intTypePromotion=3

Chương trình số 1828/CTr-BLĐTBXH-TLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
1
download

Chương trình số 1828/CTr-BLĐTBXH-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình số 1828/CTr-BLĐTBXH-TLĐ phối hợp công tác năm 2008 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình số 1828/CTr-BLĐTBXH-TLĐ

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I -T NG LIÊN NAM OÀN LAO NG VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1828/CTr-BL TBXH-TL Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2008 CHƯƠNG TRÌNH PH I H P CÔNG TÁC NĂM 2008 GI A B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I VÀ T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM Ngày 29 tháng 4 năm 2008, B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i Nguy n Th Kim Ngân và Ch t ch T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam ng Ng c Tùng ã ch trì h i ngh ánh giá k t qu th c hi n chương trình ph i h p công tác năm 2007 và th ng nh t n i dung chương trình ph i h p công tác năm 2008. Cùng tham d h i ngh , i bi u T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam (TL ) có: - Các ng chí Phó Ch t ch: Nguy n Hòa Bình, Hoàng Ng c Thanh, Mai c Chính, Nguy n Văn Ngàng và Nguy n Th Thu H ng; - Lãnh o m t s ban, ơn v có liên quan. i bi u B Lao ng – Thương binh và Xã h i (B L TBXH) có: - Các ng chí Th trư ng: àm H u c, Phùng Ng c Hùng; - Lãnh o m t s T ng c c, C c, V , ơn v liên quan. Sau khi nghe báo cáo k t qu th c hi n chương trình ph i h p công tác năm 2007, d ki n chương trình ph i h p công tác năm 2008, ý ki n các i bi u tham d , hai bên th ng nh t k t lu n: I. K T QU TH C HI N K HO CH PH I H P NĂM 2007 S ph i h p công tác gi a TL và B L TBXH trong năm 2007 ti p t c ư c tăng cư ng, ngày càng có hi u qu hơn trên các lĩnh v c, như: tham gia ho ch nh các ch trương, chính sách, lu t pháp, hư ng d n, ki m tra x lý vi ph m các chính sách, lu t pháp, ph i h p gi i quy t nh ng tranh ch p phát sinh trong quan h lao ng … Các Ban, V , Vi n ơn v tr c thu c có liên quan c a hai bên ã ch ng ph i h p trong công tác. Nhi u a phương và cơ s cũng có s ph i h p ch t ch , hi u qu hơn trong vi c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các chính sách, lu t pháp lao ng, gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công; th c hi n chính sách n ơn áp nghĩa, xóa ói gi m nghèo, d y ngh , các ho t ng nhân o t thi n, phòng ch ng ma túy.
  2. Tuy nhiên, trong công tác ph i h p, th i gian qua hai cơ quan chưa th ng nh t ư c cơ ch ph i h p c th ; chưa t ch c ư c nh ng cu c th o lu n chuyên gi i quy t nh ng v n phát sinh trong th c hi n ph i h p. Công tác cung c p, trao i thông tin, tài li u, báo cáo chưa ư c thư ng xuyên. Chưa t ch c ư c các cu c h p trao i k t qu th c hi n các n i dung ph i h p gi a hai cơ quan nh m giám sát, i u ch nh n i dung ph i h p sát v i tình hình th c t . V n quan h lao ng chưa th ng nh t ư c v nh n nh tình hình và các bi n pháp gi i quy t. Ti n m ts công vi c ti n tri n còn ch m, vi c tham gia các ho t ng ôi lúc còn thi u ch t ch . Ho t ng ph i h p b o v quy n l i cho ngư i lao ng nư c ngoài còn chưa th c hi n ư c. S ph i h p m t s a phương chưa t t, còn mang tính hình th c. II. K HO CH PH I H P HO T NG NĂM 2008 Năm 2008, là năm b n l có ý nghĩa r t quan tr ng t o bư c t phá hoàn thành th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 – 2010, Chi n lư c phát tri n kinh t xã h i 10 năm 2001 – 2010 c a t nư c và hư ng t i các ho t ng chào m ng i h i Công oàn toàn qu c l n th X, phát huy nh ng k t qu ã t ư c và kh c ph c nh ng h n ch còn t n t i, căn c vào nhi m v , k ho ch năm 2008 c a ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i và t ch c Công oàn, công tác ph i h p gi a hai cơ quan t p trung vào m t s n i dung tr ng tâm sau: 1. Ph i h p xây d ng chính sách, lu t pháp có liên quan n công nhân, viên ch c, lao ng và Công oàn mà tr ng tâm là vi c nghiên c u xây d ng lu t s a i B lu t Lao ng và văn b n hư ng d n thi hành m t s lu t liên quan (có ph l c kèm theo). Rà soát, xu t s a i nh ng quy nh không còn phù h p. Chú tr ng l ng ghép v n lao ng n trong quá trình xây d ng và tri n khai th c hi n lu t pháp, chính sách. 2. Tăng cư ng các ho t ng, các hình th c tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t v gi i quy t tranh ch p lao ng, an toàn lao ng, d y ngh , xu t khNu lao ng, b o hi m xã h i, bình ng gi i, quy n tr em và công oàn g n v i tuyên truy n cho i h i Công oàn toàn qu c l n th X trong công nhân viên ch c, ngư i lao ng nói chung và công nhân ngành may m c, da gi y và th y s n nói riêng. 3. Ph i h p t p hu n nâng cao ch t lư ng, năng l c i ngũ cán b làm công tác thanh tra lao ng, qu n lý lao ng, cán b công oàn cơ s và thành viên H i ng hòa gi i trong doanh nghi p, nh t là trong các doanh nghi p dân doanh, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Nâng cao năng l c cho cán b làm công tác vi c làm và thông tin th trư ng lao ng. TL ch trì ph i h p B L TBXH t ch c H i th o v th c tr ng i s ng, v n c i thi n i u ki n v t ch t, tinh th n c a ngư i lao ng trong các khu công nghi p và xu t các gi i pháp ki n ngh v i ng và Nhà nư c. 4. Tăng cư ng ph i h p, Ny m nh và nâng cao hi u qu ho t ng c a y ban qu c gia v quan h lao ng; th ng nh t v cơ ch , phương pháp và nh n nh, ánh giá tình hình quan h lao ng. Thúc Ny cơ ch ba bên, l y thương lư ng i tho i làm nòng c t ph i h p gi i quy t ình công. Ti p t c c th hóa và tri n khai án thí i m ký k t th a ư c lao ng t p th c p ngành. Ph i h p ch o tri n khai th c hi n Ngh nh s 133/2007/N -CP, Ngh nh s 11/2008/N -CP, Ngh nh s 12/2008/N -CP n công oàn các c p, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng. Xây d ng án thí i m v cơ ch tham v n ti n lương Thành ph H Chí Minh và H i Phòng.
  3. 5. Th ng nh t ki n ngh tăng biên ch thanh tra lao ng, nh m tăng cư ng ph i h p ki m tra, giám sát liên ngành vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t lao ng, an toàn v sinh lao ng, b o hi m xã h i và công oàn, chính sách i v i lao ng dôi dư. c bi t là ki m tra vi c xây d ng thang lương, b ng lương, ký th a ư c lao ng t p th các doanh nghi p thu c khu v c có v n u tư nư c ngoài. Nghiên c u cơ ch , phương pháp b o v ngư i lao ng, oàn viên công oàn làm vi c nư c ngoài th ng nh t ki n ngh v i Chính ph . 6. Ti p t c tri n khai Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm liên quan t i cho vay v n gi i quy t vi c làm t Qu qu c gia v vi c làm, giao d ch vi c làm, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n Qu ; ng h TL nhân r ng mô hình Qu “Tr v n” cho ngư i lao ng nghèo t t o vi c làm (CEP) ra nhi u t nh và a bàn trong c nư c góp ph n th c hi n chương trình xóa ói, gi m nghèo. Ph i h p tri n khai th c hi n có hi u qu các d án thu c Chương trình Qu c gia v B o h lao ng, an toàn lao ng và v sinh lao ng n năm 2010; t ch c Tu n l qu c gia v an toàn v sinh lao ng và phòng, ch ng cháy n l n th 11 t i Lâm ng; ph i h p v n ng, bình ch n gi i thư ng Cúp vàng an toàn lao ng l n th 2. Tích c c tham gia Chương trình ph i h p liên ngành v phòng, ch ng m i dâm giai o n 2006-2010. Ph i h p t ch c quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh thu c t ch c công oàn; ph i h p nghiên c u có hình th c khen thư ng, ng viên và tôn vinh ngư i lao ng t thành tích xu t s c trong các cu c thi tay ngh , có thành tích và óng góp to l n trong công tác d y ngh . 7. Tăng cư ng các ho t ng h p tác qu c t : - ChuNn b báo cáo các Công ư c và khuy n ngh c a T ch c lao ng qu c t (ILO) như: Công ư c s 14 v áp d ng ngh hàng tu n trong các cơ s công nghi p, Công ư c s 100 v tr công bình ng, Công ư c s 111 v phân bi t i x (trong vi c làm và ngh nghi p). - Tham gia H i ngh lao ng thư ng niên c a ILO vào tháng 6/2008. - Th c hi n hi u qu : Khuôn kh h p tác qu c gia v xúc ti n vi c làm b n v ng giai o n 2008 – 2010; Biên b n ghi nh v h p tác trong lĩnh v c lao ng, vi c làm v i ILO; L ng ghép v n lao ng, vi c làm trong k ho ch chung M t Liên h p qu c. 8. Ch o, hư ng d n cơ quan, ơn v , a phương th c hi n nghiêm túc Chương trình ph i h p năm 2008, báo cáo v Văn phòng b L TBXH và Văn phòng TL theo quy nh. B ph n thư ng tr c hai cơ quan s t ch c ki m tra vi c th c hi n chương trình ph i h p m t s a phương. III. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s chương trình ph i h p công tác năm 2008 gi a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, các Ban, V , C c và ơn v liên quan c a hai cơ quan, ch ng ph i h p xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n; S Lao ng – Thương binh và Xã h i và Liên oàn Lao ng các t nh, thành ph ph i h p xây d ng và t ch c th c hi n chương trình ph i h p t i a phương.
  4. 2. Văn phòng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, Văn phòng T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam làm B ph n thư ng tr c có trách nhi m, theo dõi, ôn c vi c th c hi n và nh kỳ báo cáo v i lãnh o hai bên k t qu th c hi n chương trình ph i h p. 3. Nh ng v n phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình ph i h p mà không t gi i quy t ư c c p mình c n k p th i báo cáo cho c p trên gi i quy t không v n t n ng kéo dài./. CH TNCH B TRƯ NG T NG LIÊN OÀN LAO NG B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ VI T NAM XÃ H I ng Ng c Tùng Nguy n Th Kim Ngân Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng - Ban Dân v n Trung ương; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B L TBXH và TL ; - S L TBXH và L L các t nh, thành ph , Công oàn ngành TW; - Các ơn v thu c B L TBXH và TL ; - Lưu VP B L TBXH và TL ; PH L C D KI N K HO CH PH I H P XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T NĂM 2008 1. Ti p t c nghiên c u, xây d ng và ki n ngh ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t theo chương trình ph i h p năm 2007 ã ra mà chưa th c hi n. 2. Năm 2008, d ki n k ho ch nghiên c u, xây d ng và ki n ngh ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t như sau: STT N i dung văn b n A Văn b n quy ph m pháp lu t do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam ph i h p I Công ư c qu c t , lu t, pháp l nh 1 Trình phê duy t Công ư c 144 c a ILO v tham kh o ý ki n ba bên và Công
  5. ư c 105 c a ILO v xóa b lao ng cư ng b c 2 ánh giá 13 năm th c hi n B lu t Lao ng nh hư ng s a i 3 ánh giá 5 năm th c hi n Pháp l nh phòng, ch ng m i dâm và nh hư ng s a i 4 Nghiên c u Lu t an toàn lao ng, v sinh lao ng. II Ngh nh 1 Ngh nh i u ch nh ti n lương, ti n công ã óng b o hi m xã h i làm căn c tính m c bình quân ti n lương, ti n công tháng óng b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng óng b o hi m xã h i theo ch ti n lương do ngư i s d ng lao ng quy t nh (Kho n 2 i u 61 Lu t B o hi m xã h i) 2 Ngh nh v tính m c bình quân ti n lương, ti n công tháng ho c m c bình quân thu nh p tháng óng b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng óng b o hi m xã h i t nguy n sau ó óng b o hi m xã h i b t bu c (Kho n 2 i u 68 Lu t B o hi m xã h i) 3 Ngh nh i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i cán b xã ã ngh vi c ( i u 53 Lu t B o hi m xã h i và án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 – 2012) 4 Ngh nh thay th Ngh nh s 06/N -CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng và Ngh nh s 110/2002/N -CP ngày 27/12/2002 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 06/N -CP 5 S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 113/2004/N -CP ngày 16/4/2004 quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ho t ng. III Thông tư 1 Thông tư hư ng d n b sung Thông tư s 03/2007/TT-L TBXH ngày 30/01/2007 hư ng d n th c hi n Ngh nh hư ng d n m t s i u c a Lu t b o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c. 2 Thông tư thay th Thông tư s 34/TTLT/2005-BL TBXH-BTC-BKH T hư ng d n thi hành quy t nh s 71/2005/Q -TTg ngày 5/4/2005 c a Th tư ng Chính ph ã ư c s a i b sung b ng Quy t nh s 15/2008/Q - TTg ngày 23/01/2008 3 Thông tư liên t ch hư ng d n cơ ch tài chính các d án Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm 4 Thông tư hư ng d n ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a b o hi m th t nghi p 5 Thông tư s a i b sung Thông tư s 20/TT-BL TBXH ngày 22/06/2005 hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 19/2005/N -CP Quy nh i u ki n, th t c thành l p và ho t ng c a các t ch c gi i thi u vi c làm. 6 S a i, b sung Thông tư liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT- TL L VN ngày 31/10/1998 hư ng d n vi c t ch c th c hi n công tác b o
  6. h lao ng trong doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh. B Văn b n quy ph m pháp lu t do T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam ch trì, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p 1 ánh giá t ng k t 18 năm th c hi n Lu t Công oàn và nh hư ng s a i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản