Chương trình mới cho người mới bắt đầu học vi tính

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
1.111
lượt xem
201
download

Chương trình mới cho người mới bắt đầu học vi tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các bạn mới lần đầu học vi tính khỏi bỡ ngỡ, nhất là khi gặp sự cố, các lệnh không biết có tác dụng gì, tâm lý ngại hỏi tự ti sợ thầy chê bạn trách, vì vậy tập hỏi và giải đáp thắc mắc sẽ giúp bạn xóa bỏ mặc cảm tự ti đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình mới cho người mới bắt đầu học vi tính

 1. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 1 H−íng dÉn sö dông gi¶i ®¸p th¾c m¾c Xin tÆng c¸c b¹n häc viªn dïng thö §Ó gióp c¸c b¹n häc vi tÝnh lÇn ®Çu khái bì ngì, nhÊt lμ khi gÆp c¸c sù cè, c¸c lÖnh kh«ng biÕt cã t¸c dông g×, t©m lý ng¹i hái tù ti sî thÇy chª b¹n tr¸ch, v× vËy tËp c©u hái vμ gi¶i ®¸p th¾c m¾c sÏ gióp b¹n xo¸ bá mÆc c¶m ®ã. Trong tËp c©u hái nμy chØ ®Ò cËp nh÷ng lçi th«ng th−êng nhÊt, muèn hái c©u g× b¹n chØ cÇn nh¸y chuét vμo c©u hái lμ m¸y tÝnh sÏ tr¶ lêi cho b¹n. ThÝ dô: B¹n muèn t×m hiÓu xem c¨n lÒ lμm thÕ nμo? b¹n nh¸y chuét vμo c¨n lÒ, m¸y tÝnh sÏ chØ cho b¹n ph¶i lμm tõng thao t¸c g×, sau khi ®äc xong chØ dÉn b¹n l¹i nh¸y vμo môc c¨n lÒ ®Ó trë vÒ c©u hái. RÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó lÇn sau ®−îc tèt h¬n. Mäi th¾c m¾c gãp ý xin liªn hÖ víi «ng : Email: yenhung@fpt.vn hoÆc dmh@fpt.vn D−¬ng M¹nh Hïng Tr−êng T.H L−u tr÷ vμ NghiÖp vô V¨n phßng I §iÖn tho¹i c¬ quan : 7532953 - Di ®éng : 0913-230-820 - NR:8642220 C¸c b¹n cã thÓ Copy vμo ®Üa vμ cho vμo m¸y c¬ quan ®Ó sö dông PhÇn c©u hái VÒ trang ®Çu nh¸y vμo ®©y T«i muèn mua phÇn mÒm vμ s¸ch qua b−u ®iÖn, hoÆc muèn häc vi tÝnh th× göi tiÒn theo ®ia chØ nμo? T«i muèn häc phôc chÕ ¶nh h·y nh¸y chuét vμo ®©y ®Ó biÕt §«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶ - nh¸y vμo dßng nμy ®Ó t×m hiÓu C¸c c©u hái kh¸c t×m ë ®©u Nh¸y chuét vμo ®©y ®Ó t×m c©u hái vμ ®¸p 1- Khëi ®éng m¸y tÝnh 2- Vμo so¹n th¶o 3- C¨n lÒ 4- Chän ph«ng ch÷ cì ch÷ trong v¨n b¶n Nhμ n−íc vμ §¶ng 5- §¸nh ch÷ vμ dÊu 6 - T¹o ch÷ ®Ëm nghiªng, ®øng, g¹ch ch©n 7 - Kü thuËt c¾t d¸n. 8- Lμm ch÷ in 9- T¹o th− môc 10- §æi tªn th− môc 11- Xo¸ th− môc : 12- LÊy l¹i c¸i ®· xo¸ 13- Muèn ®æ bá thïng r¸c . 14- Ghi v¨n b¶n vμ ®Æt tªn : 15- §æi tªn v¨n b¶n. 16- Xo¸ tËp tin : thanh c«ng cô - sù cè 17- Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i. 18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i. thùc ®¬n - sù cè 19- Lμm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows. 20- LÊy l¹i thùc ®¬n bÞ mÊt: t¾t m¸y tÝnh nh− thÕ nμo 21- T¾t m¸y tÝnh : xo¸ v¨n b¶n vμ c¸ch lÊy l¹i D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 2. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 2 22- Xo¸ nhanh v¨n b¶n : §¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè 23- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹n Ên Alt + Z 24- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n Ên Alt + Z 25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷ §¸nh sè trang 26- §¸nh sè trang : 27 - Xo¸ sè trang. c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp 28- C¨n ch÷ vμo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang. 29- §Èy mét khèi ch÷ ®en sang tr¸i, sang ph¶i 30- Lμm th−a dßng gi÷a c¸c hμng Ên Ctrl + 5, muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1. 31- Lμm ch÷ mau, th−a, b×nh th−êng. b¶ng biÓu 32- T¹o b¶ng : 33- Thªm hμng, bít hμng 34- Thªm cét bít cét 35- §¸nh sè thø tù trong b¶ng : 36- Bá ®¸nh sè thø tù : 37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét. 38- Lμm cho hμng bÐ ®i vμ to lªn 39- Thay ®æi nÐt trong b¶ng 40- §æ mμu vμo b¶ng 41- Bá mμu trong b¶ng. 42- T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang 43- Bá tiªu ®Ò cña 100 trang : 44- §Èy b¶ng vμo gi÷a trang giÊy :. 45- C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hμng, bít hμng, thªm cét, bít cét )lªn hμng thùc ®¬n ®Ó tiÖn khi sö dông khi lμm viÖc víi b¶ng biÓu. 46- T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toμn ch÷ «, ngoμi toμn ch÷ ¶. 47- Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lμm 2 phÇn thμnh mét khèi 48 - Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theo chiÒu ngang, bªn ph¶i trang giÊy cßn trèng, vËy lμm thÕ nμo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®−îc? chÌn ký tù kh«ng cã trªn bμn phÝm 49- ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c ký hiÖu kh«ng cã trªn bμn phÝm lμm v¨n b¶n nhanh 50- T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Copy tμi liÖu tõ ®Üa vμo m¸y vμ ng−îc l¹i 51- Copy tμi liÖu tõ ®Üa mÒm vμo m¸y tÝnh. 52- Copy tËp tin tõ m¸y vμo ®Üa mÒm. 53 - T«i thÊy häc sinh lμm bμi ca tr−íc th−êng cho ca sau bμi tËp b»ng c¸ch Copy vμo ®Üa mÒm, vËy lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc bμi ®ã lμ cña ng−êi ®· lμm ca tr−íc, chç nμo trong m¸y nãi lªn ®iÒu nμy? 54 - Lμm thÕ nμo biÕt ®−îc tËp tin lín hay bÐ D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 3. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 3 ChÌn tranh vμo v¨n b¶n 55 - ChÌn tranh vμo v¨n b¶n 56 - Lμm cho tranh nhá ®i, to lªn 57 - Lμm mê tranh, ®Ëm tranh 58 - Lμm cho v¨n b¶n bao quanh tranh 59 - ChÌn tranh nh−ng kh«ng nh×n thÊy tranh, nh−ng khi nh¸y vμo File \ Printer View th× l¹i nh×n thÊy tranh t×m vμ më v¨n b¶n ®· ®¸nh 60 - Më v¨n b¶n míi ®¸nh 61 - T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngμy trong 1 th− môc in v¨n b¶n nh− thÕ nμo 62 - In v¨n b¶n 63 - In chØ ra tê giÊy tr¾ng mμ kh«ng ra tμi liÖu 64 - In nh−ng kh«ng cã sè trang 65 - In ra sè trang nh−ng sè trang cña hμng ®¬n vÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra sè trang lμ 1 66 - In tμi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tin ng−êi cμi ®Æt m¸y tÝnh phÇn tr¶ lêi ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n 1- Khëi ®éng m¸y tÝnh : - BËt c«ng t¾c chê ®Õn khi thÊy mμn h×nh xanh. - NÕu m¸y cμi Win3.11 khi thÊy dÊu mêi cña DOS lμ C:\ b¹n gâ Win vμ Ên Enter ®Ó khëi ®éng ch−¬ng tr×nh, trªn mμn h×nh b¹n thÊy C:\Win ↵ - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái ban ®Çu 2- Vμo so¹n th¶o : Nh¸y vμo biÓu t−îng Word mμu xanh ë gãc ph¶i phÝa trªn. hoÆc nh¸y vμo Start \ Programs \ Microsoft Word nh¸y chuét. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái: C¨n lÒ vμ chän khæ giÊy h−íng giÊy 3- C¨n lÒ : File\Page Setup \ Chän nh·n 1 Margins, chän th«ng sè Top (trªn) d−íi, tr¸i, ph¶i = 2,5 Cm; 2 Cm;3,5 Cm; 2cm. - Nh¸y vμo nh·n 2 - Paper Size chän khæ giÊy A4 trong môc Paper Size chän trang ®øng Portrait, trang n»m Lands Cape. • Muèn cè ®Þnh nh¸y vμo Default \ Yes. Formatted: Bullets and Numbering - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái Chän ph«ng ch÷ - cì ch÷ 4- Chän ph«ng ch÷ : Format\ Font chän VnTime\ Chän cì 14, chän mμu ch÷ « Color, muèn cè ®Þnh chän Default \ Yes. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ v©u hái : 5- §¸nh ch÷ vμ dÊu : aa = © oo = « ] = − ? = r dÊu hái aw = ¨ dd = ® \ = f dÊu huyÒn ee = ª [ = ¬ / = s ®Êu s¾c . = j dÊu nÆng D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 4. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 4 - MÉu Font ch÷ dïng trong so¹n th¶o v¨n b¶n : 1-Theo C«ng v¨n sè: 1145/VPCP-HC ngμy 1 th¸ng 4 n¨m 1998 (V¨n b¶n ¸p dông mang tÝnh chÊt tham kh¶o) A- LÒ v¨n b¶n: Trang 1: Top : 25 mm, Trang 2: Top : 25 mm, Bottom : 20 mm, Bottom : 20 mm, Left : 35 mm, Left : 20 mm, Right : 20 mm. Right : 35 mm. B- Font & Cì ch÷: TT Thμnh phÇn thÓ thøc KiÓu ch÷ Cì D¸ng ch÷ ch÷ VnTimeH 13 §Ëm Céng hoμ x· héi chñ 1 VnTime 12 §Ëm nghÜa... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc VnTimeH 13 §Ëm 2 ChÝnh phñ (C¬ quan ban hµnh vb) Sè:09/1999/Q§-TTg VnTime 13 §øng 3 VnTime 13 Hμ Néi, ngμy th¸ng n¨m 199 Nghiªng 4 VnTimeH 14 §Ëm 5 QuyÕt ®Þnh cña... VnTime 14 §Ëm VÒ c«ng t¸c.... 6 ... VÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ VnTime 14 §øng 7 KÝnh göi: VnTime 14 §øng Bé Tµi chÝnh VnTime 14 §øng 8 Trong c«ng t¸c ... (néi dung) VnTime 14 §øng VnTime 14 §Ëm 9 §iÒu 1: 10 §èi víi gi¸o viªn (c¸c kho¶n) VnTime 14 §øng VnTimeH 13 §Ëm 11 Tm. ChÝnh phñ VnTimeH 13 §Ëm 12 Thñ t−íng chÝnh phñ VnTime 14 §Ëm 13 NguyÔn V¨n A Nghiªng 14 N¬i nhËn : VnTime 12 (®Ëm) - Th−êng vô Bé ChÝnh trÞ VnTime 11 - Thñ t−íng, c¸c phã TTg §øng 15 VnTimeH 13 §Ëm KhÈn MËt VnTimeH 12 §Ëm 16 Xong héi nghÞ xin tr¶ l¹i VnTime 10 §øng 17 PL.300 (ký hiÖu ng−êi ®¸nh, sè b¶n ph¸t hµnh) D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 5. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 5 Quy ®Þnh lÒ, cì, kiÓu ch÷ v¨n b¶n trong c¸c c¬ quan §¶ng: H−íng dÉn sè 01/HD-VPTW ngμy 02-02-1998 cña V¨n phßng Trung −¬ng A- LÒ v¨n b¶n: Top : 25 mm, Bottom : 25 mm, Left : 35 mm, Right : 15 mm B- Font & Cì ch÷ : Cì Stt Thµnh phÇn thÓ thøc KiÓu ch÷ D¸ng ch÷ ch÷ 1 ®¶ng céng s¶n viÖt nam VnTimeH 15 §øng, §Ëm 2 VnTimeH 14 §øng, §Ëm TØnh uû l¹ng s¬n (Tªn c¬ quan ban hµnh/ sao v¨n b¶n) 3 VnTimeH 14 §øng HuyÖn uû quúnh phô (Tªn c¬ quan cÊp trªn) 4 Sè 127/Q§-TW VnTimeH 14 §øng 5 VnTime 14 H¹ Long, ngμy 20 th¸ng 2 n¨m 2002 Nghiªng 6 VnTimeH 16 §øng, §Ëm Th«ng b¸o 7 VnTime 14- §øng, §Ëm VÒ c«ng t¸c c«ng t¸c kiÓm tra ... 15 (trÝch yÕu néi dung v¨n b¶n) VÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ 8 VnTime 12 Nghiªng (trÝch yÕu néi dung c«ng v¨n) 9 Trong c«ng t¸c ... (néi dung) VnTime 14 §øng 10 VnTimeH 14 §øng, §Ëm T/m ban th−êng vô 11 VnAvantH 12 §øng Phã tr−ëng ban 12 VnTime 14 §øng, §Ëm NguyÔn Hång QuÇn 13 N¬i nhËn VnTime 14 §øng 14 - Ban Tuyªn gi¸o (n¬i nhËn cô VnTime 12 §øng thÓ) 15 ChØ møc ®é mËt VnTimeH 14 §øng, §Ëm MËt 16 ChØ møc ®é khÈn KhÈn VnTimeH 14 §øng, §Ëm 16 Xong héi nghÞ xin tr¶ l¹i VnTimeH 14 §øng, §Ëm 17 PL.300 (ký hiÖu ng−êi ®¸nh, sè trang) VnTime 8 §øng - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 6- Ch÷ ®Ëm nghiªng,g¹ch ch©n: B«i ®en ch÷ ®Þnh lμm ®Ëm vμ Ên tæ hîp phÝm CTRL + B, muèn nghiªng Ên CTRL + I, muèn g¹ch ch©n Ên CTRL + U, muèn bá ®Ëm, nghiªng, g¹ch ch©n b¹n b«i ®en vμ Ên l¹i tæ hîp CTRL + B, CTRL+I, CTRL+U. D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 6. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 6 - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái c¾t vμ d¸n v¨n b¶n 7 - Kü thuËt c¾t d¸n. - B«i ®en ch÷ ®Þnh c¾t, nh¸y vμo biÓu t−îng c¸i kÐo trªn thanh c«ng cô nh¸y chuét. - §Æt con trá vμo vÞ trÝ ®Þnh d¸n, nh¸y vμo nót d¸n. - NÕu muèn Copy th× b«i ®en ch÷ ®Þnh Copy, nh¸y vμo nót Copy , ®Æt con trá vμo chç ®Þnh d¸n, nh¸y vμo nót d¸n - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t¹o ch÷ in 8- Lμm ch÷ in : B«i ®en ch÷ th−êng, nh¸y vμo nót ph«ng ch÷ vμ chän kiÓu ch÷ cã ch÷ H ë cuèi thÝ dô : VnTimeH. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái th− môc vμ tËp tin 9- T¹o th− môc : Mét m¸y tÝnh cã nhiÒu ng−êi dïng v× vËy mçi ng−êi ph¶i ®Æt mét tªn riªng v× vËy ta cã thÓ hiÓu Th− môc lμ tªn cña m×nh trong m¸y. - Muèn t¹o th− môc b¹n nh¸y chuét ph¶i vμo nót Start \ Explorer \ nh¸y vμo æ C, nh¸y vμo File \ New \ Folder, gâ tªn m×nh vμo « New Folder bªn ph¶i vμ Ên ↵, b¹n sÏ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ë khung bªn tr¸i, nÕu kh«ng thÊy hiÖn lªn b¹n Ên F5 ®Ó lμm t−¬i vμ thÊy tªn cña m×nh hiÖn ra. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái : 10- §æi tªn th− môc : Nh¸y chuét ph¶i vμo th− môc ®Þnh ®æi, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹n chän Rename (®æi tªn) , gâ tªn míi thay vμo, gâ xong Ên ↵ . - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 11- Xo¸ th− môc : Nh¸y chuét vμo th− môc ®Þnh xo¸ Ên phÝm Delete trªn bμn phÝm, mét hép tho¹i hiÖn ra, b¹n chän Yes. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái C¸ch 2: Nh¸y chuét ph¶i vμo th− môc ®Þnh xo¸, mét thùc ®¬n xæ ra b¹n nh¸y vμo môc Delete mét hép tho¹i hiÖn ra , b¹n chän Yes. 12- LÊy l¹i c¸i ®· xo¸ : §«i khi b¹n xo¸ nhÇm 1 tËp tin quan träng, thËt lμ tai h¹i bao nhiªu c«ng lao tan tμnh m©y khãi, h·y b×nh tÜnh vÉn cßn c¬ may lÊy l¹i, Vμo Explorer, nh¸y chuét ph¶i vμo biÓu t−îng thïng r¸c \ Recycle Bin, nh¸y vμo môc Open, nh¸y vμo c¸i cÇn lÊy l¹i, chän File\Restore. hoÆc nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh lÊy l¹i, mét thùc ®¬n nhá xæ ra, b¹n nh¸y vμo Restore tËp tin sÏ ®−îc tr¶ vÒ nguyªn vÞ trÝ ban ®Çu. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 13- Muèn ®æ bá thïng r¸c . - Nh¸y chuét ph¶i vμo thïng r¸c chän Empty Recycle Bin\ Yes. H·y thËn träng khi ®æ bá thïng r¸c v× b¹n sÏ kh«ng cã c¬ héi lÊy l¹i, khi chän Empty Recycle Bin còng gièng nh− b¹n ®· ®æ r¸c cho c«ng ty VÖ sinh th× khã lßng lÊy l¹i ®−îc - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái. 14- Ghi v¨n b¶n vμ ®Æt tªn : - §¸nh v¨n b¶n, nh¸y vμo File\ Save\ t×m æ C, t×m th− môc (tªn cña m×nh) vμ nh¸y ®óp, tªn cña m×nh ph¶i n»m trong « Save in lμ ®óng, nh¸y con trá vμo « File name vμ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nμy vμ gâ vμo B¸o c¸o lμ tªn cña v¨n b¶n mμ b¹n ®ang ®¸nh, BÊm Save. Tªn v¨n b¶n cã thÓ cã dÊu hoÆc kh«ng dÊu. D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 7. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 7 (Chó ý: Trong mét th− môc th× tªn cña c¸c v¨n b¶n kh«ng ®−îc gièng nhau). Sau khi nh¸y Save xong, thÊy tªn v¨n b¶n hiÖn lªn phÝa trªn cña mμn h×nh lμ ®−îc. nÕu gâ tiÕp tr−íc khi ®ãng v¨n b¶n b¹n ph¶i nh¸y vμo File \ Save ghi l¹i - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái NÕu v¨n b¶n lμm trªn Word97 hoÆc Word2000 nÕu muèn ghi ra ®Üa A ®Ó MÑo: ®em sang m¸y kh¸c cμi Word6.0 ®äc ®−îc b¹n cÇn chó ý lμm nh− sau: + §¸nh v¨n b¶n trªn m¸y cμi Word97 hoÆc Word2000. + Nh¸y vμo File \ Save , nh¸y t×m æ C, t×m th− môc ®Þnh ®Æt tËp tin vμ nh¸y ®óp tªn cña th− môc ph¶i n»m trong « Save in lμ ®óng, nh¸y con trá vμo « File name vμ xo¸ bá c¸c ch÷ ë « nμy vμ gâ vμo Quyet dinh ( cã thÓ cã dÊu hoÆc kh«ng ) lμ tªn cña v¨n b¶n mμ b¹n ®ang ®¸nh. +Trong môc Save as Type b¹n nh¸y vμo nót tam gi¸c quay xuèng vμ chän môc Word6.0/95, nh¸y vμo Save hoÆc Ên Enter. B−íc nμy quyÕt ®Þnh sù thμnh b¹i cña b¹n 15- §æi tªn v¨n b¶n. - Nh¸y chuét ph¶i vμo nót Start \ Explorer\ nh¸y vμo th− môc cña m×nh, bªn ph¶i hiÖn lªn c¸c tËp tin cña th− môc mμ b¹n chän. - Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, mét thùc ®¬n sæ ra, b¹n chän Rename, gâ tªn míi vμo « vμ Ên ↵. - MÑo: Nh¸y vμo tËp tin ®Þnh ®æi tªn, Ên F2 gâ tªn míi sau ®ã Ên Enter. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái. 16- Xo¸ tËp tin : -Vμo Explorer, nh¸y vμo th− mùc cña m×nh, bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin, nh¸y vμo tËp tin ®Þnh xo¸, Ên phÝm Delete mét hép tho¹i hiÖn ra, b¹n nh¸y vμo Yes. MÑo: Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh xo¸, mét thùc ®¬n däc xæ ra b¹n nh¸y vμo Delete, mét hép tho¹i hiÖn ra b¹n nh¸y vμo Yes - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái thanh c«ng cô - sù cè 17- Sù cè thanh c«ng cô bÞ mÊt, c¸ch lÊy l¹i. - Nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n nh− File - Edit, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét ®¸nh dÊu vμo môc Standard. - Nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét ®¸nh dÊu vμo môc Formatting. - Muèn bá hai thanh c«ng cô nμy, b¹n nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng, nh¸y chuét vμo môc Standard.vμ bá dÊu √ , l¹i nh¸y chuét ph¶i vμo dßng thùc ®¬n, mét thùc ®¬n däc xæ xuèng nh¸y chuét vμo môc Formatting vμ bá dÊu √. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 18- Thanh c«ng cô bÞ tr«i. - Nh¸y chuét vμo vïng xanh cña thanh c«ng cô bÞ tr«i, gi÷ nguyªn rª lªn phi¸ trªn mμn h×nh, b¹n sÏ thÊy xung quanh thanh c«ng cô cã ®−êng viÒn mê, khi ®Õn vÞ trÝ cÇn ®Æt th× nh¶ chuét. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái thùc ®¬n - sù cè 19- Lμm mÊt thùc ®¬n File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows. D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 8. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 8 - B¹n Ên Alt nh¸y chuét vμo thùc ®¬n File gi÷ nguyªn rª xuèng vμ nh¶ chuét - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 20- LÊy l¹i thùc ®¬n nh− File, Edit, View ... bÞ mÊt: - Nh¸y chuét ph¶i vμo vïng trèng mμu x¸m n»m ë trªn thanh c«ng cô hoÆc nh¸y chuét ph¶i vμo mét nót c«ng cô bÊt kú chän Customize nh¸y vμo Toolbars \ ®Èy thanh cuèn däc t×m môc Menu Bar vμ nh¸y vμo Menu Bar, sau ®ã nh¸y vμo Reset \ OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t¾t m¸y tÝnh nh− thÕ nμo 21- T¾t m¸y tÝnh : Khi ®ang cã v¨n b¶n nh¸y vμo File \ Close \ Chän No ®Ó kh«ng ghi, nh¸y vμo File \ Exit. NÕu muèn ghi nh¸y vμo Yes, ®Æt tªn trong « Name Ên Enter. - Nh¸y vμo Start \ Shut Down \ OK thÊy ch÷ vμng th× t¾t m¸y. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái xo¸ v¨n b¶n vμ c¸ch lÊy l¹i 22- Xo¸ nhanh v¨n b¶n : - B¹n Ên Ctrl + A (®Ó b«i ®en) - B¹n Ên Ctrl + X (®Ó c¾t) • Muèn lÊy l¹i v¨n b¶n ®· xo¸ b¹n Ên Ctrl + Z Formatted: Bullets and Numbering - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái §¸nh v¨n b¶n tiÕng anh - ViÖt - sù cè 23- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng tiÕng Anh b¹n Ên Alt + Z - §èi víi m¸y tÝnh cμi ph«ng ch÷ VietKey muèn ®¸nh v¨n b¶n tiÕng Anh b¹n nh¸y vμo biÓu t−îng VietKey n»m ë d−íi ®¸y mμn h×nh bªn ph¶i cña thanh t¸c vô Taskbar thμnh ch÷ V mμu xanh lμ ®−îc - Muèn ®¸nh dÊu ph¶y trong No t b¹n gâ No sau ®ã Ên phÝm cã dÊu ngoÆc kÐp vμ gâ tiÕp ch÷ t, Chó ý: NÕu b¹n lμm ch÷ No t ®Ëm chòng sÏ biÕn thμnh ch÷ No’t cã « vu«ng ë gi÷a. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 24- Muèn ®¸nh v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt b¹n Ên Alt + Z - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 25- MÊt ph«ng tiÕng viÖt ®¸nh kh«ng ra ch÷ nh¸y: vμo Start \ Programs \ Startup \ ABC. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái §¸nh sè trang 26- §¸nh sè trang : - Insert \ Page Numper chän vÞ trÝ ®¸nh sè trang ë trªn hay ë d−íi cña tê giÊy trong « Ponsition.(« trªn) chän Top ë d−íi Bootom of page - Chän c¸ch ®¸nh sè ë gi÷a, tr¸i, ph¶i trong « Alignment (« d−íi) D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 9. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 9 - Chän Format \ nh¸y vμo Start at (b¾t ®Çu) tõ sè 1 \ OK. NÕu kh«ng muèn cho sè trang ®Çu tiªn cña v¨n b¶n hiÖn lªn, b¹n huû bá dÊu trong môc Show Numper on firts page \ OK - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 27 - Xo¸ sè trang: Nh¸y ®óp vμo sè trang hiÖn ra lê mê, b«i ®en sè trang, nh¸y vμo nót c«ng cô chiÕc kÐo ®Ó huû bá. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái c¨n chØnh v¨n b¶n cho ®Ñp 28- C¨n ch÷ vμo gi÷a, tr¸i, ph¶i cña trang. - §Æt con trá vμo dßng ®Þnh c¨n ch÷, nh¸y vμo nót c¨n tr¸i ( Ctrl + L ), nh¸y vμo nót c¨n gi÷a ®Ó ®Èy ch÷ vμo gi÷a trang ( Ctrl + E ), B«i ®en ®o¹n v¨n cÇn c¨n ®Òu 2 bªn, nh¸y vμo nót c¨n ®Òu 2 bªn (Ctrl + J ) nÕu c¨n ph¶i b¹n nh¸y vμo nót c¨n ph¶i hoÆc Ên Ctrl + R - Ng−êi ta dïng c¨n gi÷a ®Ó ®Èy ch÷ vμo gi÷a cña trang cho nhanh vμ chÝnh x¸c th−êng ¸p dông trong v¨n b¶n nh− ®Èy ch÷ QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ, B¸o c¸o, KÕ ho¹ch.. - Ng−êi ta dïng c¨n ®Òu 2 bªn ®Ó c¨n c¸c ch÷ trong 1 ®o¹n cña mét v¨n b¶n khi ®¸nh b»ng m¸y tÝnh mÐp bªn ph¶i cña v¨n b¶n gi÷a dßng trªn vμ dßng d−íi sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng thß ra thôt vμo kh«ng ®Òu nhau, v× vËy ph¶i b«i ®en ®o¹n cÇn c¨n chØnh vμ Ên Ctrl + J m¸y sÏ c¨n ®Òu dßng trªn vμ dßng d−íi v¨n b¶n sÏ ®Ñp h¬n - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 29 - §Èy khèi ch÷, sang ph¶i, sang tr¸i b¹n b«i ®en khèi ch÷ ®Þnh ®Èy vμ nh¸y vμo nót ®Èy ph¶i, nÕu ®Èy sang tr¸i th× nh¸y vμo nót ®Èy tr¸i - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 30- Lμm th−a dßng gi÷a c¸c hμng Ên Ctrl + 5, muèn lÊy l¹i Ên Ctrl + 1. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 31- Lμm ch÷ mau, th−a, b×nh th−êng. - Format \ Font \ Charater spacing \ trong môc Spacing chän Normal (b×nh th−êng) Expanded (th−a) Condensed (dμy) Sau ®ã chän Default \ Yes. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái b¶ng biÓu 32- T¹o b¶ng : - Nh¸y vμo nót t¹o b¶ng trªn thanh c«ng cô, Chän sè hμng, sè « vμ nh¶ chuét. - Nh¸y vμo nót cã h×nh bót ch× ®Ó hiÖn thanh c«ng cô, dïng bót ch× ®Ó chia « thμnh 2,3.... - Nh¸y vμo nót cã h×nh c¸i tÈy cho s¸ng lªn, ®−a tíi dßng ®Ó tÈy vμ nh¸y chuét, dßng ®ã biÕn mÊt. - Khi t¹o b¶ng trong Word 97 th× b¶ng cã s½n ®−êng kÎ thËt lμ thuËn tiÖn, nh−ng nÕu b¹n muèn gì bá ®−êng kÎ nhanh nhÊt, b¹n ®Æt con trá vμo b¶ng vμ Ên tæ hîp phÝm Ctrl + Alt + U c¸c ®−êng kÎ sÏ biÕn mÊt, b¹n sÏ chØ nh×n thÊy ®−êng l−íi cña b¶ng, c¸c ®−êng nμy khi in sÏ kh«ng hiÖn ra. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 10. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 10 33- Thªm hμng, bít hμng gi¶ sö cã 2 hμng A & B muèn thªm 1 hμng vμo gi÷a hμng A vμ hμng B b¹n lμm theo c¸c b−íc sau ®©y: - §Æt con trá vμo hμng B nh¸y vμo nót thªm hμng - Bít hμng : ®Æt con trá vμo hμng ®Þnh bít, nh¸y vμo nót bít hμng. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 34- Thªm cét bít cét - §Æt con trá vμo cét ®Þnh bít, nh¸y vμo nót bít cét - Thªm cét vμo gi÷a cét A vμ B : §Æt con trá vμo cét B nh¸y vμo nót thªm cét. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 35- §¸nh sè thø tù trong b¶ng : - B«i ®en cét sè thø tù, nh¸y vμo nót cã sè 123 trªn thanh c«ng cô 36- Bá ®¸nh sè thø tù : - B«i ®en cét sè thø tù nh¸y vμo nót cã sè 123. trªn thanh c«ng cô - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 37- Thay ®æi ®é réng hÑp cña cét. - §−a con trá vμo ®−êng kÎ cña cét, thÊy mòi tªn 2 ®Çu xuÊt hiÖn, nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª sang tr¸i hoÆc ph¶i khi ®¹t ®é réng th× nh¶ chuét. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 38- Lμm cho hμng bÐ ®i vμ to lªn - B«i ®en hμng ®Þnh thay ®æi, Ên phÝm Ctrl +[ ®Ó lμm nhá hμng, Ên Ctrl + ] ®Ó lμm réng hμng. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 39- Thay ®æi nÐt trong b¶ng - Nh¸y vμo biÓu t−îng c¸i bót ch× , ®Ó hiÖn lªn thanh c«ng cô b¶ng, nh¸y vμo nót cã nÐt ®Ó chän nÐt mê hay nÐt bÊt kú, nh¸y vμo nÐt mμ b¹n thÝch, kÎ nÐt vμo b¶ng ®Ó t¹o nÐt theo ý thÝch. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 40- §æ mμu vμo b¶ng - B«i ®en hμng hoÆc « ®Þnh ®æ mμu, nh¸y vμo nót tam gi¸c quay xuèng c¹nh c¸i ca vμ chän mμu ®Þnh ®æ. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 41- Bá mμu trong b¶ng : b«i ®en mμu ë hμng ®· ®æ nh¸y vμo nót c¹nh c¸i ca, nh¸y vμo mμu tr¾ng. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 42- T¹o tiªu ®Ò trong b¶ng cã 100 trang gièng nhau: Gâ tiªu ®Ò vμ b«i ®en hμng tiªu ®Ò thÝ dô: STT . Hä vμ tªn... nh¸y vμo Table \ Headings. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 43- Bá tiªu ®Ò cña 100 trang : B«i ®en hμng tiªu ®Ò nh¸y vμo Table huû dÊu trong « Headings. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 44- §Èy b¶ng vμo gi÷a trang giÊy : - §Æt con trá vμo b¶ng, nh¸y vμo Table\ Cell Heigh and Width \ Row \ Chän Center \ OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 45- C¸ch lÊy nót c«ng cô ( thªm hμng, bít hμng, thªm cét, bít cét )lªn hμng thùc ®¬n ®Ó tiÖn khi sö dông khi lμm viÖc víi b¶ng biÓu. -Nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú trªn thanh c«ng cô, mét thùc ®¬n däc xæ ra, chän Customize nh¸y vμo nh·n 2 Command \ nh¸y vμo dßng Table bªn tr¸i, D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 11. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 11 khung bªn ph¶i sÏ hiÖn ra c¸c nót, muèn lÊy nót nμo lªn, b¹n nh¸y vμo nót ®Þnh lÊy, gi÷ nguyªn rª lªn dßng thùc ®¬n vμ nh¶ chuét. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 46- T¸ch b¶ng rêi ra, trong b¶ng toμn ch÷ «, ngoμi toμn ch÷ ¶. - §Æt con trá vμo hμng ®Þnh t¸ch, nh¸y vμo Table \ Split Table Tr−êng hîp nμy cã thÓ vËn dông khi m¶i lμm b¶ng quªn kh«ng ®¸nh dßng ch÷ phi¸ trªn nh− B¸o c¸o, muèn viÕt ch÷ b¸o c¸o lªn trªn b¶ng b¹n ®Æt con trá vμo hμng trªn cïng nh¸y vμo Table \ Split Table con trá sÏ nh¶y lªn trªn vμ b¹n ®¸nh ch÷ B¸o c¸o vμo - MÑo: NÕu quªn ch÷ B¸o c¸o mμ ®· chãt lμm b¶ng, b¹n Ên Ctrl + A ®Ó b«i ®en, Ên Ctrl + X ®Ó c¾t, Gâ B¸o c¸o vμ Ên Enter, Ên Ctrl + V ®Ó d¸n b¶ng vμo thËt lμ thuËn tiÖn. Nh¸y vμo nót t¾t ®i, nÕu kh«ng thÊy nót nμy b¹n nh¸y vμo Tools \ Options \ View bá dÊu trong môc All \ OK - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 47 - Muèn nhËp b¶ng ®· t¸ch lμm 2 phÇn thμnh mét khèi - §Æt con trá vμo kho¶ng trèng cña b¶ng vμ Ên phÝm Delete - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 48 - Mét b¶ng nhá b»ng 1/2 tê giÊy theo chiÒu ngang, bªn ph¶i trang giÊy cßn trèng, vËy lμm thÕ nμo ®Ó ®¸nh ch÷ bªn ph¶i cña b¶ng ®−îc? - Nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú, mét thùc ®¬n däc tr¶i xuèng, b¹n chän Customize, nh¸y vμo nh·n 2 Command, nh¸y vμo môc Insert bªn tr¸i, trong khung bªn ph¶i b¹n ®Èy thanh cuèn däc t×m nót Hozizotal b¹n nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª lªn hμng thùc ®¬n vμ nh¶ chuét \ Close. -B«i ®en b¶ng, nh¸y vμo nót Hozizotal lóc nμy khi b¹n ®−a con trá vμo sÏ hiÖn lªn dßng ch÷ Insrt Frame, ®Æt con trá vμo bªn ph¶i cña b¶ng vμ gâ ch÷ vμo, b¹n sÏ tiÕt kiÖm ®−îc khèi giÊy. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái chÌn ký tù kh«ng cã trªn bμn phÝm 49- ChÌn ký tù ®Æc biÖt. khi cÇn chÌn c¸c ký hiÖu kh«ng cã trªn bμn phÝm nh−: β α δ ε γ ϕ λ π Ω √ ± ∀ Σ b¹n lμm theo h−íng dÉn sau ®©y: - Nh¸y vμo In sert \ Symbol \ Nh¸y vμo ký tù ®Þnh chÌn \ Insert chän Close. -NÕu b¹n th−êng xuyªn dïng ký hiÖu ®ã, sau khi chÌn xong ký hiÖu b¹n b«i ®en ký hiÖu, nh¸y vμo Insert \ Autotext \ Autotext , gâ ký hiÖu t¾t vμo « Auto Text Entries here thÝ dô: e, sau ®ã nh¸y vμo Add, khi dïng b¹n chØ cÇn Ên ch÷ e vμ Ên phÝm F3, ký hiÖu sÏ hiÖn ra cho b¹n. - B¹n cã Muèn chÌn ký tù ®Æc biÖt trong Excel97 h·y liªn hÖ víi t¸c gi¶ ®Ó häc mÑo nμy lμm v¨n b¶n nhanh 50- T¹o tõ viÕt t¾t ®Ó viÕt cho nhanh. Khi lμm v¨n b¶n ®Ó khái ph¶i gâ tªn c¬ quan, tiªu ®Ò v¨n b¶n, chøc vô ng−êi ký, b¹n h·y t¹o lÊy mét mÊu thËt chuÈn vÒ kÝch cì, kiÓu d¸ng sau ®ã b«i ®en - Insert \ Autotext \ Autotext \ gâ ký hiÖu thÝ dô : td vμo « Enter Autotext entries here \ Add. Muèn khai th¸c gâ ký hiÖu : td vμ Ên F3 - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 12. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 12 Copy tμi liÖu tõ ®Üa vμo m¸y vμ ng−îc l¹i 51- Copy tμi liÖu tõ ®Üa mÒm vμo m¸y tÝnh. - Cho ®Üa mÒm chøa tμi liÖu vμo æ A trªn m¸y tÝnh, nh¸y vμo Start \ Programs \ Exploer nh¸y vμo biÓu t−îng æ A ë bªn tr¸i, ë khung bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin cña ®Üa A, muèn Copy tËp tin nμo th× nh¸y vμo tËp tin ®ã, gi÷ nguyªn chuét, vμ rª sang bªn tr¸i, khi thÊy vÖt xanh n»m ë th− môc mμ m×nh ®Þnh ®Æt tËp tin th× nh¶ chuét. MÑo: B¹n cã thÓ nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh Copy, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹n nh¸y vμo môc Copy, l¹i nh¸y chuét ph¶i vμo th− môc mμ b¹n ®Þnh ®Ó tËp tin nμy, mét thùc ®¬n däc l¹i xæ ra b¹n nh¸y vμo Paste ®Ó d¸n tμi liÖu vμo - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 52- Copy tËp tin tõ m¸y vμo ®Üa mÒm. - KÐo lÉy ®Üa vμo t©m, gi¬ lªn thÊy 1 lç vu«ng gäi lμ ®Üa më - Cho ®Üa mÒm vμo æ A nh¸y vμo Start \ Programs \ Explorer nh¸y vμo th− môc chøa tËp tin, bªn ph¶i sÏ hiÖn lªn c¸c tËp tin cña th− môc ®ã, nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin chän Send to chän æ A vμ nh¸y chuét. - MÑo: Nh¸y chuét tr¸i vμo tËp tin ®Þnh Copy vμ gi÷ nguyªn chuét, rª sang bªn tr¸i khi nμo thÊy vÖt xanh n»m ë æ A th× nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy tê giÊy bay tõ tr¸i qua ph¶i. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 53 - T«i thÊy häc sinh lμm bμi ca tr−íc th−êng cho ca sau bμi tËp b»ng c¸ch Copy vμo ®Üa mÒm, vËy lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc bμi ®ã lμ cña ng−êi ®· lμm ca tr−íc, chç nμo trong m¸y nãi lªn ®iÒu nμy? -Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, mét thùc ®¬n xæ ra chän Properties \ chän nh·n General trong ®ã cã Created cho b¹n biÕt tËp tin lμm lóc mÊy giê, ngμy, th¸ng, n¨m, buæi s¸ng hay chiÒu, môc Modified cho b¹n biÕt b¹n ghi l¹i lÇn cuèi cïng lóc mÊy giê. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 54 - Lμm thÕ nμo biÕt ®−îc tËp tin lín hay bÐ Nh¸y chuét ph¶i vμo tËp tin ®Þnh kiÓm tra, mét thùc ®¬n xæ ra chän Properties nh×n vμo môc Size ®Ó biÕt dung l−îng tËp tin ®ã. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái ChÌn tranh vμo v¨n b¶n 55 - ChÌn tranh vμo v¨n b¶n - Nh¸y vμo Insert \ Picture \ Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vμo tranh, nh¸y vμo Insert. - ChÌn tranh vμo b¶ng lμm thÕ nμo? B¹n chØ thùc hiÖn ®−îc nÕu m¸y tÝnh cña b¹n cμi Word2000, b¹n ®Æt con trá vμo « ®Þnh chÌn tranh vμ Nh¸y vμo Insert \ Picture \ Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vμo tranh, nh¸y vμo Insert - NÕu m¸y tÝnh cμi Word97 vËy chÌn tranh vμo b¶ng b»ng c¸ch nμo? Tr−íc hÕt t¹o b¶ng, ®Æt con trá vμo b¶ng vμ Ên Enter vμi lÇn cho « chøa ¶nh réng ra, hoÆc cã thÓ xo¸ vμi nÐt trong cét ®Ó ®−îc 1 « ®ñ réng. Nh¸y vμo hép Text Box vμ vÏ mét hép h×nh ch÷ nhËt, ®Æt con trá vμo hép vμ thùc hiÖn chÌn tranh Nh¸y vμo Insert \ Picture \ Clip Art chän tranh ®Þnh chÌn b»ng c¸ch nh¸y vμo tranh, nh¸y vμo Insert, ®iÒu chØnh cho tranh võa vμo trong hép, rª hép ch÷a tranh vμo « trong D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 13. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 13 b¶ng, muèn lμm mÊt nÐt viÒn cña hép chøa tranh b¹n nh¸y vμo hép ch÷a tranh t¹o t¸m « vu«ng, nh¸y vμo nót tam gi¸c quay xuèng bªn ph¶i nót c«ng cô vÏ h×nh c¸i bót, chän No Line - Muèn chÌn b¶ng vμo b¶ng lμm thÕ nμo? ®Æt con trá vμo « ®Þnh chÌn, nh¸y vμo nót t¹o b¶ng ®Î chän hμng vμ cét ( ChØ ¸p dông cho Word2000) - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 56 - Lμm cho tranh nhá ®i, to lªn - Nh¸y vμo tranh t¹o thμnh 8 « vu«ng tr¾ng, ®−a con trá vμo 1 trong 4 nót ë 4 gãc khi thÊy con trá biÕn thμnh mòi tªn 2 ®Çu b¹n nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª xuèng, khi thÊy ®¹t ®é nhá th× nh¶ chuét, muèn tranh to th× nh¸y chuét vμ kÐo rª lªn trªn. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 57 - Lμm mê tranh, ®Ëm tranh - Nh¸y vμo tranh t¹o thμnh 8 « vu«ng tr¾ng, thanh c«ng cô Picture hiÖn lªn, nÕu b¹n kh«ng thÊy thanh c«ng cô nμy b¹n nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú, mét thùc ®¬n däc xæ ra, b¹n nh¸y vμo môc Picture. B¹n nh¸y vμo nót sè 5 cã mòi tªn quay lªn trêi b¹n sÏ thÊy tranh s¸ng lªn, nÕu nh¸y tiÕp tranh mê ®i, muèn tranh ®Ëm b¹n nh¸y vμo nót cã h×nh mòi tªn quay xuèng - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 58 - Lμm cho v¨n b¶n bao quanh tranh - Nh¸y vμo tranh t¹o thμnh 8 « vu«ng, thanh c«ng cô Picture hiÖn ra b¹n nh¸y vμo nót h×nh thoi, mét thùc ®¬n sæ ra, b¹n nh¸y vμo môc Through b¹n sÏ thÊy ch÷ bao bäc quanh tranh. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 59 - ChÌn tranh nh−ng kh«ng nh×n thÊy tranh, nh−ng khi nh¸y vμo File \ Printer View th× l¹i nh×n thÊy tranh - Nh¸y vμo Tools \ options \ View bá dÊu trong « Drawings \ OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái t×m vμ më v¨n b¶n ®· ®¸nh 60 - Më v¨n b¶n míi ®¸nh - Nh¸y vμo File mét thùc ®¬n däc xæ xuèng, tËp tin b¹n míi ®¸nh xÏ n»m ë phÝa d−íi cña thùc ®¬n, b¹n nh¸y vμo ®ã, tËp tin ®−îc më ra cho b¹n. - NÕu b¹n kh«ng thÊy tËp tin b¹n nh¸y vμo File \ Open, chon æ C, nh¸y ®óp vμo th− môc chøa tËp tin, nh¸y vμo tËp tin ®Þnh më, nh¸y vμo Open - C¸ch 3: Nh¸y vμo Start \ Programs \ Windows Explorer, nh¸y vμo th− môc chøa tËp tin, bªn ph¶i hiÖn ra c¸c tËp tin cña th− môc ®ã, muèn më tËp tin nμo th× nh¸y ®óp vμo ®ã, tËp tin sÏ ®−îc më ra. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 61 - T×m tËp tin ®· ®¸nh l©u ngμy trong 1 th− môc - Nh¸y vμo File \ Open, nh¸y t×m æ C, t×m ®Õn th− môc chøa tËp tin lμ v¨n b¶n mμ b¹n cÇn t×m vμ nh¸y ®óp, th− môc ®ã ph¶i n»m trong « Look in, b¹n nh¸y vμo tËp tin cÇn më, nh¸y vμo Open v¨n b¶n sÏ më ra MÑo: Muèn t×m mét tËp tin, hoÆc mét ng−êi nμo ®ã mμ kh«ng biÕt ®Ó ë ®©u ph¶i dïng lÖnh Find - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái in v¨n b¶n nh− thÕ nμo D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 14. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 14 62 - In v¨n b¶n - Më v¨n b¶n ra, nh¸y vμo File \ Printer trong hép tho¹i nμy cã 3 lùa chän, nÕu b¹n thÊy dÊu ®en n»m ë « trßn All cã nghÜa lμ in tÊt c¶ tμi liÖu cña b¹n. - NÕu b¹n chØ muèn in trang cã con trá ®ang ®øng th× b¹n nh¸y vμo lç 2 cã ch÷ Curent page. - NÕu b¹n in trang tuú ý th× b¹n nh¸y con trá vμo lç trßn thø 3 cã ch÷ Page, b¹n gâ vμo trang cÇn in, nÕu b¹n gâ trong « nμy lμ: 1,3,4,7,9 -13 nghÜa lμ b¹n muèn in trang 1,3,4,7,9 vμ ®Õn trang 13 ( gåm trang 10,11,12 ) - NÕu muèn in 2, 3 b¶n cho 1 trang b¹n nh¸y vμo môc Numbe of copies. - Sau khi ®· lùa chän c¸c th«ng sè trªn b¹n nh¸y vμo OK ®Ó in. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 63 - In chØ ra tê giÊy tr¾ng mμ kh«ng ra tμi liÖu - Nguyªn nh©n cã thÓ do thiÕt lËp m¸y in sai, m¸y in hÕt mùc, do vi rót g©y ra, c¸ch kh¾c phôc lμ kiÓm tra l¹I thiÕt lËp m¸y in, xem l¹I èng mùc, quÐt vi rót. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái . 64 - In nh−ng kh«ng cã sè trang mÆc dï nh×n thÊy sè trang - Nh¸y vμo Tools \ Options chän nh·n Print huû bá dÊu trong môc bªn tr¸i cña hép tho¹i cã tªn lμ Allow A4/Letter pape resizing \ OK - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 65 - In ra sè trang nh−ng sè trang cña hμng ®¬n vÞ l¹i mÊt thÝ dô trang 13 chØ ra sè trang lμ 1 cßn sè 3 th× mÊt - Kh¾c phôc lçi nμy b»ng c¸ch nh¸y vμo File \ Page Setup trong môc Header vμ Footer nh¸y vμo nót tam gi¸c quay lªn t¨ng chØ sè lμ 2 Cm bÊm OK. NÕu muèn cè ®Þnh cho c¸c lÇn sau b¹n nh¸y vμo Default \ Yes - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 66 - In tμi liÖu l¹i ®ïn thªm tê giÊy ghi th«ng tin ng−êi cμi ®Æt m¸y tÝnh - Nh¸y vμo Tools \ Options \ Print huû dÊu trong môc Document Properties bÊm OK, tõ nay trë ®i m¸y sÏ kh«ng ®ïn thªm mét trang th«ng tin vÒ ng−êi dïng n÷a vμ b¹n tiÕt kiÖm ®−îc khèi giÊy ®Êy B¹n häc ®−îc thªm c¸ch xö lý ¶nh b»ng phÇn mÒm Photoshop B¹n sÏ thÊy kÕt qu¶ tr−íc vμ sau khi phôc chÕ ¶nh nh− h×nh d−íi. B¹n nh¸y vμo ®©y ®Ó vÒ c©u hái D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 15. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 15 §«i ®iÒu vÒ t¸c gi¶: B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái: OK C¸c c©u hái linh tinh ngoμi lÒ kh«ng thμnh môc 1 - Mét v¨n b¶n trang thø nhÊt lμ däc, trang thø 2 lμ n»m ngang vËy lμm thÕ nμo ®Ó thiÕt lËp ®−îc? 2 - Lμm thÕ nμo ®Ó t¹o ®−îc cì ch÷ lμ 13 hoÆc c¸c cì cã sè lμ lÎ 3 - Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mμn h×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lμm thÕ nμo? 4 - §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vμ M3 5 - VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lμm thÕ nμo? 6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vμo ch÷ lμm thÕ nμo? 7 - ViÕt ch÷ vμo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt? 8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lμm thÕ nμo ®Ó ®iÒn ®−îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c vμ t©m cña ®−êng trßn? 9 - VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thμnh h×nh häc nh−ng chóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng l¹i thμnh 1 nhãm ®Ó dÔ di chuyÓn lμm thÕ nμo? 10 - VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nh lôc gi¸c lμm thÕ nμo? 11 - Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi t«i cÇn ph¶i t¾t c¸c chøc n¨ng nμo trong m¸y tÝnh xin chØ râ? 12 - T«i muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®−a con trá vμo th× cã bμn tay hiÖn ra nh− bμi viÕt nμy th× lμm thÕ nμo? 13 - Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mμu ®á khi in sÏ bÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy cã c¸ch nμo in râ ®−îc kh«ng? 14 - T¹o ®−êng viÒn bao quanh luËn v¨n nh− thÕ nμo? 15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t−îng? 16 - Lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc nhanh nhÊt v¨n b¶n ®ã cã bao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan, bao nhiªu dßng? 17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vμ d−íi nh− thÕ nμo? 18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau 19 - T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Ò trang lÎ 20 - T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò lμm thÕ nμo? 21 - C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n 22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lμ xuÊt hiÖn mòi tªn ®en vËy söa thÕ nμo? 23 - Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnh to¸n lμm thÕ nμo? D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 16. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 16 24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vμ thanh cuèn ngang vËy lμm thÕ nμo ®Ó chóng xuÊt hiÖn trë l¹i? 25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nh xe vËy chóng lμm g×? 26 - Nót cã h×nh l¸ cê Windows trªn bμn phÝm dïng ®Ó lμm g×, nÕu bμn phÝm kh«ng cã nót nμy th× dïng tæ hîp phÝm nμo thay thÕ? 27 - Mét v¨n b¶n 1 / 3 ®o¹n ®Çu chia 2 cét, phÇn gi÷a lμ 1 cét, phÇn cuèi lμ 3 cét vËy lμm thÕ nμo? 28 - §¸nh sè trang cho khæ giÊy A4 xoay ngang vμ chia lμm 2 ®Ó ®¸nh th¬, vËy lμm thÕ nμo ®Ó ®¸nh sè trang tù ®éng ®−îc? 29 - Ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ mÊt kh«ng hiÖn lªn phÝa trªn lμm thÕ nμo? 30 - BiÓu t−îng ph«ng tiÕng ViÖt ABC bÞ to lμm thÕ nμo cho nhá ®i ®−îc? 31 - Muèn t¹o thôt ®Çu dßng cña 1 bμi th¬ lôc b¸t lμm thÕ nμo? 32 - Khi ®−a con trá vμo mét nót nμo ®ã th× sÏ hiÖn lªn dßng chøc n¨ng cña nót, vËy muèn phãng to cì ch÷ lªn ®Ó ng−êi m¾t kÐm xem ®−îc lμm thÕ nμo? 33 - Kh«ng t¹o ®−îc b¶ng khi ®ang so¹n th¶o lçi do ®©u? 34 - T¹o ®Üa HÖ thèng trong Windows 95, Window98 35 - T¹o ®Üa hÖ thãng nhËn æ CD. 36 - Khi khëi ®éng kh«ng ®−îc dïng ®Üa hÖ thèng nμy thÕ nμo? 37 - §Ó b¶o vÖ v¨n b¶n kh«ng cho ng−êi kh¸c xem trém t«i ph¶i lμm g×? 38 - NÕu v¨n b¶n ®Æt mËt khÈu bÞ quªn lμm thÕ nμo më ®−îc? 39 - Khi in v¨n b¶n th−êng bÞ chËm lý do t¹i sao? c¸ch kh¾c phôc? 40 - Cø cho tê giÊy nμo vμo m¸y lμ m¸y ®ïn ra lu«n vμ cã c¶ ch÷ tiÕng Anh mÆc dï kh«ng bÊm lÖnh in? 41 - Lμm thÕ nμo ®Ó s¾p xÕp ®−îc c¶ Hä vμ tªn tiÕng ViÖt trong b¶ng Excel? cÇn phÇn mÒm g×? liªn hÖ ë ®©u? 42 - Xin giíi thiÖu t¸c dông cña mét sè phÇn mÒm, nÕu cÇn th× liªn hÖ víi ai ®Ó cã phÇn mÒm ®ã? 43 - ThiÕt lËp th«ng sè trong CMOS - SETUP nh− thÕ nμo? cÇn Ên tæ hîp phÝm nμo ®Ó vμo? PhÇn tr¶ lêi c¸c môc 1 - Mét v¨n b¶n muèn thiÕt lËp h−íng giÊy trang thø nhÊt lμ däc, trang thø 2 lμ n»m ngang b¹n lμm nh− sau : ThiÕt lËp lÒ cho trang 1 lμ ®øng, sau ®ã ®Æt con trá vμo dßng cuèi cña trang 1, nh¸y vμo Insert \ Break \ Next Page \ OK. + Nh¸y ®óp vμo th−íc däc ®Ó më hép tho¹i Page Setup, nh¸y vμo nh·n 2 Pager Size \ Landscape \ OK c¸c trang kh¸c lμm t−¬ng tù. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 2 - Lμm thÕ nμo ®Ó t¹o ®−îc cì ch÷ lμ 13 hoÆc c¸c cì cã sè lμ lÎ + B«i ®en nh÷ng ch÷ cÇn chuyÓn vÒ cì 13 b¹n Ên tæ hîp Ctrl + [ ®Ó gi¶m cì ch÷ xuèng 1 ®¬n vÞ, muèn t¨ng cì ch÷ lªn b¹n Ên Ctrl + ] - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 3 - Di chuyÓn nót Start sang ph¶i däc mμn h×nh, lªn phÝa trªn, sang bªn tr¸i lμm nh− sau: + Thùc chÊt lμ b¹n di chuyÓn thanh t¸c vô Taskbar muèn di chuyÓn thanh nμy b¹n nh¸y vμo kho¶ng trèng trªn thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rª sang ph¶i vμ nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vô n»m sang bªn ph¶i däc mμn h×nh. + Muèn cho thanh t¸c vô trë vÒ chç cò b¹n nh¸y vμo thanh t¸c vô gi÷ nguyªn chuét rª xuèng vμ nh¶ chuét, b¹n sÏ thÊy thanh t¸c vô n»m d−íi ®¸y mμn h×nh MÑo: Muèn di chuyÓn nót Start vμo gi÷a cña thanh t¸c vô b¹n nh¸y vμo nót Start, Ên ESC, Ên tæ hîp Alt + dÊu trõ ( Alt + dÊu -), di vÖt s¸ng vμo dßng Move D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 17. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 17 vμ Ên Enter, dïng phÝm → di nót Start sang bªn ph¶i, ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp b¹n Ên Enter. -B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 4 - §¸nh c«ng thøc ho¸ häc H2SO4 vμ M3 - B¹n Ên phÝm Shift vμ gâ H2SO4, sau ®ã b«i ®en sè 2 vμ Ên tæ hîp Ctrl + = b¹n sÏ cã H2SO4, b¹n l¹i b«i ®en sè 4 vμ Ên F4 b¹n sÏ ®−îc H2SO4 - Muèn ®¸nh chØ sè trªn b¹n gâ M3, b«i ®en sè 3 vμ Ên Ctrl + Shift + = b¹n sÏ ®−îc M3 l¹i Ên Ctrl + Shift + = ®Ó trë vÒ b×nh th−êng; - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 5 - VÏ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c¬ quan lμm nh− sau: - Nh¸y vμo nót Drawing trªn thanh c«ng cô ®Ó hiÖn thanh c«ng cô vÏ d−íi ®¸y mμn h×nh, nh¸y vμo nót Text Box ( nót sè 10 tõ ph¶i sang tr¸i) vμ vÏ hép, + Muèn sao chÐp mét hép kh¸c gièng nh− hép ®· vÏ b¹n Ên Ctrl vμ nh¸y chuét vμo h×nh ®· vÏ gi÷ nguyªn chuét rª sang ph¶i - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 6 - T¹o ch÷ nghÖ thuËt cho ¶nh vμo ch÷ vμ sè lμm nh− sau: +§em 1 tÊm ¶nh vμ nhê ng−êi quÐt trªn m¸y quÐt vμ ghi l¹i thμnh tËp tin ¶nh +B¹n Copy vμo ®Üa A vμ chuyÓn vμo mét th− môc nμo ®ã trong æ C thÝ du: Th− môc ®Ó ¶nh cã tªn lμ A ch¼ng h¹n. + Nh¸y vμo nót ch÷ A ( nót sè 9 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i ), nh¸y vμo chän 1 kiÓu ch÷ mμ b¹n thÝch, gâ ch÷, chän ph«ng ch÷ trong môc Fond \OK. +TiÕn hμnh chÌn ¶nh vμo ch÷ hoÆc sè võa t¹o, nh¸y vμo ch÷ t¹o thμnh 8 «, nh¸y vμo nót tam gi¸c gi÷a nót c¸i bót vμ c¸i ca, gi÷a nót 7 vμ 8 (tÝnh tõ ph¶i qua tr¸i ) chän Fill Effects chän nh·n 4 Picture \ Select Picture, t×m æ C, t×m th− môc A lμ th− môc chøa ¶nh, nh¸y vμo ¶nh bÊm OK\OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 7 - ViÕt ch÷ vμo Vßng trßn, h×nh ch÷ nhËt lμm nh− sau: - Nh¸y vμo nót 11 h×nh Elip vμ vÏ vßng trßn, nh¸y chuét ph¶i vμo vßng trßn chän Add Text vμ ®¸nh ch÷ vμo. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 8 - T¹o H×nh vÏ trong h×nh häc lμm thÕ nμo ®Ó ®iÒn ®−îc c¸c ®Ønh cña tam gi¸c vμ t©m cña ®−êng trßn? + Nh¸y vμo Start \ Programs \ Accessories \ Paint, nh¸y vμo nót vÏ vßng trßn, ®−êng th¼ng ®Ó t¹o h×nh häc. + Nh¸y vμo nót ch÷ A ®Ó t¹o ch÷ cho c¸c ®Ønh tam gi¸c vμ t©m o ®−êng trßn + Nh¸y vμo nót bªn ph¶i trªn cïng vμ bao vμo tõng ch÷ vμ rª th¶ vμo c¸c ®Ønh tam gi¸c vμ t©m ®−êng trßn. + Bao quanh h×nh vÏ lÇn n÷a chän Edit \ Copy, nh¸y vμo biÓu t−îng Word ®ang n»m d−íi ®¸y mμn h×nh, nh¸y vμo nót Paste hoÆc Ên Ctrl + V ®Ó d¸n h×nh vμo. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 9 - VÏ nhiÒu h×nh ®Ó t¹o thμnh h×nh häc nh−ng chóng cø rêi r¹c, muèn bã chóng l¹i thμnh 1 nhãm ®Ó dÔ di chuyÓn lμm nh− sau: + Nh¸y vμo nót cã h×nh mòi tªn con trá tr¾ng n»m d−íi ®¸y mμn h×nh vμ ®−a lªn c¸c h×nh, nh¸y chuét rª bao quanh c¸c h×nh c¸c h×nh sÏ cã c¸c nót tr¾ng D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 18. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 18 + Nh¸y vμo nót ®Çu tiªn bªn d−íi ®¸y mμn h×nh ë bªn tr¸i cã ch÷ Draw vμ chän Group ®Ó gom l¹i thμnh 1 nhãm. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 10 - VÏ c«ng thøc Bezen ( trong ho¸ häc ) h×nh lôc gi¸c lμm nh− sau: + Nh¸y vμo nót AutoShapes \ Basic Shapes chän h×nh lôc gi¸c vμ vÏ - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 11 - Muèn kh«ng r¾c rèi v× lçi b¹n cÇn ph¶i t¾t c¸c chøc n¨ng trong m¸y tÝnh xin lμm nh− sau: * Nh¸y vμo Tools \ AutoCorrect \ AutoCorrect huû bá dÊu trong c¸c «. + Gâ ch÷ i trong « Replace b¹n sÏ thÊy ch÷ I in ë phÝa d−íi nh¸y vμo ch÷ I in vμ nh¸y vμo Delete ®Ó huû bá. + Nh¸y vμo nh·n 2 AutoFormat as you Type vμ bá c¸c môc trong c¸c «. *Nh¸y vμo Tools \ Options \ Spelling and Grammar huû bá dÊu trong « Chesk Spelling as you Type vμ Chesk Grammar as you Type sau ®ã bÊm OK. - Nh¸y vμo Tools \ Options \ View bá dÊu trong « Fieldcodes vμ trong môc All vμ bÊm OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 12 - Muèn t¹o v¨n b¶n siªu liªn kÕt khi ®−a con trá vμo th× cã bμn tay hiÖn ra nh− bμi viÕt nμy b¹n lμm theo c¸c b−íc sau: nhí ®äc kü tõng b−íc C©u hái 1: DÊu ®Þnh vÞ lμ A1 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B1 C©u hái 2: DÊu ®Þnh vÞ lμ A2 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B2 C©u hái 3: DÊu ®Þnh vÞ lμ A3 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B3 C©u hái 4 DÊu ®Þnh vÞ lμ A4 Tr¶ lêi c©u 1 DÊu ®Þnh vÞ lμ B4 B−íc 1: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn c©u hái +§Æt con trá vμo c©u hái 1, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A1, bÊm OK. +§Æt con trá vμo c©u hái 2 nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A2, bÊm OK. +§Æt con trá vμo c©u hái 3 nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A3, bÊm OK. +§Æt con trá vμo c©u hái 4 nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ A4, bÊm OK. B−íc 2: T¹o dÊu ®Þnh vÞ cho phÇn tr¶ lêi +§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 1, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B1, bÊm OK. +§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 2, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B2, bÊm OK +§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 3, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B3, bÊm OK +§Æt con trá vμo Tr¶ lêi c©u 4, nh¸y vμo Insert \ Bookmark trong « Bookmark name b¹n gâ tªn cña dÊu ®Þnh vÞ lμ B4, bÊm OK B−íc 3: T¹o liªn kÕt gi÷a c©u hái vμ phÇn tr¶ lêi Sau khi ®· t¹o ®−îc c¸c dÊu ®Þnh vÞ cho c¸c môc, b¹n ph¶i liªn kÕt chóng l¹i víi nhau ®Ó khi di con trá vμo chóng sÏ biÕn thμnh bμn tay. Muèn lμm ®−îc ®iÒu nμy b¹n h·y t−ëng t−îng A1 sÏ liªn kÕt víi B1 nh− h×nh d−íi: A1 B«I ®en C©u hái 1 Tr¶ lêi c©u 1 B1 A2 B«I ®en C©u hái 2 Tr¶ lêi c©u 2 B2 A3 B«I ®en C©u hái 3 Tr¶ lêi c©u 3 B3 D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 19. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 19 A4 B«i ®en C©u hái 4 Tr¶ lêi c©u 4 B4 H−íng dÉn chi tiÕt t¹o liªn kÕt: +B«i ®en c©u hái 1, nh¸y vμo nót h×nh qu¶ cÇu cã c¸i xÝch n»m ë d−íi thùc ®¬n Help \ Browse \ trong hép tho¹i BookMark b¹n nh¸y vμo dÊu ®Þnh vÞ cã tªn lμ B1 \ BÊm OK\OK, b¹n sÏ thÊy C©u hái 1 sÏ biÕn mμu vμ cã g¹ch ch©n ThÝ dô: C©u hái 1 NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®en C©u hái 1 vμ nh¸y vμo nót ch÷ U trªn thanh c«ng cô 2 lÇn. + Nh¸y vμo C©u hái 1 B¹n sÏ thÊy con trá biÕn thμnh bμn tay vμ chóng ch¹y ngay tíi phÇn Tr¶ lêi c©u 1 + Liªn kÕt ng−îc tõ B1 tíi A1 b¹n b«i ®en Tr¶ lêi c©u 1 nh¸y vμo nót h×nh qu¶ cÇu cã c¸i xÝch n»m ë d−íi thùc ®¬n Help \ Browse \ trong hép tho¹i BookMark b¹n nh¸y vμo dÊu ®Þnh vÞ cã tªn lμ A1 \ BÊm OK\OK, b¹n sÏ thÊy Tr¶ lêi c©u 1 sÏ biÕn mμu vμ cã g¹ch ch©n thÝ dô: Tr¶ lêi c©u 1 NÕu muèn bá g¹ch ch©n b¹n b«i ®en Tr¶ lêi c©u 1 vμ nh¸y vμo nót ch÷ U trªn thanh c«ng cô 2 lÇn. Nh¸y vμo Tr¶ lêi c©u 1 B¹n sÏ thÊy con trá biÕn thμnh bμn tay vμ chóng ch¹y ngay tíi phÇn C©u hái 1 C¸c môc kh¸c b¹n lμm t−¬ng tù ®Ó t¹o c¸c liªn kÕt gi÷a c¸c dÊu ®Þnh vÞ. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 13 - Trong v¨n b¶n nÕu ch÷ mμu ®á khi in sÏ bÞ mê trªn m¸y in ®en tr¾ng, vËy muèn in râ b¹n lμm theo c¸c b−íc sau: - Nh¸y vμo Tools \ Options nh¸y vμo nh·n Compatipility ®Èy thanh cuèn t×m môc Print Colors as black on non Color printers \ OK - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 14 - T¹o ®−êng viÒn bao quanh luËn v¨n nh− thÕ nμo? + B«i ®en trang luËn v¨n cÇn ®ãng khung, nh¸y vμo Format \ Borders and Shading nh¸y vμo môc Box chän Options trong môc From Text t¨ng c¸c chØ sè lμ 15 pt ®Ó t¹o v¨n b¶n thôt vμo c¸c lÒ trªn, d−íi, tr¸i, ph¶i \ OK - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 15 - T¹o ch÷ hoa lín ®Çu dßng ®Ó g©y Ên t−îng? «i ®en ch÷ ®Þnh t¹o ch÷ hoa lín, nh¸y vμo Format \ Drop Cap chän môc + BDropped, trong « Font chän ph«ng ch÷, trong « Lines to Drop chän sè dßng mμ ch÷ hoa lín sÏ chiÕm bÊm OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 16 - Muèn biÕt ®−îc nhanh nhÊt v¨n b¶n ®ã cã bao nhiªu tõ, bao nhiªu ®äan, bao nhiªu dßng b¹n lμm theo c¸c b−íc sau: + Më v¨n b¶n nh¸y vμo Tools \ Word Count hép tho¹i hiÖn ra sÏ cho b¹n biÕt vÒ sè trang, sè tõ, sè ký tù, sè ký tù kÓ c¶ Ên c¸ch ch÷, sè ®o¹n, sè dßng. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 17 - T¹o tiªu ®Ò trªn vμ d−íi nh− thÕ nμo? + Tiªu ®Ò trªn lμ dßng ch÷ phÝa trªn cña v¨n b¶n, tiªu ®Ò d−íi lμ dßng ch÷ d−íi ®¸y v¨n b¶n, muèn t¹o tiªu ®Ò trªn nh¸y vμo View \ Heard and Footer vμ gâ ch÷ vμo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò d−íi, nh¸y vμo thanh cuèn däc vμ gâ ch÷ vμo khung Footer gâ xong nh¸y vμo Close. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 18 - T¹o tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau + Nh¸y vμo View \ Heard and Footer vμ gâ ch÷ vμo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò d−íi, nh¸y vμo thanh cuèn däc vμ gâ ch÷ vμo khung Footer gâ xong nh¸y vμo Close D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820
 20. Ch−¬ng tr×nh cho ng−êi míi b¾t ®Çu häc vi tÝnh 20 - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 19 - T¹o tiªu ®Ò cho trang ch½n kh¸c tiªu ®Ò trang lÎ + Nh¸y vμo View \ Header and Footer vμ gâ ch÷ vμo khung Header, muèn t¹o tiªu ®Ò d−íi, nh¸y vμo thanh cuèn däc vμ gâ ch÷ vμo khung Footer gâ xong nh¸y vμo Nót Page Setup ( nót thø 7 tõ ph¶i qua tr¸i ), chän nh·n Layout ®¸nh dÊu vμo môc Different odd andeven \ OK \ Close. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 20 - T¹o mçi trang mét tiªu ®Ò : Gi¶ sö b¹n t¹o 3 tiªu ®Ò ë trang 1, trang 2, trang 3 víi ba tiªu ®Ò kh¸c nhau b×nh th−êng b¹n chØ cã thÓ t¹o ®−îc tiªu ®Ò cho tÊt c¶ c¸c trang gièng nhau, hoÆc trang ch½n trang lÎ cßn muèn t¹o tiªu ®Ò cho mçi trang lμ 1 chuyÖn khã, nh−ng b¹n vÉn cã thÓ lμm ®−îc, sau ®©y lμ c¸c b−íc thùc hiÖn. +T¹o tiªu ®Ò cho trang 1: Nh¸y vμo View \ Header and Footer, gâ tiªu ®Ò vμo d−íi ch÷ Hesrd sau ®ã nh¸y Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 1. + T¹o tiªu ®Ò cho trang 2 : §Æt con trá vμo ch÷ cuèi cïng cña trang 1, nh¸y vμo Insert \ Break \ Next Page \ OK. - Nh¸y vμo View \ Header and Footer nh¸y vμo nót sè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót nμy cã tªn lμ Same as Previous (t¾t nót nμy ®i kh«ng cho s¸ng ). - §−a con trá lªn hμng tiªu ®Ò vμ xo¸ tiªu ®Ò cña trang 1 vμ thay tiªu ®Ò míi cña trang 2 vμo, sau ®ã nh¸y vμo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 2. + T¹o tiªu ®Ò cho trang 3 : §Æt con trá vμo ch÷ cuèi cïng cña trang 2, nh¸y vμo Insert \ Break \ Next Page \ OK. - Nh¸y vμo View \ Heard and Footer nh¸y vμo nót sè 5 tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i, nót nμy cã tªn lμ Same as Previous (t¾t nót nμy ®i kh«ng cho s¸ng ). - §−a con trá lªn hμng tiªu ®Ò vμ xo¸ tiªu ®Ò cña trang 2 vμ thay tiªu ®Ò míi cña trang 3 vμo, sau ®ã nh¸y vμo Close, b¹n cã tiªu ®Ò trang 3. NÕu b¹n t¹o tiªu ®Ò cña trang bÊt kú, b¹n còng lμm nh− vËy. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 21 - C¸ch chÌn mét chó thÝch trong v¨n b¶n + ThÝ dô: B¹n cÇn gi¶i thÝch Hμ Néi lμ g×, b¹n ®Æt con trá c¹nh tõ Hμ Néi, nh¸y vμo Insert \ Footnoter\OK vμ gâ chó thÝch vμo ®¸y cña trang. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 22 - Cø mçi lÇn Ên phÝm Tab lμ xuÊt hiÖn mòi tªn ®en c¸ch söa nh− sau: + Nh¸y vμo Tools \ Options \ View huû bá dÊu trong môc Tab Characters sau ®ã bÊm OK. - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 23 - Muèn cã mét m¸y tÝnh c¸ nh©n ®Ó tÝnh to¸n lμm nh− sau: + Nh¸y vμo Start \ Programs \ Accessories \ Calculator - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 24 - Khi kh«ng cã thanh cuèn däc vμ thanh cuèn ngang vËy ®Ó chóng xuÊt hiÖn trë l¹i b¹n lμm nh− sau: + Nh¸y vμo Tools \ Options \ View trong môc Windows n»m ë d−íi b¹n ®¸nh dÊu vμo c¸c « Status bar ( thanh tr¹ng th¸i ) - Vertical Ruler ( th−íc däc ) - Hozizontal Scoll bar ( thanh cuèn ngang ) - Vertical Scoll bar( thanh cuèn däc), sau ®ã bÊm OK . - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái 25 - Trªn mét sè chuét cña m¸y tÝnh cã b¸nh xe dïng ®Ó cuén tμi liÖu - B¹n cã thÓ nh¸y vμo ®©y ®Ó trë vÒ c©u hái D−¬ng M¹nh Hïng biªn so¹n §TNR:8642220 - Di ®éng:0913-230-820

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản