Chương 7: Quản lý dự án

Chia sẻ: Pacific Ocean | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
117
lượt xem
51
download

Chương 7: Quản lý dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 7: quản lý dự án', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7: Quản lý dự án

 1. 14/9/2009 Vai trò, m c tiêu qu n lý d án — V n đ thư ng x y ra v i d án — Không hoàn thành đúng h n — Xây d ng vư t quá d toán Chương 7 — Ch t lư ng không đ m b o Qu n lý d án — Các y u t qu n lý — Th i gian: đúng th i h n — Chi phí: không vư t d toán — S n ph m: đ y đ các ch c năng đã đ nh — Th a mãn yêu c u c a khách hàng Qu n lý d án – vai trò Qu n lý d án – trách nhi m B ba ràng bu c Trách nhi m c a ngư i qu n lý — M i d án b ràng bu c theo nhi u cách, do: — Qu n lý th i gian — Các m c tiêu v ph m vi: d án tìm cách đ t đư c — Qu n lý tài nguyên cái gì? — Qu n lý s n ph m — Các m c tiêu v th i gian: d án m t bao lâu đ hoàn t t? — Qu n lý r i ro — Các m c tiêu v chí phí: s t n kém bao nhiêu? — T ch c cách làm vi c — Nhi m v c a ngư i qu n lý d án là cân đ i các m c tiêu thư ng xung đ t n y. 1
 2. 14/9/2009 Qu n lý d án – ho t đ ng Xác đ nh d án Các ho t đ ng qu n lý — Xác đ nh d án: vi t đ án — L p k ho ch và l p l ch — T ch c d án — Giám sát, cân đ i k ho ch, l ch trình — Qu n lý: r i ro, thay đ i, c u hình. — Vi t báo cáo d án Xác đ nh d án Xác đ nh d án – vi t đ án — M c tiêu, ý nghĩa — Tài li u mô t d án – N i dung — Hình thành d án: hi u d án, đ u th u,... — Mô t d án — Cơ s đ l p k ho ch, phát tri n — M c đích và m c tiêu c a d án — Chu n b vi t đ án — Ph m vi d án — Xác đ nh bài toán — Ngu n l c th c hi n d án — Thu th p, nghiên c u tài li u nghi p v — Các đi m m c th i gian quan tr ng — Xác đ nh ngu n l c sơ b c a d án — Kinh phí: phân theo giai đo n — Vi t phác th o — L a ch n công ngh phát tri n — Ph n hi u ch nh/đi u ch nh 2
 3. 14/9/2009 L p k ho ch d án L p k ho ch d án — Là ho t đ ng t n nhi u th i gian nh t. Nó li t kê các hành Khái ni m đ ng t pha kh i t o cho đ n khi đưa ra đư c h th ng. K — Qu n lý d án c n nhi u th i gian, đ c bi t là công tác ho ch ph i đư c theo dõi thư ng xuyên, nh t là khi có l p k ho ch nh ng thông tin ho c nh ng yêu c u m i xu t hi n. — Là công vi c ti p t c su t quá trình: t khi b t đ u đ n — Trong quá trình th c hi n, có nhi u lo i k ho ch đư c xây d ng đ h tr cho k ho ch chính c a d án như: bàn giao s n ph m. — K ho ch ch t lư ng — Đư c đi u ch nh thư ng xuyên m i khi có thông tin — K ho ch th m tra m i — K ho ch qu n lý c u hình — Nhi u k ho ch khác c n đư c l p đ tr giúp k ho ch chính v l ch trình và ngân sách — K ho ch b o trì — K ho ch phát tri n nhân s … L p k ho ch d án L p k ho ch d án – ti n trình Các lo i k ho ch khác 3
 4. 14/9/2009 L p k ho ch d án – ti n trình L p k ho ch d án – ti n trình Ti n trình l p k ho ch — Th c hi n các ho t đ ng l p l i su t ti n trình: — Thi t l p các ràng bu c, h n ch — L p l ch trình d án — Ti n hành đánh giá sơ b các tham s d án — Kh i đ ng ho t đ ng theo l ch trình — Xác đ nh c t m c và các xu t ph m c n có — Theo dõi vi c th c hi n — Ư c lư ng l i các tham s d án — C p nh t ti n trình — Tho thu n l i v các h n ch và xu t ph m — N u có v n đ : xem l i k thu t và phiên b n L p k ho ch d án L p k ho ch d án N i dung k ho ch d án Phân đo n công vi c – B ng công vi c —M đ u — Là cách th c đ hoàn thành m c tiêu d án — Xác đ nh ti n trình d án — Danh sách chi ti t nh ng gì c n đ hoàn thành d án — Phân tích r i ro (danh sách s n ph m, công vi c) — Các yêu c u v ngu n l c — Là cơ s đ ư c lư ng chi phí, kinh phí d án — Phân đo n công vi c — Cơ s đ xác đ nh nhi m v gi a các cá nhân — L ch trình d án — Cơ s đ xây d ng l ch trình d án — Cơ ch đi u hành và báo cáo 4
 5. 14/9/2009 L p k ho ch d án L p k ho ch d án — Các bư c xây d ng — Ví d : b ng công vi c cho d án ph n m m, — Bư c 1: Vi t ra s n ph m chung nh t — Bư c 2: T o danh sách s n ph m — Bư c 3: T o l p danh sách công vi c, mô t công vi c dư i m i s n ph m m c th p nh tv — Bư c 4: Đánh mã cho m i ô c a b ng công vi c — Bư c 5: Xét duy t l i b ng công vi c L p k ho ch d án Qu n lý d án - L ch bi u Ư c lư ng công vi c L p l ch bi u — Các y u t c n ư c lư ng — Yêu c u đ t ra cho l p l ch — Kích c ph n m m — Lư ng hóa làm cơ s ư c lư ng d án — Th i gian — L ch trình ph thu c vào mô hình l a ch n — S ngư i — Ngư i tham gia thay đ i theo t ng pha c a d án — Chi phí — C n ph i phân tích công vi c chi ti t hơn và l p l ch đ — M c đ ư c lư ng ki m soát => Là đ u vào cho l p l ch 5
 6. 14/9/2009 Qu n lý d án - L ch bi u Qu n lý d án - L ch bi u M c tiêu c a l p l ch Quy trình l p l ch bi u — M c tiêu c a l p l ch là ki m soát công vi c — Xác đ nh nhi m v — Th i đi m b t đ u, th i đi m k t thúc — Ngư i th c hi n (s ngư i, yêu c u,...) — Ràng bu c (m i liên h gi a các nhi m v ) => C n có đ m m d o v th i gian Qu n lý d án - L ch bi u Qu n lý d án - L ch bi u Nhi m v đư c giao ph i: Xác đ nh ràng bu c nhi m v — Là công vi c có k t qu bàn giao — Các ràng bu c v tài nguyên (con ngư i, thi t b ) — Quy trách nhi m cho m t cá nhân — Ràng bu c v ti n trình — Có h n đ nh v th i gian — Các nhi m v ph i đư c k t thúc trư c các nhi m — Có th đo đư c (ti n đ , ch t lư ng) v có th đư c th c thi k ti p — Th i gian th c hi n — Gi m t i đa các nhi m v ph thu c — Th c hi n các nhi m v song song khi có th 6
 7. 14/9/2009 Qu n lý d án - L ch bi u Qu n lý d án - L ch bi u N i dung c a ho t đ ng l p l ch Khuy n cáo cho l p l ch — Phân d án thành các nhi m v và ư c lư ng th i — Gi m t i đa th i gian th a gian, ngu n l c th c hi n chúng — T n d ng t i đa các ngu n l c — T ch c th c hi n đ ng th i các nhi m v đ t i ưu — Đi u ph i tài nguyên (ch th a/thi u) lu ng công vi c — Xem xét các h n ch — H n ch s ph thu c gi a các nhi m v đ tránh tác — Là m t quy trình l p l i đ ng gây ch m tr l n nhau — S d ng các công c t đ ng — S p x p các nhi m v đ t n d ng các ngu n l c khác: ngư i, thi t b ,.. => Ph thu c vào trình đ & kinh nghi m ngư i qu n lý Qu n lý d án - L ch bi u T ch c d án — Ví d 7
 8. 14/9/2009 T ch c d án T ch c d án – l a ch n nhân s — L p t d án (v thành sơ đ , mô t ) L a ch n nhân s — Ch c năng nhi m v c a t ng b ph n — Con ngư i là y u t quan tr ng nh t trong phát — Phân b tài nguyên cho t ng b ph n tri n ph n m m — Các thành viên khác nhau v năng l c — M t s các công vi c đ c thù không ph i ai cũng làm đư c Nhân s d án Nhân s d án Nhóm làm vi c (teamwork) Công ty ph n m m — Là mô hình hi n t i cho h u h t các d án ph n m m: — Kh năng chuyên nghi p hóa cao Project 1 — Hi u qu trong qu n lý, giao ti p và đi u hành Team Team 6 5 — M t software project team đư c t o ra t nhi u nhóm Team Team Project 2 con (sub-team) 1 2 — Các nhóm con không nh t thi t là m t nhóm ngư i Team Team mà có th là 1 ngư i 4 3 — Các nhóm con không nh t thi t t n t i su t quá trình c a m t d án ph n m m Project 3 8
 9. 14/9/2009 Nhân s d án – các ch c danh Nhân s d án 1. System analysis System Analysis 2. Planning Team — Xác đ nh tính kh thi c a d án 3. Requirements Team 4. System Design Team — Phân tích chi phí (Cost analysis) 5. Implementation Team — D đoán l i nh n (Estimate revenues) 6. Tesing & Intergration Team 7. Training Team — Tiên li u các khó khăn v k thu t và công ngh 8. Delivery & Installation Team — Sau khi nghiên c u kh thi, nhóm này s làm vi c 9. Maintenance Team v i Requirement Team đ nh n feedbacks 10. Quality Assurance Team 11. Metrics Team — N u d án đư c phát tri n theo mô hình tương tác 12. Documentation Team cao như Prototype/Spiral model thì tính tương tác và 13. System Administration Team feedback là r t quan tr ng k c v i các nhóm khác 14. Reuse & Reengineering Team Nhân s d án Nhân s d án Planning Team Requirement Team — Nhóm này có nhi m v xây d ng t ng th t t c các k — Ti p xúc khách hàng và xác đ nh đ y đ , hoàn ch nh và ho ch qu n tr d án và b o đ m các ti n trình di n ra chính xác các yêu c u cho d án đúng ti n đ đã đ nh • Dùng các phương th c g p g chính th c và bên l đ xác đ nh các yêu c u c a h th ng • Xây d ng các k ho ch th c hi n • N u không có khách hàng, có th ti p xúc v i các user ti m • L p các time frame cho các ti n trình năng • K ho ch s d ng tài nguyên c a h th ng bao g m c — Sau khi xác đ nh các yêu c u, nhóm này s làm vi c nhân l c v i System Design Team đ nh n các feedback. • Các k ho ch d phòng và đi u ch nh khi có s c — N u d án đư c phát tri n theo mô hình tương tác cao như Prototype/Spiral model thì tính tương tác và feedback là r t quan tr ng k c v i các nhóm khác 9
 10. 14/9/2009 Nhân s d án Nhân s d án System Design Team Implementation Team — Xây d ng thi t k chi ti t c a h th ng sau khi các yêu — Phát tri n h th ng theo thi t k đã có. c u đã đư c xác đ nh. • Coding — N u s d ng mô hình Waterfall, nhóm này ph i • Ki m tra c p Module feedback cho nhóm Requirement nh ng khó khăn n u — Sau khi hoàn t t chương trình, nhóm này s c ng tác có. v i nhóm Tesing & Integration đ ki m tra các module — Sau khi hoàn ch nh thi t k , nhóm này ph i c ng tác — N u d án đư c phát tri n theo mô hình tương tác cao v i Implementation Team đ nh n feedback. như Prototype/Spiral model thì tính tương tác và — N u d án đư c phát tri n theo mô hình tương tác cao feedback là r t quan tr ng k c v i các nhóm khác như Prototype/Spiral model thì tính tương tác và feedback là r t quan tr ng k c v i các nhóm khác Nhân s d án Nhân s d án Testing & Integration Team — N u d án đư c phát tri n theo mô hình tương tác cao — Xây d ng thi t k chi ti t c a h th ng sau khi các yêu như Prototype/Spiral model thì tính tương tác và c u đã đư c xác đ nh. feedback là r t quan tr ng k c v i các nhóm khác — N u s d ng mô hình Waterfall, nhóm này ph i — Nhóm này cũng có vai trò trong Interface Control feedback cho nhóm Requirement nh ng khó khăn n u Document đ đ c t các giao di n và giao ti p gi a các có. thành ph n trong h th ng — Sau khi hoàn ch nh thi t k , nhóm này ph i c ng tác v i Trainning Team Implementation Team đ nh n feedback. — Chu n b các công c và tài li u cho vi c trainning cho — Nhóm này có th ti p nh ncác module r i r c và ki m ngư i dùng tra sau đó tích h p thành h th ng hoàn ch nh. • K ho ch trainning • Các tài li u gi ng d y 10
 11. 14/9/2009 Nhân s d án Nhân s d án Delivery & Installation Team Quality Assurance Team — Nhi m v là cài đ t h th ng cho khách hàng và các h — Nhóm này có 2 nhi m v tr k thu t trong cài đ t v n hành h th ng. 1. Thi t l p các tiêu chu n cho các quá trình s n xu t cũng Maintenance Team như tiêu chu n th c hi n c a s n ph m ph n m m — B o trì h th ng sau khi chuy n giao và cài đ t 2. Cung c p các cơ ch ki m tra, ki m soát nh m đánh giá kh năng th a mãn các tiêu chu n tương ng c a các • C p nh t s a ch a nhóm làm vi c. • Nâng c p m r ng — Các tiêu chu n này dùng trong n i b và không chia s v i — C ng tác ch t ch v i nhóm implementation đ th c khách hàng. hi n vi c maintenance — Các tiêu chu n có th đư c công b khi c n thi t, vì v y c n đư c lưu tr và báo cáo cho project manager đ ho t đ ng v i b ph n Q&A Nhân s d án Nhân s d án Metrics Team Documentation Team — Lưu tr các thông tin th ng kê v các ho t đ ng c a các — Nhóm này th c hi n các ho t đ ng thi t l p các tài li u Team trong d án. cho h th ng • S lư ng các yêu c u maintenance • Tài li u v phân tích, thi t k , hi n th c, source • S lư ng th c hi n d ch v maintenance code,.. • S dòng code đư c vi t • Tài li u h tr : userguide, manual, support • Th i gian th c hi n t ng công vi c document — Nhóm này làm vi c v i h u h t các nhóm đ cung c p báo cáo v ch t lư ng, hi u qu , đ ng th i feedback cho các nhóm đó v hi u qu công vi c. 11
 12. 14/9/2009 Nhân s d án Nhân s d án System Administrationm Team Bên c nh còn có m t s nhân s khác tham gia vào quá trình phát tri n d án nhưng có th không đư c nêu tên — Nhóm này có nhi m v cung c p và b o đ m các ho t m t cách chính qui đ ng c a các h th ng h t ng k thu t c n thi t cho — Human-Computer Interface Evaluation Đánh giá Human- Evaluation: d án kh năng thích h p c a giao di n c như ngư i dùng — Nhóm này thông thư ng bao g m c Network c p th p và c p cao Administration Team — Tools Support Person: Ngư i cung c p và b o đ o các Person Reuse & Reengineering Team công c c n thi t như tools, software, network v n hành theo yêu c u c a quá trình phát tri n — Ch n l a và quy t đ nh vi c reuse các module đã có — Software Economist: S d ng các mô hình đánh giá Economist — Vi c reengineering cũng c n thi t khi mà vi c phát c n thi t đ ư c lư ng chi phí ph n m m, ph n c ng, tri n đòi h i ph i dùng đ n các code cũ khi công ngh resource và th i gian c n cho d án hoàn t t đã thay đ i. Nhân s d án Nhân s d án — Software Economist: S d ng các mô hình đánh giá Economist — Nhân s c n thay đ i theo t ng công đo n: các công đo n c n thi t đ ư c lư ng chi phí ph n m m, ph n c ng, c n nhi u nhân s và c n th i gian dài như cài đ t. Ki m resource và th i gian c n cho d án hoàn t t th … — Project Librarian Có trách nhi m lưu tr và s p x p Librarian: — Các nguyên nhân khách quan khác: h th ng t t c các tài li u c a d án — Nhân s thay đ i công vi c: chuyên môn thay đ i, công — Chuyên gia h tr : M t s d án c n có nh ng ngh m i c p nh t chuyên gia trong lĩnh v c tương ng h tr , tư v n v m t chuyên môn hay k thu t — Nhân s nghĩ do thay đ i vi c, b nh, v hưu NHÂN S C A CÁC TEAM CÓ TH THAY Đ I — Nhân s m i: mang l i tư duy m i và công ngh m i tuy THƯ NG XUYÊN TRONG QUÁ TRÌNH HO T nhiên ph i c n th i gian ti p c p Đ NG DO NHI U Y U T — Vi c xây d ng các team là linh đ ng theo t ng d án và c n có đi u ph i gi a các d án theo t ng ti n đ công vi c. 12
 13. 14/9/2009 Giám sát và hi u ch nh Giám sát và hi u ch nh M c tiêu c a giám sát và đi u ch nh — Đ m b o ch t lư ng ph n m m — Qu n lý thay đ i/qu n lý c u hình ph n m m — Qu n lý thay đ i v yêu c u, thi t k , mã ngu n… — Qu n lý c u hình (đư c phát tri n phân tán) Giám sát và hi u ch nh Giám sát và hi u ch nh — Đ m b o ch t lư ng ph n m m (Software Quality — Trong quá trình th c hi n d án: Assurence) — Tuân th quy trình (các chu n, các tài li u) — Là công vi c xuyên su t quá trình phát tri n — H p xét duy t — Ch t lư ng th hi n: — Ki m th s n ph m — Ph n c ng Xét duy t — Ph n m m — T i m i pha công vi c, c n h p xét duy t đ đ m b o — Các y u t l a ch n khi b t đ u d án: ch t lư ng — Con ngư i — Th c hi n theo nhóm — Quy trình — Xét duy t các tài li u — Công c 13
 14. 14/9/2009 Giám sát và hi u ch nh Qu n lý r i ro Ki m th R i ro — Ki m tra s ho t đ ng c a s n ph m khi có mã ngu n — R i ro là các hoàn c nh b t l i có th x y ra tác đ ng lên d án và s n ph m — l i l p trình — Các lo i r i ro: — Đ tin c y, hi u qu — R i ro c a d án có nh hư ng t i l ch bi u và tài — Các m c ki m th nguyên c a d án — Ki m th đơn v (ngư i l p trinh) — R i ro c a s n ph m nh hư ng t i ch t lư ng — Ki m th tích h p (nhóm chuyên trách) ho c hi u năng c a ph n m m s đư c xây d ng. — R i ro thương m i s nh hư ng t i t ch c xây — Ki m th h th ng (nhóm chuyên trách) d ng ph n m m. — Ki m th Alpha (trong xư ng, d li u th t) — Quan tâm r i ro có th qu n lý đư c — Ki m th Beta (cho ngư i dùng s d ng) Qu n lý r i ro Qu n lý r i ro Các y u t liên quan đ n r i ro ph n m m: — Công ngh — Nhân s , đ i ngũ — T ch c — Công c — Các yêu c u — Các ư c lư ng 14
 15. 14/9/2009 Qu n lý r i ro Các Ho t đ ng qu n lý r i ro Các ho t đ ng c a qu n lý r i ro — Xác đ nh (d đoán) các r i ro — Phân tích r i ro (đánh giá kh năng, thi t h i) — L p k ho ch tránh hay h n ch tác đ ng — Giám sát (theo dõi s xu t hi n, tác đ ng c a r i ro) và áp d ng gi i pháp qu n lý trong su t quá trình d án Các Ho t đ ng qu n lý r i ro Các Ho t đ ng qu n lý r i ro — Ti n trình qu n lý r i ro là m t quá trình l p Gi i pháp qu n lý r i ro — Gi i pháp d a trên phân tích lo i yêu c u — Ch c năng c n thi t — Ch c năng mong mu n — Ch c năng tuỳ ch n — Nguyên lý gi i pháp: Pareto (80-20) — Phân tích, đưa ra quy t đ nh có áp d ng bi n pháp qu n lý c n thi t hay không — D a trên th ng kê (kinh nghi m) — Dùng cây quy t đ nh 15
 16. 14/9/2009 Các Ho t đ ng qu n lý r i ro Qu n lý thay đ i Qu n lý thay đ i M t s r i ro và nguyên nhân — Xác đ nh thay đ i c a b t c ho t đ ng nào: — R i ro nhân s : thi u ngư i — Ph m vi — R i ro ư c lư ng: k ho ch, d án không sát th c t — K t qu bàn giao — Phát tri n sai ch c năng — Ki n trúc cơ b n — Phát tri n sai giao di n — Chi phí — R i ro kinh t : khách hàng yêu c u quá cao — L ch trình — Khách hàng thay đ i yêu c u liên t c — L p tài li u đ y đ v các thay đ i, đ m b o các thành viên hi u rõ v các thay đ i — C n s d ng công c h tr Qu n lý c u hình Qu n lý c u hình Qu n lý c u hình L i ích c a qu n lý c u hình — Nhi m v c a qu n lý c u hình: — Cung c p cho ngư i phát tri n phiên b n m i nh t c a — Qu n lý phiên b n ph n m m ph n m m — Lưu tr tài li u, mã ngu n, d li u — Qu n lý các mã ngu n đư c lưu tr phân tán — T o đi m truy c p duy nh t (đ m b o tính th ng — Qu n lý các phiên b n khác nhau nh t c a mã ngu n) — Ghi chú lý do c a s a đ i mã ngu n — Trên di n h p, còn g i là qu n lý mã ngu n — D dàng truy c p các phiên b n cũ — Ti t ki m không gian đĩa 16
 17. 14/9/2009 Qu n lý c u hình Qu n lý c u hình Qu n lý phiên b n Phương th c ho t đ ng — Khái ni m phiên b n ph n m m — Lưu tr t p trung — Phiên b n hoàn thành (version) — Mã ngu n, tài li u, công c — Nh ng thay đ i b ph n (variant) — Lưu tr duy nh t (logic) — Xu t ph m (release) — Qu n lý s a đ i — C n có các tiêu chí đ xác đ nh phiên b n, tiêu chí đ — Không cho phép s a đ i đ ng th i đ nh danh phiên b n — Lưu tr phiên b n cũ — Thông tin s a đ i: lý do, ngư i th c hi n, th i đi m Qu n lý c u hình Qu n lý c u hình N i dung lưu tr Chia s mã ngu n — Tài li u: phân tích, thi t k , tài li u ngư i dùng… — S d ng cơ ch lock/unlock cho phép ch m t ngư i — Mã ngu n có quy n s a t i m t th i đi m — C n công c ghép n i t đ ng các s a đ i — Công c phát tri n — C n đ biên d ch l i các mã ngu n cũ Công c chia s mã ngu n — C n cho vi c b o trì — Visual SourceSafe (Visual Studio – Microsoft) — Qu n lý mã ngu n — Các b d li u test — Check out/check in 17
 18. 14/9/2009 H sơ d án H sơ d án H sơ d án Thư ký d án — Bao g m t t c gi y t , tài li u liên quan đ n quá trình — Thư ký d án lưu tr , b o qu n tài li u d án ho t đ ng c a d án — Phân lo i tài li u — Thư t trao đ i v i bên ngoài — T o l p, thu th p, b sung h sơ — Các ư c lư ng th i gian — Cung c p tài li u khi c n — Các bi u m u, b n ghi nh , biên b n h p — Lưu tr trên máy, trên gi y — Các th t c, các báo cáo — Các quy đ nh v trách nhi m, quy n h n trong d án — Các c p nh t l ch bi u, các tài li u khác H sơ d án Công c h tr qu n lý d án L i ích c a vi c lưu tr h sơ d án — Microsoft Project 2000 — M t th i gian m t l n, ti t ki m nhi u l n — H tr qu n lý d án ph n m m — T o đi u ki n theo dõi d án — Microsoft SourceSafe — T o thu n l i cho c p trên ki m tra d án — Qu n lý c u hình, mã ngu n — Là cơ s đ l p báo cáo — Visio 2000 — Là ch d a đ Ngư i qu n lý d án t b o v mình — T o b ng bi u, mô hình — Chia s thông tin trong t p th th c hi n d án — http://www.startwright.com/project1.htm 18
 19. 14/9/2009 Công c h tr Công c h tr Công c h tr Công c h tr — Bi u đ Gantt t o b ng visio — Timeline t o b ng Visio 19
 20. 14/9/2009 M t s k thu t Nghiên c u kh thi — K thu t nghiên c u kh thi K thu t nghiên c u kh thi — Đo và ư c lư ng d án — Xác đ nh, phân tích các y u t sau: — Phương pháp đư ng găng cho l p l ch — Ph m vi ph n m m — Kh thi v kinh t — Kh thi v k thu t — Kh thi v pháp lý — Các r i ro và bi n pháp kh c ph c Nghiên c u kh thi Nghiên c u kh thi Kh thi v kinh t Kh thi v k thu t — Phân tích l i ích, chi phí — Các y u t c n xem xét: — Chi phí xây d ng (đ u tư 1 l n: ngu n, s v n) — Có công ngh đ th c hi n không? — Phí t n v n hành (chi thư ng xuyên) — Có năng l c tri n khai không? — Hi u qu kinh t (th i gian hoàn v n) — Có tài nguyên k thu t đ th c hi n không? — V trí c a s n ph m — Khách hàng có v n hành đư c không? — Kh năng tài chính c a khách hàng =>Khó khăn đánh giá giai đo n phân tích — Khách hàng ≠ nhà phát tri n: v quan đi m kinh t — Nhà phát tri n c n thuy t ph c khách hàng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản