intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương VII: Tính chọn thiết bị phụ và đường ống

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

284
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hệ thống máy lạnh hoạt động được đảm bảo, an toàn và kinh tế phát huy được hiệu quả của nó để vận hành và sửa chữa khi xảy ra sự cố. Để dảm bảo an toàn cho người và môi trường , Thì hệ thống lạnh ngoài các thiết bị chính cần phải có thêm các thiết bị phụ như :bình chứa cao áp, bình tách dầu, bình tách lỏng, van tiết lưa. …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VII: Tính chọn thiết bị phụ và đường ống

  1. Ch-¬ng 7 TÝnh chän thiÕt bÞ phô vµ ®-êng èng I.C¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng l¹nh kho b¶o qu¶n : §Ó hÖ thèng m¸y l¹nh ho¹t ®éng ®-îc ®¶m b¶o, an toµn vµ kinh tÕ ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶ cña nã ®Ó vËn hµnh vµ söa ch÷a khi x¶y ra sù cè. §Ó d¶m b¶o an toµn cho ng-êi vµ m«i tr-êng , Th× hÖ thèng l¹nh ngoµi c¸c thiÕt bÞ chÝnh cÇn ph¶i cã thªm c¸c thiÕt bÞ phô nh- :b×nh chøa cao ¸p, b×nh t¸ch dÇu, b×nh t¸ch láng, van tiÕt l-a. … 1. TÝnh chän ®-êng kÝnh èng: Trong hÖ thèng l¹nh ®ång bé ®-îc thiÕt kÕ ®-êng kÝnh èng dÉn m«i chÊt sao cho phï hîp ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, tÝnh kinh tÕ cho hÖ thèng. Khi tiÕt diÖn ®-êng èng t¨ng lªn th× khèi l-îng kim lo¹i t¨ng lªn, gi¸ thµnh t¨ng lªn nh-ng ng-îc l¹i tæn thÊt ¸p suÊt trªn ®-êng èng gi¶m xuèng lµm cho chi phÝ vËn hµnh gi¶m xuèng vµ ng-îc l¹i. 1.1 X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh èng ®Èy : Ta cã : 4 xG 2 xV 2 D® = x ¦ w2 (TL1) Trong ®ã : W2 =8 m/s =28800 m/h (TL1) V2 = 0,027 m3/kg (b¶ng 5) G1 = Q0/q0 =0,162 kg/s = 583,2 kg/h V©y : 4 x583,2 x0,152 D® = 3,14 x 28800 = 0,0265 mm
  2. Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam chän èng ®ång cã : §-êng kÝnh èng trong b»ng: 28 mm §-êng kÝnh èng ngoµi b»ng :33 mm 1.2 X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh èng hót : Ta cã : 4 xG1xV 1 Dh = (TL1) xw1 Chän W1 = 7 m/s = 25200 m/h (TL1) VËy : 4 x583,2 x0,152 Dh = = 0,065 m 3,14 x 25200 Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam chän èng ®ång cã ®-êng kÝnh nh- sau: §-êng kÝnh èng trong : 65 mm §-êng kÝnh èng ngoµi : 75 mm 1.3. X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh èng dÉn m«i chÊt láng tõ b×nh ng-ng tô vÒ b×nh chøa cao ¸p vµ ®Õn van tiÕt l-u: Ta cã : 4 xG1xV 3' Dt = (TL1) xw3' Chän : w =0,4 m/s = 1440 m/h (TL1) V3’ = 0,0017 (b¶ng 5) VËy ; 4 x583,2 x0,0017 Dt = = 0,029 m 3,14 x1440 Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam chän ®-êng kÝnh èng ng-ng sau: §-êng kÝnh èng trong : 29 mm
  3. §-êng kÝnh èng ngoµi : 34 mm Víi ®-êng kÝnh ®· chän nh- trªn , lóc nµy vËn tèc thùc cña dßng m«i chÊt sÏ lµ: 4 xG1xv1 Wt = xD Trong ®ã : D lµ ®-êng kÝnh trong cña «ng . 1.4. X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh hót thùc cña m¸y : 4 xG1xv1 4 x583,2 x0,15 Wt = = =7,33 m/s. xD 3,14 x0,065 x0,065 1.5. X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh ®Èy cña m¸y : Wt = 4 xG1xv1 =4 x583,2 x0,027/3,14 x(0,026)2 = 8,24 m/s xD 2.B×nh chøa cao ¸p 2.1.NhiÖm vô – cÊu t¹o : 2.1.1.NhiÖm vô : B×nh chøa cao ¸p dïng ®Ó chøa m«i chÊt sau khi ng-ng tô ë dµn ng-ng vµ gi¶i phãng bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ ng-ng tô , duy tr× sù cÊp láng liªn tôc cho van tiÕt l-u. vÞ trÝ l¾p ®Æt sau dµn ng-ng vµ tr-íc van tiÕt l-u. 2.1.2.CÊu t¹o : B×nh chøa cao ¸p ®-îc l¾p ®Æt sau dµn ng-ng vµ tr-íc van tiÕt l-u . Theo quy ®Þnh vÒ an toµn th× b×nh chøa cao ¸p ph¶i chøa ®-îc 30 % thÓ tÝch cña toµn bé hÖ thèng dµn bay h¬i (tÊt c¶ dµn tÜnh vµ dµn qu¹t ) .Trong hÖ thèng l¹nh cã b¬m cÊp m«i chÊt láng tõ trªn vµ 60% thÓ tÝch dµn trong hÖ thèng l¹nh cÊp m«i chÊt tõ d-íi lªn . Khi vËn hµnh chÊt láng cña b×nh cao ¸p chØ ®-îc phÐp chøa 50% thÓ tÝch b×nh. B×nh chøa cao ¸p ®ång bé víi hÖ thèng l¹nh lµ lo¹i n»m ngang cã cÊu t¹o nh- h×nh vÏ : H×nh vÏ : 1 2 3 6 7 8
  4. 2.2.X¸c ®Þnh th¸p gi¶i nhiÖt: 2.2.1 . CÊu t¹o: 1 2 3 4 5 9 6 6 B×nh ngung tô 78 P1 13 c) a) 11 10 b) 12 1. Qu¹t 7.bÓ n-íc 13.cÊp n-íc bæ xung 2.Th¸p d¶i nhiÖt 8.èng hót a. bÓ n-íc 3 H¬i n-íc 9.èng ®Èy b. b¬m n-íc 4.èng t-íi n-íc 10.läc n-íc c. b×nh ng-ng tô 5.¸o n-íc 11.chÈy trµn
  5. 6.kh«ng khÝ vµo 12. van x¶ 2.2. 2 TÝnh l-u l-îng cÇn thiÕt : VN = Qk /C x  xtw Trong ®ã: C : nhiÖt dung riªng cña n-íc, C =4,186 KJ/kg ®é  : khèi l-îng riªng cña n-íc ,  =1000 tw: ®é chªnh lÖch nhiÖt ®é cña n-íc vµo vµ ra. tw = tw2 – tw1 = 40C. VËy : VN = 37,26x 1000/4,186 x 1000 x 4 = 2,225 l/s . 2.2.3 TÝnh diÖn tÝch tiÕt diÖn th¸p gi¶i nhiÖt: Ta cã : F = Qk/qf Víi : qf :T¶i nhiÖt riªng , qf =45 KW/ m2 ( TL1 F: diÖn tÝch tiÕp diÖn th¸p gi¶i nhiÖt. F = Qk/qf =37,26/ 45 = 0,828 m2 Em chän th¸p gi¶i nhiÖt cã th«ng sè nh- sau: - L-u l-îng n-íc cÇn thiÕt : 2,5 l/s - DiÖn tÝch tiÕp diÖn :1 m2 3. B×nh t¸ch láng 3.1 NhiÖm vô vµ cÊu t¹o : 3.1.1NhiÖm vô : B×nh t¸ch láng cã nhiÖn vô t¸ch c¸c giät m«i chÊt láng ra khá buång h¬i hót vÒ m¸y nÐn theo nguyªn lý lµm thay ®æi h-íng chuyÓn ®éng vµ gi¶m vËn tèc dßng ch¶y ®Ó cho m¸y nÐn kh«ng hót ph¶i láng vµo g©y va ®Ëp thuû lùc g©y h- háng m¸y nÐn. 3.1.2.CÊu t¹o
  6. 1 2 4 3 B×nh t¸ch láng ®-îc l¾p trªn ®-êng hót cña m¸y nÐn ®Ó b¶o vÖ m¸y nÐn kh«ng hót ph¶i láng vÒ g©y va ®Ëp thuû lùc lµm h- háng m¸y nÐn. Do b×nh t¸ch láng n»m gi÷a thiÕt bÞ bay h¬i vµ m¸y nÐn nªn ®Ó tr¸nh tæn thÊt l¹nh cho hÖ thèng th× ta bäc mét líp Polistin ®Ó c¸ch nhiÖt cho b×nh t¸ch láng. B×nh t¸ch láng cã cÊu t¹o nh- h×nh vÏ: 3.1.3.TÝnh chän b×nh t¸ch láng ¦ Wh Ta cã :Dtl = Dh x ¦ Wht Trong ®ã : Dtl : ®-êng kÝnh b×nh t¸ch láng Dh : ®-êng kÝnh èng hót Wh vËn tèc thùc cña m«i chÊt trong ®-êng èng Wht : vËn tèc cña m«i chÊt trong b×nh t¸ch láng 7,3 VËy: Dtl =0,065 x = 0,32 m 0,3 4.B×nh t¸ch dÇu 4.1. NhiÖm vô – CÊu t¹o 4.1.1NhiÖm vô :
  7. B×nh t¸ch dÇu dïng ®Ó t¸ch c¸c bôi dÇu cã lÉn trong m«i chÊt ra khái m«i chÊt theo nguyªn lý lµm gi¶m vËn tèc vµ thay ®æi h-íng chuyÓn ®éng cña h¬i m«i chÊt ®Ó tr¸nh cho dÇu ®i vµo dµn ng-ng tô lµm gi¶m diÖn tÝch trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ ng-ng tô .
  8. 4.1.2.CÊu t¹o 3 1 4 2 B×nh t¸ch dÇu ®-îc l¾p vµo ®-êng ®Èy cña m¸y nÐn ®Ó t¸ch dÇu ra khái ®-êng èng nÐn tr-íc khi vµo thiÕt bÞ ng-ng tô . 4.1.3 TÝnh chän b×nh t¸ch dÇu: T-¬ng tù nh- b×nh t¸ch lánh ta còng cã ¦ Wdt 8,24 Dtd = Dd x =0,026 x = 0,12 m ¦ Wtd 0,4 5.C¸c thiÕt bÞ tù ®éng ho¸ : §Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng m¸y ho¹t ®éng an toµn vµ tin cËy . mÆt kh¸c,®Ó dÔ dµng thùc hiÖn thao t¸c söa ch÷a, b¶o d-ìng cho hÖ thèng ng-êi ta l¾p c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ cho hÖ thèng .
  9. 5.1 Van tiÕt l-u mµng : Van tiÕt l-u mµng lµ lo¹i van tiÕt l-u cã thÓ ®iÒu chØnh tù ®éng l-îng m«i chÊt ®-a vµo thiÕt bÞ bay h¬i, thùc chÊt lµ nã ®iÒu chØnh møc láng trong dµn bay h¬i vµ gi÷ møc láng æn ®Þnh .Trong hÖ thèng l¹nh cña kho b¶o qu¶n sö dông van tiÕt l-u mµng c©n b»ng ngoµi lo¹i BFX – 3440 DTC . 5.2. CÊu t¹o 5 4 3 Pk 2 1 P0 6 6.Van ®iÖn tõ Van ®iÖn tõ lµ lo¹i van chÆn mµ lùc ®iÒu khiÓn lµ lùc ®iÖn tõ. Khi cã ®iÖn cung cÊp cho cuén d©y, cuén d©y sÏ sinh ra lùc ®iÖn tõ hót lâi thÐp vµ ®Èy van lªn , van ®iÖn tõ më ra vµ ng-îc l¹i khi mÊt ®iÖn van ®iÖn tõ ®ãng l¹i . Ho¹t ®éng ë hai chÕ ®é ®ãng hoµn toµn hay më hoµn toµn. Trong hÖ thèng l¹nh sö dông lo¹i van ®iÖn tõ RVE – 1250 BXF .
  10. 7. Van mét chiÒu : Trong hÖ thèng l¹nh ng-êi ta thiÕt kÕ chu tr×nh chØ cho láng vµ h¬i ®i theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ®-îc quay trë l¹i do ®ã ng-êi ta m¾c van mét chiÒu tr-íc m¸y nÐn vµ sau thiÕt bÞ ng-ng tô. Nã cã nhiÖm vô kh«ng cho m«i chÊt tõ thiÕt bÞ ng-ng tô déi ng-îc l¹i vÒ m¸y nÐn . Nã ®-îc dïng trong söa ch÷a m¸y nÐn . Trong hÖ thèng van mét chiÒu lµ lo¹i KCV – 2511 DX do h·ng HITACHI s¶n xuÊt. 8.Van kho¸ - Van chÆn : Van kho¸ - van chÆn ®-îc sö dông trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, b¶o d-ìng, söa ch÷a m¸y l¹nh cÇn thiÕt nã cã nhiÖm vô kho¸ hoÆc më dßng ch¶y m«i chÊt l¹nh trong vßng tuÇn hoµn m«i chÊt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2