Chuyên đề : Xuất nhập khẩu thủy sản VN

Chia sẻ: T7n3 T7n3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
526
lượt xem
175
download

Chuyên đề : Xuất nhập khẩu thủy sản VN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam có truyền thống lâu đời trong các hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Ngành thuỷ sản đóng góp hơn 3% GDP trong hơn mười năm qua và được xem là một trong những ngành có bước trưởng thành nhanh chóng nhất trong thập kỷ vừa rồi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề : Xuất nhập khẩu thủy sản VN

 1. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T CHUYÊN Đ KINH T tài " Xuất khẩu thủy sản Việt Nam – Thách thức & Cơ hội sau khi gia nhập WTO” GVHD:TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN SVTH: PH M LÊ ÔNG H U MSSV: 4054388 Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 1
 2. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T M CL C PH N M U ......................................................................................... 4 I. Lý do ch n tài ..................................................................................... 4 II. M c tiêu c a tài ................................................................................ 4 1) m c tiêu chung ......................................................................................... 4 2) M c tiêu c th ........................................................................................ 4 III. Phương pháp nghiên c u .................................................................... 4 IV. Ph m vi nghiên c u ............................................................................. 5 PH N N I DUNG ..................................................................................... 6 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N ................................................................. 6 1. Lý thuy t v xu t nh p kh u ................................................................ 6 1.1. Xu t nh p kh u .................................................................................. 6 1.2. Xu t nh p kh u th y s n ................................................................... 6 2. M t s quy nh v xu t nh p kh u th y s n khi gia nh p vào WTO ........................................................................................................... 7 3. Nh ng l i th c a ngành th y s n Vi t Nam ....................................... 7 3.1. L i th v v trí a lý, i u ki n t nhiên Vi t Nam ...................... 7 3.1.1. V trí a lý ......................................................................................... 7 3.1.2. i u ki n t nhiên ............................................................................. 8 3.2. L i th v lao ng .............................................................................. 9 3.3. V trí c a ngành th y s n trong n n kinh t qu c dân .................... 10 CHƯƠNG 2 TH C TR NG S N XU T – CH BI N – XU T KH U TH Y S N VI T NAM .......................................................................... 14 1. Th c tr ng khai thác, s n xu t – ch bi n – xu t kh u th y s n Vi t Nam ........................................................................................................... 14 1.1. Tình hình khai thác, s n xu t ........................................................... 14 1.1.1. Khai thác h i s n ............................................................................. 14 1.1.2. Khai thác th y s n n i a .............................................................. 15 ....................................................................................................................... 1.2. Tình hình ch bi n và b o qu n........................................................ 16 1.3. Tình hình xu t kh u .......................................................................... 18 1.3.1. M t hàng xu t kh u th y s n ......................................................... 18 1.3.2. Th trư ng xu t kh u ..................................................................... 19 2. ánh giá kh năng c nh tranh i v i ngành th y s n Vi t Nam sau khi gia nh p WTO.................................................................................... 25 2.1. Thách th c ......................................................................................... 25 2.2. Cơ h i ................................................................................................. 26 Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 2
 3. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T CHƯƠNG 3 GI I PHÁP THÚC Y HO T NG XU T KH U TH Y S N VI T NAM .................................................................................. 28 1. V phía doanh nghi p........................................................................... 28 2. V phía nhà nư c................................................................................. 29 2.1. nh hư ng phát tri n ngành th y s n Vi t Nam n năm 2020 ... 29 2.2. nh hư ng v v n ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng và an toàn th c ph m n năm 2020 ................................................................................. 30 3. Gi i pháp thúc y xu t kh u th y s n Vi t Nam ............................ 31 3.1. M r ng th trư ng tiêu th .............................................................. 31 3.2. H tr v tài chính ............................................................................. 31 3.3. H tr thông tin ................................................................................. 32 3.4. H tr ào t o ngu n nhân l c ........................................................ 32 PH N K T LU N ................................................................................... 33 TÀI LI U THAM KH O........................................................................ 34 Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 3
 4. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T PH N M U I. Lý do ch n tài: Vi t Nam có truy n th ng lâu i trong các ho t ng khai thác và nuôi tr ng thu s n. Ngành thu s n óng góp hơn 3% GDP trong hơn mư i năm qua và ư c xem là m t trong nh ng ngành có bư c trư ng thành nhanh chóng nh t trong th p k v a r i. Hi n nay, ngành thu s n ang không ng ng tăng trư ng c v s lư ng và ch t lu ng. Ngoài ra, ngành th y s n ang là ngành có th m nh v xu t kh u mang v m t lư ng ngo i t l n cho Vi t Nam. c bi t, năm 2007 Vi t Nam là thành viên chính th c c a T ch c thương m i Th Gi i WTO – World Trade Organization. Ngành thu s n ã bư c u hoàn thi n môi trư ng pháp lý nh m ch ng h p tác và h i nh p qu c t và tri n khai m t s Hi p nh h p tác v i các T ch c qu c t , khu v c và các nư c. B Thu s n ang có g ng xây d ng Chi n lư c H p tác qu c t và H i nh p kinh t qu c t ngành thu s n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. hi u rõ hơn v xu t kh u th y s n Vi t Nam, em ã ch n tài nghiên c u cho chuyên Kinh T c a mình là “Xu t kh u th y s n Vi t Nam – Thách th c & Cơ h i sau khi gia nh p WTO”. II. M c tiêu c a tài: 1) M c tiêu chung: ánh giá tình hình xu t kh u th y Vi t Nam trong nh ng năm qua (2003 – 2007). T ó, phân tích nh ng l i th và nh n di n nh ng thách th c tr ng i trong vi c xu t kh u th y s n sau khi Vi t Nam gia nh p WTO. Trên cơ s ó, ưa ra các chi n lư c y m nh ho t ng thương m i xu t kh u th y s n Vi t Nam càng phát tri n hơn. 2) M c tiêu c th : - Nghiên c u th c tr ng s n xu t, ch bi n, xu t kh u th y s n Vi t Nam trong nh ng năm qua. - ánh giá kh năng c nh tranh c a ngành th y s n Vi t Nam. - ra gi i pháp thúc y ho t ng xu t kh u th y s n Vi t Nam. III. Phương pháp nghiên c u: Phương pháp thu th p s li u: • Thu th p thông tin th c p trên báo, t p chí, internet, niên giám th ng kê, c c th ng kê. • Các báo cáo t ng k t c a B Th y s n. • Báo cáo c a Hi p h i ch bi n và xu t kh u th y s n Vi t Nam VASEP. Phương pháp phân tích: Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 4
 5. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T • Phương pháp mô t . • Phương pháp d báo kinh t . • Phương pháp t n s ơn gi n * V i t ng m c tiêu c th khác nhau, s d ng các phương pháp nghiên c u khác nhau như: • Nghiên c u th c tr ng s n xu t, ch bi n, xu t kh u th y s n Vi t Nam trong nh ng năm qua: nghiên c u nhân qu . Thu th p s li u trong nh ng năm g n ây r i ưa ra các nh n xét. • ánh giá kh năng c nh tranh c a ngành th y s n Vi t Nam: nghiên c u ng d ng, nhân qu . • ra gi i pháp thúc y ho t ng xu t kh u th y s n Vi t Nam: phân tích nh tính. IV. Ph m vi nghiên c u: 1) V không gian: - a bàn nghiên c u: Vi t Nam. 2) V th i gian: - S li u s d ng cho tài là s li u thu th p t 2003 – 12/2007. 3) i t ơng nghiên c u: - Các m t hàng th y s n xu t kh u. PH N N I DUNG Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 5
 6. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N 1. Lý thuy t v xu t nh p kh u: 1.1. Xu t nh p kh u: Xu t kh u, trong lý lu n thương m i qu c t là vi c bán hàng hóa và d ch v cho nư c ngoài, trong cách tính toán cán cân thanh toán qu c t theo IMF là vi c bán hàng hóa cho nư c ngoài. Nh p kh u, trong lý lu n thương m i qu c t , là vi c qu c gia này mua hàng hóa và d ch v t qu c gia khác. Nói cách khác, ây chính là vi c nhà s n xu t nư c ngoài cung c p hàng hóa và d ch v cho ngư i cư trú trong nư c. Tuy nhiên, theo cách th c biên so n cán cân thanh toán qu c t c a IMF, ch có vi c mua các hàng hóa h u hình m i ư c coi là nh p kh u và ưa vào m c cán cân thương m i. Còn vi c mua d ch v ư c tính vào m c cán cân phi thương m i. Ngo i thương (hay còn g i là thương m i qu c t ) là quá trình trao i hàng hóa, d ch v gi a các qu c gia ch y u thông qua ho t ng xu t, nh p kh u và các ho t ng gia công v i nư c ngoài. Ngo i thương gi v trí trung tâm trong n n kinh t i ngo i. Quan h kinh t qu c t là t ng th các quan h v m t v t ch t và tài chính, các quan h di n ra không nh ng trong lĩnh v c kinh t mà còn trong lĩnh v c khoa h c – công ngh có liên quan n t t c giai o n c a quá trình s n xu t, gi a các qu c gia v i nhau và gi a các qu c gia v i các t ch c kinh t qu c t . 1.2. Xu t nh p kh u th y s n: Các ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u th y s n là khi mà hàng hóa (các m t hàng th y s n: tôm, cá, m c …) ư c th c hi n mua bán t qu c gia này sang qu c gia khác, t ph m vi lãnh th này sang lãnh th khác. Ý nghĩa c a ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u: • ây là m t ho t ng không th thi u các qu c gia b i vì không m t qu c gia nào có th áp ng y nhu c u c a ngư i dân trong nư c. • Ngu n tài nguyên có h n và m i qu c gia có m t l i th riêng. • Ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u h ng năm mang v m t lư ng ngo i t l n. • Xu hư ng c a th gi i hi n nay là m r ng m i quan h h p tác gi a các nư c. 2. M t s quy nh v xu t nh p kh u th y s n khi gia nh p vào WTO: Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 6
 7. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T T năm 2007, Vi t Nam là thành viên c a WTO, và s ph i th c hi n úng l trình c t gi m thu theo như cam k t gi a Vi t Nam và EU. Các hi p nh cơ b n c a WTO g m hi p nh v thương m i hàng hoá g m c hi p nh chung v thu quan và thương m i (GATT, 1994) và các hi p nh liên quan khác; hi p nh chung v thương m i d ch v (GATS); hi p nh v quy n s h u trí tu liên quan n thương m i (TRIPs). WTO th c hi n ch c năng c a mình trong vi c giám sát vi c th c hi n các Hi p nh này, àm phán thúc y t do hoá thương m i, t o cơ ch gi i quy t tranh ch p thương m i, ti n hành rà soát nh kỳ chính sách thương m i c a các nư c thành viên. M t s quy nh v thu xu t nh p kh u như sau: Mi n và gi m thu nh p kh u không d a trên thành tích xu t kh u, t l xu t kh u hay yêu c u t l n i a hoá mà ch m b o nguyên t c i x t i hu qu c i v i hàng nh p kh u. Thu su t ưu ãi ch áp d ng cho hàng nh p có xu t x t nư c, ho c kh i nư c có tho thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. Các i u ki n ư c áp d ng thu su t ưu ãi: - Hàng nh p kh u có gi y ch ng nh n xu t x t nư c ho c kh i nư c ã có tho thu n v i x t i h ê qu c trong quan h thương m i v i VN. - Nư c ho c kh i nư c ó ph i n m trong danh sách các nư c ho c kh i nư c do B thương m i thông báo ã có tho thu n v i x t i hu qu c trong quan h thương m i v i Vi t Nam. Thu su t ưu ãi c bi t: là thu su t ư c áp d ng cho hàng NK có xu t x t nư c ho c kh i nư c mà Vi t Nam và nư c, ho c kh i nư c ó ã tho thu n ưu ãi c bi t v thu NK theo th ch khu v c thương m i t do, liên minh quan thu , ho c t o thu n l i cho giao lưu thương m i biên gi i và trư ng h p ưu ãi c bi t khác. 3. Nh ng l i th c a ngành th y s n Vi t Nam: 3.1. L i th v v trí a lý, i u ki n t nhiên Vi t Nam: 3.1.1. V trí a lý: Vi t Nam là d i t cong hình ch S, ch y d c phía ông bán o ông Dương, thu c khu v c ông Nam Á. Phía ông, Nam và Tây Nam giáp bi n Thái Bình Dương; phía Tây và phía B c g n li n v i l c a châu Á. Ph n t li n c a Vi t Nam tr i dài t 23o23' n 08o02' vĩ B c và chi u ngang t 102o08' n 109o28' kinh ông. Chi u dài tính theo ư ng th ng trong t li n t B c xu ng Nam kho ng 1.650 km. Chi u ngang t ông sang Tây nơi r ng nh t trên t li n là 600 km, nơi h p nh t 50 km. Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 7
 8. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T Vi t Nam có biên gi i t li n dài 3.730 km. Phía B c giáp nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa v i chi u dài biên gi i 1.150 km. Phía Tây giáp C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào trên chi u dài biên gi i 1.650 km và giáp Vương qu c Cămpuchia - 930 km. Qua bi n ông và v nh Thái Lan là C ng hòa Philippin, C ng hòa In ônêxia, C ng hòa Singapo, C ng hòa Brunây và Liên bang Malaixia. Ngoài ra, có b bi n dài 3260 km và vùng c quy n kinh t r ng kho ng 1 tri u km2. Vùng bi n nư c ta có ngu n l i h i s n khá phong phú, cho phép khai thác hàng năm 1,2 – 1,4 tri u t n. Nư c ta có nhi u ngư trư ng, trong ó 4 ngư trư ng tr ng i m là : ngư trư ng Minh H i – Kiên Giang, ngư trư ng Ninh Thu n – Bình Thu n – Bà R a – Vũng Tàu, ngư trư ng H i Phòng - Qu ng Ninh và ngư trư ng qu n o Hoàng Sa - qu n o Trư ng Sa. 3.1.2. i u ki n t nhiên: a) Khí h u: Do tính ch t dài và h p c a lãnh th , Vi t Nam mang c tính c a m t bán o, nh hư ng c a bi n len l i n kh p nơi. Vi t Nam n m trong vùng nhi t i nên khí h u ch u nh hư ng khá sâu s c c a ch gió mùa châu Á (ch y u là gió mùa ông B c và ông Nam). Lư ng mưa trung bình h ng năm kho ng 1.500 - 2.000 mm. m trên dư i 85%. Ch gió mùa cũng làm cho tính ch t nhi t i m c a thiên nhiên Vi t Nam thay i. Nhìn chung, Vi t Nam có m t mùa nóng mưa nhi u và m t mùa tương i l nh, ít mưa. Riêng khí h u c a các t nh phía B c (t èo H i Vân tr ra b c) thay i theo b n mùa: Xuân, H , Thu, ông. Do nh hư ng gió mùa, hơn n a s ph c t p v a hình nên khí h u c a Vi t Nam luôn luôn thay i trong năm, t gi a năm này v i năm khác và gi a nơi này v i nơi khác (t B c xu ng Nam và t th p lên cao). b) a hình: i b ph n lãnh th ư c bao trùm b i i núi, có nơi núi âm ra sát bi n, th m chí còn lan ra bi n. Hư ng núi ch y u là Tây B c - ông Nam. Núi không cao nhưng hi m tr , chia c t a hình thành nhi u vùng v i nh ng c thù riêng. a hình B c B gi ng như chi c r qu t, ba phía Tây, B c và ông u là i núi, phía Nam là b bi n và gi a là ng b ng. a hình Trung B ch y dài và h p; i núi, ng b ng và b bi n xâm nh p l n nhau. a hình Nam B ít ph c t p hơn và tương i b ng ph ng. Nhìn chung, các vùng ng b ng ven bi n u có di n tích không l n. c) Bi n: Vi t Nam có ba m t giáp bi n, ông và nam giáp bi n ông (thu c Thái Bình Dương) mà ph n ăn sâu vào Vi t Nam là v nh B c B , Tây nam giáp v nh Thái Lan. B bi n Vi t Nam tr i dài hơn 3.260 km, u n lư n - ch nhô ra t o nên bán o nh , ch vòng l i hình thành vùng v nh và c ng l n. Trung bình kho ng 20 km chi u Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 8
 9. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T dài b bi n có m t c a sông thông ra bi n. Các c a sông này ch u nh hư ng c a ch thu tri u khá ph c t p. Ngoài nh ng con sông ch y tr c ti p vào bi n, có m t s sông ch y qua các m phá l n như phá Tam Giang, C u Hai, Lăng Cô, Ô Loan, Th N i. d) Sông ngòi: Trên lãnh th Vi t Nam có kho ng 2.860 sông ngòi l n nh , nhìn chung ch y xi t, do v y thư ng làm xói mòn a hình. Vi t Nam có nhi u h t nhiên như H Tây ( i di n cho h mi n ng b ng); Bi n H , H Ba B , H L k ( i di n cho h mi n núi). Các h ó có m c nư c quanh năm n nh, chu trình v t ch t khép kín t có trong h là chính. Di n tích các h t nhiên Vi t Nam là 20.000 ha. Vi t Nam có r t nhi u h ch a c trung bình và c nh (hi n chưa ki m kê h t), m t s h ch a l n là Thác Bà, Hoà Bình ( mi n B c), D u Ti ng, Tr An, Thác Mơ, Sông Hinh ( mi n Nam). Di n tích h ch a trên 180 nghìn ha. Tuy nhiên, v i vai trò quan tr ng trong công tác thu l i, thu i n và phân lũ, hi n nay nhi u h ch a m i ang ti p t c ư c xây d ng. e) o và qu n o: Vi t Nam là m t qu c gia có nhi u o và qu n o. H th ng o ven 2 2 b g m có 2.773 hòn o l n nh di n tích t 0,001 km n 100 km , di n tích t ng 2 c ng lên n 1.720 km . V m t phân b , 83,7% s o ven bi n t nh Qu ng Ninh và H i Phòng, nơi t p trung th hai là các t nh Kiên Giang và Cà Mau trên v nh Thái Lan. Có t i g n 1.300 hòn o chưa có tên, vì chúng có kích thư c quá nh . Kho ng cách gi a t li n và o cũng r t khác nhau: o Cái Bàu ch cách t li n m t r ch tri u; trong khi o B ch Long Vĩ cách H i Phòng t i 135 km; o Hòn H i cách Phan Thi t t i g n 155 km; o Th Chu cách c a Ông c (Kiên Giang) t i 146 km; qu n o Hoàng Sa n m cách à N ng t i 350 km và qu n o Trư ng Sa n m cách v nh Cam Ranh hơn 450 km. Các o và qu n o c a Vi t Nam có v trí chi n lư c h t s c quan tr ng v kinh t và quân s . 3.2. L i th v lao ng: Vi t Nam là qu c gia có dân s tr , s ngư i trong tu i lao ng trên 50%. S ngư i bi t ch (10 tu i tr lên) chi m t l r t cao - 91%. Nh n th c c a ngư i Vi t Nam tương i nhanh nh y và linh ho t, vì v y, v i th i gian ào t o ng n nhưng ngư i Vi t Nam có kh năng ti p thu ư c ki n th c khoa h c k thu t và công ngh tiên ti n, nhanh chóng m nh n nhi m v m i. Dân s Vi t Nam năm 2003 là 80,9 tri u ngư i, trong ó n 41,15 tri u ngư i, chi m 50,86% t ng s , nam - 39,75 tri u ngư i, chi m 49,14% t ng s . Trong ó có 46,2 tri u ngư i trong tu i lao ng (có 5,7 tri u ngư i th t nghi p). Và con s này Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 9
 10. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T tăng lên n năm 2006 là 48,3 tri u ngư i (có 4,82 tri u ngư i th t nghi p). ( Ngu n t Niên giám th ng kê 2006). C u lao ng chuy n d ch theo hư ng gi m t l lao ng trong s n xu t thu n nông, tăng t l lao ng trong các ngành công nghi p và d ch v . C th như sau: T ng s lao ng xã h i 1990 1995 2000 2005 Trong ngành nông, lâm và ngư nghi p 73,00% 71,10% 68,20% 56,80% Trong ngành công nghi p 11,24% 11,40% 12,10% 17,90% Trong các ngành d ch v 15,56% 17,50% 19,70% 25,30% Lao ng trong khai thác h i s n: Năm 2004, l c lư ng lao ng khai thác h i s n x p x 600.000 ngư i. Ph n l n u có kinh nghi m i bi n, thành th o ngh , ch u ư c sóng gió. Tuy nhiên, thanh niên vùng ven bi n ang có xu hư ng không mu n theo ngh khai thác, vì cư ng lao ng cao, năng su t ánh b t th p và thu nh p gi m. Vi c y m nh khai thác xa b ang g p khó khăn v ngu n nhân l c. i ngũ thuy n trư ng, thu th gi i, có trình và k thu t khai thác xa b r t thi u, nh t là các t nh B c B và Nam B , d n t i nhi u nơi tàu ã óng xong nhưng không tuy n ư c ngư i có trình ra khơi. 3.3. V trí c a ngành th y s n trong n n kinh t qu c dân: Ngành Thu s n Vi t Nam óng m t vai trò quan tr ng trong s phát tri n kinh t t nư c. Quy mô c a Ngành Thu s n ngày càng m r ng và vai trò c a Ngành Thu s n cũng tăng lên không ng ng trong n n kinh t qu c dân. T cu i th p k 80 n nay, t c tăng trư ng GDP c a Ngành Thu s n cao hơn các ngành kinh t khác c v tr s tuy t i và tương i, c bi t so v i ngành có quan h g n gũi nh t là nông nghi p. Ngành Thu s n là m t ngành kinh t kĩ thu t c thù bao g m nhi u lĩnh v c ho t ng mang nh ng tính ch t công nghi p, nông nghi p, thương m i và d ch v , cơ c u thành m t h th ng th ng nh t có liên quan ch t ch và h u cơ v i nhau. Trong khi các ngành khai thác, óng s a tàu thuy n cá, s n xu t ngư lư i c , các thi t b ch bi n và b o qu n thu s n tr c thu c công nghi p nhóm A, ngành ch bi n thu s n thu c nhóm công nghi p B, ngành thương m i và nhi u ho t ng d ch v h u c n như cung c p v t tư và chuyên ch c d ng thu c lĩnh v c d ch v thì nuôi tr ng thu s n l i mang nhi u c tính c a ngành nông nghi p. Vì vai trò ngày càng quan tr ng c a Ngành Thu s n trong s n xu t hàng hoá ph c v nhu c u tiêu dùng th c ph m trong nư c và thu ngo i t , t nh ng năm cu i c a th p k 90, Chính ph ã có nh ng chú ý trong qui ho ch h th ng thu l i không nh ng ph c v t t cho phát tri n nông nghi p mà còn t o i u ki n thu n l i Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 10
 11. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T cho phát tri n m nh v nuôi tr ng thu s n, c bi t i v i vùng ng b ng Sông C u Long. Trên th gi i, ư c tính có kho ng 150 tri u ngư i s ng ph thu c hoàn toàn hay m t ph n vào Ngành Thu s n. Ngành Thu s n ư c coi là ngành có th t o ra ngu n ngo i t l n cho nhi u nư c, trong ó có Vi t Nam. Xu t kh u thu s n c a Vi t Nam ã tr thành ho t ng có v trí quan tr ng hàng nh t nhì trong n n kinh t ngo i thương Vi t Nam, kim ng ch xu t kh u v n gia tăng hàng năm và năm 2004 t g n 2,4 t USD, vư t 20% so v i k ho ch, ưa ch bi n thu s n tr thành m t ngành công nghi p hi n i, năng l c h i nh p, c nh tranh qu c t và dành v trí th 10 trong s nư c xu t kh u thu s n hàng u trên th gi i. Vai trò c bi t quan tr ng trong n n kinh t qu c dân : a) Cung c p th c ph m, t o ngu n dinh dư ng cho m i ngư i dân Vi t Nam 50% s n lư ng ánh b t h i s n vùng bi n B c B , Trung B và 40% s n lư ng ánh b t vùng bi n ông Nam B , Tây Nam B ư c dùng làm th c ph m cho nhu c u c a ngư i dân Vi t Nam. Nuôi tr ng thu s n phát tri n r ng kh p, t i t n các vùng sâu vùng xa, góp ph n chuy n i cơ c u th c ph m trong b a ăn c a ngư i dân Vi t Nam, cung c p ngu n dinh dư ng d i dào. T các vùng ng b ng n trung du mi n núi, t t c các ao h nh u ư c s d ng tri t cho các ho t ng nuôi tr ng thu s n. Trong th i gian t i, các m t hàng th y s n s ngày càng có v trí cao trong tiêu th th c ph m c a m i t ng l p nhân dân Vi t Nam. b) m b o an ninh lương th c, th c ph m Ngành Thu s n là m t trong nh ng ngành t o ra lương th c, th c ph m, cung c p các s n ph m tiêu dùng tr c ti p. t m vĩ mô, dư i giác ngành kinh t qu c dân, Ngành Thu s n ã góp ph n m b o an ninh lương th c th c ph m, áp ng ư c yêu c u c th là tăng nhi u m và vitamin cho th c ăn. Có th nói Ngành Thu s n óng vai trò quan tr ng trong vi c cung c p th c ph m cho ngư i dân, không nh ng th nó còn là m t ngành kinh t t o cơ h i công ăn vi c làm cho nhi u c ng ng nhân dân, c bi t nh ng vùng nông thôn và vùng ven bi n. Nh ng năm g n ây, c bi t t năm 2001 n năm 2004, công tác khuy n ngư ã t p trung vào ho t ng trình di n các mô hình khai thác và nuôi tr ng thu s n, hư ng d n ngư i nghèo làm ăn. Hi n t i, mô hình kinh t h gia ình ư c ánh giá là ã gi i quy t cơ b n công ăn vi c làm cho ngư dân ven bi n. Bên c nh ó, mô hình kinh t ti u ch và kinh t tư b n tư nhân ã góp ph n gi i quy t vi c làm cho nhi u lao ng các vùng, nh t là lao ng nông nhàn các t nh Nam B và Trung B . Ngh khai thác thu s n sông C u Long ư c duy trì ã t o công ăn vi c làm cho 48.000 lao ng 249 xã ven sông. Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 11
 12. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T c) Xoá ói gi m nghèo Ngành Thu s n ã l p nhi u chương trình xóa ói gi m nghèo b ng vi c phát tri n các mô hình nuôi tr ng thu s n n c vùng sâu, vùng xa, không nh ng cung c p ngu n dinh dư ng, m b o an ninh th c ph m mà còn góp ph n xoá ói gi m nghèo. T i các vùng duyên h i, t năm 2000, nuôi thu s n nư c l ã chuy n m nh t phương th c nuôi qu ng canh sang qu ng canh c i ti n, bán thâm canh và thâm canh, th m chí nhi u nơi ã áp d ng mô hình nuôi thâm canh theo công ngh nuôi công nghi p. Các vùng nuôi tôm r ng l n, ho t ng theo quy mô s n xu t hàng hoá l n ã hình thành, m t b ph n dân cư các vùng ven bi n ã giàu lên nhanh chóng, r t nhi u gia ình thoát kh i c nh ói nghèo nh nuôi tr ng thu s n. Ho t ng nuôi tr ng thu s n các m t nư c l n như nuôi cá h ch a cũng ã phát tri n, ho t ng này luôn ư c g n k t v i các chương trình phát tri n trung du mi n núi, các chính sách xoá ói gi m nghèo vùng sâu vùng xa. d) Chuy n d ch cơ c u nông nghi p nông thôn Vi t Nam có y i u ki n phát tri n m t cách toàn di n m t n n kinh t bi n. N u như trư c ây vi c l n ra bi n, ngăn ch n nh ng nh hư ng c a bi n m r ng t ai canh tác là nh hư ng cho m t n n kinh t nông nghi p lúa nư c thì hi n nay vi c ti n ra bi n, kéo bi n l i g n s là nh hư ng khôn ngoan cho m t n n kinh t công nghi p hoá và hi n i hoá. Trong nh ng th p k qua, nhi u công trình h thu i n ã ư c xây d ng, khi n nư c m n ngoài bi n thâm nh p sâu vào vùng c a sông, ven bi n. iv in n canh tác nông nghi p lúa nư c thì nư c m n là m t th m ho , nhưng v i nuôi tr ng thu s n nư c m n, nư c l thì nư c m n ư c nh n th c là m t ti m năng m i, vì ho t ng nuôi tr ng thu s n có th cho hi u qu canh tác g p hàng ch c l n ho t ng canh tác lúa nư c. Có th nói nuôi tr ng th y s n ã phát tri n v i t c nhanh, thu ư c hi u qu kinh t - xã h i áng k , t ng bư c góp ph n thay i cơ c u kinh t các vùng ven bi n, nông thôn, góp ph n xoá ói gi m nghèo và làm giàu cho nông dân. T i nhi u vùng nông thôn, phong trào nuôi cá ru ng trũng phát tri n m nh m . ây là hình th c nuôi cho năng su t và hi u qu khá l n, ư c ánh giá là m t trong nh ng hư ng chuy n i cơ c u trong nông nghi p, góp ph n làm tăng thu nh p cho ngư i lao ng và xoá ói gi m nghèo nông thôn. e) T o ngh nghi p m i, tăng hi u qu s d ng t ai Ao h nh là m t th m nh c a nuôi tr ng thu s n các vùng nông thôn Vi t Nam. Ngư i nông dân s d ng ao h nh như m t cách t n d ng t ai và lao ng. H u như h không ph i chi phí nhi u ti n v n vì ph n l n là nuôi qu ng canh. Tuy nhiên, ngày càng có nhi u ngư i nông dân t n d ng các m t nư c ao h nh trong Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 12
 13. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T nuôi tr ng thu s n nư c ng t v i các h th ng nuôi bán thâm canh và thâm canh có ch n l c i tư ng cho năng su t cao như mè, tr m, các lo i cá chép, trôi n và các loài cá rô phi ơn tính. f) Ngu n xu t kh u quan tr ng Trong nhi u năm li n, Ngành Thu s n luôn gi v trí th 3 ho c th 4 trong b ng danh sách các ngành có giá tr kim ng ch xu t kh u l n nh t t nư c. Ngành Thu s n còn là m t trong 10 ngành có kim ng ch xu t kh u t trên m t t USD. Năm 2005, kim ng ch xu t kh u thu s n t g n 2,7 t USD. g) m b o ch quy n qu c gia, m b o an ninh qu c phòng vùng sâu, vùng xa, nh t là vùng bi n và h i o Ngành Thu s n luôn gi vai trò quan tr ng trong b o v an ninh, ch quy n trên bi n, n nh xã h i và phát tri n kinh t các vùng ven bi n, h i o, góp ph n th c hi n chi n lư c qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân. H th ng c ng cá tuy n o này s ư c hoàn thi n ng b ph c v s n xu t ngh cá và góp ph n b o v ch quy n an ninh vùng bi n c a t qu c. Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 13
 14. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T CHƯƠNG 2 TH C TR NG S N XU T – CH BI N – XU T KH U TH Y S N VI T NAM 1. Th c tr ng khai thác, s n xu t – ch bi n – xu t kh u th y s n Vi t Nam: 1.1. Tình hình khai thác, s n xu t: Theo s li u th ng kê c a FAO năm 2004, Vi t Nam ng th 11 trên th gi i v s n lư ng khai thác thu s n. 1.1.1. Khai thác h i s n: Khai thác h i s n luôn gi vai trò quan tr ng trong ngành th y s n, góp ph n b o v an ninh, ch quy n vùng bi n. Năng l c khai thác h i s n: Tàu thuy n ánh cá: Tàu thuy n khai thác ph n l n là lo i v g . Các lo i tàu v thép, xi măng lư i thép, composite chi m t l không áng k . Nh ng năm g n ây, s lư ng tàu thuy n máy tăng nhanh, trong khi ó, thuy n th công gi m d n. Năm 2001, t ng s thuy n máy là 74.495 chi c và thuy n th công là 13.267 chi c, chi m t l tương ng là 85% và 15% t ng s tàu thuy n khai thác h i s n. T ng công su t tàu thuy n máy ã t t i 3.497.457 CV (năm 2001), l n g p 4,3 l n so v i năm 1991, công su t bình quân t g n 45CV/chi c, tăng 2,5 l n so v i 1991. Năm 2004, theo báo cáo t các a phương, t ng s tàu thuy n máy ã tăng lên n 85.430 chi c v i t ng công su t 4.721.700 CV, công su t bình quân t hơn 55 CV/tàu. Công su t trung bình các i tàu phía Nam t trên 90 CV/tàu và các vùng còn l i là 30 CV/tàu. áng chú ý là, s lư ng tàu qu c doanh ã gi m còn 44 tàu vào năm 2002. Trong giai o n 1991 - 2004, s lư ng tàu thuy n máy tăng bình quân h ng năm 5,6%, nhưng m c tăng này có xu hư ng ch m d n. Trong khi ó, m c tăng t ng công su t trung bình h ng năm là 15,8 %, chi u hư ng này cũng ang gi m d n. S chênh l ch m c tăng gi a s lư ng tàu và t ng công su t trong giai o n này cho th y, trong s tàu tăng h ng năm, s tàu công su t l n chi m m t t l áng k . ây là xu th tích c c khi ngư i dân chú tr ng óng tàu vươn khơi xa, gi m d n áp l c khai thác vùng ven b . Ch trương phát tri n khai thác xa b , n nh khai thác vùng g n b c a ngành th y s n th c hi n trong nhi u năm qua cũng ã góp ph n quan tr ng trong vi c h tr ngư dân tham gia phát tri n khai thác xa b . Trong nh ng năm g n ây, trư c áp l c ngu n l i ven b suy gi m, các cơ quan qu n lý ngành th y s n ã có ch trương h n ch óng m i các lo i tàu thuy n dư i 20 CV. Do v y, s lư ng tàu nh khai thác g n b ã gi m nhi u. Ch trương chuy n i cơ c u ngh ngh cá, trong ó có chuy n i t khai thác g n b sang khai thác xa b , nh m nâng cao hi u Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 14
 15. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T qu ho t ng th y s n g n v i b o v ngu n l i và môi trư ng ã ư c tri n khai nhi u a phương và ư c ngư i dân ng h .. Do c i m t nhiên và ngu n l i h i s n các vùng bi n khác nhau nên cơ c u ngh nghi p t ng a phương cũng khác nhau: + Ngh lư i kéo chi m t l cao nh t các t nh Nam B (37,5%), trong ó t l này các t nh B n Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng là 47%, Kiên Giang chi m 41,5%, Bà R a-Vũng Tàu chi m 38,5%. ây là do c i m ngu n l i vùng bi n ông Nam B (cá áy chi m 60% kh năng khai thác). + Ngh lư i rê các t nh B c B chi m 26% t ng s ơn v ngh và các t nh B c Trung B chi m 29,3% là phù h p v i ngu n l i v nh B c B (cá n i chi m 57% kh năng khai thác). + Ngh ngư c c nh trong ó ch y u là ngh áy, t p trung các t nh có nhi u c a sông. Ví d : Trà Vinh 55%, Hu 31%, Ti n Giang 16%, thành ph H Chí Minh 13%, Cà Mau 10%. + Ngh áy cao t i m t s t nh ã có tác ng x u n b o v ngu n l i, vì i tư ng ánh b t ch y u là các àn cá chưa trư ng thành thư ng vào vùng c a sông ki m ăn. 1.1.2. Khai thác th y s n n i a Khai thác h Vi t Nam có trên 200.000 ha m t nư c h , trong ó di n tích h t nhiên trên 20.000 ha, còn l i là h ch a. T ng s n lư ng th y s n khai thác h h ng năm kho ng 9.000 t n, trong ó 4.000 t n khai thác h t nhiên và 5.000 t n khai thác các h ch a. Khai thác vùng trũng ng p nư c Các t nh B c B và Trung B không có vùng trũng ng p nư c l n. Vùng ng b ng sông C u Long có nhi u vùng ng p nư c theo mùa r t l n. Ví d , vùng ng Tháp Mư i là 140.000 ha và vùng t giác Long Xuyên là 218.000 ha. Cá h th ng sông C u Long di cư vào vùng trũng ng p nư c trong mùa mưa ki m ăn. n mùa khô l i di chuy n ra sông. Nông dân hai vùng trũng ng p nư c này h ng năm khai thác ư c kho ng trên 20.000 t n. Khai thác trên sông Nư c ta có hàng ngàn sông, r ch. Trư c ây, ngu n l i cá sông r t phong phú. Vào th p k 70, trên sông H ng có trên 70 h p tác xã ánh cá. S n lư ng khai thác h ng năm kho ng hàng ngàn t n cá. Do khai thác quá m c, nên ngu n cá sông ã c n ki t. Ngư dân ph i chuy n sang ki m s ng b ng ngh khác. Các sông ngòi mi n Trung cũng có tình tr ng tương t . Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 15
 16. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T Hi n nay, ch còn sông C u Long duy trì ư c ngh khai thác v i s n lư ng x p x 30.000 t n/năm, t o công ăn vi c làm cho 48.000 lao ng 249 xã ven sông. H th ng kênh, r ch ch ng ch t Nam B cung c p m t lư ng cá nư c ng t áng k . S n lư ng khai thác th y s n n i a năm 2003 và năm 2004 ã t kho ng 200.000 t n, thu hút kho ng 100.000 lao ng. 1.2. Tình hình ch bi n và b o qu n: Ch bi n thu s n ư c hi u là ch bi n t t c các loài thu s n nư c ng t, nư c l và nư c m n thu ho ch t ho t ng khai thác thu s n và nuôi tr ng thu s n. Ch bi n thu s n ư c phân thành hai nhóm sau: • Ch bi n ph c v tiêu dùng n i a Là ho t ng ch bi n thu s n nh m ph c v nhu c u tiêu th trong nư c. Nh ng năm trư c ây, do ph i nh p dây chuy n ng b t nư c ngoài nên chi phí cho ho t ng ch bi n n i a tương i cao, giá thành s n ph m không phù h p v i s c mua c a ngư i dân trong nư c. G n ây, ngành thu s n ã ch ng phát tri n công nghi p cơ i n l nh ph c v thi t b cho ch bi n thu s n n i a nên tình tr ng này ã ư c kh c ph c. M t khác, do m c thu nh p tăng nên nhu c u tiêu th cũng tăng theo, nhi u s n ph m thu s n ch bi n ã không còn phân bi t ranh gi i gi a tiêu dùng n i a và xu t kh u. • Ch bi n s n ph m xu t kh u Là ho t ng ch bi n thu s n nh m m c tiêu xu t kh u thu ngo i t . Trư c nh ng nguy cơ và thách th c m i, các doanh nghi p ch bi n thu s n xu t kh u ng b ng sông C u Long ã không ng ng i m i phương th c qu n lý và tác phong làm vi c; tích c c u tư máy móc và trang thi t b hi n i ti n hành qui trình t ng hoá s n xu t. Áp d ng các công ngh tiên ti n trên th gi i như công ngh b o qu n sau thu ho ch, công ngh surimi, công ngh ng ông trong v n chuy n thu s n tươi s ng, công ngh ông r i IQF… T p trung ch bi n các m t hàng giá tr gia tăng như m t hàng phi lê ông l nh, m t hàng surimi, s n ph m s n sàng n u ho c s n ph m ăn li n, nh ó t tr ng các m t hàng này trong t ng s n ph m ch bi n xu t kh u ã tăng lên. oàn thanh tra Liên minh châu Âu (EU) ã có nh ng nh n xét t t v vi c ki m soát an toàn v sinh t i các nhà máy ch bi n th y s n xu t kh u vào EU c a Vi t Nam, cũng như vi c s a ch a, kh c ph c l i c a cơ s ch bi n i v i các khuy n cáo mà EU ưa ra. Ch bi n th y s n là khâu r t quan tr ng c a chu trình s n xu t, kinh doanh th y. Nh ng ho t ng trong lĩnh v c ch bi n trong 10 năm qua ư c ánh giá là có hi u Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 16
 17. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T qu , ã góp ph n t o nên s kh i s c c a ngành th y s n. Các khía c nh ư c ánh giá c th như sau: Ngu n nguyên li u và cơ c u s d ng nguyên li u cho ch bi n th y s n Do t ng s n lư ng thu s n tăng m nh và công ngh ch bi n, thói quen tiêu dùng cũng có nhi u thay i nên lư ng nguyên li u ư c ưa vào ch bi n ngày càng nhi u. Năm 2000 lư ng nguyên li u ưa vào ch bi n ã chi m t i 66% t ng s n lư ng thu s n c a Vi t Nam. n năm 2004, ư c tính lư ng nguyên li u ưa vào ch bi n chi m x p x 70%. Ch t lư ng nguyên li u Nguyên li u h i s n ư c ánh b t t nhi u lo i tàu và ngư c khác nhau do ó s n ph m ánh b t ư c cũng có nh ng c tính khác nhau. i v i các tàu i dài ngày, s n ph m ánh b t thư ng ư c b o qu n b ng á, cá t p thì ư p mu i, r t ít phương ti n có h m b o qu n l nh. Các lo i tàu nh thư ng i v trong ngày nên nguyên li u h u như không qua x lý b o qu n. Nguyên li u h i s n thư ng b xu ng c p ch t lư ng do phương ti n và u tư cho khâu b o qu n còn quá ít, quá thô sơ. Sau khi h i s n ư c ánh b t, thông qua các c ng, b n cá ph n l n chưa ư c xây d ng hoàn ch nh do ó v mùa nóng các lo i h i s n thư ng b xu ng c p nhanh chóng, giá tr th t thoát sau thu ho ch l n (kho ng 30%). Nghiên c u công ngh sau thu ho ch ã ư c ti n hành, song tác ng c a nó vào th c ti n s n xu t còn ít, m t ph n do ch t lư ng thu s n hi n th trư ng còn ch p nh n m t ph n do nh ng lý do kinh t , tài chính, k thu t mà b n thân ngư dân chưa th áp d ng nh ng công ngh b o qu n m i này cho s n ph m khai thác c a mình. Các lo i nguyên li u t nuôi tr ng nư c ng t, l do g n nơi tiêu th ho c là ch ng khai thác nên ư c ưa tr c ti p ra th trư ng ho c vào th ng các nhà máy ch bi n, h u như không qua x lý b o qu n, chúng thư ng m b o tươi, ch t lư ng t t. Các m t hàng ch bi n th y s n chính a. M t hàng ông l nh n năm 2000, lư ng hàng thu s n ông l nh v n ti p t c tăng m nh (chi m 86% v giá tr các m t hàng thu s n ch bi n c a Vi t Nam). Trong các s n ph m thu s n ông l nh thì tôm ông l nh chi m kho ng 23% v kh i lư ng ch bi n. M c và b ch tu c ông l nh có t c tăng trư ng nhanh nh t, trung bình là 38,57%/năm. Năm 2000, lư ng m c ch bi n ông l nh xu t kh u lên t i 38.104 t n, chi m 18% kh i lư ng hàng xu t kh u thu s n c a Vi t Nam. M c thư ng ư c s n xu t dư i d ng ông l nh nguyên con, ông r i ho c g n ây là Sashimi, Seafood mix, m c trái thông v.v... Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 17
 18. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T M t hàng cá ông l nh nh ng năm g n ây cũng có t c tăng r t m nh. Năm 2000 ã t 56.052 t n, chi m 19% t ng s n lư ng thu s n xu t kh u. M t hàng filet ông l nh ph n l n ư c ch bi n cho xu t kh u. ông l nh nguyên con tăng nhanh do ư c tiêu th cho c th trư ng n i a, th trư ng Trung qu c và m t ph n xu t kh u cãc th trư ng khác. Các lo i ông l nh khác: ch y u là các lo i gh , c, cua, sò, i p, các m t hàng ph i ch (như gh nh i Kany boy, Kany girl, g ch gh óng bánh ông l nh). Các s n ph m này có t c tăng trư ng r t nhanh cùng v i s tăng trư ng c a các m t hàng có giá tr gia tăng. Năm 2000, s n lư ng c a các m t hàng này tăng lên t i 77.212 t n, t 26% t ng s n lư ng hàng thu s n xu t kh u c a Vi t Nam. b. M t hàng tươi s ng G n ây cũng ã phát tri n, ch y u dùng cho xu t kh u, bao g m các lo i cua, cá, tôm còn s ng ho c lo i còn tươi như th t cá ng i dương. c. M t hàng khô D ng s n ph m này ư c s n xu t khá ph bi n vì ơn gi n v thi t b , công ngh , các lo i s n ph m chính là m c khô, cá khô, tôm khô, rong câu khô, các lo i khô t m gia v . M c khô là m t hàng có s n lư ng tăng gi m không n nh có th do s n lư ng khai thác không n nh. Rong câu khô ch y u ư c s n xu t theo phương pháp th công ơn gi n, s n ph m g m 2 lo i rong câu khô ng t và rong câu khô m n tùy thu c vào yêu c u c a ngư i mua ho c th trư ng tiêu th , ví d cho th trư ng Nh t thư ng xu t kh u rong m n, th trư ng Liên Xô (cũ) xu t kh u rong ng t trong bao cói 35 kg. Rong s n và rong mơ ch y u ư c khai thác mi n Trung (t à N ng tr vào), lư ng khai thác và s d ng còn ít. Các lo i cá khô như cá cơm, trích, l m... ư c s n xu t dư i d ng khô m n, k thu t ơn gi n, s n lư ng có chi u hư ng gi m sút do s c tiêu th trên th trư ng trong nư c gi m d n, òi h i ph i ư c thay b ng nh ng m t hàng ch bi n có ch t lư ng cao hơn. Các m t hàng tôm nõn khô, khô nguyên con, moi khô, cá khô t m gia v s n lư ng chưa ư c th ng kê. 1.3. Tình hình xu t kh u: 1.3.1. M t hàng xu t kh u th y s n Cơ c u s n lư ng và giá tr theo các nhóm hàng s n ph m th y s n xu t kh u luôn có nhi u bi n ng, ch có m t hàng tôm ông l nh tương i n nh m c trên 50% th ph n. M t hàng m c và tu c ông l nh có xu hư ng gi m liên t c, t 15% năm 1997 xu ng con 7% năm 2004. M t hàng cá ông l nh tương i n nh Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 18
 19. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T m c trên 10% th ph n nh ng năm 2004 ã tăng lên chi m 22% th ph n. Nhóm m t hàng th y s n tươi s ng có xu hư ng tăng nh . Nhóm m t hàng th y s n ông l nh khác và nhóm hàng khô có s tăng gi m th t thư ng, không có xu hư ng rõ r t. Hàng xu t kh u ã qua ch bi n tăng t 201.724 t n năm 1997 lên 516.952 t n năm 2004, t c tăng bình quân giai o n 1997-2004 là 14,4%/năm. Bi u 1: M t hàng xu t kh u th y s n qua hai năm 1997 và 2004 50% 40% 30% Tôm M c 20% Cá 10% 0% 1997 2004 Theo th ng kê, hi n nay xu t kh u cá tra, basa c a Vi t Nam ph i i m t v i hàng lo t nh ng khó khăn do các hàng rào k thu t v sinh an toàn th c ph m nhưng kim ng ch xu t kh u m t hàng này v n tăng m nh t i h u h t các th trư ng l n như EU, M , ASEAN, Ucraina…. M c tiêu xu t kh u c a c nư c năm 2007 là: 3,6 t USD M c tiêu kim ng ch xu t kh u năm 2008 kho ng 4,25 t USD ( Ngu n: http://www.baocantho.com.vn/vietnam/dbscl/58891/) B ng 1: Tình hình xu t kh u trong nh ng năm qua c a Vi t Nam Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 SL (t n) GT (tri u SL (t n) GT (tri u SL (t n) GT (tri u SL GT (tri u US$) US$) US$) (t n) US$) 458.496 2216,694 518.747 2400,781 626.991 2739,000 811.510 3348,291 (Ngu n: t ng h p theo báo cáo c a B th y s n, l y t các s Th y S n vasep.pro@vasep.com.vn) 1.3.2. Th trư ng xu t kh u Th trư ng xu t kh u ã ư c m r ng ra nhi u nư c trên th gi i, bao g m c năm châu l c, trong ó Nh t B n và M là hai th trư ng l n y ti m năng. Tuy th trư ng Nh t v n là m t th trư ng l n nhưng cũng gi m d n v t tr ng, t 50% th ph n (năm 1997) xu ng còn 32,2% (năm 2004). Th trư ng M có t c phát tri n khá nhanh, t ch ch t 5% vào năm 1997, n năm 2000 ã 20% th ph n và năm 2004 chi m 25%. Th trư ng châu Á (tr Nh t B n) ch y u là ài Loan và Hàn Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 19
 20. GVHD: Cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Chuyên Kinh T Qu c có xu hư ng gi m, t tr ng năm 1997 là 31%, n năm 2000 gi m còn 28% và năm 2004 ch chi m 17,2%. Th trư ng châu Âu n nh m c 10% th ph n. Bi u 2: Th trư ng xu t kh u th y s n Vi t Nam trong 2 năm 1997 và 2004 50% 40% 30% M Nh t 20% Châu Á (tr Nh t B n) Châu Âu 10% 0% 1997 2004 u năm 2006: Theo s li u th ng kê c a T ng c c h i quan, kim ng ch xu t kh u hàng thu s n VN trong 3 tháng u năm 2006 t 332,5 tri u USD, tăng 4,48% so v i cùng kì năm 2005. Trong khi xu t kh u t i M , Nh t B n gi m sút thì xu t kh u t i EU tăng m nh và EU l n u tiên tr thành th trư ng nh p kh u thu s n l n nh t c a VN. Kim ng ch xu t kh u thu s n trong nh ng tháng u năm 2006 t g n 78 tri u USD, tăng 74% so v i cùng kì năm trư c, chi m 23,5% kim ng ch xu t kh u thu s n c nư c. Bi u 3:Th trư ng xu t kh u hàng thu s n VN trong 2 tháng u năm 2006 Trung Qu c Đài Loan 2.5 Singapore Nga 3 1.8 Canada Úc 3.1 Hông Kông 3.9 1.8 2.9 Th trư ng khác Hàn Qu c 7.9 7.6 EU M 23.5 20.2 Nh t B n 22 (Ngu n: Thông tin thương m i thu s n s 27/3/2006) Sinh viên th c hi n: Ph m Lê ông H u - 4054388 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản