Chương trình phối hợp số 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
4
download

Chương trình phối hợp số 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương trình phối hợp số 02/ctr/bgdđt-twhlhpnvn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình phối hợp số 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O – C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUNG ƯƠNG H I LHPNVN NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 02/CTr/BGD T- Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 TWHLHPNVN CHƯƠNG TRÌNH PH I H P Y M NH TH C HI N NGHN QUY T S 11 C A B CHÍNH TRN V CÔNG TÁC PH N TH I KỲ Y M NH CÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA T NƯ C TRONG NGÀNH GIÁO D C VÀ ÀO T O Ny m nh th c hi n Ngh quy t s 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 c a B Chính tr v “Công tác ph n th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c”; B Giáo d c và ào t o và Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam th ng nh t ban hành Chương trình ph i h p ho t ng th c hi n Ngh quy t s 11-NQ/TW trong ngành Giáo d c giai o n 2009-2013 v i các n i dung cơ b n sau ây: I. M C ÍCH, YÊU C U: 1. B Giáo d c và ào t o, Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam huy ng các ngu n l c (nhân l c và h th ng t ch c, cơ s v t ch t) c a mình cùng ph i h p Ny m nh th c hi n các nhi m v , gi i pháp mà Ngh quy t s 11-NQ/TW ã ra, trong ó tr ng tâm là Ny m nh công tác quy ho ch, ào t o b i dư ng i ngũ n cán b lãnh o, qu n lý, n nhà giáo, t p trung xây d ng trí th c n tương x ng v i quy mô, vai trò i ngũ n cán b , nhà giáo toàn ngành Giáo d c. Ph n u trong th i gian t i ph n ngành Giáo d c óng góp nhi u hơn cho xã h i, gia ình và Ngành góp ph n phát tri n giáo d c Vi t Nam t trình c a khu v c và trên th gi i. 2. Phát huy ti m năng c a l c lư ng ph n ngành Giáo d c và th m nh c a B Giáo d c và ào t o, H i Liên hi p ph n Vi t Nam có k ho ch ch o, theo dõi, m b o s ph i h p th ng nh t, ch t ch , hi u qu các n i dung c a Chương trình ph i h p. II. N I DUNG 1. y m nh công tác tuyên truy n v n ng th c hi n các m c tiêu, gi i pháp c a Ngh quy t 11-NQ/TW. - i v i Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam: + Ph i h p t ch c b i dư ng ki n th c nh m nâng cao nh n th c, hi u bi t v gi i, lu t pháp v bình ng gi i như Lu t bình ng gi i, Lu t Phòng ch ng b o l c gia ình, các ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c v công tác ph n cho i tư ng là Trư ng ban Vì s ti n b ph n ngành giáo d c c a B , t nh, thành ph tr c
  2. thu c Trung ương, i h c Qu c gia, các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và ơn v tr c thu c B ; th i gian hoàn thành t nay cho n h t năm 2010. + Ph i h p tuyên truy n, t ch c các ho t ng k ni m 80 năm thành l p H i Liên hi p ph n Vi t Nam 20/10/2010. + Ph i h p t ch c, ki m tra vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t 11 c a B Chính tr trong ngành giáo d c n năm 2013. - i v i ngành Giáo d c: + Ban Vì s ti n b ph n ngành ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c t t công tác tuyên truy n v n ng n cán b , giáo viên thông qua các s ki n chính tr , các cu c g p m t n cán b , giáo viên xu t s c tiêu bi u hàng năm, các ho t ng k ni m 80 năm thành l p H i Liên hi p ph n Vi t Nam. Ph i h p v i Công oàn ngành t ch c t t H i ngh t ng k t 5 năm phong trào thi ua “Gi i vi c trư ng, m vi c nhà” giai o n 2005 – 2009 quy mô toàn ngành Giáo d c. + L ng ghép n i dung giáo d c v gi i; Lu t Bình ng gi i vào chương trình c a các c p h c, b c h c thu c h th ng giáo d c qu c dân. 2. Ti p t c i m i n i dung và hình th c các phong trào thi ua, các cu c v n ng l n do H i Liên hi p ph n Vi t Nam và ngành Giáo d c phát ng. Ngành Giáo d c ph i h p v i H i Liên hi p ph n Vi t Nam Ny m nh hư ng ng các phong trào thi ua do H i và Ngành phát ng, trong ó t p trung vào các phong trào thi ua “Ph n tích c c h c t p, lao ng sáng t o, xây d ng gia ình h nh phúc” do i h i ph n toàn qu c l n th X phát ng; phong trào “Gi i vi c trư ng, m vi c nhà”, cu c v n ng “Xây d ng gia ình nhà giáo văn hóa”, ph n u t chuNn m c ngư i ph n ngành Giáo d c. nh kỳ 2 năm m t l n t ch c g p m t bi u dương t p th , cá nhân th c hi n t t phong trào thi ua. 3. Công tác cán b n - i v i Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam: + Ph i h p v i ngành Giáo d c giám sát vi c th c hi n Ngh quy t 11 c a B Chính tr v t l cán b n tham gia c p y, chính quy n. + ng viên khen thư ng k p th i i v i các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c v công tác qu n lý, gi ng d y, nghiên c u khoa h c, h c t p nâng cao trình . Quan tâm c bi t t i i tư ng là n nhà giáo vùng sâu, xa, khó khăn và n sinh viên. + Ph i h p ch o và t ch c H i th o dành cho cán b lãnh o n c p B , S , lãnh o n các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và ơn v tr c thu c t o ra di n àn c a ph n làm công tác lãnh o, qu n lý ngành Giáo d c v i công tác cán b n th i kỳ h i nh p.
  3. - i v i ngành Giáo d c + Toàn ngành giáo d c ph n u n năm h c 2010-2011: Trong i ngũ cán b lãnh o, qu n lý c p S và các ơn v tr c thu c S : ph i có ít nh t 01 ng chí là n . Trong i ngũ cán b lãnh o, qu n lý c p B và các i h c Qu c gia và các i h c, trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và ơn v tr c thu c B : ph i có ít nh t 01 ng chí là n . + Ph n u n nhà giáo công tác 3 năm mi n núi, vùng kinh t xã h i c bi t khó khăn n u có nguy n v ng ph i ư c luân chuy n v vùng thu n l i. + Ph i h p nghiên c u xu t, ban hành chính sách, t o m i i u ki n cho ph n nhà giáo i h c t p nâng cao trình , thu hút cán b n có trình cao vào làm vi c t i các cơ s giáo d c. 4. Tăng cư ng ho t ng Ban Vì s ti n b ph n các c p + Hàng năm hai bên ph i h p ki m tra, ánh giá ho t ng vì s ti n b ph n c p B , S , các i h c Qu c gia, i h c, trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và các ơn v tr c thu c B . Th i gian ki m tra: tháng 10 hàng năm. + Hàng năm, hai bên t ch c ư c ít nh t 01 l p t p hu n, b i dư ng ki n th c ho c t ch c giao lưu h c h i kinh nghi m cho cán b Ban Vì s ti n b ph n c p B , S tr lên (thông qua chương trình các d án, án c a H i Liên hi p ph n Vi t Nam và ngành Giáo d c). + Vào u năm h c ngành Giáo d c ph i có văn b n hư ng d n ho t ng vì s ti n b ph n g i các cơ s giáo d c. III. T CH C TH C HI N 1. Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam và B Giáo d c và ào t o theo thNm quy n, ch o các ơn v , a phương th c hi n Chương trình này. Hàng năm Lãnh o B Giáo d c và ào t o và Lãnh o Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam t ch c h p giao ban trao i thông tin và th ng nh t ch o th c hi n vào u quý IV. n năm h c 2012-2013 s t ng k t ánh giá k t qu th c hi n các n i dung mà Chương trình ph i h p ho t ng ã ra, ti p t c Ny m nh s ph i h p lên m t t m cao m i, th c hi n t t m c tiêu n năm 2020 mà Ngh quy t 11 c a B Chính tr ã ra. 2. Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam, B Giáo d c và ào t o giao cho Ban Vì s ti n b ph n các c p trong h th ng theo dõi, ch o, báo cáo k t qu , ngh khen thư ng và nh ng xu t v lãnh o Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam, B Giáo d c và ào t o vào d p t ng k t năm h c có s ng viên, rút kinh nghi m k p th i, hi u qu .
  4. 3. H i Liên hi p ph n Vi t Nam, B Giáo d c và ào t o có k ho ch ch o, theo dõi ho t ng c a Ngành, c a H i m b o s ph i h p th ng nh t, ch t ch , hi u qu Chương trình ph i h p ho t ng. 4. Căn c Chương trình ph i h p ho t ng, các c p H i Liên hi p ph n Vi t Nam, các s giáo d c và ào t o, i h c Qu c gia và ơn v tr c thu c B có k ho ch t ch c th c hi n các n i dung Chương trình ph i h p. nh kỳ tháng 11 hàng năm Ban Vì s ti n b ph n các ơn v báo cáo v B Giáo d c và ào t o, Trung ương H i Liên hi p ph n Vi t Nam k t qu th c hi n Chương trình ph i h p ho t ng c a ơn v . 5. Trong năm h c 2008 – 2009 Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam và B Giáo d c và ào t o t p trung ph i h p ch o cơ s t ch c các ho t ng cơ b n sau ây: + Tháng 3/2009: Tu n l k ni m ngày Qu c t Ph n 8/3; Ph i h p t ch c t p hu n Lu t phòng ch ng b o l c gia ình cho cán b Ban Vì s ti n b ph n , cán b n công, cán b công oàn c p B , S , các i h c Qu c gia, i h c, trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và ơn v tr c thu c B . + Tháng 11/2009: T ng k t 5 năm th c hi n phong trào thi ua “Gi i vi c trư ng, m vi c nhà” toàn ngành. + Tháng 12/2009 Sơ k t 1 năm th c hi n Chương trình ph i h p ho t ng. Chương trình này ư c tri n khai th c hi n th ng nh t k t ngày ký các cơ s giáo d c trong toàn ngành Giáo d c; các t ch c c a H i Liên hi p ph n Vi t Nam. TM. OÀN CH TNCH KT. B TRƯ NG TRUNG ƯƠNG H I LHPNVN TH TRƯ NG PHÓ CH TNCH Hoàng Th Ái Nhiên Nguy n Vinh Hi n Nơi nh n: - TTg Chính ph ( báo cáo); - Các Ban Trung ương ng ( báo cáo); - y ban Qu c gia VSTBPN ( báo cáo); - B Giáo d c và ào t o; - Trung ương HLHPNVN; - C ngành GDVN; - Lưu VT, BVSTBPN.
Đồng bộ tài khoản