Chương VI: Máy biến áp một pha

Chia sẻ: Lê Anh Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

3
1.152
lượt xem
412
download

Chương VI: Máy biến áp một pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chung về máy biến áp: Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh làm việc theo nguyên lý, dùng để biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác với tần số không thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VI: Máy biến áp một pha

 1. CHÖÔNG 6 & 7 CHÖÔNG VI . MAÙY BIEÁN AÙP MOÄT PHA TAØI LIEÄU KTÑ 1 1
 2. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 2
 3. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 3
 4. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 4
 5. CHÖÔNG 6 & 7 COÂNG SUAÁT TOÅN HAO KO TAÛI TAØI LIEÄU KTÑ 1 5
 6. CHÖÔNG 6 & 7 CHEÁ ÑOÄ TAÛI CUÛA BIEÁN AÙP TAØI LIEÄU KTÑ 1 6
 7. CHÖÔNG 6 & 7 CHEÁ ÑOÄ TAÛI CUÛA BIEÁN AÙP TAØI LIEÄU KTÑ 1 7
 8. CHÖÔNG 6 & 7 SÔ ÑOÀ THAY THEÁ CUÛA BIEÁN AÙP TAØI LIEÄU KTÑ 1 8
 9. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 9
 10. CHÖÔNG 6 & 7 SÔ ÑOÀ THAY THEÁ CUÛA BIEÁN AÙP TAØI LIEÄU KTÑ 1 10
 11. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 11
 12. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 12
 13. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 13
 14. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 14
 15. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 15
 16. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 16
 17. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 17
 18. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 18
 19. CHÖÔNG 6 & 7 CHÖÔNG VII . MAÙY BIEÁN AÙP 3 PHA TAØI LIEÄU KTÑ 1 19
 20. CHÖÔNG 6 & 7 TAØI LIEÄU KTÑ 1 20
Đồng bộ tài khoản