intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương III: Trái phiếu và định giá trái phiếu (Bond Valuation)

Chia sẻ: Trinh Hoang Yen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

982
lượt xem
372
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với m ột phần vốn nợ của tổ chức phát hành. (Điều 6, Luật Chứng Khoán 2007). Đặc điểm: – Trái phiếu là m ột công cụ nợ • G ần giống các khoản vay ngân hàng: khoản tiền, thời hạn, lãi suất, trả lãi, hoàn vốn – 3 nội dung trên bề m ặt trái phiếu • M ệnh giá trái phiếu (Face Value) • Lãi suất cuống phiếu (Lãi suất coupon) • Thời hạn trái phiếu (Tim e to M aturity)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương III: Trái phiếu và định giá trái phiếu (Bond Valuation)

 1. C hương I. II  Tr   ếu  định  á r   ếu  áiphi và  gi táiphi (Bond  uaton) Val i 1
 2. N ộidung  ơ  ản   c b • Kháini m  r   ếu   ệ táiphi • Phân oạitáiphi u l  r   ế • Định  á r   ếu gi táiphi • Q uan  ệ  ữa r   ếu  l   ất h gi táiphi và ãisu • H ệ  ố í nhi m   ủa r   ếu s tn  ệ c táiphi 2
 3. 3
 4. Kháini m  r   ếu 1.   ệ táiphi Định  ĩa: ngh • Tr   ếu à oạichứng  áiphi l l   khoán xác  ận  nh quyền  l ií hợp  và ợ  ch  pháp  ủa  ườisở  c ng   hữu  ivớim ộtphần  ốn  ợ  ủa ổ  ức  đố       v n c t ch pháthành.     ( i u    ậtC hứng  Đ ề 6,Lu   Khoán  2007) 4
 5. Kháini m  r   ếu   ệ táiphi • Đặc  i m để – Tr   ếu à  ộtcông  ụ  ợ áiphi l m   c n • G ần  ống  gi các  ản  kho vay  ngân hàng:khoản i n,   tề   t ờihạn,l   ất r  ãi  h    ãisu ,tả l ,hoàn  ốn v – 3  ộidung r bề  ặttáiphi u n   tên  m  r   ế • M ệnh  á r   ếu Face  ue) gi táiphi ( Val • Lãisuấtcuống  ếu Lãisuấtcoupon)     phi (     • Thờihạn r   ếu Ti e o  at iy)   táiphi ( m t M urt 5
 6. Kháini m  r   ếu   ệ táiphi • B ản  ấtcủa r   ếu ch   táiphi – Là  ộtchứng  m   khoán  ợ  n – Ti n  ốc  l  r   ếu  ảiđược r  r c  ề g và ãitáiphi ph   tả tướ khicổ ức    t – Vi c  ệ không r   c i n ãivà  ốc  t ể  ẫn  tả đượ tề l   g có h d đến  ệc  vi phá  ản  t s và hanh ý àisản  l t   công y t – Khit hanh ý àisản,táichủ  c hanh oán  l t    r   đượ t t tước  ổ  ông r c đ 6
 7. Kháini m  r   ếu   ệ táiphi • Thu  ập ừ r   ếu nh t táiphi – Lãiđịnh  ỳ Lãicoupon)   k (   • Thường r   ửa  ăm   ộtl n tả n n m  ầ – Lãicủa ãi   l • Phụ huộc ãisuấtt ị r ng t l   h tườ – C hênh ệch  á l gi • Lờihoặc ỗ  ụ huộc    l ph t vào ãisuấtt ị r ng l   h tườ 7
 8. 2.Phân oạitáiphi u   l  r   ế • C ăn  ứ  it ng  c đố  ượ pháthành   – Tr   ếu  nh  ủ áiphi chí ph – Tr   ếu  nh  ền  a  ương áiphi chí quy đị ph – Tr   ếu  áiphi công y t • C ăn  ứ  c vào  ệc    vi ghidanh – Tr   ếu    áiphi ghidanh – Tr   ếu  danh áiphi vô  8
 9. Tr   ếu  nh  ủ áiphi chí ph • M ục  í   đắp hâm   ụtngân  đ ch:Bù  t h   sách,tợ   r cho các  tì công ch,hoặc àm   công rnh  í   l công  ụ  i u i ttền ệ  c đ ề tế  i t • Độ hanh  ản  t kho cao • Là  ăn  ứ  c c xác  nh ãisuấtcác  đị l     công  ụ  ợ  c n khác 9
 10. Tr   ếu  nh  ền  a  ương áiphi chí quy đị ph • M ục  í đ ch: – Xây  ựng  ững  d nh công rnh  ạ ầng  ơ  ở  tì h t c s hay  phúc ợicông  ộng  ủa  a  ương l   c c đị ph • Vídụ:   – Tr   ếu  ô hị  U BN D     C M   áiphi đ t do  Tp.H phát   hành   – Tr   ếu  bang M ỹ) áiphi các  ( 10
 11. Tr   ếu  áiphi công y t • Định  ĩa ngh – Là r   ếu  các  táiphi do  t pháthành  ằm   công y    nh huy  ng  ốn    ạn  độ v dàih • Đặc  i m để – Không  quyền  ỏ  ếu có  b phi – Được  u i t ư tên hanh oán r c  ổ  ếu t tướ c phi – C ó hể  t chuyển  it đổ  hành  ổ  ếu c phi 11
 12. Tr   ếu  áiphi công y t • C ác oạitáiphi u  l  r   ế công y: t – Tr   ếu  l   ấtt ả  ổi( oatng­ at   áiphi có ãisu  h n  Fl i r e) – Tr   ếu  đi u  ản  ua ại( alabl áiphi có  ề kho m l  C l e) – Tr   ếu  đi u  ản  áiphi có  ề kho bán ại( t e) l  Putabl – Tr   ếu  t ể  áiphi có h chuyển  i( onveri e) đổ  C tbl 12
 13. Phân oạitáiphi u l  r   ế • Tr   ếu  danh  áiphi vô  – Là r   ếu  táiphi không  ang ên r   ủ,cả r chứng  m t táich   tên  chỉ  ũng  ư r sổ  c nh tên  sách  ủa  ườipháthành c ng     – Thường    ạng  ứng  ỉ e.   obonds) ởd ch ch ( g.Eur   – Tránh huế t • Tr   ếu    áiphi ghidanh – Là oạitáiphi u  ghit và  a  ỉ  ủa  ủ  ở  l  r   ế có   ên  đị ch c ch s hữu,tên  ứng  ỉ  tên  ổ  ủa  ườipháthành  r ch ch và r s c ng     – Thường    ạng   oán    ổ ởd bútt ghis 13
 14.     nh  á r   ếu 3.Đị gi táiphi • G i táiphi u à ổng  á r  ện ạicủa  á r   ế l t gi tị hi t   dòng hu  ập r t nh tong ương ai  t l . Lãi định  kỳ C C C M P= + + ... + + ( 1 + kd ) ( 1 + kd ) ( 1 + kd ) ( 1 + kd ) 2 N N Giá trái  Mệnh giá  phiếu Lãi suất  trái phiếu yêu cầu Thời hạn của  trái phiếu  trái phiếu 14 14
 15. Định  á r   ếu gi táiphi • H ãy  nh  á r   ếu  t ờihạn  năm , đị gi táiphi có h   3    m ệnh  á à  gi l $1000  táisuấthàng  ăm   và r     n l 6% ?  i   nh ãisuấtyêu  ầu  ivới à  G ả đị l     c đố     táiphi u à  6% / ăm . r   ế l 5. n 15
 16. Định  á r   ếu gi táiphi $60 $60 $60 + $1000 0 1 2 3 16
 17. Định  á r   ếu gi táiphi • G i táiphi u  t ể  c ách hành    á r   ế có h đượ t t hai phần: – G i tị hi n ạicủa  á r  ệ t   coupon – G i tị hi n ạicủa  ệnh  á á r  ệ t   m gi Giá trị hiện tại của dòng tiền đều (PVA) 1 1 PVAN = C ( − ) kd kd (1 + kd ) N 17 17
 18. Định  á r   ếu gi táiphi • H ãy  nh  á r   ếu  t ờihạn  năm , đị gi táiphi có h   3    m ệnh  á à  gi l $1000  táisuấthàng  ăm   và r     n l 6% ?  i   nh ãisuấtyêu  ầu  ivới à  G ả đị l     c đố     táiphi u à  6% / ăm . r   ế l 5. n 18
 19. Định  á r   ếu gi táiphi • M ộtcách ổng    t quát  : 1 1 M PV = C ( − )+ kd kd (1 + kd ) (1 + kd ) N N 19
 20. Định  á r   ếu gi táiphi 2 công thức tính giá trái phiếu: C C C M P= + + ... + + ( 1 + kd ) ( 1 + kd ) ( 1 + kd ) ( 1 + kd ) 2 N N 1 1 M PV = C ( − )+ kd kd (1 + kd ) N (1 + kd ) N N∞ Trái phiếu vô hạn (Perpetuity bond) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2