Chương 8: CHỌN KHỚP NỐI ĐÀN HỒI

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
264
lượt xem
64
download

Chương 8: CHỌN KHỚP NỐI ĐÀN HỒI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8: CHỌN KHỚP NỐI ĐÀN HỒI Chọn khớp nối trục vòng đàn hồi vì loại này dễ chế tạo, thay thế, làm việc tin cậy, được sử dụng rộng rãi. Với công thức: Trong đó K – hệ số chế độ làm việc Theo bảng ( 16 – 1 )[1] = k = 1,5…2 chọn K = 1,5 Với moment xoắn T = 462120,6 ( N.mm) = 462,1206 ( N.m ) Theo bảng ( 16.10 a) [1] chọn được kích thước khớp nối như sau : Bảng 1: các kích thước cơ bản của khớp nối trục vòng đàn hồi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: CHỌN KHỚP NỐI ĐÀN HỒI

  1. Chương 8: CHỌN KHỚP NỐI ĐÀN HỒI Chọn khớp nối trục vòng đàn hồi vì loại này dễ chế tạo, thay thế, làm việc tin cậy, được sử dụng rộng rãi. Với công thức: Tt  K.T  T  Trong đó K – hệ số chế độ làm việc Theo bảng ( 16 – 1 )[1] => k = 1,5…2 chọn K = 1,5 Với moment xoắn T = 462120,6 ( N.mm) = 462,1206 ( N.m ) Theo bảng ( 16.10 a)[1]  chọn được kích thước khớp nối như sau : Bảng 1: các kích thước cơ bản của khớp nối trục vòng đàn hồi T d D dm L l d1 D0 Z nmax B B1 l1 D3 l2 500 40 170 80 71 130 8 3600 5 Bảng 2: Các thông số kích thước của vòng đàn hồi T d0 d1 D2 l l1 l2 l3 h 500 X X X X X X X X Những thông số khác không có tiêu chuẩn ta chọn để thỏa mãn bền cho khớp nối đàn hồi. Ta chọn lại thông số cơ bản cho khớp nối như sau. T d0 d1 D2 l l1 l2 l3 h 500 16 M10 20 70 34 16 34 2 Kiểm nghiệm điều kiện bền dập của vòng đàn hồi theo công thức : 2 kT d    d  z .D0 .d 0 .l3
  2. Trong đó :  d  - ứng suất dập cho phép của vòng cao su,  d  = ( 2…4 ) ( MPa) 2.1,5.462120, 6    2, 45  MPa  <  d  = ( 2…4) MPa 8.130.16.34  thỏa điều kiện dập .Kiểm nghiệm điều kiện bền của chốt k .T .l0 u  3   u  0 ,1 .d 0 .D0 .z Trong đó l0 = l1 + l3 / 2  u  - ứng suất uốn cho phép,  u  = ( 60…80 ) MPa  30  1,5.4621020, 6.  34    u  3  0,1.16 .130.8 2   79,7   u   Điều kiện uốn được đảm bảo. Chọn khớp nối vòng đàn hồi có các thông số nêu trên được chấp nhận. X.CAÁU TAÏO VOÛ HOÄP VAØ CAÙC CHI TIEÁT MAÙY KHAÙC Tính toaùn voû hoäp Chọn vỏ hộp đúc, mặt ghép giữa nắp và thân là mặt phẳng đi qua đường làm các trục để việc lắp ghép được dễ dàng. Bảng (10-9)[3] cho phép ta tính được kích thước các phần tử cấu tạo vỏ hộp sau đây: Chiều dày thành thân hộp:   0, 03.a  3  0, 03.130  3  6,9 chọn   8(mm ) Chiều dài thành nắp hộp:
  3.  1  0,9.  7,29(mm) chọn 1  8(mm) Đường kính bulông nền: D1 > 0,04.a + 10 = 15,2 chọn d1 =16 (mm) Đường kính bulông cạnh ổ: d2 = (0,7 … 0,8)d1 = (9,6 … 10,8) chọn d2 =10 (mm) Đường kính bulông ghép nắp bích và thân d3 = (0,8 … 0,9)d2 = (8 … 9) chọn d3 = 10 (mm) Đường kính vít ghép nắp ổ d4: d4 = (0,6 … 0,7)d2 = (7,8 … 9,1) chọn d4 =10 (mm). Đừơng kính ghép nắp cửa thăm d5 d5   0.5...0.6  d 2   5...6  Chọn d5 = 6 ( mm) Gân tăng cứng Chiều dày e: e  0.8...1  6,4...8 Chọn e = 7 (mm) Chiều cao h : h < 58 ( mm) ta chọn : h = 50 ( mm) Độ dốc: 20 Chiều dày bích thân hộp S3 S3 = ( 1,4…1,8)d3 = (15,4…19,8) Chọn S3 = 18 ( mm ) Chiều dày bích nắp hộp S4 S4 = ( 0.9…1)S3 = ( 16,2…18). Chọn S4 = 18 Tâm lỗ bulông cạnh ổ E3 E3 = 1,6 d2 = 20,8 R2 = 1,3 d2 = 16,9
  4. Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ : K2 K 2  E 2  R2  3  5  40,7  42,7 Chọn K2 =42( mm). Bề rộng bích nắp và thân : K3 K3  K 2  3  5  37  39 Chọn K3 = 38 mm Chiều dày khi không có phần lồi : S1 S1 = (1,3…1,5)d1 = 20,8…24 Chọn S1 = 24 (mm) Bề rộng mặt đế hộp K1 , q K1 =3d1 = 48(mm) q  K1  2  64  mm  Khe hở giữa bánh răng với thành trong hộp 1 :   1...1,2  8...9,6 Chọn  = 10 ( mm ) Khe hở giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp 1 : 1  3...5  24...40 Chọn 1  40  mm  So lượng bulông nền Z: Z  L  B  / 200...300 L, B – chiều dài , chiều rộng của hộp Z   232  375 /  200...300   2, 02...3, 03 Chọn Z = 4 *Boâi trôn hoäp giaûm toác Ñeå giaûm maát maùt coâng suaát do ma saùt , giaûm maøi moøn raêng , ñaûm baûo thoaùt nhieät ñeà phoøng caùc chi tieát bò haøn gæ caàn phaûi boâi trôn lieân tuïc caùc boä truyeàn trong hoäp giaûm toác.
  5. Vieäc choïn hôïp lyù caùc loaïi daàu , ñoäï nhôùt vaø heä thoáng boâi trôn seõ laøm taêng tuoåi thoï cuûa caùc boä truyeàn töùc laø naâng cao thôøi gian söû duïng maùy. Do vaän toác nhoû neân choïn phöông aùn ngaâm caùc baùnh raêng trong hoäp daàu . vì vaän toác nhoû (0,50,8) m/s thì laáy chieàu sau ngaâm daàu: Baèng 1/6 baùn kính baùnh raêng caáp nhanh Baùnh raêng caáp chaäm laáy baèng 1/3 baùn kính baùnh raêng caáp chaäm. Dung löôïng daàu trong hoäp thöôøng laáy khoaûng (0,4 0,8) lít cho 1 KW coâng suaát truyeàn . Theo baûng (10-20) choïn loaïi daàu AK20 . Möùc daàu trong hoäp giaûm toác ñöôïc kieåm tra baèng que thaêm daàu.
Đồng bộ tài khoản