intTypePromotion=1

Chương IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMI. QUAN ĐIỂM CỦA

Chia sẻ: TRỊNH ĐÌNH THANH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
762
lượt xem
126
download

Chương IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMI. QUAN ĐIỂM CỦA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xuất phát từ sự ra đời của các đảng cộng sản ở châu Âu, Lenin đã khái quát: Chủ nghĩa Marx kết hợp với phong trào công nhân dẫn đến sự ra đời của đảng cộng sản. Đây được xem là quy luật ra đời của đảng cộng sản - Nguyễn Ái Quốc vận dụng quan điểm này để thành lập đảng CS ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMI. QUAN ĐIỂM CỦA

 1. Chương IV TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I. QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1.Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - Xuất phát từ sự ra đời của các đảng cộng sản ở châu Âu, Lenin đã khái quát: Chủ nghĩa Marx kết hợp với phong trào công nhân dẫn đến sự ra đời của đảng cộng sản. Đây được xem là quy luật ra đời của đảng cộng sản - Nguyễn Ái Quốc vận dụng quan điể m này để thành lập đảng CS ở Việt Nam. Tuy nhiện, VN là một nước thuộc địa nửa phong kiến với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu , công nghiệp chưa phát triển, giai cấp công nhân con nhỏ bé ( chiếm khoảng 2% dân số-theo báo cáo của NAQ), nên Người đã có một sáng tạo lớ n là đưa cn M-L vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước để từng bước đi tới thành lập một đảng của giai cấp công nhân. - 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), NAQ đã tập hợp những thanh niên yêu nước, đưa họ vào một tổ chức quá độ là Hội VNCMTN mà nòng cốt là Cộng sản đoàn, chuẩn bị cho sư ra đời một đảng CS . NAQ mở lớp huấn luyệ n chính trị, trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mac-Lênin . Sau khi ra đời, Hội VNCMTN về nước, đi vào phong trào công nhân, thực hiện “vô sản hoá” . Qua đó, chủ nghĩa M-L thâm nhập vào phong trào công nhân ngày càng sâu rộng. để sau đó xuất hiện 3 tổ chức cộng sản, và Người đã hợp nhất lại thành ĐCSVN. - Từ thực tiễn này, năm 1960,trong bài “Ba mươi năm hoạt động của Đảng”, viết cho Tạp chí Những vấn đề hoà bình và CNXH (số 2, 1960), Bác nêu lên luận điểm :”Chủ nghĩa Marx –Lenin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930” (X-8 ). Luận điểm trên cho thấy Hồ Chí Minh đánh giá cao chủ nghĩa Marx – Lenin và phong trào công nhân Việt Nam. Nhưng mặt khác, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh bổ sung một nhân tố quan trọng trong sự ra đời của Đảng CSVN là phong trào yêu nước Việt Nam.Sở dĩ, Ngườì xem phong trào yêu nước là một nhân tố hình thành Đảng CSVN , vì: + Yêu nước là nhân tố trường tồn trong lịch sử Việt Nam. + Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân,khi giai cấp công nhân ra đời và tiến hành đấu tranh thì phong trào yêu nước kết hợp ngay PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. với phong trào công nhân chứ không bài xích vì cả hai đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc. + Ở Việt Nam liên minh công – nông diễn ra rất tự nhiên ( xuất phát từ đặc điể m lịch sử Việt Nam , công nhân Việt Nam xuất thân trực tiếp từ nông dân) + Trí thức, tiểu tư sản cũng sẵn sàng đi với công nhân ( hầu hết các lãnh tụ của Đảng đều xuất thân từ trí thức ) Do vậy, trong sự ra đời của Đảng không thể loại trừ nhân tố phong trào yêu nước - Luận điểm trên của Hồ Chí Minh là một sáng tạo mới, một khái quát rất quan trọng về quá trình hình thành Đảng CSVN.Nó phù hợp với thực tiễ n Việt Nam-một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu. Nó còn có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh đề cập đến vai trò của Đảng theo từng thời kỳ cách mạng. Trước khi có chính quyền : - Phải có Đảng cách mạng để trong thì tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”1. - “Kinh nghiệm thế giới và trong nước chứng tỏ rằng: những cuộc đấu tranh "tự phát" của nhân dân, thường không có mục đích rõ ràng, kế hoạch đầy đủ, tổ chức chắc chắn. Vì vậy mà lực lượng rời rạc nơi này lên thì nơi khác xẹp. Kết quả là thất bại. Muốn thắng lợi, thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng phải làm cho quần chúng giác ngộ vì đâu mà họ bị áp bức bóc lột; phải dạy cho quần chúng hiểu các quy luật phát triển của xã hội, để họ nhận rõ vì mục đích gì mà đấu tranh; chỉ rõ con đường giải phóng cho quần chúng, cổ động cho quần chúng kiên quyết cách mạng; làm cho quần chúng tin chắc cách mạng nhất định thắng lợi. Cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”2 Khi đã nắm chính quyền : - “Dù nhân dân đã nắ m chính quyền, nhưng giai cấp đấu tranh trong nước và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn. 1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t2, tr. 267 - 268 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. - Vì phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hoá, xã hội cho nên Đảng vẫn phải tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quần chúng, để đưa nhân dân lao động đến thắng lợi hoàn toàn”3 3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam Quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng CSVN được thể hiệ n tập trung ở hai văn kiện Đảng do chính Người soạn thảo: • Văn kiện Hội nghị hợp nhất khẳng định : - “ Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp” “ là đạo quân tiên phong của đội quân vô sản” là “ đảng của giai cấp vô sản” (xem III-3,4) - Đảng phải tập hợp trong hàng ngũ của mình những người trong giai cấp công nhân, thủ công nghiệp, nông dân, binh lính… miễn là những người đó tin theo chủ nghĩa cộng sản (xem III-5) - Lực lượng cần thiết để tiến hành cách mạng là tập hợp “ đa số quần chúng nông dân”, “ dựa vững chắc vào dân cày nghèo” - Có mối liên hệ mật thiết với “bị áp bức dân tộc” và “vô sản giai cấp thế giới” - Mục đích của Đảng là “ làm tư sản dân dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” - Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng đều theo nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của Lenin . • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (1951) : - “ Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” ( VI – 175 ) • Ngoài hai văn kiện trên, quan điểm này của Bác còn thể hiện : - Năm 1953, Người viết :” Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc” (VII-230) - Năm 1961, Người nói :” Đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thời là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị (X-467) Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân,của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam 4. Quan điểm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền a) Thế nào là đảng cầm quyền ? * Đối với các nước tư bản : Đảng cầm quyền là khái niệm nói về thể chế hoạt động của các đảng nghị viện trong việc nắm cơ quan hành pháp. 33 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t7, tr. 228 ,229 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. * Đảng cộng sản cầm quyền : là đảng cs lãnh đạo nhân dân trong điều kiện đã giành được quyền lực nhà nước và trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước đó để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc dân chủ và CNXH. Ở VN, Đảng CSVN cầm quyền từ cách mạng Tháng Tám thành công. Sự khác nhau giữa đảng tư sản cầm quyền và đảng cộng sản cầm quyền : + Đảng tư sản cầm quyền thông qua cơ chế bầu cử + Đảng cộng sản cầm quyền là do nhân dân giao phó b) Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng CSVN cầm quyền * Về thuật ngữ “đảng cầm quyền” : Hồ Chí Minh dùng nhiều thuật ngữ khác nhau nói về đảng cầm quyền như “ đảng nắm chính quyền”, “Đảng ta là Đảng nắm chính quyền. Nhân dân ta rất yêu mến Đảng, luôn luôn làm theo lời Đảng...”(XII-81) “ đảng lãnh đạo chính quyền” “Và dù là bí mật, Đảng vẫn lãnh đạo chính quyền và nhân dân”(VI-161). Trong 公 Di chúc, Người nói rõ : “ Đảng ta là Đảng cầm quyền…” * Về mục tiêu, lý tưởng của đảng cầm quyền : Hồ Chí Minh cho rằng Đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác” (IX-555).( có 12 lần trong HCM toàn tập, Người nhắc điều này )Vì vậy, Người nhắc nhở : “Những người cộng sản của chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cà của mình là đấu tranh cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới” (XI-372). Như vậy, mục tiêu lý tưởng của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền cũng như khi chưa cầm quyền, không bao giờ thay đổi. * Phương thức cầm quyền : Khi chưa cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng là giáo dục, thuyết phục, vận động , tổ chức quần chúng, đưa quần chúng vào đấu tranh giành chính quyền. Trong điều kiện cầ m quyền, cùng với phương thức trên, Đảng có thêm phương thức: - Thông qua nhà nước, dùng nhà nước thể chế hoá đường lối của Đảng thành pháp luật - Kiể m tra, giám sát hoạt động của nhà nước - Thông qua đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước và trong các tổ chức chính trị- xã hội - Nêu gương. * Yêu cầu đối với một đảng cầm quyền : - Phải có đạo đức. “ Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệ m liêm chính, chí công vô tư” - Đảng phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Hiểu thế nào về vai trò “vừa lãnh đạo vừa làm đầy tớ cho dân” : PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. + Xuất phát từ quan niệm “ công bộc” (公 仆)trong Nho giáo + Đảng vừa lo tính công việc lớn (…), đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân”. (X-4) , chứ lãnh đạo không phải là “ chỉ tay năm ngón”, “ Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”(V-249) + Tuy nhiên làm đầy tớ cũng không phải là “ làm tôi tớ, theo đuôi quầ n chúng”. II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 1. Phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo là một quá trình, trải qua nhiề u giai đoạn, nhiều nhiệm vụ khác nhau, do vậy phải thường xuyên xây dựng Đảng thì Đảng mới có thể đảm đương được nhiệm vụ. - Trong quá trình lãnh đạo, như Hồ Chí Minh nhận xét : “ bên cạnh số đông đảng viên xứng đáng với danh hiệu của mình thì vẫn có một số “thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng” do vậy phải thường xuyên chỉnh đốn Đảng. - Chỉnh đốn Đảng phải làm thường xuyên, nhưng Người hay nhấn mạnh ở những thời điểm mang tính bước ngoặt: + Đầu kháng chiến,Người viết : Trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng.(V-551) +Năm 1952, Người lại nói: “ Chỉnh Đảng là việc chính mà chúng ta phải làm ngay.” (VI-465) + Trong Di chúc, Người dặn : “ Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” (XII-503) 2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam a. Xây dựng Đảng về tư tưởng- lý luận Vì sao phải xây dựng Đảng về tư tưởng- lý luận ? - Ở trang đầu tác phẩm Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh dẫn lời của Lenin : « Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động …Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong , Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệ m cách mệnh tiền phong”( II-259). - Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người viết : “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”( II-268 ) Ở đây Bác nói đến tầm quan trọng của tư tưởng- lý luận đối với một đảng cách mạng. Tư tưởng- lý luận của Đảng CSVN là gì ? PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. -“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa c hân chính nhất, chắc chắn nhất,cách mạng nhất là chủ nghĩa Lenin » ( II-268,280). - Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II(1951), Bác nói:”Về lý luận, Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Marx –Lenin “(VI-174) - Trong Thường thức chính trị : “ Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác – Lênin ». (VII-234) Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN là lấy chủ nghĩa Marx –Lenin “làm cốt” Tuy nhiên, lấy chủ nghĩa Marx –Lenin làm cốt không có nghĩa là giáo điều, theo từng câu từng chữ của Marx , của Lenin mà là nắm vững tinh thần, lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Marx –Lenin để giải quyết các vấn đề thực tiễn b. Xây dựng Đảng về chính trị - Xây dựng đường lối chính trị : Đường lối chính trị phải dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng nó vào từng hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong từng thời kỳ; phải học tập kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản anh em, nhưng phải tính đến những điều kiện cụ thể của đất nước và của thời đại trong từng giai đoạn hoặc cả thời kỳ dài, để có đường lối chính trị đúng. - Giáo dục ý thức chính trị cho đảng viên Giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, Người cũng cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh của Tổ quốc, sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên cũng như của hàng triệu nhân dân lao động. c. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ - Hệ thống tổ chức của Đảng: Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau; mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong hệ thống tổ chức Đảng, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Bởi lẽ, đối với bản thân Đảng, chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; chi bộ là môi trường tu dưỡng, rèn luyện và cũng là nơi giám sát đảng viên; chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. - Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng: + Tập trung dân chủ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. Tập trungtrên nền tảng dân chủ Những phương châm, chính sách, nghị quyết của Đảng mọi đảng viên nhất định phải chấp hành. Kỷ luật của Đảng, mọi đảng viên phải tuân theo.Thế là tập trung. Nhưng tập trung ấy không phải cá nhân chuyên chính; nó là xây dựng trên nền tảng dân chủ. Nghĩa là : - Các cơ quan lãnh đạo đều do đảng viên bầu lên; - Phương châm, chính sách, nghị quyết của Đảng đều do đảng viên tập trung kinh nghiệm và ý kiến lại mà thành, rồi do hội nghị thảo luận giả i quyết, chứ không ai được tự ý độc đoán - Quyền lực của cơ quan lãnh đạo là do đảng viên giao phó. - Trật tự của Đảng là:cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều ; cấp dưới phải phục tùng cấp rên; các địa phương phải phục tùng Trung ương. Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung - Mọi đảng viên có quyền nêu ý kiến, tham gia giải quyết vấn đề, nhưng không trái với nghị quyết và kỷ luật của Đảng. Nói đúng chỗ, đúng lúc, đúng điều kiện, không nói lung tung. - Các nghị quyết của Đảng do cơ quan lãnh đạo chuẩn bị rồi giao cho các cấp thảo luận. - Toàn thể đảng viên phải theo sự lãnh đạo thống nhất của trung ương ( xem VII-240,241) + Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm, người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm”4. Ý nghĩa tập thể lãnh đạo rất đơn giản “khôn bày hơn khôn độc”. Cá nhân phụ trách, Hồ Chí Minh cho rằng: việc gì đã được đông người bàn kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho một người 4 Hồ Chí Minh : Toàn tập, t5, tr. 504 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mớ i có chuyên trách, công việc mối chạy. Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ người này ỷ người kia, người kia ỷ cho người nọ, kết quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không xong. Không xác định rõ người phụ trác thì giống như nhiều sãi không ai đóng cửa chùa. + Tự phê bình và phê bình - Một đảng tự giấu khuyết điể m của mình là một đảng hỏng . Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình(…)rồi tìm cách để sửa chữa khuyết điể m đó . Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính ( xem V-261) - Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên”mỗi ngày phải tự kiể m điể m, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải tự rửa mặt . - Mục đích của phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ (…) là để học cái hay tráh cái dở chứ không phải để nói xấu nhau (11-467) - Đối tượng phê bình là phê bình việc chứ không phải phê bình người (V-232) + Kỷ luật nghiêm minh tự giác « Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên »(X-311) « Đảng ta tuy nhiề u người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắt của Đảng » (V-553) + Đoàn kết thống nhất trong Đảng Sự đoàn kết thống nhất của Đảng dựa trên cơ sở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin; cương lĩnh, điều lệ Đảng; đường lối, quan điểm của Đảng; nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Đồng thời, muốn đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải thực hành dân chủ rộng rãi ở trong Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, phải “sống vớ i nhau có tình, có nghĩa”. Có đoàn kết tốt thì mới tạo ra cơ sở vững chắc để thống nhất chí và hành động, làm cho ,Đảng ta tuy đông người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người. - Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng Hồ Chí Minh có một hệ thống các quan điểm về cán bộ và công tác cán bộ. Người nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. tốt hay kém. Người cán bộ phải có đủ đức và tài, phẩ m chất và năng lực, trong đó, đức, phẩm chất là gốc. Hồ Chí Minh cho rằng, công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng. Nội dung của nó bao hàm các mắt khâu liên hoàn, có quan hệ chặt chẽ với nhau: Tuyển chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá đúng cán bộ; tuyển dung, sắp xếp, bố trí cán bộ; thực hiện các chính sách đối với cán bộ. d. Xây dựng Đảng về đạo đức - Trong công tác xây dựng Đảng , Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng đạo đức .Chương đầu tác phẩm Đường cách mạng Người viết về đạo đức. Tức là phẩ m chất cần có đầu tiên của người đảng viên mà người đào tạo phải là đạo đức. - Đạo đức còn là điều kiện quan trọng để người đảng viên đi vào quầ n chúng, lãnh đạo nhân dân. Người cho rằng không phải cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được quần chúng yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức. Hồ Chí Minh khẳng định: Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức. Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân. Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấ m nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệ m, liêm, chính, chí công vô tư. Có đạo đức cách mạng trong sáng, Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Nó gắn chật với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức nhằm làm cho Đảng luôn luôn thực sự trong sạch. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức, gắn đạo đức với tư cách của một Đảng chân chính cách mạng, Hồ Chí Minh đã góp phần bổ sung, mở rộng, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nội dung công tác xây dựng Đảng, phù hợp với truyền thống văn hóa lịch sử của các nước phương Đông, của Việt Nam. KẾT LUẬN Hồ Chí Minh là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trong gần 40 năm. Từ nhu cầu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn, xác lập nên một hệ thống quan điểm, tư tưởng về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng trong điều kiện một nước thuộc địa, nữa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu với các đặc điểm văn hóa truyền thống phương Đông. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. Những quan điểm, tư tưởng đó bao gồm các vấn đề có tính quy luật có liên quan tới sự hình thành, vị trí, vai trò, bản chất của Đảng Cộng sản và những vấn đề có tính nguyên tắc liên quan tới công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, nhất là trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Trong hệ thống những quan điểm đó, Hồ Chí Minh có những phát kiến đặc biệt sáng tạo, phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa tính phổ biến và tính đặc thù của quy luật thành lập Đảng trong điều kiện từng nước ; quan điểm về sự thống nhất biện chứng giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc và tính nhân dân của Đảng ; quan điểm về Đảng Cộng sản cầm quyền và các yếu tố đảm bảo vai trò cầm quyền của Đảng. Những quan điểm này đã góp phần cụ thể hóa và phát triển lý luận Mác - Lênin về Đảng Cộng sản. Trong giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, dân tộc ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội, cũng như không ít khó khăn thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được khẳng định, năng lục lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để ngang tầm với các yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Trong bối cảnh mới, Đảng ta xác định rõ : xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn chặt với xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nên nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt : tư tưởng - lý luận, chính trịo, tổ chức và cán bộ, đạo đức, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, đạt đến tầm cao về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, vững vàng trước moịi thử thách lịch sử : - Về chính trị, đó là đường lối chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp, mọi bước ngoặt hiểm nghèo, mọi giai đoạn cách mạng khác nhau. Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng biết tập trung giành thắng lợi cho từng bước đi lên của cách mạng. - Về tư tưởng, đó là tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng phải biết làm giàu trí tuệ của mình bằng việc kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thâu thái những tinh hoa văn hóa của nhân laọi, để giành thắng lợi cho cách mạng. - Về tổ chức, đó là tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh; một tổ chức chiến đấu kiên cường với các nguyên tắc nền móng được tuân thủ nghiêm ngặt để khi hành động thì muôn người như một. - Về đạo đức, lối sống, cán bộ đảng viên của Đảng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao năng lực, gắn bó máu thịt với nhân dân,... trong mọi mối quan hệ, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và làm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để không ngừng hoàn thiện nhân cách, giành được niềm tin yêu trọn vẹn của nhân dân. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng cầm quyền, nhưng bất cập, yếu kém, hạn chế cũng không ít, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Những hạn chế này đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hạn chế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, Đảng đã quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển của giai cấp và dân tộc là quy luật tồn tại sống còn của Đảng. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2