Chương 5: Tổ chức

Chia sẻ: Vo My Hanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
336
lượt xem
113
download

Chương 5: Tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chức năng tổ chức Mục tiêu của công tác tổ chức Khái niệm về tầm kiểm soát/tầm quản trị Các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức Các kiểu cơ cấu quản trị Khái niệm tập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Tổ chức

 1. Khái niệm chức năng tổ chức Mục tiêu của công tác tổ chức Khái niệm về tầm kiểm soát/tầm quản trị Các cách phân chia bộ phận trong một tổ chức Các kiểu cơ cấu quản trị Khái niệm tập quyền & phân quyền và ủy quyền trong quản trị
 2. Tổ chức có nghĩa là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực của tổ chức sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu chung của doanh nghiệp  Xác định và phân chia công việc phải làm như thế nào?  Những người hoặc nhóm người nào sẽ làm việc gì?  Ai chịu trách nhiệm về những kết quả nào?  Các công việc sẽ được phối hợp với nhau như thế nào?  Ai sẽ báo cáo cho ai?  Những quyết định được làm ra ở cấp nào hay bộ phận nào?
 3. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức  Thống nhất chỉ huy  Gắn với mục tiêu  Cân đối  Hiệu quả  Linh hoạt
 4. Tầm (hạn) kiểm soát / tầm quản trị chỉ ra số nhân viên thuộc cấp mà một nhà quản trị điều khiển trực tiếp
 5. Tầm hạn kiểm soát rộng Tầm hạn kiểm soát hẹp
 6. Tầm kiểm soát = 4 Tầm kiểm soát = 8 1 1 1 2 4 8 3 16 64 4 64 512 5 256 4096 6 1024 7 4096 Số nhà quản trị (1 – 6) Số nhà quản trị (1 – 4) 1.365 585
 7. • Quy mô tổ chức • Mối quan hệ giữa các nhân viên + nhân viên & nhà quản trị • Trình độ & khả năng của các thuộc cấp • Năng lực của nhà quản trị • Tính chất phức tạp và mức độ ổn định của công việc • Mức độ ủy quyền cho cấp dưới • Môi trường • Kỹ thuật thông tin
 8. Ưu nhược điểm của tầm hạn quản trị hẹp và rộng Tầm hạn quản trị hẹp  Ưu điểm  Nhược điểm  Giám sát và kiểm soát chặt chẽ  Tăng số cấp quản trị  Truyền đạt thông tin đến các thuộc  Cấp trên dễ can thiệp sâu vào cấp nhanh chóng công việc của cấp dưới  Tốn kém nhiều chi phí quản trị  Truyền đạt thông tin đến cấp dưới cùng không nhanh chóng Tầm hạn quản trị rộng  Ưu điểm  Nhược điểm  Giảm số cấp quản trị  Có nguy cơ không kiểm soát nổi  Có thể tiết kiệm được chi phí quản  Tình trạng quá tải ở cấp trên dễ trị dẫn đến quyết định chậm  Truyền đạt thông tin đến cấp dưới cùng nhanh chóng  Cấp trên buộc phải phân chia quyền  Cần phải có những nhà quản trị h ạn giỏi  Phải có chính sách rõ ràng  Truyền đạt thông tin đến các
 9. Quyền hành và quyền lực • Quyền hành – là quyền đưa ra các quyết định và hành động • gắn liền với chức vụ hợp pháp trong tổ chức và với công việc • Quyền lực – liên quan đến khả năng của một cá nhân ảnh hưởng đến các quyết định • Gắn với vị trí cá nhân trong tổ chức và chỉ là phương tiện mà một cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định.
 10. Quyền hành và quyền lực Cấp bậc quyền hành Trung tâm quyền lự c Tài chính Kế toán N. nhân lực Marketing Sản xuất Nghiên cứu & phát triển Chức năng
 11. Quyeàn löïc töôûng thöôûng Quyeàn löïc cöôõng böùc Quyeàn löïc chính thöùc  Quyeàn löïc chuyeân moân  Quyeàn löïc toân phuïc
 12. Quyeàn haønh quaûn trò xuaát phaùt töø chöùc vuï ?  Quyeàn haønh quaûn trò xuaát phaùt töï söï chaáp nhaän cuûa caáp  döôùi ? YÙ kieán cuûa MAX WEBER cho raèng, nguoàn goác cuûa quyeàn  haønh quaûn trò chæ ñaày ñuû neáu nhaø quaûn trò  coù ñuû 3 yeáu toá  sau ñaây :  o Maët hình thöùc, theå hieän qua chöùc vuï, chöùc danh ñöôïc  boå nhieäm bôûi phaùp luaät;  o Maët noäi dung, theå hieän ôû naêng löïc trình ñoä, tö caùch ñaïo  ñöùc cuûa nhaø quaûn trò ñöôïc caáp döôùi tin töôûng thöøa nhaän. 
 13. Phân quyền • Phân quyền là quá trình chuyển giao một nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và giao phó quyền hành để họ thực hiện công việc Nghĩa vụ Quy m hiệ ền h ch n ành Trá
 14. Tập quyền Phân Quyền  Môi trường ổn định  Môi trường phức tạp và biến  Những nhà quản trị cấp thấp động hơn thiếu khả năng và kinh  Những nhà quản trị cấp thấp nghiệm ra quyết định hơn có khả năng và kinh  Những nhà quản trị cấp thấp nghiệm ra quyết định hơn không sẳn lòng tham gia  Những nhà quản trị cấp thấp làm quyết định hơn muốn tham gia làm quyết  Quyết định rất quan trọng định  Tổ chức đang đối mặt với nguy  Quyết định kém quan trọng cơ khủng hoảng/phá sản  Công ty phân tán rộng theo lãnh thổ
 15.  Chuẩn Bị Ủy Thác Quyế Định Công Việ Ủy Thác t c Lựa Chọn Người ĐểỦy Thác  Thực Hiệ Ủy Thác n
 16. Tröôùc heát, taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp öùng phoù kòp  thôøi vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng beân ngoøai. Vì neáu  taäp trung heát cho caáp treân thì seõ gaây ra söï chaäm treã vaø  khoâng ñaùp öùng ñöôïc vôùi ñoøi hoûi cuûa thöïc teá, ñaëc bieät laø  caùc doanh nghieäp coù nhieàu chi nhaùnh ôû khaép nôi… Thöù hai, söï phaân caáp giaûi phoùng bôùt khoái löôïng coâng  vieäc cho nhaø quaûn trò caáp cao, ñaëc bieät laø caùc coâng vieäc söï  vuï haønh chính, ñeå nhaø quaûn trò caáp treân coù theå taäp trung vaøo  nhöõng coâng vieäc quan troïng coù tính phöông höôùng, chieán löôïc  cuûa toå chöùc. Thöù ba, ñoàng thôøi qua ñoù taïo ñieàu kieän ñeå ñaøo taïo ñoäi  nguõ keá caän chuaån bò thay theá caùc nhaø quaûn trò caáp cao khi  caàn thieát.
 17. Thöù nhaát, söï phaân caáp cuõng coù nhöõng haäu quaû  khoâng toát nhö laøm maát ñi tính thoáng nhaát, taäp trung cuûa  toaøn toå chöùc, taïo ra söï phaân taùn taûn maïn; ñoâi khi caùc boä  phaän chaïy theo lôïi ích cuïc boä aûnh höôûng ñeán lôïi ích chung  cuûa toaøn toå chöùc. Thöù hai, trong tröôøng hôïp trình ñoä, naêng löïc cuûa caùc  nhaø quaûn trò caáp döôùi coù giôùi haïn, thì keát quaû hoaït ñoäng  cuûa caùc ñôn vò ñöôïc phaân caáp coù theå seõ khoâng khaû quan,  thaäm chí hoûng vieäc.
 18. Cơ cấu tổ chức • Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào, nhằm tạo ra một sự hợp tác nhịp nhàng để đáp ứng mục tiêu của tổ chức
 19. Các nhân tố cơ bản của cơ cấu tổ chức • Chuyên môn hóa – xác định những nhiệm vụ cụ thể và phân chia chúng cho các cá nhân hoặc nhóm đã được đào tạo để thực hiện những nhiệm vụ đó. • Tiêu chuẩn hóa – Liên quan đến các thủ tục ổn định và đồng nhất mà các nhân viên phải làm trong quá trình thực hiện công việc của họ. • Phối hợp – gồm những thủ tục chính thức và không chính thức hợp nhất những hoạt động của những cá nhân, các đội và các bộ phận khác nhau trong tổ chức. • Quyền hành – Về cơ bản là quyền ra quyết định và hành động. Những tổ chức khác nhau sẽ phân bổ quyền hành khác nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản