Chương 6: Đa hợp / Dồn kênh

Chia sẻ: Cn Tt 9999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
263
lượt xem
118
download

Chương 6: Đa hợp / Dồn kênh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về kĩ thuật viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: Đa hợp / Dồn kênh

 1. Chương 6 ða h p/D n kênh Multiplexing ©STU, 2006 Hình 6.1 Chia m t ñư ng liên k t thành các kênh ©STU, 2006 1
 2. Hình 6.2 Phân lo i ©STU, 2006 Hình 6.3 FDM ©STU, 2006 2
 3. Ghi chú: FDM là k thu t ña h p tương t d a trên t n s tín hi u. ©STU, 2006 Hình 6.4 Quy trình FDM ©STU, 2006 3
 4. Hình 6.5 Gi i ña h p FDM ©STU, 2006 Hình 6.6 Ví d ©STU, 2006 4
 5. Ví d 5 kênh, m i kênh v i băng thông 100-KHz, ñư c ña h p cùng nhau. Tìm băng thông t i thi u c a liên k t n u c n băng b o v (guard band ) là 10kHz gi a các băng ñ tránh giao thoa. ©STU, 2006 Ví d 4 kênh s li u (digital), m i kênh truy n 1 Mbps, dùng m t kênh v tinh (satellite) 1 MHz. Hãy th c hi n m t c u hình thích h p dùng FDM ©STU, 2006 5
 6. Hình 6.9 H th ng c p b c analog ©STU, 2006 Ví d Advanced Mobile Phone System (AMPS) dùng 2 băng. Băng ñ u tiên, 824 to 849 MHz, ñư c dùng ñ g i; và 869 ñ n 894 MHz ñư c dùng ñ thu. M i user có băng thông 30 KHz cho m i hư ng truy n. Tín hi u tho i 3-KHz ñư c ñi u ch dùng FM, t o ra tín hi u ñi u ch 30 KHz. H i có bao nhiêu ngư i có th s d ng cell phone c a h m t cách ñ ng th i? ©STU, 2006 6
 7. 6.2 WDM Wave Division Multiplexing ©STU, 2006 Hình 6.10 WDM ©STU, 2006 7
 8. Ghi chú: WDM là k thu t ña h p tương t ñ k t h p các tín hi u quang. ©STU, 2006 Hình 6.11 Lăng kính trong ña h p và gi i ña h p WDM ©STU, 2006 8
 9. 6.3 TDM Time Slots and Frames Interleaving Synchronizing Bit Padding Digital Signal (DS) Service T Lines Inverse TDM More TDM Applications ©STU, 2006 Hình 6.12 TDM ©STU, 2006 9
 10. Ghi chú: TDM là k thu t ña h p S ñ k t h p d li u. ©STU, 2006 Hình 6.13 TDM frames ©STU, 2006 10
 11. Ví d B n liên k t 1-Kbps ñư c ña h p cùng nhau. M t ñơn v là 1 bit. Tìm: (1) th i gian cho 1 bit trư c khi ña h p. (2) t c ñ truy n c a liên k t. (3) th i gian cho m t time slot (4) th i gian cho m t frame. ©STU, 2006 Ghi chú: Ghi Trong TDM, t c ñ d li u c a liên TDM, li k t thì nhanh hơn n l n, và th i gian và dành cho m t ñơn v thì ng n hơn n thì l n. ©STU, 2006 11
 12. Hình 6.14 Interleaving ©STU, 2006 Ví d 4 kênh ñư c ña h p dùng TDM. N u m i kênh g i 100 bytes/s và chúng ta ña h p 1 byte trên kênh, bi u di n vi c truy n frame trên liên k t, kích thư c c a frame, th i gian cho m t frame, t c ñ frame, và t c ñ bit ñ i v i kênh. Hình 6.15. ©STU, 2006 12
 13. Hình 6.15 Ví d ©STU, 2006 Ví d B ña h p k t h p 4 kênh 100-Kbps dùng time slot 2 bits. Bi u di n ngõ ra v i b n ngõ vào tùy ý. Tìm t c ñ frame? Th i gian frame? T c ñ bit? Th i bit? Hình 6.16 bi u di n ngõ ra v i 4 ngõ vào tùy ý. ©STU, 2006 13
 14. Hình 6.16 Ví d ©STU, 2006 Hình 6.17 Framing bits ©STU, 2006 14
 15. Ví d Chúng ta có 4 ngu n, m i ngu n t o ra 250 ký t trên giây. N u ñơn v chèn là m t ký t và m t bit ñ ng b ñư c thêm vào frame, tìm: (1) T c ñ d li u c a m i ngu n, (2) th i gian c a m i ký t trong m i ngu n, (3) t c ñ frame, (4) th i gian cho m i frame, (5) s lư ng bit trong m i frame, (6) t c ñ liên k t. ©STU, 2006 Ví d 2 kênh, m t kênh v i t c ñ 100 Kbps và kênh khác v i t c ñ 200 Kbps, ñư c ña h p. Vi c này có th th c hi n như th nào? Tìm t c ñ frame? Tìm th i gian cho frme? Tìm t c ñ bit c a liên k t? ©STU, 2006 15
 16. Hình 6.18 H th ng c p b c DS (DS hierarchy) ©STU, 2006 DS and T lines rates Rate Voice Service Line (Mbps) Channels DS-1 T-1 1.544 24 DS-2 T-2 6.312 96 DS-3 T-3 44.736 672 DS-4 T-4 274.176 4032 ©STU, 2006 16
 17. Hình 6.19 T-1 line for multiplexing telephone lines ©STU, 2006 Hình 6.20 T-1 frame structure ©STU, 2006 17
 18. E line rates Rate Voice E Line (Mbps) Channels E-1 2.048 30 E-2 8.448 120 E-3 34.368 480 E-4 139.264 1920 ©STU, 2006 Hình 6.21 ða h p ngư c và gi i ña h p ngư c ©STU, 2006 18
Đồng bộ tài khoản