intTypePromotion=3

Chương IV: Phần mềm Benji

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
289
lượt xem
115
download

Chương IV: Phần mềm Benji

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần mềm ứng dụng trong cung cấp điện - Chương IV: Phần mềm Benji . Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương IV: Phần mềm Benji

 1. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji CHÖÔNG IV PHAÀN MEÀM BENJI 1.Giôùi thieäu BENJI: Nhö ñaõ bieát, trong nhöõng ñieàu kieâïn khí töôïng nhaát ñònh naøo ñoù seõ coù söï phaân chia ñieän tích trong ñaùm maây doâng, khi ñoù doâng baõo vaø saám seùt seõ xaûy ra. Seùt thì raát nguy hieåm ñoái vôùi taøi saûn vaø tính maïng cuûa con ngöôøi. Haäu quaû do seùt gaây ra thì khoâng theå löôøng tröôùc heát ñöôïc. Con ngöôøi chöa tìm ra caùch ñeå ngaên chaën hieän töôïng phoùng ñieän trong khí quyeån giöõa caùc maây vôùi nhau vaø giöõa ñaùm maây vôùi ñaát nhöng ñaõ tìm ra caùc bieän phaùp ñeå traùnh nhöõng aûnh höôûng do seùt gaây ra.Vôùi heä thoáng choáng seùt an toaøn cho caùc toøa nhaø hay caùc coâng trình, con ngöôøi seõ an taâm khi seùt ñaùnh xaûy ra. Nhöng ñieàu quan troïng laø laøm theá naøo ñeå xaây döïng heä thoáng baûo veä choáng seùt hieäu quaû vaø an toaøn nhaát. Ñeå ñaùp öùng cho yeâu caàu naøy, coâng ty ERICO ñaõ giôùi thieäu phaàn meàm baûo veä choáng seùt Benji Procalc vaø heä thoáng choáng seùt 3000. Ñaây laø nhöõng heä thoáng vaø phaàn meàm choáng seùt ñöôïc söû duïng nhieàu trong thò tröôøng ngaøy nay. Phaàn meàm Benji Procalc coù theå hoã trôï trong vieäc tính toaùn thieát keá baûo veä chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø deã daøng, coù theå xaùc ñònh baùn kính haáp thu cuûa kim thu seùt Dynasphere, caùc thoâng soá vaø caùc hình chieáu cuûa toaøn caáu truùc. Tuy nhieân phaàn meàm chæ tính toaùn baûo veä choáng seùt moät caùch gaàn ñuùng vaø chæ aùp duïng cho nhöõng caáu truùc coù hình daïng chöõ nhaät hay hình vuoâng. Coøn thoâng qua heä thoáng baûo veä choáng seùt 3000 seõ bieát moät caùch toång quaùt caùc thaønh phaàn, thieát bò caàn laép ñaët cuõng nhö ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng cuûa chuùng trong heä thoáng. Heä thoáng goàm caùc thaønh phaàn sau: Kim thu seùt phoùng ñieän sôùm Dynasphere, caùp thoaùt seùt ERICO, coät ñôõ, thieát bò ñeám seùt, heä thoáng noái ñaát. Beân caïnh ñoù, coâng ty ERICO coøn giôùi thieäu nhieàu thieát bò hieän ñaïi aùp duïng vaøo vieäc baûo veä choáng seùt moät caùch hieäu quaû vaø an toaøn nhaát. 51
 2. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji LÖU ÑOÀ LAØM VIEÄC VÔÙI PHAÀN MEÀM BENJI BÖÔÙC 1: KHÔÛI ÑOÄNG Choïn möùc baûo veä: 85%,93%, 98%. Tính baùn kính baûo veä. Quan saùt vuøng baûo veä theo maët baèng vaø caùc maët caét. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng treân ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm Benji. BÖÔÙC 2: MAØN HÌNH CHÍNH 1. Thieát keá choáng seùt: a. Nhaäp teân coâng ty hoaëc tieâu ñeà baûn veõ b. Moâi tröôøng thieát keá Nhaäp soá lieäu: nhaäp thoâng soá veà chieàu daøi, chieàu roäng, ñoä cao toøa nhaø. Saép xeáp caùc toøa nhaø theo ñuùng vò trí thöïc teá. 2.Thoâng tin veà Erico: Choïn vò trí ñaët kim vaø xaùc ñònh chieàu cao coät ñôõ Caùch söû duïng coâng cuï thieát keá Benji Kieåm tra 3D Procalc. Giôùi thieäu coâng cuï Benji Procalc. Maãu ñaêng kyù trôï giuùp thieát keá. Chöông trình thieát keá boûa veä choáng seùt Benji Design. Thoâng tin veà coâng ty Erico. Thoâng tin veà heä thoáng 3000. 3. Thoaùt 52
 3. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 2. Caùch söû duïng coâng cuï thieát keá BENJITM PROCALC 2.1. Khôûi ñoäng Benji Khi caøi ñaët BenjiTM Procalc thaønh coâng khi chaïy chöông trình maøn hình tieâu ñeà cuûa Benji nhö sau: 2.2. Caùc coâng cuï duøng trong thieát keá Ñeå thieát keá choïn Design vaø nhaäp teân tieâu ñeà hay teân coâng ty, baám Ok vaøo hoäp thoaïi xuaát hieän. Ñeå thay ñoåi teân ñaõ nhaäp thì nhaáp chuoät vaøo Design treân thanh menu ôû trong maøn hình thieát keá, roài nhaäp teân laïi Maøn hình laøm vieäc cuûa Benji seõ hieän ra nhö sau: Vuøng laøm vieäc 2.2.1.Taïo toaø nhaø ñaàu tieân: Nhaáp vaøo bieåu töôïng New structure ôû goùc treân beân traùi cuûa maøn hình hoaëc vaøo Structure/New. Coù theå taïo thaønh moät caáu truùc phöùc taïp (toái ña laø 8 53
 4. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji caáu truùc) hôn baèng caùch laø gheùp nhieàu toaø nhaø laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh toaø nhaø yeâu caàu (nhöng trong tröôøng hôïp quaù phöùc taïp thì phaàn meàm chöa thieát keá ñöôïc). Ñeå di chuyeån caáu truùc toaø nhaø chæ caàn nhaáp giöõ keùo tôùi vò trí caàn di chuyeån. Thay ñoåi kích thöôùc coù theå nhaáp vaøo caïnh caàn thay ñoåi vaø keùo caïnh taêng hay giaûm kích thöôùc theo mong muoán hoaëc coù theå ñieàu chænh caùc thoâng soá cuûa noù treân hoäp thoaïi. 2.2.2. Taïo kim thu Dynasphere: Nhaáp vaøo bieåu töôïng New Dynasphere . Sau ñoù dòch chuyeån kim thu seùt ñeán vò trí cao nhaát cuûa caáu truùc. Nhaáp chuoät phaûi vaøo kim thu thì caùc thoâng soá cuûa kim seõ hieän ra ñoù laø thoâng soá veà chieàu cao coät ñôõ, baùn kính haáp thu vaø chieàu cao kim thu seùt (bao goàm caû chieàu cao coät ñôõ) 2.2.3.Xem theå tích haáp thu cuûa kim vaø ñaëc tính cuûa caáu truùc : Nhaáp vaøo bieåu töôïng Plan Veiw Hoaëc choïn View / Plan töø menu Trong hình a vôùi vuøng coù maøu ñoû laø vuøng maø caáu truùc khoâng ñöôïc baûo veä(vì kim naèm trong phaïm vi 4m), coù theå chænh söûa baèng caùch taêng ñoä cao kim thu hoaëc boå sung kim thu, trong tröôøng hôïp naøy taêng ñoä cao cuûa kim thu Hình a Sau khi ñaõ taêng ñoä cao cuûa kim thu seùt (hình b) thaáy caùc toaø nhaø ñaõ ñöôïc baûo veä Hình b 54
 5. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 2.2.4. Quay laïi quan saùt thieát keá: Nhaáp vaøo nuùt Design View hoaëc choïn View / Design töø menu. 2.2.5. Quan saùt phía tröôùc maët chieáu: Nhaáp vaøo nuùt Front Elevation hoaëc choïn View / Front Elevation töø menu. 2.2.6. Ñeå quan saùt phía caïnh maët chieáu: Nhaáp vaøo nuùt Side Elevation hoaëc choïn View / Side Elevation töø menu 2.2.7. Quan saùt khoâng gian 3 chieàu: Nhaáp vaøo nuùt 3D View hoaëc choïn View / 3D töø menu. Ñeå thay ñoåi goùc nhìn caáu truùc, nhaáp vaøo moät trong boán muõi teân treân thanh menu ñeå thay ñoåi söï ñònh höôùng cuûa caáu truùc. 2.2.8. Ñeå thu nhoû hoaëc phoùng to taàm nhìn baát kyø: Nhaáp vaøo nuùt Zoom In hoaëc Zoom Out 2.2.9. Ñeå in baûng thieát keá, choïn File / Print töø menu. Khi in ra treân baûn baùo caùo seõ coù nhöõng thoâng tin sau : Teân coâng ty Ngaøy thieát keá Teân tieâu ñeà Xem vuøng baûo veä Chæ soá cuûa kim thu Dynasphere vôùi chieàu cao baùn kính vaø ñoä cao cuûa coät ñôõ. Hình chieáu caïnh Hình chieáu tröôùc. 55
 6. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 3. Giôùi thieäu coâng cuÏ BENJITM PROCALC: Benji Procalc laø moät phieân baûn toùm taét cuûa phaàn meàm thieát keá choáng seùt cuûa Benji, vì theá chæ duøng ñeå trình baøy caùch ñeå tính toaùn baûo veä moät caùch gaàn ñuùng. Bôûi vì do nhöõng giôùi haïn cuûa Benji Procalc vaø nhöõng thoâng soá cuûa caáu truùc coù theå raát quan troïng ñoái vôùi moãi döï aùn, do ñoù muoán coù moät söï phaân tích chi tieác cuûa moãi caáu truùc, coâng trình thì neân söû duïng dòch vuï laép ñaët thieát keá Benji hoaøn chænh, dòch vuï naøy söû duïng nhöõng vaät lieâu duøng cho vieäc laép ñaët, thieát keá raát ñaëc bieät ñeå thöïc hieän. Dòch vuï thieát keá hoaøn chænh naøy thì coù ôû nhöõng nhaø phaân phoái cuûa coâng ty ERICO ôû caùc ñòa phöông. Coù theå lieân laïc vôùi coâng ty ERICO ñeå yeàu thieát keá. Coøn chöông trình Benji Procalc thì chæ tính toùa baûo veä gaàn ñuùng vaø coù nhöõng giôùi haïn sau: Chæ tính toaùn ñoái vôùi nhöõng caáu truùc hình chöõ nhaät hay hình vuoâng. Chieàu cao cuûa kim choáng seùt Dynasphere khoâng ñöôïc thaáp hôn 4m. Chieàu cao cao nhaát coù theå ñöôïc Benji Procalc tính toaùn laø 150m. 4. Chöông trình thieát keá baûo veä choáng seùt BENJITM DESIGN Benji laø phaàn meàm thieát keá ñoäc quyeàn cuûa coâng ty ERICO (coù söï hoå trôï cuûa maùy tính) duøng ñeå trôï giuùp thieát keá heä thoáng choáng seùt baèng caùch öôùc löôïng theå tích haáp thu cuûa kim thu seùt Dynasphere. Kim thu seùt ñöôïc ñaët treân coâng trình sao cho vuøng baûo veä cuûa noù bao phuû khaép caùc vuøng thu seùt cuûa caùc ñieåm caïnh tranh cuûa caáu truùc (ñænh nhoïn nhoâ ra, goùc nhoïn, gôø maùi …) hay noùi caùch khaùc baùn kính vuøng baûo veä Rbv cuûa Dynasphere phaûi bao truøm caùc baùn kính vuøng caïnh tranh Rct cuûa caùc ñieåm caïnh tranh . Phaàn meàm Benji thieát keá döïa treân hieän töôïng choáng laïi söï gia taêng ñieän tröôøng cuûa kim thu seùt Dynasphere vaø caùc thoâng soá khaùc cuûa caáu truùc ôû nhöõng nôi deã sinh ra tia tieân ñaïo seùt daãn ñieän xuoáng khi coù söï gia taêng ñieän tröôøng. Maùy tính seõ laáy nhöõng thoâng soá sau ñeå tính toaùn: 1. Ñoä cao vaø vò trí cuûa caáu truùc caàn thieát keá. 2. Chieàu cao cuûa caáu truùc. 3. Daïng hình hoïc. 4. Heä soá taêng cöôøng ñieän tröôøng. 5. Caùc hình chieáu coâng trình. 6. Bieân ñoä seùt vaø khaû naêng xuaát hieän. 7. Ñieän löôïng cuûa tia tieân ñaïo seùt. 8. Tæ leä vaän toác cuûa tia tieân ñaïo ñi leân vaø tia tieân ñao ñi xuoáng. Phaàn meàm coù nhöõng khaû naêng sau: Xaùc ñònh theå tích haáp thu cuûa caùc ñieåm nhoâ cao treân caáu truùc vaø phaân bieät chuùng vôùi caùc ñieåm khaùc maø ñaõ coù saún vuøng baûo veä. Vôùi phöông phaùp theå tích haáp thu coù theå giuùp caùc kyõ sö toái öu hoaù thieát keá heä thoáng baûo veä choáng seùt baèng caùch baûo veä ñaëc bieät cho caùc phaàn cuûa caáu truùc nôi maø coù nhieàu xaùc suaát bò seùt ñaùnh, töø ñoù seõ ít toán kinh phí ñeå baûo veä choáng seùt ñeán caùc phaàn cuûa caáu truùc coù ít xaùc suaát bò seùt ñaùnh. Deã daøng xaùc ñònh vuøng baûo veä cuûa caáu truùc. 56
 7. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji Uôùc löôïng ñieåm naøo treân caáu truùc coù khaû naêng phaùt ra tia tieân ñaïo ñi leân ñaàu tieân ñeå thu baét tia tieân ñaïo ñi xuoáng. Moãi baùn kính haáp thu cho moãi ñieåm nhoâ leân cuûa coâng trình ñeàu ñöôïc tính toaùn. Ñaët kim thu seùt taïi vò trí mong muoán, tính toaùn vaø so saùnh baùn kính haáp thu cuûa kim vôùi baùn kính haáp thu cuûa caùc ñieåm caïnh tranh. Baûo veä ñaït yeâu caàu khi hai baùn kính naøy truøng laép nhau. Xaùc ñònh tyû leä phaàn traêm seùt ñaùnh maø heä thoáng khoâng thu ñöôïc. 5. Thoâng tin veà heä thoáng 3000 5.1.Giôùi thieäu: Heä thoáng 3000 laø heä thoáng duøng ñeå baûo veä caùc toøa nhaø hoaëc caùc caáu truùc choáng laïi nhöõng aûnh höôûng khi bò seùt ñaùnh tröïc tieáp. Heä thoáng bao goàm : • Kim thu seùt Dynasphere • Caùp thoaùt seùt Ericore • Heä thoáng noái ñaát • Thieát bò ñeám seùt Kim thu seùt Dynasphere laø kim coù khaû naêng thu seùt phoùng ñieän sôùm hôn caùc loaïi kim truyeàn thoáng nhö kim Franklin vaø vì theá vuøng baûo veä vuøng baûo veä caáu truùc seõ lôùn hôn raát nhieàu. Ñaëc ñieåm : Kim thu seùt Dynasphere coù hieäu quaû trong vieäc thu baét caùc tia phoùng ñieän seùt taïi moät ñieåm ñöôïc öu tieân sôùm hôn so vôùi caùc loaïi kim truyeàn thoáng. Ñöôïc phaùt minh trong quaù trình nghieân cöùu veà ñieän tröôøng vaø hieåu töôøng taän veà neàn taûng cuûa hieän töôïng seùt. Vuøng baûo veä roäng lôùn, coù theå taïo cung caáp baùn kính haáp thu treân 100m. Khoâng coù chaát phoùng xaï vaø ñöôïc cheá taïo töø vaät lieäu cao khoâng bò aên moøn. Deã daøng laép ñaët, baûo trì. Deã daøng thaùo rôøi ñeå chænh söûa cho phuø hôïp. Caùp thoaùt seùt ERICO khoâng nhöõng daãn doøng seùt xuoáng ñaát an toaøn maø coøn giaûm thieåu hoà quang phoùng ñieän vaø chuyeån ñoåi naêng löôïng cuûa seùt ñeán caáu truùc hoaëc caùc thieát bò ñieän töø laân caän. Ñaëc dieåm : Caùp thoaùt seùt ERIO ñöôïc cheá taïo vôùi muïc ñích laø truyeàn daãn naêng löôïng seùt xuoáng ñaát an toaøn . Ñöôïc boïc caùch ñieän/choáng nhieãu ñeå giaûm thieåu hieân töôïng seùt ñaùnh taï ngang. Coù theå ñöôïc duøng ñeå truyeàn taûi xung ra xa nhöõng thieát bò nhaïy caûm. Cho pheùp ngöôøi thieát keá löïa choïn ñöôøng daãn an toaøn, thuaän tieän, ít roái nhaát. Ñôn giaûn, ít toán keùm ñeå laép ñaët vaø baûo haønh. Heä thoáng noái ñaát vôùi toång trôû noái ñaát thaáp thì goàm coù söï keát hôïp cuûa caùc ñieän cöïc noái ñaát, daây ñoàn noái ñaát, keïp noái ñaát coù nhieäm vuï tieâu taùn naêng löông seùt moät caùch hieäu quaû . Ñaëc ñieåm: 57
 8. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji Heä thoáng noái ñaát thì raát laø khaùc nhau nhaát trong baûo veä choáng seùt tuøy thuoäc vaøo töøng loaïi ñaát vaø ñieàu kieän veà thôøi tieát. Erico coù theå tö vaán vôùi lôøi khuyeân baèng caùch naøo coù heä thoáng noái ñaát toát nhaát. Hoaù chaát caûi thieän ñaát cuûa Erico coù theå laø moät coâng cuï höõu duïng ñeå caûi thieän ñieän trôû noái ñaát. Thieát bò ñeám seùt: Töï ñoäng ñeám soá laàn seùt ñaùnh maø heä thoáng thu baét ñöôïc. Laép ñôn giaûn vaøo caùp thoaùt seùt. Söû duïng heä thoáng 3000 coù nhieàu öu ñieåm hôn caùc heä thoáng noái ñaát truyeàn thoáng vì noù khoâng nhöõng ñôn giaûn chæ coù moät ñaàu kim thu seùt, moät caùp thoaùt seùt, moät löôùi noái ñaát (tuøy thuoäc vaøo töøng coâng trình) so vôùi caùc heä thoáng söû duïng kim thu seùt Franklin hay loàng Faraday thì chuùng raát phöùc taïp vì söû duïng nhieàu daây daãn noái xuoáng ñaát vaø nhieàu löôùi noái ñaát. Coâng ty ERICO coøn cung caáp cho khaùch haøng caùc giaûi phaùp baûo veä choáng seùt ñôùi vôùi caùc caáu tröùc vaø caùc toøa nhaø (döïa vaøo caùc thoáng soá thoáng keâ) baèng caùch duøng phaàn meàm hoã trôï choáng seùt Benji ñeå thieát keá. 5.2.ÖÙng duïng heä thoáng 3000: Heä thoáng 3000 coù theå duøng ôû baát kyø nôi naøo maø coù nhieàu nguy cô bò seùt ñaùnh tröïc tieáp, laøm hö hoûng caùc thieát bò coù giaù trò hay caùc coâng trình. Nhöõng nôi ñoù coù theå laø : • Caùc traïm truyeàn hình. • Thaùp truyeàn thoâng • Beä daàu / khí. • Khu theå thao vaø ñöôøng ñi ôû saân golf (coù theå ñöôïc duøng lieân keát vôùi heä thoáng caûnh baùo seùt Stormaster Lightning). • Caùc toaø nhaø cao taàng. • Caùc tröôøng hoïc. • Caùc beänh vieän. • Caùc nhaø maùy. • Caùc khu vöïc löu tröõ chaát ñoát deã bay hôi/deã noå. 6. Caùc chöùc naêng ñaêc bieät cuûa heä thoáng 3000: 6.1. Ñaëc tính chung: Heä thoáng baûo veä choáng seùt laø moät loaïi heä thoáng ñaõ ñöôïc caûi tieán trong thieát keá ñeå thu seùt theå tích haáp thu ñaõ ñònh tröôùc vaø daãn doøng ñieän seùt xuoáng ñaát moät caùch an toaøn theo moät ñöôøng truyeàn ñaõ ñöôïc laép ñaët tröôùc. Heä thoáng baûo veä choáng seùt bao goàm caùc thaønh phaàn: kim choáng seùt, coät ñôõ, caùp thoaùt seùt, heä thoáng noái ñaát, thieát bò ñeám seùt. Trong quaù trình thieát keá caùc thaønh phaàn naøy ñaõ ñöôïc theo doõi töøng böôùc khi nghieân cöùu veà tröôøng, thöû nghieäm trong phoøng thí nghieäm cao aùp, phaân tích cô baûn vaø thoáng keâ caùc möùc ñoä cuûa seùt. 6.2. Ñaëc tính kim thu seùt phoùng ñieän sôùm: kieåu Dynasphere: 58
 9. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji Khe phoùng ñieän Ñieän trôû giaûm hoà quang Quaû caàu laøm baèng nhoâm Coät ñôõ kim thu seùt Daây daãn 1. Kim thu seùt phoùng ñieän sôùm laø loaïi kim coù ñaùp öùng ñoäng vôùi söï xuaát hieän cuûa tia seùt tieân ñaïo ñi xuoáng baèng caùch phoùng ra ñieän töû töï do vaø quaù trình ion hoùa giöõa beà maët cuûa quûa caàu vaø trung taâm coïc noái ñaát. 2. Söï phoùng ñieän seõ khoâng lieân tuïc vaø chæ xaûy ra trong quaù trình xaûy ra tia tieân ñaïo.Söï phoùng ñieän seõ khoâng coù trong tröôøng tónh ñieän tónh (vì quaû caàu noái ñaát qua trôû khaùng vaø do daïng hình hoïc cuûa noù neân hieäu öùng corona bò cöïc tieåu ) khi coù moät côn gioâng ngoaïi tröø coù tia tieân ñaïo ñi xuoáng. 3. Kim thu seùt seõ khoâng gaây nhieãu ñoái vôùi soùng voâ tuyeán taàn soá cao tröø khi trong khoaûng thôøi gian moät phaàn nghìn giaây trong quaù trình söï xuaát hieän cuûa tia tieân ñaïo vaø söï phaûn hoài trôû laïi cuûa seùt trong khu vöïc. 4. Kim thu seùt khoâng phoùng xaï vaø khoâng ñoøi hoûi phaûi caáp giaáy pheùp. 5. Hình daïng beân ngoaøi cuûa quaû caàu coù theå laøm giaûm söï hình thaønh hieäu öùng corona döôùi moät ñaùm maây ñieän tích. 6. Kim thu seùt khoâng phuï thuoäc vaøo nguoàn pin hoaëc nguoàn caáp beân ngoaøi cho baát kyø boä phaän naøo ñeå kim hoaït ñoäng. Kim thu seùt khoâng coù phaàn töû di ñoäng. 7. Vaät lieäu cuûa kim thu seùt laø loaïi khoâng bò aên moøn trong ñieàu kieän khí quyeån bìnhthöôøng. Coïc noái ñaát trung taâm coù tieát dieän ít nhaát laø 300 mm² vaø ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu khoâng chöùa saét. Beà maët kim loaïi ôû beân ngoaøi cuûa kim thu seùt ñöôïc cheá taïo töø nhoâm anoát hoaù. 59
 10. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 8. Kim thu seùt ñöôïc caùch ñieän vôùi caáu truùc maø ñöôïc baûo veä trong moïi ñieàu kieän. 9. Kích thöôùc cuûa theå tích haáp thu vaø baùn kính thu huùt seùt cuûa kim thu seùt ñöôïc theo doõi vaø chaáp nhaän thoe caùc nghieân cöùu vaø thoáng keâ veà seùt. 10. Kim thu seùt seõ ñaët treân thanh ñôõ baèng nhoâm caùch maët ñaát toái thieåu 10 m. 11. Kim thu seùt ñöôïc ñaët laép ñaët chính xaùc theo chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát. Noù seõ khoâng ñöôïc ñaët trong nhöõng moâi tröôøng aên moøn hoaëc vuøng khí quyeån maø khoâng ñöôïc chaáp nhaän töø nhaø saûn xuaát. 12. Vuøng baûo veä chuaån ñöôïc cung caáp bôûi kim thu seùt seõ trôû thaønh vuøng baûo veä chuaån ñeå cho pheùp seùt ñaùnh vaøo coù bieân ñoä vaø möùc baûo veä nhö sau: Cöôøng ñoä seùt(KA) Möùc boûa veä 3KA Raát cao 6KA Cao 10KA Trung bình 15KA Tieâu chuaån 20KA Thaáp 6.3.Coät ñôõ kim thu seùt: 13. Coät ñôõ coù chieàu cao toái thieåu laø 2m baèng moät oáng tuûy tinh hình truï caùch ñieän. 14. OÁng thuûy tinh naøy coù beà daøy toái thieåu laø 4mm vaø ñöôøng kính cuûa oáng. Daây daãn seõ ñi trong oáng. 15. Coät ñôõ seõ ñöôïc neo coá ñònh vôùi daây neo ñöôïc söû duïng khi caàn thieát nhaèm cho pheùp kim thu seùt vaø heä thoáng coät ñôõ chòu ñöôïc gioù coù toác ñoä toái ña ôû ñòa phöông. 6.4. Caùp thoaùt seùt: 16. Daây daãn xuoáng bao goàm loõi plastic, daây daãn ñoàng, lôùp caùch ñieän beân trong, voû boïc ñoàng beân ngoaøi, voû bao, taát caû ñöôïc saép xeáp ñoàng taâm . 17. Ñöôøng kính ngoaøi cuøa daây daãn xuoáng nhoû hôn 37mm. 18. Daây daãn chính chính ñöôïc laøm baèng ñoàng vôùi maët caét ngang nhoû nhaát laø 50 mm2 60
 11. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 19. Daây daãn xuoáng coù toång trôû ñaëc tính lôùn nhaát laø 8Ohms vaø ñieän caûm lôùn nhaát laø 40 nH/m. 20. ÔÛ 3m cuoái cuøng tôùi ñaát vaø ôû nôi loä ra maø ngöôøi söû duïng coù theå chaïm vaøo. Daây daãn xuoáng caàn ñöôïc ñaët trong oáng nhöïa PVC coù chieàu daøy nhoû nhaát laø 3mm nhaèm traùnh hö hoûng veà cô khí vaø taêng ñoä an toaøn cho ngöôøi. 21. Daây ñoàng chính coù khaû naêng noái tröïc tieáp tôùi ñeá cuûa kim thu seùt baèng vieäc söû duïng keát noái coù ren. 22. Daây daãn xuoáng caàn ñöôïc laép ñaët phuø hôïp vôùi chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát vaø khoâng ñöôïc uoán cong coù baùn kính nhoû hôn 5m. 23. Daây daãn xuoáng sau khi ñöôïc raûi ra phaûi luoân ñöôïc giöõ tieáp xuùc coâng trình baèng caùc keïp. 10% cuûa chieàu daøi laép ñaët töø kim thu seùt phaûi ñöôïc neo laïi toái thieåu ôû moãi 1 m. Phaàn thaáp hôn phaûi ñöôïc neo toái thieåu ôû moãi 2m. 24. Ñieän aùp caùch ñieän xung giöõa caùc daây daãn khoâng nhoû hôn 200kV, ví duï nhö giöõa loõi vaø voû laø 200 kV daïng soùng 1/50µs. 6.5.Thieát bò ñeám seùt: 25. Moãi heä thoáng baûo veä seõ ñöôïc cung caáp moät thieát bò ñeám seùt 26. Thieát bò ñeám seùt coù boä ghi ñöôïc ñieàu khieån ñieän töû vaø seõ taùc ñoäng cho moãi xung seùt qua ñieåm ño khi doøng ñænh vöôït quaù 1500A – 8/20µs 27. Thieát bò ñeám seùt chaéc chaén, deã laép ñaët vaø ñaët trong hoäp baûo veä IP67. Nguoàn pin ñöôïc cung caáp vôùi tuoåi thoï laø 7 naêm 28. Thieát bò ñeám seùt ñöôïc laép ñaët theo chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát trong ñieàu kieän coù theå ñöôïc ñoïc soá theo ñònh kyø. Thieát bò ñeám seùt ñöôïc ñònh vò ñeå hoaït ñoäng trong nhieät ñoä töø –10oC tôùi +50oC 6.6.Noái ñaát: 29. Heä thoáng noái ñaát coù trôû khaùng tónh khoâng vöôït quaù 10 ohm tröø phi coù söï ñoàng yù tröôùc tieân cuûa caùc kyõ sö hay caùc nhaø saûn xuaát heä thoáng choáng seùt 30. Noái ñaát seõ ñöôïc thöïc hieän baèng daây ñoàng hay baûng ñoàng ñöôïc choân saâu khoâng hôn 750mm hay coïc ñoàng loõi theùp ñöôïc thieát keá ñaëc bieät cho noái ñaát veà ñieän hoaëc keát hôïp daây vaø coïc. Trong caùc tröôøng hôïp ñoù heä thoáng noái ñaát 61
 12. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji seõ ñöôïc keát noái tôùi coïc noái ñaát trung taâm vaø coïc naøy phaûi lieân keát chaén daây daãn xuoáng baèng keïp caùp 31. Caàn noái keát heä thoáng noái ñaát tôùi caùc phaàn kim loaïi cuûa toaø nhaø, caáu truùc theùp cuûa toøa nhaø. Ñieän trôû neân ñöôïc ño lôùn nhaát laø10 ohm. 32. Hoaù chaát caûi thieän ñaát coù tính daãn ñieän, khoâng hoaø tan seõ giuùp ñieän trôû noái ñaát ñaït ñöôïc giaù trò thaáp, ñöôïc cung caáp ñeå troän vaø ñöôïc laép ñaët hoaøn toaøn theo chæ daãn cuûa nhaø saûn xuaát. 7. Thoâng tin veà coâng ty ERICO Coâng ty Erico laø coâng ty chuyeân saûn xuaát vaø phaân phoái saûn phaåm treân toaøn caàu. Ñieåm noåi baät cuûa Coâng ty chuyeân cung caáp caùc giaûi phaùp kyõ thuaät ñaëc bieät ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhö : Baûo veä choáng seùt Noái ñaát Baûo veä bieån ñoäng Daãn ñieän trong moâi tröôøng doøng ñieän coù taàn soá cao Lieân keát ñöông ray Xaây döïng cuï theå Haøn, gaén cô khí nhöõng thieát bò trong nhöõng coâng trình coâng nghieäp hoaëc thöông maïi. Erico ñaõ phaùt trieån nhieàu loaïi saûn phaåm maø chuùng ñöôïc baùn treân toaøn theá giôùi ôû nhöõng vaên phoøng ñaïi dieän hoaëc caùc nhaø phaân phoái cuûa coâng ty treân 40 nöôùc. Kyû naêng baûo veä ñieän: Trong 60 nghieân cöùu, Erico nhaän ra raèng baûo veä choáng seùt, noái ñaát vaø choáng taêng soùng xung thì coù nhöõng ñaëc ñieåm sau ñaây: Khoâng coù moät bieän phaùp naøo ñeå ngaên ngöøa söï phoùng ñieän cuûa seùt. Khoâng coù moät kim thu seùt naøo coù theå thu baét ñöôïc seùt maø khoâng coù moät tuyeán ñöôøng daãn xuoáng maët ñaát. Lieân keát ñaúng theá, duøng keát noái toaøn veïn cao, ñeå ngaên ngöøa caùc voøng maéc löôùi trong ñaát vaø thieät haïi do söï taêng soùng xung. Thieát bò choáng taêng xung ñoøi hoûi ñieän trôû khaùng thaáp. Ñeå thieát keá vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm vôùi coâng ngheä cao ñöùng ñaàu theá giôi, Erico saún saøng phuïc vuï ñaëc bieät ñôùi vôùi caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng veà nhöõng saûn phaåm coù ñoä an toaøn cao: Coá vaán nhöõng lôïi ích, möùc ñoä nguy hieåm vaø ñaëc tính kyû thuaät cuûa saûn phaåm. Thieát keá vaø saûn xuaát nhöõng saûn phaåm ñaëc bieät. Thieát keá laép ñaët heä thoáng choáng seùt. Caøi ñaët, kieåm tra caùc thieát bò. Phuïc vuï baûo trì saûn phaåm. 62
 13. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 8. Keá hoaïch 6 ñieåm cuûa ERICO: Ñeå choáng laïi nhöõng hieäu öùng phaù huûy cuûa seùt, lieân quan ñeán nhieàu khía caïnh vaø khaùi nieäm. Kinh nghieäm cho thaáy ngöôøi kyõ sö thieát keá phaûi nghieân cöùu noäi dung 6 ñieåm naøy ñeå hoaøn taát coâng vieäc baûo veä toaøn boä. 1. Ñoùn baét seùt ñaùnh treân nhöõng ñaàu thu seùt ñaët trong khoâng trung taïi nhöõng vò trí mong muoán. 2. Daãn doøng ñieän seùt ñi xuoáng ñaát moät caùch an toaøn nhôø daây daãn ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå ñöa xuoáng ñaát maø khoâng bò nguy hieåm do söï quaù ñoát noùng. 3.Tieâu taùn naêng löôïng seùt vaøo trong ñaát vôùi söï taêng leân ít nhaát veà ñieän theá trong ñaát. 4. Loaïi tröø caùc voøng maïch naèm trong ñaát vaø söï cheânh leäch ñieän theá ñaát baèng caùch taïo neân moät toång trôû thaáp, heä thoáng noái ñaát daúng theá 5. Baûo veä trang thieát bò ñöôïc noái ñeán caùc ñöôøng daây ñieän löïc khoûi bò aûnh höôûng taêng voït vaø quaù trình quaù ñoä, ñeà phoøng hö hoûng trang thieát bò vaø ñình treä saûn xuaát 6. Baûo veä caùc maïch ñieän thoaïi, maïch döõ lieäu vaø maïch tín hieäu ñöa ñeán khoûi bò aûnh höôûng taêng voït vaø quaù trình quaù ñoä, ñeà phoøng hö hoûng thieát bò ngöøng phuïc vuï. 9. Toång quan veà nhöõng saûn phaåm baûo veä seùt ñaùnh tröïc tieáp: Nhö ñaõ bieát, hieän töôïng seùt ñaùnh thì raát laø ñaùng sôï vaø nguy hieåm, khoâng theå löôøng tröôùc heát ñöôïc nhöõng aûnh höôûng cuûa noù. Trong thôøi ñaïi hieän ñaïi ngaøy nay, caøng coù nhieàu toøa nhaø cao taàng vaø nhieàu thieát bò hieän ñaïi phöùc taïp, chæ caàn moät cuù ñaùnh tröïc tieáp cuûa seùt trong vaøi phaàn ngaøn giaây thì cuõng coù theå gaây ra nhöõng haäu quaû nghieâm troïng, sinh ra nhöõng tia löûa ñieän vaø laø nguyeân nhaân chính gaây nhöõng hö hoûng veà ñieän, phaù huûy thoâng tin treân maùy tính cuûa baïn gaây nhöõng thieät haïi, maát maùt lôùn cho coâng ty. Khaùi nieäm seùt ñaùnh tröïc tieáp ñöôïc trình baøi chi tieác ôû ñieåm 1, 2, 3 trong keá hoaïch 6 ñieåm cuûa Erico. Keá hoaïch naøy ñaõ ñöa ra moät chieán löôïc ñeå baûo veä tính maïng con ngöôøi vaø caùc thieát bò quí giaù khi seùt ñaùnh tröïc tieáp vaø quaù ñieän aùp xaûy ra. Heä thoáng baûo veä choáng seùt bao goàm: 63
 14. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji Kim thu seùt ñeå haáp thu seùt. Daây daãn ñeå truyeàn daãn doøng naêng löôïng seùt xuoáng ñaát, giaûm thieåu nguy hieåm vaø traùnh nhieãm ñieän cho toøa nhaø. Heä thoáng noái ñaát ñeå giaûi phoùng doøng naêng löôïng an toaøn. Erico cuõng ñaõ giôùi thieäu heä thoáng caûi tieán 3000 ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu noùi treân: Kim thu seùt phoùng ñieän sôùm Dynasphere Caùp thoaùt seùt ERICO Heä thoáng noái ñaát vôùi ñieän trôû thaáp laøm tieâu taùn naêng löôïng seùt vaøo trong ñaát deã daøng. Thieát bò ñeám seùt ñeå thoáng keâ laïi soá laàn seùt ñaùnh. Vaø nhöõng saûn phaåm khaùc trong cuõng goùp phaàn baûo veä choáng seùt bao goàm: BENJITM chöông trình thieát keá treân maùy vi tính nhaèm hoå trôï thieát keá baûo veä nhöõng caáu truùc, toøa nhaø döïa vaøo nhöõng thoâng soá ñöôïc thoáng keâ. Thieát keá naøy seõ cung caáp keát quaû tính toaùn, keá hoaïch, chieàu cao, vaø nhöõng baûo veõ laép ñaët tieâu bieåu, trình baøi chi tieát roõ raøng. Heä thoáng caûnh baùo seùt (doø tìm vaø thoáng baùo sôùm nhöõng côn gioâng coù saám seùt xaûy ra) Thieát bò chaén seùt -ñaàu thu baét seùt. Heä thoáng noái ñaát: goàm caùc phaàn sau Ñieân cöïc noái ñaát. Keát noái heä thoáng. Hoùa chaát taêng khaû naêng daãn dieän cuûa ñaát. 10. Toång quan veà saûn phaåm trong heä thoáng noái ñaát Coù raát nhieàu phöông phaùp thöïc hieän heä thoáng noái ñaát. Heä thoáng noái ñaát tuøy nôi maø khaùc nhau do ñoù tröôùc tieân ta phaûi xem xeùt kyû löôõng vò trí ñòa lyù cuûa noù ñeå duøng nhöõng kyõ thuaät noái ñaát thích hôïp. Nhöng thoâng thöôøng, heä thoáng noái ñaát bao goàm caùc thaønh phaân chính sau ñaây: coïc noái ñaát, ñaàu keát noái, baêng ñoàng, vaø hoùa chaát laøm giaûm ñieän trôû ñaát ñoái vôùi nôi coù ñieän trôû ñaát cao. Ñieän trôû ñaát khoâng ñöôïc qua 10 ohm. Vaø moät ñieàu quan troïng nöa caàn phaûi thöïc hieän trong heä thoáng noái ñaát laø phaûi ñaúng theá caùc heä thoáng noái ñaát. Moät caáu truùc xaây döïng coù theå toàn taïi nhieàu heä thoáng dich vuï ñöôïc ñaët trong ñaát nhö dòch vuï ñieän thoaïi, ñöôøng day caùp ngaàm, ñöôøng daây thoâng tin, hoaëc nhöõng duïch vuï phuïc vuï muïc ñích ñaëc bieät naøo ñoù naèm trong maët ñaát. Khi cheânh leäch ñieän aùp xuaát hieän giöõa caùc heä thoáng naèm trong ñaát (seùt ñaùnh tröïc tieáp) thì coù thì seõ laøm hö haïi ñeán caùc trang thieát bò vaø nguy hieåm ñeán tính maïng cuûa con ngöôøi. Ñeå loaïi tröø söï cheânh leäch ñieän theá naøy thì caàn taïo ra maët phaúng caân baèng ñieän theá. Nhöõng saûm phaåm trong heä thoáng noái ñaát cuûa coâng ty Erico bao goàm: Saûn phaåm loaïi tröø caùc maïch voøng trong ñaát. Hoùa chaát giaûm ñieån trôû ñaát. Keïp hay ñaàu noái ñaát caùch ñieän. Coïc noái ñaát, thanh daãn, baêng ñoàng, ghim … 64
 15. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông IV: Phaàn Meàm Benji 11. Toång quan veà saûn phaåm baûo veä nguoàn naêng löôïng beân trong. Theo thoáng keâ hôn 70% hö hoûng do seùt ñaùnh lan truyeàn gaây ra hay gheùp caûm öùng theo ñöôøng daây caáp nguoàn vaø ñöôøng truyeàn tín hieäu. Seùt lan truyeàn gaây thieät haïi raát lôùn do thieát bò bò phaù hoûng hay ngöøng dòch vuï vì vaäy coâng ty Erico ñaõ giôùi thieäu saûn phaåm baûo veä choáng seùt lan truyeàn döôùi ñaây: Thieát bò caét seùt MOV( bieán trôû oxít kim loaïi): MOV choáng seùt raát coù hieäu quaû, ñöôïc thieát keá sao cho nhanh choáng giôùi haïn quaù ñieän aùp do seùt caûm öùng vaø daãn naêng löôïng seùt xuoáng ñaát an toaøn. MOV coù khaû naêng chòu ñöôïc doøng seùt bieân ñoä lôùn (töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm KA) khaû naêng haáp thu naêng löôïng cao, thôøi gian ñaùp öùng nhanh (khoaûng 25ns), heä soá phi tuyeán cao, doøng roø ôû dieän aùp laøm vieäc cöïc nhoû. Tuy nhieân, MOV deã nhanh choáng haáp thu nhieât vaø töï phaù huûy khi caét nhieàu xung seùt. Do ñoù, ERICO ñaõ phaùt trieån Movtec coù khaû naêng caét nhieàu xung, ñieän aùp thoâng qua thaáp, giaûm thaáp toái ña hieän töôïng töï caû, choáng chaán ñoäng, caét seùt treân heä thoáng ba pha hoaëc moät pha vôùi caùc caáu hình baûo veä pha-trung tính, pha –ñaát vôùi ñoä tin caäy vaän haønh cao. Movtec coù tuoåi thoï khoaûng 10 naêm vôùi 10 xung seùt coù cöôøng ñoä 25KA moãi naêm . Moät loaït saûn phaåm baûo veä naêng löôïng beân trong ñöôïc chia theo caùc nhoùm döôùi ñaây: Thieát bò baûo veä nhöõng nguoàn naêng löôïng nôi troïng ñieåm quan troïng cuûa toøa nhaø. Phích caém ñieän coù theå ñöôïc duøng ñeå baûo veä caùc töøng thieát bò. Nhöõng thieát bò naøy ñöôïc caém vaøo moät nguoàn coù theå ruùt thieát bò ra khi caàn thieát Keát hôïp baûo cho nhöõng thieát bò coù phích caém naøy ñeå baûo veä nguoàn chính vaø caùc ñöông daây rieâng leû khaùc. Caùc nguoàn döï phoøng khi nguoàn cung caáp chính bò ngöng hoaït ñoäng. 12. Toång quan veà nhöõng saûn phaåm baûo veä ñöôøng thoâng tin Töông öùng vôùi nhieäm vuï baûo veä caùc ñöôøng truyeàn khaùc nhau, moâït loaït caùc saûn phaåm baûo veä ña daïng ñeå baûo veä choáng seùt lan truyeàn treân ñöôøng truyeàn thoâng tin nhö sau: Thieát bò baûo veä heä thoáng Radio CSP (Coxial Surge Protecter) Thieát bò boûa veä maïng vieãn thoâng Thieát bò baûo veä tín hieäu ñieàu khieån. Thieát bò baûo veä maùy tính vaø ñöôøng truyeàn döõ lieäu Thieát bò kieåm tra saûn phaåm. 65

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản