intTypePromotion=3

Chương V: Phần mềm chiếu sáng Visual

Chia sẻ: Le Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

3
629
lượt xem
260
download

Chương V: Phần mềm chiếu sáng Visual

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phần mềm ứng dụng trong cung cấp điện - Chương V: Phần mềm chiếu sáng Visual. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương V: Phần mềm chiếu sáng Visual

 1. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual CHÖÔNG V PHAÀN MEÀM THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG VISUAL 1. Giôùi thieäu phaàn meàm VISUAL: Ngaøy nay, chieáu saùng ñoùng moät vai troø raát quan troïng trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Vaán ñeà chieáu saùng khoâng chæ taïo ra aùnh saùng ñeå laøm vieäc vaøo ban ñeâm khi khoâng coù maët trôøi maø coøn laø vieäc söû duïng aùnh saùng hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng, taïo cho con ngöôøi coù caûm giaùc thoaûi maùi, an toaøn trong coâng vieäc, vui chôi giaûi trí. Do ñoù,vieäc tính toaùn, phaân boá vaø löïa choïn thieát bò chieáu saùng raát laø phöùc taïp, ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá maát nhieàu thôøi gian trong tính toaùn, laép ñaët vaø vaän haønh. Phaàn meàm Visual 2.0 Basic Edition coù theå giuùp caùc kyõ sö thieát keá chieáu saùng moät caùch nhanh choùng vaø trình baøy ra caùc baûn veõ veà caùc thoâng soá cuõng nhö caùch tính toaùn, caùch phaân boá vò trí cuûa thieát bò chieáu saùng raát roõ raøng, chi tieát, ñaày ñuû. Beân caïnh ñoù, Visual 2.0 cho pheùp chænh söûa deã daøng vaø töï ñoäng tính toaùn taát caû caùc giaù trò cho phuø hôïp vôùi thoâng soá vöøa söûa ñoåi. Ñaëc ñieåm cuûa phaàn meàm: Boá trí ñeøn hoaøn toaøn töï ñoäng trong khoâng gian kieán truùc döïa vaøo caùc thoáng soá veà ñoä roïi, soá löôïng ñeøn, khoaûng caùch giöõa caùc ñeøn vaø quang thoâng cuûa ñeøn. Coù theå tính toaùn, trình baøy, in aán caùc giaù trò vaø veõ bieåu ñoà cöôøng ñoä chieáu saùng cuûa ñeøn. Phaàn meàm coøn cho pheùp chænh söûa caùch trình baøy boá trí ñeøn trong baûn veõ baèng caùc haøm sao cheùp, xoùa boû vaø di chuyeån. Caùc thoâng soá cuûa ñeøn coù saún trong Catalog hoaëc trong File döõ lieäu cuûa phaàn meàm, chæ caàn löïa choïn cho phuø hôïp. Ñeøn coù theå ñöôïc ñaët theo höôùng: Nam _ Baéc hoaëc Taây_ Ñoâng. Heä soá phaûn xaï cuûa traàn/töôøng coù theå nhaäp vaøo hoaëc choïn trong moät danh saùch coù saún trong phaàn meàm. Phaàn meàm coøn trôï giuùp ngöôøi thieát keá choïn loïc ñoä roïi vaø heä soá toån thaát coâng suaát aùnh saùng. Giôùi haïn cuûa phaàn meàm: Khoâng gian beân trong hình chöõ nhaät bò haïn cheá. Chæ duy nhaát moät loaïi ñeøn ñöôïc boá trí söû duïng trong cuøng moät thôøi ñieåm. Caùc ñeøn chieáu saùng phaûi ñöôïc ñaët naèm cuøng höôùng Nam -Baéc hoaëc Ñoâng – Taây. 66
 2. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual SÔ ÑOÀ KHOÁI TRÌNH TÖÏ CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN Nhaäp caùc thoâng soá hình hoïc Xaùc ñònh löôùi tính toaùn chieáu saùng Tính toaùn chieáu saùng Maët phaúng laømvieäc Choïn loaïi ñeøn Chænh söûa In baûn veõ Thieát keá sô boä 67
 3. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual LÖU ÑOÀ CAÙC BÖÔÙC TÍNH TOAÙN BÖÔÙC 1: NHAÄP CAÙC THOÂNG SOÁ HÌNH HOÏC BÖÔÙC 5: XAÙC ÑÒNH LÖÔÙI CHIEÁU SAÙNG 1.Choïn ñôn vò . 2.Nhaäp kích thöôùc: chieàu daøi, roäng, cao. Coù 4 daïng kích thöôùc oâ löôùi : khoaûng caùch giöõa caùc 3.Choïn heä soá phaûn xaïcuûa phoøng. ñeøn ½, ¼,…. BÖÔÙC 6: TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG BÖÔÙC 2: MAËT PHAÚNG LAØM VIEÄC 1. Xaùc ñònh ñoä cao maët phaúng laøm vieäc. 2. Xaùc ñònh ñoä cao treo ñeøn. 3. Choïn löôùi traàn nhaø. BÖÔÙC 3: CHOÏN ÑEØN 1.Xaùc ñònh ñoä roïi taïi caùc giao ñieåm cuûa löôùi. 2. Veõ ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi. BÖÔÙC 7 : CHÆNH SÖÛA Coù theå chænh söûa tính toaùn chieáu saùng theo yù muoán nhö nhaäp laïi thoâng soá khaùc, theâm/bôùt, dòch chuyeån caùc ñeøn. Phaàn meàm seõ töï ñoäng tính toaùn laïi 1.Choïn loaïi ñeøn caùc giaù trò chieáu saùng cho phuø hôïp. 2. Choïn heä soá toån thaát aùnh saùng cuûa ñeøn. Söû duïng caùc coâng cuï chænh söûa sau: 3.Caùc giaù trò veà heä soá söû duïng quang thoâng, 1. Coâng cuï sao cheùp. soá ñeøn, coâng suaát ñeøn,…. do phaàn meàm töï 2. Coâng cuï dòch chuyeån. BÖÔÙC 4: THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ 3. Coâng cuï xoùa. BÖÔÙC 8 : IN AÁN 1. Choïn ñôn vò chieáu saùng. 2. Choïn thoâng soá thieát keá (choïn 1 trong 3 thoâng soá:ñoä roïi tieâu chuaån, soá löôïng ñeøn, suaát chieáu saùng treân ñôn vò dieän tích. 3. Caùc thoâng soá khaùc nhö soá haøng, soá coät, khoaûng caùch coät, khoaûng caùch haøng, vò trí baét 1. Nhaäp thoâng tin veà döï aùn. ñaàu coät, haøng....do phaàn meàm töï tính. 2. In keát quaû tính toaùn vaø baûn veõ maët baèng. 68
 4. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual 2. Thieát keá chieáu saùng theo phöông phaùp LUMEN: Phöông phaùp Lumen laø phöông phaùp duøng ñeå thieát keá nhanh choùng heä thoáng chieáu saùng ñoái vôùi caùc phoøng hoïc ñôn giaûn hình chöõ nhaät duøng caùc thieát bò chieáu saùng ñôn giaûn. Phöông phaùp naøy thích hôïp thieát keá caùc lôùp hoïc, kho haøng, vaên phoøng hay caùc öùng duïng hình chöõ nhaät khaùc. Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng Lumen thöôøng duøng ñeå tính toaùn soá löôïng, khoaûng caùch, quang thoâng toång vaø quang thoâng cuûa töøng ñeøn. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN THIEÁT KEÁ: Sau khi khôûi ñoäng phaàn meàm, giao dieän cuûa phöông phaùp Visual hieän ra vôùi caùc böôùc tính toaùn thieát keá sau: Böôùc 1 :Nhaäp kích thöôùc phoøng 1. Choïn ñôn vò tính toaùn: choïn Metric 2. Trong Dimension (kích thöôùc): nhaäp kích thöôùc cuûa phoøng bao goàm kích thöôùc chieàu daøi, chieàu roäng, chieàu cao. 3. Trong muïc Reflectances (heä soá phaûn xaï cuûa traàn, töôøng, neàn): choïn heä soá phaûn xaï maët phaúng beân trong cuûa phoøng töø moät danh saùch coù saún trong muïc Standard hoaëc coù theå töï nhaäp vaøo trong muïc celing (traàn), Walls (töôøng), Floor( neàn) 4. Chon Next ñeå tính toaùn böôùc thöù hai. Danh saùch caùc heä soá phaûn xaï traàn/töôøng/neàn trong muïc Standard nhö sau: Commercia (thuoäc veà thöông maïi): heä soá phaûn xaï laø 80-50-20 Light industrial (coâng nghieäp nheï): heä soâ phaûn xaï laø50-30-10 Heavy industrial(coâng nghieäp naëng): heä soá phaûn xaï laø 0-30-10 Böôùc 2: Xaùc ñònh maët phaúng laøm vieäc 1.Trong muïc Work plane: nhaäp ñoä cao maët phaúng laøm vieäc 2. Luminaire plane: nhaäp ñoä cao treo ñeøn (Hai ñoä cao naøy phaàn meàm seõ tính toaùn khi nhaäp kích thöôùc cho phoøng, neáu chaáp nhaän giaù trò naøy thì giöõ nguyeân coøn khoâng chaáp thuaän coù theå nhaäp giaù trò khaùc) 3. Celing grid: choïn löôùi cho traàn. Choïn moät trong 4 loaïi cho saún trong hoäp thoaïi ñoù laø : open celing (traàn hôû), 2 x2 Celing, 4 x 2 Celing, 2 x4 Celing. 4. Choïn nuùt Next ñeå tính toaùn böôùc keá tieáp. 69
 5. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Böôùc 3: Löïa choïn ñeøn 1. Choïn caùc thoâng soá cuûa ñeøn trong muïc Photometric. Nhaáp vaøo nuùt , choïn ñöôøng daãn choïn löïa ñeøn trong Catalog coù saún cuûa phaàn meàm. Sau ñoù phaàn meàm seõ töï ñoäng nhaäp caùc giaù trò veà heä soá söû duïng quang thoâng, soá ñeøn taïi moät vò trí, quang thoâng vaø soâng suaát cuûa ñeøn öùng vôùi loaïi ñeøn ñaõ choïn vaøo hoäp thoaïi. 2. Choïn heä soá toån thaát coâng suaát aùnh saùng: löïa choïn heä soá toån thaát aùnh saùng tieâu chuaån trong baûng danh saùch coù saún trong hoäp thoaïi Standard hoaëc tính toaùn theo caùc ñaëc tính cuûa ñeøn nhö: loaïi ñeøn söû duïng, chu kyø lau ñeøn, chaát löôïng khoâng khí, loaïi Ballast (chaán löu), vaø caùc ñaëc tính khaùc. a. Löïa choïn heä soá toån thaát aùnh saùng theo tieâu chuaån coù saún: choïn trong muïc Standard. 70
 6. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual b. Tính toaùn heä soá toån thaát aùnh saùng theo caùc ñaëc tính cuûa ñeøn: thöïc hieän caùc böôùc sau: Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng treân hoäp thoaïi. Choïn heä soá khaáu hao cuûa ñeøn. 1. Choïn moät trong 3 kieåu ñeøn (ñeøn ñieän cao aùp, ñeøn huyønh quang, ñeøn HID) 2. Choïn loaïi boùng ñaëc bieät seõ ñöôïc duøng trong hoäp danh saùch. Keát quaû veà heä soá khaáu hao cuûa ñeøn seõ ñöôïc hieån thò ôû coät phía beân tay phaûi. 3. Choïn Next ñeå thöïc hieän böôùc keá tieáp Choïn heä soá khaáu hao chaát baån cuûa ñeøn. 1.Choïn phaïm truø baûo trì coù saún trong danh saùch trong hoäp thoaïi. 2. Choïn moâi tröôøng laøm vieäc (saïch, baån, trung tính) trong danh saùch coù saún ñöôïc thaû xuoáng. 3. Choïn chu kyø baûo trì theo thaùng trong moät danh saùch ñöôïc thaû xuoáng. Caùc keát quaû löïa choïn seõ ñöôïc hieån thò ôû coät beân phaûi. 4. Choïn Next ñeå thöïc hieän böôùc keá tieáp. Choïn löïa ñaëc tính cuûa chaán löu. 1. Choïn loaïi chaán löu trong danh saùch coù saún. Keát quaû löïa choïn heä soá khaáu hao cuûa chaán löu seõ ñöôïc hieån thò ôû coät beân phaûi. 2. Choïn Next ñeå thöïc hieän böôùc keá tieáp. 71
 7. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Choïn caùc ñaëc tính hoãn hôïp khaùc: 1. Nhaäp giaù trò vaøo baát kyø ñaàu muïc cuûa nhaân toá naøo trong hoäp thoaïi. Nhöõng giaù trò naøy seõ ñöôïc nhaân laïi vôùi nhau, sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo muïc Other trong coät keát quaû ôû phía beân phaûi. Giaù trò toån thaát coâng suaát cuõng ñöôïc phaàn meàm töï ñoäng ñöôïc tính toaùn vaø hieån thò. 2. Choïn Finish ñeå hoaøn thaønh vieäc tính toaùn heä soá toån thaát coâng suaát. Giaù trò LLF tính toaùn seõ ñöôïc ñöa vaøo hoäp thoaïi phöông phaùp Lumen trong muïc LLF. 3. Nhaán nuùt Next ñeå thöïc hieän böôùc keá tieáp . Böôùc 4 :Thieát keá sô boä. 1. Ñaàu tieân choïn ñôn vò tính toaùn laø Lux. 2. Nhaäp caùc tham soá caàn thieát keá trong muïc Design Parameter (chæ caàn moät trong 3 tham soá: ñoä roïi chieáu saùng, soá ñeøn, coâng suaát ñeøn). Neáu söû duïng tham soá thieát keá laø ñoä roïi vaø khoâng bieát tham soá naøo laø thích hôïp söû duïng trong coâng trình thì coù theå click chuoät vaøo nuùt choïn löïa tham soá ñoä roïi IESNA ñeå löïa choïn tham soá thích hôïp trong hoäp coâng cuï choïn löïa ñoä roïi IESNA. Hoäp coâng cuï choïn löïa ñoä roïi IESNA giuùp tìm nhanh choáng caùc giaù trò veà ñoä roïi öùng vôùi töøng loaïi coâng vieäc, töøng coâng trình. 72
 8. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Thöïc hieän caùc böôùc sau ñeå löïa choïn ñöôïc tham soá mong muoán: 1. Ñaàu tieân, löïa choïn loaïi coâng vieäc ôû coät phía beân traùi. Tham soá ñoä roïi seõ ñöôïc ñaët ôû trong hoäp ñoä roïi beân cuoái goùc phaûi. 2. Sau ñoù choïn ñoä tuoåi, ñoä chính xaùc, suaát phaûn xaï ôû coät beân tay phaûi, luùc naøy giaù trò cuûa ñoä roïi seõ ñöôïc töï ñoäng ñieàu chænh cho töông öùng vôùi caùch choïn löïa. 3. Nhaán OK thì tham soá ñoä roi maø phaàn meàm giôùi thieäu seõ ñöôïc ñaët trong muïc tham soá thieát keá (Design Parameter). 3. Khi nhaäp baát kyø moät tham soá naøo vaøo muïc Design Constraint (thieát keá raøng buoäc) thì phaàn meàm seõ töï ñoäng boá trí ñeøn vaø tính toaùn caùc giaù trò tham soá cuûa ñeøn cho phuø hôïp vôùi giaù trò nhaäp vaøo. 4. Nhaán nuùt Next thöïc hieän böôùc keá tieáp. Böôùc 5: Xaùc ñònh löôùi chieáu saùng. 1. Choïn caùc khoaûng caùch tính toaùn khu vöïc chieáu saùng töø 4 loaïi coù saún trong hoäp thoaïi. 2. Baám nuùt Finish ñeå hoaøn thaønh vieäc thieát keá chieáu saùng. Böôùc 6: Veõ ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi Sau khi hoaøn thaønh vieäc tính toaùn chieáu saùng, coù theå veõ ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi. Ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi laø caùc ñöôøng vieàn chieáu saùng maø nhöõng ñöôøng vieàn naøy ñöôïc veõ treân nhöõng khu vöïc coù cuøng giaù trò veà ñoä roïi. Moãi ñöôøng vieàn seõ coù moät maøu vaø giaù trò chieáu saùng khaùc nhau, coù theå choïn löïa chuùng trong hoäp thoaïi. Giaù trò ñoä roïi cuûa töøng khu vöïc chieáu saùng seõ ñöôïc hieån thò treân moãi ñöôøng vieàn. Ñeå veõ bieåu ñoà cöôøng ñoä saùng thöïc hieän caùc böôùc sau: Vaøo Tool/choïn Option. Moät hoäp thoaïi seõ xuaát hieän nhö sau: 73
 9. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual 1. Lableincrement: Choïn khoaûng taêng giaù trò ñoä roïi cho caùc ñöôøng vieàn chieáu saùng. 2. Cotour Values: Nhaäp caùc giaù trò ñoä roïi chieáu saùng töø lôùn nhaát ñeán nhoû nhaát . 3. Baät caùc nuùt ñieàu khieån ôû cheá ñoä môû. 4. Nhaán nuùt OK ñeå hoaøn thaønh vieäc veõ bieåu ñoà. Sau khi nhaäp thoâng soá vaøo hoäp thoaïi coù caùc ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi nhö sau: Ñoä roïi nhoû nhaát Ñöôøng vieàn coù cöôøng ñoä saùng nhoû nhaát Ñöôøng vieàn coù cöôøng ñoä saùng lôùn nhaát Giaù trò ñoä roïi lôùn nhaát Böôùc 7 : Chænh söûa Sau khi hoaøn thaønh taát caû vieäc thieát keá, coù theå chænh söûa laïi caùc thoâng soá hay dòch chuyeån, xoùa caùc ñeøn theo yù muoán. Phaàn meàm seõ töï ñoäng tính toaùn, boá trí laïi caùc ñeøn sao cho hôïp lyù. Caùc coâng cuï duøng trong chænh söûa: 1. Coâng cuï dòch chuyeån: Vaøo Modify /Move Nhaáp giöõ keùo chuoät traùi ñeå choïn ñoái töôïng. Nhaáp chuoät phaûi ñeå khaúng ñònh vieäc choïn. Nhaáp vaøo ñoái töôïng vaødi chuyeån tôùi nôi caàn dòch chuyeån. 2. Coâng cuï xoùa:Vaøo Modify/ Erase Nhaáp chuoät traùi ñeå choïn ñoái töôïng. 74
 10. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Nhaáp chuoät phaûi ñeå khaúng ñònh vieäc choïn ñoái töôïng vaø xoùa ñoái töôïng. 3. Coâng cuï sao cheùp: Vaøo Construct / Copy Nhaáp chuoät traùi choïn ñoái töôïng. Nhaáp chuoät phaûi ñeå khaúng ñònh vieäc choïn ñoái töôïng. Nhaáp vaøo ñoái töôïng vaø di chuyeån tôùi nôi caàn sao cheùp. Böôùc 8: In baûn veõ. Tröôùc khi in baûn veõ caàn ñaët tieâu ñeà, ngöôøi thieát keá, coâng ty thieát keá cho baûn veõ. Vaøo File/ Project… Moät hoäp thoaïi hieän ra vaø nhaäp caùc thoâng tin vaøo. Khi muoán in baûn veõ vaøo File/ Print… , moät hoäp thoaïi cho pheùp choïn loaïi baûn veõ ñeå in. Phaàn meàm Visual 2.0 cho pheùp ta in 2 baûn veõ: baûn veõ maët baèng vaø baûn veõ toùm taét caùc thoâng soá, keát quaû tính toaùn chieáu saùng. 1. In keát quaû tính toaùn chieáu saùng. Vaøo File / Print / choïn Lumen Method Summary. Keát quaû in nhö sau: 75
 11. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual 2. In baûn veõ maët baèng: Vaøo File/ print / choïn Lumen Method Layout Keát quaû in nhö sau: 3. Ví duï aùp duïng: thieát keá chieáu saùng phoøng hoïc Böôùc 1: nhaäp thoâng soá cho phoøng Nhaäp caùc thoâng soá sau: 1. Chieàu daøi : 8m 2. Chieàu roäng: 12m 3 .Chieàu cao: 5m 4. Choïn heä soá phaûn xaï traàn töôøng, saøn laø 80-50-20. 5. Choïn ñôn vò laø Metric 76
 12. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Böôùc 2: xaùc ñònh maët phaúng laøm vieäc. Nhaäp caùc thoâng soá sau: 1. Ñoä cao laøm vieäc: 0,76m 2. Ñoä cao treo ñeøn: 5m 3.Choïn löôùi traàn loaïi:2x2 Celing. Böôùc 3: choïn ñeøn. 1.Choïn loaïi ñeøn trong File döõ lieäu Photometry. 1. Choïn loaïi ñeøn kí hieäu laø 2AV G2 32 MDR. 2. Caùc thoâng soá coøn laïi cuûa ñeøn seõ ñöôïc phaàn meàm töï ñoäng nhaäp töông öùng vôùi loaïi ñeøn ñöôïc choïn. 77
 13. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual 2.Choïn heä soá toån thaát aùnh saùng: LLF Ñeå chính xaùc, seõ tính toaùn heä soá toån thaát aùnh saùng theo caùch tuøy choïn. a. Choïn heä soá khaáu hao cuûa ñeøn: 1. Choïn loaïi ñeøn huyønh quang. 2. Choïn loaïi boùng theo tieâu chuaån CF. 3. Keát quaû ñöôïc hieån thò ôû coät phía beân tay phaûi. b. Choïn heä soá khaáu hao chaát baån cuûa ñeøn: 1. Choïn phaïm truø baûo trì laø muïc IV. 2. Choïn moâi tröôøng khoâng khí laøm vieäc cuûa ñeøn laø: Medium. 3. Chu kyø lau ñeøn laø 12 thaùng. c. Choïn heä soá khaáu hao cuûa chaán löu: 1. Choïn chaán löu laø loaïi tieâu chuaån ñieän töø ( Standard Magnetic). 2. Choïn Next 78
 14. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual d. Choïn heä soá khaáu hao cho caùc ñaëc tính khaùc: 1. Nhaäp baát kyø giaù trò naøo vaøo trong caùc ñaëc tính trong hoäp thoaïi thì giaù trò cuûa noù seõ ñöôïc tính toaùn ñöa vaøo muïc Other trong hoäp thoaïi. ÔÛ ñaây giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi giaù trò cuûa caùc ñaëc tính treân. 2. Choïn Finish ñeå keát thuùc vieäc tính toaùn heä soá toån thaát chieáu saùng cuûa ñeøn vaø keát quaû tính toaùn trong tröôøng hôp naøy laø 0,74 Böôùc 4: Thieát keá sô boä. 1. Choïn ñôn vò tính toaùn laø: Lux. 2. Nhaäp thoâng soá thieát keá: nhaäp soá ñeøn laø 16 Phaàn meàm seõ töï ñoäng phaân boá, tính toaùn vò trí ñaët caùc ñeøn vaø hieån thò ôû coät phía beân phaûi. 3. Choïn Next ñeå thöïc hieän böôùc keá tieáp. Böôùc 5: Xaùc ñònh vuøng chieáu saùng 1. Choïn khu vöïc chieáu saùng loaïi: ¼ Luminaire Spacing (0,5 x 0,8 m). 2. Choïn Finish ñeå hoaøn thaønh caùc böôùc tính toaùn. 79
 15. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Sau khi hoaøn thaønh caùc böôùc tính toaùn coù keát quaû nhö sau: Böôùc 6:Veõ ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi: Tool/Option 1. Ñeå veõ ñöôøng cong ñaúng ñoä roïi phaûi bieát 2 giaù trò sau ñaây: cöôøng ñoä saùng lôùn nhaát vaø cöôøng ñoä saùng nhoû nhaát. Phaàn meàm ñaõ tính toaùn ôû böôùc 5 vôùi cöôøng ñoä saùng lôn nhaát laø 415lux Cöôøng ñoä saùng nhoû nhaát laø 201 lux. 2. Choïn khoaûng taêng nhaõn laø 20 3. Nhaäp caùc giaù trò cuûa cöôøng ñoä saùng töø giaù trò lôùn nhaát cho tôùi giaù trò nhoû nhaát öùng vôùi khoaûng taêng nhaõn treân hoäp thoaïi. 4. Baät taát caû caùc nuùt ñieàu khieån ôû cheá ñoä môû. 5. Nhaán OK ñeå hoaøn thaønh veõ bieåu ñoà. Sau khi hoaøn thaønh ta coù bieåu ñoà cöôøng ñoä saùng nhö sau: 80
 16. Phaàn Meàm ÖÙng Duïng Trong Cung Caáp Ñieän Chöông V: Phaàn Meàm Visual Böôùc 7: Chænh söûa Coù theå chænh söûa theo yù muoán khi hoaøn thaønh vieäc thieát keá neáu khoâng ñuùng theo yeâu caàu. Ví duï chænh söûa theo hình sau ñaây: trong baûn veõ boá trí ñeøn chöa boá trí ñeøn chieáu saùng treân baûng do ñoù haõy theâm 2 ñeøn vaøo phoøng hoïc ñeå chieáu saùng cho baûng. 1. Duøng leäch Move ñeå di chuyeån taát caû caùc ñeøn xuoáng phía döôùi. 2. Duøng leänh Copy ñeå sao cheùp ñeøn ñaët vaøo vò trí mong muoán. Sau ñoù phaàn meàm seõ töï ñoäng tính toaùn laïi theo söï boá trí môùi. Böôùc 8: In baûn veõ. 1.Ñaët tieâu ñeà baûn veõ: File / Project. Böôùc 8: In baûn veõ 1. Ñaët tieâu ñeà baûn veõ: File/Project 2. In baûn veõ: File/ Print a. In keát quaû tính toaùn chieáu saùng: 81

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản