intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương II: Phần mềm Ecodial

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

628
lượt xem
241
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần mềm ứng dụng trong cung cấp điện - Chương II: Phần mềm Ecodial. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II: Phần mềm Ecodial

 1. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial CHÖÔNG II PHAÀN MEÀM ECODIAL 1. Giôùi thieäu phaàn meàm Ecodial Ecodial laø phaàn meàm ñöôïc söû duïng cho vieäc thieát keá, laép ñaët maïng ñieän phía haï aùp. Ñeå ngöôøi thieát keá khoâng phaûi giaûi quyeát moät khoái löôïng lôùn caùc baøi toaùn veà kinh teá –kyõ thuaät khaù phöùc taïp vaø maát nhieàu thôøi gian, phaàn meàm naøy cung caáp ñaày ñuû caùc loaïi thö vieän nguoàn, caùc linh kieän ñöôïc duøng trong thieát keá, caùc keát quaû ñoà thò tính toaùn,….Chæ caàn löïa choïn caùc thoâng soá thích hôïp trong caùc thö vieän laø coù theå thieát keá moät maïch ñieän hoaøn chænh. 2. Khaû naêng cuûa Ecodial: 2.1. Öu ñieåm: Thieát laäp sô ñoà ñôn tuyeán. Tính toaùn phuï taûi theo phöông phaùp heä soá söû duïng vaø heä soá ñoàng thôøi. Choïn caùc cheá ñoä nguoàn vaø baûo veä thích hôïp. Löïa choïn kích thöôùc daây daãn. Choïn maùy bieán aùp vaø nguoàn döï phoøng. Tính toaùn doøng ngaén maïch vaø ñoä suït aùp. Xaùc ñònh yeâu caàu choïn loïc cho caùc thieát bò. Kieåm tra nhaát quaùn caùc thoâng tin ñöôïc nhaäp vaøo. In ra toaøn boä caùc keát quaû tính toaùn ôû treân ra giaáy. Trong quaù trình tính toaùn baùo loãi baát kyø truïc traëc naøo gaëp phaûi vaø ñöa ra yeâu caàu thöïc hieän. 2.2. Khuyeát ñieåm: Khoâng tính choáng seùt cho maïng haï aùp. Khoâng tính toaùn toån thaát coâng suaát trong maïch. Khoâng tính toaùn noái ñaát maø chæ ñöa ra sô ñoà noái ñaát ñeå tính toaùn vaø löïa choïn caùc thieát bò khaùc. Trong moãi döï aùn, Ecodial 3.3 chæ cho pheùp tính toái ña 75 phaàn töû cuûa maïch. 3. Caùc ñaëc tính chung cuûa Ecodial: Uph-ph (220-230-380-400-415-500-660-690V). Sô ñoà noái ñaát phía haï aùp (TT-IT-TNC-TNS). Duøng kyõ thuaät xeáp taàng khi löïa choïn thieát bò (Yes-No). Duøng kyõ thuaät choïn loïc khi choïn thieát bò (Yes-No). Tieát dieän toái ña cuûa daây daãn tính baèng mm2 (95÷630). Tieát dieän daây trung tính baèng tieát dieän daây pha (Yes-No). Sai soá cho pheùp khi choïn tieát dieän daây theo tieâu chuaån töø 0 ñeán 5% Giaù trò heä soá coâng suaát (aùp duïng khi tính ñieän aùp rôi). 21
 2. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial LÖU ÑOÀ THIEÁT KEÁ MAÏNG ÑIEÄN ÑOÄNG LÖÏC HAÏ AÙP Böôùc 1: Nhaäp caùc ñaëc tính chung Böôùc 4: Tính toaùn Nhaäp caùc thoâng tin lieân quan ñeán coâng vieäc: teân döï aùn, teân khaùch haøng,… 1. Tính toaùn gaàn ñuùng: cho pheùp tính toaùn vaø sô boä Nhaäp caùc thoâng soá toång quaùt: ñieän aùp daây, sô ñoà choïn daây/caùp, thieát bò ñoùng caét,….theo caùc thoâng soá noái ñaát, heä soá coâng suaát, tieát dieän daây lôùn nhaát caáp moät vaø moät soá thoâng soá maëc ñònh. cho pheùp, heä soá coâng suaát,…. 2. Tính toaùn töøng böôùc cho pheùp tính toaùn vaø choïn chính xaùc daây/caùp, thieát bò ñoùng caét,….theo caùc thoâng Böôùc2: Xaây döïng sô ñoà ñôn tuyeán soá caáp moät vaø thoâng soá caáp hai nhö: phöông phaùp laép ñaët caùp, loaïi caùp, soá löôïng caùp trong moät pha, loaïi thieát bò ñoùng caét, cô caáu nhaû, loaïi baûo veä,…. 3. Keát quaû tính toaùn bao goàm: tính toaùn suït aùp toång tính toaùn töø nguoàn, kieåm tra ngaén maïch, tính Isc max, Isc min, ñieän trôû R, ñieän khaùng, löïa choïn tieát dieän cuûa caùp theo tieâu chuaån. Böôùc 5: Quan saùt caùc ñöôøng ñaëc tính cuûa CB. Sô ñoà ñôn tuyeán ñöôïc thieát laäp töø vieäc keát hôïp caùc thaønh phaàn nhö maùy bieán aùp, maùy phaùt,thanh goùp, daây/thanh daãn, taûi,…. Nhaäp caùc thoâng soá caáp moät hieån thò treân hôïp thoaïi cuûa caùc phaàn töû. Böôùc 3: Tính toaùn toång coâng suaát Ecodial 3.3 coù theå hieån thò ñöôøng cong baûo veä cuûa CB ñeå kieåm tra tính choïn loïc vaø aûnh höôûng cuûa caùc CB. Coù theå hieäu chænh caùc giaù trò caøi ñaët ñeå ñaûm baûo tính choïn loïc. Böôùc 7: Soaïn thaûo vaø xuaát keát quaû Choïn heä soá ñoàng thôøi, Ecodial ñeà nghò giaù trò coâng suaát cho nguoàn phuø hôïp trong danh saùch coù saún. Böôùc 6: Hieån thò keát quaû tính toaùn Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøy trong 4 böôùc: trang bìa, trang thieát bò, trang lieät keâ vaø keát quaû tính toaùn. Taäp tin keát quaû coù theå xuaát döôùi daïng . DXF, . RTF hay . ECD Caùc keát quaû tính toaùn seõ hieån thò ñaày ñuû hay moät phaàn tính toaùn vôùi 4 möùc: hieån thò, löïa choïn, baùo caùo coâng suaát, keát quaû tính toaùn töøng phaàn töû. 22
 3. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 4. Caùc Thoâng Soá Ñaàu Vaøo: 4.1. Nguoàn: goàm maùy bieán aùp, maùy phaùt, nguoàn baát kyø. 4.1.1. Maùy bieán aùp: döïa vaøo coâng suaát ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp vaø coâng suaát ngaén maïch cuûa heä cao aùp chöông trình Ecodial tính taát caû caùc ñaëc tính cuûa nguoàn. a. Thoâng soá ñaàu vaøo caáp 1 vaø caáp 2 Moâ taû Noäi dung Coâng suaát Giaù trò ñònh möùc KVA cuûa caùc phaàn töû Sô ñoà noái ñaát Sô ñoà noái ñaùt phía haï aùp: TT-IT-TNC-TNS-phía nguoàn. Cheá ñoä trung tính Coù daây trung tính phía haï aùp YES-NO Uph-ph(V) Ñieän aùp daây (ph-ph) ñònh möùc cuûa phía haï aùp: 220-230- 240-380-400-415-440-500-525-600-660-690V. Ñieän aùp ngaén maïch Ñieän aùp ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp tính theo phaàn traêm. (%) Coù theå choïn giaù trò chuaån maëc ñònh hoaëc nhaäp baèng tay. Psc HV(MVA) Coâng suaát ngaén maïch ôû phía cao aùp (maëc ñònh laø 500MVA) Toå noái daây Kieåu noái daây cuûa maùy bieán aùp: tam giaùc –sao; sao-sao; zig- zag. Heä soá coâng suaát Heä soá coâng suaát phía thöù caáp maùy bieán aùp (ñeå tính ñieän aùp rôi) Taàn soá heä thoáng Taàn soá heä thoáng 50-60Hz Thôøi gian caét söï coá Thôøi gian taùc ñoäng cuûa caùc thieát bò baûo veä khi coù söï coá (ms) (maëc ñònh laø 500ms) b. Caùc thoâng soá coù theå theo doõi ñöôïc trong quaù trình tính toaùn: Moâ taû Noäi dung Rph cuûa phía cao aùp Ñieän trôû töông ñöông moät pha phía cao aùp Xph phía cao aùp Ñieän khaùng töông ñöông moät pha phía cao aùp Rph cuûa maùy bieán aùp Ñieän trôû moät pha maùy bieán aùp Xph cuûa maùy bieán aùp Ñieän khaùng moät pha maùy bieán aùp Isc: doøng ngaén maïch Doøng ngaén maïch cöïc ñaïi phía ñaàu ra cuûa moãi maùy bieán aùp cöïc ñaïi cuûa moãi (KA) nguoàn (KA) Ib(A) Doøng ñònh möùc cuûa maùy bieán aùp (A) 4.1.2.Maùy phaùt: caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp ñöôïc trình baøy ôû baûng sau: a. Caùc thoâng soá ñaàu vaøo caáp moät vaø hai: Moâ taû Noäi dung Coâng suaát (KVA) Coâng suaát ñònh möùc cuûa maùy phaùt (KVA) Sô ñoà noái ñaát Sô ñoà noái ñaùt phía haï aùp: TT-IT-TNC-TNS-phía nguoàn. Cheá ñoä trung tính Coù daây trung tính phía haï aùp YES-NO Uph-ph(V) Ñieän aùp daây (ph-ph) ñònh möùc cuûa phía haï aùp: 220-230-240- 380-400-415-440-500-525-600-660-690V. Taàn soá heä thoáng 50-60 Hz X’ 0 Ñieän khaùng thöù töï khoâng (giaù trò maëc ñònh laø 6% hoaëc giaù trò 23
 4. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial nhaäp theo thoâng soá do nhaø saûn xuaát cung caáp) X’d Ñieän khaùng quaù ñoä (giaù trò maëc ñònh laø 30% hoaëc giaù trò nhaäp theo thoâng soá do nhaø saûn xuaát cung caáp) X”d Ñieän khaùng sieâu quaù ñoä (giaù trò maëc ñònh laø 20% hoaëc giaù trò nhaäp theo thoâng soá do nhaø saûn xuaát cung caáp) Heä soá coâng suaát Heä soá coâng suaát phía thöù caáp maùy bieán aùp b. Caùc thoâng soá tính toaùn ñöôïc trong quaù trình tính toaùn: Moâ taû Noäi dung X’d ñieän khaùng quaù ñoä thöù töï thuaänÑieän khaùng quaù ñoä thöù töï thuaän X’0 ñieän khaùng quaù ñoä thöù töï khoângÑieän khaùng quaù ñoä thöù töï khoâng Xd Ñieän khaùng moät pha maùy phaùt Isc: doøng ngaén maïch cöïc ñaïi cuûa moãi Doøng ngaén maïch cöïc ñaïi phía ñaàu ra nguoàn (KA) cuûa moãi maùy phaùt (KA) 4.1.3. Nguoàn baát kyø: coù theå duøng ñeå khaûo saùt moät phaàn cuûa maïng ñieän hoaëc ñeå bieåu dieãn cho moät phaàn nguoàn haï aùp noái vaøo töø löôùi. Moâ taû Noäi dung Heä soá coâng suaát Giaù trò heä soá coâng suaát ôû caáp keát noái Taàn soá heä thoáng 50-60 Hz Sô ñoà noái ñaát Sô ñoà noái ñaùt phía haï aùp: TT-IT-TNC-TNS-phía nguoàn. Cheá ñoä trung tính Coù daây trung tính phía haï aùp YES-NO Uph-ph Ñieän aùp daây (ph-ph) ñònh möùc cuûa phía haï aùp: 220- 230-240-380-400-415-440-500-525-600-660-690V. Doøng ñieän ngaén maïch Doøng ñieän ngaén maïch cöïc ñaïi xeùt töø nguoàn ñoå tôùi cöïc ñaïi xeùt töø nguoàn ñoå tôùi Doøng ñieän ngaén maïch Doøng ñieän ngaén maïch cöïc tieåu xeùt töø nguoàn ñoå tôùi cöïc tieåu xeùt töø nguoàn ñoå tôùi Doøng ñieän lieân keát Doøng ñieän treân nhaùnh lieân keát vôùi heä thoáng phía treân 4.2. Thanh caùi : 4.2.1. Thanh caùi coù tính toaùn: Moâ taû Noäi dung In(A) Doøng ñònh möùc cuûa thanh caùi Vaät lieäu Ñoàng hoaëc nhoâm Chieàu daøi Chieàu daøi thanh caùi Soá thanh song song Soá thanh song song treân moät pha 1-2-3-4-5 Beà daøy (mm) Tieâu chuaån laø 5mm Beà roäng(mm) Beà roäng Heä soá coâng suaát Heä soá coâng suaát taïi thanh caùi 24
 5. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Cöïc tính maïch cöïc tính thanh caùi 3P+N; 3P; 2P; 1P hoaëc phuï thuoäc cöïc tính maïch phía treân Nhieät ñoä moâi tröôøng Nhieät ñoä moâi tröôøng beân ngoaøi tuû ñieän Caáp baûo veä Caáp baûo veä cuûa voû tuû thanh caùi IP30 Sô ñoà noái ñaát TT-IT-TNC-TNS Giaù trò tính toaùn: Moâ taû Noäi dung Iavaitable Doøng ñònh möùc thanh caùi R Ñieän trôû pha X Ñieän khaùng pha Icsmax(KA) Doøng ngaén maïch cöïc ñaïi 4.2.2. Thanh caùi khoâng ñöa vaøo tính toaùn: Thanh caùi coù toång trôû baèng 0, noù cho pheùp taïo nhaùnh reõ phía döôùi maïch. 4.3. Phaàn töû daãn ñieän: 4.3.1. Caùp: Caùc thoâng soá ñaàu vaøo caáp moät vaø caáp hai: Moâ taû Noäi dung Chieàu daøi caùp Chieàu daøi tính baèng meùt Phöông phaùp laép ñaët Theo tieâu chuaån IEC 364-5-523 Kim loaïi laøm vaät daãn Ñoàng hoaëc nhoâm Chaát caùch ñieän XLPE hoaëc PVC Loaïi caùp Caùp nhieàu loõi – moät loõi – daây daãn coù boïc caùch ñieän Caùch laép ñaët Xeáp choàng Raûi saùt nhau Raûi caùch khoaûng (Ñaët treân cuøng moät maët phaúng vôùi khoaûng caùch giöõa hai daây lôùn hôn ñöôøng kính) Soá caùp treân moät pha Soá caùp treân moät pha CSA phase user (mm2) Tieát dieän caét ngang tieâu chuaån cuûa daây pha 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300- 400-500-630 Soá daây baûo veä PE Soá caùp treân moät daây trung tính CSA PE user (mm2) Tieát dieän caét ngang tieâu chuaån cuûa daây trung tính 1,5-2,5-4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300- 400-500-630 Trung tính coù mang taûi Trung tính coù mang taûi Yes-No Loaïi daây PE PE caùch li PE ñi chung daây daãn PE laø daây traàn Loõi coù tieáp xuùc Maïng goàm nhieàu maïch vôùi daây daãn coù loõi tieáp xuùc Yes – No Soá löôïng maïch Soá löôïng maïch coù tieáp xuùc Soá lôùp Soá lôùp 25
 6. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Kuser Heä soá nhu caàu Nhieät ñoä moâi tröôøng Nhieät ñoä moâi tröôøng Umax Ñieän aùp rôi cho pheùp toái ña ñoái vôùi maïch ñang tính 4.3.2. Heä thoáng thanh caùi BTS (busbar trunking system) BTS vôùi taûi phaân boá ñeàu Moâ taû Noäi dung Muïc ñích söû duïng Daây caáp nguoàn phuï, lieân keát, taûi phaân boá ñeàu, taûi phaân boá khoâng ñeàu Chieàu daøi Chieàu daøi BTS (m) Ib(A) Doøng ñieän cho pheùp Umax Ñieän aùp rôi cho pheùp toái ña ñoái vôùi maïch ñang tính Kuser Heä soá nhu caàu Trung tính coù mang Trung tính coù mang taûi Yes –No taûi Phöông phaùp laép ñaët Phaúng Theo caïnh Thaúng ñöùng Nhieät ñoä moâi tröôøng Nhieät ñoä moâi tröôøng chung quanh maïch BTS vôùi taûi phaân boá khoâng ñeàu: Moâ taû Noäi dung d (m) Chieàu daøi maïch loä ra (m) Ib (A) Doøng ñònh möùc loä ra (A) Istart (A) Doøng khôûi ñoäng nhaûy voït cuûa maïch loä ra Caùc giaù trò tính toaùn cho daây daãn (caùp vaø BTS): Doøng ngaén maïch cöïc ñaïi taïi cuoái daây daãn: Ik1max, Ik2max, Ik3max doøng ngaén maïch cöïc ñaïi cuûa moät pha, hai pha vaø 3 pha. RboN: Ñieän trôû pha–trung tính. XboN: Ñieän khaùng pha–trung tính. Iscmax: Doøng ngaén maïch cöïc ñaïi phía taûi cuûa daây daãn. Iscmax: doøng ngaén maïch cöïc ñaïi phía nguoàn cuûa daây daãn. Ik1min, Ik2min: Doøng ngaén maïch cöïc tieåu moät pha, hai pha. XbPh-ph: Trôû khaùng voøng pha-pha. XbNe: Ñieän khaùng pha trung tính. Doøng roø chaïm voû. I fault: doøng söï coá giöõa daây pha vôùi daây PE. 26
 7. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 4.4. Taûi: Moâ taû Noäi dung Ib (A) Doøng ñònh möùc cuûa maïch Cöïc tính cuûa maïch 3P+N-3P-2P-1P- cuøng cöïc tính vôùi maïch phía treân Caùch noái ñaát an toaøn TT-IT-TNC-TNS- cuøng cöïc tính vôùi maïch phía treân Coâng suaát Coâng suaát ñònh möùc cuûa maïch Heä soá coâng suaát Heä soá coâng suaát cuûa maïch 3P+N Maïng 3 pha coù daây trung tính 3P Maïng 3pha khoâng daây trung tính 2P Maïng2 pha 1P Maïng moät pha 4.5. Ñoäng cô: Moâ taû Noäi dung Coâng suaát ñoäng cô (KW) Ñaàu ra ñònh möùc cuûa ñoäng cô (KW) Hieäu suaát ñoäng cô Hieäu suaát cuûa ñoäng cô: tæ soá giöõa coâng suaát cô ñaàu ra vôùi coâng suaát ñieän tieâu thuï (KVA) Ib (A) Doøng tieâu thuï ñònh möùc cuûa ñoäng cô Doøng khôûi ñoäng Doøng khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô Heä soá coâng suaát Heä soá coâng suaát cuûa ñoäng cô Cöïc tính cuûa maïch Soá cöïc tính :3P+N-3P-2P-1P Caùch noái ñaát an toaøn TT-IT-TNC-TNS Coâng suaát P (KW) Coâng suaát ñieän Loaïi phoái hôïp Baûo veä vaø thieát bò ñieàu khieån Loaïi 1 –loaïi2 Loaïi 1-loaïi 2 Loaïi boä khôûi ñoäng Tröïc tieáp hoaëc sao-tam giaùc Caáp khôûi ñoäng cuûa ñoäng Caáp khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô thöôøng duøng ñeå tính choïn cô thieát bò baûo veä: tieâu chuaån hoaëc thôøi gian khôûi ñoäng keùo daøi 4.6. Chieáu saùng: Moâ taû Noäi dung Loaïi ñeøn Ñeøn huyønh quang, ñeøn huyønh quang aùp cao aùp, ñeøn sodium aùp suaát cao, ñeøn sodium aùp suaát thaáp. Soá ñeøn Soá ñeøn trong moät boä. Punit Coâng suaát moãi boä ñeøn tính baèng Watt. Ib (A) Doøng ñònh möùc toång cuûa maïch. Soá cöïc tính cuûa maïch 3P+N-3P-2P-1P chieáu saùng Heä soá coâng suaát Heä soá coâng suaát cuûa maïch chieáu saùng. Sô ñoà noái ñaát TT_IT_TNC_TNS_gioáng vôùi sô ñoà noái ñaát phía treân. Coâng suaát (KW) Coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch chieáu saùng. Istart/in Tæ soá doøng khôûi ñoäng taêng voït so vôùi doøng laøm vieäc bình thöôøng. Device consump.coeff Tæ soá giöõa coâng suaát tieâu thuï toång cuûa boä ñeøn so vôùi coâng suaát tieâu thuï cuûa ñeøn. 27
 8. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 4.7. Maùy bieán aùp haï /haï: Moâ taû Noäi dung Uph-ph secondary(V) Ñieän aùp daây ñònh möùc thöù caáp maùy bieán aùp haï /haï 220-230-240-250-380-400-415-440-500-525-660- 690V. Transformer rating(KVA) Coâng suaát ñònh möùc maùy bieán aùp KVA. Circuit polarity Soá cöïc tính cuûa maïch:3P+N-3P-2P-1P-töông töï soá cöïc tính cuûa maïch phía treân. Secondary earthing arrangement Sô ñoà noái ñaát thöù caáp cuûa maùy bieán aùp haï/haï TT_IT_TNC_TNS_upstream. Distributed neutral Cheá ñoä coù hay khoâng coù daây trung tính trong maïng haï theá cuûa maùy bieán aùp haï/haï Yes _No. Short-circuit voltage (%) Ñieän aùp ngaén maïch phaàn traêm cuûa maùy bieán aùp. Value proposed automatically Giaù trò ñeà nghò töï ñoäng. 4.8. Maùy ngaét haï theá (CB): Moâ taû Noäi dung Range Loaïi CB:multi 9- Compact- Masterpact. Designation Thoâng soá kyõ thuaät cuûa CB. Trip unit/Curve Ñaëc tính laøm vieäc vaø loaïi boä taùc ñoäng cuûa CB. Nb.Poles Protected Soá tieáp ñieåm vaø soá boä taùc ñoäng. 4P4TU 4 tieáp ñieåm vaø 4 boä taùc ñoäng. 4P3TU+Nr 4 tieáp ñieåm vaø 3 boä taùc ñoäng theâm moät nöûa phaàn baûo veä trung tính noái ñaát. 3P3TU 3 tieáp ñieåm vaø 3 boä taùc ñoäng. 2P2TU 2 tieáp ñieåm vaø 2 boä taùc ñoäng. 1P1TU 1 tieáp ñieåm vaø 1 boä taùc ñoäng. Earth fault prot Coù baûo veä choáng chaïm ñaát Yes-No. I thermal setting (A) Trò ngöôõng doøng taùc ñoäng nhieät. Imagnetic setting(A) Trò ngöôõng doøng taùc ñoäng tö.ø Trip unit rating (A) Doøng ñònh möùc cöïc ñaïi cuûa cô caáu taùc ñoäng ñoái vôùi CB ñöôïc choïn. Frame rating(A) Doøng ñònh möùc cuûa CB. Earth fault delay (ms) Thôøi gian treã cuûa baûo veä choáng chaïm ñaát. Magnetic delay (ms) Thôøi gian treã cuûa baûo veä caét töø. Im/Isd setting Doøng caét töø caøi ñaët ôû phía tröôùc boä taùc ñoäng töø. Ir setting Doøng caét nhieät caøi ñaët ôû phía tröôùc boä taùc ñoäng nhieät. 4.9. Baûo veä vaø ñieàu khieån ñoäng cô : Moâ taû Noäi dung Range Loaïi CB:multi 9- Compact- Masterpact. Designation Thoâng soá kyõ thuaät cuûa CB. Trip unit/Curve Ñaëc tính laøm vieäc vaø loaïi boä taùc ñoäng cuûa CB. 28
 9. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial contactor Coâng taéc tô. Thermal relay Rô le nhieät. Earth fault prot Coù baûo veä choáng chaïm ñaát Yes_No. Thermal prot Daïng baûo veä nhieät: included-separate. Nb.Poles Protected Soá tieáp ñieåm vaø soá boä taùc ñoäng . 4P4TU 4 tieáp ñieåm vaø 4 boä taùc ñoäng. 4P3TU+Nr 4 tieáp ñieåm vaø 3 boä taùc ñoäng theâm moät nöûa phaàn baûo veä trung tính noái ñaát. 3P3TU 3 tieáp ñieåm vaø 3 boä taùc ñoäng. 2P2TU 2 tieáp ñieåm vaø 2 boä taùc ñoäng. 1P1TU 1 tieáp ñieåm vaø 1 boä taùc ñoäng. I thermal setting (A) Trò ngöôõng doøng taùc ñoäng nhieät. Imagnetic setting(A) Trò ngöôõng doøng taùc ñoäng töø. Trip unit rating (A) Doøng ñònh möùc cöïc ñaïi cuûa cô caáu taùc ñoäng ñoái vôùi CB ñöôïc choïn. Frame rating(A) Doøng ñònh möùc cuûa CB. Earth fault delay Thôøi gian treã cuûa baûo veä choáng chaïm ñaát. (ms) Magnetic delay (ms) Thôøi gian treã cuûa baûo veä caét tö.ø 4.10. Ñöôøng daãn töø döï aùn phía treân: Moâ taû Noäi dung Upstream project Teân cuûa döï aùn phía treân. Upstream circuit Teân cuûa maïch thuoäc döï aùn phía treân. Update cross reference Hieäu chænh ñöôïc (Yes/No)cho pheùp hieäu chænh döï aùn phía treân. 5. Caùc thö vieän cuûa Ecodial: 5.1.Thö vieän nguoàn : Sô ñoà Noäi dung Maùy bieán aùp Caùp, BTS hoaëc khoâng coù maïch noái Maùy phaùt Caùp, BTS hoaëc khoâng coù maïch noái CB 29
 10. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Nguoàn baát kyø Caùp, BTS hoaëc khoâng coù maïch noái CB Maùy caét haï theá phaân ñoïan duøng cho hai loaïi thanh caùi khaùc nhau Coù theå ñöôïc söû duïng nhö moät maùy caét thoâng thöôøng 5.2. Thö vieän thanh caùi: Kí hieäu Caùc khaû naêng coù theå choïn löïa Thanh caùi coù tính toaùn hoaëc khoâng coù tính toaùn (töông ñöông nhaùnh reõ) Lieân ñoäng cô khí giöõa hai thanh caùi noái vaøo caùc nguoàn khaùc loaïi 5.3. Thö vieän maïch loä ra: Kí hieäu Choïn löïa coù theå CB hoaëc khoâng coù thieát bò baûo veä Caùp, BTS hoaëc khoâng coù maïch noái CB hoaëc khoâng coù thieát bò baûo veä Caùp, BTS hoaëc khoâng coù maïch noái Coâng taéc chuyeån maïch CB hoaëc khoâng coù thieát bò baûo veä Caùp, BTS hoaëc khoâng coù maïch noái BTS vôùi taûi baát kyø 30
 11. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 5.4. Thö vieän taûi: Sô ñoà Chöùc naêng Maùy ngaét töï ñoäng haï theá (CB) Caùp hoaëc BTS Taûi baát kyø Maùy ngaét töï ñoäng haï theá (CB) Coâng taéc tô Caùp hoaëc BTS Ñoäng cô 3 pha Maùy ngaét töï ñoäng haï theá (CB) Caùp hoaëc BTS Taûi hoaëc chieáu saùng 5.5. Thö vieän maùy bieán aùp: Sô ñoà Chöùc naêng Maùy ngaét töï ñoäng haï theá (CB) Caùp hoaëc BTS Maùy bieán aùp haï aùp /haï aùp Maùy ngaét töï ñoäng haï theá (CB) Caùp hoaëc BTS Coâng taéc chuyeån maïch Maùy bieán aùp haï aùp /haï aùp 5.6. Thö vieän caùc phaàn töû khaùc: Kí hieäu Chöùc naêng Ñöôøng daãn tôùi döï aùn phía döôùi Ñöôøng daãn tham khaûo döï aùn phía treân Ñöôøng noái caùc phaàn töû laïi vôùi nhau 31
 12. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Ñöôøng noái maïch vôùi toång trôû baèng 0 6.Trình töï thao taùc tính toaùn vôùi Ecodial 6.1. Nhaäp caùc ñaëc tính chung: Tröôùc khi chuaån bò sô ñoà ñôn tuyeán ta neân kieåm tra caùc thoâng tin chung cuûa maïng. Ñoù laø caùc thoâng tin veà ñieän aùp ñònh möùc, kieåu noái ñaát, tieát dieän daây daãn, sai soá,…ñöôïc theå hieän trong hôïp thoaïi generation characteristic. 6.2. Thieát laäp sô ñoà ñôn tuyeán: Ñeå taïo sô ñoà ñôn tuyeán ta söû duïng thö vieän maïch (Library) ñeå choïn ra caùc phaàn töû thích hôïp cho vieäc thieát laäp maïch.Trong thö vieän bao goàm thö vieän nguoàn, thö vieän maùy bieán aùp, thö vieän taûi, thö vieän thanh caùi,…Nhaáp chuoät vaøo thanh coâng cuï ñeå löïa choïn loaïi thö vieän. Sau ñoù choïn vaø di chuyeån caùc kí hieäu trong thö vieän ra maøn hình. Cöù tieáp tuïc laøm nhö theá cho ñeán khi hoaøn thaønh sô ñoà maïch. 6.3. Hieäu chænh sô ñoà: Muoán keùo daøi caùc thanh caùi Busbar daøi ra hoaëc thu ngaén laïi thöïc hieän caùc böôùc sau: Choïn thanh caùi caàn hieäu chænh, thanh caùi xuaát hieän maøu ñoû. Di chuyeån chuoät ñeán thanh coâng cuï choïn bieåu töôïng (Resize XY). Di chuyeån chuoät ñeán ñaàu beân traùi hoaëc beân phaûi cuûa thanh caùi. Khi con troû chuoät hieän trôû thanh muõi teân 2 chieàu, nhaán giöõ chuoät vaøo muõi teân hai chieàu ñaáy laø coù theå thu ngaén hoaëc keùo daøi thanh caùi ra nhö mong muoán. Di chuyeån phaàn töû: nhaáp choïn phaàn töû cho phaàn töû hieån thò maøu ñoû roài di chuyeån chuoät ttôùi vò trí môùi. Ñeå phoùng to hoaëc thu nhoû phaàn töû ta duøng leänh Zoom hoaëc duøng bieåu töôïng 32
 13. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 6.4. Nhaäp thoâng soá cho caùc phaàn töû: Muoán nhaäp thoâng soá cho phaàn töû nhaáp ñuùp chuoät vaøo phaàn töû ñoù vaø moät hoäp thoaïi seõ xuaát hieän ngay beân caïnh phaàn töû. Ñieàn vaøo caùc thoâng soá, coù hai caùch nhaäp thoâng soá cho maïch: Nhaäp thoâng soá töø nguoàn trôû xuoáng taûi Nhaäp thoâng soá töø taûi veà nguoàn . (Nhaäp thoâng soá töø taûi veà nguoàn thì deã löïa choïn coâng suaát nguoàn hôn). Vd: hoäp thoaïi ñeå nhaäp thoâng soá cuûa nguoàn 6.5. Xaùc ñònh coâng suaát nguoàn: Vaøo Caculation/ Power sum hoaëc choïn bieåu töôïng Launch power sum treân thanh coâng cuï Moät hoäp thoaïi thoâng baùo seõ xuaát hieän, nhaáp choïn Yes, hoäp thoaïi power sum seõ xuaát hieän. Hoäp thoaïi naøy hieän thò caùc giaù trò ñaëc tính chung cuûa maïch: Ñieän aùp nguoàn(380V) Soá nguoàn Coâng suaát tính toaùn cuûa nguoàn Coâng suaát nguoàn coù theå choïn Heä soá ñoàng thôøi Ks Doøng ñieän taûi Caùc ñaëc tính cuûa nhaùnh ñang hieån thò Giaù trò Ku vaø Ks… 6.6. Tính toaùn maïng ñieän: coù 2 caùch tính 6.6.1. Öôùc tính kích thöôùc maïng ñieän: ñoái vôùi caùc maïng ñieän ít phaàn töû thì neân tính toaùn theo phöông phaùp naøy ñeå öôùc löôïng nhanh nhaát . 33
 14. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Sau khi nhaäp caùc thoâng soá cho maïch ñieän, choïn Caculation/pre-sizing Hoäp thoaïi caculation seõ xuaát hieän. Sau khi vieäc tính toaùn thanh coâng ta coù theå xem laïi taát caû caùc keát quaû maø ta ñaõ tính toaùn.Vaøo Caculation/Result vaø sau ñoù seõ hieän ra moät hoäp thoaïi trình baøy keát quaû tính toaùn cuûa maïng ñieän. 6.6.2. Tính toaùn maïng ñieän töøng böôùc: ñoái vôùi caùch tính toaùn naøy khoâng caàn thieát phaûi nhaäp ngay caùc thoâng soá cho caùc phaàn töû. Nhaäp teân caùc phuï taûi ñeå deã tính toaùn vaø theo doõi. Vaøo Caculation/choïn caculate….F5 hoaëc nhaáp vaøo bieåu töôïng Moät hôïp thoaïi seõ xuaát hieän 1 4 5 2 6 3 1,2,3: Nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn cho tính toaùn vaø caùc kích thöôùc caùc phaàn töû 4: Traïng thaùi tính toaùn: côø xanh ñoái vôùi maïch ñaõ ñöôïc tính toaùn xong ,côø ñoû ñoái vôùi maïch chöa tính toaùn 5. Caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø kích thöôùc ñöôïc trình baøy ôû vuøng naøy. 6. Caùc giaù trò tính toaùn ñöôïc cuûa maïch seõ ñöôïc hieån thò trong vuøng Summary 34
 15. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Caculate: sau khi ta nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát cho moät nhaùnh phuï taûi naøo ñoù, nhaán caculate thì phaàn meàm seõ töï ñoäng tính toaùn caùc thoâng soá caàn thieát coøn laïi cho nhaùnh ñoù Caculate all: neáu nhaán vaøo nuùt naøy thì phaàn meàm seõ töï ñoäng tính toaùn toaøn boä maïng ñieän töø nguoàn trôû xuoáng .Neáu caùc thoâng soá cuûa phuï taûi trong maïch chöa ñöôïc nhaäp heát thì phaàn meàm seõ tính toaùn ñeán nhaùnh phuï taûi ñaõ nhaäp thoâng soá vaø yeâu caàu ta nhaäp tieáp caùc thoâng soá coøn laïi cuûa phuï taûi. Next circuit: nhaán vaøo nuùt naøy thì ta seõ tính toaùn phaàn nhaùnh tieáp theo nhaùp sô ñoà ñang choïn. 6.7. Phoái hôïp ñaëc tuyeán baûo veä cuûa caàu chì, CB, maùy caét… Ñeå kieåm tra tính choïn loïc taùc ñoäng giöõa caùc caàu chì, CB,… caàn soù saùnh caùc ñöôøng cong cuûa ñaëc tuyeán cuûa chuùng ñeå bieát ñöôïc thôøi gian taùc ñoäng theo doøng ñieän cuûa caùc thieát bò baûo veä coù phuø hôïp hay khoâng. Töø ñoù seõ giuùp ta löïa choïn thieát bò baûo veä, ñaùp öùng theo yeâu caàu maïng ñieän. Laàn löôït xeùt caùc ñöôøng ñaëc tuyeán giöõa CB cuûa nguoàn vôùi CB cuûa nhaùnh caàn so sanh kieåm tra . Vaøo Tool/Curve Comparision hoaëc nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Launch curve comparision treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi so saùnh ñöôøng cong ñaëc tuyeán giöõa caùc CB seõ xuaát hieän, coù theå nhìn vaøo caùc ñöôøng ñaëc tuyeán ñoù vaø bieát ñöôïc thôøi gian taùc ñoäng vaø giaù trò doøng ñieän töùc thôøi cuûa caùc CB ñoù. 7. Ví duï 7.1. Nhö ñaõ noùi trong phaàn tính toaùn ôû treân tröôùc khi taïo sô ñoà ñôn tuyeán neân nhaäp caùc thoâng soá chung cho toaøn maïch nhö trong hôïp thoaïi sau: 35
 16. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 7.2. Taïo sô ñoà ñôn tuyeán nhö hình veõ : 7.3. Nhaäp caùc thoâng soá cho caùc phaàn töû :ôû ñaây ñeå deã cho vieäc tính toaùn coâng suaát ñònh möùc cuûa nguoàn nhaäp thoâng soá töø taûi leân nguoàn. Muoán nhaäp thoâng soá thì nhaáp ñuùp vaøo phaàn töû ñoù vaø hôïp thoaïi seõ hieän ra 7.3.1. NHOÙM 2: Name : nhoùm 2 Choïn kieåu baûo veä noái ñaát Earth Protection Q7:choïn kyù hieäu cuûa maùy caét Circuit- Breaker C7:choïn kyù hieäu daây daãn daïng Cable L7: choïn kyù hieäu taûi load Trong characteristics nhaäp caùc thoâng soá theo yeâu caàu cuûa taûi. Chieàu daøi :50m Choïn kieåu ñi daây: 3P+N Choïn kieåu noái ñaát TNS Coâng suaát ñònh möùc 100 KW Choïn heä soá coâng suaát 0.9 36
 17. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 7.3.2. CHIEÁU SAÙNG: Name: chieáu saùng Q6: choïn kyù hieäu cuûa caàu chì Fuse D6: choïn kyù hieäu daây daãn daïng cable E9: laø kyù hieäu taûi chieáu saùng Lighting Chieàu daøi 25m cho chieàu daøi caùp C6 Chieàu daøi 15m cho chieàu daøi caùp D6 Choïn loaïi ñeøn halogen vôùi coâng suaát 75W Choïn soá boùng ñeøn trong moät boä ñeøn laø 1 Toång soá boùng ñeøn laø 30 7.3.3. ÑOÄNG CÔ: Name: ñoäng cô Choïn kieåu baûo veä noái ñaát K8: thieát bò baûo veä contactor Q8: kyù hieäu boûa veä ñoäng cô Motor Protection C8: choïn kyù hieäu daây daãn laø cable Chieàu daøi daây caùp laø 25m Coâng suaát ñònh möùc 55KW Choïn kieåu cöïc tính 3P Choïn kieåu noái ñaát TNS 7.3.4. NHOÙM 1: Name: nhoùm 1 Choïn kieåu baûo veä noái ñaát Earth Protection Q3: choïn kyù hieäu cuûa maùy caét Circuit- Breaker C3:choïn kyù hieäu daây daãn daïng Cable L3: choïn kyù hieäu taûi load Trong characteristics nhaäp caùc thoâng soá theo yeâu caàu cuûa taûi. Chieàu daøi:60m Choïn kieåu ñi daây: 3P+N Choïn kieåu noái ñaát TNS Coâng suaát ñònh möùc 200 KW á á 37
 18. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 7.4. Xaùc ñònh coâng suaát nguoàn caàn thieát: Vaøo caculation/power sum… Moät hoäp thoaïi nhö sau hieän ra: Nhìn vaøo hôïp thoaïi hieån thò coâng suaát nguoàn ta thaáy coâng suaát nguoàn tính toaùn ñöôïc laø 432,16KVA maø coâng suaát phaàn meàm ñeà nghò laø 500KVA nhö vaäy laø phuø hôïp, khoâng caàn thay ñoåi giaù trò ñoù. 7.5. Tính toaùn theo kích thöôùc öôùc tính: Sau khi haäp caùc soá lieäu cô baûn theo yeâu caàu, choïn Caculation/Pre- sizing töø menu Sau ñoù moät hôïp thoaïi caculation seõ xuaát hieän nhö sau: Nhö vaäy cô baûn laø maïng ñieän ñaõ ñöôïc tính toaùn hoaøn chænh khi phaàn meàm chaïy tính toaùn keát thuùc. 7.6. Phoái hôïp ñaëc tuyeán baûo veä: 7.6.1. Phoái hôïp ñaëc tuyeán baûo veä cuûa nguoàn vôùi nhaùnh sô ñoà nhoùm moät: Vaøo Tool / Curve comparison hay nhaán F6 hoaëc nhaán vaøo bieåu töôïng Launch curve comparison treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi so saùnh ñöôøng ñaëc tuyeán seõ xuaát hieän vôùi ñöôøng maøu ñoû laø cuûa nhoùm moät vaø ñöôøng maøu xanh laø cuûa nguoàn. Treân caùc danh muïc Long- time, Short –time, Instantneous coù theå hieäu chænh caùc thoâng soá cuûa thôøi gian vaø doøng ñieän caét töùc thôøi cuûa CB hay maùy caét ñeå löïa choïn thoâng soá toái öu nhaát. 38
 19. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial Cuûa nguoàn Cuûa nhoùm moät 7.6.2. Phoái hôïp ñaëc tuyeán baûo veä giöõa nguoàn vôùi nhoùm 2: 7.6.3. Phoái hôïp ñaëc tuyeán baûo veä giöõa nguoàn vôùi ñoäng cô: 39
 20. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông II: Phaàn Meàm Ecodial 7.6.4. Phoái hôïp ñaëc tuyeán baûo veä giöõa nguoàn vôùi chieáu saùng: 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2