Chương trình huấn luyện về quản lý chất lượng cho nhà quản lý

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
523
lượt xem
156
download

Chương trình huấn luyện về quản lý chất lượng cho nhà quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ISO9000 là một bộ tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực có thể áp dụng rộng rãi và có hiệu quả trong tổ chức với mọi lĩnh vực SXKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình huấn luyện về quản lý chất lượng cho nhà quản lý

 1. CHÖÔNG TRÌN H HUAÁN LUYEÄN CAÊN BAÛN VEÀ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG CHO NHAØ QUAÛN LYÙ I – ISO LAØ GÌ: - ISO 9000 LAØ MOÄT BOÄ TIEÂU CHUAÅN DO TOÅ CHÖÙC TIEÂU CHUAÅN HOAÙ QUOÁC TEÁ (ISO) BAN HAØNH NHAÈM ÑÖA RA CAÙC CHUAÅN MÖÏC COÙ THEÅ AÙP DUÏNG DUÏNG RAÕI VAØ HIEÄU QUAÛ TRONG TOÅ CHÖÙC VÔÙI MOÏI LÒCH VÖÏC SXKD - COÙ NHIEÀU PHIEÂN BAÛN ISO NHÖ: ISO 9000, ISO 9002, ISO 9003 V.V NHÖNG HIEÄN NAY BOÄ TIEÂU CHUAÅN ISO ÑÖÔÏC TÍCH HÔÏP LAÏI THAØNH ISO 9001:2000. ---- ISO 9000 LAØ MOÄT HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG II – TAÏI SAO PHAÛI AÙP DUÏNG ISO: 1. NOÄI BOÄ DOANH NGHIEÄP: - KIEÅM SOAÙT CHAËT CHEÕ CAÙC COÂNG ÑOAÏN SXKD. - NAÂNG CAO NAÊNG XUAÁT, GIAÛM PHEÁ PHAÅM, CHI PHÍ KHOÂNG CAÀN THIEÁT V.V 2. QUAN HEÄ BEÂN NGOAØI: - THOAÛ MAÕN NHU CAÀU KHAÙCH HAØNG.
 2. - KHAÚNG ÑÒNH UY TÍN, CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA DOANH NGHIEÄP V.V. II I – KHOÙ KHAÊN KHI AÙP DUÏNG ISO: - NHAÂN VIEÂN TOAØN TOÅ CHÖÙC ÍT GAÉN BOÙ VÔÙI DOANH NGHIEÄP. - CAÙN BOÄ QUAÛN LYÙ CHÖA NHAÄN THÖÙC ÑÖÔÏC VAÁN ÑEÀ. - DOANH NGHIEÄP PHAÛI COÙ ÑAÀY ÑUÛ KINH PHÍ , NHAÂN SÖÏ THAM GIA. - CBCNV KHOÂNG UÛNG HOÄ, KHOÂNG TUAÂN THUÛ IV – TAÏI SAO CAÙC TRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN KHOÂNG QUAN TAÂM ÑEÁN ISO? - NGAÏI PHAÛI LAØM THEÂM VIEÄC. - NGAÏI BÒ RAØNG BUOÄC, BÒ KIEÅM SOAÙT. - PHAÀN LÔÙN QUAN NIEÄM : ISO CHAÚNG QUA CHÆ LAØ SÖÏ SAO CHEÙP, KHOÂNG COÙ TAÙC DUÏNG. V – LAØ NHAØ QUAÛN LYÙ, ISO GIUÙP BAÏN ÑIEÀU GÌ: - KIEÅM SOAÙT CHAËT CHEÕ, “NAÉM TRONG TAY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHAÂN VIEÂN VAØ BOÄ PHAÄN TRÖÏC THUOÄC” NHÖ SOÅ HOÏP NOÄI BOÄ, SOÅ GIAO COÂNG VAÊN, SOÅ THEO DOÕI CAR, SOÅ THEO DOI NHAØ CUNG ÖÙNG, SOÅ GIAÛI QUYEÁT KHIEÁU NAÏI KHAÙCH HAØNG, KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU, KIEÅM SOAÙT HOÀ SÔ V.V. - ISO CHAÚNG QUA LAØ COÂNG VIEÄC HAØNG NGAØY CUÛA BAÏN, BAÏN KHOÂNG PHAÛI LAØM THEÂM VIEÄC (NGUYEÂN TAÉC KHI THÖÏC HIEÄN ISO LAØ: VIEÁT RA CHÖÕNG GÌ ÑANG LAØM VAØ THÖÏC HIEÄN ÑUÙNG THEO NHÖÕNG GÌ ÑAÕ VIEÁT). - ISO GIUÙP BAÏN CAÛI TIEÁN COÂNG VIEÄC, LAØM VIEÄC KHOA HOÏC, COÙ HIEÄU QUAÛ THOÂNG QUA CAÙC PHÖÔNG PHAÙP: 5W1H, PDCA, CAÙC COÂNG CUÏ THOÁNG KEÂ, 5S, TQM, 6 SIXMA, QUAÛN LYÙ COÂNG VIEÄC THÖÔØNG NHAÄT.
 3. NHAØ TÖ VAÁN SEÕ GIUÙP BAÏN HIEÅU VAØ THÖÏC HIEÄN KHI COÂNG TY ÑAÏT CHÖÙNG NHAÄN. VI – 5 NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN ISO THAØNH COÂNG: - VIEÁT RA NHÖÕNG GÌ TA ÑANG LAØM. - LAØM ÑUÙNG NHÖÕNG GÌ TA VIEÁT. - GHI LAÏI THAØNH HOÀ SÔ NHÖÕNG GÌ ÑAÕ LAØM. - PHAÂN TÍCH SOÁ LIEÄU TRONG HOÀ SÔ. - TÌM CÔ HOÄI CAÛI TIEÁN. VII – TAÙM NGUYEÂN TAÉC QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG: - HÖÔÙNG VAØO KHAÙCH HAØNG - SÖÏ LAÕNH ÑAÏO - SÖÏ THAM GIA CUÛA MOÏI NGÖÔØI - CAÙCH TIEÁP CAÄN THEO QUAÙ TRÌNH - CAÙCH TIEÁP CAÄN THEO HEÄ THOÁNG ÑOÁI VÔÙI QUAÛN LYÙ - CAÛI TIEÁN LIEÂN TUÏC - QUYEÁT ÑÒNH DÖÏA TREÂN SÖÏ KIEÄN VII I - NOÄI DUNG TIEÂU CHUAÅN TCVN ISO 9001:2000 4 Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 4.1 Caùc yeâu caàu chung 4.2 Yeâu caàu veà heä thoáng taøi lieäu 5. Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo 5.1 Cam keát cuûa laõnh ñaïo 5.2 Höôùng vaøo khaùch haøng 5.3 Chính saùch chaát löôïng 5.4Hoaïch ñònh 5.5Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin
 4. 5.6Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo 6 Quaûn lyù nguoàn löïc 6.1 Cung caáp nguoàn löïc 6.2 Nguoàn nhaân löïc 6.3 Cô sôû laøm vieäc 6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc 7 Taïo saûn phaåm 7.1Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 7.2Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng 7.3Thieát keá vaø phaùt trieån 7.4Mua haøng 7.5Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 7.6Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng 8 Ño löôøng,phaân tích vaø caûi tieán 8.1 Khaùi quaùt 8.2 Theo doõi vaø ño löôøng 8.3 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp 8.4 Phaân tích döõ lieäu 8.5 Caûi tieán • Vaäy ai laø ngöôøi thöïc hieän, ai coù vai troø chính, ai phuï? • Khoâng coù ai chính vaø ai phuï maø moïi ngöôøi ñeàu cuøng thöïc hieän, theo nguyeân taéc: moãi ngöôøi haõy laøm toát coâng vieäc cuûa mình.
 5. IX - LAØM GÌ ÑEÅ XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG CHAÁT LÖÔÏNG THEO ISO 9000? Döïa theo kyõ thuaät PDCA (plan, Do, Check, Act) thöïc hieän 4 böôùc sau: Böôùc 1: Vieát ra nhöõng gì ñang laøm: • Soå tay chaát löôïng • Thuû tuïc, qui trình • Höôùng daãn coâng vieäc Böôùc 2: Laøm ñuùng nhöõng gì ñaõ vieát, vieát laïi thaønh hoà sô nhöõng gì ñaõ laøm. Chuyeån giao caùc thöù ñaõ vieát ñeán caùc boä phaän, toå chöùc huaán luyeän ñeå laøm vaø ghi cheùp keát quaû. Böôùc 3: Ñaùnh giaù nhöõng vieäc ñaõ laøm, ñang laøm, so vôùi nhöõng gì ñaõ vieát. Ghi thaønh vaên baûn nhöõng truïc traëc giöõa vieát vaø laøm. Böôùc 4: Tieán haønh khaéc phuïc vaø xaây döïng caùc bieän phaùp phoøng ngöøa. Chænh lyù laïi caùc thuû tuïc, qui trình, caùc höôùng daãn coâng vieäc. Löu tröõ hoà sô laøm baèng chöùng. 4 nguyeân taéc caàn nhôù:
 6. • Chaát löôïng ñaït ñöôïc nhôø heä thoáng quaûn trò • Laøm ñuùng ngay töø ñaàu (khoâng coù nghóa laø hoaøn chænh), traùnh hình thöùc, ñoái phoù • Luoân kieåm soaùt quaù trình, khaéc phuïc kòp thôøi. Quyeát ñònh döïa treân döõ lieäu, soá thoáng keâ. • Ngaên chaën, phoøng ngöøa khoâng ñeå xaûy ra sai loãi. Chieán thuaät laáy phoøng ngöøa laøm chính. Tieâu chuaån ISO 9000 laø quaûn trò theo quaù trình (khaùc quaûn trò theo muïc tieâu), ñoøi hoûi uûy quyeàn (caét khuùc) tuyeät ñoái, kieåm soaùt treân keát quaû. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn chòu traùch nhieäm toaøn boä trong phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn vaø coù ñaày ñuû quyeàn haïn ñeå ñaûm baûo traùch nhieäm ñöôïc hoaøn thaønh. VIEÁT: Taïi sao phaûi vieát? Vieát ñeå giaûi quyeát vaán ñeà giôùi haïn töø yù nghó ñeán truyeàn ñaït vaø thöïc hieän: YÙ nghó 1 Trình baøy ñöôïc suy nghó ( khaû naêng dieãn ñaït ) Nghe ñöôïc Hieåu ñöôïc 2/3 Nhôù ñöôïc 1/2 Thöïc hieän ñöôïc so vôùi yù ñònh ban ñaàu 1/4
 7. Lyù do: Haïn cheá do ngoân ngöõ, khaû naêng dieãn ñaït. Töï ti, thieáu chuù yù, thieáu quan taâm Löôøi bieáng, nghi kî laãn nhau, thaønh kieán • Vieát caùi gì? 1. Vieát nhöõng gì caàn kieåm soaùt 2. Vieát ra nhöõng gì mình caàn chöù khoâng phaûi taát caû. 3. Vieát cho nhöõng coâng vieäc neáu khoâng coù nhöõng qui ñònh thì moïi ngöôøi laøm khaùc nhau vaø coù theå sai, khoâng vieát nhöõng gì maø moïi ngöôøi ñeàu bieát vaø ñeàu laøm ñuùng (thí duï: coù caàn vieát qui trình luoäc tröùng khoâng?) 4. Khoâng coù HDCV cuõng coù theå laøm ñöôïc nhöng khoâng chaéc ñuùng => khoâng ñaûm baûo chaát löôïng 5. Vieát ñeå moïi ngöôøi hieåu vaø thöïc hieän ñuùng nhö nhau => keát quaû ñaït yeâu caàu vaø oån ñònh. Taøi lieäu vieát ra cuõng coù theå söû duïng laøm taøi lieäu ñaøo taïo. Chöùng nhaän ñaøo taïo laø chöùng nhaän khaû naêng laøm ñuùng moät vieäc naøo ñoù. 6. Vieát caùi gì coù khaû naêng thöïc thi. 7. Moãi böôùc cuûa quaù trình khoâng theo khoái löôïng coâng vieäc hay tính coâng ngheä maø theo tính chaát kieåm soaùt (vì muïc tieâu vieát ra laø ñeå kieåm soaùt), moãi böôùc phaûi traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 5W 1H ( What; Who; When; Where; Why; How ) • Ai vieát? Ngöôøi vieát laø ngöôøi am hieåu nhaát (ngöôøi khaùc boå xung) PHÖÔNG PHAÙP 5W 1H
 8. Who - Ai? What - Caùi gì? Where - ÔÛ ñaâu? Ai laøm vieäc ñoù? Laøm caùi gì? Laøm vieäc ñoù ôû Ai ñang laøm vieäc Vieäc gì ñang ñöôïc ñaâu? ñoù? laøm? Vieäc ñoù ñöôïc laøm Ai neân laøm vieäc Neân laøm vieäc gì? ôû ñaâu? ñoù? Vieäc gì khaùc nöõa coù Neân laøm vieäc ñoù Ai khaùc coù theå theå laøm ñöôïc? ôû ñaâu? laøm vieäc ñoù? Coøn vieäc gì khaùc Coøn nôi naøo khaùc Coøn ai khaùc neân neân laøm? coù theå laøm vieäc laøm vieäc ñoù? ñoù? Coøn nôi naøo khaùc neân laøm vieäc ñoù When - Khi naøo? Why - Taïi sao? How - Laøm theá naøo? Khi naøo laøm Taïi sao anh ta laøm Laøm vieäc ñoù theá vieäc ñoù? vieäc ñoù? naøo? Vieäc ñoù ñöôïc Taïi sao laøm vieäc ñoù? Vieäc ñoù ñöôïc laøm laøm khi naøo? Taïi sao laøm vieäc aáy ra sao? Vieäc ñoù neân ôû ñoù? Vieäc ñoù neân laøm laøm khi naøo? Taïi sao laïi laøm vieäc theá naøo? Coøn luùc naøo coù ñoù? Phöông phaùp naøy theå laøm vieäc Taïi sao laïi laøm vieäc coù theå söû duïng ôû ñoù? ñoù nhö vaäy? caùc lónh vöïc khaùc Coøn luùc naøo khoâng? neân laøm vieäc Coøn coù caùch naøo ñoù? khaùch ñeå laøm
 9. vieäc ñoù khoâng? PDCA P- Plan: • Chính saùch, muïc tieâu: Phöông höôùng caàn ñaït tôùi, khi ñaït ñöôïc thì trình ñoä ñöôïc taêng leân moät möùc. Muïc tieâu: Coù tính cuï theå, ñònh löôïng ñöôïc (tieâu chuaån ñaït ñöôïc, saûn löôïng, chaát löôïng, thôøi gian hoaøn thaønh) Chính saùch, muïc tieâu khoâng xaây döïng theo caûm tính maø theo khaû naêng, yeâu caàu. Muoán vaäy caàn xaùc ñònh khaùch haøng laø ai vaø khaû naêng thöïc teá.( noâm na laø moãi ngöôøi xaùc ñònh traùch nhieäm veà keát quaû coâng vieäc mình laøm treân cô sôû nhaø cung öùng - khaùch haøng). Chuùng ta cæ coù theå hoaøn thaønh coâng vieäc khi xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu coâng vieäc mình laøm (caâu chuyeän sinh vieân y khoa thöïc taäp). thí duï: Vieäc ñieàu chænh pH khi naáu. • Xaây döïng keá hoaïch haønh ñoäng (söû duïng coâng cuï 5W 1H). Caàn xaùc ñònh keá hoaïch thöïc hieän vaø nguoàn löïc caàn thieát. Caàn nguoàn löïc gì, ai (boä phaän naøo) laøm gì, ôû ñaâu, laøm nhö theá naøo, khi naøo laøm, laøm theo trình töï naøo, taøi lieäu naøo caàn aùp duïng, khi naøo baét ñaàu vaø keát thuùc. Xaây döïng keá hoaïch haønh ñoäng laø ñieàu phoái nguoàn löïc ñeå ñaït keát quaû toát nhaát + döï kieán caùch xöû lyù söï coá ( qui ñònh nguyeân taéc laøm vieäc ). • Ñieåm kieåm soaùt: Xaùc ñònh vò trí, caùch laáy maãu (Laø nôi caàn kieåm soaùt, nôi ñaëc tröng nhaát cho quaù trình) Taàn soá kieåm
 10. tra phaûi baûo ñaûm kieåm soaùt ñöôïc quaù trình vôùi chi phí hieäu quaû nhaát. Xaùc ñònh vaán ñeà naøo caàn kieåm soaùt, khi naøo, taàn soá, laøm nhö theá naøo (vò trí, caùch laáy maãu, tieâu chuaån, caùch ñaùnh giaù) ñieåm kieåm soaùt quan troïng nhaát laø ñieåm cuoái cuøng, ôû ñoù phaûi kieåm tra khaúng ñònh laïi toaøn boä caùc khaâu tröôùc ñoù. D-Do: Thöïc hieän Ñaøo taïo -huaán luyeän: • Phaân bieät giaùo duïc-ñaøo taïo-huaán luyeän • Ñaïo taïo: theo keá hoaïch, chöông trình, töøng giai ñoaïn hieäu quaû hôn ñaøo taïo baèng kinh nghieäm • Ñaøo taïo phaûi coù muïc tieâu • Caàn ñaøo taïo gì caáp treân phaûi coù keá hoaïch, caáp döôùi phaûi yeâu caàu. -Thöïc hieän -töï kieåm soaùt keát quaû-ñieàu chænh cho ñuùng: • Thöïc hieän theo höôùng daãn coâng vieäc • Töï kieåm soaùt: Ñaàu vaøo (NVL) thieát bò, quaù trình (löu yù quaù trình ñaëc bieät), so saùnh keát quaû vôùi tieâu chuaån (phaûi cung caáp tieâu chuaån chaáp nhaän) • Khoâng phaûi nhaém maét laøm baát chaáp keát quaû. • Ñieàu chænh: Caên cöù keát quaû => coù caàn ñieàu chænh khoâng, ñieàu chænh nhö theá naøo? Khi ñieàu chænh coù aûnh höôûng ñeán khaâu khaùc khoâng?
 11. • Nguyeân taéc: Xaùc ñònh vaán ñeà quan troïng, caáp baùch (20/80) öu tieân giaûi quyeát. Khi coù ñieàu chænh phaûi thoâng baùo cho caùc khaâu lieân quan. C-Check : Kieåm tra • Caên cöù ñieåm kieåm soaùt (coâng vieäc cuûa ngöôøi khoâng thöïc hieän thao taùc) • Neáu keát quaû ñaït yeâu caàu => xaùc nhaän, neáu khoâng ñaït thìsöûa chöõa. • Truy tìm nguyeân nhaân, khaéc phuïc - phoøng ngöøa • Phaân bieät Söûa chöõa -khaéc phuïc- phoøng ngöøa. • Khi söûa chöõa: thöïc hieän theo quan heä khaùch haøng vaø nhaø cung öùng. Giaûi quyeát treân quan ñieåm khaéc phuïc nguyeân nhaân chöù khoâng phaûi bôùi moùc sai soùt. A-Action: haønh ñoäng: • Ñieàu chænh, khaéc phuïc neáu chöa phuø hôïp • Tieâu chuaån hoaù neáu phuø hôïp Ñaùnh giaù laïi quaù trình thöïc hieän, ñeà ra keá hoaïch môùi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản