CHUYÊN ĐỀ 4 : HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Tran Thanh Hien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
178
lượt xem
66
download

CHUYÊN ĐỀ 4 : HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường sơ cấp ( Quy định đối với các chủ thê ̉ phát hành , phương pháp phát hành …) * Thị trường thứ cấp bao gồm các quy định liên quan đến hoạt động giao dịch .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ 4 : HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 1. CHUYÊN ĐỀ 4 : HỆ THÔNG TAI CHINH ́ ̀ ́
 2.  1. ́ HTTC & câu truc ́ - Heä thoáng TC laø toång theå caùc boä phaän caáu thaønh gaén lieàn với vieäc huy ñoäng, söû duïng các nguoàn löïc TC, đưôïc taïo laäp trong moät moâi tröôøng kinh teá xaõ hoäi cuï theå Căn cứ vao hinh thức SH hệ thông TC bao gôm ̀ ̀ ́ ̀ +TC nhà nước +TC cac doanh nghiêp +TC hộ ́ ̣ ̀ gia đinh
 3. Căn cứ vao chức năng ,vai trò cua cac khâu ̀ ̉ ́ trong hệ thông TC,hệ thông TC bao gôm : ́ ́ ̀ + TC công & TC tư Căn cứ vao pham vi vân đông,hệ thôngTC gôm : ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ +TC trong nước + TC quôc tế ́ Căn cứ về cô caáu heä thoáng taøi chính goàm:       ́ chủ thể  aichi   + Cac t ̀   nh ́        + Thò  röôøng  aøichí     t t   nh.         + C ô     sôû    aàng  aøichí cuûa  haït t   nh  heä  thoáng  aøichí t   nh.
 4. 3- Cac đinh chế TC ́ ̣ Đinh chế TC ngân hang ̣ ̀ Đinh chế phi ngân hang ̣ ̀ * Phân tich quan hệ tương tac giữa cac đinh ́ ́ ́ ̣ chế TC với TTTC ? * Tai sao không có cac trung gian TC thiTTTC ̣ ́ ̀ không thể phat huy lợi ich tron ven ? ́ ́ ̣ ̣
 5.  3- TTTC & Cơ sở hạ tâng cua TT ̀ ̉ 3.1 Cơ câu TTTC ́ 3.2 – Cơ sở hạ tâng cua TTTC ̀ ̉ 3.2.1 Hệ thông luât phap : ́ ̣ ́ Bao gôm 4 nôi dung cơ ban ̀ ̣ ̉ ̣ ́ 1- Luât liên quan đên hoat đông giam sat TT ̣ ̣ ́ ́ 2- Luât liên quan đên sân chơi cua TT ̣ ́ ̉ * Thị trường sơ câp ( Quy đinh đôi với cac chủ ́ ̣ ́ ́ thê ̉ phat hanh , phương phap phat hanh …) ́ ̀ ́ ́ ̀ * Thị trường thứ câp bao gôm cac quy đinh liên ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ quan đên hoat đông giao dich . ̣ ̣ ,…
 6. Đăc biêt khung phap lý cho SDGCK có 2 hinh thức vân dung : ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ +Nhà nước sẽ Quy đinh chăt chẽ tât cả cac vân đề liên ̣ ̣ ́ ́ ́ quan đên cơ câu tổ chức, cơ chế vân hanh,… ́ ́ ̣ ̀ + NN chỉ quy đinh vân đề cơ ban về tổ chức con cac quy ̣ ́ ̉ ̀ ́ đinh cụ thể trong điêu hanh do SGDCK ban hanh ̣ ̀ ̀ ̀ 3- Luât chơi cua TT ̣ ̉ Bao gôm cơ chế giao dich , cach thức giao dich, quy đinh về ̀ ̣ ́ ̣ công khai thông tin – về kế toan –kiêm toan, về xử phat - xử ́ ̉ ́ ̣ lý tranh châp – hanh vi gian lân … ́ ̀ ̣ 4- Luât liên quan đên cac nhà đâu tư ̣ ́ ́ ̀ + nhà đâu tư cá nhân + nhà đâu tư thể chế ̀ ̀ ( bao gôm cả trong & ngoai nước ) ̀ ̀
 7.  3.2.2 Hệ thông giam sat : Gôm 2 nhom chinh ́ ́ ́ ̀ ́ ́ 1- Cac cơ quan thuôc CP như UBCK ( quan lý &giam ́ ̣ ̉ ́ sat trực tiêp) , Bộ TC ( quan lý về KT-KT phuc vụ hoat ́ ́ ̉ ̣ ̣ đông phat hanh & công bố thông tin trên TTCK.) ̣ ́ ̀ NHNN ( quan lý cac NHTM khi tham gia kinh doanh CK ) ̉ ́ Bộ tư phap ́ 2- Cac tổ chức tự quan như SGDCK, Hiêp Hôi cac nhà ́ ̉ ̣ ̣ ́ kinh doanh CK , liên đoan môi giới… ̀ 3.2.3 - Hệ thông thông tin ́ * Căn cứ theo loai CK có thông tin về CP, thông tin về TP , ̣ thông tin về cac san phâm TC khac có liên quan như ́ ̉ ̉ ́ chứng quyên , chứng khế , quyên chon… ̀ ̀ ̣ * Căn cứ về yêu tố thời gian ́ * Căn cứ theo nguôn thông tin … ̀
 8.  * Trong hệ thông thông tin trên TTCK người ta ́ quan tâm nhiêu đên Chỉ số giá CP , đây là ̀ ́ thông tin thể hiên giá CK bq hiên tai so với giá ̣ ̣ ̣ bq thời kỳ gôc đã chon. ́ ̣  Hiên nay tai cac SGDCK trên thế giới đưa ra ̣ ̣ ́ nhiêu cach tinh chỉ số giá rât đa dang như : ̀ ́ ́ ́ ̣ chỉ số giá bq Dow-Jone , chỉ số giá Paascher ,chỉ số giá Ficher , chỉ số giá bq Laspeyres…
 9.  3.2.4 Hệ thông thanh toan ́ ́ Sau khi cac lênh mua-ban được thực hiên tai cac san giao ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ dich sẽ được chuyên sang hệ thông thanh toan để hoan ̣ ̉ ́ ́ ̀ tât thủ tuc . Đây là bộ phân quan trong &phức tap nhât ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ trong quy trinh hoat đông cua TTCK. ̣ ̣ ̉ 1- Hệ thông lưu ký CK với cac chức năng sau : ́ ́ + Ghi sổ CK + Bao quan CK ̉ ̉ + Thực hiên dich vụ phân phôi cổ tức, lai TP ̣ ̣ ́ ̃ + Cung câp cac dich vụ khac có liên quan đên quyên ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ mua CP , bâu cử , bỏ phiêu tai đai hôi cổ đông… ̀ ́ ̣ ̣ ̣ 2- Hệ thông bù trừ ́ ́ + Đôi chiêu giao dich ́ ̣ + Bù trừ : song phương ( 6%) & đa phương
 10. * Han chế cua TTCK ? ̣ ̉  * Những rui ro trên TTCK? ̉ - Rui ro hệ thông :là những RR từ khach quan ̉ ́ ́ , không kiêm soat được và có anh hưởng ̉ ́ ̉ đên toan thị trường . Nguyên nhân có thể do : ́ ̀ Chiên tranh , bât ôn chinh trị , thiên tai , lam ́ ́ ̉ ́ ̣ phat… ́ - Rui ro không hệ thông : là loai RR mang tinh ̉ ́ ̣ ́ phân tan ,chỉ anh hưởng đên môt doanh ́ ̉ ́ ̣ nghiêp/ môt nganh / linh vực . Bao gôm môt ̣ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ số loai RR sau :̣
 11. + RR từ thực trang hoat đông cua doanh ̣ ̣ ̣ ̉ nghiêp ̣ + RR từ nhân tố tai chinh do câu truc tai ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̣ chinhcua doanh nghiêp thiêu hiêu qua ́ ̣ + RR từ tinh thanh khoan cua chứng khoan ́ ̉ ̉ ́ + RR từ thông tin trên thị trường + RR từ chinh năng lực cua người đâu tư ́ ̉ ̀ 4-Đanh gia sự phat triên cua HTTC ́ ́ ́ ̉ ̉
 12.  GIÁ AO TRÊN TTCK ̉ _ 10/2003 , ACB ( NH Á Châu ) găp sự cố với nguôn vôn huy đông ̣ ̀ ́ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản