chuong 5 PTTD201107

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
85
lượt xem
22
download

chuong 5 PTTD201107

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuong 5 pttd201107', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chuong 5 PTTD201107

  1. CH¦¥NG V. ph©n tÝch tÝn dông vµ CHO VAY N¤NG NGHIÖP N¤NG TH¤N Môc tiªu:  Ch¬ng   nµy   sÏ   nghiªn  cøu  nh÷ng   nÐt   ®Æc   thï   trong  ho¹t  ®éng n«ng nghiÖp, tõ ®ã vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p cho vay vµ thÈm ®Þnh  ®Ò nghÞ vay vèn thÝch hîp ®èi víi kh¸ch hµng lµ hé gia ®×nh trong lÜnh  vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu c¸ch thøc cho vay vµ  thÈm   ®Þnh   ®èi   víi   hé   n«ng   d©n,   mét   h×nh   thøc   tæ   chøc   s¶n   xuÊt   n«ng  nghiÖp chñ yÕu hiÖn nay. Néi dung: 5.1. CHO VAY N¤NG NGHIÖP N¤NG TH¤N 5.1.1. §Æc ®iÓm trong cho vay n«ng nghiÖp n«ng th«n ­ SXNo lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng vµ c¬  b¶n cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, n«ng  nghiÖp lµ ngµnh s¶n xuÊt sinh häc, phô thuéc rÊt lín vµo ®iÒu kiÖn tù  nhiªn. Tuy nhiªn, do tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp vµ sù tiÕn bé cña khoa  häc  kü  thuËt   cha  ®ñ  m¹nh  ®Ó  chÕ  ngù  thiªn  tai  nªn  kÕt  qu¶  cña  SXNo  kh«ng ch¾c ch¾n nh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. §©y lµ lý do gi¶i thÝch t¹i  sao l∙i suÊt cho vay NNNT thêng cã l∙i suÊt cao h¬n so víi c¸c ngµnh  nghÒ kh¸c, ®ång thêi cÇn cã sù hç trî tõ phÝa Nhµ níc. ­ ViÖc tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp thêng khã kh¨n, gi¸ c¶ l¹i  thiÕu æn ®Þnh. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho ngêi s¶n xuÊt. §Ó ph¸t triÓn  kinh tÕ NNNT, cÇn ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc tÝn dông nh»m gióp ®ì n«ng  d©n n©ng cao n¨ng suÊt, h¹n chÕ rñi ro. V× vËy, bªn c¹nh TDNH, cÇn cã  tÝn dông u ®∙i cña Nhµ níc. ­ N¨ng suÊt lao ®éng n«ng nghiÖp ë níc ta cßn thÊp, lîi nhuËn cña  ngµnh n«ng nghiÖp cßn thÊp, tÝnh rñi ro cao. Do vËy, l∙i suÊt cao sÏ  dÉn ®Õn ngêi s¶n xuÊt kh«ng d¸m vay vèn ng©n hµng, cßn nÕu l∙i suÊt  thÊp, ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n. V× vËy, l∙i suÊt trong cho vay NNNT  cÇn ph¶i x¸c ®Þnh linh ho¹t. ­ §Þa bµn SXNo réng, ph©n t¸n, s¶n phÈm ®a d¹ng, tÝnh chuyªn m«n  ho¸ thÊp vµ diÔn ra theo h×nh thøc xen canh, mïa vô, dÔ gÆp nhiÒu t×nh  huèng bÊt ngêi x¶y ra. H¬n n÷a, phÇn lín mãn vay nhá, sè lîng kh¸ch 
  2. hµng ®i vay nhiÒu. V× vËy, viÖc thÈm ®Þnh, gi¶i ng©n vµ theo dâi nî vay  còng nh thu håi nî cÇn ph¶i kh¸c víi c¸c lÜnh vùc cho vay c«ng nghiÖp,  dÞch vô, hay nãi c¸ch kh¸c, cÇn ph¶i cã thøc vµ ph¬ng thøc cho vay linh  ho¹t. Tãm l¹i, ®èi tîng cña tÝn dông NNNT bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt  n«ng, l©m, ng  nghiÖp, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ mua s¾m m¸y  mãc n«ng, ng nghiÖp, chi phÝ ®Çu t, c¶i t¹o ®Êt, ®Çu t ph¸t triÓn c«ng  nghiÖp chÕ biÕn, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng n«ng  th«n,.... §©y lµ ®èi tîng ®Çu t chøa ®ùng nhiÒu rñi ro (c¶ kh¸ch quan  lÉn chñ quan) ®ång thêi chi phÝ nghiÖp vô cho vay còng kh¸ lín. V× vËy,  cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®èi tîng cho vay, ph¬ng thøc cho vay vµ l∙i suÊt vay  phï hîp ®Ó ®¸p yÒu cÇu vÒ vèn cña ngêi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, võa ®¶m  b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng. 5.1.2. C¸c ph¬ng thøc tæ chøc cho vay n«ng nghiÖp n«ng th«n 5.1.2.1. Cho vay trùc tiÕp Cho vay trùc tiÕp lµ quan hÖ tÝn dông trong ®ã kh¸ch hµng cã nhu  cÇu vÒ vèn giao dÞch trùc tiÕp víi ng©n hµng ®Ó vay vµ tr¶ nî. Víi ph­ ¬ng thøc nµy, viÖc cÊp tin dông cã thÓ thùc hiÖn song ph¬ng hay ®a ph­ ¬ng. Víi ph¬ng thøc ®a ph¬ng, ngoµi ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cßn cã bªn  thø 3 lµ nh÷ng nhµ cung øng ®Çu vµo hay c¸c nhµ chÕ biÕn, bao tiªu n«ng  s¶n. Ph¬ng thøc cho vay nµy sÏ gióp ng©n hµng gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc  sö dông vèn vay. 5.2.2.2. Cho vay b¸n trùc tiÕp Víi ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ cho vay ®èi víi  lÜnh vùc nµy, cÇn cã ph¬ng thøc cho vay phï hîp. Trªn thÕ giíi cung  nh ë ViÖt Nam hiÖn nay cã c¸c ph¬ng thøc cho vay b¸n trùc tiÕp nh sau: ­ Cho vay theo tæ hîp t¸c vay vèn. Víi ph¬ng thøc nµy, thêng tõ 10  ®Õn 40 hé n«ng d©n thµnh lËp mét tæ hîp t¸c vay vèn (®Æc ®iÓm cña tæ lµ  cïng th«n, cïng nu«i trång mét c©y con hoÆc cïng gièng nhau vÒ môc ®Ých  vay vèn, tæ ph¶i ®îc thµnh lËp tù nguyÖn vµ bÇu ra tæ trîng ®Ó ®¹i diÖn  ph¸p lý trong giao dÞch víi ng©n hµng). Trªn c¬ s¬ quy ®Þnh cho vay cña 
  3. ng©n hµng, c¸c tæ viªn lµm giÊy ®Ò nghÞ vay vèn, tæ tiÕn hµnh häp vµ  xÐt theo c¸c ®iÒu kiÖn vµ nhÊt trÝ vÒ sè tiÒn vay. Sau ®ã tæ trëng tËp  hîp l¹i vµ gëi tíi ng©n hµng cïng c¸c giÊy tê kh¸c. Nh©n viªn ng©n hµng  sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ th«ng b¸o sè tiÒn vay cña tõng hé vµ cho c¶  tæ. Tæ trëng lµ ngêi trùc tiÕp nhËn tiÒn vay, theo dâi nî vay vµ thu  nî ®Ó chuyÓn tr¶ cho ng©n hµng. TÝnh trùc tiÕp trong ph¬ng thøc nµy  thÓ hiÖn: nh÷ng hé n«ng d©n cña tæ hîp t¸c thùc chÊt lµ kh¸ch hµng cña  ng©n hµng, ng©n hµng thÈm ®Þnh cho vay theo tõng nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn  cña mçi hé vµ tõng hé ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  trùc tiÕp vÒ viÖc hoµn tr¶  sè tiÒn ®îc vay. TÝnh gi¸n tiÕp ë chç, ng©n hµng kh«ng lµm viÖc trùc  tiÕp víi tõng kh¸ch hµng mµ th«ng qua tæ trëng tæ hîp t¸c, c¸c thµnh  viªn trong tæ gi¸n tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n  vay vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong tæ. ­ Cho vay theo tæ liªn danh, liªn ®íi vay vèn. C¸ch thµnh lËp cña  tæ nµy còng gièng nh tæ hîp t¸c vay vèn. Tuy nhiªn, theo kiÓu tæ chøc  nµy, mçi thµnh viªn trong tæ ph¶i trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc viÖc  hoµn tr¶ nî ®óng h¹n cña c¸c thµnh viªn cßn l¹i trong tæ. Khi cha tr¶  hÕt nî, ng©n hµng sÏ kh«ng cho tæ vay mãn míi. Ph¬ng thøc nµy thêng ¸p  dông cho nh÷ng mãn cho vay lín, thêi gian vay dµi. Lîi Ých cña cho vay b¸n trùc tiÕp: ­ Ng©n hµng : gi¶m thêi gian nhËn vµ thÈm ®Þnh hå s¬ vay, gi¶m ¸p  lùc mang tÝnh thêi vô, thùc hiÖn kiÓm so¸t cã träng t©m , gi¶m chi phÝ  nghiÖp vô. ­ §èi víi kh¸ch hµng : N©ng cao tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm  trong   giao   dÞch,   quan   t©m   h¬n   n÷a   vÒ   hiÖu   qu¶   sö   dông   v«n   vay,   t¹o  kh«ng khÝ ®oµn kÕt, gióp ®ì nhau trong s¶n xuÊt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt  n«ng nghiÖp theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸. 5.1.2.3. Cho vay gi¸n tiÕp Trong ph¬ng thøc cho vay nµy, ng©n hµng cÊp tÝn dông cho c¸c hé  gia ®×nh, trang tr¹i th«ng qua 1 tæ chøc trung gian. Tæ chøc trung gian 
  4. nµy thêng lµ c¸c nhµ cung øng vËt t  hay nhµ chÕ biÕn, bao tiªu n«ng  s¶n. ­ Cho c¸c tæ chøc trung gian vay ®Ó øng vèn cho c¸c hé s¶n xuÊt  n«ng nghiÖp. trong trêng hîp nµy, c¸c tæ chøc trung gian thêng lµ lµ  nhµ chÕ biÕn nh nhµ m¸y ®êng, chÕ biÕn ®å hép,...,. Ph¬ng thøc cho vay  ®îc thùc hiÖn nh  sau: ng©n hµng cho c«ng ty vay, c«ng ty øng vèn cho  c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt, ®Õn vô thu ho¹ch, c¸c c«ng ty mua s¶n phÈm  cña ngêi n«ng d©n, ®ång thêi thu c¸c kho¶n nî ®∙ øng tõ ®Çu vô vµ c«ng  ty tr¶ nî l¹i cho ng©n hµng. CÇn lu ý, viÖc xÐt duyÖt cho vay cña ng©n  hµng dùa trªn c¬ së ph¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty vµ phô thuéc vµo  lo¹i cho vay mµ ng©n hµng ¸p dông, cßn viÖc øng vèn cho hé n«ng d©n s¶n  xuÊt thuéc toµn quyÒn quyÕt ®Þnh cña c«ng ty trªn c¬ së tho¶ thuËn víi  hé n«ng d©n. ­ Mua c¸c hîp ®ång b¸n tr¶ chËm vÒ vËt t, m¸y mãc n«ng nghiÖp. C¸c  c«ng   ty kinh   doanh  vÒ  vËt  t  n«ng  nghiÖp  cã  thÓ  b¸n  tr¶  chËm  cho  hé  n«ng d©n, sau ®ã ng©n hµng sÏ mua l¹i c¸c hîp ®ång nµy, tøc ng©n hµng  sÏ cho c¸c doanh nghiÖp nµy vay l¹i trªn c¬ së c¸c hîp ®ång b¸n tr¶  chËm 5.1.3. §Æc thï vÒ kinh tÕ hé gia ®×nh, hé n«ng d©n ë ViÖt Nam 5.1.3.1. Kinh tÕ hé gia ®×nh Hé gia ®×nh lµ mét trong c¸c chñ thÓ trong quan hÖ d©n sù, lµ “ hé  gia ®×nh mµ c¸c thµnh viªn cã tµi sn¶ chung ®Ó ho¹t ®éng kinh tÕ chung  trong quan hÖ sö dông ®Êt ®ai, trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng l©m, ng  nghiÖp vµ trong mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt , kinh doanh kh¸c do ph¸p luËt  quy ®Þnh” §iÒu 116 kho¶n 1 bé luËt d©n sù ViÖt Nam. Cã 3 tiªu thøc ph©n  biÖt hé vµ gia ®×nh: ­ Quan hÖ h«n nh©n, huyÕt thèng vµ th©n téc ­ C tró chung ­ Cã chung c¬ së kinh tÕ §èi víi kinh tÕ hé gia ®×nh nh×n chung ph¶i cã c¶ 3 tiªu thøc trªn  vµ luËt ph¸p níc ta còng ®∙ nªu vÒ c¬ së kinh tÕ cña hé gia ®×nh
  5. 5.1.3.2. Kinh tÕ hé n«ng d©n ë ViÖt Nam hiÖn cã trªn 70% d©n sè sinh sèng ë n«ng th«n vµ ®¹i bé  phËn cßn s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc. Hé lµ mét ®¬n vÞ kinh  tÕ c¬ së mµ ë ®ã diÔn ra qu¸ tr×nh ph©n c«ng tæ chøc lao ®éng, chi phÝ  cho s¶n xuÊt, tiªu thô, thu nhËp, ph©n phèi vµ tiªu dïng. Víi t  c¸ch  lµ 1 ®¬n vÞ kinh tÕ , hé ®îc ph©n tÝch nhiÒu gãc ®é: ­ Chñ së h÷u vµ sö dông c¸c nguån lùc kinh tÕ ­ Lµ ®¬n vÞ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ  ­ Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña kinh tÕ hé tù cÊp tù tóc hoÆc s¶n xuÊt  hµng ho¸  ­ HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña kinh tÕ hé §Æc trng cña kinh tÕ hé n«ng d©n ë níc ta lµ ®«ng vÒ sè lîng, ®a  phÇn duy tr× ph¸t triÓn kinh tÕ tiÓu n«ng, s¶n xuÊt hµng ho¸ míi ph¸t  triÓn giai ®o¹n ®Çu, møc sèng thÊp. VÒ c¬ së ph¸p lý th× hiÖn vÉn chñ  yÕu chi phèi cña bé luËt d©n sù (trõ nh÷ng trêng hîp cã ®¨ng ký kinh  doanh) Khi hé n«ng d©n vay vèn ë ng©n hµng, cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: ­ TÝnh chÊt ph¸p lý cña hé n«ng d©n: Mäi thµnh viªn trong hé gia  ®×nh ®Òu liªn ®íi tr¸ch nhiÖm trong quan hÖ vay vèn ng©n hµng. VÒ thñ  tôc ph¸p lý trong giao dÞch víi ng©n hµng, chØ cÇn ngêi ®¹i diÖn hé  n«ng d©n ®øng tªn giao dÞch víi ng©n hµng trªn c¬ së uû quyÒn cña c¸c  thµnh viªn trong hé. ­ Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña hé n«ng d©n: Tµi s¶n cña hé n«ng d©n bao  gåm tµi s¶n chung cña c¸c thµnh viªn trong hé gia ®×nh vµ c¶ tµi s¶n  riªng cña c¸c thµnh viªn gãp vµo sö dông chung (tøc bao gåm tµi s¶n  chung vµ tµi s¶n riªng cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh).   5.2. ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay hé n«ng d©n 5.2.1. Néi dung ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay hé n«ng d©n 5.2.1.1. KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c giÊy tê cã liªn quan Hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng bao gåm c¸c giÊy tê sau:
  6. (1).   GiÊy   tê   chøng   minh   tÝnh   ph¸p   lý   cña   kh¸ch   hµng   (hé   khÈu,  chøng minh nh©n d©n). (2). Ph¬ng ¸n, d  ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu c¸c kho¶n vay nhá  kh¸ch hµng chØ cÇn khai b¸o c¸c th«ng tin liªn quan vµ ghi trùc tiÕp  vµo giÊy ®Ò nghÞ vay vèn. (3). GiÊy tê liªn quan ®Õn tµi s¶n ®¶m b¶o. (4). GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. 5.2.1.2. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè phi tµi chÝnh ­ Hé n«ng d©n ph¶i c tró trªn ®Þa bµn n¬i ng©n hµng ho¹t ®éng, ng­ êi ®¹i diÖn cho hé trùc tiÕp giao dÞch víi ng©n hµng ph¶i lµ chñ hé  hoÆc hé cö ra mét ngêi cã ®ñ n¨ng lùc chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p luËt d©n sù  vµ hµnh vi d©n sù.  ­ Môc ®Ých vay vèn ph¶i hîp ph¸p, phï hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ  t¹i ®Þa ph¬ng.  ­ §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè x∙ hé nh thãi quen, quan hÖ gi÷a c¸c thµnh  viªn, hµng xãm, uy tÝn cña chñ hé, kh¶ n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt cña chñ  hé,.., 5.2.1.3. Ph©n tÝch tµi chÝnh  (ph©n tÝch nhu cÇu vay hîp lý vµ kh¶ n¨ng  tr¶ nî) 5.2.1.4. Ph©n tÝch tµi s¶n b¶o ®¶m 5.2.2. Ph©n tÝch nhu cÇu vay hîp lý vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña hé n«ng d©n 5.2.2.1. Cho vay ng¾n h¹n hé n«ng d©n  * §èi tîng cho vay ng¾n h¹n: Vèn ®Çu t ng¾n h¹n cña c¸c hé n«ng d©n nh»m h×nh thµnh nªn TSL§ ®Ó  c¸c hé n«ng d©n ®i vµo ho¹t ®éng. Lo¹i tµi s¶n nµy chØ tham gia vµo 1  chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi chu kú  s¶n xuÊt kinh doanh kÕt thóc. BiÓu hiÖn díi h×nh th¸i hiÖn vËt lµ c¸c  chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm chi phÝ cho con, c©y gièng, ph©n  bãn, thøc ¨n, thuèc trõ s©u, chi phÝ ch¨m sãc. Vèn ®Çu t  nµy cã ®Æc  ®iÓm lµ nhu cÇu vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t  phô thuéc kh¸ lín vµo ®èi tîng 
  7. nu«i   trång,   vµo   kü   thuËt   nu«i   trång,   vµo   chu   kú   sinh   trëng   vµ   ph¸t  triÓn cña ®èi tîng nu«i trång,... Cho vay ®Ó bæ sung nhu cÇu vèn thiÕu hôt ®Ó ®Çu t vµo chi phÝ SXKD  cña ngêi n«ng d©n. §èi víi hé n«ng d©n s¶n xuÊt nhá, c¸c ®èi tîng cho vay bao gåm nh: ­ Chi phi mua con , c©y gièng ­ Chi phi mua ph©n bãn, thøc ¨n CHI PHÊ MUA  ­ Chi phi mua thuèc trõ s©u,  NGOAÌI ­ C¸c chi phi mua ngoµi kh¸c Ng©n hµng kh«ng cho vay c¸c ®èi tîng nh  chi phÝ tiÒn c«ng ch¨m  sãc, thu ho¹ch, b¶o qu¶n,... §èi víi hé n«ng d©n s¶n xuÊt lín (theo quy m« trang tr¹i) th× ng©n  hµng kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®èi tîng cho vay vµ ®èi tîng kh«ng cho vay  mµ chØ cÇn quy ®Þnh 1 tû lÖ møc vèn tù cã tham gia (thêng tõ 20% ®Õn  30% tæng chi phÝ s¶n xuÊt) *  X¸c ®Þnh møc cho vay: Ph¬ng ph¸p xÐt duyÖt cho vay hé n«ng d©n còng dùa trªn c¬ së chÊm  ®iÓm hoÆc ph¸n xÐt nh  cho vay doanh nghiÖp vµ cho vay tiªu dïng. Tuy  nhiªn, xuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña tæ chøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn cÇn cã  c¸ch thøc x¸c ®Þnh møc cho vay phï hîp víi tõng ngµnh nghÒ vµ tÝnh ®Æc  thï cña mçi vïng. §ã lµ møc cho vay tèi ®a trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch canh  t¸c (trång trät, nu«i trång thuû s¶n) hay trªn ®Çu gia sóc, hay trªn  ®¬n vÞ cña ghe, tµu ®¸nh b¾t h¶i s¶n,..., nh»m chuÈn ho¸ sè tiÒn cho  vay, thêi h¹n cho vay, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, gi¸m s¸t  kho¶n vay cña ng©n hµng  còng nh c«ng t¸c ®Þnh híng vÒ nguån vèn, ®ång  thêi gióp hé n«ng d©n lµm ¨n cã tÝnh to¸n, tiÕt kiÖm chi phÝ, ¸p dông  c¸c tiÕn bé kü thuËt. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc cho vay ®èi víi mçi kh¸ch  hµng dùa trªn 2 yÕu tè sau: ­ Dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ møc vèn mµ ngêi n«ng d©n ph¶i tham   gia. VÒ  nguyªn t¾c, ng©n hµng chØ cho vay bï ®¾p sù thiÕu hôt, ngêi  n«ng d©n ph¶i cã vèn tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Møc 
  8. vèn tù cã mµ ngêi n«ng d©n ph¶i tham gia ®Çu t vµo c¸c ®èi tîng (kh«ng  thuéc ®èi tîng cho vay cña ng©n hµng ) nh ngµy c«ng lao ®éng, ph©n h÷u  c¬, chi phÝ b¶o qu¶n, tiªu thô. Ng©n hµng chØ cho vay c¸c ®èi tîng th­ êng lµ c¸c yÕu tè mua ngoµi. Th«ng thêng c¸c ng©n hµng thêng ®a ra mét  tû lÖ phÇn tr¨m vÒ møc vèn tù cã cña ngêi n«ng d©n vµ møc cho vay cña  ng©n   hµng   (thêng   ng©n   hµng   chØ   cho   vay   tõ   60%   ®Õn   70%   chi   phÝ   s¶n  xuÊt).  ­ Nguån thu nhËp dïng ®Ó tr¶ nî ng©n hµng: Thu nhËp dïng ®Ó tr¶ nî  cho ng©n hµng kh«ng ph¶i toµn bé thu nhËp mµ chØ mét phÇn v× mét phÇn  ph¶i ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu, viÖc x¸c ®Þnh tû träng thu nhËp dïng ®Ó  tr¶ nî ng©n hµng dùa vµo 2 yÕu tè lµ: + Møc thu nhËp vµ chi tiªu b×nh qu©n cña c¸c hé n«ng d©n trong  vïng. Ngoµi thu nhËp tõ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh mµ ng©n hµng cho  vay vèn, cÇn ph¶i céng thªm phÇn thu nhËp bæ sung nÕu thu nhËp bæ sung  mang tÝnh phæ biÕn. + Quy m« s¶n xuÊt: nÕu quy m« s¶n xuÊt cµng lín th× tû träng thu  nhËp dïng ®Ó tr¶ cµng cao, tû träng chi tiªu cho tiªu dïng cµng thÊp. V× vËy, ®Ó x¸c ®Þnh møc cho vay phï hîp ®èi víi mçi kh¸ch hµng,  ng©n hµng cÇn ph¶i ph©n lo¹i hé n«ng nghiÖp theo ngµnh nghÒ, theo quy  m« s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh møc cho vay phï hîp ®èi víi mçi kh¸ch hµng trªn  ®¬n vÞ diÖn tÝch canh t¸c. VÝ dô: c¸ch x¸c ®Þnh møc cho vay trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 1. §Þnh møc chi phÝ trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch     ­ Nh÷ng chi phÝ thuéc ®èi tîng cho vay     ­ Nh÷ng chi phÝ  kh«ng thuéc ®èi tîng cho vay 2. Thu nhËp trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 3. Tæng chi phÝ thuéc ®èi tîng cho vay trong kú 4.   Tæng   thu   nhËp   tõ   ho¹t   ®éng   cña   ph¬ng   ¸n   s¶n   xuÊt   kinh  doanh trong kú 5. Thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong kú 6. Chi tiªu cña hé gia ®×nh trong kú 7. Tæng thu nhËp dïng ®Ó tr¶ nî ng©n hµng trong kú 8. Møc cho vay dùa vµo      ­ Tæng chi phÝ thuéc ®èi tîng cho vay trong kú
  9.      ­ Tæng thu nhËp dïng ®Ó tr¶ nî ng©n hµng trong kú 9. Møc cho vay trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch 5.2.2.2. Cho vay trung dµi h¹n hé n«ng d©n  * §èi tîng cho vay trung dµi h¹n: §Çu t dµi h¹n cña hé n«ng d©n nh»m mùc ®Ých h×nh thµnh nªn TSC§,  ®©y lµ lo¹i tµi s¶n cã thêi gian sö dông dµi, gi¸ trÞ lín, tham gia vµo  nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh , biÓu hiÖn díi h×nh th¸i hiÖn vËt lµ  ®Êt ®ai, c«ng tr×nh x©y dùng nh  nhµ xëng, chuång  tr¹i, kho b∙i, s©n  ph¬i, chi phÝ c¶i t¹o ®Êt, chi phÝ h×nh thµnh ®µn gia sóc, x©y dùng ao  ®×a, vên c©y l©u n¨m,..., vµ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng nh  sóc vËt cµy kÐo, m¸y ®éng lùc c¬ ®iÖn, c«ng cô m¸y mãc n«ng nghiÖp,...  §èi tîng cho vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng ®èi víi hé n«ng d©n  lµ  c¸c  ®èi  tîng  kÓ  trªn.   Nhng  riªng   ®èi  víi  yÕu  tè ruéng  ®Êt,  lµ  t  liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu, gi¸ trÞ rÊt lín, lµ yÕu tè b¾t buéc ph¶i cã ®Ó  cho vay, v× vËy, ng©n hµng kh«ng tÝnh vµo ®èi tîng cho vay. Tuy nhiªn,  ®èi víi c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt quy m« lín (trang tr¹i), ph¶i ®i thuª  ®Êt th× chi phÝ thuª ®Êt còng lµ thuéc ®èi tîng ®Ó ng©n hµng xem xÐt  cho vay nÕu ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. * X¸c ®Þnh møc cho vay, thêi h¹n vay vµ kú h¹n nî: ­ VÒ møc cho vay: còng x¸c ®Þnh nh  cho vay ng¾n h¹n, tuy nhiªn,  møc vèn tù cã tham gia cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ thËn träng nÕu quy m« lín vµ  cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay. ­ VÒ thêi h¹n cho vay: cÇn chó ý vÒ thêi gian ©n h¹n. Tuú theo ®Æc  ®iÓm ngµnh nghÒ mµ x¸c ®Þnh ®óng thêi gian ©n h¹n nh»m ®¶m b¶o cho ng­ êi n«ng d©n thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch tr¶ nî cho ng©n hµng. ­ VÒ sè tiÒn tr¶ nî vµ thêi gian tr¶ nî: do tÝnh chÊt thêi vô vµ  chu kú sinh trëng  cña ®èi tîng nu«i trång nªn ng©n hµng cÇn ph¶i xem  xÐt ®Õn ®Æc ®iÓm nµy ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn tr¶, thêi h¹n tr¶ phï hîp. ®Ò c¬ng CH¦¥NG V. ph©n tÝch tÝn dông vµ CHO VAY N¤NG NGHIÖP N¤NG TH¤N 5.1. CHO VAY N¤NG NGHIÖP N¤NG TH¤N
  10. 5.1.1. §Æc ®iÓm trong cho vay n«ng nghiÖp n«ng th«n 5.1.2. C¸c ph¬ng thøc tæ chøc cho vay n«ng nghiÖp n«ng th«n 5.1.2.1. Cho vay trùc tiÕp 5.2.2.2. Cho vay b¸n trùc tiÕp 5.1.2.3. Cho vay gi¸n tiÕp 5.1.3. §Æc thï vÒ kinh tÕ hé gia ®×nh, hé n«ng d©n ë ViÖt Nam 5.1.3.1. Kinh tÕ hé gia ®×nh ë ViÖt Nam 5.1.3.2. Kinh tÕ hé n«ng d©n ë ViÖt Nam  5.2. ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay hé n«ng d©n 5.2.1. Néi dung ph©n tÝch tÝn dông trong cho vay hé n«ng d©n 5.2.1.1. KiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña c¸c giÊy tê cã liªn quan 5.2.1.2. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè phi tµi chÝnh 5.2.1.3. Ph©n tÝch tµi chÝnh  (ph©n tÝch nhu cÇu vay hîp lý vµ kh¶ n¨ng  tr¶ nî) 5.2.1.4. Ph©n tÝch tµi s¶n b¶o ®¶m 5.2.2. Ph©n tÝch nhu cÇu vay hîp lý vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña hé n«ng d©n 5.2.2.1. §èi víi cho vay ng¾n h¹n hé n«ng d©n  5.2.2.2. §èi víi cho vay trung dµi h¹n hé n«ng d©n 
Đồng bộ tài khoản