CHƯƠNG 8 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Chia sẻ: Đặng Minh Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
214
lượt xem
37
download

CHƯƠNG 8 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch hóa là chức năng quan trọng của công tác quản lý kinh tế nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 8 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  1. CHƯƠNG 8 CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN I. Ý NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC KẾ HOẠCH 1. Ý nghĩa. Kế hoạch hóa là chức năng quan trọng của công tác quản lý kinh tế nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng Kế hoạch hóa bao gồm việc xây dựng mục tiêu của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh,(doanh nghiệp làm gì, thời gian thực hiện, biện pháp thực hiện có hiệu quả ) Kế hoạch trong các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tập trung khai thác mọi khả năng tiềm tàng của mình để năng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Nhờ tính toán có kế hoạch mà doanh nghiệp tránh được những rủi ro, đồng thời chủ động ứng phó khi điều kiện bất thường. Kế hoạch là một trong những công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả hơn, tồn tại và đứng vững trong môi trường cạnh tranh. 2. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch Khi xây dựng và thực hiện kế hoạch cần đảm bảo các nguyên tắc sau *Đảm bảo tính khoa học của kế hoạch Kế hoạch của doanh nghiệp khi xây dựng phải căn cứ vào: Nhu cầu của thị trường và điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của doanh nghiệp, đồng thời khi xây dựng kế hoạch phải dựa vào một hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật các bảng cân đối, các chỉ tiêu, các biện pháp sát, đúng *Đảm bảo tính linh hoạt của kế hoạch Trong nền kinh tế thị trường luôn biến động, kế hoạch không phải cứng nhắc bất di, bất dịch, mà nó luôn luôn phải linh hoạt mới ứng phó được với những biến động bất ngờ có thể xẩy ra. Trong thực tế tính linh hoạt của kế hoạch nhiều khi đòi hỏi phải thay đổi hướng sản xuất kinh doanh, phải thêm bớt các chỉ tiêu, phải bổ sung các biện pháp … Vì vậy cần có sự tính toán, cân nhắc và vận dụng trong từng trường hợp nhất định. III. HỆ THỐNG KẾ HOẠCH CỦA DOANH NGHIỆP Kế hoạch trong các doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau, căn cứ vào thời gian có: 1. Kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp Nhằm xác định phương hướng, quy mô, nhịp độ phát triển của doanh nghiệp trong nhiều năm 2. Kế hoạch sản xuất kỹ thuật- tài chính hàng năm Nhằm định ra sự hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp trong 1 năm 3. Kế hoạch thời vụ Nhằm xác định mùa vụ tốt nhất để doanh nghiệp tiến hành sản xuất các loại sản phẩm 71
  2. 4. Kế hoạch phân công Nhằm giao công việc cụ thể cho tổ, nhóm, hoặc cá nhân trong 1 thời gian để thực hiện kế hoạch thời vụ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KẾ HOẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Nhu cầu của xã hội Điều kiện TN- KT- XH ↓ Kế hoạch tổ chức Kế hoạch dài hạn Kế hoạch 3- 5- 7 ← → xây dựng DN năm ↓ Kế hoạch SX- KT- TC hàng năm ↓ Kế hoạch thời vụ ↓ Kế hoạch phân công III.KẾ HOẠCH DÀI HẠN Đây là loại kế hoạch xác định mục tiêu, phương hướng, quy mô và nhịp độ phát triển của doanh nghiệp trong một thời gian dài. Nội dung của kế hoạch bao gồm: - Xác định phương hướng sản xuất và quy mô sản xuất cho doanh nghiệp (sản xuất sản phẩm gì, sản lượng là bao nhiêu, thị trường tiêu thụ sản phẩm như thế nào ?) - Xác định nhu cầu về vốn, lao động, về cơ sở vật chất kỹ thuật, cần thiết để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - Những biện pháp chủ yếu để tổ chức sản xuất, tổ chức lao động - Những biện pháp về bảo vệ môi trường và an toàn lao động - Những chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cần đạt được: + Sản lượng sản phẩm và sản phẩm hàng hóa + Chi phí sản xuất và thu nhập/1đơn vị diện tích mặt nước + Giá thành sản phẩm + Lợi nhuận kế hoạch hàng năm + Thời gian thu hồi vốn đầu tư P T = L+K Trong đó: P. là tổng số vốn đầu tư L. là lợi nhuận hàng năm K. là khấu hao tài sản cố định Các chỉ tiêu của kế hoạch dài hạn mang tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp và là căn cứ quan trọng của các loại kế hoạch ngắn hạn IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT –KỸ THUẬT –TÀI CHÍNH HÀNG NĂM 1. Nhiệm vụ của kế hoạch 72
  3. Nhằm xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong một thời gian ngắn để cụ thể hóa các chỉ tiêu của kế hoạch dài hạn. Phát hiện những tiềm năng những lợi thế mới mà kế hoạch dài hạn chưa phát hiện được Điều chỉnh những điểm bất hợp lý, những mất cân đối do kế hoạch dài hạn đã đề ra 2. Các công tác cần chuẩn bị trước khi lập kế hoạch hàng năm - Nắm vững tình hình về các loại diện tích mặt nước - Kiểm tra toán bộ vốn, tài sản cố định, tài sản lưu động của doanh nghiệp - Nắm vững tình hình về lao động - Phân tích hoạt động kinh tế thời kỳ trước - Điều chỉnh hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp. 3. Nội dung cơ bản của kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính hàng năm bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Các chỉ tiêu về sản xuất bao gồm: Sản lượng, giá trị tổng sản lượng, giá trị sản lượng hàng hóa, tổng giá trị gia tăng, tổng thu nhập - Các chỉ tiêu biện pháp bao gồm số lượng vốn, số lượng lao động, số lượng máy móc thiết bị - Các chỉ tiêu hiệu quả bao gồm lợi nhuận, thu nhập tính trên một đơn vị chi phí, trên một lao động, trên một đơn vị diện tích mặt nước và thời gian thu hồi vốn đầu tư V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÁC LOẠI SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1. Vị trí, nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch Vị trí: Kế hoạch sản xuất sản phẩm là một bộ phận chủ đạo và trung tâm của kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài chính hàng năm, vì phương hướng nhiện vụ sản xuất của doanh nghiệp không những được biểu hiện tập trung ở kế hoạch sản xuất sản phẩm mà kế hoạch còn là cơ sở cho việc xây dựng các bộ phận kế hoạch khác Nhiệm vụ:kế hoạch sản xuất sản phẩm nhằm khai thác khả năng tiềm tàng về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của doanh nghiệp nhằm tăng sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm Nội dung của kế hoạch: Nhằm quy định cụ thể số lượng, chất lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch, đồng thời tính toán cân đối với các tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất như: đất đai diện tích mặt nước, lao động, thức ăn, phân bón v.v… 2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất sản phẩm - Sản lượng các loại sản phẩm - Giá trị sản lượng hàng hóa và giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện - Giá trị tổng sản lượng 2.1. Sản lượng các loại sản phẩm Sản lượng sản phẩm = Diện tích mặt nước x Năng suất đối tượng nuôi *Kế hoạch về diện tích - Đảm bảo kế hoạch sản lượng đề ra - Sử dụng hợp lý các loại diện tích mặ nước trong doanh nghiệp *Kế hoạch năng suất - Đảm bảo kế hoạch sản lượng đề ra - Xem xét năng suất bình quân qua nhiều năm 73
  4. - Đề ra các biện pháp thâm canh tăng năng suất các đối tượng nuôi trồng Sơ bộ lập kế hoạch về diện tích và năng suất cần xét 3 trường hợp sau: + Diện tích nuôi trồng dự tính bằng diện tích mặt nước hiện có : trong trường hợp này diện tích nuôi trồng dự tính được coi là diện tích nuôi trồng kế hoạch + Diện tích nuôi trồng dự tính lớn hơn diện tích mặt nước hiện có : Trường hợp này muốn đảm bảo kế hoạch sản lượng đề ra cần thực hiện các biện pháp sau: - Mở rộng diện tích nuôi trồng bằng tăng vụ hoặc nếu điều kiện cho phép thì khai hoang các loại diện tích mặt nước mới - Tăng năng suất các đối tượng nuôi trồng bằng cách đầu tư thêm các biện pháp kỹ thuật - Thực hiện các biện pháp thâm canh tổng hợp trong nuôi trồng thủy sản + Diện tích nuôi trồng dự tính nhỏ hơn diện tích mặt nước hiện có: Như vậy còn có một số diện tích mặt nước chưa được sử dụng, cần sử dụng các loại diện tích mặt nước đó để sản xuất thêm sản phẩm, nhất là các sản phẩm mà xã hội đang cần. Tuyệt đối không để diện tích mặt nước hoang hóa, không sản xuất ra sản phẩm 2.2. Chỉ tiêu sản lượng hàng hóa và giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện - Sản lượng hàng hóa: Là số lượng sản phẩm đã sản xuất xong và số lượng công việc đã hoàn thành mà doanh nghiệp đã cung cấp cho nhu cầu xã hội. Sản lượng hàng hóa bao gồm: + Các sản phẩm chủ yếu: con giống,tôm cá thương phẩm và các loại đặc hải sản khác + Các sản phẩm khác: của các ngành chăn nuôi, chế biến và dịch vụ - Sản lượng hàng hóa thực hiện: Là sản lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã bám ra ngoài và đã nhận được tiền. C/. Chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng Là toàn bộ kết quả công tãc mà doanh nghiệp đã tiến hành trong kỳ kế hoạch, không kể những công tác này đã hoàn thành hay chưa. Nội dung của chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng bao gồm: + Giá trị sản lượng hàng hóa + Giá trị mức chênh đầu kỳ và cuối kỳ kế hoạch của các sản phẩm dở dang + Giá trị nguyên vật liệu tự cung, tự cấp được tính vào giá trị tổng sản lượng theo quy định (sản phẩm của ngành chăn nuôi, trồng trọt cung cấp thức ăn cho cá ) VI. KẾ HOẠCH CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 1. Nhiệm vụ và nội dung của kế hoạch Nguyên vật liệu là những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Kế hoạch nhằm xác định tình hình, nguồn cung cấp về số lượng, quy cỡ và cơ cấu các loại để đảm bảo sản xuất tiến hành được bình thường Nội dung: + Lập danh mục các đối tượng nuôi và các loại nguyên vật liệu cần dùng trong kỳ kế hoạch + Xây dựng định mức tiêu dùng đối với từng loại nguyên vật liệu + Xác định sản lượng các loại nguyên vật liệu cần dùng, cần dự trữ và cần mua trong kỳ 74
  5. 2. Xác định số lượng nguyên vật liệu cần dùng trong kỳ *Xác định số lượng con giống cần nuôi thả trong kỳ: Dựa vào mật độ và kế hoạch sản xuất sản phẩm trong kỳ để tính Số lượng con giống = Mật độ giống x Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng Số lượng con giống = Định mức giống x Sản lượng sản phẩm sản xuất *Xác định số lượng thức ăn cần dùng trong kỳ: -Dựa vào định mức thức ăn cho một đơn vị sản phẩm và kế hoạch sản xuất sản phẩm trong kỳ Số lượng thức ăn = Định mức thức ăn x Sản lượng sản phẩm sản xuất Số lượng thức ăn = Hệ số thức ăn x Sản lượng sản phẩm sản xuất *Xác định số lượng nguyên vật liệu cần dùng trong kỳ: - Dựa vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm và kế hoạch sản xuất sản phẩm trong kỳ để tính toán Số lượng nhiên liệu = Định mức nhiên liệu x Sản lượng sản phẩm sản xuất 3. Xác định lượng nguyên vật liệu dự trữ Trong sản xuất các loại nguyên vật liệu tiêu hao dần, song số lượng nguyên vật liệu không phải mua một lần để dùng cho cả năm hay cả một kỳ kế hoạch, dẫn tới tốn và ứ đọng nhiều vốn lưu động và cũng không phải dùng ngày nào thì mua ngày ấy, vì như vậy cũng không đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành 1 cách liên tục do đó cần xác định lượng nguyên vật liệu dự trữ. Lượng nguyên vật liệu dự chữ gọi là định mức dự chữ nguyên vật liệu, là lượng nguyên vật liệu tồn kho cần thiết được quy định để kịp thời cung cấp cho sản xuất, đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành một cách liên tục và bình thường - Nguyên vật liệu không được dự trữ quá ít vì đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn - Nguyên vật liệu không được dự trữ quá nhiều→ tăng vốn lưu động, gây mất mát hao mòn. 3.1.Tính lượng nguyên vật liệu dự trữ thường xuyên VTX = N x VN VTX: lượng nguyên vật liệu dự trữ thường xuyên N: Số ngày cung cấp cách nhau giữa 2 đợt nguyên vật liệu đến VN: Lượng nguyên vật liệu sử dụng bình quân mỗi ngày 3.2.Tính lượng nguyên vật liệu dự trữ bảo hiểm Nếu chỉ có lượng nguyên vật liệu dự trữ thường xuyên thì khi có sự bất trắc xẩy ra như: -Cung cấp không đúng hạn -Vượt kế hoạch sản xuất -Điều kiện tự nhiên bất thường Vì vậy doanh nghiệp cần xác định lượng nguyên vật liệu dự trữ bảo hiểm. VBH = N x VBH 75
  6. VBH: Lượng nguyên vật liệu dự trữ bảo hiểm NBH: Số ngày dự trữ bảo hiểm VN: Lượng nguyên vật liệu sử dụng bình quân mỗi ngày 4.Xác định lượng nguyên vật liệu mua ngoài VM = VS + ( VD2 – VD1 ) – V VM: Lượng nguyên vật liệu mua ngoài VS: Lượng nguyên vật liệu cần dùng VD2: Lượng nguyên vật liệu dự trữ cuối kỳ kế hoạch VD1: Lượng nguyên vật liệu dự trữ đầu kỳ kế hoạch V: Lượng nguyên vật liệu do doanh nghiệp tự sản xuất VII. KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 1. Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là toàn bộ các khoản chi phí đã được kết chuyển vào trong sản phẩm. Giá thành sản phẩm bao gồm: Chi phí về tư liệu sản xuất, chi phí về tiền lương,các khoản phụ cấp ngoài lường và các chi phí khác để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ tổ chức lao động, tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, trình độ kỹ thuật và quản lý kinh doanh, tình hình nâng cao năng suất lao động, tình hình tiết kiệm thời gian nguyên vật liệu, giá thành càng thấp biểu hiện trình độ sản xuất –kinh doanh của doanh nghiệp càng cao 2. Các phương pháp phân loại chi phí sản xuất 2.1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế và theo công dụng cụ thể của chi phí - Theo nội dung kinh tế của chi phí, người ta chia chi phí thành các yếu tố chi phí sản xuất. Những yếu tố này được sử dụng khi lập dự toán chi phí sản xuất cho doanh nghiệp -Theo công dụng của chi phí, người ta chia chi phí thành các khoản mục, các khoản mục chi phí được sử dụng khi tính giá thành sản phẩm 2.2. Theo tính chất tham gia trong quá trình sản xuất Chi phí sản xuất chia làm chi phí sản xuất trực tiếp và chi phí sản xuất gián tiếp - Chi phí sản xuất trực tiếp: là những chi phí chi ra cho 1 loại sản phẩm nhất định và tính trực tiếp vào giá thành của loại sản phẩm ấy - Chi phí sản xuất gián tiếp: là những chi phí chi ra cho nhiều loại sản phẩm khác nhau( có quan hệ đến các hoạt động chung của trại sản xuất, của doanh nghiệp). Chi phí sản xuất gián tiếp bao gồm chi phí sản xuất chung và chi phí quản trị doanh nghiệp BẢNG CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ VÀ CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT STT Các yếu tố chi phí Các khoản mục chi phí 1 Giống mua ngoài Con giống 2 Thức ăn mua ngoài Thức ăn 3 Phân bón hóa chất mua ngoài Phân bón, hóa chất 76
  7. 4 Nhiên liệu mua ngoài Nhiên liệu 5 Tiền lương chính và lương phụ Tiền lương chính và phụ của CNSX 6 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội của CNSX 7 Khấu hao tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định 8 Các chi phí khác bằng tiền Chi phí sản xuất chung 9 Chi phí quản trị doanh nghiệp 10 Chi phí ngoài sản xuất 2.3. Phân loại chi phí dựa theo mối liên hệ giữa chi phí với khối lượng sản xuất, người ta chia chi phí sản xuất thành Chi phí biến đổi: là chi phí tăng hoặc giảm khi sản lượng sản phẩm thay đổi Chi phí cố định: Là chi phí không thay đổi hoặc ít thay đổi khi sản lượng sản phẩm thay đổi 3. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm Muốn xác định giá thành cho từng đơn vị sản phẩm chúng ta phải lần lượt đi xác định các chi phí sản xuất 3.1.Tính các chi phí sản xuất trực tiếp: Các khoản mục thuộc loại chi phí sản xuất trực tiếp được tính toán dựa trên cơ sở những định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, định mức thời gian lao động cho từng đơn vị sản phẩm và dựa vào giá cả kế hoạch của từng nguyên vật liệu, cũng như mức tiền lương theo chế độ tiền lương hiện hành ( Nếu áp dụng hình thức tiền lương theo sản phẩm thì căn cứ vào đơn giá tiền lương cho 1 đơn vị sản phẩm. Ta có thể lần lượt đi xác định từng khoản mục Chi phí con giống = Định mức giống x Giá cả 1 con giống kỳ kế hoạch Chi phí thức ăn = Định mức thức ăn x Giá 1 kg thức ăn kỳ kế hoạch Chi phí nhiên liệu = Định mức nhiên liệu x Giá cả 1 kg nhiên liệu kỳ kế hoạch Các loại nguyên vật liệu khác chúng ta tính tương tự *Tiền lương: chỉ tính cho công nhân sản xuất chính, tức là những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm Để tính ta dựa vào chế độ tiền lương hiện hành và định mức thời gian lao động cho từng đơn vị sản phẩm Tiền công một Tiền công một tháng Số giờ sản xuất hao phí = x sản phẩm Số ngày/tháng x Số giờ/ngày cho một sản phẩm Ví dụ: Một công nhân làm việc 20 ngày/tháng và 8 giờ/ngày. Để sản xuất 1 sản phẩm cần 2 giờ. Vậy tiền lương 1 sản phẩm sẽ là: Tiền công trả trực tiếp cho người công nhân là: 500.000 đ Bảo hiểm xã hội 17%: 85.000đ Tổng cộng: 585.000đ Tiền công 1 sản phẩm = ( 585.000 x 2 ) : ( 20 x 8 ) = 7.312,5 (đồng) 3.2.Tính các chi phí sản xuất gián tiếp - Tính chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là những chi phí sản xuất và phục vụ sản xuất có quan hệ với nhiều loại sản phẩm của 1 đơn vị sản xuất trong doanh nghiệp. Chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp bao gồm các khoản mục: - Tiền lương của những người không trực tiếp sản xuất - Tiền bảo hiểm xã hội 77
  8. - Khấu hao tài sản cố định dùng chung cho 1 trại sản xuất - Chi phí khác bằng tiền - Tính chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí vào mục đích tổ chức và quản lý sản xuất của toàn bộ doanh nghiệp. như vậy chi phí quản lý doanh nghiệp không chỉ liên quan đến một ngành sản xuất, hay một trại sản xuất mà nó liên quan tới toàn bộ doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản mục sau: - Tiền lương của CBCNV làm công tác quản lý - Trích BHXH của tiền lương trên - Khấu hao tài sản cố định - Chi phí hành chính: Bưu điện, tem thư, thông tin liên lạc - Chi phí quảng cáo, tiếp thị - Chi đào tạo công nhân - Điện, nước, tiếp khách - Các loại chi phí khác Toàn bộ chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bổ cho từng loại sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dở dang của doanh nghiệp. Tùy theo tính chất của từng doanh nghiệp mà áp dụng các hình thức phân bổ chi phí sản xuất chung và chi phí qủan trị doanh nghiệp cho phù hợp, với 3 chìa khóa phân bổ sau: Tổng chi phí gián tiếp Doanh thu 1 sản K1 = x phẩm Tổng doanh thu Tổng chi phí gián tiếp chi phí trực tiếp K2 = x 1sp Tổng chi phí trực tiếp Tổng chi phí gián tiếp Chi phí giờ công 1 K3 = x sản phẩm Tổng giờ công sản xuất Sau khi phân bổ xong chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp ta có thể xác định được giá thành sản xuất và giá thành doanh nghiệp 3.3.. Tính chi phí ngoài sản xuất - Chi phí tiêu thụ sản phẩm - Các chi phí khác bằng tiền Những chi phí ngoài sản xuất một số được tính trực tiếp vào giá thành từng loại sản phẩm cụ thể, một số được phân bổ theo tỷ lệ. Sau khi phân bổ xong chi phí ngoài sản xuất ta tính được giá thành toàn bộ sản phẩm. Có thể tóm tắt quá trình lập kế hoạch giá thành sản phẩm qua sơ đồ sau: 4. Lãi của sản phẩm: 78
  9. Lãi của sản phẩm được xác định theo công thức: L = D – ( ZTB + T ) L: lãi của sản phẩm D:là doanh thu D = Q x G Q: là sản lượng sản phẩm G: là giá bán của sản phẩm ZTB: là giá thành toàn bộ của sản phẩm T: thuế của sản phẩm SƠ ĐỒ LẬP KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Chi phí sản xuất trực Chi phí sản xuất + tiếp chung ↓ Giá thành sản Chi phí quản trị doanh + xuất nghiệp ↓ Giá thành doanh Chi phí ngoài sản + nghiệp xuất Giá thành toàn bộ sản phẩm 79

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản