intTypePromotion=1

Chuyên đề: Phương hướng ứng dụng máy tính toán đo đạc trong xây dựng bản đồ - TS Nguyễn Ngọc Anh

Chia sẻ: Đặng Ngọc Cường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
95
lượt xem
9
download

Chuyên đề: Phương hướng ứng dụng máy tính toán đo đạc trong xây dựng bản đồ - TS Nguyễn Ngọc Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản đồ địa chính được lưu trữ trong bộ hồ sơ địa chính ở các cơ quan quản lý đất đai các cấp là bộ bản đồ đã được biên tập từ bộ bản đồ cơ sở đo vẽ. Có thể khái quát quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính theo sơ đồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Phương hướng ứng dụng máy tính toán đo đạc trong xây dựng bản đồ - TS Nguyễn Ngọc Anh

 1. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH A - KHÁI QUÁT QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Bản đồ địa chính được lưu trữ trong bộ hồ sơ địa chính ở các cơ quan quản lý đất đai các cấp là bộ bản đồ đã được biên tập từ bộ bản đồ cơ sở đo vẽ. Có thể khái quát quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính theo sơ đồ 2.1. - Các công đoạn từ lập lưới khống chế địa chính, lập lưới khống chế đo v ẽ, đo v ẽ chi tiết, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất đến biên tập bản đồ đ ịa chính c ơ s ở là do nh ững người làm công tác đo đạc thực hiện. Công tác này được tiến hành phần lớn trên thực địa. - Các công đoạn từ biên tập bản đồ địa chính, in b ản đ ồ s ẽ đ ược th ực hi ện trong các xí nghiệp bản đồ. - Các công việc đăng ký, thống kê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử d ụng đ ất, chỉnh sửa nội dung bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính là do những người làm công tác quản lý địa chính ở các cấp thực hiện. Trong sơ đồ công nghệ phải đảm bảo một nguyên tắc chung là: sau m ỗi công đo ạn phải thực hiện kiểm tra nghiệm thu chặt chẽ. Chỉ khi công đoạn trước đã được nghiệm thu thì mới thực hiện công đoạn tiếp theo nhằm tránh những sai sót có thể gây ra lãng phí. Kết quả cuối cùng là bộ bản đồ địa chính vẽ trên gi ấy ho ặc b ộ bản đ ồ số l ưu trong máy tính. Mỗi phương pháp đo vẽ bản đồ gốc địa chính sẽ đòi hỏi các đi ều kiện và phương tiện kỹ thuật khác nhau. Phải dựa vào điều kiện thi ết bị kỹ thuật c ủa đ ơn v ị đ ể lựa chọn phương pháp đo vẽ thích hợp và các bi ện phấp đảm bảo k ỹ thu ật cho các công đoạn chính. Trong các phương pháp thành lập bản đồ địa chính đều phải qua hai công đo ạn chính là: Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính gốc (bản đồ địa chính cơ s ở) và biên tập, đo vẽ bổ sung thành lập Bản đồ địa chính cấp xã gọi tắt là Bản đồ địa chính. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 2. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ B - CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH I. Phương pháp toàn đạc a. Khái niệm - Khi thành lập các bản đồ địa chính tỷ lệ lớn (1:200, 1:500, 1:1000), khu vực đô th ị có nhiều nhà cao che khuất (dùng ảnh hàng không khó xác định ranh gi ới thửa), đòi h ỏi xác định ranh giới thửa với độ chính xác rất cao, hoặc thành lập bản đồ ở các tỷ lệ nh ỏ h ơn 1: 1000 (1:2000, 1:5000) mà không có ảnh hàng không, thì phải áp dụng ph ương pháp đo ảnh trực tiếp ở thực địa. Phương pháp này sử dụng máy toàn đạc hay máy kinh vĩ đ ể đo (gọi là phương pháp toàn đạc). b. Các bước công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng ph ương pháp toàn đạc điện tử Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 3. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Khảo sát, thiết kế, chuẩn bị sản xuất - Đối với một công trình sản xuất lớn, trước khi đo đạc - lập b ản đ ồ ph ải ti ến hành khảo sát thực địa để tìm hiểu đặc điểm địa lý và nắm tình hình khu vực. - Thiết kế kỹ thuật bao gồm thiết kế khu đo, viết các hướng dẫn và tiêu chuẩn k ỹ thuật đo vẽ bản đồ. - Công tác chuẩn bị sản xuất bao gồm: Chuẩn bị tài li ệu và số li ệu; chuẩn b ị máy móc và thiết bị, kiểm nghiệm máy, chuẩn bị vật tư. Lưới khống chế đo vẽ. Lưới không chế đo vẽ là lưới các đi ểm kh ống ch ế trắc đ ịa (thường là lưới đường truyền cấp 1, 2), được đo lưới to ạ độ từ điểm của lưới không chế trắc địa nhà nước đã có ở trong hoặc gần khu vực lập bản đồ. Nội dung công việc gồm: Đo lưới (hiện nay đo bằng GPS); Tính bình sai k ết qu ả đo lưới, tính ra toạ độ x, y của các điểm không chế trắc địa. A Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 4. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Đo vẽ chi tiết: Các điểm của lưới khống chế đo vẽ được dùng để đặt máy chi ti ết các đỉnh thửa và các điểm địa vật xung quanh điểm đó. Lần lượt đo kín toàn b ộ các đi ểm của mảnh bản đồ. Trong khi đó, số liệu (cạnh, góc bằng, góc đứng) sẽ đ ược t ự đ ộng ghi vào thiết nhớ, đồng thời người đo cũng phải vẽ sơ ho ạ để biết đi ểm nào c ần n ối v ới điểm nào. Trong khi đo vẽ ngoài thực địa, kết hợp đi ều tra v ề th ửa đất, bao g ồm : xác minh loại hình sử dụng đất, tính pháp lý của thửa đất. Dựng hình. Kết quả đo vẽ chi tiết được trút vào máy để dựng hình (n ối thửa ), gồm các nội dung: - Kiểm tra số liệu đo, tính toạ độ x, y, của tất cả các điểm đo. - Nối khép kín các thửa đất và nối các đường (sông, đ ường, …) trên màn hình. N ếu khi đo có sử dụng chức năng nối tự động (mã lệnh và phần m ềm n ối t ự đ ộng) thì các điểm đo sẽ tự động nối với nhau. Kết quả sẽ được bản vẽ dựng hình. Bản v ẽ này c ần được in ra giấy để kiểm tra, đánh dấu những chỗ đo thiếu, sai đ ể đi đo b ổ sung ho ặc đo lại. - Tìm và sửa các lỗi kỹ thuật về nối thửa (bắt qua, bắt chưa tới, trùng). Biên tập bản đồ - Thiết kế phân lớp đối tượng và bảng thuộc tính có liên quan, thi ết k ế (ho ặc cái đặt ) các thư viện ký hiệu vẽ bản đồ địa chính theo đúng quy đ ịnh c ủa ký hi ệu và quy phạm thành lập bản đồ địa chính. - Tạo vùng (topology) để xác định mối quan hệ không gian gi ữa các điểm, đ ường, vùng (nối, liền kề, giao…) - Đánh số thửa : diện tích được tính tự động. - Tạo khung bản đồ. - Vẽ các đường nét, ký hiệu và ghi chú theo đúng quy đ ịnh c ủa ký hi ệu (màu s ắc, lực nét, kiểu, cỡ,…) - Trình bày khung và ngoài khung. - Kiểm tra nội dung và kỹ thuật bản đồ, chỉnh, sửa. - In bản đồ ra giấy và lưu trên đĩa CD. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và biên bản xác định ranh giới thửa đất. Đây là những tài liêu cần thiết trong bộ hồ sơ quản lý đất đai, theo từng thửa. Đóng gói và giao nộp thành quả đo vẽ bản đồ địa chính. Toàn bộ hồ sơ trong quá trình đo vẽ bản đồ phải được đóng gói và giao nộp về cơ quan quản lý c. Nhận xét chung Ưu điểm - Thông tin mới, hiện thời (ở thời điểm đo vẽ), độ tin c ậy cao (do đ ược tr ực ti ếp thu thập ở thực địa và điều tra thực tế) Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 5. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ - Độ chính xác đo vẽ cao (sử dụng các thiết bị đo đạc độ chính xác cao) - Áp dụng hiệu quả cao cho các khu vực đo vẽ không lớn, di ện tích th ửa nh ỏ và có nhiều địa vật che khuất ( trong thành phố, khu dân cư dày đặc). Nhựơc điểm - Thời gian đo đạc hoàn toàn ngoài thực địa, gặp nhiều khó khăn v ề th ời ti ết và điều kiện làm việc. - Tuy đã tự động hoá đo đạc nhưng năng suất vẫn không thể bằng các phương pháp khác. II. Phương pháp không ảnh a. Khái niệm - Trong phương pháp không ảnh, bản đồ được thành lập trên c ơ sở ảnh ch ụp t ừ máy bay. Không ảnh chủ yếu được dùng để thành lập bản đồ địa chính tỷ l ệ 1:2000 đ ến 1:10.000; cũng có thể áp dụng cho tỷ lệ 1:1000 n ếu đó là khu v ực ít b ị che khu ất. Thông thường phương pháp không ảnh được áp dụng khi nhà n ước cần tri ển khai đo đạc b ản đ ồ trên phạm vi rộng, cùng một lúc chụp ảnh thì mới có hiệu quả kinh tế. b. Các bước công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng không ảnh Công nghệ thành lập bản đồ ảnh hàng không bao gồm các bước cơ bản sau đây (sơ đồ 2.3) Khảo sát, thiết kế kĩ thuật, chuẩn bị sản xuất Khảo sát và thiết kế khu bay chụp ảnh. Thiết kế và viết hướng dẫn k ỹ thu ật cho tất cả các khâu thành lập bản đồ địa chính. Chuẩn bị tài li ệu, số li ệu, vật t ư, thi ết b ị ki ểm nghiệm máy, … Bay chụp ảnh Phim chụp ảnh có thể là phim đen- trắng, phim màu ho ặc phim quang ph ổ. T ỷ l ệ ảnh chụp được xác định tuỳ thuộc vào tỷ lệ bản đồ cần thành lập, tiêu c ự máy chụp ảnh, yêu cầu về độ chính xác, thể hiện địa hình, và phương pháp đo vẽ địa hình. Sau khi ch ụp, phim được tráng, sao thành dạng âm bản, dương bản theo tiêu chuẩn kỹ thuật . Đo lối khống chế ảnh ngoại nghiệp Các tờ ảnh cần được xác định chính xác vị trí của nó trong hệ toạ độ mặt phẳng (x, y) và trong hệ độ cao nhà nước, nhờ lưới khống chế ảnh ngo ại nghi ệp. Các đi ểm c ủa lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp là những điểm thiết kế, được đánh dấu m ốc trên m ặt đất, và được nhận biết rõ trên ảnh. Toạ độ của những điểm này ho ặc là đã có, ho ặc đ ược xác định nhờ đo nối (bằng GPS) với điểm đã có toạ độ. Tăng dầy điểm khống chế ảnh nội nghiệp, tính toán bình sai Để phục vụ cho quá trình đo vẽ trên ảnh và nắn ảnh thì các đi ểm khống chế đ ược xác đinh ngoài thực địa như trên là không đủ. Ti ếp theo, c ần tăng d ầy các đi ểm kh ống ch ế ảnh, tính toán bình sai toạ độ mặt phẳng và độ cao của những điểm này ở trong phòng nhờ các phần mềm và thiết bị đo vẽ ảnh. Tăng dầy là kỹ thuật nh ằm sử d ụng m ột lu ợng t ối Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 6. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ thiểu điểm khống chế ảnh đo thực địa để xác định m ột số lượng c ần thi ết các đi ểm khống chế ảnh đo nội nghiệp, đồng thời xác định được vị trí và định hướng tờ ảnh. Lập DTM, đo vẽ dáng đất và thuỷ hệ. - DTM (Digital Terrain Model) là mô hình số m ặt đất, đ ược thành lập cho nhi ều mục đích, trong đó có mục đích nắn ảnh số trực giao. - Dáng đất (đường bình độ, các điểm độ cao) và sông suối tự nhiên được đo vẽ trực tiếp trên máy từ mô hình lập thể. Nắn ảnh số trực giao, cắt ghép thành bình đồ khuôn khổ mảnh bản đ ồ đ ịa chính c ơ sở, in ra giấy và lưu ở dạng số. Điều vẽ nội dung của bản đồ địa chính cơ sở Trong phương pháp không ảnh, các đối tượng mặt đất được nhận biết và đo vẽ lên bản đồ chủ yếu dựa vào xét đoán và đo vẽ hình ảnh có trên ảnh. Quá trình xét đoán hình ảnh trên ảnh để nhận dạng đối tượng được gọi là điền vẽ ảnh( còn gọi là giải đoán ảnh). Điền vẽ ảnh thường được tiến hành trong nhà n ước, sau đó điền v ẽ ngoài tr ời đ ể xác minh những đối tượng mà điền vẽ trong nhà không nh ận bi ết rõ. Đi ều v ẽ ngoài tr ời còn để xác định một số mặt định tính, định lượng và định danh của đối tượng. Thành lập bản đồ địa chính cơ sở Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 7. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ - Véc tơ hoá các yếu tố nội dung của bản đồ địa chính c ơ sở trên n ền bình đ ồ tr ực ảnh số, theo tài liệu điều vẽ ngoại nghiệp. - Vẽ các yếu tố nội dung của bản đồ địa chính c ơ sở; Đ ịa danh và đ ịa gi ới hành chính các cấp; Ranh giới các lô đất lớn trong đó có nhi ều th ửa( ti ểu khu, kho ảnh, đ ường vùng); Đường giao thông; Thuỷ hệ; Dáng đất; Các ghi chú thuyết minh. - In bản đồ địa chính cơ sở và đĩa CD, và ra gi ấy croki( 1 b ản có n ền ảnh, và m ột bản không có nền ảnh), theo đơn vị hành chính cấp xã. Chuyển những sản ph ẩm này cho địa phương để tiến hành biên tập Bản đồ địa chính( chính quy). c. Thành lập bản đồ địa chính bằng ph ương pháp không ảnh có th ể xây d ựng theo các phương pháp sau: Phương pháp phối hợp Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 8. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 9. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Trong các công trình công nghệ trên ta thấy các công đo ạn (1), (2) và (3) hoàn toàn giống nhau cả mục đích, yêu cầu và công nghệ. Hai công đoạn cuối cùng giống nhau về yêu cầu nhưng có th ể khác nhau v ề m ức độ tự động hoá các khâu trong quy trình công nghệ, phụ thuộc vào trang thi ết b ị c ủa c ơ s ở sản xuất. Ở sơ đồ (c.1): Sau khi nắn ảnh và cắt dán ta có bình đồ ảnh cùng t ỷ l ệ v ới bản đ ồ địa chính cần thành lập. Sau khi điều vẽ và đo vẽ bổ sung ta có đầy đủ yếu tố các bản gốc địa chính trên nền bình đồ ảnh. Với sơ đồ (c.2): Nội dung bản đồ địa chính được thể hiện trên diamat, nếu nối máy vẽ với bộ ghi số và số hoá tự động thì có thể lưu giữ số liệu và vẽ bản đồ trên ploter, việc tự động hoá công đoạn cuối cùng tiện lợi hơn. Trên sơ đồ (c.3): Các số liệu đo được tự động ghi lại, tính ra to ạ đ ộ các đi ểm đ ịa vật, lưu giữ hoặc chuyển vẽ trên ploter rất tiện lợi cho việc lập bản đồ số và tự động hoá việc đánh số thửa, tính diện tích… Để thành lập bản đồ địa chính theo sơ đồ (c.4) c ần phải trang b ị máy quét ảnh có độ phân giải cao, trang bị máy tính lớn và phần mềm đo ảnh chuyên d ụng. Các khâu quét ảnh, tăng dày khống chế ảnh, nắn ảnh, lập bản đồ ảnh trực giao được điều hành bởi phần mềm đo ảnh số. Sản phẩm ở công đoạn này là bản đồ ảnh trực giao trong hệ toạ độ bản đồ địa chính và được lưu ở dạng Raster. Ta có thể đua ngay bản đ ồ ảnh tr ực giao vào khai thác phục vụ quản lý địa chính. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 10. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Song để có bản đồ địa chính dạng đường nét duy nhất, c ần ph ải vecter hoá b ản đ ồ ảnh raster, tạo bản đồ số địa chính thông dụng. Việc vector hoá có thể th ực hi ện trên các máy tính PC, sử dụng phần mềm số hoá chuyên dụng. Khâu đối soát thực địa, đo vẽ bổ sung bản đồ bổ sung bản đồ gốc là rất quan trọng, nó làm đồng nhất kết quả đo vẽ nội nghiệp và đoán đọc với tồn tại th ực t ế trên thực địa. Khi điều tra thực địa ta còn xác định và đua lên bản đ ồ đ ịa chính các y ếu t ố phi không gian như phân loại sử dụng, chủ sử dụng đất, địa danh… d. Nhận xét chung Ưu điểm - Khắc phục được những khó khăn của sản xuất trong điều kiện dã ngoại, gi ảm chi phí, và có thời gian sản xuất. - Cùng một lúc đo vẽ một vùng rộng lớn sẽ cho hiệu qu ả cao v ề năng su ất, giá thành và thời gian. - Tỷ lệ ảnh chụp hiện nay đảm bảo độ chính xác cần thiết thành lập bản đồ đ ịa chính bằng không ảnh. Nhược điểm - Những khu vực có nhiều địa vật che khuất ranh gi ới thửa đất và các đ ối t ượng đo vẽ bản đồ cũng như nhưng khu vực có nhiều biến động mới so với m ốc thời gian ch ụp ảnh sẽ đòi hỏi công tác đo đạc bổ sung thực địa nhiều hơn. - Áp dụng cho tỷ lệ lớn (1: 1000, 1: 500, 1: 200) khó đạt độ chính xác. - Áp dụng cho các khu cực đo vẽ lẻ tẻ và nhỏ nếu phải chụp ảnh thì giá thành cao. III. Phương pháp biên vẽ từ tài liệu bản đồ - Để đáp ứng yêu cầu mau chóng có bản đồ phục vụ công tác qu ản lý đ ất đai. B ộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thành lập bản đồ địa chính t ỷ l ệ 1: 10000 và 1: 25000 khu vực đất lâm nghiệp và đất đồi núi từ một số bản đồ đã có, chủ yếu là bản đồ địa hình tỷ lệ tương đương, gọi là tài liệu gốc đo vẽ. - Trong phương pháp này nguồn tài liệu sử dụng làm gốc biên vẽ c ần có ch ất lượng tốt và mới. Cần kết hợp dùng các tài liệu bổ sung, như ảnh hàng không, v ệ tinh, hoặc một số bản đồ chuyên ngành khác (bản đồ lâm nghiệp, bản đồ nông nghi ệp). Các yếu tố thửa đất được nhận biết từ các bản đồ tài liệu sau đó được đối soát, chỉnh sửa, b ổ sung hoàn thiện qua điều tra, đo đạc thực địa. IV. Phương pháp GPS cầm tay - Các thiết bị GPS cầm tay có nhiều chủng loại, được bán trên th ị tr ường r ất r ộng rãi, không đắt tiền, sai số vị trí đạt tới 1-3m và được sử dụng cho nhiều m ục đích khác nhau, trong đó có mục đích thành lập bản đồ. - Trong mục đích thành lập bản đồ địa chính, phương pháp này ch ỉ đ ược coi là ph ụ trợ cho các phương pháp đã nêu ở trên, đo độ chính xác kém và triển khai ngoài trời. - GPS cầm tay thường được áp dụng khi cần đo đạc bổ sung m ột số khu v ực nh ỏ, hoặc một số yếu tố có biến động so với bản đồ so với bản đồ hoặc ảnh chụp ở thời điểm Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 11. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ trước đó ( ranh giới đất, nhà, đường xá, vị trí địa vật…) thích hợp với m ục đích đo đ ạc biến động sử dụng đất trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. C- TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH GỐC (BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ) Bản đồ địa chính gốc được thành lập bằng các phương pháp chính như sau: 1. Thành lập bằng các phương pháp đo đạc trực tiếp trên mặt đất hay còn gọi là phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa. 2. Thành lập bằng các phương pháp đo vẽ ảnh chụp từ máy bay ho ặc các thi ết b ị bay khác (sau đây gọi tắt là ảnh máy bay) kết hợp với phương pháp đo vẽ bổ sung tr ực tiếp ở thực địa hay còn gọi là phương pháp đo vẽ ảnh máy bay hoặc đo vẽ ảnh hàng không. Riêng đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000, phương pháp thành lập bản đ ồ đ ịa chính gốc trên cơ sở đo vẽ ảnh máy bay được thực hiện qua 2 bước sau: a) Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính cơ sở; b) Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính cơ sở để thành lập bản đồ địa chính gốc. Dù bản đồ địa chính gốc được thành lập bằng phương pháp nào cũng ph ải áp d ụng công nghệ số để đo vẽ bản đồ địa chính gốc. Trình tự các bước công việc khi đo vẽ lập bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10000 bao gồm: 1. Xác định khu vực thành lập bản đồ. 2. Thành lập lưới khống chế ảnh. 3. Xác định địa giới hành chính các cấp theo h ồ sơ ĐGHC đã đ ược xác l ập và các nội dung cần đo vẽ khác. 4. Đo vẽ ở thực địa (điều vẽ ảnh nội, ngoại nghiệp) đồng thời xác định ĐGHC ( ở thực địa) để đối chiếu với hồ sơ ĐGHC đã có. 5. Vẽ bản đồ địa chính cơ sở, bổ sung ở thực địa (nếu đi ều v ẽ ảnh n ội nghi ệp trước) tính diện tích và kiểm tra diện tích theo mảnh bản đồ. 6. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản đồ địa chính cơ sở. 7. Lập bảng tổng hợp diện tích cho từng m ảnh bản đ ồ và t ổng h ợp theo đ ơn v ị hành chính cấp xã (theo mẫu). 8. Biên tập bản đồ theo đơn vị hành chính cấp xã. 9. Hoàn chỉnh các tài liệu, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận sản phẩm. 10. Đóng gói, giao nộp tài liệu. D - THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (GỌI TẮT LÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH) Ngoài công tác chuẩn bị chung, trình tự các bước công việc khi đo đạc, thành lập bản đồ địa chính như sau: Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 12. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ 1. Xác định khu vực thành lập bản đồ. 2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ hoặc lưới khống chế ảnh. 3. Xác định địa giới hành chính các cấp theo hồ sơ ĐGHC, đối chiếu thực địa và lập biên bản xác nhận ĐGHC ở cấp xã. 4. Xác định nội dung đo vẽ, ranh giới sử dụng đất, loại đất và chủ sử dụng. 5. Thành lập lưới trạm đo, đo vẽ chi tiết nội dung bản đồ. Nhập số li ệu, v ẽ b ản đồ, vẽ các bản trích đo bản đồ (nếu có), đánh số thửa tạm, tính di ện tích. Ki ểm tra di ện tích theo mảnh bản đồ. Trong quá trình nhập số li ệu phải lập file các tr ạm đo riêng và l ập file bản đồ địa chính riêng. 6. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản đồ địa chính gốc. 7. Hoàn chỉnh các tài liệu, kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính gốc. 8. Biên tập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính xã, đánh số thửa chính thức. 9. Lập bản thống kê theo hiện trạng gồm diện tích, loại đất, chủ sử dụng c ủa từng thửa và giao nhận diện tích theo hiện trạng cho chủ sử dụng hoặc chủ quản lý (theo mẫu). Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất. 10. Lập bảng tổng hợp số thửa, số chủ sử dụng, diện tích của từng mảnh b ản đ ồ theo đơn vị hành chính (theo mẫu). 11. Lập bảng thống kê diện tích đất hiện trạng đo đạc địa chính và xác nh ận di ện tích tự nhiên (theo mẫu). 12. Hoàn chỉnh các tài liệu, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận. 13. Đóng gói, chuyển tài liệu sang khâu đăng ký quyền sử d ụng đ ất, xét, c ấp gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền s ử dụng đất đối với khu vực đất đô thị hoặc GCNQSDĐ và tài sản gắn li ền v ới đ ất) và thống kê đất đai. 14. Hoàn chỉnh bản đồ địa chính và các tài liệu liên quan theo kết qu ả đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhân b ản, giao n ộp đ ể l ưu trữ, bảo quản và khai thác. 2.4.1. Đánh số thửa Sau khi đã hoàn thành công việc đo vẽ, ghép biên bản v ẽ đ ối soát th ực đ ịa, ki ểm tra đánh giá chất lượng bản đồ và bản đồ đã được chỉnh sửa, lúc đó ta có th ể ti ến hành đánh số thửa trên bản đồ gốc. Số thứ tự của thửa đất được coi như một "tên riêng” của thửa đất. Nó được dùng trong quản lý đất đai, được ghi trong các hồ sơ địa chính liên quan nh ư: b ản v ẽ g ốc, b ản đồ địa chính gốc, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, các loại bảng thống kê v.v... * Việc đánh số thửa phải đảm bảo yêu cầu sau: - Trong một tờ bản đồ, số thửa không được trùng nhau. - Số thửa phải liên tục. - Số thửa phải thống nhất trong mọi tài liệu liên quan. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 13. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ * Quy định đánh số thứ tự tạm thời cho thửa đất trên bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính gốc theo nguyên tắc: số thứ tự tạm thời cho thửa đất ghi bằng số Ả Rập từ 01 cho đến thửa cuối cùng trong từng mảnh bản đồ theo thứ tự liên tục từ trái sang phải từ trên xuống dưới theo dạng zích zắc bắt đầu từ góc Tây - B ắc. T ừng th ửa, các ô trích đo, các ô đo khoanh bao được tính là một thửa. Trong trường hợp thửa đất không đ ủ ch ỗ ghi, cho phép ghi ở bên ngoài thửa (nhưng không được gây nhầm lẫn). Đ ối v ới các th ửa b ị chia cắt bởi khung trong bản đồ thì cho phép coi phần khung trong đó là c ạnh th ửa đ ể tính di ện tích và phải chú ý khi tính diện tích thửa đầy đủ trên bản đồ địa chính * Thực hiện đánh số thửa chính thức theo phương pháp sau: 1. Đánh số thửa trên bản đồ gốc bằng chữ số Arập bắt đầu từ 01 đến thửa cu ối cùng trong từng mảnh bản đồ. Trình tự đánh số từ trái sang phải, từ trên xu ống d ưới theo đường zic zắc, bắt đầu từ góc Tây - Bắc. 1 2 3...................30 31 47 46 45 44........33 32 48 49........................... 2. Khi thửa đất quá nhỏ không đủ ghi cả số thửa và diện tích thì ghi s ố th ửa, còn diện tích lập bảng kẻ riêng vẽ ở ngoài khung phía Nam tờ bản đồ. Trường hợp thửa đất bên cạnh rộng thì có thể ghi nhờ số thửa ra ngoài thửa nhỏ và vẽ mũi tên chỉ vào thửa nhỏ đó để tránh nhầm lẫn. 3. Khi trên một tờ bản đồ có nhiều đơn vị hành chính thì số thửa được đánh liên tục theo đơn vị hành chính, hết các thửa của đơn vị này thì số ti ếp sang đơn v ị hành chính khác cho hết các thửa trên tờ bản đồ, các số không trùng nhau. Khi lập các bảng thống kê và các tập hồ sơ liên quan cũng thống kê và tập hợp hồ sơ theo đơn vị hành chính. Ví dụ: - Đơn vị A đánh số từ 1 đến 46 - Đơn vị B đánh số từ 47 đến 108 - Đơn vị C đánh số từ 109 đến 162. 4. Trường hợp một thửa đất nằm trên nhiều mảnh bản đồ thì số thửa và diện tích của thửa đất đó chỉ cần ghi một lần ở trên tờ bản đồ có phần đất lớn nhất của thửa đất. 2.4.2. Tính diện tích Diện tích thửa đất là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bộ hồ sơ qu ản lý đất đai. Nó là cơ sở để xác định quyền sử dụng đất, định giá thửa đất, tính thuế… Diện tích th ửa đất cần được xác định chính xác ngay sau khi đo vẽ và nghiệm thu bản đ ồ đ ịa chính gốc. Khi tính toán diện tích và thể hiện số liệu diện tích trên bản đồ cần đảm b ảo các yêu c ầu sau; - Diện tích thửa đất tính từ tim đường ranh gi ới thửa đ ất. Nh ư vậy n ếu ta tính di ện tích bằng phương pháp đồ giải trên bản đồ thì phải tính từ tim của nét li ền th ể hi ện ranh giới thửa đất trên bản đồ. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 14. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Tùy theo tỷ lệ bản đồ địa chính và tính chất quan trọng các loại đất mà khi tính toán diện tích sẽ làm tròn số cho phù hợp: ở vùng nông thôn, th ửa đất r ộng, đo v ẽ b ản đ ồ t ỷ l ệ 1:1000 đến 1:5000 cần tính diện tích làm tròn số tới 1 m2. Ở vùng đô thị, thửa đất nh ỏ, đất có giá trị kinh tế cao. Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn 1:200, 1:500 ta c ần tính di ện tích chính xác tới 0,1m2. Diện tích từng thửa đất được ghi trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất cũng như trong tài liệu liên quan phải thống nhất với số liệu ghi trên bản đồ. Trên bản đ ồ di ện tích th ửa đ ất được ghi cùng với số thứ tự thửa, diện tích là mẫu số còn thửa đất là tử số, ví dụ: 87/39.5 Để tính diện tích thửa đất, ta có thể dùng các loại máy đo di ện tích, ph ương pháp đồ giải trên bản đồ hoặc phương pháp tính diện tích theo toạ độ các điểm góc thửa đất. * Trình tự tính diện tích thử đất a. Tính diện tích tổng thể tờ bản đồ. b. Tính diện tích tổng thể của đơn vị hành chính: c. Tính diện tích các lô đất: d. Tính diện tích thửa đất: 2.4.4. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 1. Số hiệu thửa đất : -Thuộc tờ bản đồ địa chính số :...... Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 15. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ -Thuộc mảnh bản đồ gốc số :........ -Số hiệu này lấy trên bản đồ :........ 2. Số nhà : - Đường phố :......... - Phường (thị trấn):........ - Quận (huyện):.......... - Thành phố (tỉnh):........... Đây là số liệu điều tra thực địa, do đơn vị hành chính quản lý cung cấp . 3. Mục đích sử dụng : Ghi theo hiện trạng sử dụng đất. Có thể đưa vào mục này cả thông tin về tình trạng sử dụng thửa đất trước đây và kết quả qui hoạch đã duyệt. 4. Sơ đồ thửa đất : Tuỳ theo độ lớn của đất mà chọn tỷ lệ vẽ sơ đồ thửa đất là 1:100, 1:200 ho ặc 1:500 sao cho toàn bộ sơ đồ nằm gọn trong phần qui định đóng khung hình vuông. Sơ đồ sẽ ưu tiên vẽ theo hướng Bắc. Trên sơ đồ sẽ vẽ mũi tên chỉ theo hướng Bắc . 5. Toạ độ góc thửa: Toạ độ các điểm góc thửa sẽ kê theo số liệu gốc đo đạc thực địa ghi tới cm. Trên cơ sở toạ độ này sẽ tính diện tích thửa đất . 6. Tên chủ hộ sử dụng đất : Tên chủ sử dụng đất được xác định theo kết quả điều tra hiện trạng lúc đo đạc kết hợp với hồ sơ pháp lý mà các cơ quan chức năng quản lý. Tên ch ủ đất s ẽ chính th ức hoá qua việc đăng ký sử dụng đất. Trường hợp có tranh chấp thì xử lý theo pháp luật. 2.4.5. Lập bảng thông kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chính phải kết hợp đi ều tra xác đ ịnh lo ại đ ất theo hiện trạng và tên các chủ sử dụng cho từng loại đất. Trong trường hợp trên m ột th ửa đất của một chủ sử dụng có các loại đất khác mục đích sử dụng thì phải tách thành t ừng th ửa đồng nhất mục đích sử dụng. Nếu không thể tách được phải ghi chú rõ trong diện tích sử dụng của thửa có bao nhiêu diện tích là loại đất có mục đích sử dụng khác. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 16. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 17. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ 2.4.6. Biên tập bản đồ địa chính Bản đồ gốc đo vẽ thực địa được một đơn vị đo đạc th ực hi ện theo ph ương án kinh tế kỹ thuật của phòng địa chính quận, huyện hoặc sở Tài nguyên Môi tr ường. Vi ệc phân mảnh bản đồ gốc đo vẽ trước hết nhằm đo vẽ hết diện tích cả vùng được quy đ ịnh trong phương án. Vì vậy có thể xảy ra trường hợp trên cùng một mảnh bản đồ gốc đo vẽ có các thửa đất ở nhiều đơn vị hành chính cấp xã, phường. Bước 1: Nhằm tạo ra sản phẩm phim âm của bản đồ gốc đo vẽ. Tuỳ theo loại nền bản vẽ gốc mà chọn phương pháp công nghệ khác nhau: - Nếu bản đồ gốc vẽ trên nền trong diamat thì dùng phương pháp “phiên” tr ực ti ếp từ bản gốc sang phim( hoặc bản nền kính, nền plastic có tráng chất cảm quang). - Nếu bản đồ gốc vẽ trên giấy bồi trên n ền c ứng c ủa bản kẽm ho ặc gỗ dán thì phải sử dụng máy chụp ảnh chuyên dùng để chụp trực tiếp từ bản đồ gốc, tao phim âm. Bước 2: Thực hiện các bước biên tập bản đồ địa chính gốc dạng phim âm. Bản đồ âm bản này sẽ dùng để in ra Bản đồ địa chính. Các công việc bao gồm: - Che phủ hoặc bôi màu đen trên âm bản để bỏ các yếu tố n ội dung bản đ ồ n ằm ngoài đường địa giới hành chính của đơn vị cần lập bản đồ. N ếu đ ường đ ịa gi ới hành chính nằm dọc theo địa vật dài thì giữ nguyên các đường nét th ể hi ện đ ịa v ật đó. Khi đ ịa vật này rộng hơn 10cm trên bản đồ thì vẽ đến đường biên, bỏ phần ngoài đường địa giới. p bảng thống kê số thửa đất, diện tích lo ại đất theo hi ện trạng s ử d ụng đ ất đ ể giao, nhận diện tích, loại đất với các chủ sử dụng theo mẫu sau: Trình bày sơ đồ chập mảnh của bộ bản đồ địa chính của xã, phường ở phần ngoài khung góc đông bắc mỗi tờ bản đồ. Nếu xã nhỏ thì trình bày sơ đồ ghép m ảnh toàn xã. Nếu xã gồm quá nhiều mảnh bản đồ thì vẽ trích một phần sơ đồ ghép mảnh gồm 9 tờ như hình 2.4. Trong đó tờ số 13 là tờ đang biên tập. Việc đánh số trong sơ đồ ghép mảnh cũng theo nguyên tắc thông th ường là các t ờ bản đồ của một đơn vị xã phường sẽ đánh số bằng chữ Arập t ừ 1 đ ến h ết, theo h ướng t ừ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 18. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ Trường hợp trong bộ bản đồ của đơn vị cơ sở có nhi ều tờ bản đ ồ trong đó th ể hiện một phần diện tích theo khung trong của tờ bản đồ thì cho phép trình bày gộp nhi ều tờ gốc đo vẽ thành một tờ bản đồ chính thức cho dễ sử dụng. Yêu cầu kích thước bản ghép không vượt quá kích thước quy định. Tên c ủa bản vẽ gộp là tên kép của các tờ gốc, ví dụ: Xã Cổ Nhuế tờ số 10 – 11. Bước 3: Nhân bản Do bản đồ địa chính có ấn suất nhỏ nên khống chế tạo các bản in độ bền cao. Bản đồ địa chính được nhân bản bằng công nghệ phơi ho ặc in. Bản đồ đ ịa chính gốc đ ược in từ phim âm lên giấy vẽ bản đồ loại tốt, tối thiểu đảm bảo chỉ số 80 gr/m2. Gi ấy dai, không ròn để có thể bảo quản lâu dài trong điều kiện bình thường. Bước 4: Sau khi nhân đủ số bản gốc theo yêu cầu, ta thực hiện các bước ki ểm tra về nội dung và đặc biệt là kích thước trên bản đồ. Bản đồ gốc đ ịa chính Ph ải đ ược các cấp quản lý đóng dấu xác nhận, lúc đó ta có bản đồ gốc địa chính chính thức. Bước 5: Trên cơ sở bản đồ địa chính gốc và các kết quả lập hồ sơ th ửa đất đã được lập và kiểm tra thực địa, tiến hành thông báo cho dân bi ết và bắt đ ầu l ập h ồ s ơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vi ệc công bố bản đ ồ và k ết qu ả đăng ký thống kê cho dân có thể dụng bản photocopy thay cho bản gốc với ý nghĩa nh ư m ột s ơ đồ. Trong quá trình đăng ký thống kê và cấp giấy chứng nhận quyền sử d ụng đ ất n ếu phát hiện sai sót hoặc biến động thì phải tiến hành đo vẽ bổ sung,chỉnh sửa lại bản đ ồ đ ịa chính và các tài liệu, hồ sơ liên quan. Cuối cùng là chỉnh sửa phim gốc bản đ ồ đ ịa chính và bản gốc đo vẽ bảo đảm cho toàn bộ hồ sơ địa chính đ ưa vào l ưu tr ữ ph ải th ống nh ất và hoàn chỉnh. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 19. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ 2.4.7. Kiểm tra nghiệm thu, đóng gói, giao nộp và lưu trữ tài liệu * Kiểm tra, nghiệm thu - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, nghi ệm thu bản đ ồ đ ịa chính c ơ sở. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, nghi ệm thu bản đ ồ đ ịa chính, b ản trích đo địa chính. - Cơ sở để kiểm tra, nghiệm thu là các tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy đ ịnh trong Quy phạm này và trong TKKT- DT công trình; các văn bản k ỹ thu ật c ủa khu đo đã đ ược c ấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Tài liệu đo vẽ giao nộp để kiểm tra nghiệm thu phải hoàn chỉnh và đóng gói theo từng loại đúng quy định. Sau khi kiểm tra, nghiệm thu, mỗi cấp phải đánh giá chất lượng, phân lo ại sản phẩm, đồng thời lập hồ sơ nghiệm thu theo số lượng và m ẫu quy định c ủa B ộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ nghiệm thu phải đóng quyển, giao nộp để lưu tr ữ theo tài liệu đo vẽ và nộp cho các cơ quan quản lý theo quy định. * Đóng gói và giao nộp tài liệu Sản phẩm đóng gói, giao nộp phải là sản phẩm kiểm tra, nghi ệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng, có dấu và chữ ký của c ơ quan thi công, c ơ quan sử d ụng, c ơ quan qu ản lý theo quy định của Quy phạm này. Thành quả đo vẽ phải đóng gói gồm: + Đối với tài liệu đo lưới địa chính: 1. Sơ đồ chọn điểm, chôn mốc. 2. Ghi chú điểm, biên bản bàn giao mốc, biên bản thoả thuận sử dụng đất. 3. Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng. 4. Sơ đồ lưới khống chế độ cao (nếu có). 5. Các loại sổ đo mặt phẳng, độ cao và đĩa CD ghi số liệu. 6. Tài liệu tính toán, bình sai lưới khống chế mặt phẳng. 7. Tài liệu tính toán, bình sai lưới khống chế độ cao. 8. Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ đo đạc. 9. Hồ sơ nghiệm thu. 10. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). + Đối với tài liệu đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10000: 1. Bình đồ ảnh, ảnh đơn đã nắn, bản đồ ảnh hoặc bản đồ đường nét, đĩa CD. 2. Bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính cơ sở theo đơn vị hành chính xã. 3. Các loại sổ đo lưới khống chế đo vẽ, sổ đo chi ti ết, đĩa CD ghi s ố li ệu và các tài liệu liên quan. Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20
 20. Chương trình Đào tạo quản lý Đất đai - Khóa 1 Chuyên đề: Phương pháp ứng dụng máy toàn đạc trong xây dựng bản đồ 4. Các loại thành quả tính toán đóng thành tập theo từng chủng lo ại công vi ệc có mục lục và sơ đồ kèm theo. 5. Hồ sơ nghiệm thu. 6. Tư liệu phim, ảnh sử dụng trong đo vẽ đóng gói riêng và chia ra: ảnh khống chế, phim tăng dày, ảnh nắn và các tài liệu liên quan. + Đối với tài liệu bản đồ địa chính đã hoàn chỉnh sau khi đăng ký quy ền s ử d ụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1. Các tài liệu: sơ đồ chọn điểm, chôn mốc, ghi chú điểm... (nếu có). 2. Bản đồ địa chính gốc. 3. Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất; Biên b ản xác nhận vi ệc công khai bản đồ địa chính thể hiện hiện trạng sử dụng đất. 4. Bản đồ địa chính và đĩa CD ghi số liệu, 03 bộ sao kèm theo. 5. Các bảng biểu tổng hợp, thống kê diện tích theo hi ện tr ạng t ừng đ ơn v ị hành chính. 6. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất. 7. Sổ mục kê tạm, sổ mục kê. 8. Hồ sơ nghiệm thu. Trong trường hợp các đơn vị hành chính không đo địa chính kín ranh giới hành chính mà chỉ đo vẽ phần diện tích cần thiết thì phải có thêm b ản đ ồ ở t ỷ l ệ nh ỏ h ơn th ể hi ện phần diện tích chưa đo vẽ và ranh giới hành chính. Khi đóng gói các tài liệu phải để thành từng hộp, c ặp, túi hay đóng thành t ừng t ập có ghi chú, có mục lục để tra cứu và được kiểm tra lần cu ối tr ước khi giao n ộp cho ch ủ đầu tư. + Công trình đo đạc, thành lập bản đồ địa chính chỉ được xác nhận là hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ theo các quy định: 1. Công trình đo đạc, thành lập bản đồ địa chính ch ỉ đ ược xác nh ận là hoàn thành từng phần khi có biên bản nghiệm thu và bản xác nhận khối lượng đã hoàn thành. 2. Công trình đo đạc, thành lập bản đồ địa chính ch ỉ đ ược xác nhận là hoàn thành toàn bộ khi: a) Có hồ sơ nghiệm thu, biên bản bàn giao tài li ệu và các phi ếu nh ập kho đ ối v ới các sản phẩm quy định ở điểm 10.6.1 khoản 10.6; b) Có hồ sơ nghiệm thu, biên bản bàn giao tài li ệu và phiếu nh ập kho đ ối v ới các sản phẩm quy định ở điểm 10.6.2, 10.6.3 khoản 10.6; c) Có biên bản bàn giao tài liệu, biên bản bàn giao k ết qu ả đo đạc b ản đ ồ đ ịa chính cho chủ đầu tư và UBND cấp xã sở tại (theo phụ lục 15) và phi ếu nh ập kho đ ối v ới các sản phẩm quy định ở các điểm 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 khoản 10.6. * Lưu trữ và quản lý tài liệu Thực hiện: ThS Nguyễn Ngọc Anh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản