchaûy D. ñieänphaândungdòch 2. Caùckim loaïi kieàmcoù nhieätñoänoùngchaûy,nhieätñoäsoâi, ñoäcöùngthaápvì: A. Do caáutaïo maïngtinh theålaäpphöôngtaâmkhoái, töôngñoái roãng. B. Do caùc kim loaïi kieàm coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát trong chu kyø, caùc nguyeântöû lieânkeátvôùi nhaubaènglöïc lieânkeátyeáu C. Do caáutaïo maïngtinh theålaäpphöôngtaâmdieän,töôngñoái roãng. D.A,B ñuùng. 3. ÑeåbaûoquaûnNa trongphoøngthí nghieämngöôøi ta duøngcaùchnaøosauñaây? A. NgaâmtrongnöôùcB. Ngaâmtrongdaàuhoûa C. Ngaâmtrongröôïu D. Baûo quaûn trongkhí NH3 5. Caùckim loaïi kieàmcoù kieåumaïngtinh theå: A. Laäp phöôngtaâmkhoái B. Luïc phöôngchaëtkhoái C. Laäp phöôngtaâmdieän D. Caû bakieåutreân 6. Cho sô ñoàchuyeånhoaùsau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. CaùcchaátA,B,C laø: A. NaCl, NaOH vaø Na2CO3 C. KCl, KOH va ø K 2CO3 B. CaCl2, Ca(OH)2 vaøCaCO3 D. caûba caâuA,B,C ñeàuñuùng 4
 5. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 7. X,Y,Z laø caùchôïp chaátvoâ cô cuûamoätkim loaïi, khi ñoátnoùngôû nhieätñoä cao cho ngoïn löûamaøuvaøng: X + Y → Z + H2O; Y → Z + H2O + E E + X → Y hoaëcZ (E laø hôïp chaátcuûacacbon) X,Y,Z, E laànlöôït laø nhöõngchaátnaøosauñaây: A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C. NaOH, NaHCO3, CO2 , Na2CO3 B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 D. NaOH, Na2CO3 , CO2, NaHCO3 8. Cho 2,24 lít khí CO2 (ñktc) haápthuï hoaøn toaøn bôûi 150ml dd NaOH 1M. Khoái löôïng muoái thuñöôïc laø: A. 4,2g B. 5,3g C.8,4g D. 9,5g 9. Tieánhaønhñieänphaânnoùngchaûymuoái cloruacuûamoätkim loaïi maïnh.ÔÛ anotthu ñöôïc 3,36l khí Cl2(ñktc) vaøôû catotthuñöôïc 11,7gkim loaïi. Kim loaïi coù trongmuoáilaø A. Na B. K C.Ca D. Ba 10. Hoaø tan 4g hh goàmFe vaø moät kim loaïi hoaù trò II vaøo dd HCl ñöôïc 2,24l khí H2 (ñktc). Neáu chæduøng 2,4g kim loaïi hoaù trò II cho vaøo dd HCl thì duøng khoângheát 500ml dd HCl 1M. Kim loaïi hoaùtrò II laø: A. Ca B. Mg C.Ba D. Be 11. Hợp chất nào sau đây là thành phần chính của thạch cao? A. B. C. D. 12. ThaønhphaànchínhcuûaquaëngÑoâloâmítlaø: A. CaCO3.MgCO3 B. FeO.FeCO3 C.CaCO3.CaSiO3 D. Taátcaûñeàusai 13. Phöôngphaùpnaøocoù theådaäptaétngoïn löûakhi ñaùmchaùycoù chöùamagieâkim loaïi ? A. PhunCO2 B. Thoåi gioù C.Phuûcaùt D. Phunnöôùc 14. Một cốc nước có chứa : .Nước trong cốc là: A. Nước mềm B. Nước cứng tạm thời C. Nước cứng vĩnh cửu D. Nước cứng toàn phần 15. Moät coác nöôùc chöùa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl- vaø d mol HCO-3 . Bieåu thöùc lieân heägiöõaa,b,c,d A. a+b=c+d B. 3a+3b=c+d C.2a+2b- +d=0 c D. 2a+2b- -d =0 c 2+ 2+ - 16. Trong moätcoác nöôùc chöùaa mol Ca , b mol Mg vaø d mol HCO 3 . Neáuchæduøngnöôùc voâi trong noàngñoä p mol/l ñeålaømgiaûmñoä cöùngtrong coác, thì ngöôøi ta thaáykhi cho V lít nöôùcvoâi trongvaøo, ñoäcöùngbình laø beùnhaát.Bieåuthöùclieânheägiöõaa,b,plaø: A. V= (b+a)/p B. V= (2a+b)/p C.V= (3a+2b)/2p D. V= (2b+a)/p 17. Coù 4 dungdòch trong suoát, moãi dungchæchöùamoätloaïi cation vaø moätloaïi anion. Caùc loaïi ion trongcaû4 dungdòchgoàmBa2+, Mg2+, Pb2+, Na+, Cl-, CO32-, NO3-. Ñoù laø 4 dungdòchgì? A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 C. BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3 B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 D. Mg(NO3 )2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4 18. Moät maãu nöôùc cöùng vónh cöûu coù 0,03mol Ca2+, 0,13 mol Mg2+, 0,02mol Cl- vaø a mol SO42-. Tìm a? A. 0,12mol B. 0,15mol C.0,04mol D. 0,05mol 19. Cho dd X chöùacaùcion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muoán taùchñöôïc nhieàucation ra khoûi dd X maøkhoângñöa ion laï vaøodungdòch , ta coù theåcho dd X taùcduïngvôùi caùcchaát naøotrongcaùcchaátsau: A. DungdòchK 2CO3 vöøañuû C. DungdòchNa2SO4 vöøañuû B. dungdòchNaOH vöøañuû D. dungdòchNa2CO3 vöøañuû 20. Dung dòch A coù chöùa5 ion : Mg2+, Ca2+, Ba2+ vaø 0,1 mol Cl- vaø 0,2 mol NO3-. TheâmdaànV lít dungdòchK 2CO3 1M vaøodungdòchA ñeánkhi ñöôïc löôïng keáttuûalôùn nhaát.V coù giaùtrò laø A. 150ml B. 300ml C.200ml D. 250ml 5
 6. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 21. Hoaø tan maãu hôïp kim Ba-Na vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch A vaø coù 13,44 lít khí H2 bay ra(ñktc). Caànduøngbaonhieâuml dungdòchHCl 1M ñeåtrunghoaøhoaøntoaøn1/10dungdòchA? A. 750ml B.600ml C.40ml D. 120ml 22. Hoaø tan hoãn hôïp Ba vaø K theo tyû leä soá mol 2:1 vaøo H2O dö thu ñöôïc dung dòch A vaø 2,24lít khí ôû ñktc. Cho 1,344lít khí CO2 ôû ñktchaápthuï heátvaøodungdòchA. Khoái löôïng keát tuûataïo thaønhlaø: A. 15,67gam B.11,82gam C.9 85gam D. Ñaùpaùnkhaùc 23. Coù theåloaïi tröø ñoäcöùngcuûanöôùcvì: o A. Nöôùc soâi ôû 100 C B. Khi ñun soâi ñaõ laømtaêngñoä tan cuûacaùc chaátkeáttuûa C. Khi ñun soâi caùc chaátkhí bay ra. D. Cation Mg2+ vaø Ca2+ keát tuûadöôùi daïng hôïp chaátkhoângtan. 24. Cho 112ml khí CO2 (ñktc) bò haápthuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch Ca(OH)2 ta thu 0,1g keáttuûa. Noàngñoämol/l cuûadungdòchnöôùcvoâi laø : A. 0,05M B. 0,005M C.0,002M D. 0,015M 25. Theåtích dungdòchNaOH 2M toái thieåuñeåhaápthuheát5,6l khí SO2(ñktc) laø: A. 250ml B. 125ml C.500ml D. 275ml 26. Trong moätbình kín dungtích 15l, chöùañaàydd Ca(OH)2 0,01M. Daãnvaøo bình moätsoámol CO2 coù giaù trò 0,12mol nco2 ≤ 0.26 mol thì khoái löôïng m gamraénthu ñöôïc seõ coù giaù trò ≤ lôùn nhaátvaønhoûnhaátlaø: A. 12 gam≤ m ≤ 15 gam C. 0,12 gam ≤ m ≤ 0,24gam B. 4 gam≤ m ≤ 12 gam D. 4 gam ≤ m ≤ 15 gam 27. Cho 4.48l CO2(ñktc) haápthuï hoaøntoaønbôûi 40l dungdòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc 12 gamkeát tuûa.Vaäy noàngñoämol/l cuûadungdòch Ca(OH)2 laø : A. 0,0175M B.0,004M C.0,006M D. Ñaùpaùnkhaùc 28. Cho V lít khíCO2 ôû ñktc, haápthuï hoaøntoaønbôûi 2 lít dungdòch Ba(OH)2 0,015M ta thaáy coù 1,97gBaCO3 keáttuûa.Theåtích V coù giaùtrò naøotrongsoácaùcgiaùtrò sauñaây: A. 0,224lít B.1,12lít C.0,224lít hoaëc1,12lít D. Ñaùpaùnkhaùc 29. Cho V lít khí CO2 (ñktc) haápthuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch A (ñöôïc pha cheákhi cho 11,2 gamCaO vaøonöôùc) thì thu ñöôïc 2,5gkeáttuûa.Theåtích V coù giaùtrò naøotrongsoácaùcgiaù trò sau? A. 0,56l hoaëc1,12l B. 0,672l hoaëc0,224l C. 0,56l hoaëc8,4 l D. Ñaùpaùnkhaùc. 30. Cho 2,688lít CO2 (ñktc) haápthuï hoaøntoaønbôûi 200ml dungdòch NaOH 0,1M vaø Ca(OH)2 0,1 M. Toångkhoái löôïng caùcmuoáithuñöôïc laø: A. 1,26gam B.0,2 gam C.1,06gam D. Ñaùpaùnkhaùc 31. hoãn hôïp X goàm 2 kim loaïi kieàm vaø 1 kim loaïi kieàm thoå tan hoaøn toaøn vaøo trong nöôùc, taïo ra dd C vaø giaûi phoùng 0,06 mol H2. Theå tích dung dòch H2SO4 2M caàn thieát ñeå trunghoaødungdòchC laø: A. 120ml B.30ml C.1,2lít D. 0,24lít 32. Ñem ñieänphaân200ml dd NaCl 2M (d = 1,1 g/ml) vôùi ñieäncöïc trô coù maøngngaênxoáp. Khi ôû anotthoaùtra 2,24l khí ôû ñktc thì ngöngñieänphaân.Cho bieátnoàngñoä phaàntraêmcuûa dungdòchNaCl sauñieänphaân: A. 8% B. 10% C.5,5% D. Ñaùpaùnkhaùc 33. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiền thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là: A. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr D. Sr và Ba 34. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A, trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính m A. 2,3 g B. 4,6g C. 6,9g D. 9,2g 6
 7. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 35. Hòa tan hoàn toàn 1,44g kim loại R hóa trị II bằng 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hòa axit dư cần dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm kim loại R : A. Zn B. Fe C. Mg D. Ni 36.Hòa tan 27.4g Ba vào 100ml dd hỗn hợp HCl 2M và CuSO4 3M .Khối lượng kết tủa thu được là A. 33.1g B. 46.6g C. 12.8g D. 56.4g 37 Hai kim loaïi A,B keátieápthuoäcphaânnhoùmchínhnhoùmIIA. Laáy 0,88gamhoãnhôïp hoaø . tan heátvaøo dd HCl dö taïo 0,672 ml khí H2 ( ñktc) vaø khi coâ caïn thu ñöôïc m gammuoái . Hai kim loaïi vaøgiaùtrò m laø: A. Mg vaøCa. 3,01g B. Ca vaøSr. 2,955g C. Be vaøMg. 2,84g D. Sr vaøBa. 3,01g 38 Cho dd X chöùa3,82ghoãnhôïp 2 muoái sunphatcuûamoätkim loaïi kieàmvaø moätkim loaïi . hoaù trò II. Theâmvaøo dung dòch X moät löôïng vöøa ñuû dd BaCl2 thì thu ñöôïc 6,99g keát tuûa. Neáuboûloïc keáttuûaroài coâcaïn dungdòchthì ñöôïc löôïng muoáikhanthuñöôïc laø: A. 3,17g B. 3,27g C.4,02g D. 3,07g 39. Hoaø tan hoaøntoaønhoãnhôïp X goàm14,2g muoái cacbonatcuûahai kim loaïi ôû hai chu ky keá tieápthuoäcnhoùmIIA baèngdd HCl dö ñöôïc 3,584l khí CO2 (ñktc) vaø dungdòch Y. Hai kim loaïi laø: A. Ca vaø Sr B. Be vaøCa C. Mg vaøCa D. Sr vaøBa 40. Hoaø tan 1,7g hoãn hôïp kim loaïi A ôû nhoùm IIA vaø Zn vaøo dd HCl thu ñöôïc 0,672l khí (ñktc). Maët khaùcñeåhoaøtan1,9g A thì duøngkhoângheát200ml dungdòchHCl 0,5M. Kim loaïi A laø : A.Ca B. Cu C.Mg D. Sr 41. Hoãn hôïp X goàmhai muoái clorua cuûa hai kim loaïi kieàmthoåthuoächai chu kyø keá tieáp. Ñieän phaân noùng chaûy heát 15,05g hh X ñöôïc 3,36l(ñktc) ôû anot vaø m gamkim loaïi ôû catot.Giaù trò m laø: A. 2,2g B. 4,4g C.3,4g D. 6g 42. Hoaø tan1,8gmuoái sunfatmoätkim loaïi nhoùmIIA trongnöôùc, roài phaloaõngcho ñuû50ml dungdòch. Ñeå pöù heátvôùi dd naøy caàn20ml dd BaCl2 0,75M. Coângthöùc vaø noàngñoä cuûa muoáisunfatlaø A. CaSO4. 0,2M B. MgSO4. 0,02M C.MgSO4. 0,3M D.SrSO4. 0,03M 43. Caâuphaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùng: A. Nhoâmcoù khaûnaêngtanñöôïc trongdungdòchaxit vaødungdòchbazô. B. Nhoâm coù khaûnaêngtaùcduïngñöôïc vôùi nöôùcôû ñieàukieänthöôøng. C. Vaätlaømbaèngnhoâmcoù khaûnaêngtaùcduïngñöôïc vôùi nöôùcôû nhieätñoäcao. D. Ngöôøi ta coù theåduøngthuøngbaèngnhoâmñeåchuyeânchôû dd HNO3 ñaëcnguoäi vaø H2SO4 ñaëcnguoäi. 44. Caâuphaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùngveàtính chaátvaätlyù cuûanhoâm: A. Nhoâmlaø kim loaïi nheï, maøutraéngbaïc vaø coù nhieätñoä noùngchaûykhoângcao laém. B. Nhoâmraátdeûocoù theådaùtthaønhtöønglaù nhoâmraátmoûng. C. Nhoâmcoù caáutaïo maïng laäp phöôngtaâmdieän, maätñoä electontöï do töông ñoái lôùn neânkhaûnaêngdaãnñieäntoát. D. Nhoâmcoù khaûnaêngdaãnñieäntoáthôn Cu nhöngdaãnñieänkeùmhôn ñoàng. 45. Criolit Na3AlF6 ñöôïc theâmvaøo Al 2O3 noùng chaûy ñeå saûn xuaát nhoâmvì lyù do gì sau ñaây? A. Laøm giaûmnhieätñoänoùngchaûycuûaAl 2O3 cho pheùpñieänphaânôû to thaápnhaèm tieátkieïâmnaênglöôïng B. LaømtaêngñoädaãnñieänAl 2O3 noùngchaûy C. Taïo moätlôùp ngaêncaùchñeåbaûoveänhoâmnoùngchaûykhoûi bò oxi hoaù. D. Caû A,B,C ñeàuñuùng. 46. Nhoâmcoù caáutruùcmaïngtinh theå: A. Laäpphöôngtaâmkhoái C. Luïc phöôngchaëtkhít 7
 8. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô B. Laäpphöôngtaâmmaët(taâmdieän) D. Caáutruùctinh theåkieåukim cöông 47. Hoaø tan heát hoãn hôïp cuøng moät löôïng Na vaø Al laàn löôït trong H2O, dung dòch NaOH, dungdòchHCl ñöôïc laànlöôïc V 1, V 2, V 3 lít khí H2 ôû cuøngñieàukieän. Ñieàunaøosaulaø ñuùng: A. V 1 =V 2 khaùcV 3 B. V 2 =V 3 khaùcV 1 C .V 1 khaùcV 2 khaùcV 3 D. V 1=V2=V3 48 Ñeåthuñöôïc keáttuûaAl(OH)3 ngöôøi ta duøngcaùchnaøosauñaây: A. Cho töø töø dd NaOH vaøodd AlCl3. B. cho nhanhdd NaOH vaøodd AlCl3 C. Cho dd NH3 dö vaøodd AlCl3. D. ÑaùpaùnA vaøC. 49. Coù Bao nhieâuloaïi khí thu ñöôïc khi cho caùc hoaù chaátraén hay dung dòch sau ñaây phaûn öùngvôùi nhau: Al, FeS, HCl, NaOH, (NH4)2CO3? A. 2 B.3 C.4 D.5 50. Hieäntöôïngquansaùtñöôïc khi cho töø töø dungdòchNaOH vaøodungdòchAl 2(SO4)3 cho tôùi dö: A.Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûatanngay. B. Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûataêngdaànñeáncöïc ñaïi vaø sau ñoù keáttuûatanra cho ñeánheát,dungdòchtrôûneântrongsuoát. C. Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûataêngdaànñeáncöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieänkeáttuûa. 51. Hieän töôïng quan saùt ñöôïc khi cho töø töø dung dòch NH3 vaøo dung dòch Al(NO3)3 cho tôùi dö: A.Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûatanngay. B. Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûataêngdaànñeáncöïc ñaïi vaø sau ñoù keáttuûatanra cho ñeánheát,dungdòchtrôûneântrongsuoát. C. Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûataêngdaànñeáncöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieänkeáttuûa 52. Hieäntöôïng quansaùtñöôïc khi cho töø töø dungdòchAlCl3 vaøodungdòchNaOH cho tôùi dö: A.Xuaáthieänkeát tuûamaøutraéng,löôïng keát tuûatan ngay, sau ñoù laïi xuaáthieänkeát tuûa. B. Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûataêngdaànñeáncöïc ñaïi vaø sau ñoù keáttuûatanra cho ñeánheát,dungdòchtrôûneântrongsuoát. C. Xuaáthieänkeáttuûamaøutraéng,löôïng keáttuûataêngdaànñeáncöïc ñaïi. D. Xuaát hieän keát tuûa keo maøu traéng, keát tuûa tan ra cho ñeán heát sau ñoù laïi xuaát hieänkeáttuûa 53. Trường hợp nào sau đây khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa: A. Cho 1 lượng dư NaOH vào dung dịch AlCl3 B. cho lượng dư AlCl3vào dung dịch NaOH C. Cho từ từ HCl vào dung dịch NaAlO2 cho đến dư D. Cho 1 lượng NaAlO2vào lượng dư H2SO4 54. Troän 5,4g Al vôùi 4,8g Fe2O3 roài nung noùng ñeå thöïc hieâïn phaûnöùng nhieätnhoâm.Sau phaûnöùngngöôøi ta thuñöôïc m gamhoãnhôïp raén. Giaù trò cuûam laø: A. 2,24g B.4,08g C.10,2g D. 0,224g 55. Al(OH)3 laø hidroxit löôõngtính, phaûnöùngnaøosauñaâychöùngminhñöôïc tính chaátñoù ? (1) Al(OH)3 +3HCl → AlCl3 + 3H2O (2) Al 2(SO4)3 +6NH3+6H2O → 2Al(OH)3 +3(NH4)2SO4 (3) 2Al(OH)3 → Al 2O3 + 3H2O (4) NaAlO2+HCl +H2O → Al(OH)3 +NaCl (5) Al(OH)3 +KOH → KAlO2 +2H2O A. 1,2 B.1,2,4 C.1,5 D. 1,3,5 56. Roùt 100ml dd NaOH vaøo200ml dd AlCl3 0,2M. Laáy keáttuûasaáykhoâroài nungñeánkhoái löôïng khoângñoåi, thuñöôïc 1,53gchaátraén.Noàngñoämol/l cuûadungdòchNaOH coù theålaø: 8
 9. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. 1M hay1,3M B.0,9M hay1,3M C.0,9M hay1,1M D. Caû A,B,C ñeàusai 57. Cho n mol Ba vaøo 100ml dd AlCl3 1M. Khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 4,68g keát tuûa. Giaù trò cuûan laø: A. 0,09 B.0,17 C.0,32 D. A,B ñeàuñuùng 58. Moät dd chöùa a mol NaOH taùc duïng vôùi dd chöùa b mol AlCl 3. Ñieàu kieän ñeå thu ñöôïc keáttuûasaupöù laø: A. a > 4b B. a =4b C. a =3b D. 0 < a < 4b 59.Cho dung dịch chứa x mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Tỉ lệ T= x/y phải như thế nào để thu được kết tủa ? A. T = 0,5 B. T = 1 C. T > 1/4 D. T < 1/4 60. dd chöùaa mol NaAlO2 td vôùi dd chöùab mol HCl. Ñieàu kieän ñeåsau pöù ñöôïc löôïng keát tuûalôùn nhaátlaø: A. a=b B.0
 10. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. 50% B. 75% C. 65% D. Ñaùp aùn khaùc 71. Hòa tan hoàn toàn 0,54gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch A.Thêm V lít dung dịch NaOH0,1M cho đến khi kết tủa tan trở lại một phần . Nung kết tủa đến khối lượng không đổi ta được chất rắn nặng 0,51gam . V có giá trị là: A. 1,1 lít B. 0,8 lít C. 1,2 lít D. 1,5 lít 72. Cho 16,7g hợp kim của Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng Al trong hợp kim là : A. 58,38% B. 24,25% C. 16,17% D. 8,08% 73 Cho Al vaøodd HNO3 vöøañuû0,9 mol N2O . Tìm soámol Al ñaõphaûnöùng . A. 2,7 mol B. 2,4 mol C. 1,8 mol D. 0,9 mol 74. Cho 0,5 mol HCl vaøodd KAlO2 thuñöôïc 0,3 mol keáttuûa.Soá mol KAlO2 trongdungdòchlaø A. 0,5 mol B. 0,4 mol C. 0,35mol D. 0,25mol 75 Cho 7,3 gamhôïp kim Na-Al vaøo50gamnöôùcthì tanhoaøntoaønñöôïc 56,8gamddX . . Khoái löôïng Al laø A. 3,942gam B. 2,68gam C. 2,7 gam D. 4,392gam 76 Cho m gamhh goàmNa vaø Al vaøo nöôùc dö ñöôïc 4,48 lít khí (ñktc) ñoàngthôøi coøn dö 10 . gamAl. Tính m A. 12,7gam B. 15 gam C. 5 gam D. 19,2gam 77 Cho m gamNa vaøo50ml dd AlCl 3 1M, phaûnöùnghoaøntoaønñöôïc dd X , 1,56gamkeáttuûa . Y vaøkhí Z. Thoåi CO2 dö vaøodd X laïi thaáyxuaáthieäntheâmkeáttuûa. Khoái löôïng Na banñaàulaø A. 4,14gam B. 1,14gam C. 4,41gam D. 2,07gam 78 Cho 1,05 mol NaOH vaøo 0,1 mol Al 2(SO4)3. Hoûi soá mol NaOH trong dd sau phaûnöùng laø . baonhieâu A. 0,45mol B. 0,25mol C. 0,75mol D. 0,65mol 79 Coù hh nhoâmvaø moät oxit saét. Sau phaûn öùng nhieät nhoâmthu ñöôïc 96,6 g chaát raén. . Hoaøtanchaátraéntrongdd NaOH dö thuñöôïc 6,72lít khí ñktcvaøcoønlaïi moätphaànkhoângtan A. Hoaø tanhoaøntoaønA trongdd H2SO4 ñaëcnoùngthuñöôïc 30,24lít khí B ñktc. Xaùc ñònhcoângthöùccuûasaétoxit. A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Khoângxaùcñònhñöôïc 80 Cho 17,04ghh X goàm3 kim loaïi :Al, Mg, Cu td hoaøntoaønvôùi O2 dö thu ñöôïc 26,64ghh Y. . Ñeåhoaøtanhoaøntoaønhh Y caànít nhaátbaonhieâuml dungdòchchöùahoãnhôïp 2 axit HCl 0,6 M vaøH2SO4 0,3 M A. 1000ml B. 100ml C. 500ml D. Ñaùpaùnkhaùc SAÉT (Fe) 1. Tính chaátvaätlyù naøosauñaâykhoângphaûi cuûasaét A. Kim loaïi naëngkhoùnoùngchaûy B. Maøu vaøng naâu,deûo,deåreøn C. Daãnñieänvaønhieättoát D. Coù tính nhieãmtöø 2. Caáuhìnhe naøosauñaâyvieátñuùng? A. 26Fe: [Ar] 4S13d7 B. 26Fe2+: [Ar] 4S23d C. 26Fe2+: [Ar] 3d 4S2 D. 26Fe3+: [Ar] 3d5 4 1 3. Ñeå 28 gamboätsaétngoaøi khoângkhí moätthôøi gian thaáykhoái löôïng taêngleânthaønh34,4 gam(giaûthieátsaûnphaåmchælaø saéttöø oxít). Tính % saétñaõbò oxi hoùa A. 48,8% B. 60,0% C. 81,4% D. 99,9% 4. Hoaø tan heát cuøng moät löôïng Fe trong dd H2SO4 loaõng (1) vaø dd H2SO4 ñaëc noùng (2) thì theåtích khí sinhra trongcuøngñieàukieänlaø 10
 11. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. (1) baèng(2) B. (1) gaápñoâi (2) C. (2) gaápröôõi (1) D. (2) gaáp ba (1) 5. Hoaø tan heátcuøng moätlöôïng Fe trong dd HCl (1) vaø dd H2SO4 loaõng(2) thì tæleä soá mol hai axit caànduøng A. (1) baèng(2) B. (1) gaápñoâi (2) C. (2) gaápñoâi (1) D. (1) gaáp ba (2) 6. Tröôøng hôïp naøo sau ñaâykhoângphuø hôïp giöõa teânquaëngsaétvaø coângthöùc hôïp chaát saétchínhtrongquaëng A. HematitnaâuchöùaFe2O3 B. Manhetit chöùaFe3O4 C. Xiñerit chöùaFeCO3 D. Pirit chöùaFeS2 7. Cho 20 gamhh Fe vaø Mg taùc duïng heát vôùi dd HCl thaáycoù 1,0 gamkhí hiñroâ thoaùtra. Ñemcoâcaïn dungdòchsauphaûnöùngthì thuñöôïc baonhieâugammuoái khan. A. 50 gam B. 60 gam C. 55,5gam D. 60,5gam 8. Trongcaùcloaïi quaëngsaét, Quaëngchöùahaømlöôïng % Fe lôùn nhaátlaø A. Hematit(Fe2O3) B. Manhetit( Fe3O4 ) C. Xiñerit (FeCO3 ) D. Pirit (FeS2) 9. Hoøa tan moät löôïng FeSO4.7H2O trong nöôùc ñeå ñöôïc 300ml dung dòch. TheâmH2SO4 vaøo 20ml dd treân thì dung dòch hoãn hôïp thu ñöôïc laøm maát maøu 30ml dd KMnO4 0,1M. Khoái löôïng FeSO4. 7H2O banñaàulaø A. 65,22gam B. 62,55gam C. 4,15gam D. 4,51gam Xem laïi10. Cho 16,8 gamNaOH vaøo dd chöùa8 gamFe2(SO4)3, sauñoù theâmtieápvaøo dd treân 13,68 gamAl 2(SO4)3 ñöôïc keát tuûaX, ñemnung keát tuûaX ñeánkhoái löôïng khoângñoåi ñöôïc raénY. Khoái löôïng caùcchaáttrongY laø. A. 6,4 gamFe2O3 vaø 2,04gamAl 2O3 B. 6,4 gamFe2O3 vaø2,04gamAl 2O3 C. 6,4 gamFe2O3 vaø 2,04gamAl 2O3 D. 6,4 gamFe2O3 vaø 2,04gamAl 2O3 11. Moät loaïi oxit saétduøngñeåluyeängang. Neáu khöû a gamoxit saétnaøy baèngCO ôû nhieät ñoä cao ngöôøi ta thu ñöôïc 0,84g Fe vaø 0,448 lít khí CO2 (ñktc). Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit saéttreânlaø: A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. Khoângxaùcñònh ñöôïc 12. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh muoái khan FeSO4 vaø Fe2(SO4)3. Dung dòch thu ñöôïc cho p öù hoaøn toaøn vôùi 1,58 g KMnO4 trong moâi tröôøng axit H2SO4. Thaønh phaàn phaàn traêm theo khoái löôïng cuûaFeSO4 tronghh laø: A. 76% B. 67% C.24% D. Ñaùp aùn khaùc 13. Hoaø tanhoaøntoaønhoãnhôïp FeS vaø FeCO3 baèngmoätlöôïng dungdòchH2SO4 ñaëcnoùng thuñöôïc hoãnhôïp goàmhai khí X ,Y. Coângthöùchoaùhoïc cuûaX, Y laànlöôït laø : A. H2S vaøSO2 B.H2S vaø CO2 C.SO2 vaø CO D. SO2 vaø CO2 14. Cho hh Fe vaø FeS taùcduïngvôùi dd HCl dö thu 2,24lít hoãnhôïp khí (ñktc) coù tyû khoái ñoái vôùi H2 baèng9. Thaønhphaàn% theosoámol cuûaFe tronghoãnhôïp banñaàulaø : A. 40% B. 60% C.35% D. 50% 15. Cho hh X coù khoái löôïng 16,4g boät Fe vaø moät oxit saét hoaø tan heát trong dd HCl dö thu ñöôïc 3,36 lít khí H2(ñktc) vaø dd Y. Cho Y taùc duïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc keát tuûaZ. loïc keát tuûa Z roài röûa saïch sau ñoù nung ñeánkhoái löôïng khoângñoåi thu ñöôïc 20 g chaátraén . Coângthöùcoxit saétñaõduøngôû treânlaø : A. Fe2O3 B. FeO C.Føe3O4 D. Khoângxaùcñònh ñöôïc 16. Cho hoãn hôïp m gam goàm Fe vaø Fe3O4 ñöôïc hoaø tan hoaøn toaøn vaøo dung dòch H2SO4 loaõng thu ñöôïc 6,72 lít khí H2 (ñktc) vaø dd Y. Dung dòch Y laøm maát maøu vöøa ñuû 12,008g KMnO4 trongdd . Giaù trò m laø : A.42,64g B. 35,36g C.46,64g D. Ñaùpaùnkhaùc 11
 12. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 17. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh goàmboät Fe vaø Fe2O3 baèngmoät löôïng dd HCl vöøa ñuû thu ñöôïc 1,12 lít H2(ñktc) vaø dd A. Cho dd A taùcduïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc keáttuûaB, ñem B nungtrongkhoângkhí ñeánkhoái löôïng khoângñoåi thì ñöôïc m g chaátraén. Giaù trò m laø : A. 12g B. 16g C. 11,2g D. keátquaûkhaùc 18. Hoaø tan hoaøn toaøn 10 g hh goàmboät Fe vaø FeO baèngmoät löôïng dd HCl vöøa ñuû thu ñöôïc 1,12 lít H2(ñktc) vaø dd A. Cho dd A taùcduïng vôùi dd NaOH dö thu ñöôïc keáttuûaB, ñem B nungtrongkhoângkhí ñeánkhoái löôïng khoângñoåi thì ñöôïc m g chaátraén. Giaù trò m laø : A. 8g B. 16g C. 10g D. 12g 19. Hoaø tan hoaøntoaønmoätoxit saétA vaøo dd H2SO4 loaõng thu ñöôïc dd B. Dung dòch B coù khaû naênglaøm maátmaøu dd KmnO4 vaø dd Br2, ddB cuõng coù khaû naênglaøm hoaø tan boät Cu. Coângthöùccuûaoxit saétA laø : A. Fe2O3 B. FeO C.Føe3O4 D. Khoângxaùcñònhñöôïc 20. Hoaø tan2,4 g moätoxit saétcaànvöøañuû90ml dungdòchHCl 1M. Coângthöùccuûaoxit saét noùi treânlaø : A. Fe2O3 B. FeO C.Føe3O4 D. Khoângxaùcñònhñöôïc 21. Hoaø tan heát hoãn hôïp goàmFeO, Fe2O3, Fe3O4 baèngdung dòch HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc 4,48lít khí NO2 (ñktc). Coâ caïn dungdòchsauphaûnöùngthuñöôïc 145,2g muoái khan. Giaù trò m seõlaø : A. 33,6g B. 42,8g C.46,4g D. Keát quaûkhaùc 22. Thoåi moätluoàngkhí CO quaoángsöù ñöïngm gamhoãnhôïp goàm: CuO, Fe2O3, Fe3O4, Al 2O3 nung noùng . Luoàng khí thoaùt ra ngoaøi daãn vaøo nöôùc voâi trong dö, khoái löôïng bình taêng leân 12,1 g. Sau phaûnöùng chaátraéntrong oáng söù coù khoái löôïng 225g . Khoái löôïng m gam cuûaoxit banñaàulaø: A. 227,4g B. 227,18g C.229,4g D. Taátcaûñeàusai 23. Nhuùngmoätlaù Fe vaøocaùcdd muoái AgNO3 (1), Al(NO3)3 (2), Cu(NO3)3 (3), Fe(NO3)3 (4). Caùcdungdòchcoù theåphaûnöùngvôùi Fe laø: A.1 va ø3 B. 1 vaø 2 C.1,3 vaø4 D.Taátcaû 24. Khöû 7,1 g Fe2O3 baèngCO trongloø nungthuñöôïc 4,2 g Fe kim loaïi. Hieäusuaátpöùthuñöôïc Fe laø A. 84,51% B. 57,8% C.42,2% D. Ñaùpaùnkhaùc 26. DungdòchHI coù tính khöû, noù coù theåkhöûñöôïc ion naøotrongcaùcion döôùi ñaây: A. Fe2+ B. Fe3+ C.Cu2+ D. Al 3+ 27. Cho hoãnhôïp FeS vaøFeS taùcduïngvôùi dungdòchHNO3 loaõngdö thu ñöôïc dd A chöùaion 2 naøosauñaây: A. Fe2+, SO42-, NO3-, H+ B. Fe2+, Fe3+, SO42-, NO3-, H+ 3+ 2- - + D. Fe2+, SO32-, NO3-, H+ C. Fe , SO4 , NO3 , H 28. Hoaø tan heát 0,15 mol oxit saét trong dd HNO3 dö thu ñöôïc 108,9g muoái vaø V lít khí NO o (25 C vaø 1,2atm). Coângthöùcoxit saétlaø: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C.FeO D. khoâng ñuû giaû thieát ñeå keátluaän 29. Hoaø tanhoaøntoaønm gammoätoxit saéttrongdungdòchH2SO4 ñaëcdö thuñöôïc phaàndung dòchchöùa120gmuoáivaø2,24l khí SO2 (ñktc). Coângthöùcoxit saétvaøgiaùtrò m laø: A. Fe2O3 vaø48g B. FeO vaø43,2g C.Fe3O4 vaø46,4g D. ñaùpaùnkhaùc 30. Khöû hoaøn toaøn 4,06g oxit kim loaïi baèngCO ôû nhieät ñoä cao taïo kim loaïi vaø khí. Khí sinh ra cho haápthuï heátvaøo bình ñöïng dd Ca(OH)2 dö taïo thaønh7 g keát tuûa. Laáy kim loaïi sinhra cho taùcduïngheátvôùi dungdòchHCl dö thuñöôïc 1,176l khí H2 (ñktc). Coângthöùcoxit kim loaïi laø: A. Fe2O3 B. ZnO C.Fe3O4 D. ñaùpaùnkhaùc 31. Chaát X coù coâng thöùc FeXOY . Hoaø tan 29g X trong dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö giaûi phoùngra 4g SO2. CoângthöùccuûaX laø: 12
 13. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. Fe2O3 B. FeO C.Fe3O4 D. ñaùpaùnkhaùc 32.a, Cho hh goàmboätnhoâmvaø oxit saét.Thöïc hieänhoaøntoaønphaûnöùngnhieätnhoâm(giaû söû chæcoù phaûnöùngoxit saétthaønhFe) thu ñöôïc hh raénB coù khoái löôïng 19,82g. Chia hh B thaønh2 phaànbaèngnhau: -Phaàn1 : cho td vôùi moätlöôïng dö dd NaOH thuñöôïc 1,68lít khí H2 ñktc. -Phaàn2 : cho td vôùi moätlöôïng dö dd HCl thì coù 3,472lít khí H2 thoaùtra. Xaùc ñònhcoângthöùccuûaoxit saét: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Khoângxaùcñònhñöôïc b. Troän27,84goxit saéttìm ñöôïc ôû treânvôùi 9,45gboätnhoâmroài thöïc hieänphaûnöùngnhieät nhoâm(giaû söû chæcoù pöù khöû oxit saétthaønhFe), sau moätthôøi gian thu ñöôïc hoãnhôïp B. Cho hoãn hôïp B taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö thu ñöôïc 9,744 lít khí H2 (ñktc). Hieäu suaát phaûnöùngnhieätnhoâmlaø : A. 75% B. 50% C. 80% D. Ñaùpaùnkhaùc 34.Để tác dụng hoàn toàn với 4.64 g hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 160 ml dung dịch HCl 1M. Nếu khử hoàn toàn 4,64 g hỗn hợp trên bằng COở nhiệt độ cao thì khối lượng Fe thu được là: A. 3,36 g B. 3,63 g C. 4,36 g D. 4,63 g 35. Cho các chất và hỗn hợp sau:(1) Cl2; (2) S; (3) HNO3; (4)H2SO4 đặc nguội , (5)HCl +NaNO3. khi cho Fe tác dụng với các chất trên thì phản ứng nào tạo ra chất trong đó Fe có hóa trị 3 (coi lượng Fe đem phản ứng nhỏ so với các chất) A. 1;2 B. 1;2;3 C. 1;3;4 D. 1;3;5 37. Khử hoàn toàn một oxit sắt nguyên chất bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn giảm đi 27,58%. Oxit sắt đã dùng là: D. Cả A,B,C A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO 38. Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe và y mol Ag bằng dung d ịch h ỗn h ợp HNO 3 và H2SO4, có 0,062 mol khí NO và 0,047 mol SO2 thoát ra. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 22,164 gam hỗn hợp các muối khan. Trị số của x và y A. x = 0,08; y = 0,03 B. x = 0,12; y = 0,02 C. x = 0,07; y = 0,02 D. x = 0,09; y = 0,01 39. Hòa tan hoàn toàn a gam Fe xOy bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc nóng vừa đủ, có chứa 0,075 mol H2SO4, thu được b gam một muối và có 168 ml khí SO2 (đktc) duy nhất thoát ra.Công thức của FexOy là: D. Thiếu dữ kiện nên không A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 xác định được 40.Phản ứng nào sau đây không thể tạo ra FeO A. B. C. D. trong bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gì? 41.Nung A. FeO, NO B. C. D. 42.Cho hỗn hợp Fe+ Cu tác dụng với HNO3, phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan. Chất tan đó là A. B. C. D. 43.Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực ti ếp với muối sắt (III) trong dung dịch ? A. Na, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu C. Ba, Mg, Ni D. K, Ca, Al 44. Cho luồng khí dư đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp Al 2O3, CuO, MgO, FeO, Fe 3O4 giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hỗn hợp thu được sau phản ứng là: A. Mg, Al, Cu, Fe B. Mg, Al2O3, Cu, Fe C. Al2O3, MgO, Cu, Fe D. Al2O3, FeO, MgO, Fe, Cu 13
 14. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 45.Cho 0.1 mol FeCl3 tác dụng hết với Na2CO3 dư, sẽ thu được : A. 10.7 gam kết tủa B. 29.2 gam kết tủa C. 11.6 gam kết tủa D. 9.0 gam kết tủa 46.Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS, FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được hỗn hợp khí A gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 22,805. Hai khí đó là: A. B. C. D. 47. Khi cho Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 thấy thu được SO2 và dung dịch A không có H2SO4 dư . Vậy dung dịch A là C. FeSO4, Fe2(SO4)3 D. A,B,C đều có thể đúng A. FeSO4 B. Fe2(SO4)3 14
 15. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô CHƯƠNG 7. CROM - SAÉT – ĐỒNG I.CROM VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA CROM Cấu hình electron của ion Cr3+ là 1. A. [Ar]3d5. B. [Ar]3d4. C. [Ar]3d3. D. [Ar]3d2. 2. Trong c¸c cÊu h×nh electron cña nguyªn tö vµ ion crom sau ®©y, cÊu h×nh electron nµo ®óng A. 24Cr: [Ar]3d 4s2. B. 24Cr2+: [Ar] 3d 4s1. 4 3 B. 24Cr2+: [Ar] 3d 4s2. D. 24Cr3+: [Ar]3d3. 2 3. Các số oxi hoá đặc trưng của crom là A. +2, +4, +6. B. +2, +3, +6. C. +1, +2, +4, +6. D. +3, +4, +6. 4. Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu trúc mạng tinh thể là A. lập phương tâm diện. B. lập phương. C. lập phương tâm khối. D. lục phương. 5. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Crom có màu trắng, ánh bạc, dễ bị mờ đi trong không khí. B. Crom là một kim loại cứng (chỉ thua kim cương), cắt được thủy tinh. C. Crom là kim loại khó nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy là 1890oC). D. Crom thuộc kim loại nặng (khối lượng riêng là 7,2 g/cm3). 6. Nhận xét nào dưới đây không đúng? A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng; Cr(III) vừa oxi hóa, v ừa kh ử; Cr(VI) có tính oxi hóa. B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính; C. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4- có tính bazơ. D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 có thể bị nhiệt phân. 7. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng? A. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm. B. Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm. C. Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu lục sáng sang màu lục thẫm. D. Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu đen sang màu lục thẫm. 8. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng? A. Thêm dư NaOH vào dung dịch K 2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng. C. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl 3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư. D. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH) 4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại. 9. Giải pháp điều chế nào dưới đây là không hợp lý? A. Dùng phản ứng khử K2Cr2O7 bằng than hay lưu huỳnh để điều chế Cr2O3. B. Dùng phản ứng của muối Cr (II) với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH)2. C. Dùng phản ứng của muối Cr (III) với dung dịch kiềm dư để điều chế Cr(OH)3. D. Dùng phản ứng của H2SO4 đặc với dung dịch K2Cr2O7 để điều chế CrO3. ...Cr + ... Sn2+ → ... Cr3+ + ... Sn 10. Cho ph¶n øng : a) Khi c©n b»ng ph¶n øng trªn, hÖ sè cña ion Cr 3+ sÏ lµ A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 b) Pin ®iÖn ho¸ Cr − Sn trong qu¸ tr×nh phãng ®iÖn x¶y ra ph¶n øng trªn. BiÕt EoCr 3+/ Cr = −0,74 V. SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ lµ A. −0,60 V D. −0,88 V B. 0,88 V C. 0,60 V 11. CÆp kim lo¹i cã tÝnh chÊt bÒn trong kh«ng khÝ, n íc nhê cã líp mµng oxit rÊt máng bÒn b¶o vÖ lµ : A. Fe,Al B. Fe,Cr C. Al,Cr. D. Mn,Cr 12. Kim lo¹i nµo thô ®éng víi HNO3, H2SO4 ®Æc nguéi: 15
 16. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. Al, Zn, Ni B. Al, Fe, Cr C. Fe, Zn, Ni D. Au, Fe, Zn 13. Trong các dãy chất sau đây, dãy nào là những chất lưỡng tính A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 14. So s¸nh nµo díi ®©y kh«ng ®óng: A. Fe(OH)2 vµ Cr(OH)2 ®Òu lµ bazo vµ lµ chÊt khö B. Al(OH)3 vµ Cr(OH)3 ®Òu lµ chÊt lìng tÝnh vµ võa cã tÝnh oxi hãa võa cã tÝnh khö C. H2SO4 vµ H2CrO4 ®Òu lµ axit cã tÝnh oxi hãa m¹nh D. BaSO4 vµ BaCrO4 ®Òu lµ nh÷ng chÊt kh«ng tan trong níc 15. ThÐp inox lµ hîp kim kh«ng gØ cña hîp kim s¾t víi cacbon vµ nguyªn tè kh¸c trong ®ã cã chøa: A. Ni B. Ag C. Cr D. Zn 16. C«ng thøc cña phÌn Crom-Kali lµ: A. Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O B. Cr2(SO4)3.K2SO4.24H2O C. 2Cr2(SO4)3.K2SO4.12H2O D. Cr2(SO4)3.2K2SO4.24H2O 17. Trong ph¶n øng oxi hãa - khö cã sù tham gia cña CrO 3 , Cr(OH)3 chÊt nµy cã vai trß lµ: A. ChÊt oxi hãa trung b×nh B. chÊt oxi hãa m¹nh C. ChÊt khö trung b×nh D. Cã thÓ lµ chÊt oxi hãa, còng cã thÓ lµ chÊt khö. 18. Muối kép KCr(SO4)2.12H2O khi hòa tan trong nước tạo dung dịch màu xanh tím. Màu của dd do ion nào sau đây gây ra A. K+ B. SO42- C. Cr3+ D. K+ và Cr3+ 19. Cho phản ứng: NaCrO2+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Hệ số cân bằng của NaCrO 2 là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 20. Khi đốt nóng crom(VI) oxit trên 200 thì tạo thành oxi và một oxit của crom có màu xanh (lục). oC Oxit đó là A. CrO. B. CrO2. C. Cr2O5. D. Cr2O3. 21. Trong công nghiệp crom được điều chế bằng phương pháp A. nhiệt luyện. B. thủy luyện. C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy. 22. Phản ứng nào sau đây không đúng? A. Cr + 2F2 → CrF4 B. 2Cr + 3Cl2  t → 2CrCl3  C. 2Cr + 3S  t → Cr2S3  D. 3Cr + N2  → Cr3N2 t 23. Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây không hợp lí? A. Crom là kim loại rất cứng nhất có thể dùng để cắt thủy tinh. B. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng đ ể t ạo thép c ứng, không g ỉ, ch ịu nhiệt. C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không. D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên crom được dùng đ ể mạ bảo vệ thép. 24. Cho các phản ứng : 1, M + H+ -> A + B 2, B + NaOH -> C + D 3, C + O2 + H2O -> E 4, E + NaOH -> Na[M(OH)4] M là kim loại nào sau đây A. Fe B. Al C. Cr D. B và C đúng 25. Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là A. NaCrO2, NaCl, H2O B. Na2CrO4, NaClO, H2O C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O D. Na2CrO4, NaCl, H2O 26. Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau: - Tính oxi hóa rất mạnh. - Tan trong nước tạo thành hốn hợp dung dịch H2RO4 và H2R2O7 - Tan trong dung dịch kìềm tạo anion RO42- có màu vàng. Oxit đó là 16
 17. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. SO3 B. CrO3 C. Cr2O3 D. Mn2O7 27. Nhận xét nào sau đây không đúng A. Cr(OH)2 là chất rắn có màu vàng B. CrO là một oxit bazo C. CrO3 là một oxit axit D. Cr2O3 là một oxit bazo 28. chọn câu sai A. Cr có tính khử mạnh hơn Fe B. Cr là kim loại chỉ tạo được oxit bazo C. Cr có những tính chất hóa học giống Al D. Cr có những hợp chất giống hợp chất của S 29. Trong ba oxit CrO, Cr 2O3, CrO3. Thứ tự các oxit chỉ tác dụng với dd bazo, dd axit, dd axit và dd bazo lần lượt là A. Cr2O3, CrO, CrO3 B. CrO3, CrO, Cr2O3 C. CrO, Cr2O3, CrO3 D. CrO3, Cr2O3, CrO 30. Trong phản ứng Cr2O7 + SO3 + H+ -> Cr3+ + X + H2O. X là 2- 2- D. SO42- A. SO2 B. S C. H2S 31. Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl -> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O . Số phân tử HCl bị oxi hóa là A. 3 B. 6 C. 8 D. 14 32. Muèn ®iÒu chÕ ®îc 78g crom b»ng ph¬ng ph¸p nhiÖt nh«m th× khèi l îng nh«m cÇn dïng lµ: A. 40,5g B. 41,5g. C. 41g. D. 45,1 g. 33. §èt ch¸y bét crom trong oxi d thu ®îc 2,28 gam mét oxit duy nhÊt. Khèi l îng crom bÞ ®èt ch¸y lµ: A. 0,78 gam B. 1,56 gam C. 1,74 gam D. 1,19 gam 34. Để thu được 78 g Cr từ Cr 2O3 băng phản ứng nhiệt nhôm ( H=100%) thì khối lượng nhôm tối thiểu là A. 12,5 g B. 27 g C. 40,5 g D. 54 g 35. Khối lượng K2Cr2O7 tác dụng vừa đủ với 0,6mol FeSO4 trong H2SO4 loãng là A. 26,4g B. 27,4g C. 28,4 g D. 29,4g 36. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl 2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là: A. 0,86 gam B. 1,03 gam C. 1,72 gam D. 2,06 gam 37. Lượng Cl2 và NaOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn hoàn 0,01 mol CrCl 3 thành CrO 2− 4 là: A. 0,015 mol và 0,08 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol C. 0,015 mol và 0,10 mol D. 0,030 mol và 0,14 mol 38. Thổi khí NH3 dư qua 1 gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được lượng chất rắn bằng: A. 0,52 gam B. 0,68 gam C. 0,76 gam D. 1,52 gam 39. Lượng kết tủa S hình thành khi dùng H 2S khử dung dịch chứa 0,04 mol K2Cr2O7 trong H2SO4 dư là: A. 0,96 gam B. 1,92 gam C. 3,84 gam D. 7,68 gam 40. Lượng HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng để điều chế 672 ml khí Cl2 (đktc) là: A. 0,06 mol và 0,03 mol B. 0,14 mol và 0,01 mol C. 0,42 mol và 0,03 mol D. 0,16 mol và 0,01 mol 41. Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng thu đ ược 448 ml khí (đktc). Lượng crom có trong hh là: A. 0,065 gam B. 0,520 gam C. 0,560 gam D. 1,015 gam 42. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr 2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23,3 gam hỗn hợ chất rắn. cho toàn bộ chất rắn phản ứng với axit HCl d ư th ấy thoát ra V lít khí H2 đktc. Giá trị của V là A. 7,84 B. 4,48 C. 3,36 D. 10,08 17
 18. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô 43. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn h ợp mu ối Al(NO 3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất, tách kết tủa nung đến khối lượng không đ ổi thu đ ược 2,54 gam chất rắn. Khối lượng của muối Cr(NO3)3 là A. 4,76 g B. 4,26 g C. 4,51 g D. 6,39g 44. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl 3 và CrCl3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước Clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl 2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là A. 45,7% AlCl3 và 54,3% CrCl3 B. 46,7% AlCl3 và 53,3% CrCl3 C. A. 47,7% AlCl3 và 52,3% CrCl3 D. 48,7% AlCl3 và 51,3% CrCl3 45. Chọn phát biểu không đúng A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính B. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng và hợp chất Cr(VI) có tính OXH mạnh C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với HCl và CrO3 tác dụng được với NaOH D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat muối này chuyển thành muối cromat 46. Crom có nhiều ứng dụng trong công nghiệp vì crom tạo được A. hợp kim có khả năng chống gỉ. B. hợp kim nhẹ và có độ cứng cao. C. hợp kim có độ cứng cao. D. hợp kim có độ cứng cao và có khả năng chống gỉ. 47. Crom(II) oxit là oxit A. có tính bazơ. B. có tính khử. D. vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa và C. có tính oxi hóa. vừa có tính bazơ. 48. Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH d ư thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan h ết b ằng dung d ịch HCl d ư (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là A. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr B. 4,05% Al; 83,66%Fe và 12,29% Cr C. 4,05% Al; 82,29% Fe và 13,66% Cr D. 4,05% Al; 13,66% Fe và 82,29% Cr II. SẮT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT 1. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ? A. [Ar]3d6 B. [Ar]3d5 C. [Ar]3d4 D. [Ar]3d3 2. Caáuhìnhe naøosauñaâyvieátñuùng? A. 26Fe: [Ar] 4S13d7 B. 26Fe2+: [Ar] 4S23d 4 C. 26Fe2+: [Ar] 3d14S2 D. 26Fe3+: [Ar] 3d5 3. Kim loại sắt có cấu trúc mạng tinh thể A. lập phương tâm diện. B. lập phương tâm khối. C. lục phương. D. lập phương tâm khối ( Feα ) hoặc lập phương tâm diện( Feγ ). 4. Khử hoàn toàn 6,64 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4 và Fe2O3 bằng CO dư. Dẫn hỗn hợp khí thu được sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 8 g kết tủa. Khối lượng sắt thu được là (g) A. 4,4. B. 3,12. C. 5,36. D. 5,63. 5. Câu nào sai trong các câu sau? A. Crom có tính khử yếu hơn sắt. B. Cr2O3 và Cr(OH)3 có tính lưỡng tính. C. Cu2O vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 18
 19. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô D. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước có lẫn trong xăng hoặc dầu hỏa. 6. TÝnh chÊt vËt lý nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt vËt lý cña Fe? A. Kim lo¹i nÆng, khã nãng ch¶y B. Mµu vµng n©u, dÎo, dÔ rÌn C. DÉn ®iÖn vµ nhiÖt tèt D. Cã tÝnh nhiÔm tõ 7. Trong c¸c ph¶n øng hãa häc cho díi ®©y, ph¶n øng nµo kh«ng ®óng ? A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu C. Fe + Cl2 → FeCl2 D. Fe + H2O → FeO + H2 8. Ph¶n øng nµo sau ®©y ®· ®îc viÕt kh«ng ®óng? A. 3Fe + 2O2 t → Fe3O4 B. 2Fe + 3Cl2 t → 2FeCl3   C. 2Fe + 3I2  t → 2FeI3 D. Fe + S  t → FeS   9. Ph¶n øng nµo díi ®©y kh«ng thÓ sö dông ®Ó ®iÒu chÕ FeO? A. Fe(OH)2 t → B. FeCO3 t →   o C. Fe(NO3)2  → D. CO + Fe2O3 −600 t 500 C  → 10. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gì? A. FeO, NO B. Fe2O3, NO2 và O2 C. FeO, NO2 và O2 D. FeO, NO và O2 11. Cho hỗn hợp Fe+ Cu tác dụng với HNO 3, phản ứng xong thu được dung dịch A chỉ chứa 1 chất tan. Chất tan đó là B. Fe(NO3)3 C. Cu(NO3)2 D. Fe(NO3)2 A. HNO3 12. Dung dÞch muèi FeCl3 kh«ng t¸c dông víi kim lo¹i nµo díi ®©y? A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag 13. Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực ti ếp với muối sắt (III) trong dung dịch ? A. Na, Al, Zn B. Fe, Mg, Cu C. Ba, Mg, Ni D. K, Ca, Al 14. §èt nãng mét Ýt bét s¾t trong b×nh ®ùng khÝ oxi, sau ®ã ®Ó nguéi vµ cho vµo b×nh mét lîng d dung dÞch HCl. Sè ph¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra lµ: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 15. DungdòchHI coù tính khöû, noù coù theåkhöûñöôïc ion naøotrongcaùcion döôùi ñaây: A. Fe2+ B. Fe3+ C.Cu2+ D. Al 3+ 16. Khi cho Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 thấy thu được SO2 và dung dịch A không có H2SO4 dư . Vậy dd A là B. Fe2(SO4)3 C. FeSO4, Fe2(SO4)3 D. A,B,C đều có thể đúng A. FeSO4 17. Hoaø tanhoaøntoaønhoãnhôïp FeS vaø FeCO3 baèngmoätlöôïng dungdòchH2SO4 ñaëcnoùng thuñöôïc hoãnhôïp goàmhai khí X ,Y. Coângthöùchoaùhoïc cuûaX, Y laànlöôït laø : A. H2S vaøSO B.H2S vaø CO2 C.SO2 vaøCO D. SO2 vaø 2 CO2 18. Cho hoãnhôïp FeS vaøFeS taùcduïngvôùi dungdòchHNO3 loaõngdö thu ñöôïc dd A chöùaion 2 naøosauñaây: A. Fe2+, SO42-, NO3-, H+ B. Fe2+, Fe3+, SO42-, NO3-, H+ C. Fe3+, SO42-, NO3-, H+ D. Fe2+, SO32-, NO3-, H+ 19. Cho luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm chứa hỗn hợp Al 2O3, CuO, MgO, FeO, Fe3O4 . giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hỗn hợp thu được sau phản ứng là: A. Mg, Al, Cu, Fe B. Mg, Al2O3, Cu, Fe C. Al2O3, MgO, Cu, Fe D. Al2O3, FeO, MgO, Fe, Cu 20. Dung dÞch A chøa ®ång thêi 1 anion vµ c¸c cation K +, Ag+, Fe2+, Ba2+. Anion ®ã lµ: 19
 20. OÂn Thi Ñaïi Hoïc - Moân Hoùa năm 2009 Hoùa Voâ Cô A. Cl- B. NO3- C. SO42- D. CO32- 21. Nhóng thanh Fe vµo dung dÞch CuSO 4 quan s¸t thÊy hiÖn tîng g×? A. Thanh Fe cã mµu tr¾ng vµ dung dÞch nh¹t mµu xanh. B. Thanh Fe cã mµu ®á vµ dung dÞch nh¹t mµu xanh. C. Thanh Fe cã mµu tr¾ng x¸m vµ dung dÞch cã mµu xanh. D. Thanh Fe cã mµu ®á vµ dung dÞch cã mµu xanh. 22. Nhá dÇn dÇn dung dÞch KMnO 4 ®Õn d vµo cèc ®ùng dung dÞch hçn hîp FeSO 4 vµ H2SO4. HiÖn tîng quan s¸t ®îc lµ: A. dd thu ®îc cã mµu tÝm. B. dd thu ®îc kh«ng mµu. C. XuÊt hiÖn kÕt tña mµu tÝm. D. XuÊt hiÖn kÕt tña mµu xanh nh¹t 23. Tröôønghôïp naøosauñaâykhoângphuøhôïp giöõateânquaëngsaétvaø coângthöùchôïp chaát saétchínhtrongquaëng A. HematitnaâuchöùaFe2O3 B. ManhetitchöùaFe3O4 C. Xiñerit chöùaFeCO3 D. Pirit chöùaFeS2 24. Trongcaùcloaïi quaëngsaét, Quaëngchöùahaømlöôïng % Fe lôùn nhaátlaø A. Hematit(Fe2O3) B. Manhetit( Fe3O4 ) C. Xiñerit (FeCO3 ) D. Pirit (FeS2) 25. Muối sắt được dùng làm chất diệt sâu bọ có hại cho thực vật là A. FeCl3. B. FeCl2. C. FeSO4. D. (NH4)2.Fe2(SO4)3.24H2O. 26. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám? A. Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng. B. Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích. C. Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy. D. Gang xám chứa nhiều xementit. 27. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối khan thu được sau khi cô c ạn dung d ịch có kh ối l ượng là (g) A. 4,81. B. 5,81 C. 6,81. D. 3,81. 28. Vàng bị hòa tan trong dung dịch nào sau đây? A. hỗn hợp 1 thể tích HNO3 đặc và 3 thể tích HCl đặc B. HNO3 C. 3 thể tích HNO3 đặc và 1 thể tích HCl đặc đặc, D. H2SO4 nóng. 29. Nhiệt phân hoàn toàn 7,2 gam Fe(NO 3)2 trong bình kín, sau phản ứng thu được m gam chất r ắn. X là B. hỗn hợp FeO và Fe2O3. A. FeO. C. Fe3O4. D. Fe2O3. 30. Ngâm một đinh sắt vào 200 ml dung dịch CuSO 4 1M, sau một thời gian thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam. Khối lượng đồng tạo ra là: A. 6,9 gam B. 6,4 gam C. 9,6 gam D. 8,4 g 31. Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng. Để trung hòa dung dịch sau đi ện phân c ần 800 ml dung d ịch NaOH 1M. Th ời gian đi ện phân là (giây) (biết khi điện phân người ta dùng dòng điện cường độ 20 A) A. 4013. B. 3728. C. 3918. D. 3860. 32. Cho các chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO 3 loãng. Chất nào tác dụng được với dung dịch chứa ion Fe2+ là A. Al, dung dịch NaOH. B. Al, dung dịch NaOH, khí clo. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản