intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề: Chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

61
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bình chứa khí hóa lỏng (LPG) là một thiết bị chịu áp lực dùng để lưu trữ và vận chuyển các loại chất khí được nén dưới áp suất cao, phục vụ cho mục đích công nghiệp và dân dụng. Đối với các bình chứa được chế tạo bằng các vật liệu kém chất lượng, các mối hàn có nhiều khuyết tật hay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

 1. bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ch−¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ cÊp nhµ n−íc ======== ======== dù ¸n “ HOµN THIÖN C¤NG NGHÖ S¶N XUÊT VËT LIÖU HµN CHÊT L¦îNG CAO DïnG CHO §ãNG TµU” M∙ Sè: Dù ¸n ®éc lËp cÊp nhµ n−íc nghiªn cøu tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm C¬ quan chñ tr× dù ¸n: C«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû nam triÖu Chñ nhiÖm dù ¸n: KS. trÇn quang vò h¶i phßng 2004
 2. Môc lôc STT Tªn th− môc Trang I Nghiªn cøu tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm 1 1 Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm mÉu d©y hµn lâi thuèc bét 1 2 Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm mÉu d©y hµn ®Æc ER 70S-6 3 3 Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm que hµn E 6013 7 4 Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm que hµn E 7016 11 5 Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm que hµn E 7018 15 II Hµn c¸c s¶n phÈm trªn c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau 20 1 Hµn mÉu que hµn NA 6013, NB 6013, NT 6013 trªn c¸c lo¹i vËt 20 liÖu 2 Hµn que hµn NA 7016 trªn c¸c nguyªn vËt liÖu 22 3 Hµn que hµn NA 7018 trªn c¸c nguyªn vËt liÖu 22 4 Hµn d©y hµn lâi thuèc NA 71T1 trªn c¸c nguyªn vËt liÖu 23 5 Hµn d©y hµn ®Æc NA 70S hµn trªn c¸c nguyªn vËt liÖu 24 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mèi hµn so s¸nh víi c¸c 25 III tiªu chuÈn quèc tÕ 1 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mÉu d©y hµn lâi thuèc NA 71T1 25 2 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mÉu d©y hµn kh«ng thuèc 26 3 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng que hµn NA 6013, NB 6013, 27 NT 6013 4 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng que hµn NA 7016 27 5 Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l−îng que hµn NA 7018 28
 3. I. Nghiªn cøu tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm. 1. Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm mÉu d©y hµn lâi thuèc. S¶n xuÊt thö nghiÖm d©y hµn lâi thuèc. C«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc lµ c«ng nghÖ míi nhÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu hµn trªn thÕ giíi. S¶n phÈm d©y hµn lâi thuèc cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n c¸c lo¹i d©y hµn ®Æc hiÖn ®ang ®−îc sö dông réng r·i t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi nh−: dÔ hµn, ®é ngÊu cao, mèi hµn ®Ñp, ®é bÒn c¬ tÝnh cao cã thÓ hµn tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu thÐp.Tõ quy tr×nh s¶n xuÊt vµ nh÷ng th«ng sè kü thuËt s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc, ta cã thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö nghiÖm mÉu d©y hµn lçi thuèc bét A5.20 E71T-1. S¶n xuÊt thö nghiÖm d©y hµn lâi thuèc ®−îc thùc hiÖn qua c¸c c«ng ®o¹n. 1.1, C«ng ®o¹n kiÓm tra nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo: Sau khi b¸n thµnh phÈm cña d©y hµn lâi thuèc ®−îc nhËp vÒ víi khèi l−îng hµng tr¨m tÊn, ®−îc c¸n bé kü thuËt kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo tr−íc khi cho vµo s¶n xuÊt, qua m¸y ph©n tÝch ta thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ vÒ phÇn tr¨m thµnh phÇn hãa häc nh− sau: C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 0,043 0,409 1,090 0,009 0,013 0,039 0,017 0,299 0,122 1.2, C«ng ®o¹n c¸n ph«i Tr−íc khi ®−îc ®−a vµo m¸y c¸n 8 ®Çu c¸n ph«i qua thiÕt bÞ th¸o cuén, t¹i ®©y ph«i d©y ®−îc c¸n nhá dÉn qua c¸c ®Çu c¸n. Qua mçi ®Çu c¸n ®−êng kÝnh cña ph«i d©y ®−îc chuèt nhá dÇn theo thø tù nh− sau: §Çu c¸n §−êng kÝnh c¸n (mm) Tèc ®é (m/gi©y) 1 2,8 2,41 2 2,6 2,81 3 2,4 3,28 4 2,2 3,91 5 2,0 4,71 6 1,85 5,55 7 1,70 6,51 8 1,60 7,41 1
 4. KÕt thóc c«ng ®o¹n 1 d©y cã ®−êng kÝnh lµ 1,6mm vµ ®−îc quÊn vµo rul« víi träng l−îng kho¶ng 600kg/ rul«. 1.3, C«ng ®o¹n m¹ vµ hoµn thµnh d©y Nguyªn liÖu ®Çu vµo cña c«ng ®o¹n nµy lµ s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n c¸n d©y. §−êng kÝnh d©y tiÕp tôc ®−îc lµm nhá bëi c¸c khu«n chuèt bãng vµ vuèt nhá d©y tr−íc khi chuyÓn vµo bÓ m¹. Stt Khu«n kÐo §−êng kÝnh (mm) Tèc ®é (m/gi©y) 1 Khu«n kÐo nhá 1 1,5 8,43 2 Khu«n kÐo nhá 2 1,4 9,68 3 Khu«n kÐo m¹ 1,3 11,26 4 Khu«n chuèt bãng 1 1,2 13,25 5 Khu«n chuèt bãng 2 1,0 BÓ m¹ chøa c¸c dung dÞch sau: CuSO4.5H2O chiÕm 4% H2SO4 chiÕm 15%. Sau khi m¹ xong d©y ®−îc trung hoµ axit b»ng soda vµ n−íc. KÕt thóc c«ng ®o¹n nµy d©y ®−îc cuén vµo rul« víi träng l−îng 600kg/rul« vµ ®−îc chuyÓn ®Õn m¸y chia cuén. 1.4, C«ng ®o¹n chia cuén Sau khi m¹, d©y ®−îc th¸o tõ rul« ®Ó chia thµnh c¸c cuén nhá cã ®é xÕp líp chÝnh x¸c víi träng l−îng tõ 15 kg/cuén. C¸n bé kü thuËt sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c yÕu tè sau: - §é bãng líp m¹ ®ång b¸m trªn bÒ mÆt d©y hµn. - §−êng kÝnh d©y sau khi m¹. - Träng l−îng cuén. C¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®−îc gi¸m s¸t bëi c¸n bé kü thuËt trong tõng ca theo yªu cÇu kü thuËt cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt d©y hµn lâi thuèc. 1.5, C«ng ®o¹n ®ãng gãi vµ kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn. Sau khi chia thµnh nh÷ng cuén nhá xÕp líp chÝnh x¸c víi träng l−îng lµ 15kg/cuén. §−îc xe n©ng chuyÓn tíi m¸y hót ch©n kh«ng ®Ó b¶o qu¶n s¶n phÈm ®−îc tèt tr¸nh hiÖn t−îng «xi hãa bÒ mÆt d©y hµn. Ta lÊy mét cuén d©y hµn lâi 2
 5. thuèc mang ®i kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc, c¬ tÝnh cña mèi hµn, b»ng m¸y ph©n tÝch quang phæ ph¸t x¹ ®−îc kÕt qu¶ ph©n tÝch b»ng thùc nghiÖm nh− sau: + Thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn: Lo¹i d©y hµn Thµnh phÇn hãa häc C Si Mn P S NA 71T1 ≤ 0,05 ≤ 0,45 ≤ 1,45 ≤ 0,013 ≤ 0,01 + Thµnh phÇn c¬ tÝnh kim lo¹i cña mèi hµn: Giíi h¹n ch¶y §é bÒn kÐo §é d·n dµy §é dai va ®Ëp 2 2 Re(N/mm ) Rm(N/mm ) A5(%) ISO-V(J) – 200C ≥ 540 ≥ 580 ≥ 22 ≥ 47 Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch thö nghiÖm d©y hµn lâi thuèc m¹ ®ång nÒn Rutile cã ®é ngÊu cao t¹i mäi vÞ trÝ hµn mµ kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi c¸c th«ng sè hµn. Mèi hµn cã bÒ mÆt ®Ñp vµ tÝnh chÊt c¬ lý tÝnh cao. Dïng trong ®ãng tÇu, kÕt cÊu ®−êng èng, giµn khoan, chÕ t¹o m¸y vµ nåi h¬i, bån ¸p lùc. 2. Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm mÉu d©y hµn ®Æc ER 70S-6. D©y hµn ®Æc ER 70S-6 hµn mäi vÞ trÝ víi ®é l¾ng vµ ®é ngÊu cao, hå quang æn ®Þnh, Ýt b¾n tãe manh l¹i mèi hµn ®Ñp, ®é bÒn c¬ lý cao. S¶n xuÊt thö nghiÖm mÉu d©y hµn ®Æc ER 70S-6 tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n sau: 2.1. C«ng ®o¹n kiÓm tra ph«i thÐp. Phèi thÐp sau khi nhËp vÒ ®−îc nhËp vµo kho ®Òu ph¶i kiÓm tra vÒ thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y ph©n tÝch quang phæ ph¸t x¹ nguyªn tö. Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc trªn m¸y ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i ph«i ®ã sÏ ®−a vµo s¶n xuÊt cho lo¹i d©y hµn nµo. D−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè vÒ thµnh phÇn hãa häc cña ph«i thÐp ¸p dông cho tõng lo¹i d©y hµn hå quang ch×m, d©y hµn CO2. a, §èi víi s¶n xuÊt d©y hµn hå quang ch×m thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®¹t: - C: ≤ 0,1% - P: ≤ 0,02% - Cr: ≤ 0,05% - Si: ≤ 0,1% - S: ≤ 0,02% - Ni: ≤ 0,01% - Mn: 1,65 – 2,0% - Cu: ≤ 0,05% - As: ≤ 0,015% b, §èi víi s¶n xuÊt d©y hµn CO2 thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®¹t: - C: ≤ 0,1% - P: ≤ 0,02% - Cr: ≤ 0,05% - Si: 0,8 - 0,85% - S: ≤ 0,02% - Ni: ≤ 0,01% 3
 6. - Mn: 1,65 - 1,95% - Cu: ≤ 0,05% - As: ≤ 0,015% Sau khi ta ®· l−¹ chän ph«i nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó s¶n xuÊt cho tõng lo¹i d©y hµn ta cã cho ph«i thÐp ®−îc chuèt nhá dÇn qua c¸c block ®Ó ®−îc ®−êng kÝnh theo ®óng yªu cÇu sau ®ã ta chuyÓn sang c«ng ®o¹n m¹ ®ång, giai ®o¹n nµy rÊt quan träng quyÕt ®Þnh chÊt l−îng cña s¶n phÈm. Trong giai ®o¹n nµy ta ph¶i lu«n ph©n tÝch hµm l−îng ®ång trong bÓ m¹. ¬ 2.2. C«ng ®o¹n ph©n tÝch hµm l−îng ®ång trong bÓ m¹ ®ång - Nång ®é ®ång kim lo¹i hiÖn t¹i trong bÓ m¹ kh«ng nhá h¬n 10 g/l t−¬ng ®−¬ng víi 40 g/l CuSO4.5H2O. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, nÕu hµm l−îng ®ång trong bÓ nhá h¬n nång ®é yªu cÇu cña bÓ th× ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n tÝch cho ng−êi phô tr¸ch bÓ m¹ ®ã ®Ó cã kÕ ho¹ch tÝnh to¸n bæ sung dung dÞch vµo ®Ó ®¹t ®−îc nång ®é yªu cÇu cña bÓ m¹. - TÝnh to¸n: + Dùa vµo thÓ tÝch cña bÓ, nång ®é yªu cÇu cña bÓ m¹ + LÊy kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc sau ®ã sÏ l−îng ®ång cÇn bæ sung vµo bÓ. Dùa vµo c¸ch tÝnh trªn lËp thµnh b¶ng ®iÒu chØnh l−îng ®ång cÇn bæ sung. CuSO4.5H2O hiÖn t¹i trong bÓ CuSO4.5H2O cÇn bæ sung (g/l) (Kg) 40 0 35 2 30 4 25 6 20 8 15 10 10 12 Sau khi d©y ®· ®−îc m¹ nhê qua c¸c bÒ m¹ ®−îc cuén vµo c¸c rul« cã khèi l−îng 800kg. 2.3. C«ng ®o¹n kiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña ®ång Kh«ng cã phÇn thö vÒ chÊt l−îng thùc cña ®ång vÒ ®é b¸m cña ®ång v× vËy ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña ®ång lµ lÊy mét ®o¹n d©y∼150mm ®−îc lÊy ë phÇn kÐo ®ang gia c«ng uèn thµnh h×nh cong víi ®Çu d©y quÊn quanh, nÕu 4
 7. thÊy kh«ng cã hiÖn t−îng bong v¶y mµ b»ng m¾t th−êng ta quan s¸t thÊy th× ®ã lµ d©y cã ®é b¸m dÝnh cña ®ång lµ tèt. Khi kiÓm tra mµ thÊy cã hiÖn t−îng bong v¶y nhiÒu hoÆc cã ®é gi·n trªn bÒ mÆt cña d©y th× ®ã lµ ®é b¸m dÝnh cña ®ång kÐm. ¬ 2.4. C«ng ®o¹n kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc, ®ong gãi s¶n phÈm. a. KiÓm tra tiªu chuÈn d©y: - KiÓm tra ®−êng kÝnh d©y - KiÓm tra ®é « van cña d©y theo ®é cho phÐp: Φ D©y(mm) §é « van cho phÐp max(mm) 0,8 0,005 0,9 0,005 1,0 0,007 1,2 0,01 - KiÓm tra ®é bãng cña d©y - KiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña líp m¹ - LÊy mét cuén d©y mang ®i hµn vµ kiÓm tra thµnh phÇn kim lo¹i mèi hµn b»ng m¸y ph©n tÝch quang phæ * KiÓm tra qu¸ tr×nh ®ãng gãi: - KiÓm tra ®é khÝt cña cuén d©y - KiÓm tra khèi l−îng cuén d©y - KiÓm tra phÇn ®iÒu chØnh ®−îc thÓ hiÖn trªn c¸c ®−êng kÝnh d©y t−¬ng øng, c¸c trÞ sè ®ã ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: - B¶ng ®iÒu chØnh WAP Φ D©y(mm) ΦWap(mm) Pich(mm) 0,6 500 Max 10 mm 0,7 600 Max 10 mm 0,8 700 ÷ 800 Max 15 mm 0,9 800 ÷ 900 Max 15 mm 1,0 900 ÷ 1000 Max 15 mm 1,2 1000 ÷ 1100 Max 15 mm 1,6 1100 ÷ 1200 Max 15 mm 5
 8. Sau khi ta kiÓm tra chÊt l−îng d©y b»ng ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ hñy ®¹t chÊt l−îng s¶n phÈm, ta ph¶i mang ra ®ãng gãi ngay b»ng m¸y ®ãng gãi hót ch©n kh«ng ®¶o b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm kh«ng bÞ hót Èm. §ãng gãi d©y hµn lµ ph¶i ®ãng kÝn kh«ng ®Ó kh«ng khÝ vµo s¶n phÈm, bÒn, ®Ñp, nh·n m¸c vµ th«ng sè kü thuËt ph¶i ®óng qui ®Þnh vµ ®Çy ®ñ. HÖ thèng b¶o qu¶n trong kho tho¸ng m¸t ®Æc biÖt kh«ng ®−îc ®Æt chång chÐo c¸c gãi que hµn lªn nhau. Tõ ®ã ®¶m b¶o cho chÊt l−îng d©y hµn kh«ng bÞ thay ®æi trong thêi gian dµi ë bªn kho thµnh phÈm. §èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm tr−íc khi xuÊt x−ëng ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra d©y hµn xem chÊt l−îng cã ®¹t tiªu chuÈn vµ c¸c th«ng sè kü thuËt kh«ng. Ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn cuèi vÒ bÒ mÆt s¶n phÈm d©y hµn, träng l−îng mçi hép d©y hµn cã ®ñ kh«ng tr−íc khi b¸n ra ngoµi thÞ tr−êng. D©y hµn ®−îc ng−êi thî hµn ®em hµn thö ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lù¬ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm. C¸c tÝnh chÊt kü thuËt trong qu¸ tr×nh hµn ®¸nh gi¸: + Kh¶ n¨ng ®èt ch¸y hå quang cã tèt kh«ng. + Khi hµn mèi hµn cã h×nh d¹ng thÕ nµo. + Khi hµn hå quang cã ch¸y æn ®Þnh kh«ng. + Khi hµn bÒ mÆt cña mèi hµn nh− thÕ nµo + Khi hµn líp xØ phñ trªn bÒ mÆt vµ kh¶ n¨ng xØ bong dÔ hay khã. + Khi hµn hå quang b¾n tãe nh− thÕ nµo + Kh¶ n¨ng t¹o l¹i hå quang khi hµn dÔ hay khã. + KiÓm tra vÕt nøt trªn bÒ mÆt mèi hµn. + KiÓm tra ®é cøng cña mèi hµn + KiÓm tra thµnh phÇn hãa häc mèi hµn. Khi s¶n phÈm d©y hµn ®−îc hoµn thiÖn, sÏ ®−îc ng−êi c¸n bé kü thuËt mang ®i hµn thö thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y quang phæ ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc trªn mèi hµn. Sau ®ã c¨n cø vµo chØ tiªu chÊt l−îng cña ®¨ng kiÓm cÊp ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu chÝnh trong kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn: + Thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn d©y hµn khÝ b¶o vÖ: Lo¹i d©y hµn Thµnh phÇn hãa häc C Si Mn P S NA 70S ≤ 0,012 ≤ 0,8 ≤ 1,4 ≤ 0,025 ≤ 0,025 + Thµnh phÇn c¬ tÝnh kim lo¹i cña mèi hµn d©y hµn khÝ b¶o vÖ: 6
 9. Giíi h¹n ch¶y §é bÒn kÐo §é d·n dÇy §é dai va ®Ëp Re(N/mm2) Rm(N/mm2) A5(%) ISO-V(J) – 200C ≥ 430 ≥ 540 ≥ 22 ≥ 47 + Thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn d−íi líp thuèc: Lo¹i d©y hµn Thµnh phÇn hãa häc C Si Mn P S NA EH14 ≤ 0,12 ≤ 0,25 ≤ 1,45 ≤ 0,015 ≤ 0,015 + Thµnh phÇn c¬ tÝnh kim lo¹i cña mèi hµn d−íi líp thuèc: Giíi h¹n ch¶y §é bÒn kÐo §é d·n dÇy §é dai va ®Ëp Re(N/mm2) Rm(N/mm2) A5(%) ISO-V(J) – 200C ≥ 430 480 ÷ 660 ≥ 22 ≥ 47 S¶n phÈm cña chóng ta ®· ngµy cµng th©m nhËp vµo ®−îc thÞ tr−êng, ®−îc nhiÒu huy ch−¬ng vµng trong nh÷ng kú triÓn l·m t¹i héi chî. 3. Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm que hµn E 6013. 3.1, C«ng ®o¹n kiÓm tra ph«i thÐp Phèi thÐp sau khi nhËp vÒ ®−îc nhËp vµo kho vµ cã sù kiÓm tra vÒ thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y ph©n tÝch quang phæ ph¸t x¹ nguyªn tö. Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc trªn m¸y ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i ph«i ®ã sÏ ®−a vµo s¶n xuÊt cho lo¹i que hµn E6013. D−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè vÒ thµnh phÇn hãa häc cña ph«i thÐp ¸p dông cho tõng lo¹i que hµn. §èi víi s¶n xuÊt que hµn E 6013 c¸c thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®¹t: - C: ≤ 0,1% - P: ≤ 0,03% - Cr: ≤ 0,2% - Si: ≤ 0,1% - S: ≤ 0,03% - Ni: ≤ 0,2% - Mn: 0,4 – 0,65% - Cu: ≤ 0,2% - As: ≤ 0,015% 3.2. C«ng ®o¹n n¾n th¼ng vµ c¾t ph«i thÐp Ph«i sau khi ra khái m¸y kÐo kh« kiÓm tra bÒ mÆt ph«i thÐp, ®−êng kÝnh ph«i cña tõng lo¹i que hµn xem ®−êng kÝnh cã n»m trong giíi h¹n dung sai cho phÐp. Dung sai ®−êng kÝnh cña tõng lo¹i lâi que cô thÓ nh− sau: §−êng kÝnh / §é dµi Dung sai T¹p chÊt (mm) (mm) (gr/ m2) 7
 10. 2,50/ 350 - 0,06 ≤ 3,00 3,25/ 350 - 0,075 ≤ 3,00 4,00/ 400 - 0,075 ≤ 3,50 5,00/ 450 - 0,075 ≤ 3,50 3.3. C«ng ®o¹n tr«n −ít thuèc hµn E 6013. Dung tÝch m¸y trén −ít 150 lÝt th× chØ ®−îc phÐp ®−a hçn hîp thuèc sau khi ®· trén kh« (lµ 100 kg/ lÇn trén −ít) c©n ph¶i tuyÖt ®èi chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh trén −ít, N−íc thñy tinh Kali ®−îc ®ong chÝnh x¸c råi ®æ vµo m¸y trén −ít ®· cã thuèc chê s½n, ban ®Çu cho vµo kho¶ng 80% thÓ tÝch n−íc thuû tinh, trén trong 5 phót sau ®ã kiÓm tra ®é liªn kÕt, nÕu ch−a ®¹t th× thªm l−îng cßn l¹i vµo vµ trén tiÕp. Tæng thêi gian trén −ít trong m¸y kho¶ng 15 phót. Sau khi trén ph¶i Ðp thö trªn m¸y Ðp 17 tÊn víi ¸p suÊt thÝch hîp. ¸p suÊt nµy ®−îc ¸p dông cho m¸y Ðp 250 tÊn trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. L−u ý: Tõ m¸y trén −ít ®Õn m¸y Ðp 70 tÊn vµ m¸y Ðp 250 tÊn nÕu thuèc kh«ng ®−îc sö dông ngay ph¶i gi÷ ®é Èm cho thuèc ®· trén −ít b»ng c¸ch phñ v¶i Èm lªn mÆt thuèc hoÆc b¶o qu¶n lu«n trong m¸y trén −ít. Khèi l−îng thuèc hµn trén s½n ThÓ tÝch n−íc thuû tinh STT Tªn s¶n phÈm (Kg) (LÝt) 1 E 6013 100,00 20 ÷ 25 3.4. C«ng ®o¹n Ðp ®ïn m¸y Ðp 250 tÊn. Tr−íc khi Ðp trªn m¸y Ðp 250 tÊn ph¶i ®iÒu chØnh m¸y ®óng theo ®−êng kÝnh que hµn, ®é dÇy líp bäc, Ðp thö xem ¸p suÊt nµo lµ tèt nhÊt vµ khi ®· chän ®−îc ¸p suÊt æn ®Þnh míi s¶n xuÊt. Sau khi que ra khái m¸y Ðp 250 tÊn ph¶i ®−îc kiÓm tra ®é ®ång t©m, ®é kÕt dÝnh thuèc lªn que hµn, ®é nh½n mÞn trªn bÒ mÆt que hµn, ®é dÇy cña líp thuèc cã n»m trong giíi h¹n cho phÐp kh«ng nÕu ®é dÇy líp bäc lín h¬n b¶ng giíi h¹n th× ph¶i thay ®Çu Ðp kh¸c víi c¸c th«ng sè cô thÓ sau: + §èi víi que hµn E 6013 §−êng kÝnh/ dµi §é dÇy líp Tû lÖ thuèc ¸p suÊt Ðp §é lÖch (mm) thuèc bäc (mm) hµn (bar) t©m (%) 2,50/ 350 3,95 ÷ 4,05 1,58 ÷ 1,6 160 ÷ 190 8 3,25/ 350 4,85 ÷ 4,95 1,5 ÷ 1,52 170 ÷ 200 10 8
 11. 4,00/ 400 6,00 ÷ 6,10 1,5 ÷ 1,52 180 ÷ 200 12 5,00/ 450 7,55 ÷ 7,65 1,5 ÷ 1,52 180 ÷ 200 15 Que hµn sau khi Ðp ®−îc ®−a tíi thiÕt bÞ ch¶i ®Çu, ®u«i kÑp cña que hµn, sau ®ã ®−îc xÕp lªn gi¸ ®ì, sÊy ra ngoµi kh«ng khÝ. 3.5. C«ng ®o¹n sÊy que hµn. Víi s¶n xuÊt que hµn sau khi que hµn ®−îc Ðp tõ m¸y Ðp 250 tÊn th× que hµn ®−îc sÊy ngoµi kh«ng khÝ vµ tïy thuéc vµo tõng lo¹i ®−êng kÝnh mµ ta cã thêi gian sÊy kh¸c nhau, nhiÖt ®é ngoµi kh«ng khÝ tõ: 15 ÷ 2500C, ®é Èm W: 50 ÷ 70% thêi gian sÊy ngoµi kh«ng khÝ ®−îc qui ®Þnh nh− sau: + §èi víi que hµn. E 6013 §−êng kÝnh/ dµi Thêi gian (mm) (h) 2,50/ 350 36 ÷ 48 3,25/ 350 48 ÷ 60 4,00/ 400 60 ÷ 72 5,00/ 450 72 ÷ 84 Que hµn sau khi ®· ®−îc sÊy kh« ngoµi sÏ ®−îc ®−a vµo trong lß sÊy vµ ®−îc sÊy víi nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i que hµn, ®−êng kÝnh, khi ®−a que hµn vµo sÊy tõng mÎ víi mét khèi l−îng nhÊt ®Þnh vµ ph¶i kiÓm tra ®Ó vá bäc que hµn kh«ng bÞ nøt, nÕu vá bäc que hµn bÞ nøt däc theo ®é dµi cña que th× ®ã lµ do sÊy vµ ph¶i ®Ó ngoµi kh«ng khÝ l©u h¬n hoÆc t¨ng nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh sÊy ph¶i dµi h¬n. Thêi gian sÊy que hµn phô thuéc vµo ®é dµy cña líp bäc que hµn vµ khèi l−îng cho vµo mçi l−ît ®Ó sÊy. D−íi ®©y lµ b¶ng th«ng sè cho qu¸ tr×nh sÊy trong lß sÊy. + §èi víi que hµn. E 6013 φ/L NhiÖt ®é sÊy Σ thêi gian sÊy Thêi gian gi÷ (mm) 0 tC (Phót) 1000C (phót) 2,50/ 350 100 60 20 3,25/ 350 100 60 30 4,00/ 400 100 60 40 5,00/ 450 100 60 45 9
 12. Sau khi s¶n phÈm ®· sÊy ®ñ vÒ nhiÖt ®é còng nh− thêi gian sÊy trong lß, chÕ ®é ®Ìn b¸o qu¸ nhiÖt sÏ ho¹t ®éng lóc ®ã ng−êi c«ng nh©n vËn hµnh dõng ho¹t ®éng cña lß sÊy, ®ång thêi më cöa tñ sÊy cho nhiÖt ®é trong tñ sÊy nguéi dÇn, lóc ®ã ta kÐo xe ra khái cöa tñ sÊy ®Ó ngoµi kh«ng khÝ, ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é m«i tr−êng, ta míi cã thÓ cho vµo ®ãng gãi. 3.6. C«ng ®o¹n ®ãng gãi que hµn. Sau khi nh÷ng s¶n phÈm que hµn ®· ®−îc sÊy ®¹t yªu cÇu, ta ph¶i mang ra ®ãng gãi ngay ®¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm kh«ng bÞ hót Èm. §ãng gãi que hµn lµ ph¶i ®ãng kÝn kh«ng ®Ó kh«ng khÝ vµo s¶n phÈm, bÒn, ®Ñp, nh·n m¸c vµ th«ng sè kü thuËt ph¶i ®óng quy ®Þnh vµ ®Çy ®ñ. HÖ thèng b¶o qu¶n trong kho tho¸ng m¸t ®Æc biÖt kh«ng ®−îc ®Æt chång chÐo c¸c gãi que hµn lªn nhau. Tõ ®ã ®¶m b¶o cho chÊt l−îng que hµn kh«ng bÞ thay ®æi trong thêi gian dµi ë bªn kho thµnh phÈm. 3.7. KiÓm tra thµnh phÇn hãa häc, c¬ tÝnh s¶n phÈm que hµn. §èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm tr−íc khi xuÊt x−ëng ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra que hµn xem chÊt l−îng cã ®¹t tiªu chuÈn vµ c¸c th«ng sè kü thuËt kh«ng. Ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn cuèi vÒ ®é dÇy líp thuèc bäc lªn que hµn, ®é ®ång t©m, xem bÒ mÆt thuèc hµn cã nh½n bãng kh«ng, träng l−îng mçi hép que cã ®ñ kh«ng tr−íc khi b¸n ra ngoµi thÞ tr−êng. Que hµn ®−îc ng−êi thî hµn ®em hµn thö ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lù¬ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm. C¸c tÝnh chÊt kü thuËt trong qu¸ tr×nh hµn ®¸nh gi¸: + Kh¶ n¨ng ®èt ch¸y hå quang cã tèt kh«ng. + Khi hµn mèi hµn cã h×nh d¹ng thÕ nµo. + Khi hµn hå quang cã ch¸y æn ®Þnh kh«ng. + Khi hµn bÒ mÆt cña mèi hµn nh− thÕ nµo + Khi hµn líp xØ phñ trªn bÒ mÆt vµ kh¶ n¨ng xØ tù bong dÔ hay khã. + Khi hµn hå quang b¾n tãe nh− thÕ nµo + Kh¶ n¨ng t¹o l¹i hå quang khi hµn dÔ hay khã. + KiÓm tra vÕt nøt trªn bÒ mÆt mèi hµn. + KiÓm tra ®é cøng cña mèi hµn + KiÓm tra thµnh phÇn hãa häc mèi hµn Khi s¶n phÈm que hµn ®−îc hoµn thiÖn, sÏ ®−îc ng−êi c¸n bé kü thuËt mang ®i hµn thö thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y quang phæ ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc trªn mèi hµn. Sau ®ã c¨n cø vµo chØ tiªu chÊt l−îng cña ®¨ng kiÓm cÊp 10
 13. ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu chÝnh trong kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn: §èi víi que hµn E6013: STT Nguyªn tè kim lo¹i Thµnh phÇn hãa häc 1 C ≤ 0,09 2 Si 0,15 ÷ 0,40 3 Mn 0,40 ÷ 0,65 4 P ≤ 0,03 5 S ≤ 0,03 + KiÓm tra ®é bÒn c¬ tÝnh cña c¸c s¶n phÈm: §èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra ®é bÒn c¬ tÝnh cña mèi hµn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng, tiªu chuÈn tõng lo¹i s¶n phÈm, d−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè kü thuËt, tiªu chuÈn cña tõng lo¹i que hµn: + §èi víi que hµn E6013: Giíi h¹n ch¶y §é bÒn kÐo §é d·n dµi §é dai va ®Ëp Re(N/mm ) 2 Rm(N/mm2) A5(%) ISO-V(J) 00C ≥ 380 500 ÷ 550 ≥ 22 ≥ 47 S¶n phÈm sau khi kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc c¬ lý tÝnh ®¹t chÊt l−îng s¶n phÈm, lóc ®ã s¶n phÈm cã thÓ xuÊt x−ëng. 4. Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm que hµn E 7016. Lo¹i que hµn nµy mang l¹i mèi hµn ®é bÒn c¬ lý cao, dïng nhiÒu trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp, x−ëng thñ c«ng ®Ó hµn thÐp th−êng vµ thÐp hîp kim thÊp, cã kh¶ n¨ng hµn tèt ®èi víi mäi vÞ trÝ hµn trÇn, hå quang m¹nh, ®é ngÊu cao, Ýt b¾n tãe, mèi hµn ®Ñp, kh«ng rç khÝ. 4.1. C«ng ®o¹n kiÓm tra ph«i thÐp Phèi thÐp sau khi nhËp vÒ ®−îc nhËp vµo kho, vµ cã sù kiÓm tra vÒ thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y ph©n tÝch quang phæ ph¸t x¹ nguyªn tö. Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch ®−îc trªn m¸y ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i ph«i ®ã sÏ ®−a vµo s¶n xuÊt cho lo¹i que hµn E 7016. D−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè vÒ thµnh phÇn hãa häc cña ph«i thÐp ¸p dông cho tõng lo¹i que hµn. §èi víi s¶n xuÊt que hµn E 7016 c¸c thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®¹t: 11
 14. - C: 0,04 – 0,08% - P: ≤ 0,015% - Cr: ≤ 0,2% - Si: 0,01 – 0,1% - S: ≤ 0,015% - Ni: ≤ 0,2% - Mn: 0,45 – 0,65% - Cu: ≤ 0,05% - As: ≤ 0.015% 4.2. C«ng ®o¹n n¾n th¼ng vµ c¾t ph«i thÐp Ph«i sau khi ra khái m¸y kÐo kh« kiÓm tra bÒ mÆt ph«i thÐp, ®−êng kÝnh ph«i cña tõng lo¹i que hµn xem §−êng kÝnh cã n»m trong giíi h¹n dung sai cho phÐp. Dung sai ®−êng kÝnh cña tõng lo¹i lâi que cô thÓ nh− sau: §−êng kÝnh / §é dµi Dung sai T¹p chÊt (mm) (mm) (gr/ m2) 2,50/ 350 - 0,06 ≤ 3,00 3,25/ 350 - 0,075 ≤ 3,00 4,00/ 400 - 0,075 ≤ 3,50 5,00/ 450 - 0,075 ≤ 3,50 4.3. C«ng ®o¹n tr«n −ít thuèc hµn E 7016. Dung tÝch m¸y trén −ít 150 lÝt th× chØ ®−îc phÐp ®−a hçn hîp thuèc sau khi ®· trén kh« (lµ 100 kg/ lÇn trén −ít) c©n ph¶i tuyÖt ®èi chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh trén −ít, n−íc thñy tinh Kali ®−îc ®ong chÝnh x¸c råi ®æ vµo m¸y trén −ít ®· cã thuèc chê s½n, ban ®Çu cho vµo kho¶ng 80% thÓ tÝch n−íc thuû tinh, trén trong 5 phót sau ®ã kiÓm tra ®é liªn kÕt, nÕu ch−a ®¹t th× thªm l−îng cßn l¹i vµo vµ trén tiÕp. Tæng thêi gian trén −ít trong m¸y kho¶ng 15 phót. Sau khi trén ph¶i Ðp thö trªn m¸y Ðp 17 tÊn víi ¸p suÊt thÝch hîp. ¸p suÊt nµy ®−îc ¸p dông cho m¸y Ðp 250 tÊn trªn d©y truyÒn s¶n xuÊt. L−u ý: Tõ m¸y trén −ít ®Õn m¸y Ðp 70 tÊn vµ m¸y Ðp 250 tÊn nÕu thuèc kh«ng ®−îc sö dông ngay ph¶i gi÷ ®é Èm cho thuèc ®· trén −ít b»ng c¸ch phñ v¶i Èm lªn mÆt thuèc hoÆc b¶o qu¶n lu«n trong m¸y trén −ít. Khèi l−îng thuèc hµn trén s½n ThÓ tÝch n−íc thuû STT Tªn s¶n phÈm (Kg) tinh (LÝt) 1 E 7016 100,00 15 ÷ 20 4.4. C«ng ®o¹n Ðp ®ïn m¸y Ðp 250 tÊn. Tr−íc khi Ðp trªn m¸y Ðp 250 tÊn ph¶i ®iÒu chØnh m¸y ®óng theo ®−êng kÝnh que hµn, ®é dÇy líp bäc, Ðp thö xem ¸p suÊt nµo lµ tèt nhÊt vµ khi ®· chän ®−îc ¸p suÊt æn ®Þnh míi s¶n xuÊt. Sau khi que ra khái m¸y Ðp 250 tÊn ph¶i ®−îc 12
 15. kiÓm tra ®é ®ång t©m, ®é kÕt dÝnh thuèc lªn que hµn, ®é nh½n mÞn trªn bÒ mÆt que hµn, ®é dµy cña líp thuèc cã n»m trong giíi h¹n cho phÐp kh«ng nÕu ®é dÇy líp bäc lín h¬n b¶ng giíi h¹n th× ph¶i thay ®Çu Ðp kh¸c víi c¸c th«ng sè cô thÓ sau: + §èi víi que hµn. NA 7016 §−êng kÝnh/ dµi §é dÇy líp Tû lÖ thuèc ¸p suÊt Ðp §é lÖch (mm) thuèc bäc (mm) hµn (bar) t©m (%) 2,50/ 350 4,3 ÷ 4,4 1,72 ÷ 1,76 160 ÷ 190 8 3,25/ 350 5,6 ÷ 5,7 1,72 ÷ 1,76 170 ÷ 200 10 4,00/ 400 6,9 ÷ 7,0 1,72 ÷ 1,76 180 ÷ 200 12 5,00/ 450 8,7 ÷ 8,8 1,74 ÷ 1,76 180 ÷ 200 15 Que hµn sau khi Ðp ®−îc ®−a tíi thiÕt bÞ ch¶i ®Çu, ®u«i kÑp cña que hµn, sau ®ã ®−îc xÕp lªn gi¸ ®ì, sÊy ra ngoµi kh«ng khÝ. 4.5. C«ng ®o¹n sÊy que hµn. §èi víi s¶n xuÊt que hµn sau khi que hµn ®−îc Ðp tõ m¸y Ðp 250 tÊn th× que hµn ®−îc sÊy ngoµi kh«ng khÝ vµ tïy thuéc vµo tõng lo¹i ®−êng kÝnh mµ ta cã thêi gian sÊy kh¸c nhau, NhiÖt ®é ngoµi kh«ng khÝ tõ : 15 ÷ 250C, ®é Èm W: 50 ÷ 70% .Thêi gian sÊy ngoµi kh«ng khÝ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: §èi víi que hµn. NA 7016 §−êng kÝnh/ dµi Thêi gian (mm) (h) 2,50/ 350 36 ÷ 48 3,25/ 350 60 ÷ 84 4,00/ 400 72 ÷ 96 5,00/ 450 72 ÷ 96 Que hµn sau khi ®· ®−îc sÊy kh« ngoµi sÏ ®−îc ®−a vµo trong lß sÊy vµ ®−îc sÊy víi nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i que hµn, ®−êng kÝnh, khi ®−a que hµn vµo sÊy tõng mÎ víi mét khèi l−îng nhÊt ®Þnh vµ ph¶i kiÓm tra ®Ó vá bäc que hµn kh«ng bÞ nøt, nÕu vá bäc que hµn bÞ nøt däc theo ®é dµi cña que th× ®ã lµ do sÊy vµ ph¶i ®Ó ngoµi kh«ng khÝ l©u h¬n hoÆc t¨ng nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh sÊy ph¶i dµi h¬n. Thêi gian sÊy que hµn phô thuéc vµo ®é dµy cña líp bäc que hµn vµ khèi l−îng cho vµo mçi l−ît ®Ó sÊy. D−íi ®©y lµ b¶ng th«ng sè cho qu¸ tr×nh sÊy trong lß sÊy. 13
 16. + §èi víi que hµn. NA 7016 φ/L NhiÖt ®é sÊy Σ thêi gian sÊy Thêi gian gi÷ Thêi gian gi÷ (mm) T 0C (Phót) 700C (phót) 4500C (phót) 2,50/ 350 450 90 30 20 3,25/ 350 450 100 30 30 4,00/ 400 450 120 30 50 5,00/ 450 450 120 30 60 Sau khi s¶n phÈm ®· sÊy ®ñ vÒ nhiÖt ®é còng nh− thêi gian sÊy trong lß, chÕ ®é ®Ìn b¸o qu¸ nhiÖt sÏ ho¹t ®éng lóc ®ã ng−êi c«ng nh©n vËn hµnh dõng ho¹t ®éng cña lß sÊy, ®ång thêi më cöa tñ sÊy cho nhiÖt ®é trong tñ sÊy nguéi dÇn, lóc ®ã ta kÐo xe ra khái cöa tñ sÊy ®Ó ngoµi kh«ng khÝ, ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é m«i tr−êng, ta míi cã thÓ cho vµo ®ãng gãi. 4.6. C«ng ®o¹n ®ãng gãi que hµn. Sau khi nh÷ng s¶n phÈn que hµn ®· ®−îc sÊy ®¹t yªu cÇu, ta ph¶i mang ra ®ãng gãi ngay ®¶o b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm kh«ng bÞ hót Èm. §ãng gãi que hµn lµ ph¶i ®ãng kÝn kh«ng ®Ó kh«ng khÝ vµo s¶n phÈm, bÒn, ®Ñp, nh·n m¸c vµ th«ng sè kü thuËt ph¶i ®óng quy ®Þnh vµ ®Çy ®ñ. HÖ thèng b¶o qu¶n trong kho tho¸ng m¸t ®Æc biÖt kh«ng ®−îc ®Æt chång chÐo c¸c gãi que hµn lªn nhau. Tõ ®ã ®¶m b¶o cho chÊt l−îng que hµn kh«ng bÞ thay ®æi trong thêi gian dµi ë bªn kho thµnh phÈm. 4.7. KiÓm tra thµnh phÇn hãa häc, c¬ tÝnh s¶n phÈm que hµn. §èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm tr−íc khi xuÊt x−ëng ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra que hµn xem chÊt l−îng cã ®¹t tiªu chuÈn vµ c¸c th«ng sè kü thuËt kh«ng. Ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn cuèi vÒ ®é dÇy líp thuèc bäc lªn que hµn, ®é ®ång t©m, xem bÒ mÆt thuèc hµn cã nh½n bãng kh«ng, träng l−îng mçi hép que cã ®ñ kh«ng tr−íc khi b¸n ra ngoµi thÞ tr−êng. Que hµn ®−îc ng−êi thî hµn ®em hµn thö ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lù¬ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm. C¸c tÝnh chÊt kü thuËt trong qu¸ tr×nh hµn ®¸nh gi¸: + Kh¶ n¨ng ®èt ch¸y hå quang cã tèt kh«ng. + Khi hµn mèi hµn cã h×nh d¹ng thÕ nµo. + Khi hµn hå quang cã ch¸y æn ®Þnh kh«ng. + Khi hµn bÒ mÆt cña mèi hµn nh− thÕ nµo + Khi hµn líp xØ phñ trªn bÒ mÆt vµ kh¶ n¨ng xØ tù bong dÔ hay khã. 14
 17. + Khi hµn hå quang b¾n tãe nh− thÕ nµo + Kh¶ n¨ng t¹o l¹i hå quang khi hµn dÔ hay khã. + KiÓm tra vÕt nøt trªn bÒ mÆt mèi hµn. + KiÓm tra ®é cøng cña mèi hµn + KiÓm tra thµnh phÇn hãa häc mèi hµn Khi s¶n phÈm que hµn ®−îc hoµn thiÖn, sÏ ®−îc ng−êi c¸n bé kü thuËt mang ®i hµn thö thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y quang phæ ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc trªn mèi hµn. Sau ®ã c¨n cø vµo chØ tiªu chÊt l−îng cña ®¨ng kiÓm cÊp ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu chÝnh trong kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc cña mèi hµn: + §èi víi que hµn E7016 STT Nguyªn tè kim lo¹i Thµnh phÇn hãa häc 1 C ≤ 0,08 2 Si 0,30 ÷ 0,60 3 Mn 1,00 ÷ 1,20 4 P ≤ 0,02 5 S ≤ 0,02 + KiÓm tra ®é bÒn c¬ tÝnh cña c¸c s¶n phÈm: §èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra ®é bÒn c¬ tÝnh cña mèi hµn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng, tiªu chuÈn tõng lo¹i s¶n phÈm, d−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè kü thuËt, tiªu chuÈn cña tõng lo¹i que hµn: + §èi víi que hµn E 7016: Giíi h¹n ch¶y §é bÒn kÐo §é d·n dµi §é dai va ®Ëp Re(N/mm2) Rm(N/mm2) A5(%) ISO-V(J) -200C ≥ 450 510 ÷ 610 ≥ 26 ≥ 47 S¶n phÈm sau khi kiÓm tra thµnh phÇn hãa häc c¬ lý tÝnh ®¹t chÊt l−îng s¶n phÈm, lóc ®ã s¶n phÈm cã thÓ xuÊt x−ëng. 5. Nghiªn cøu s¶n xuÊt thö nghiÖm que hµn E 7018. 5.1. C«ng ®o¹n kiÓm tra ph«i thÐp Phèi thÐp sau khi nhËp vÒ ®−îc nhËp vµo kho, vµ cã sù kiÓm tra vÒ thµnh phÇn hãa häc trªn m¸y ph©n tÝch quang phæ ph¸t x¹ nguyªn tö. Tõ kÕt qu¶ ph©n 15
 18. tÝch ®−îc trªn m¸y ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i ph«i ®ã sÏ ®−a vµo s¶n xuÊt cho lo¹i que hµn E 7018. D−íi ®©y lµ nh÷ng th«ng sè vÒ thµnh phÇn hãa häc cña ph«i thÐp ¸p dông cho tõng lo¹i que hµn. §èi víi s¶n xuÊt que hµn E 7018 c¸c thµnh phÇn hãa häc ph¶i ®¹t: - C: 0,04 – 0,08% - P: ≤ 0,015% - Cr: ≤ 0,2% - Si: 0,05 – 0,1% - S: ≤ 0,015% - Ni: ≤ 0,2% - Mn: 0,45 – 0,65% - Cu: ≤ 0,05% - As: ≤ 0,015% 5.2. C«ng ®o¹n n¾n th¼ng vµ c¾t ph«i thÐp Ph«i sau khi ra khái m¸y kÐo kh« kiÓm tra bÒ mÆt ph«i thÐp, ®−êng kÝnh ph«i cña tõng lo¹i que hµn xem §−êng kÝnh cã n»m trong giíi h¹n dung sai cho phÐp. Dung sai ®−êng kÝnh cña tõng lo¹i lâi que cô thÓ nh− sau: §−êng kÝnh / §é dµi Dung sai T¹p chÊt (mm) (mm) (gr/ m2) 2,50/ 350 - 0,06 < 3,00 3,25/ 350 - 0,075 < 3,00 4,00/ 400 - 0,075 < 3,50 5,00/ 450 - 0,075 < 3,50 5.3. C«ng ®o¹n trén −ít thuèc hµn E 7018. Dung tÝch m¸y trén −ít 150 lÝt th× chØ ®−îc phÐp ®−a hçn hîp thuèc sau khi ®· trén kh« (lµ 100 kg/ lÇn trén −ít) c©n ph¶i tuyÖt ®èi chÝnh x¸c cho qu¸ tr×nh trén −ít, n−íc thñy tinh Kali ®−îc ®ong chÝnh x¸c råi ®æ vµo m¸y trén −ít ®· cã thuèc chê s½n, ban ®Çu cho vµo kho¶ng 80% thÓ tÝch n−íc thuû tinh, trén trong 5 phót sau ®ã kiÓm tra ®é liªn kÕt, nÕu ch−a ®¹t th× thªm l−îng cßn l¹i vµo vµ trén tiÕp. Tæng thêi gian trén −ít trong m¸y kho¶ng 15 phót. Sau khi trén ph¶i Ðp thö trªn m¸y Ðp 17 tÊn víi ¸p suÊt thÝch hîp ¸p suÊt nµy ®−îc ¸p dông cho m¸y Ðp 250 tÊn trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. L−u ý: Tõ m¸y trén −ít ®Õn m¸y Ðp 70 tÊn vµ m¸y Ðp 250 tÊn nÕu thuèc kh«ng ®−îc sö dông ngay ph¶i gi÷ ®é Èm cho thuèc ®· trén −ít b»ng c¸ch phñ v¶i Èm lªn mÆt thuèc hoÆc b¶o qu¶n lu«n trong m¸y trén −ít. Khèi l−îng thuèc hµn trén s½n ThÓ tÝch n−íc thuû tinh STT Tªn s¶n phÈm (Kg) (LÝt) 1 E 7018 100,00 15 ÷ 20 16
 19. 5.4. C«ng ®o¹n Ðp ®ïn m¸y Ðp 250 tÊn. Tr−íc khi Ðp trªn m¸y Ðp 250 tÊn ph¶i ®iÒu chØnh m¸y ®óng theo ®−êng kÝnh que hµn, ®é dÇy líp bäc, Ðp thö xem ¸p suÊt nµo lµ tèt nhÊt vµ khi ®· chän ®−îc ¸p suÊt æn ®Þnh míi s¶n xuÊt. Sau khi que ra khái m¸y Ðp 250 tÊn ph¶i ®−îc kiÓm tra ®é ®ång t©m, ®é kÕt dÝnh thuèc lªn que hµn, ®é nh½n mÞn trªn bÒ mÆt que hµn, ®é dµy cña líp thuèc cã n»m trong giíi h¹n cho phÐp kh«ng nÕu ®é dÇy líp bäc lín h¬n b¶ng giíi h¹n th× ph¶i thay ®Çu Ðp kh¸c víi c¸c th«ng sè cô thÓ sau: + §èi víi que hµn. NA 7018 §−êng kÝnh/ §é dÇy líp thuèc Tû lÖ thuèc ¸p suÊt Ðp §é lÖch t©m dµi bäc (mm) hµn (bar) (%) (mm) 2,50/ 350 4,3 ÷ 4,4 1,72 ÷ 1,76 160 ÷ 190 8 3,25/ 350 5,8 ÷ 5,9 1,78 ÷ 1,81 170 ÷ 200 10 4,00/ 400 6,55 ÷ 6,65 1,63 ÷ 1,66 180 ÷ 200 12 5,00/ 450 8,05 ÷ 8,15 1,61 ÷ 1,63 180 ÷ 200 15 Que hµn sau khi Ðp ®−îc ®−a tíi thiÕt bÞ ch¶i ®Çu, ®u«i kÑp cña que hµn, sau ®ã ®−îc xÕp lªn gi¸ ®ì, sÊy ra ngoµi kh«ng khÝ. 5.5. C«ng ®o¹n sÊy que hµn. §èi víi s¶n xuÊt que hµn sau khi que hµn ®−îc Ðp tõ m¸y Ðp 250 tÊn th× que hµn ®−îc sÊy ngoµi kh«ng khÝ vµ tïy thuéc vµo tõng lo¹i ®−êng kÝnh mµ ta cã thêi gian sÊy kh¸c nhau, nhiÖt ®é ngoµi kh«ng khÝ tõ :15 ÷ 250C, ®é Èm W: 50 ÷ 70% thêi gian sÊy ngoµi kh«ng khÝ ®−îc qui ®Þnh nh− sau: §èi víi que hµn. NA 7018 §−êng kÝnh/ dµi Thêi gian (mm) (h) 2,50/ 350 36 ÷ 48 3,25/ 350 60 ÷ 84 4,00/ 400 72 ÷ 96 5,00/ 450 72 ÷ 96 Que hµn sau khi ®· ®−îc sÊy kh« ngoµi sÏ ®−îc ®−a vµo trong lß sÊy vµ ®−îc sÊy víi nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i que hµn, ®−êng kÝnh, khi ®−a que 17
 20. hµn vµo sÊy tõng mÎ víi mét khèi l−îng nhÊt ®Þnh vµ ph¶i kiÓm tra ®Ó vá bäc que hµn kh«ng bÞ nøt, nÕu vá bäc que hµn bÞ nøt däc theo ®é dµi cña que th× ®ã lµ do sÊy vµ ph¶i ®Ó ngoµi kh«ng khÝ l©u h¬n hoÆc t¨ng nhiÖt ®é trong qu¸ tr×nh sÊy ph¶i dµi h¬n. Thêi gian sÊy que hµn phô thuéc vµo ®é dµy cña líp bäc que hµn vµ khèi l−îng cho vµo mçi l−ît ®Ó sÊy. D−íi ®©y lµ b¶ng th«ng sè cho qu¸ tr×nh sÊy trong lß sÊy. + §èi víi que hµn. NA 7018 φ/L NhiÖt ®é sÊy Σ thêi gian sÊy Thêi gian gi÷ Thêi gian gi÷ (mm) 0 TC (Phót) 700C (phót) 4500C (phót) 2,50/ 350 450 90 30 20 3,25/ 350 450 100 30 30 4,00/ 400 450 120 30 50 5,00/ 450 450 120 30 60 Sau khi s¶n phÈm ®· sÊy ®ñ vÒ nhiÖt ®é còng nh− thêi gian sÊy trong lß, chÕ ®é ®Ìn b¸o qu¸ nhiÖt sÏ ho¹t ®éng lóc ®ã ng−êi c«ng nh©n vËn hµnh dõng ho¹t ®éng cña lß sÊy, ®ång thêi më cöa tñ sÊy cho nhiÖt ®é trong tñ sÊy nguéi dÇn, lóc ®ã ta kÐo xe ra khái cöa tñ sÊy ®Ó ngoµi kh«ng khÝ, ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é m«i tr−êng, ta míi cã thÓ cho vµo ®ãng gãi. ¬ 5.6. C«ng ®o¹n ®ãng gãi que hµn. Sau khi s¶n phÈn que hµn ®· ®−îc sÊy ®¹t yªu cÇu, ta ph¶i mang ra ®ãng gãi ngay ®¶o b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm kh«ng bÞ hót Èm. §ãng gãi que hµn lµ ph¶i ®ãng kÝn kh«ng ®Ó kh«ng khÝ vµo s¶n phÈm, bÒn, ®Ñp, nh·n m¸c vµ th«ng sè kü thuËt ph¶i ®óng quy ®Þnh vµ ®Çy ®ñ. HÖ thèng b¶o qu¶n trong kho tho¸ng m¸t ®Æc biÖt kh«ng ®−îc ®Æt chång chÐo c¸c gãi que hµn lªn nhau. Tõ ®ã ®¶m b¶o cho chÊt l−îng que hµn kh«ng bÞ thay ®æi trong thêi gian dµi ë bªn kho thµnh phÈm. 5.7. C«ng ®o¹n kiÓm tra s¶n phÈm vÒ thµnh phÇn hãa häc, c¬ tÝnh que hµn. §èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm tr−íc khi xuÊt x−ëng ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra que hµn xem chÊt l−îng cã ®¹t tiªu chuÈn vµ c¸c th«ng sè kü thuËt kh«ng. Ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn cuèi vÒ ®é dÇy líp thuèc bäc lªn que hµn, ®é ®ång t©m, xem bÒ mÆt thuèc hµn cã nh½n bãng kh«ng, träng l−îng mçi hép que cã ®ñ kh«ng tr−íc khi b¸n ra ngoµi thÞ tr−êng. Que hµn ®−îc ng−êi thî hµn ®em hµn thö ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lù¬ng cña tõng lo¹i s¶n phÈm. C¸c tÝnh chÊt kü thuËt trong qu¸ tr×nh hµn ®¸nh gi¸: + Kh¶ n¨ng ®èt ch¸y hå quang cã tèt kh«ng. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=61

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2