Chương I: Tổng quan về kế toań NHTM

Chia sẻ: Tran Hiep | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
346
lượt xem
170
download

Chương I: Tổng quan về kế toań NHTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kê ́ toań Ngân haǹg Vôń va ̀ sư ̣ vâṇ đôṇ g cuả no ́ trong qua ́ triǹ h thưc̣ hiêṇ cać chưć năng cuả NH. Co ́ sư ̣ khać biêṭ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I: Tổng quan về kế toań NHTM

 1. Kế toan Ngân hang thương mai ́ ̀ ̣ Người trinh bay: Ths Đinh Đức Thinh ̀ ̀ ̣ Phó CN Bộ môn Kế toan Ngân hang ́ ̀ ̣ ̣ ̀ Hoc viên Ngân hang 03/24/10
 2. ̣ ́ ̉ ̣ Muc đich cua môn hoc  Năm được sự khac biêt căn ban giữa Kế toan ́ ́ ̣ ̉ ́ Ngân hang & Kế toan Doanh nghiêp ̀ ́ ̣  Năm được cach thức tổ chức bộ may kế toan tai ́ ́ ́ ́ ̣ cac Ngân hang thương mai ́ ̀ ̣  Năm được phương phap hach toan cac nghiêp vụ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ chủ yêu cua NHTM. ́ ̉  Năm được thực trang & xu hướng phat triên hệ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ thông thanh toan qua Ngân hang ̀ 2 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 3. Nôi dung chủ yêu ̣ ́  Chương I: Tông quan về Kế toan Ngân hang ̉ ́ ̀  Chương II: Kế toan huy đông vôn ́ ̣ ́  Chương III: Kế toan thanh toan tiên tệ ́ ́ ̀  Chương IV: Kế toan nghiêp vụ tin dung & đâu tư ́ ̣ ́ ̣ ̀  Chương V: Kế toán thanh toan vôn giữa cac NH ́ ́ ́  Chương VI: Kế toán thanh toan Quôc tê, kinh doanh ́ ́ ́ ngoai tệ ̣  Chương VII: Kế toán TSCĐ, CCLĐ  Chương VIII: Kế toán cac khoan thu - chi chủ yêu ́ ̉ ́  Chương IX: Bao cao tai chinh NHTM ́ ́ ̀ ́ 3 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 4. Chương I: Tông quan về kế toan NHTM ̉ ́  Khai niêm, vai trò ́ ̣  ́ ̣ Khai niêm:  Nghiên cứu và đề ra PP ghi chep băng con số ́ ̀  Tinh toan, tông hợp, lưu trữ & cung câp thông tin ́ ́ ̉ ́  Muc đich bao vệ tai san, quan trị KD, quan lý KT. ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉  ̀ Vai tro:  Với Chủ sở hữu Bên trong  Với Ban Giam đôc ́ ́  Với cac nhà đâu tư ́ ̀ ̀ Bên ngoai  Với cơ quan quan lý Nhà nước ̉  Với cac đôi tac khac ́ ́ ́ ́ 4 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 5. Chương I: Tông quan về kế toan NHTM ̉ ́  Đôi tượng ́  Kế toan noi chung ́ ́ Vôn và sự vân đông cua nó trong quá trinh ́ ̣ ̣ ̉ ̀ SX, KD  Kế toan Ngân hang ́ ̀ Vôn và sự vân đông cua nó trong quá trinh ́ ̣ ̣ ̉ ̀ thực hiên cac chức năng cua NH. Có sự ̣ ́ ̉ ́ khac biêt: ̣  Chủ yêu tôn tai dưới hinh thức giá trị ́ ̀ ̣ ̀  Có môi quan hệ chăt chẽ với cac DN, TCKT, CN.. ́ ̣ ́  Quy mô lớn, pham vi rông, vân đông thường xuyên ̣ ̣ ̣ ̣  Hệ thông ngân hang hai câp, chức năng nhiêm vụ ́ ̀ ́ ̣ 5̃ ́ ́ nhau nên lớṕ tượ Phat́ triên VN ́ ̣ ̀ ̃̉ môi câp khacTaì liêu dung chođôi Ngahang cung khac nhau.
 6. 6 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 7. Chương I: Tông quan về kế toan NHTM ̉ ́  Nhiêm vụ ̣  ́ ̉ ́ Ghi chep, phan anh, tinh toan theo đung phap ́ ́ ́ ́ luât, chuân mực kế toan ̣ ̉ ́  Phân loai, tông hợp, phân tich & cung câp ̣ ̉ ́ ́ thông tin cho cac đôi tượng để QL, quan tri, ́ ́ ̉ ̣ kinh doanh ngân hang ̀  Giam đôc quá trinh SD tai san, tăng cường kỷ ́ ́ ̀ ̀ ̉ luât tai chinh, cung cố chế độ hach toan XHCN ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́  Tổ chức tôt công tac kế toan tai chi nhanh ́ ́ ́ ̣ ́ cung như toan hệ thông, giao dich với khach ̃ ̀ ́ ̣ ́ hang văn minh, gop phân thực hiên chiên lược ̀ ́ ̀ ̣ ́ khach hang ́ ̀ 7 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 8. Chương I: Tông quan về kế toan NHTM ̉ ́  Đăc điêm cua kế toan ngân hang ̣ ̉ ̉ ́ ̀  Kế toan ngân hang mang tinh tông hợp cao ́ ̀ ́ ̉  Tiên hanh đông thời giao dich và hach toan ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́  Mang tich “câp nhât” và chinh xac cao ́ ̣ ̣ ́ ́  Chứng từ kế toan ngân hang có khôi lượng rât ́ ̀ ́ ́ lớn, đa dang và luân chuyên phức tap ̣ ̉ ̣  Sử dung thước đo tiên tệ lam đơn vị đo lường ̣ ̀ ̀ chủ yêu trong hâu hêt cac nghiêp vụ ́ ̀ ́ ́ ̣ 8 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 9. Chương I: Tông quan về kế toan NHTM ̉ ́  Mô hinh tổ chức công tac kế toan ̀ ́ ́  Kế toan phân tan ́ ́  Kế toan tâp trung ́ ̣  Kế toan vừa tâp trung vừa phân tan (Kế toan phi ́ ̣ ́ ́ tâp trung )  Kế toan khi ứng dung công nghệ ngân hang hiên ́ ̣ ̀ ̣ ̣ đai. 9 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 10. Sơ đồ bộ may tổ chức kế toan phân tan ́ ́ ́ ̀ Phong KT Hôi sở ̣ ̀ Phong KT ̀ Phong KT ̀ Phong KT ̉ NH tinh TP ̉ NH tinh TP ̉ NH tinh TP ̀ Phong ̀ Phong ̀ Phong ̀ Phong ̀ Phong ̀ Phong KT chi KT chi KT chi KT chi KT chi KT chi nhanh́ nhanh́ nhanh́ nhanh́ nhanh́ nhanh́ 10 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 11. Mô hinh kế toan tâp trung ̀ ́ ̣ H.O 11 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 12. Controller 12 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 13. Câu truc xử lý nghiêp vụ câp chi nhanh ́ ́ ̣ ́ ́ Customer Services Self Services Deposit withdraw Transfer personel Controller Back-Office 13 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 14. ́ ́ ̀ Câu truc Ngân hang Card net Call Center Fulfillment Private / Public Network Legacy Suppliers systems Securities Ba ck -e nd Middleware Bank WebATM In Home te gr Data user at mining Private / io Corporate n Phone Public Network POS Customer Kiosk CuDel Merchant st ive om ry er 14 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 15. Sơ đồ bộ may kế toan cua hệ ́ ́ ̉ ́ ̀ thông Ngân hang Viêt Naṃ NHTM NHTM NHNNVN ̀ Phong KT-TC ̀ Phong KT-TC Vụ KT - TC Hôi sở ̣ Hôi sở ̣ ̉ NHTM tinh, TP ̉ NHNN tinh, TP ̉ NHTM tinh, TP ̀ Phong KT - TC ̀ Phong KT - TC ̀ Phong KT - TC ̣ ̣ NHTM quân, huyên Quan hệ chỉ đao ̣ ̀ Phong KT - TC Quan hệ bao cao ́ ́ 15 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 16. Nôi dung tổ chức công tac kế toan ngân hang ̣ ́ ́ ̀  Nôi dung cua tổ chức công tac kế toan tai đơn vị ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ngân hang  Tổ chức vân dung hệ thông chứng từ ̣ ̣ ́  Tổ chức vân dung hệ thông tai khoan kế toan ngân hang ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀  Tổ chức thực hiên hệ thông bao cao kế toan ̣ ́ ́ ́ ́  Tổ chức vân dung hinh thức kế toan thich hợp ̣ ̣ ̀ ́ ́  Lựa chon mô hinh, tổ chức bộ may kế toan ̣ ̀ ́ ́  Tổ chức trang bị cơ sở vât chât kỹ thuât tiên tới hiên đai hoá công ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ tac kế toan ́ ́  Tổ chức bôi dưỡng nâng cao trinh độ nghiêp vu, trinh độ quan lý ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉  Xac đinh số lượng kế toan ́ ̣ ́  Phân đinh rõ chức năng cua từng người, từng bộ ̣ ̉ phâṇ  Xây dựng quy trinh luân chuyên chứng từ, tai liêu, ̀ ̉ ̀ ̣ thông tin. 16 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 17. Yêu câu tổ chức lao đông ̀ ̣ kế toan ngân hang ́ ̀  Đam bao hoat đông kế toan được tiên hanh trôi chay, an toan, ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ thuân tiên & nhanh chong, chinh xac có tinh đên hệ thông kế toan ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ tự đông ̣  Đam bao nguyên tăc luân chuyên Ctừ, kiêm soat nôi bộ trong ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̣ toan hệ thông nhăm bao vệ an toan tai san ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉  Thời gian giao dich tôi thiêu, an toan chinh xac ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́  Đây dich vụ Ngân hang ra khoi Ngân hang, thực hiên giao dich ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ 24/24; 7/7 & 365/365  Sử dung cơ chế tự đông, tam lưu & chuyên tiêp cao ̣ ̣ ̣ ̉ ́  Đam bao cac nguyên tăc luân chuyên chứng từ & kiêm soat nôi ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ bộ trong từng chi nhanh, toan hệ thông nhăm tăng nhanh chu ́ ̀ ́ ̀ chuyên vôn, & bao vệ an toan tai san ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉  Kêt hợp giao dich với khach hang & kiêm soat xử lý nghiêp vụ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ 17 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 18. Nguyên tăc tổ chức lao đông ́ ̣ kế toan ngân hang ́ ̀  ́ ́ Nguyên tăc bât kiêm nhiêm ̣  Nguyên tăc kiêm soat nôi bộ ́ ̉ ́ ̣  Nguyên tăc đôi với kế toan trưởng ́ ́ ́ 18 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 19. Cac nguyên tăc, yêu câu kế toan cơ ban ́ ́ ̀ ́ ̉ ap dung trong ngân hang  ́ ̣ ̀  Những nguyên tăc kế toan cơ ban ́ ́ ̉  Cơ sở dôn tich ̀ ́  ̣ ̣ Hoat đông liên tuc ̣  Giá gôc (giá lich sử) ́ ̣  Phù hợp  ́ Nhât quan ́  ̣ Thân trong ̣  ̣ Trong yêu ́ 19 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉
 20. Cac nguyên tăc, yêu câu kế toan cơ ban ́ ́ ̀ ́ ̉ ap dung trong ngân hang  ́ ̣ ̀  Cac yêu câu kế toan cơ ban ́ ̀ ́ ̉  Phan anh đây đủ nghiêp vụ kinh tê, tai chinh phat sinh vao ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ chứng từ kế toan, sổ kế toan, bao cao kế toan. ́ ́ ́ ́ ́  Phan anh kip thời, đung thời gian quy đinh thông tin, số liêu ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ kế toan. ́  Phan anh rõ rang, dễ hiêu và chinh xac thông tin, số liêu kế ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ toan.́  Phan anh trung thực hiên trang, ban chât sự viêc, nôi dung ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ và giá trị cua nghiêp vụ kinh tế tai chinh. ̉ ̣ ̀ ́  Thông tin, số liêu kế toan phai được phan anh liên tuc, kế ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ tiêp theo số liêu kế toan cua kỳ trước. ́ ̣ ́ ̉  Phân loai, săp xêp thông tin, số liêu kế toan theo trinh tự, có ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ hệ thông và có thể so sanh được. ́ ́ 20 Tai liêu dung cho lớp Ngaha Phat triên VN ̀ ̣ ̀ ́ ̉

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản