Chương trình giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
1.246
lượt xem
79
download

Chương trình giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục Quốc phòng thuộc nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình giáo dục quốc phòng cho sinh viên

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHDL YERSIN ĐÀ LẠT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Lạt, ngày 16 tháng 05 năm 2005 CHƯƠNG TRÌNH Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Căn cứ Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09 tháng 05 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục Quốc phòng cho các trường THPT, THCN, Đại học và Cao đẳng. Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 05 năm 2001của Thủ tướng Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng. Chương trình Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Trường Đại học Dân Lập Yersin bao gồm: I- Vị trí, tính chất, mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý giáo dục quốc phòng 1- Vị trí, tính chất - Giáo dục Quốc phòng thuộc nội dung của nền giáo dục quốc gia, là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. - Giáo dục Quốc phòng là môn học chính khoá trong các trường, lớp đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các trường chính trị, hành chính và đoàn thể. 2- Mục tiêu - Giáo dục Quốc phòng nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, sức khoẻ và kiến thức quốc phòng, kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân. 3- Yêu cầu - Giáo dục Quốc phòng phải hợp lý, đồng bộ, thống nhất bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng. 1
  2. - Giáo dục Quốc phòng phải được thực hiện theo chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực có hệ thống, phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng bậc học, cấp học. 4- Nguyên lý Phải quán triệt và thực hiện đúng nguyên lý giáo dục của Đảng, Nhà nước; giáo dục phải có tính nhân dân, tính truyền thống của dân tộc, tính khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, giáo dục lý thuyết đi đôi với thực hành. II- Thời lượng Chương trình Giáo dục Quốc phòng quy định cho sinh viên cao đẳng, đại học 165 tiết cả lý thuyết và thực hành. III- Cấu trúc chương trình Chia làm 4 học phần: Học phần 1: Nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng - Học phần 2: Nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - Học phần 3: Kỹ, chiến thuật bộ binh - Học phần 4A: Quân, binh chủng và chuyên ngành - x x x 2
  3. CHI TIẾT NỘI DUNG THỜI GIAN TỪNG HỌC PHẦN HỌC PHẦN 1 Nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng (3 đvht) Thời gian TT Nội dung LT TH + 1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 2 2 2 Một số quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư 6 6 tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và BVTQ 3 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 6 6 4 Chiến tranh nhân dân BVTQ 6 6 5 Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 9 9 6 Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo 8 8 loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam 7 Nghệ thuật quân sự Việt Nam 8 8 45 45 Cộng tiết tiết 3
  4. HỌC PHẦN 2 Nội dung cơ bản về công tác quốc phòng (3 đvht) Thời gian TT Nội dung LT TH + 1 Kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng 6 6 2 Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành địa phương 6 6 3 Xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên 6 6 công nghiệp 4 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 6 6 5 Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng 7 7 thủ vững chắc BVTQ Việt Nam XHCN 6 Tác động của các thành tựu KHCN hiện đại trong 8 8 quân sự 7 Thông tin khoa học quân sự 6 6 45 45 Cộng tiết tiết 4
  5. HỌC PHẦN 3 Kỹ chiến thuật bộ binh (5 đvht) Thời gian TT Nội dung LT TH + 1 Đội ngũ 4 4 2 Sử dụng bản đồ địa hình quân sự 5 3 8 3 Băng bó, cấp cứu chuyển thương 5 5 4 Giới thiệu một số loại vũ khí BB: RPD, B40, B41, 2 2 4 CKC 5 Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK 4 20 24 6 Vũ khí huỷ diệt lớn và cách phòng tránh 4 2 6 7 Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ 4 2 6 8 Từng người trong chiến đấu tiến công 1 6 7 9 Từng người trong chiến đấu phòng ngự 1 6 7 10 Ba môn quân sự phối hợp 1 3 4 22 53 75 Cộng tiết tiết tiết 5
  6. HỌC PHẦN 4A Quân, binh chủng và chuyên ngành (3 đvht) Thời gian TT Nội dung LT TH + 1 Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng 2 Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của quân, binh chủng 3 Một số nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn, nghiệp vụ của quân, binh chủng 4 Kết hợp ngành nghề đào tạo với quân, binh chủng 45 45 Cộng tiết tiết IV- Đánh giá kết quả Sinh viên học đủ nội dung, chương trình Giáo dục quốc phòng, đủ điểm kiểm tra thi học phần sẽ được nhà trường cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng. V- Giảng viên Giảng viên giảng dạy nội dung lý thuyết và giáo viên huấn luyện thực hành mời giáo viên Tỉnh đội Lâm Đồng hoặc Học viện Lục quân và cán bộ cơ hữu của trường đảm nhiệm. 6
  7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/05/2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng. 2. Giáo trình: Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2003. 3. Giáo trình: Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 1999. 4. Giáo trình: Đường lối Quốc phòng An ninh, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2003. 5. Giáo trình: Nhiệm vụ Quốc phòng An ninh và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 1999. 6. Giáo trình: Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2002. 7. Giáo trình: Tổ chức xây dựng và hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ tỉnh (thành), Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2001. 8. Giáo trình: Tổ chức xây dựng và hoạt động chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2003. 9. Giáo trình: Hiểu biết về Không quân, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2003. 10. Giáo trình: Hiểu biết về Hải quân, Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, 2002. 11. Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 11, 12/2003. 12. Tạp chí kỹ thuật quân sự, Tạp chí Quốc phòng hiện đại. HIỆU TRƯỞNG T. PHÒNG ĐÀO TẠO BỘ MÔN GDQP ThS. Phan Nam ThS. Ngô Mạnh Phụng 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản