intTypePromotion=1

Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 12 năm học 2009-2010

Chia sẻ: Hồ Thị Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:122

0
111
lượt xem
14
download

Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 12 năm học 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 12 năm học 2009-2010 được biên soạn dựa trên nội dung và chủ điểm ngữ pháp của từng đơn vị bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh 12, chương trình dành cho ban Tự nhiên và Cơ bản, giúp các em ôn tập và nâng cao kiến thức theo chương trình mà bộ GD-ĐT quy định. Bài tập được thiết kế dưới hình thức trắc nghiệm khách quan với bốn lựa chọn, theo từng chuyên đề ngữ pháp giúp các em làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Giúp các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo và tài liệu luyện tập thêm các kỹ năng ngôn ngữ cũng như ôn tập các từ ngữ, để giúp các em đạt được điểm cao trong các kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề bài tập Tiếng Anh lớp 12 năm học 2009-2010

 1. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Nhằm giúp các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo và tài liệu luyện tập thêm các kỹ năng  ngôn ngữ cũng như ôn tập các từ ngữ, để giúp các em đạt được điểm cao trong các kỳ thi học   kỳ, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ  thi tuyển sinh đại học sắp tới, chúng tôi  xin giới  thiệu đến các em cuốn sách “BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12” Cuốn sách được biên soạn dựa trên nội dung và chủ điểm ngữ pháp của từng đơn vị bài học   trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh 12, chương trình dành cho ban Tự nhiên và Cơ bản, giúp   các em ôn tập và nâng cao kiến thức  theo chương trình mà bộ GD – ĐT quy định. Bài tập được   thiết kế  dưới hình thức trắc nghiệm khách quan với bốn lựa chọn, theo từng chuyên đề  ngữ  pháp giúp các em làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Dưới đây là các dạng bài tập được   thiết kế trong cuốn sách này: Part I: Phonetics trang 3  Different sound 50 câu  Stress 50 câu Part II: Tenses 50 câu trang 5 Part III:  Passive voice 50 câu trang 7 Part IV: Conditional clause 50 câu trang  10 Part V: Reported speech 50 câu  trang  12 Part VI: Relative clause 50 câu trang  15 Part VII: Clause of reason 30 câu trang  17 Part VIII: Clause of result 50 câu  trang  19 Part IX: Clause of concession 50 câu  trang  21 Part X: Clause of purpose 50 câu  trang  24 Part XI: Modal verb 50 câu  trang  27 Part XII: Preposition – Article 50 câu  trang  29 Part XIII: Word form 50 câu  trang  32 Part XIV: Verb form 50 câu  trang  34 Part XV: Correction 50 câu  trang  36 Part XVI: Vocabulary  trang  39  Exercise 1: 60 câu  trang  39  Exercise 2: 60 câu  trang  42  Exercise 3: 60 câu  trang  45  Exercise 4: 60 câu  trang  48  Exercise 5: 100 câu  trang  50
 2. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ)  Part XVII: Reading comprehension   trang  56  Read  the  passage   carefully  and  choose  the  correct  answer  (31exercises)   –  trang 56  Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase (37 exercises) –  trang 81  Part XVIII: Writing                                                               trang 103  Exercise 1: 40 câu trang  103  Exercise 2:  20 câu trang  106  Exercise 3:  20 câu trang  108  Exercise 4: 20 câu trang   110  Exercise 5:  20 câu trang  112  Exercise 6:  20 câu trang  113  Exercise 7:  31 câu trang  115  Exercise 8:  20 câu trang  118  Exercise 9:  20 câu trang  120  Exercise 10:  20 câu trang  121  KEY                                                                                    trang 123  Tài liệu tham khảo Chúng tôi rất biết  ơn đối với tất cả  những góp ý của các đồng nghiệp cũng như  các em học  sinh về  những sai sót mà có lẽ  chúng tôi không thể  tránh khỏi khi biên soạn cuốn sách này.  Chúc các em  đạt những thành tích cao trong các kỳ thi sắp tới “ Có công mài sắt, có ngày nên kim”   Chưpah, tháng 03 năm 2010                                                                                                             T/m Tổ ngoại ngữ                                                                                                              Nguyễn Lưu Nữ Gia Hân
 3. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) Part I: PHONETICS I. Different sound 1.  A. heat B. scream C. meat D. dead 2.  A. prepared   B. particular  C. pagoda  D. attract  3. A. thrilling  B. other  C.  through  D. something  4.  A. idea  B.  going  C. will  D.  trip  5. A. face  B.  place  C. prepared   D. days  6. A.  around  B. sound  C. only  D. mouse  7.  A. teacher B. other  C. together D. term  8. A. Germany B. garden C. gate D. gas 9.  A. scholarship B. Christ C. school D. chicken 10. A. house B. harm C. hour D. husband 11. A. sing B. morning C. any D. hang 12. A. hundred B. exhausted C. however D. heat 13. A. head B. ready C. mean D. weather 14.  A.  choir B. cheap C.  child D. chair 15.  A. charge B. child C. teacher                      D. champagne 16.  A. reason B. clear C. mean D.  each 17.  A. motion  B. question  C. mention D. fiction  18. A. gather B. good C. large D. again 19. A. change  B. children         C. machine D. church 20. A. hand  B. bank            C. sand D. band 21. A. cooks  B. loves  C. joins  D. spends 22. A. share  B. rare  C. are D. declare 23. A. clothes  B. cloths  C. roofs  D. books 24. A. naked  B. looked  C. booked  D. hooked 25. A. laughed  B. weighed  C. helped  D. missed 26. A. apply  B. university  C. identity  D. early 27. A. choice  B. achieve  C. each  D. chemistry 28. A. final  B. applicant  C. high   D. decide 29. A. average  B. indicate  C. application  D. grade 30. A. course B. four  C. our  D. yours 31. A. worker  B. whom C. interview  D. answer 32. A. honest  B. holiday  C. home  D. happiness 33. A. character  B. teacher C. chemist  D. technical 34. A. interview  B. minute C. question  D. suitable 35 A. explained  B. disappointed  C. prepared  D. interviewed 36. A. economy  B. industry  C. qualify  D. priority 37. A. right  B. private  C. communist  D. minority 38. A. measure  B. subsidies  C. domestic  D. hospital 39. A. though  B. encourage  C. enough  D. country 40. A. improve  B. introduce  C. move  D. lose 41. A. future  B. mature  C. pasture  D. nature 42. A. chore  B. technology  C. much  D. exchange 43. A. threaten  B. earth C. healthy  D. breathe
 4. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 44. A. wipe  B. allow  C. powerful  D. answer 45. A. service  B. practice  C. office  D. device 46. A. grasses  B. stretches  C. comprises  D. potatoes 47. A. lie  B. wide  C. circle  D. comprise 48. A. compound  B. route  C. house  D. south 49. A. dune  B. hummock  C. shrub  D. buffalo 50. A. west  B. between  C. growth  D. which II. Stress 1. A. comprise  B. sandy  C. circle  D. northern 2. A. Aborigines  B. expedition  C. kilometer  D. scientific 3. A. corridor  B. enormous  C. mystery D. separate 4. A. remain B. hummock  C. explore D. between 5. A. territory  B. Australia  C. geography  D. society 6. A. eject B. crossbar C. except D. commit 7. A. canoeing B. opponent C. windsurfing D. defensive  8 A. participant B. publicity  C. competitive D. individual 9 A. interfere B. memory C. personal D. vertical 10 A. award B. defeat C. refer D. scuba 11. A. social B. conduct C. survey D. value 12. A. marvelous B. attention C. consider D. excited 13. A. verbal B. whistle C. precede D. marriage 14. A. attract B. decide C. reject D. beauty 15. A. solution B. suitable C. confidence D. family 16. A. conical B. determine C. contractual  D. supportive 17. A. physical B. mischievous C. suitable D. romantic 18. A. ancestor B. measurement C. counterpart D. appearance 19. A. commitment B. inflation C. collection D. enterprise 20. A. dissolve B. observe C. publish D. appraise 21. A. technology B. psychology C. reconstruction D. apology 22. A. between B. result C. ago D. coffee 23. A. waving B. teaching C. pointing D. divide 24. A. student B. listen C. blackboard D. between 25. A. traditional B. professional C impossible D. decoration 26. A. economics B. interfere C. philosophy D. punctuality 27. A. secondary B. primary C. fantastic D. national 28. A. education B. curriculum C. technology D. integrity 29. A. because B. method C. standard D. wooden 30. A. ashtray B. music C. severe D. temper 31. A. farewell B. thoughtful C. toward D. approach 32. A. mischievous B. family C. supportive D. suitable 33. A. desert B. parallel C. hummock D. aerial 34. A. measure B. pressure C. unwise D. sacrifice 35. A. attitude B. partnership C. actually D. Vietnamese 36. A. survey B. enormous C. remained D. mystery 37. A. diversity B. marriage C. engagement D. importance 38. A. European B. Victorian C. Brazilian D. Korean 39. A. America B. equal C. maintain D. attractive 40. A. confide B. reject C. precede D. conical 41. A. expedition B. exploration C. Australian D. Geographical 42. A. appropriate B. interesting C. different D. cultural 43. A. culture B. engage C. majority D. determine 44. A. romantic B. counterpart C. discussion D. appearance
 5. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 45. A. bridegroom B. bamboo C. wedding D. survey 46. A. supernatural     B. explanation C. redundancy D. electronic 47. A. gymnastics B. criminal C. investment D. excitement 48. A. financial B. ambitious C. refusal D. evidence 49. A. confess B. function C. jealous D. patient 50. A. possibility B. manufacture C. instrument     D. disappointed Part II: TENSES 1. When I got home I found that water...............................down the kitchen walls  A. ran   B. was running  C. has run D. had been running 2. After he.......................his English course, he went to England to continue his study A. has finish B. had finished C. was finished D. would finish 3. How.........................since we .....................college? A. are you­ left B. were you­ left C. have you been­ have left D. have you been­ left 4. I..................much of you lately. We..........................three months ago A. haven’t seen­ last meet      B. didn’t see­ met C. haven’t seen­ have meet D. didn’t see­ have met 5. The Chinese.......................spaghetti dishes for a long time before Marco Polo.................back to Italy A. made­ brought B. have made­ brought C. made­ had brought    D. had been making­ brought 6. When I arrived at the meeting the first speaker.................speaking and the audience................... A. just finished­ were clapping B. had just finished­ had clapped C. had just finished­ were clapping D. just finished­ had clapped 7. He.............................his job last month and then he..................out of work A. lost­ was B. was lost­ had been C. has lost­ was D. lost­ has been 8. In the last hundred years, travelling.......................much easier and more comfortable A. become B. has become C. became D. will became 9. In the 19th century, it.............two or three months to across North America by covered wagon A. took B. had taken C. had been taken D. was taking 10. In the past, the trip...................very rough and often dangerous, but things..........a great deal in the last hundred  and fifty years A. was­ have changed B. is­ change C. had been­ will change D. has been­ changed 11. She................Hanoi last year A. went B. go C. goes D. is going 12. Now you ..................from New York to Los Angeles in a matter of hours A. are flying B. would fly C. will fly D. can fly 13. When Carol....................last night, I................my favorite show on television A. was calling­ watched B. called­ have watched C. called­ was watching D. had called­ watched 14. By the time next summer, you....................your studies A. completes B. will complete C. are completing D. will have completed 15. Right now, Jim.................the newspaper and Kathy...............dinner A. reads­ has cooked B. is reading­ is cooking C. has read­ was cooking D. read­ will be cooking 16. Last night at this time, they................................the same thing. She.................and he............the newspaper A. are doing­ is cooking­ is reading B. were doing­ was cooking­ was reading C. was doing­ has cooked­ is reading D. had done­ was cooking­ read 17. Sam..............to change a light bulb when he................and......................... A. was trying­slipped­ fell B. tried­ was slipping­ falling C. had been trying­ slipped­ was falling D. has tried­ slips­ falls
 6. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 18. Every day I _________up at 6 o’clock, _______breakfast at seven o’clock and_______for work at 8 o’clock A. get­ eat­ leave B. have got­ eating­ leaving C. got­ ate­ left              D. will get­ have eaten­ left 19. I.......................... for this company for more then thirty years, and I intend to stay here until I..............next year A. am working­ will retire B. am going to work­ am retiring C. work­ am going to retire D. have been working­ retire 20. My mother is the first.................up and the last......................to bed A. getting­ going B. to get­ going C. getting­ to go D. to get­ to go 21. I must have a bath. I ......................all the afternoon A. was gardening B. have gardened C. have been gardening D. had been gardening 22. The team.................a single match so far this season A. doesn’t win B. didn’t win C. hasn’t won D. hadn’t won 23. By the time you receive this letter, I ................for the USA A. have left B. will leave C. will have left D. am leaving 24. Up to now, the manager ………………..a lot of information about his secretary.       A. learned  B. has learned  C. had learned D. learns  25. Where is Mary? _ She ……………her homework in her room.       A. is performing B. is making C. is doing  D. is learning 26. While I ……………….along the road, I saw a friend of mine.       A. was cycling B. have cycled  C. cycled D. am cycling  27. By the time I . . . . . . . . . .  this report, I will give you a ring.      A. type B. will type C. have typed D. will have typed 28. While my mother ________ a film on TV, my father was cooking dinner. It was March 8th yesterday.      A. watched   B. was watching           C. had watched          D. watches 29. The plane from Dallas ________ two hours late, so I missed my connecting flight from Frankfurt to London.      A. took on     B. took in                             C. took over D. took off 30. When we came, a party _________ in the hall.      A. is being held B. had being held C. will be held D. was being held  31. He ………….. in the same house since 1975. A. has lived  B. is living   C. lived  D. had lived  32. When I came to visit her last night, she ________ a bath.     A. is having  B. was having  C. has  D. had  33.When we arrived at the restaurant, the others __________ .     A. left B. have left C. had left D. are leaving  34. By the end of 2010 we_______ in Ho Chi Minh City for 30 years.       A. work                             B. will work                   C. have worked            D. will have worked 35. I learned that the college  ________ in 1900    A. found                              B. was founded             C. founded D. had been founded 36. If I ________ 10 years younger, I _________ the job.    A. am/ will take    B. were/ would take C. would be/ took D. had been / would take 37. By the time he _____________ to the meeting, it had begun for 15 minutes.     A. had gone B. has gone C. went          D. was going  38.  He began to feel ill while ___________________.    A. he is doing the exam      B. he did the exam            C. he would do the exam         D. he was doing the exam. 39. Since 1980, scientists the world over _____ a lot of things to fight against AIDS. A. have done             B. are doing  C. did D. had done 40. Now my sister _____ a bicycle of her own. A. is having B. are having  C. has D. had 41. Last week, my professor promised that he _____ today.  A. would come B. will come  C. comes D. coming 42. My girl friend arrived after I _____ for her about half an hour.  A. was waiting B. had been waiting  C. have been waiting D. have waited   43. I _____ in Quang Ngai before I moved to Binh Thuan. 
 7. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) A. have been living B. have lived  C. had lived D. had been living  44. There are many ways _____ to Rome. A. is leading B. are leading  C. leading D. led 45. While I ____________ T.V last night, a mouse ran across the floor. A. watch                B. watched C. am watching               D. was watching 46.  I still can’t believe it! My bicycle _________ last night. A. was stolen          B. had been stolen          C. stole D. was being stolen 47. While they were ________tables, he was _________ the radio.        A. arranging ­ listening to B. arranging – hearing C. laying ­listening to  D. making­ hearing  48. I suddenly remembered that I ........to bring my keys.    A. having forgotten  B. have forgotten                   C. had forgotten  D. forgot  49. By   the   year   2010   many   people   currently   employed   ________their   jobs.         A. will have lost B. will be losing C. have lost D. are losing  50.  By   September   next   year   I_______   here   for   ten   years.       A. will be working B. work C. will have been working  D. have been working Part   III:   PASSIVE  VOICE 1. We can’t go along here because the road........................ A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs 2. The story I’ve just read...................Agatha Christie A. was written B. was written by C. was written from D. wrote by 3. I’m going to go out and................................................. A. have cut my hair B. have my hair cut C. cut my hair D. my hair be cut 4. Something funny ...........................in class yesterday A. happened B. was happened C. happens D. is happened 5. Many US automobiles........................in Detroit, Michigan A. manufacture B. have manufactured C. are manufactured D. are manufacturing 6. A lot of pesticide residue can.........................................unwashed produce A. find B. found C. be finding D. be found 7. We..................by a loud noise during the night A. woke up B. are woken up C. were woken up D. were waking up 8. Some film stars...................difficult to work with      A. are said be B. are said to be C. say to be D. said to be 9. Why did Tom keep making jokes about me? – I don’t enjoy........................at A. be laughed B. to be laughed C. laughing D. being laughed 10. Today, many serious childhood diseases...........................by early immunization A. are preventing B. can prevent C. prevent D. can be prevented 11. Do you get your heating..........................every year? A. checking B. check C. be checked D. checked 12. Bicycles.......................in the driveway A. must not leave B. must not be leaving C. must not be left D. must not have left 13. Beethoven’s Fifth Symphony.......................next weekend A. is going to be performed B. has been performed D. will be performing D. will have perform
 8. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 14. All bottles......................................before transportation A. frozen B. were froze C. were frozen D. are froze 15. ...............................................yet?       A. Have the letters been typed B. Have been the letters typed C. Have the letters typed D. Had the letters typed 16.  English   has   become   a  second  language  in   countries   like   India,  Nigeria   or  Singapore   where.................for  administration, broadcasting and education A. is used B. it is used C. used D. being used 17. The telephones..............by Alexander Graham Bell A. is invented B. is inventing C. invented D. was invented 18. Lots of houses...................by the earthquake A. are destroying B. destroyed C. were destroyed D. is destroyed 19. Gold.........................in California in the 19th century A. was discovered B. has been discovered C. was discover D. they discover 20. The preparation.......................by the time the guest............................ A. had been finished­ arrived B. have finished­ arrived C. had finished­were arriving D. have been finished­ were arrived 21 The boy_____ by the teacher yesterday. A. punish                          B. punished   C. punishing                           D. was punished 22. “Ms Jones, please type those letters before noon”_ “They’ve already ______, sir. They’re on your desk.” A. typed B. been being typed       C. being typed           D. been typed  23. Sarah is wearing a blouse. It___________ of cotton. A. be made                        B. are made                  C. is made                                D. made 24. They had a boy _______ that yesterday. A. done  B. to do                        C. did                                      D. do  25. We got our mail ______ yesterday. A. been delivered  B. delivered     C. delivering  D. to deliver  26. James……..the news as soon as possible. A. should tell                    B. should be told          C. should told                          D. should be telled 27. My wedding ring ______ yellow and white gold. A. is made  B. is making                 C.  made                                 D. make 28. Mr. Wilson is _______ as Willie to his friend. A. known  B. knew                        C. is known                            D. know 29. References _____ in the examination room. A. not are used  B. is not used              C. didn’t used                         D. are not used  30. Laura ______ in Boston. A. are born B. were born                C. was born                            D. born 31. His car needs ________.      A. be fixed  B. fixing                      C. to be fixing    D. fixed 32. Her watch needs _______. A. repairing  B. to be repaired         C. repaired D. A and B 33. My mother is going _____ this house. A. sold  B. sell                         C. to be sold D. to sell 34. There’s somebody behind us. I think we are _______. A. being followed  B. are followed                    C. follow                                D. following 35. Have you _____ by a dog? A. bite  B. bit                           C.  ever been bitten D.  ever been bit 36. The room is being _____ at the moment. A. was cleaned   B. cleaned                   C. cleaning D. clean 37. It _____ that the strike will end soon. A. is expected           B. expected               C.  are expected D.  was expected 38. It is _____ that many people are homeless after the floods.
 9. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) A. was reported       B. reports                    C. reported D. reporting 39. He was said _____ this building. A. designing            B. to have designed    C. to design D. designed 40. Ted ______ by a bee while he was sitting in the garden.  A. got sting              B. got stung                C. get stung D. gets stung 41. These tennis courts don’t _____ very often. Not many people want to play. A. got used              B. used                       C.  get used D. get use 42. I’ll get Minh _____ do this for you. A. do                       B. done                       C. did D. to do  43. Those letters ________ now. You can do the typing later. A. need typing  B. needn't be typed  C. need to type    D. needn't typing 44. “What a beautiful dress you are wearing”­ “thanks, it_____ especially for me by a French tailor.” A. is made              B. has made                C.  made                               D. was  made 45. Somebody cleans the room every day. A. The room everyday is cleaned.                        B. The room is every day cleaned. C. The room is cleaned every day.                        D. The room is cleaned by somebody every day. 46. People don’t use this road very often. A. This road is not used very often.                     B. Not very often this road is not used. C. This road very often is not used.                     D. This road not very often is used. 47. How do people learn languages? A. How are languages learned?                           B. How are languages learned by people? C. How languages are learned?                           D. Languages are learned how? 48. Over 1500 new houses _______ each year. Last year, 1720 new houses _______. A. were built/ were built                                 B. are built/ were built C. are building / were built D. were built/ were being built 49. Tom bought that book yesterday. A. That book was bought by Tom yesterday.      B. That book was bought yesterday by Tom. C. That book yesterday was bought by Tom       D. That book was bought yesterday. 50. The new computer system _____ next month.  A. is be installed                                      B. is being installed      C. is been installed                                                 D. is being installed by people
 10. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) Part IV: CONDITIONAL  CLAUSE 1. “Would you mind if we ___you by your first name?”     “Not at all. Please call me Tom.” A. called B. call C. calling D. want to call 2. She can t get home ___ she has no money. ’ A. unless B. if C. until D. without 3. If I had known your new address, we ___to see you. A. came B. will come C. would come D. would have come     4. If we took the 10:30 train, ___. A. we would arrive too early B. we should arrive too early C. we will arrive too early D. we may arrive too early 5. It s very crowded here. I wish there ___ so many people. ’ A. aren’t  B. weren’t  C. haven’t been D. isn’t 6. I wouldn’t go there at night if I ___ you. A. am B. was C. were D. had been 7. If I ___ get a pole, I’ll go fishing. A. can B. could C. may D. might 8. If they had enough time, they ___ head south. A. will B. can C. must D. might 9. If you ___ a choice, which country would you visit? A. have B. had C. have had D. will have 10. Trees won t grow ___ there is enough water. ’ A. if B. when C. unless D. as    11. ___ she agreed, you would have done it. A. If B. Had C. Should D. Would 12. If you ___ to be chosen for the job, you ll have to be experienced in the field. ’ A. want B. wanted C. had wanted D. wants 13. If the doctor had arrived sooner, the boy ___. A. might be saved B. have been saved C. was saved                    D. might have been saved 14. If there ___, the rice fields could have been more productive. A. had been enough water      B. were enough water C. would be enough water D. are enough water 15. The patient could not recover unless he ___ an operation. A. had undergone B. would undergo C. underwent D. was undergoing 16. If she ___ him, she would be very happy. A. would meet B. will meet C. is meeting D. should meet 17. If he ___ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post. A. had had B. had C. has D. has had 18. If I had enough money, I ___ abroad to improve my English. A. will go B. would go C. should go D. should have to go 19. If it ___ convenient, let’s go out for a drink tonight. A. be B. is C. was D. were 20. If you ___ time, please write to me.
 11. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) A. have B. had C. have had D. has 21. If it ___ tomorrow, we may postpone going on a picnic. A. rains B. will rain C. shall rain D. raining 22. If you hadn t watched that late mivie last night, you ___ sleepy now. ’ A. wouldn’t have been B. wouldn’t be           C. might have not been            D. wouldn’t have been being           23. If you ___ as I told you, you ___ sorry now. A. did­ would not be B. had done­ had not been C. do – would not be D.   had   done   –  would not be 24. If only I ___ him now. A. see B. saw C. have seen D. seen  25. If I ___, I ll let you know. ’ A. am staying B. will stay C. do stay D. would stay 26. If only I ___ you wanted to invest money in business. A. had known B. knew C. have known D. know 27. Linda wishes she ___her car. A. hasn’t sold B. hadn’t sold C. doesn’t sell D.   won’t  sell 28. He looked frightened as if he___a ghost. A. had seen B. saw C. would see D. was seeing 29. I wish it ___ a holiday today. A. were B. will be C. is D. had been 30. “My car broke down when I was leaving Detroit and I had to take the bus.”      “___, we would have picked you up.” A. Had we known B. If we have known C. We had known D.   If   we   did  know 31. If I ___ as young as you are, I ___ in a boat round the world. A. were­ would sail B. would be – would sail C. were­ will sail D. would­ would sail 32. If he___tickets yesterday, he ___ on the beach now. A. had booked­ would be lying B. had booked­ would have lied C. booked – would lie D. books­ will lie 33. If you ___ less last night, you ___ so bad today. A. had drunk­ would not have felt B. drank­ would not feel C. had drunk­ would not feel D. would have drunk­ would not feel 34. It seemed as if he ___ of it before. A. would never hear B. has never heard C. never heard D. had never heard 35. ___ today, she would get home by Friday. A. Would she leave B. Was she leaving C. Were she to leave D. If she leaves 36. “He s a very brave man.” “Yes, I wish I ___ his courage.” ’ A. have B. had C. will have D. would have 37. ___he___ hard last year, he would have lost the first prize. A. Hadn’t – studied B. Had­ studied C. Didn’t study D. If – had studied 38. We re going to be late if ___. ’ A. we not leave right now B. we didn’t leave right now C. we won’t leave right now D. we don’t leave right now 39. “I wish this city___ so noisy.” “I know. I wish we ___ in the countryside.” A. isn’t – live B. wasn’t – live C. weren’t­ live D. weren’t – lived 40. He acted as though he___ for days. A. not eat B. hasn’t eaten C. hadn’t eaten D. didn’t eat 41. We ___ the game if we d had a few more minutes. ’ A. might have won B. won C. had won D. will win
 12. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 42. I ___ William with me if I had known you and he didn’t get along with each other. A. hadn’t brought B. didn’t bring C. wouldn’t have brought   D. won’t bring     43. If you ___ to my advice in the first place, you wouldn t be in this mess right now. ’ A. listen B. will listen C. had listened D. listened 44. ___ interested in that subject, I would try to learn more about it. A. Were I B. Should I C. I was D. If I am      45. I ___ you sooner had someone told me you were in the hospital. A. would have visited B. visited C. had visited D. visit 46. ___ then what I know today, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years. A. Had I known B. Did I know C. If I know D. If I would know 47. Do you think there would be less conflict in the world if all people ___ the same language? A. spoke B. speak C. had spoken D. will speak 48. Unless you ___ all of my questions, I can’t do anything to help you. A. answered B. answer C. would answer D. are answering 49. Had you told me that this was going to happen, I ___ it. A. would never have believed   B. don’t believe C. hadn’t believed D. can’t believe 50. If Jake ___ to go on the trip, would you have gone? A. doesn’t agree B. didn’t agree C. hadn’t agreed D. wouldn’t agree Part V: REPORTED SPEECH 1. Julia said that she ___________ there at noon.   A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be  2. He _______ that he was leaving way that afternoon. A. told me B. told to me C. said me D. says to me 3. She said to me that she __________ to me the Sunday before. A. wrote B. has written C. was writing D. had writing 4. I _________ him to sell that old motorbike. A. said to B. suggested C. advised D. recommended 5. My parents reminded me ________ the flowers. A. remember to plant B. not to plant to plant C. to plant D. planting 6. I asked Martha ______ to enter law school. A. are you planning B. is she planning C. was she planning D. if she was planning 7. Nam wanted to know what time ________. A. does the movie begin B. did the movie begin C. the movie begins D. the movie began 8. I wondered_______ the right thing. A. whether I was doing B. if I am doing C. was I doing D. am I doing 9. The scientist said the earth ________ the sun. A. goes around B. is going around C. went around D. was going around 10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot. A. is – will travel B. were – would travel C. had been – would have travelled D. was – will travel 11. They said that they had been driving through the desert__________. A. the previous day B. yesterday C. the last day D. Sunday previously 12. He asked the children _________too much noise. A. not to make B. not making C. don’t make D. if they don’t make 13. The man said that the days _________longer in summer. A. will be B. are C. were D. can be 14. The teacher said Columbus _________America in 1942. A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover
 13. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 15. John said he _________ her since they ________ school. A. hasn’t met – left B. hadn’t met ­ had left C. hadn’t met – left D. didn’t meet – has left 16. The woman asked __________get lunch at school. A. can the children B. whether the children could C. if the children can D.   could   the  children 17. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident. A. was walking B. has walked C. had been walking D. has been walking 18. He asked, “Why didn’t she take the final exam?” ­ He asked why __________ the final exam. A. she took B. did she take C. she hadn’t taken D. she had taken  19. Ba said he__________ some good marks last semester.     A. gets  B. got  C. getting  D. have got 20. They told their parents that they___________ their best to do the test.    A. try  B. will try  C. are trying  D. would try 21. She asked me where I___________ from.     A. come  B. coming  C. to come D. came 22. She_________ me whether I liked classical music or not.     A. ask  B. asks  C. asked  D. asking 23. He asked me who____________ the editor of that book.       A. was  B. were  C. is  D. has been 24. He wants to know whether I ___________ back tomorrow.    A. come  B. came  C. will come  D. would come  25. I wonder why he___________ love his family.    A. doesn’t  B. don’t  C. didn’t  D. hasn’t 26. They asked me how many children___________.     A. I had  B. had I  C. I have  D. have I 27. Thu said she had been___________ the day before.    A. here  B. there  C. in this place  D. where 28. The student said that the English test_______ the most difficult.    A. is  B. was  C. will be  D. have been 29. He wanted to know _______ shopping during the previous morning. A. if we had been going  B. that if we had been going C. we were going  D. that we were going 30. He asked me _______ Robert and I said I did not know _______. A. that did I know / who were Robert  B. that I knew / who Robert were C. if I knew / who Robert was  D. whether I knew / who was Robert 31. The mother asked her son _______. A. where he has been  B. where he had been C. where has he been  D. where had he been 32. Martin asked me _______. A. how is my father  B. how my father is C. how was my father  D. how my father was 33. The host asked Peter _______ tea or coffee. A. whether he preferred  B. that he preferred C. did he prefer  D. if he prefers 34. She asked me _______ my holidays _______. A. where I spent / the previous year  B. where I had spent / the previous year C. where I spent / last year  D. where did I spend / last year 35. He advised _______ too far. A. her did not go  B. her do not go    C. her not to go   D. she did not go 36. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport. A. does not like / is  B. did not like / were C. not liked / had been  D. had not liked / was 37. Nancy asked me why I had not gone to New York the summer _______. A. before B. ago  C. last D. previous 38. He asked _______ him some money. A. her to lend  B. she to lend  C. she has lent  D. she lends 39. Andrew told me that they _______ fish two _______ days.
 14. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) A. have not eaten / ago  B. had not eaten / previous C. did not eat / before  D. would not eat / last 40. Jason told me that he _______ his best in the exam the _______ day. A. had done / following  B. will do / previous C. would do / following D. was going / previous 41. John asked me _______ in English. A. what does this word mean  B. what that word means C. what did this word mean  D. what that word meant 42. The mother told her son _______ so impolitely. A. not behave  B. not to behave  C. not behaving  D. did not behave 43. She said she _______ collect it for me after work. A. would  B. did  C. must  D. had 44. She said I _______ an angel. A. am  B. was  C. were  D. have been 45. I have ever told you he _______ unreliable. A. is  B. were  C. had been  D. would Be 46. I told him _______ the word to Jane somehow that I _______ to reach her during the early hours. A. passing / will try    B. he will pass / tried   C. to pass / would be trying  D. he passed / have tried 47. Laura said she had worked on the assignment since _______. A. yesterday  B. two days ago  C. the day before   D. the next day 48. John asked me _______ interested in any kind of sports. A. if I were  B. if were I  C. if was I  D. if I was 49. John asked me _______ that film the night before. A. that I saw  B. had I seen     C. if I had seen    D. if had I seen 50. The guest told the host that _______.  A. I must go now  B. he must go now  C. he had to go now  D. he had to go then
 15. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) Part VI: RELATIVE CLAUSE 1. The man ________ spoke to John is my brother. A. whom B. who C. whose D. which 2. I must thank the man from _____ I got the present. A. who  B. whom C. that D. which 3. It is a car ______ I bought last year. A. whom B. who C. which D. whose 4. He is the man _______ son is a doctor  A. whom B. which C. who D. whose 5. I come from a city _______ is located in the southern part of the country. A. who  B. whom C. that D. whose 6. The film about _____ they are talking is fantastic. A. who  B. which C. whom  D. that 7. That ’s the woman to _______ Jim used to be married. A. who  B. whom C. which D. that 8. The people who are waiting for the bus in the rain are getting well  A. waiting B. to wait C. waited D. wait 9. He is the boy _______ is my best friend A. that B. whom C. who D. A& C  10. I have a message for people __________ by the traffic chaos. A. to delay                    B. who delay            C. delayed  D. who delaying 11. I live in a pleasant room ____________ the garden. A. to overlook        B. overlooking      C. overlooked  D. which overlooking 12. Melanie was the only person __________ a letter of thanks. A. wrote              B. written              C. to write            D. writing 13. The pilot was the only man __________ after the crash. A. was rescued     B. rescued           C. rescuing          D. to be rescued 14. I met a lot of new people at the party ________ names I can’t remember. A. whose B. which C. who D. whom 15. I talked to a woman __________ car had broken down on the way to the party. A. which B. who C. whose  D. whom 16.  Vicky, __________ name was missed off the list, wasn’t very pleased. A. which B. whose C. who  D. whom 17.  The picture was painted by Laura, ____________ is being shown in an exhibition. A. which B. whose C. who  D. whom 18. The concert ___________ we are looking forward is next Saturday. A. which B. that C. whom  D. A & B 19. I’ll see you near the post office ___________ we met the other day. A. which B. where C. when D. why 20. The success of shared holidays depends on __________ you shared it with. A. whose B. who  C. whom D. which 21. The sun, ____ is one of millions of stars in the universe, provides us with heat an light. A. which                B. that  C. who                 D. A & B are correct 22. Tom made a number of suggestions, most of ____ were very helpful.
 16. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) A. them                         B. which  C. that                          D. B & C are correct 23. Alaska, __________ my brother lives, is the largest state in the United States. A. which                         B. where  C. w ho                       D. All are correct 24.  Tell me the reason ____________ you were absent yesterday. A. where                         B. when C. why                           D. that 25.  There was a time __________ dinosaurs dominated the earth. A. which            B. when  C. that                              D. A & B are correct 26.  The house in ___________ I was born and grew up was destroyed in an earthquake ten years ago. A. which                           B. where C. that                         D. All are correct 27.  Summer is the time of the year _________ the weather is the hottest. A. when                        B. which  C. that                           D. B & C are correct 28.  Sunday is the day on ___________ I am least busy. A. where    B. when  C. which                                  D. that 29.  Do you know the man about ___________ they’re talking? A. whom                              B. whose  C. that                                   D. A & C are correct 30.  What’s the name of the blonde girl ___________ just came in? A. who                                 B. whose  C. whom                               D. A & B are correct 31.  I don’t like people ___________ lose their tempers easily. A. who                      B. whose  C. that                            D. A & C are correct 32.  Mexico City, _________ has a population of over 10 million, is probably the fastest growing city in the world. A. which  B. whose C. that             D. A & B are correct 33.  This is Henry, __________ sister works for my father. A. who B. whose   C. that                        D. A & C are correct 34.  He’s the man ___________ people like at first sight. A. who                           B. whom  C. that                              D. All are correct 35.  Could you iron the trousers ___________ are hanging up behind the door? A. who                                  B. which  C. that                                    D. B & C are correct 36.  Where is the girl _________ sells tickets? A. who                                  B. whose  C. whom                              D. A & C are correct 37. The man _________ we consider as our leader had much experience in climbing mountains. A. who                           B. whose  C. whom                                 D. A & C are correct 38.  The artist _________ name I couldn’t remember was one of the best I had ever seen. A. who                                  B. whose  C. that                                    D. A & C are correct 39.  Frank invited Janet, __________ he had met in Japan, to the party. A. who B. whose  C. that                                 D. A & C are correct 40.  The girl __________ design had been chosen stepped to the platform to receive the award. A. whose                        B. whom  C. that D. which 41.  I need to find a painting ________ will match the rest of my room. A. whose B. whom  C. who  D. which 42.  There are too many poor people ________ do not have enough to eat in the world. A. whose  B. whom  C. who                      D. which 43. The trees __________ have the beautiful flowers grow near the gate of the garden. A. whose                            B. whom C. who     D. which 44.  The teacher ___________ teaches us French is coming today. A. whom                            B. who  C. that D. B & C are correct 45. What’s the music to ___________ you are listening? A. whose  B. which  C. that  D. B & C are correct 46.  I don’t like the stories __________ have unhappy endings. A. who B. which  C. that D. B & C are correct 47.  The students __________ don’t have library cards can’t borrow books from the library. A. who                         B. which  C. whom                D. A & C are correct 48.  The dress __________ she bought last week doesn’t fit her well.
 17. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) A. whom                            B. which  C. whose                             D. B & C are correct 49.  Do you know a shop ___________ sells good coffee? A. which                             B. that  C. whose                              D. A & B are correct 50.  The teacher punished the student _________ was naughty. A. whom B. who  C. which                               D. A & B are correct Part VII: CLAUSE OF  REASON 1. Hundreds of species of Hawaiian flowers have become extinct or rare ___ land development and the grazing of      wild goats. A. now that B. due to C. because D. for 2. ___ extremely bad weather in the mountains, we re no longer considering our skiing trip. ’ A. Due to B. Because C. Since D. Due to the fact that 3. Barbara is motivated to study ___ she knows that a good education can improve her life. A. because B. because of C. due to D. owing to 4. He could not play in the game ___ his foot injury. A. because B. due to the fact that C. because of D. for 5. ___ I had nothing for lunch but an apple, I ate dinner early. A. For B. Since C. Due to D. Because of 6. Mr. Watson retired from his job early ___ his ill health. A. because B. due to C. as D. for 7. She bought a book ___ she had heard it was good. A. because of B. owing to C. due to D. due to the fact that  8. Josh couldn t open the door ___ the lock was broken. ’ A. because  B. because of C. due to D. owing to 9. Let’s ask our teacher how to solve this problem ___ we can’t agree on the answer. A. Since B. because of C. due to D. owing to 10. ____the need to finish this project soon. I want you to work on this overtime for the next few days. A. Because B. As C. Because of D. Since 11. I can t ride my bike ___ there isn t any air in one of the tires. ’ ’ A. because B. because of  C. due to D. owing to 12. ___ our apartment building has had two robberies in the last month, I m going to put an extra lock on the door  ’       and install a telephone in my bedroom. A. Since B. For C. because of D. owing to   13. I turned on the fan ___ the room was hot. A. due to B. owing to C. because D. because of 14. We didn t arrive at the lecture on time ___ the bus was late. ’ A. owing to B. as C. because of D. due to 15. I wonder who drank all the milk yesterday. It can’t have been Susan ___ she was out all day. A. because of  B. because C. due to D. owing to 16. ___ the old man spoke very slowly and clearly, I could understand him at all. A. As B. because of C. due to D. owing to 17. I knew they were talking about me ___ they stopped when I entered the room. A. because  B. because of C. owing to D. due to 18. ___ the storm, the ship couldn t reach its destination on time. ’ A. Owing to B. As C. Since D. Because 19. ___ his parents’ generosity, all of the children in his family have received the best of anything. A. Due to the fact that B. Because of C. Because D. Since   
 18. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 20. ___ she has a job, she is able to pay her rent and provide food for her family.  A. Since B. Due to C. Because of D. Owing to 21. We didn’t go to France last summer______ we couldn’t afford to. A. Owing to B. due to C. because D. because of 22. ______the flight delay, they didn’t attend the conference.  A. Because  B. For  C. owing to D. Because of 23. The flight from New York to London was delayed ______ the heavy fog. A. because of  B. because   C. since   D.due to the fact that 24. Hoa was late _____ her car was broken down. A. because of  B. due to  C. because  D. owing to 25. We couldn’t sleep last night _____ the noise next door. A. as B. since C. because  D. because of 26. ______ he can’t afford a car, he goes to work by bicycle.   A. Because  B. Since C. As D. all are correct 27. Huong didn’t participate in the contest ______ her lack of confidence. A. because  B. because of C. since  D. due to the fact that 28. The player was ejected because he committed a foul. A. as  B. due to  C. owing to  D. because of 29. Mary didn't go to school yesterday____ she was sick.    A. thanks to B. owing to C. because D. as 30. I can t sleep _____ the hot weather. ’   A. because of B. for C. because D. since
 19. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) Part VIII: CLAUSE OF  RESULT 1. My mouth is burning! This is ___________ spicy food that I don’t think I can finish it. A. such B. so C. very D. too 2. Our village had ____________ money available for education that the school had to close. A. so little B. such little C. so much D. such much 3. Timmy spent __________ money buying movie tickets that he didn’t have enough left to buy a soft drink.  A. such B. a lot of C. too much D. so much 4. It was _________that we went for a hike in the mountain. A. so a nice day B. such nice a day C. so nice a day D. such a day nice 5. There are not __________ jobs for all of us. A. such B. so C. enough D. too  6. The T­ shirt in the window was ________ expensive for me to buy. A. too B. enough C. so D. very 7. _________ that she burst into tears.  A. So angry was she. B. She was so anger C. Such her anger was D. So angry she was 8. Sarah speaks so ____________ that I can’t understand her. A. fast B. fastly C. faster D. fastest 9. Mr. Brown has ________ many patient ________ he is always busy.  A. too – that B. very – until C. such – that D. so­ that 10. The coat is __________for me to wear. A. too large B. so much C. very much D. too much 11. The furniture was _________. A. such expensive that I couldn’t buy it B. enough cheap for me to buy C. so expense that I did buy it D. too expensive for me to buy 12. There are ________ planets in the universe that we can’t count them. A. so much B. such C. so many D. so 13. Paul was ________ sad about his examination results that he didn’t smile all week. A. enough B. so C. such D. too 14. The road is _______________. A. so slippery that we drove fast B. so slippery for us to drive fast C. too slippery for us to drive D. too slippery that we can’t drive fast. 15. Uranus is just _________ to be seen on a clear night with naked eyes. A. bright enough B. enough brightly C. as enough clear D. bright as enough 16. When Franklin Roosevelt decided to run for a fourth term, the opposite said that he was_________. A. so old B. too old C. oldest D. very older 17. Last Sunday it was _______ wet ______ we couldn’t go to the movies. A. as – as B. more – than C. less – than D. so – that 18. The corresponding sentence “There are so many for me to do that...” is ___________ A. I have so many things to do that… B. Nobody has so many… C. So many things are on me D. I do many things 19. He was _______ tired that he slept all days. A. such B. too C. so D. very
 20. BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 12 (Năm học 2009 – 2010 ­ Lưu hành nội bộ) 20. It was _________ that we had gone for a walk. A. such a beautiful weather   B. such a nice weather C. so nice a weather D. so beautiful a night 21. “The new mathematics teacher seems very pleasant”   “Yes, he’s __________ person” A. a such nice B. a so nice C. such nice D. such a nice 22. “I find the local newspapers to be __________ uninformative” “Yes, there is hardly any international news” A. so B. such C. so much D. such much 22. “Do you know why Eric failed her test? “I don’t know. She spent_________ time studying.” A. so B. such C. so much D. such much 23. “Wendy is really tall for her age.” “She is ______tall that her friends make fun of her.” A. so B. as C. that D. much 24. “What is your opinion of the Smiths?” “They are _________ people” A. such an interesting B. so interesting a C. so interesting D. such interesting 25. “Did you like the band last night?” “Yes, __________ I bought their records.”  A. so much that B. such much C. very much that D. too much that 26. “That is a beautiful dress Jean has on.” “She always wears ___________ clothes.” A. such a lovely B. so lovely C. such lovely D. so much lovely 27. “I enjoy this particular radio station.” “So do I. it always has _________ music.” A. so good B. such a good C. such good D. a so good 28. “The dance was fun.” “But there was__________ there.” A. so many peoples B. such much people C. so a lot of people D. so many people  29. “Main Market is a nice place.” “They have _______we recommend it to all our friends.” A. such good food that B. such a good food that C. so good food that D. such as good food as 30. The cat was _________to wait for the mouse to come out. A. patiently enough B. so patient C. enough patient D. patient enough 31. She told us ________ story that we all forgot about the time. A. such an interesting B. such interesting a C. so an interesting D. a so interesting 32. I have never seen __________ people in one place. A. so much B. so many C. so much of D. this many of 33. We have heard __________about you. A. so many news B. so much news C. a lot news D. few news 34. They were ______busy studying ______ they couldn’t go to the restaurant with us. A. so – that B. such – that C. very – that D. to ­ that 35. If a house plant is given __________ water, its lower leaves turn yellow. A. too many B. very many  C. very much D. too much 36. The runners are ______exhausted that none of them finished the race.  A. too  B. such C. enough D. so 37. So _________ people came that we had to cancel the meeting. A. a few B. many C. little  D. few 38. The novel is _________ I have read many times. A. so boring that B. so interesting that C. such an interesting that D. so interesting that 39. She is not ___________ to get married.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2