chuong 6 PTTD201107

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
66
lượt xem
17
download

chuong 6 PTTD201107

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuong 6 pttd201107', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chuong 6 PTTD201107

  1. CH¦¥NG VI:  B¶O L∙NH NG¢N HµNG Môc tiªu:  Ch¬ng nµy sÏ nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh b¶o l∙nh, quy tr×nh  thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l∙nh ng©n hµng vµ nh÷ng néi dung ph©n tÝch ®Ò  nghÞ b¶o l∙nh ®èi víi kh¸ch hµng. Néi dung:  6.1. B¶O L∙NH NG¢N HµNG  6.1.1. Kh¸i niÖm b¶o l∙nh ng©n hµng  B¶o l∙nh lµ mét d¹ng nghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i, xuÊt hiÖn vµo  nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû 20 trong thÞ trêng néi ®Þa níc Mü vµ ®Õn nh÷ng  n¨m 70 b¾t ®Çu ®îc sö dông trong c¸c giao dÞch th¬ng m¹i quèc tÕ. KÓ tõ  ®ã ®ªn nay, víi kh¶ n¨ng øng dông réng r∙i trong c¸c lo¹i giao dÞch (tµi  chÝnh, phi tµi chÝnh, th¬ng m¹i, phi th¬ng m¹i), vÞ trÝ b¶o l∙nh ng©n  hµng ngµy cµng ®îc cñng cè mét c¸ch ch¾c ch¾n ë trong níc vµ quèc tÕ,  doanh sè b¶o l∙nh cña c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi gia t¨ng nhanh chãng. ë ViÖt Nam, khi nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu héi nhËp (®Çu n¨m 90), c¸c ho¹t  ®éng cña ng©n hµng còng ®a d¹ng h¬n, trong ®ã nghiÖp vô b¶o l∙nh vµ t¸i  b¶o l∙nh còng ra ®êi vµ ph¸t triÓn. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng b¶o  l∙nh ng©n hµng ph¸t triÓn, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®∙ ban hµnh c¸c  v¨n b¶n ph¸p lý cho ho¹t ®éng nµy nh: Q§ 192/NH­Q§   (17/91992) vÒ b¶o  l∙nh vµ t¸i b¶o l∙nh vay vèn níc ngoµi, Q§ 196/NH14  (16/91994) vÒ quy  chÕ nghiÖp vô b¶o l∙nh ng©n hµng,  Q§ 283/2000/Q§­NHNN14  (25/8/2000) vÒ  quy chÕ b¶o l∙nh ng©n hµng ®Ó thay thÕ c¸c v¨n b¶n tríc ®©y. B¶o l∙nh ng©n hµng cã thÓ hiÓu díi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau: ­ XÐt theo khÝa c¹nh häc thuËt, b¶o l∙nh ng©n hµng lµ mét h×nh thøc  tÝn dông ch÷ ký, lµ ho¹t ®éng kh«ng dïng ®Õn vèn cña ng©n hµng  ­ Theo luËt TCTD ViÖt Nam quy ®Þnh b¶o l∙nh ng©n hµng lµ mét trong  c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông, ®îc thùc hiÖn th«ng qua sù cam kÕt b»ng v¨n  b¶n cña tæ chøc tÝn dông víi bªn cã quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi  chÝnh thay cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô  ®∙ cam kÕt.  
  2. ­ Trong th¬ng m¹i quèc tÕ, b¶o l∙nh ng©n hµng ®îc xem nh mét lo¹i  h×nh tµi trî ngo¹i th¬ng, nh»m chèng ®ì nh÷ng tæn thÊt cña ngêi thô hëng  b¶o l∙nh do sù vi ph¹m nghÜa vô cña bªn ®èi t¸c liªn quan. Trong nghiÖp vô b¶o l∙nh thêng cã Ýt nhÊt ba thµnh phÇn sau:  ­ Ngêi b¶o l∙nh lµ ngêi ph¸t hµnh b¶o l∙nh (ng©n hµng) ­ Ngêi ®îc b¶o l∙nh lµ ngêi yªu cÇu b¶o l∙nh ­ Ngêi thô hëng b¶o l∙nh lµ ngêi nhËn cam kÕt b¶o l∙nh Nh  vËy,   mét   nghiÖp   vô   b¶o   l∙nh   kh«ng   ®¬n   thuÇn   lµ   quan   hÖ   gi÷a  NHBLvµ ngêi hëng b¶o l∙nh mµ cßn bao hµm nh÷ng mèi quan hÖ, ®ã lµ: ­ Quan hÖ gi÷a ngêi ®îc b¶o l∙nh vµ ngêi hëng b¶o l∙nh. §©y lµ mèi  quan hÖ gèc ph¸t sinh yªu cÇu b¶o l∙nh , trong mèi quan hÖ nµy, ngêi ®îc  b¶o l∙nh cã nghÜa vô b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®èi víi ngêi hëng b¶o l∙nh. ­ Quan hÖ gi÷a NHBLvíi ngêi ®îc b¶o l∙nh. §©y lµ quan hÖ gi÷a ng©n  hµng cÊp tÝn dông víi kh¸ch hµng hëng tÝn dông. 6.1.2. Chøc n¨ng b¶o l∙nh ng©n hµng  6.1.2.1. B¶o l∙nh lµ c«ng cô b¶o ®¶m §©y lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña b¶o l∙nh, b»ng viÖc cam kÕt  chi tr¶ båi thêng khi x¶y ra c¸c biÕn cè vi ph¹m hîp ®ång cña ngêi ®îc  b¶o l∙nh, c¸c NHBL®∙ t¹o ra mét sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho ngêi thô hëng.  ChÝnh sù tin tëng nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho hîp ®ång ®îc ký kÕt su«ng sΠvµ  thuËn lîi. Víi chøc n¨ng nµy, NHBLcòng thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t  t¹o ra mét ¸p lùc thùc hiÖn tèt hîp ®ång, gi¶m thiÓu vi ph¹m vÒ phÝa ng­ êi ®îc b¶o l∙nh. 6.1.2.2. B¶o l∙nh lµ c«ng cô tµi trî B¶o l∙nh lµ c«ng cô tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cho ngêi ®îc b¶o l∙nh.  Th«ng qua ngêi b¶o l∙nh, ngêi ®îc b¶o l∙nh kh«ng ph¶i xuÊt quü, ®îc thu  håi vèn nhanh chãng, ®îc vay nî hoÆc ®îc kÐo dµi thêi gian thanh to¸n  tiÒn hµng, nép thuÕ. V× vËy, mÆt dï kh«ng trùc tiÕp cÊp vèn nhng víi  viÖc ph¸t hµnh b¶o l∙nh, ng©n hµng ®∙ gióp cho kh¸ch hµng ®îc hëng nh÷ng  thuËn lîi vÒ ng©n quü nh khi ®îc cho vay thùc sù. 6.1.3. C¸c lo¹i b¶o l∙nh ng©n hµng   
  3. 6.1.3.1. Theo b¶n chÊt cña b¶o l∙nh ­ B¶o l∙nh ®ång nghÜa vô: ng©n hµng vµ ngêi ®îc b¶o l∙nh ®îc xem lµ  ®ång nghÜa vô, tuy nhiªn, kh¸ch hµng cã nghÜa vô ®Çu tiªn, cßn ng©n hµng  cã nghÜa vô bæ sung, nghÜa vô bæ sung ®îc thùc hiÖn khi cã c¸c b»ng cí  nghÜa vô ®Çu tiªn bÞ vi ph¹m. ­ B¶o l∙nh ®éc lËp: c¬ chÕ ho¹t ®éng cña lo¹i b¶o l∙nh nµy dùa trªn  2 quy t¾c lµ ®éc lËp vµ hoµn toµn phï hîp. Theo ®ã, nghÜa vô cña ng©n  hµng hoµn toµn t¸ch rêi víi nghÜa vô cña ngêi ®îc b¶o l∙nh. ViÖc thanh  to¸n chØ c¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong v¨n b¶n  b¶o l∙nh ®îc tho¶ m∙n. Tuy nhiªn, tÝnh ®éc lËp cña lo¹i b¶o l∙nh nµy  kh«ng hoµn toµn tuyÖt ®èi mµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®∙  ®îc quy ®Þnh trong v¨n b¶n b¶o l∙nh. 6.1.3.2. Theo môc ®Ých b¶o l∙nh ­ B¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång: nh»m chèng ®ì rñi ro cho ngêi thô h­ ëng trong trêng hîp ngêi cung cÊp kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô hîp  ®ång. B¶o l∙nh nµy ®îc thay thÕ cho yªu cÇu ký quü mµ ngêi ®Æt hµng ®Ò  nghÞ víi ngêi cung øng ®Ó b¶o ®¶m båi thêng vi ph¹m hîp ®ång. HiÖu lùc  hîp ®ång b¶o l∙nh kÕt thóc khi ngêi ®îc b¶o l∙nh hoµn thµnh nghÜa vô  cung øng hµng ho¸ cña hä. ­ B¶o l∙nh hoµn thanh to¸n: ®©y lµ lo¹i b¶o l∙nh mµ ng©n hµng cam  kÕt sÏ tr¶ l¹i sè tiÒn cho ngêi mua ®∙ øng cho ngêi b¸n hay ngêi cung  cÊp dÞch vô khi ngêi b¸n vi ph¹m hîp ®ång, ng©n hµng t¹o niÒm tin cho  ngêi mua vµ gióp cho ngêi b¸n tho¸t khái nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh t¹m  thêi (sè tiÒn b¶o l∙nh t¬ng øng víi sè tiÒn d∙ øng tríc, kÓ c¶ l∙i vµ  tiÒn bÞ ph¹t nÕu cã). ­ B¶o l∙nh tr¶ chËm:  lo¹i b¶o l∙nh nµy ®îc sö dông trong c¸c hîp  ®ång mua b¸n thiÕt bÞ hµng ho¸ tr¶ chËm hay cßn gäi b¶o l∙nh thanh to¸n.  Quan   hÖ  gi÷a   ngêi   b¸n   vµ  ngêi   mua   lµ   quan   hÖ   tÝn   dông   th¬ng  m¹i.   §Ó  tr¸nh rñi ro kh«ng thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cña ngêi mua, ngêi b¸n  yªu cÇu b¶o l∙nh tr¶ chËm cña ng©n hµng.  
  4. ­ B¶o l∙nh dù thÇu:  môc ®Ých cña b¶o l∙nh nµy nh»m bï ®¾p nh÷ng  thiÕt h¹i vÒ thêi gian vµ chi phÝ cho ngêi tæ chøc ®Êu thÇu do nh÷ng vi  ph¹m cña bªn tham gia dù thÇu nh rót ®¬n dù thÇu, kh«ng ký tiÕp hîp ®ång  sau khi tróng thÇu, bæ sung c¸c ®iÒu kiÖn khi ký hîp ®ång so víi b¶n dù  thÇu. §©y lµ ph¬ng tiÖn thay thÕ cho viÖc ký quü cña ngêi tham gia dù  thÇu nªn gi¸ trÞ cña b¶o l∙nh ®îc quy ®Þnh theo møc ký quü do ngêi tæ  chøc thÇu ®a ra. ­ C¸c lo¹i b¶o l∙nh tµi chÝnh kh¸c: nh÷ng lo¹i b¶o l∙nh nµy ®îc sö  dông  nh»m  ®¶m b¶o  thanh  to¸n  nh÷ng  nghÜa  vô tµi chÝnh  cña  kh¸ch  hµng  trong trêng hîp hä vi ph¹m, ngêi hëng b¶o l∙nh thêng lµ c¸c c¬ quan c«ng  quyÒn nh h¶i quan, toµ ¸n, c¬ quan thuÕ,...,. Chó   ý:   theo   quyÕt   ®Þnh   283/2000/Q§­NHNN14   ngµy   25/8/2000   cã   c¸c   lo¹i b¶o l∙nh c¬ b¶n sau: b¶o l∙nh vay vèn, b¶o l∙nh thanh to¸n, b¶o   l∙nh dù thÇu, b¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®éng, b¶o l∙nh ®¶m b¶o chÊt lîng  s¶n phÈm, b¶o l∙nh hoµn thanh to¸n. 6.1.3.3. C¨n cø vµo ph¬ng thøc ph¸t hµnh b¶o l∙nh ­   B¶o   l∙nh   trùc   tiÕp:  lµ   lo¹i   b¶o   l∙nh   trong   ®ã   ng©n   hµng   chÞu  tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh b¶o l∙nh trùc tiÕp theo yªu cÇu cña ngêi ®îc b¶o  l∙nh. Sau khi ng©n hµng båi thêng cho ngêi thô hëng b¶o l∙nh , ng©n hµng  trùc tiÕp ®ßi båi hoµn tõ ngêi ®îc b¶o l∙nh. ­ B¶o l∙nh gi¸n tiÕp:  lµ lo¹i b¶o l∙nh trong ®ã ngêi ®îc b¶o l∙nh  sÏ yªu cÇu ng©n hµng thø nhÊt (gäi lµ ng©n hµng chØ thÞ) ®Ò nghÞ ng©n  hµng thø hai (ng©n hµng ph¸t hµnh) ®a ra cam kÕt b¶o l∙nh chuyÓn cho ng­ êi thô hëng. Trong lo¹i b¶o l∙nh nµy, ngêi ®îc b¶o l∙nh kh«ng båi hoµn  trùc tiÕp cho ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l∙nh mµ chÝnh ng©n hµng chØ thÞ sÏ  båi hoµn cho ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng qua mét cam kÕt gäi lµ b¶o l∙nh  ®èi øng do chÝnh ng©n hµng nµy ®a ra. b¶o l∙nh ®èi øng còng cã néi dung  vµ c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh nh trong b¶o l∙nh chÝnh. Sau khi ®∙ båi hoµn  cho ng©n hµng ph¸t hµnh b¶o l∙nh chÝnh, ®Õn lît m×nh ng©n hµng chØ thÞ  l¹i cã thÓ truy ®ßi tõ ngêi ®îc b¶o l∙nh .  
  5. ­ §ång b¶o l∙nh:  ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro c¸c ng©n hµng cã thÓ thùc  hiÖn ®ång b¶o l∙nh trong mét sè dù ¸n cã gi¸ trÞ lín. Trong trêng hîp  nµy, mét ng©n hµng ®øng ra ®ãng vai trß ®Çu mèi ph¸t hµnh b¶o l∙nh nhng  cã sù tham gia cña nhiÒu ng©n hµng ®ång minh kh¸c. NÕu ph¶i chi tr¶ cho  ngêi thô hëng, ng©n hµng chÝnh cã thÓ ®ßi båi hoµn tõ c¸c ng©n hµng ®ång  minh theo tû lÖ tham gia cña hä dùa trªn c¸c b¶o l∙nh ®èi øng do c¸c  ng©n hµng ph¸t hµnh. §Õn lît m×nh, c¸c ng©n hµng nµy l¹i tiÕn hµnh truy  ®ßi tõ ngêi ®îc b¶o l∙nh. 6.1.3.4. Theo ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña b¶o l∙nh ­ B¶o l∙nh theo yªu cÇu: lµ lo¹i b¶o l∙nh mµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n  cña nã lµ ngêi thô hëng b¶o l∙nh chØ cÇn xuÊt tr×nh yªu cÇu thanh to¸n  cho ng©n hµng ph¸t hµnh. Yªu cÇu thanh to¸n cã thÓ lµ v¨n b¶n yªu cÇu  thanh to¸n hoÆc v¨n b¶n yªu cÇu thanh to¸n kÌm víi tê tr×nh vÒ sù vi  ph¹m hîp ®ång cña ngêi ®îc b¶o l∙nh (c¸c v¨n b¶n nµy do ngêi thô hëng  lËp vµ kh«ng x¸c nhËn cña bªn thø ba ®éc lËp hoÆc ngêi ®îc b¶o l∙nh) ­   B¶o   l∙nh   kÌm   chøng   tõ:  §iÒu   kiÖn   thanh   to¸n   ë   ®©y   lµ   ph¶i   cã  chøng tõ x¸c nhËn cña bªn thø ba (thêng lµ 1 bªn ®éc lËp cã ®ñ t  c¸ch  chuyªn m«n ®Ó x¸c nhËn). Chøng tõ cã thÓ ®îc xuÊt tr×nh theo 1 trong 2  c¸ch sau: + Ngêi thô hëng xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ x¸c nhËn hµnh vi vi ph¹m  nghÜa vô tõ phÝa ngêi ®îc b¶o l∙nh + Ngêi thô hëng xuÊt tr×nh yªu cÇu thanh to¸n, ngoµi ra kh«ng cÇn  ph¶i xuÊt tr×nh bÊt cø 1 chøng tõ nµo kh¸c nh b¶o l∙nh theo yªu cÇu. tuy  nhiªn, quyÒn thanh to¸n cña ngêi nµy bÞ ®×nh l¹i nÕu ngêi ®îc b¶o l∙nh  cung cÊp chøng tõ cña bªn thø ba x¸c nhËn viÖc hoµn thµnh hîp ®ång. ­ B¶o l∙nh kÌm ph¸n quyÕt cña träng tµi hoÆc cña toµ ¸n: §iÒu kiÖn  thanh to¸n ë ®©y lµ ngêi thô hëng ph¶i cung cÊp mét ph¸n quyÕt cña toµ  ¸n hoÆc träng tµi kh¼ng ®Þnh viÖc vi ph¹m nghÜa vô cña ngêi ®îc b¶o l∙nh  vµ tr¸ch nhiÖm båi hoµn ®èi víi ngêi thô hëng. 61.4. Néi dung v¨n b¶n b¶o l∙nh  
  6. ViÖc so¹n th¶o v¨n b¶n b¶o l∙nh lµ c«ng viÖc rÊt quan träng trong  toµn bé quy tr×nh b¶o l∙nh. Do yªu cÇu b¶o  l∙nh xuÊt ph¸t tõ hîp ®ång  nªn c¸c yÕu tè tõ v¨n b¶n b¶o l∙nh kh«ng ph¶i do ng©n hµng tù s¸ng t¹o  hoÆc ®Ò xuÊt mµ ph¶i x©y dùng tõ néi dung hîp ®ång giao dÞch vµ giÊy ®Ò  nghÞ   cña   kh¸ch   hµng.   Hîp   ®ång   gèc   ®îc   xem   lµ   hîp   ®ång   c¬   së   vµ  viÖc  nghiªn cøu nã ph¶i ®îc thùc hiÖn thËn träng tríc khi so¹n th¶o v¨n b¶n  b¶o l∙nh. Hîp ®ång b¶o l∙nh thêng cã h×nh thøc cña mét th b¶o ®¶m, gëi  trùc tiÕp cho ngêi thô hëng (hoÆc th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o). Kh«ng  cã mÉu v¨n b¶n b¶o l∙nh thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c lo¹i b¶o l∙nh vµ cho  tÊt c¶ ng©n hµng ph¸t hµnh. Tuy nhiªn, néi dung hîp ®ång b¶o l∙nh chøa  ®ùng nh÷ng yÕu tè sau: 1. ChØ ®Þnh c¸c bªn tham gia: tªn cña ngêi ®îc b¶o l∙nh, ngêi thô  hëng b¶o l∙nh, ng©n hµng ph¸t hµnh, ng©n hµng th«ng b¸o. 2. Môc ®Ých cña b¶o l∙nh: tuú thuéc vµo b¶n chÊt cña hîp ®ång gèc,  tªn gäi v¨n b¶n b¶o l∙nh thèng nhÊt víi môc ®Ých b¶o l∙nh vµ cÇn ph¶i  tham chiÕu ®Õn sè hiÖu hîp ®ång gèc. 3. Sè tiÒn b¶o l∙nh: lµ giíi h¹n møc thanh to¸n cña NHBL ®èi víi  ngêi thô hëng khi x¶y ra sù cè. Sè tiÒn b¶o l∙nh quy ®Þnh møc tèi ®a vµ  x¸c ®Þnh dùa trªn b¶n chÊt cña giao dÞch vµ gi¸ trÞ cña hîp ®ång gèc,  thêng ghi mét sè tiÒn cô thÓ. CÇn ph¶i ®a vµo hîp ®ång b¶o l∙nh c¸c ®iÒu  kho¶n gi¶m gi¸ trÞ b¶o l∙nh nÕu cã ®Ó tr¸nh sù l¹m dông cña ngêi thô h­ ëng. 4. C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n: quy ®Þnh c¸c chøng tõ cÇn thiÕt ph¶i  xuÊt tr×nh lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn cam kÕt thanh to¸n cña ng©n hµng  b¶o l∙nh. Khi c¸c ®iÒu kiÖn nµy tho¶ m∙n, NHBLph¶i thanh to¸n cho ngêi  thô hëng b¶o l∙nh. ViÖc quy ®Þnh c¸c lo¹i chøng tõ xuÊt tr×nh tuú thuéc  vµo viÖc lùa chän ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña b¶o l∙nh mµ c¬ së lµ sù tho¶  thuËn gi÷a ngêi thô hëng vµ ngêi ®îc b¶o l∙nh trong hîp ®ång chÝnh. §Ó  thùc hiÖn tèt vai trß kiÓm tra tríc khi thanh to¸n, c¸c chøng tõ thanh  to¸n cÇn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ.  
  7. 5. Thêi h¹n hiÖu lùc cña b¶o l∙nh: lµ kho¶ng thêi gian mµ ng©n hµng  chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn cam kÕt thanh to¸n bÊt kú khi nµo ®iÒu kiÖn  thanh to¸n ®îc tho¶ m∙n. Thêi h¹n hiÖu lùc ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong v¨n  b¶n b¶o l∙nh. Thêi h¹n b¾t ®Çu cã hiÖu lùc thêng ngay khi ph¸t hµnh,  hoÆc sau mét sù kiÖn cô thÓ nµo ®ã (sau khi hîp ®ång chÝnh ®îc ký,,..).  Thêi h¹n chÊm døt hiÖu lùc cã c¸c c¸ch x¸c ®Þnh nh: Ên ®Þnh vµo mét ngµy  cô thÓ, hoÆc céng thªm 1 kho¶ng thêi gian sau khi hîp ®ång chÝnh hÕt  hiÖu lùc hoÆc kÕt hîp c¶ hai. Ngoµi ra, thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång  b¶o l∙nh chÊm døt khi hîp ®ång gèc v« hiÖu hoÆc khi b¶o l∙nh ®îc huû bá  (cã sù ®ång ý cña ngêi hëng b¶o l∙nh) hoÆc khi ngêi ®îc b¶o l∙nh thùc  hiÖn xong nghÜa vô hay NHBL thùc hiÖn xong nghÜa vô. 6. C¸c trêng hîp miÔn trõ tr¸ch nhiÖm cña NH b¶o l∙nh 7. Tham chiÕu  luËt ¸p dông: néi dung nµy cho biÕt c¬ së ®Ó ph¸t  hµnh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp trong quan hÖ b¶o l∙nh. §iÒu nµy rÊt  cÇn ®Ó b¶o vÖ cho c¸c bªn cã liªn quan. 6.2. Néi dung ph©n tÝch ®Ò nghÞ b¶o l∙nh  6.2.1. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña c¸c giÊy tê cã liªn quan Ng©n   hµng   kiÓm   tra   tÝnh   hîp   ph¸p,   hîp   lÖ   cña   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   b¶o  l∙nh.  Hå s¬ nµy bao gåm c¸c giÊy tê sau:   ­ GiÊy ®Ò nghÞ ph¸t hµnh b¶o l∙nh ­ C¸c tµI liÖu chøng minh kh¶ n¨ng tµI chÝnh cña kh¸ch hµng ­ C¸c tµI liÖu liªn quan ®Õn giao dÞch ®îc yªu cÇu b¶o l∙nh ­ C¸c tµI liÖu liªn quan ®Õn b¶o ®¶m cho viÖc ph¸t hµnh b¶o l∙nh. 6.2.2. Ph©n tÝch hîp ®ång gèc 6.2.2.1. Ph©n tÝch b¶n chÊt cña giao dÞch SÏ quyÕt ®Þnh lo¹i b¶o l∙nh ®îc ph¸t hµnh vµ sè tiÒn b¶o l∙nh  tèi  ®a cña ng©n hµng. NÕu b¶o l∙nh ph¸t hµnh nh»m ®¶m b¶o cho nhiÒu rñi ro  kh¸c nhau (b¶o l∙nh trän gãi) th× ng©n hµng cÇn ph¶i thËn träng h¬n khi  nghiªn cøu hîp ®ång gèc nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng ph¸t hµnh nhiÒu b¶o l∙nh  ®Ó ®¶m b¶o ®ång thêi cho nhiÒu lo¹i rñi ro. Sè tiÒn b¶o l∙nh trong c¸c  giao dÞch thêng ®îc tÝnh b»ng toµn bé gi¸ trÞ giao dÞch (kÓ c¶ l∙i vµ   
  8. tiÒn ph¹t nÕu cã). §èi víi c¸c giao dÞch phi tµi chÝnh, sè tiÒn b¶o l∙nh  chØ tÝnh b»ng møc båi thêng vi ph¹m hîp ®ång. 6.2.2.2. Ph©n tÝch nghÜa vô cña ngêi ®îc b¶o l∙nh Khi b¶o l∙nh, nghÜa vô cña ng©n hµng vµ nghÜa vô cña ngêi ®îc b¶o  l∙nh lµ cïng vi ph¹m. V× vËy, ng©n hµng cÇn ph¶i t×m hiÓu nghÜa vô mµ  kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn trong hîp ®ång cã phï hîp víi nhiÖm vô  kinh  doanh trong giÊy phÐp cña hä kh«ng, n¨ng lùc thùc hiÖn nghÜa vô ®ã nh  thÕ nµo, víi t×nh huèng nµo th× nghÜa vô ®îc coi lµ vi ph¹m. §iÒu nµy  ¶nh hëng ®Õn rñi ro cña ng©n hµng khi chÊp nhËn b¶o l∙nh. 6.2.2.3. Thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång gèc B¶o l∙nh lµ s¶n phÈm cña hîp ®ång gèc nªn thêi h¹n hiÖu lùc hîp  ®ång gèc chi phèi thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o l∙nh. Thêi h¹n hiÖu  lùc cña hîp ®ång b¶o l∙nh kh«ng trïng víi thêi h¹n hiÖu lùc hîp ®ång gèc  mµ thêng kÐo dµi h¬n, b»ng thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång gèc céng víi  thêi gian dµnh cho ngêi thô hëng b¶o l∙nh chuÈn bÞ yªu cÇu thanh to¸n. 6.3. ph¸t hµnh vµ thùc hiÖn cam kÕt b¶o l∙nh 6.3.1. Ph¸t hµnh v¨n b¶n b¶o l∙nh Sau khi so¹n th¶o xong v¨n b¶n b¶o l∙nh, b¶n chÝnh sÏ ®îc chuyÓn  trùc  tiÕp  cho  ngêi  thô hëng  hoÆc  th«ng  qua ng©n  hµng  th«ng  b¸o. Ng©n  hµng ph¸t hµnh cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: ­ Thu phÝ ph¸t hµnh b¶o l∙nh tõ ngêi ®îc b¶o l∙nh: PhÝ b¶o l∙nh th­ êng tÝnh theo tû lÖ % trªn sè tiÒn b¶o l∙nh vµ thêi gian b¶o l∙nh, phÝ  cã thÓ gi¶m theo sè tiÒn ký quü vµ uy tÝn cña ngêi ®îc b¶o l∙nh. ­   Qu¶n   lý   tiÒn   ký   quü   vµo   tµi   kho¶n   riªng:   tuú   theo   uy   tÝn   cña  kh¸ch hµng mµ tû lÖ ký quü cã thÓ dao ®éng tõ 10 ®Õn 100% sè tiÒn b¶o  l∙nh. ­ TiÕn hµnh c¸c thñ tôc nhËn b¶o ®¶m ­ Ghi gi¸ trÞ b¶o l∙nh vµo sæ theo dâi (ngo¹i b¶ng) 6.3.2. Thùc hiÖn cam kÕt b¶o l∙nh 6.3.2.1. KiÓm tra chøng tõ tríc khi thanh to¸n   
  9. T¬ng tù nh nghiÖp vô th tÝn dông, ng©n hµng ph¸t hµnh cÇn kiÓm tra  c¸c chøng  tõ xuÊt tr×nh tríc khi thanh to¸n, nÕu chøng tõ bÊt hîp lÖ  hoÆc kh«ng ®¸p øng ®óng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh, ng©n hµng tõ chèi thanh  to¸n, nÕu cã nh÷ng ®iÓm kh«ng râ rµng ng©n hµng cÇn ph¶i x¸c minh l¹i.  Trong b¶o l∙nh ®ång nghÜa vô, NHBL ®îc quyÒn viÖn dÉn nh÷ng tranh chÊp  cã thùc trong hîp ®ång gèc ®Ó ngng viÖc thanh to¸n ®èi víi ngêi thô h­ ëng. LuËt cho phÐp ng©n hµng miÔn tr¸ch nhiÖm thanh to¸n trong c¸c trêng  hîp: ­ Cã sù thay ®æi trong hîp ®ång gèc mµ kh«ng ®îc NHBL chÊp nhËn. ­ Ngêi ®îc b¶o l∙nh ®îc miÔn nghÜa vô khi cã sù vi ph¹m cña ngêi ®­ îc hëng b¶o l∙nh vµ NHBL mÆc nhiªn   ®îc gi¶i phãng khái nghÜa vô b¶o  l∙nh cña hä. ­ Cã sù dµn xÕp gi÷a ngêi hëng b¶o l∙nh vµ ngêi ®îc b¶o l∙nh theo  híng bï trõ nghÜa vô cho nhau. 6.3.2.2. Thanh to¸n cho ngêi thô hëng Sau khi kiÓm tra c¸c chøng tõ yªu cÇu thanh to¸n vµ chÊp nhËn, NHBL  sÏ chi tr¶ cho ngêi thô hëng theo møc tèi ®a hoÆc ®îc gi¶m thiÓu theo  c¸c ®iÒu kiÖn tiÕt gi¶m cã ghi trong v¨n b¶n b¶o l∙nh. Hîp ®ång b¶o l∙nh  hÕt hiÖu lùc khi ng©n hµng thanh to¸n tiÒn cho ngêi thô hëng. 6.3.2.3. §ßi båi hoµn tõ phÝa ngêi ®îc b¶o l∙nh Sau khi ®∙ thanh to¸n cho ngêi thô hëng, NHBL trë thµnh chñ nî vµ  cã quyÒn ®ßi tiÒn båi hoµn tõ kh¸ch hµng (lu ý khi cam kÕt b¶o l∙nh ®îc  thùc hiÖn th× nã trë thµnh mét kho¶n cho vay thùc sù). NÕu ký quü 100%  th× viÖc thu nî t¬ng ®èi thuËn lîi, nÕu kh«ng NHBL ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  thu nî nh trong cho vay vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp xö lý rñi ro. ®Ò c¬ng CH¦¥NG VI:  B¶O L∙NH NG¢N HµNG 6.1. B¶O L∙NH NG¢N HµNG  6.1.1. Kh¸i niÖm b¶o l∙nh ng©n hµng  6.1.2. Chøc n¨ng b¶o l∙nh ng©n hµng   
  10. 6.1.2.1. B¶o l∙nh lµ c«ng cô b¶o ®¶m 6.1.2.2. B¶o l∙nh lµ c«ng cô tµi trî 6.1.3. C¸c lo¹i b¶o l∙nh ng©n hµng  6.1.3.1. Theo b¶n chÊt cña b¶o l∙nh 6.1.3.2. Theo môc ®Ých b¶o l∙nh 6.1.3.3. C¨n cø vµo ph¬ng thøc ph¸t hµnh b¶o l∙nh 6.1.3.4. Theo ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña b¶o l∙nh 61.4. Néi dung v¨n b¶n b¶o l∙nh 6.2. Néi dung ph©n tÝch ®Ò nghÞ b¶o l∙nh  6.2.1. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña c¸c giÊy tê cã liªn quan 6.2.2. Ph©n tÝch hîp ®ång gèc 6.2.2.1. Ph©n tÝch b¶n chÊt cña giao dÞch 6.2.2.2. Ph©n tÝch nghÜa vô cña ngêi ®îc b¶o l∙nh 6.2.2.3. Thêi h¹n hiÖu lùc cña hîp ®ång gèc 6.3. ph¸t hµnh vµ thùc hiÖn cam kÕt b¶o l∙nh 6.3.1. Ph¸t hµnh v¨n b¶n b¶o l∙nh 6.3.2. Thùc hiÖn cam kÕt b¶o l∙nh 6.3.2.1. KiÓm tra chøng tõ tríc khi thanh to¸n  6.3.2.2. Thanh to¸n cho ngêi thô hëng 6.3.2.3. §ßi båi hoµn tõ phÝa ngêi ®îc b¶o l∙nh  
Đồng bộ tài khoản