intTypePromotion=3

Chương I: Phần mềm Microsoft Visio

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
327
lượt xem
158
download

Chương I: Phần mềm Microsoft Visio

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần mềm ứng dụng trong cung cấp điện - Chương I: Phần mềm Microsoft Visio. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I: Phần mềm Microsoft Visio

 1. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio CHÖÔNG MOÄT PHAÀN MEÀM MICROSOFT VISIO 1. Giôùi thieäu veà MICROSOFT VISIO Microsoft Visio laø moät trong nhöõng phaàn meàm öùng duïng raát phoå bieán nhaèm taïo ra nhöõng baûn veõ nhanh choùng vaø hieäu quaû cho ngöôøi söû duïng. Hieän nay,Visio ñang ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong nhieàu ngaønh vaø lónh vöïc khaùc nhau, töø caùc ngaønh veà kyõ thuaät nhö xaây döïng, kieán truùc, cô khí, kyõ thuaät ñieän,… ñeán caùc lónh vöïc quaûn lyù vaø vaên phoøng. Ñoái vôùi caùc kyõ sö veà ñieän, cô khí hay xaây döïng…. ñaây laø phaàn meàm raát höõu duïng, chæ caàn nhöõng thao taùc ñôn giaûn (click vaø drag chuoät) laø coù theå taïo ra nhöõng sô ñoà, nhöõng baûn veõ kyõ thuaät, nhöõng maïch ñieän. Öu ñieåm noåi baäc nhaát laø trong thö vieän cuûa Visio ñaõ tích hôïp saün taát caû caùc khoái hình veõ caùc linh kieän ñieän, ñieän töû, xaây döïng, cô khí, kieán truùc,…. Vaø ngöôøi söû duïng chæ caàn choïn ra vaø keát noái chuùng laïi ñeå taïo ra nhöõng baûn veõ theo ñuùng yeâu caàu söû duïng. Microsoft Visio coøn coù nhöõng öùng duïng chuyeân bieät hôn laø taïo ra nhöõng hình veõ sô ñoà toå chöùc, heä thoáng quaûn lyù caùc cô quan, caùc doanh nghieäp; nhöõng sô ñoà kyõ thuaät trong caùc phaàn meàm, nhöõng cô sôû döõ lieäu kieåu bieåu ñoà,…. Ngoaøi ra, Visio coøn cung caáp nhöõng baûng veõ maãu ñeå tham khaûo, cung caáp nhöõng trang web veà caùch söû duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát. Visio coù nhöõng ñaëc tính gioáng nhö caùc phaàn meàm khaùc cuûa Microsolf nhö Word, Excel, PowerPoint,…. Do ñoù, deã daøng söû duïng phaàn meàm naøy vôùi caùc thanh coâng cuï töông töï nhö caùc phaàn meàm khaùc trong Microsoft Office. Beân caïnh ñoù, Visio coù lieân keát vôùi moät vaøi phaàn meàm cuûa Microsoft neân coù theå deã daøng chænh söõa baûn veõ cuûa Visio khi ñöa vaøo caùc vaên baûn Microsoft Word. Chuù yù: Coù theå söû duïng Visio ngay sau khi caøi ñaët thaønh coâng, neáu phaàn caøi ñaët phaàn meàm naøy chöa hoaøn taát, Visio cuõng seõ hoaït ñoäng nhöng vôùi kieåu haïn cheá, nghóa laø khoâng theå löu hay taïo baûn veõ môùi ñöôïc…. 1
 2. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio LÖU ÑOÀ CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN TRONG VISIO BÖÔÙC 1: KHÔÛI ÑOÄNG BÖÔÙC 4: CHOÏN THÖ VIEÄN LAØM VIEÄC. Choïn Start/ Program/M.Visio. Vaøo View/ Task Pane. Vaøo File / Stencil hoaëc nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng BÖÔÙC 2: CHOÏN PHAÏM TRUØ LAØM VIEÄC. BÖÔÙC 5: VEÕ SÔ ÑOÀ. 1. Choïn caùc bieåu töôïng trong caùc thö vieän vaø di chuyeån ra baûn veõ. 2. Saép xeáp caùc bieåu töôïng ñuùng vò trí. Phaïm truø sô ñoà khoái, sô ñoà trong xaây döïng, sô ñoà 3. Keát noái caùc phaàn töû. trong kyõ thuaät ñieän, caùc daïng baûng bieåu vaø baûng 4. Taïo vaên baûn cho bieåu töôïng. ñoà,… 5. Taïo lôùp cho sô ñoà. BÖÔÙC 3: CHOÏN KHUNG MAÃU( Template) BÖÔÙC 6: IN AÁN Khung maãu laø caùc daïng baõn veõ maãu cô baûn nhö : khung maãu veà ñoà ñieän vaø thieát bò truyeàn thoâng , 1. Nhaäp caùc thoâng tin cho baûn veõ nhö: teân tieâu ñeà, khung maãu maïch ñieän cô baûn, khung maãu veà sô ngöôøi thieát keá,… ñoà phoøng,… 2. Ñònh daïng trang in: choïn daïng trang in, ñôn vò, tæ leä trang in. 3. In baûn veõ. 2
 3. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio 2. Moät soá thö vieän thöôøng duøng trong MICROSOFT VISIO 2.1. Block Diagram (Sô ñoà khoái) Thö vieän naøy bao goàm caùc khoái hình troøn, hình vuoâng, hình thoi, hình tam giaùc, caùc daïng ñöôøng, muõi teân,… nhaèm taïo ra nhöõng baûn veõ daïng sô ñoà. Basic Diagram (Sô ñoà caên baûn) Bao goàm caùc thö vieän nhoû chi tieát nhö sau: Trong ñoù: Backgrounds: Duøng ñeå taïo hình neàn cho baûng veõ Visio. Goàm coù caùc hình neàn vôùi caùc maøu saéc khaùc nhau nhö Steel (hình theùp), Stripe (hình soïc), Leaf (hình laù), Horizon (hình chaân trôøi), v.v…. Borders and Titles: Cung caáp caùc loaïi ñöôøng vieàn cho baûng veõ nhö Classic, Neon, Graphic, Modem,…. Taïi ñaây cho pheùp ta ghi teân baûn veõ, töï ñoäng caäp nhaät ngaøy thaùng veõ vaø trang veõ. Basic Shapes: Bao goàm caùc daïng hình hoïc cô baûn nhö hình troøn, tam giaùc, hình chöõ nhaät, hình ña giaùc, v.v… Block Diagram (sô ñoà khoái ) 3
 4. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Goàm coù Block Raised (hình khoái noåi) vaø Blocks (hình khoái) Block Raised (hình khoái noåi): Goàm caùc khoái noåi (3D) hình troøn, muõi teân nhieàu höôùng, hình vuoâng, hình chöõ nhaät, v.v… Blocks (hình khoái): Goàm caùc khoái hình troøn, muõi teân nhieàu höôùng vaø hình cung, hình quaït, v.v… Block Diagram with Perspective (Sô ñoà khoái coù vieãn caûnh) Trong ñoù: Trong thö vieän naøy goàm coù caùc daïng khoái hình troøn, hình vuoâng, hình muõi teân nhieàu höôùng,…. Nhöng chuùng ñöôïc hieån thò theo ñoä saâu vaø caùc goùc nhìn khaùc nhau tuøy theo vò trí ñaët treân baûn veõ (so vôùi truïc toïa ñoä). 2.2. Building Plan (Sô ñoà trong xaây döïng nhaø) Electric and Telecom Plan (Ñoà ñieän vaø thieát bò truyeàn thoâng) Trong ñoù: 4
 5. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Walls, Shell and Structure (töôøng vaø caáu truùc nhaø): goàm daïng phoøng, daïng töôøng, daïng cöûa, v.v… Electric and Telecom (ñieän vaø truyeàn thoâng): chuoâng, thanh caùi, ngoõ ra ñieän aùp, v.v… Drawing Tool Shapes (coâng cuï veõ): hình troøn, voøng cung, elip, ña giaùc, v.v…. Floor Plan (Sô ñoà phoøng) Bao goàm Dimensioning-Architectural (Kích thöôùc kieán truùc): Cung caáp caùc bieåu töôïng ghi kích thöôùc cho vaät (chieàu daøi, baùn kính, goùc,…). Ngoaøi ra coøn coù caùc thö vieän nhö: Home Plan (ñoà duøng trong nhaø), HVAC Control Logic Diagram (Sô ñoà logic ñieàu khieån HVAC), Office Layout (ñoà duøng trong vaên phoøng), v.v…. 5
 6. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio 2.3. Electrical Engineering (Sô ñoà trong kyõ thuaät ñieän) Basic Electrical (Caùc bieåu töôïng maïch ñieän cô baûn) Trong ñoù: Fundamental Items (caùc ñoái töôïng cô baûn): goàm noái ñaát, CB, caàu chì, v.v…. Qualifying Symbols : caùc bieåu töôïng baûo veä. Semiconductors and Electron Tubes (vaät lieäu baùn daãn): goàm caùc loaïi Transistor, Diod. Switches and Relays (coâng taét vaø rôle): goàm caùc loaïi thieát bò ñoùng ngaét. Transmission Paths (caùc ñöôøng noái): goàm caùc loaïi daây noái, ñieåm noái, daây caùp noái, v.v…. Circuits and Logic (Maïch Logic) 6
 7. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Trong ñoù: Analog and Digital Logic: tín hieäu soá vaø töông töï. Integrated Circuit Components: caùc thaønh phaàn maïch ñieän tích hôïp. Terminals and Connectors: caùc thieát bò keát noái vaø coång noái. Industrial Control Systems (Heä thoáng ñieàu khieån trong coâng nghieäp) Rotating Equip and Mech Functions: caùc chöùc naêng thuoäc hoaït ñoäng quay nhö maùy quay, truïc, baùnh raêng, khôùp ly hôïp, v.v… Transformers and Wingdings: maùy bieán aùp vaø cuoän daây 7
 8. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Systems (Caùc heä thoáng) Trong ñoù: Composite Assemblies: caùc boä phaän gheùp hôïp nhö boä khueách ñaïi, caàu chænh löu, v.v… Maintenance Symbols: caùc bieåu töôïng nguoàn nuoâi nhö maùy phaùt tín hieäu, cuoän daây rôle, v.v… Maps and Charts: bieåu ñoà nhö hoäp noái daây, caùc traïm (haït nhaân, maët trôøi, gioù),… Telecoms Switch and Peripheral Equip: kyù hieäu caùc thieát bò ngoaïi vi. 2.4. Flowchart (löu ñoà) Basic Flowchart: goàm caùc bieåu töôïng ñeå veõ 1 löu ñoà ñôn giaûn Cause and Effect Diagram: sô ñoà hieäu öùng 8
 9. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Mind Mapping Diagram: goàm caùc bieåu töôïng tinh thaàn nhö maët trôøi, ngoâi sao, nhaø, caàu voøng, caây, möa, gioù, v.v…. Work Flow Diagram: goàm nhöõng bieåu töôïng trong coâng vieäc nhö taøi khoaûn, ngaân haøng, thö tín, tieáp taân, v.v… 2.5. Forms and Charts (Caùc daïng baûng bieåu vaø bieåu ñoà) Charts and Graphs (bieåu ñoà vaø ñoà thò) Goàm caùc daïng bieåu ñoà nhö daïng coät, 3 chieàu, daïng baùnh, daïng baûng, v.v Marketing Charts and Diagrams: Sô ñoà vaø bieåu ñoà tieáp thò Marketing Shapes: Goàm caùc bieåu töôïng nhö hình bia baén, muõi teân, caân coâng lyù, chung cö, caùc loaïi tieàn teä, v.v… Marketing Diagram: Caùc daïng sô ñoà ma traän, töøng böôùc, kim töï thaùp, v.v…. 2.6. Map (Baûn ñoà) Directional Map: (baûn ñoà höôùng daãn) Landmark shapes: bieåu töôïng moác nhö saân bay, beán phaø, traïm xaêng, v.v… 9
 10. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Metro shapes: bieåu töôïng cuûa xe ñieän ngaàm nhö: vò trí traïm, tuyeán ñöôøng cong, tuyeán thaúng, v.v… Recreation shapes: caùc bieåu töôïng lónh vöïc giaûi trí nhö bôi loäi, ñaùnh golf,v.v… Transportation shapes: Bieåu töôïng trong giao thoâng nhö ñeøn giao thoâng, caùc loaïi bieån baùo, bieån caám, v.v… Road shapes: Bieåu töôïng ñöôøng phoá nhö ñöôøng thaúng, cong, ngaõ tö, v.v… Directional Map 3D: Caùc bieåu töôïng höôùng 3 chieàu Caùc loaïi bieåu töôïng ñöôøng, nhaø maùy, xe oâtoâ, caây xanh, saân bay, kho haøng, traïm khí ,v.v… ôû daïng 3 chieàu 2.7. Mechanical Engineering (thieát keá cô khí) Fluid Power (nguoàn khí) Equipment: caùc thieát bò nhö caùc loaïi maùy bôm, maùy neùn khí, ñaàu loïc khí, maùy do aùp suaát, v.v… 10
 11. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Valve Assembly: caùc boä phaän cuûa val Valves: caùc daïng val khí nhö val 1 chieàu, val 2/2, v.v 2.8. Network (Heä thoáng maïng) Active Directory Active Directory Objects: caùc bieåu töôïng chæ hoaït ñoäng nhö maùy tính, ngöôøi, v.v… Caùc bieåu töôïng chæ vò trí hoaït ñoäng Exchange Objects: caùc bieåu töôïng veà trao ñoåi quoác teá Basic Network (heä thoáng maïng cô baûn) 11
 12. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio LDAP Directory ( thö vieän LDAP) Coù theå choïn caùc bieåu töôïng trong hoäp thoaïi Directory Navigator 2.9. Organization Chart (Sô ñoà toå chöùc) Organization Chart Duøng ñeå taïo sô ñoà toå chöùc cuûa cô quan Coù theå taïo sô ñoà baèng caùc bieåu töôïng coù saün hoaëc baèng coâng cuï taïo sô ñoà Organization Chart Wizard: Taïo sô ñoà baèng coâng cuï laäp trình saün. 2.10. Process Engineering Piping and Instrumentation Diagram (Sô ñoà thieát bò vaø ñöôøng oáng) Valves and Fittings: goàm caùc daïng val nhö val coång, val caàu, v.v… 12
 13. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Pipelines: goàm caùc loaïi ñöôøng oáng Pumps: caùc loaïi ñoäng cô General: toång quaùt nhö baêng taûi, ñoäng cô, maùy nghieàn, pheãu troän,v.v…. Vessels: caùc loaïi thuøng chöùa nhö thuøng chöùa khí, thuøng kín, v.v… Heat Exchangers: caùc boä ñoåi nhieät nhö maùy ñoát daàu, maùy laøm maùt, v.v… Vaø coøn caùc thö vieän khaùc ProcessFlowDiagram (sô ñoà doøng nöôùc) Goàm caùc thö vieän gioáng nhö Piping and Instrumentation Diagram 2.11. Project Schedule (Baûng lieät keâ caùc ñeà aùn) Calendar (lòch coâng taùc) Lòch thaùng lôùn Lòch thaùng nhoû Lòch naêm 13
 14. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Ngoaøi caùc bieåu töôïng trang trí treân lòch thì Calendar coù theå laäp lòch töøng thaùng (lôùn vaø nhoû) vaø naêm. Khi laáy bieåu töôïng lòch thì seõ xuaát hieän hoäp thoaïi caøi ñaët thaùng (month) vaø naêm (year) muoán theå hieän, vaø caùc hoûi phuï khaùc nhö tuaàn baét ñaàu (Begin week on), hieån thò soá tuaàn (Show week Numbers), v.v… Gantt Chart (bieàu ñoà nhieäm vuï) Khi taïo bieåu ñoà Gantt thì xuaát hieän hoäp thoaïi Gantt Chart Option Date Number of tasks: soá löôïng nhieäm vuï Duration option: löïa choïn khoaûng thôøi gian Timescale range: khoaûng thôøi gian ngaøy thaùng Time units: ñôn vò thôøi gian Format: ñònh daïng caùc bieåu töôïng treân thanh nhieäm vuï, thanh sô löôïc vaø thanh moác Ngoaøi ra, coù theå theâm haøng, coät, bieåu töôïng trong thanh Gantt Chart Shapes PERT Chart (bieåu ñoà Pert) Muoán ñaùnh chöõ vaøo oâ naøo thì choïn oâ ñoù vaø thöïc hieän ñaùnh chöõ bình thöôøng 14
 15. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Timeline (bieåu ñoà ñöôøng) Cuõng vôùi caùc caøi ñaët nhö treân 2.12. Moät soá thö vieän khaùc nhö: Software, Visio Extras, Web Diagram 3. Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa MICROSOFT VISIO 3.1. Khôûi ñoäng Microsoft Visio Töø Desktop nhaáp chuoät choïn Start /All programs / Microsolf Visio. 3.2. Taïo baûn veõ môùi Caùch 1: Vaøo File /New/choïn Drawing Type. 15
 16. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Sau ñoù hieän ra hoäp thoaïi döôùi ñaây: Trong danh saùch Category choïn caùc maãu phaïm truø theo yù muoán nhö maãu veà cô khí, ñieän töû, kieán truùc, xaây döïng,…. Trong Template choïn khung maãu theo töøng phaïm truø. Caùch 2: Nhaáp vaøo bieåu töôïng ñeå taïo moät baûn veõ môùi nhöng vôùi phaïm truø cuõ hoaëc vaøo: File / New / New Drawing. Ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi caùc maãu baûn veõ vôùi nhöõng phaïm truø nhö treân, vaøoView / Task Pane. 3.3. Xem baûn veõ maãu Vaøo File / New / Browse Sample Drawing. Sau ñoù choïn lónh vöïc caàn tham khaûo vaø môû caùc baøn veõ muoán xem. 3.4. Moät soá coâng cuï veõ thöôøng duøng trong Microsoft Visio a. Keát noái caùc phaàn töû laïi vôùi nhau: Nhaáp vaøo Connector Tool trong bieåu töôïng . Sau ñoù ñöa chuoät ñeán caùc daáu “X” ñoù laø caùc ñieåm keát noái roài nhaáp giöõ keùo chuoät ñeán ñieåm “X”cuûa phaàn töû caàn keát noái. b. Taïo theâm ñieåm caàn keát noái : Nhaáp vaøo Connection Point Tool trong bieåu töôïng . Sau ñoù Ctrl+Click vaøo nôi caàn taïo ñieåm keát noái treân phaàn töû . 16
 17. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio c. Stamp Tool Coâng cuï naøy Copy phaàn töû vöøa keùo ra (töø caùc maãu) vaø daùn taïi nôi maø daáu “+” cuûa coâng cuï naøy ôû. d. Poiter Tool: Laø coâng cuï duøng ñeå chænh söûa kích thöôùc cuûa ñoái töôïng. Chæ caàn click vaøo ñoái töôïng muoán chænh söûa thì xung quanh ñoái töôïng seõ hieän leân caùc oâ hình chöõ nhaät maøu xanh, chæ caàn nhaáp vaøo caùc oâ vuoâng ñoù sau cho hieän leân daáu laø ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc kích thöôùc. e. Coâng cuï veõ ñöôøng thaúng, ñöôøng cong, veõ töï do,.… Click vaøo f. Veõ hình chöõ nhaät, elip . g. Quay phaàn töû: coù 3 caùch Caùch 1: Choïn phaàn töû vaø click vaøo bieåu töôïng ñeå xoay phaàn töû . Di chuyeån bieåu töôïng xoay vaøo caùc oâ ñeå xoay hoaëc ta coù theå nhaán Ctrl R ñeå xoay nhöng moãi laàn xoay moät goùc 90o. vd: Caùch 2: Söû duïng menu: 17
 18. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Choïn phaàn töû muoán xoay vaø vaøo Shape/Rotate or Flip. Sau ñoù choïn höôùng xoay tuyø yù. Caùch 3: xoay phaàn töû vôùi moät goùc töï choïn. Click choïn phaàn töû . Vaøo View/Site or Position. Sau ñoù hieän ra hoäp thoaïi vaø ñaùnh giaù trò goùc muoán xoay. Neáu muoán xoay cuøng chieàu kim ñoàng hoà thì ñaùnh goùc döông vaø ngöôïc laïi. h. Nhoùm caùc phaàn töû laïi vôùi nhau: Nhoùm caùc phaàn töû laïi: Choïn caùc phaàn töû muoán nhoùm vaø vaøo Shape/Grouping/Group. Theâm phaàn töû vaøo nhoùm: Choïn nhoùm vaø phaàn töû muoán theâm vaø vaøo Shape/Grouping/Add to Group. Taùch phaàn töû ra khoûi nhoùm: Choïn nhoùm vaø click choïn phaàn töû caàn taùch ra khoûi nhoùm .Vaøo Shape /Grouping /Remove from Group. i. Saép xeáp ñoái töôïng Duøng ñeå canh caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn theo 1 thöù töï haøng nguõ naøo ñoù. Caùch thöïc hieän: Choïn caùc ñoái töôïng caàn saép xeáp Vaøo menu Shape / Align Shape 18
 19. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio Coù theå canh theo beân traùi / phaûi hay treân / döôùi Ñöôøng gaïch maøu xanh duøng ñeå chæ loaïi haøng 3.5. Taïo moät trang baûn veõ môùi: Taïi ta Click phaûi chuoät, sau ñoù nhaán Insert page. Trong hoäp thoaïi Page properties ñaùnh vaøo teân trang veõ môùi. Ñeå choïn tæ leä cho trang môùi naøy, vaøo Drawing Scale ñeå choïn tyû leä thích hôïp. 3.6. Theâm moät thö vieän khaùc Coù 2 caùch ñeå môû theâm moät thö vieän khaùc: Vaøo File / Stencils : choïn thö vieän muoán theâm. Click vaøo ñeå choïn thö vieän muoán theâm vaøo. 3.7. Ñoùng moät thö vieän Nhaèm ñeå cho khung thö vieän ñöôïc goïn vaø ñoùng nhöõng gì khoâng duøng ñeán. Caùch thöïc hieän: Right - Click vaøo thö vieän muoán ñoùng vaø choïn Close. 3.8. Tìm bieåu töôïng Khi muoán tìm moät bieåu töôïng naøo ñoù maø khoâng nhôù noù naèm trong thö vieän naøo, Click vaøo Töùc thì beân traùi maøn hình xuaát hieän hoäp thoaïi tìm kieám Nhaäp teân (tieáng Anh) bieåu töôïng muoán tìm vaøo khung Search for vaø nhaáp Go 3.9. Taïo text treân khoái hình Thoâng thöôøng, moãi phaàn töû ñöa vaøo baûn veõ ñeàu coù teân hoaëc nhöõng chöùc naêng nhaát ñònh. Ñeå theå hieän chöõ cho caùc ñoái töôïng, choïn phaàn töû vaø ñaùnh text vaøo. Khi hoaøn thaønh nhaán phím Esc hoaëc click beân ngoaøi hôïp Text block ñeå thoaùt. 3.10. Taïo lôùp (Layer) cho baûn veõ Ñoái vôùi nhöõng baûn veõ phöùc taïp, coù nhieàu phaàn töû vaø hình daïng khaùc nhau. Ñeå thuaän lôïi cho vieäc chænh söõa vaø quaûn lyù, neân taïo cho moãi phaàn töû hay moät nhoùm caùc 19
 20. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän. Chöông I: Phaàn Meàm Visio phaàn töû cuøng tính chaát moät lôùp khaùc nhau gioáng nhö trong phaàn meàm Autocad. Caùc lôùp naøy coù theå khaùc nhau veà maøu saéc, neùt veõ,…. Caùch thöïc hieän: Vaøo menu View / Layer Properties…… Caùc chöùc naêng trong lôùp: Click vaøo Layer color ñeå taïo maøu cho lôùp töông öùng. Click vaøo Visible ñeå hieån thò / khoâng hieån thò lôùp. Click vaøo Lock ñeå khoaù / khoâng khoùa lôùp. Khi khoùa lôùp thì khoâng theå chænh söõa lôùp. Click vaøo Remove ñeå xoaù lôùp. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản