intTypePromotion=1

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
95
lượt xem
22
download

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MÁY TIỆN I. NGUYÊN LÝ CHUYEÅN ĐỘNG VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC MÁY TIỆN I.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng Chuyeå động quay tròn của trục chính và chuyển động thẳng của dao hình n thành chuyển động tạo hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 2

 1. CHÖÔNG II MAÙY TIEÄN I. NGUYÊN LÝ CHUYEÅN ĐỘNG VÀ S Ơ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC MÁY TIỆN I.1. Nguyeân lyù chuyeån ñoäng Chuyeå động quay tròn của trục chính và chuyển động thẳng của dao hình n thành chuy ển động tạo hình. I.1.1.Chuyển động cắt Chuyeå ñ ng caé laøchuyeå ñ ng taï ra toá ñ caé, laøchuyeå ñ ng quay n oä t n oä o c oä t n oä troø cuû truï chính mang phoâ . Toá ñ quay cuûa truï chính laø tc : nac i c oä c n 1000v n tc (voøng/phuùt). d Trong ñ : v: Vaä toá caé (m/p huù ) où nct t d: Đö ôøg kính phoâ (mm) n i I.1.2.Chuy ển động chạy dao Chuyeå ñ ng chaï dao laødo baø maù mang dao thö ï hieä goà 2 chuyeå n oä y n y c nm n ñ ng: Chaï dao doï (s d) vaø y dao ngang (s n). Ñ y laø chuyeå ñ ng hình oä y c chaï aâ hai n oä thaøh ñ ôøg si nh chi tieá gia coâ g. n ön t n I.2. S ô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän iV iS H. II-1.Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän 19
 2. II . COÂNG DUÏNG VAØ PHAÂN LOAÏI II.1. Coâng duïng Duøg ñ gia coâ g caù daï g chi tieá m ặt truï n xoay n eå n cn t troø H. II-2. Caùc daïng beà maët gia coâng treân maùy tieän Caù daï g coâ g vieä chính ñ ôï thö ï hieä treâ maù tieä cn n c öc c nn yn - Gia coâ g maë truï n t ngoaøvaø t truï i maë trong. - Gia coâ g caé raõ h, caé ñ ù . n tn t öt - Gia coâ g maë coâ ngoaø maë coâ trong. n tn i, tn - Gia coâ g maë ñ nh hình : n tò Baèng dao ñònh hình Baèng phöông phaùp cheùp hình theo maãu - Gia coâ g loãbaè g muõ khoan, khoeù , doa n n i t - Gia coâ g ren ngoaøvaø trong : n i ren Baèng dao tieän ren Baèng baøn ren, taroâ - Keá hôï vôù ñ gaù vaøcaù trang thieá bò ñ c bieä ñ thö ï hieä t p i oà c t aë t eå c n moä soá ng vieä khaù nhö maø phay... t coâ c c i, II.2. Phaân loaïi * Veàmaë coâ g duï g: tn n - Maù tieä vaï naê g. ynnn - Maù tieä chuyeâ moâ hoaù yn n n . - Maù tieä vaï naê g. ynnn - Maùy tieä cheùp hình n 20
 3. Veà aë keá caá : mt t u Maâ caä pp UÏ ôù trö c OÅ dao UÏ oä g ñn Truï vítme c Truï trôn c Hoä bö ôù tieá p cn Baø trö ôï xe dao n c Maù g hö ù g phoâ n n i H. II-3. Maùy tieän ren vit vaïn naêng Xa ngang Tay Dao tiện quay doc Hộp điều khiển H. II-4.Maùy tieän ñöùng Mâm cập Tay quay ngang Hộp tốc độ Bàn dao 2 Mâm cập Chi tiết Bàn dao 1 H. II-4 . Maùy tieän cuït 21
 4. - Maù tieä chuyeâ duøg. yn nn - Maù tieä ñ ù g. y n ön - Maù tieä cuï . ynt - Maù tieä nhieà dao . yn u - Maù tieä Revolve . yn - Maù tieä tö ï oä g vaø n tö ï oäng. y n ñn baù ñ II.3. Caùc boä phaän cô baûn Cần điều khiển tự động H. II-5. Máy tiện ren vít 16K20 III. MAÙY TIEÄN REN VÍT VAÏN NAÊNG III.1. Máy tiện T620 III.1.1 Tính n ăng kỹ thuật - Khoaû g caù h 2 muõ taâ , coù 3 côõ : 710, 1000, 1400 mm n c im - Soá p voøg quay thu ận cuû truï chính : Z = 23 caá n ac -Số cấp tốc độ quay nghịch của trục chính : Z = 11 - Soá ng quay cuû truï chính voø ac : n = 12,5 2000 v/ph - Loaï ren caé ñ ôï i töc : Ren Quoá teá Anh, Modul, Pitch c, - Lö ôï g chaï dao n y : Doï 0,07 4,16 mm/v c : Ngang 0,035 2,08 mm/v 22
 5. - Ñ ng cô ñ n oä ieä : Coâ g suaá N = 10 Kw, n t : Soá ng quay n ñc = 1450 v/ph voø III.1.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện T620 iV iS H. II-6. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy tieän III.1.2.1. Ph ương tr ình xích t ốc độ Xích t ốc độ thö ï hieä chuyeå ñ ng quay cuû truï chính. c n n oä ac Nhieä vuï û xích toá ñ laø m cu a c oä truyeà toá ñ tö ø oä g cô n ñ n c oä ñ n truï chính n tc. c c Phöông trình cô baûn cuûa xích toác ñoä nñc. iv = ntc nñc : Soá ng quay cuû ñ ng cô voø a oä ntc : Soá ng quay cuû truï chính voø ac iv : Tæ soátruyeà cuû hoä toá ñ n a p c oä Phöông tr ình xích toác ñoä 29 60 47 = ntc (ñ ôøg truyeà trö ï tieá ) ön ncp 56 40 nñc (1450) Ø 145 34 21 22 22 Ø 260 55 51 88 88 27 = ntc (ñ ôøg truyeà giaùn tieá ) ön n p 39 54 38 60 49 38 60 49 Ñöôøng truyeàn xích toác ñoä 23
 6. 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 22 49 50 IV 21 II 60 60 27 34 39 29 V 38 III 60 22 47 55 38 88 49 tx = 5 x 42 28 VI 35 40 VII 54 2 42 60 60 VIII 28 42 56 35 64 95 48 32 36 40 35 35 L2 L4 L'3 28 28 28 48 Truï vít me c 26 26 25 XII tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 38 25 XVI XX 37 44 28 XVIII XIII 56 z = 28 I 36 30 25 18 28 35 XVII 35 28 56 L3 26 k=6 V Ly hôï moät chieàu L L8 m=3 p 6 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 60 42 14 64 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p III 1.2.1.1. Tính toán số cấp tốc độ Soá caáp toác ñoä Z cuûa hoäp toác ñoä ñöôïc tính theo coâng thöùc: n Z p1 . p 2 . p3 ... p n pi i1 Vôù : p1, p2, p3,… , pn : soá soá i tæ truyeà cuû nhoù baù h raê g di trö ôï thö ù 1, na mn n t 2, 3,… , n (thoâ g thö ôøg p i 3) n n Caù baù h raê g trong cuøg moä nhoù di trö ôï thö ôøg coù cuøg modul cn n n t m t n n m. Do ñ : où Z1 + Z1’= Z2 + Z2’= Z3 + Z3’= … = 2.Z 0 = const Ví du:ï caù cô caá baùnh raê g di trö ôï khaù Veà c u n t c Z = 3 x 3 x 2 =18 Z = 3 x 2 x 2 =12 24
 7. III.1.2.1.2. Các cơ cấu truyền động trong hộp tốc độ máy T620 Xích toá ñ maù tieä T620 duøg cô caáu baùnh raêng di tröôït c oä y n n Z Z Z 2 3 1 I Z Z 4 5 II Z'5 Z'1 Z'3 Z'2 III Z'4 H. II-7. Baùnh raêng di tröôït Tính to án số cấp tốc độ máy T620: - Xích tốc độ từ động cơ điện 10Kw, 1450 v/ph, qua bộ truyề n đai thang 145 vào hộp tốc độ đến trục chính. Tóm tắt đường truyền theo hình sau 260 (các số ghi (1), (2), (3) trên s ơ đồ là số cặp bánh r ăng ăn kh ớp). 25
 8. Ly hợp L1 H. II-8. Sô ñoà ñöôøng truy eàn ñoäng Từ phương trình trên ta th ấy: - Đường truyền thuận cho trục chính: 1.2.3.1 = 6 t ốc độ cao 1.2.3.2.2.1 = 24 t ốc độ thấp Trên th ực tế ta thấy trong nhóm truyền: 22 22 1 . 88 88 16 60 22 1 . 60 88 4 22 49 1 . 88 49 4 60 49 . 1 60 49 1 có 2 tỷ số truyền trùng nhau nên th ực tế nhóm này chỉ có 3 tỷ số truyền, số cấp 4 tốc độ thấp là: Z2 = 1.2.3.3.1 = 18 ; Z1+ Z2 = 18+6 =24 Vậy thực tế máy có 23 cấp tốc độ trục chính. Lý do toá cao cuû ñ ôøg truyeà c aön n thaá truøg vôù toá ñ thaá cuû ñ ôøg truyeà cao, neâ toá ñ truc chính ñ ôøg pn i c oä p aön n n c oä ön truyeà thuaä coø 23 caá n nn p - Đường truyền ngược trục chính : Z1 = 1.1.3.1 = 3 tốc độ cao Z2 = 1.1.3.2.2.1 = 12 tốc độ thấp lý thuyết Z2’ = 1.1.3.3 = 9 tốc độ thấp thực tế Z1+ Z2’= 3+ 9 = 12 - 1 = 11 Vậy trục chính có 11 tốc độ chạy ngược 26
 9. III.1.2.2.Ph ương tr ình xích ch ạy dao Xích ch ạy dao là xích truyền động nối giữa trục chính và trục vitme hay trục trơn. Chuy ển động chạy dao của máy T620 gồm các chuyển động : + Chạy dao dọc, chạy dao ngang khi tiện tr ơn. + Chuyển động chạy dao khi cắt ren vít. iv phôi iđc tx = 5*2 mm itt ics 10 * 3 tx = 12 mm igb i xd H. II-9. Sơ đồ xích chạy dao Ghi chuù: iv Tæ soá truyeà thay ñ i cuû hoä toá ñ n oå a p c oä - iñc tæ soá truyeà cuû cô caá ñ o chieà na u aû u - itt tæ soá truyeà cuû boäbaùnh raê g thay theá na n - ics tæ soá truyeà nhoù cô sôû n m - igb tæ soá truyeà nh où gaá boä n mpi - - ixd tæ soá truyeà boäbaù h raê g xa dao n n n - tx bö ôù vít me doï c c - Chuyển động chạy dao được thực hiện từ trục chính qua các tỉ số truyền c ơ cấu đảo chiều i đc, bánh răng thay th ế itt, cơ cấu Norton hình thành các tỷ số truyền được gọi là nhóm c ơ sở ics và nhóm gấp bội igb từ đó hình thành hai nhánh : + N ếu tiện ren, truyền động đi thẳng đến trục vitme c où bước ren tx=12mm + Nếu tiện tr ơn, truyền động phải qua tỷ số truyền ixd của hộp xe dao để tới cơ cấu bánh r ăng thanh răng 10 x 3 th ực hiện chạy dao dọc hay đến trục vítme ngang tx = 5 x 2 đ ầu mối để thực hiện chạy dao ngang. 27
 10. Phương tr ình xích ch ạy dao khi tiện tr ơn: 1vtc.i S . .m.Z = S d (mm) Trong đó : m,Z – môđun, s ố răng của bánh r ăng trong cô caá baù h raê g thanh raê g un n n Phương tr ình xích ch ạy dao ngang: 1vtc.i S .t X = Sn (mm) * Hoä chaï dao maù T620 chia laø 2 nhoù : p y y m m - Nhoù cô sôû (i cs) duøg cô caá Norton: m n u Caù baù h raê g ñ ôï coá ò treâ truï I theo thö ù cn n ö c ñ nh n c tö ïhình thaù vaø p truyeà ñ ng qua baù h raê g Z0 n oä n n Z4 vaø treâ truc II, caù tyû soá ZA n c truyeà ñ ôï truyeà nöc n Z3 Z2 ñ ng tö øZ1 ñ n Z5 theo thao taù di chuyeå oä eá c n Z5 Z1 khoá baù h raê g tö ø i sang phaû in n traù i I Z0 ZA II H. II-10. Cô caáu nooc -tong - Nhoù gaá boä (i gb) duøg cô caá baù h raê g di trö ôï mpi n un n t * Cô caá Norton coùhai traï g thaù : u n i - Cô caáu Norton chuû ñoäng khi khoá baùnh raê g hình thaùp ñ ng vai troø i n où chuûñ ng. oä - Cô caáu Norton bò ñoäng khi khoá baùnh raê g h ình thaùp ñ ng vai troøbò i n où ñ ng. oä III.1.2.2.1.Ph ương tr ình xích c ắt ren Thö ï hieä chuyeå ñ ng cuû baø dao khi tieä ren c n n oä an n III.1.2.2.1.1 . Phöông trình xích c ắt ren c ơ bản 1vtc.i cñ.iñc.itt.ics.igb.tx = tp Vôù i 28
 11. icñ: Tæ soátruyeà coá ò n ñ nh iñ : Tæ soátruyeà cuû cô caá ñ o chieà na u aû u itt : Tæ soátruyeà cuû cô caá thay theá na u ics : Tæ soátruyeà cuû cô caá cô sôû na u ig : Tæ soátruyeà cuû cô caá gaá boä na upi tx : Bö ôù ren truï vítme, t x = 12 c c tp : Bö ôù ren caà tieä c nn a. Xích chaïy dao tieän ren quoác teá : Ren quoá teáduøg trong truyeà ñ ng vít me – ñ oá thuoä heä meù , bö ôù c n n oä ai c c t c ren ñ ôï bieå thòbaè g t p(mm). öc u n tp Ñ c ñ m cuû xích tieä ren quoá teá aë ieå a n c: - Duøg ñöôøng truyeàn chuû ñoäng cuû nhoù cô sôû (cô caá Norton chuû ñ ng) n a m u oä 42 95 - Duøg itt n . 95 50 Phöông trình xích chaïy dao tieän ren Quoác te á 42 42 18 35 45 28 28 60 42 95 L Z n 25 L3 1 vtc. L4 x 1 2 = t p 2 56 95 50 60 36 28 28 15 35 48 35 28 28 35 28 Neá tæ soá u truyeà ics cuû cô caá norton laø 1= n a u i vaø a nhoù gaá boä cuû mpi 36 18 35 1 i gb = thì bö ôù ren caé ñ ôï laø c töc : * 45 28 2 60 42 42 95 28 25 18 35 1v * * * * * * * * * 12 3.5mm tp 60 42 95 50 36 28 45 28 29
 12. Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao tieän ren Quoác teá 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 22 49 50 IV 21 II 60 60 27 34 39 29 V 38 III 60 22 47 55 38 88 49 tx = 5 x 42 28 VI 35 VII 40 54 2 42 60 60 VIII 28 42 56 35 64 95 48 32 36 40 35 35 26 L2 L4 L'3 28 28 28 48 Truï vít me c XII 26 25 tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 38 25 XVI XX 37 44 28 ` XVIII XIII 56 z = 28 I 36 30 25 35 18 28 35 XVII 28 56 L3 26 k=6 V Ly hôï moät chieàu L L8 m=3 p 6 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 42 60 64 14 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p b. Xích chaïy dao tieän ren Anh Ren Anh duøg trong truyeà ñ ng vít me – ñ oá thuoä heä Anh, thoâ g soá n n oä ai c c n 25,4 tp ñ c trö ng laø ren n trong 1 inch. aë soá n 1 inch 550 Ñ c ñ m cuû xích tieä ren Anh : aë ieå a n - Duøg ñöôøng truyeàn bò ñoäng cuû nhoù cô sôû (cô caá Norton bòñ ng). n a m u oä 42 95 - Duøg itt n .. 95 50 Phöông tr ình xích chaïy dao tieän ren Anh 35 18 28 28 1vtc.icñ.iñc.itt. 35 28 28 36 35 28 25,4 L4 x 1 2 = 28 35 25 Z n 28 35 n 15 28 48 35 30
 13. Neá laá tæ soá uy truyeà cuû baù h raê g thay theá : nan n laø 42 95 36 vaøduøg xích truyeà ñ ng thö ù 2 cuû cô caá notron i cs n n oä a u lö ôï g di n itt 95 50 28 ñ ng tính toaù laø moä voø truï chính dao phaû tò tieá moä bö ôù ren oä n: t ng c i nh n t c 25.4 tp= mm .Ta coùphö ông trình truyeà ñ ng: n oä n 60 42 42 95 35 28 28 36 35 28 28 35 25.4 1v (mm) 12 60 42 95 50 28 35 25 28 28 35 45 28 n Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao tieän ren Anh 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 22 49 50 IV 21 II 60 60 27 34 39 29 V 38 III 60 tx = 5 x 22 47 55 38 88 49 42 28 VI 35 VII 2 40 54 42 60 60 VIII 28 42 56 35 64 95 48 32 36 40 35 35 26 L2 L4 L'3 28 28 28 48 Truï vít me c XII 26 25 tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 25 38 XVI XX 37 44 28 XVIII XIII 56 z = 28 I 36 30 35 18 25 28 35 XVII 28 56 L3 26 k=6 V Ly hôï moät chieàu L L8 m=3 6 p 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 42 60 14 64 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p c. Xích chaïy dao tieän ren Modul Ren Modul laøren cuû truï vít duøg trong truyeà ñ ng truï vít – baù h vít ac n n oä c n thuoä heämeù , thoâ g soá aë trö ng laø c t n ñc modul m tp = .m Ñ c ñ m cuû xích tieä ren Modul : aë ieå a n - Duøg ñöôøng truyeàn chuû ñoäng cuû nhoù cô sôû (cô caá Norton chuû ñ ng) n a m u oä 64 95 - Duøg itt n . 95 97 31
 14. Phöông trình xích chaïy dao tieän ren Modul 35 18 45 28 1vtc.icñ.iñc. 64 95 Z N 25L 3 L4 x 12 = m. L2 95 97 36 28 15 28 48 35 64 95 Ta laá soátruyeà ñ ng cuû baù h raê g thay theái y n oä an n : .lö ôï g di ñ ng tính toaù n oä n tt 95 97 laø t voøg quay truï chính dao phaû tò tieá moä bö ôù ren tp= Л.m(mm). :moä n c i nh n t c Phöông trình chuyeån doäng la ø : 60 42 64 95 28 25 18 35 1v .m (mm) 12 60 42 95 97 36 28 45 28 tæ soáπ thö ôøg ñ ôï laá gaà ñ ng nhö sau: n ö c y n uù 47 127 47 127 380 5 20 95 12.127 π= 97.5 19.21 25.47 157 127 22.17 50 32
 15. Ñ ôøg truyeà xích chaï dao tieä ren Modul ön n y n 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 49 22 50 IV 21 II 60 60 27 34 39 29 V 38 III 60 22 47 55 38 88 49 tx = 5 x 2 42 28 VI 35 40 VII 54 64 42 60 60 VIII 28 35 42 56 95 48 32 36 40 35 35 L2 26 L4 L'3 28 28 28 48 Truï vít me c 26 25 XII tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 25 38 XX XVI 37 44 28 XVIII I XIII z = 28 56 36 30 25 35 18 28 35 XVII 28 56 L3 V 26 k=6 L L8 m=3 6 Ly hôï moä chieà p t u 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 42 60 14 64 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p d. Xích chaïy dao tieän ren Pitch Ren Pitch laøren cuû truï vít duøg trong truyeà ñ ä g truï vít – baù h vít a c n n on c n 25,4. thuoä heäAnh, thoâ g soá aë trö ng laø Pitch P c n ñc soá tp P Ñ c ñ m cuû xích tieä ren Pitch : aë ieå a n - Duøg ñöôøng truyeàn bò ñoäng cuû nhoù cô sôû (cô caá Norton bòñ ng) n a m u oä 64 95 - Duøg itt n . 95 97 Phöông trình xích chaïy dao tieän ren Pitch 35 18 28 28 25,4 64 95 35 28 28 36 35 28 L4 x 1 2 = 1vtc.icñ.iñc. 95 97 28 35 25 Z n 28 35 P 15 28 48 35 33
 16. 64 95 Ta duøg xích truyeà ñ ng thö ù 2 vaø nh raê g thay theái tt = n n oä baù n . Bö ôù ren Pitch c 95 97 25.4 laøtp = : mm P Phöông trình truyeàn ñoäng : 60 42 64 95 35 28 28 36 35 28 18 35 25.4 1v 12 60 42 95 97 28 35 25 28 28 35 45 28 P e. Tieän ren khoâng tieâu chuaån Laø loaï ren treâ nhö ng coù caù thoâ g soá khoâ g tieâ chuaå . 4 i n c n ren n u n Caùch thöïc hieän, goàm 2 böôùc : - Böôùc 1 : Đieà chænh hoä chaï dao theo thoâ g soá u chuaå t p gaà nhaá. u p y n tieâ n n t - Böôùc 2 : Tính toaù laï boäbaù h raê g thay theá ni n n . Ví duï Đieà chænh maù T620 ñ tieä ren quoá teá ng tieâ chuaå coù bö ôù : u y eå n c khoâ u n c ren tp = 3,25 mm, sö û duï g baù h raê g thay theá 5. n n n boä Giaûi - Böôùc 1 : Đieà chænh hoä chaï dao theo ren quoá teátieâ chuaå coù bö ôù u p y c u n c ren t p = 3,5 mm - Böôùc 2 : Tính toaù boäbaù h raê g thay theá n n n 42 95 Duøg boäbaù h raê g thay theá n n n ñ caé ren t p = 3,5 mm eå t 95 50 Vaä caà itt = ? Ñ caé ren coù t p’= 3,25 mm yn eå t 42 95 t ' p 42 95 3,25 65 42 itt 95 50 t p 95 50 3,5 70 50 f. Phương trình xích cắt ren khuyếch đại. Ren khueáh ñ i laø4 loaï ren treâ nhö ng chuù g coù bö ôù ren khueáh ñ i c aï i n n c c aï tpkñ lôù hôn nhieà laà . n un Caùch thöïc hieän : Dò chuyeå khoá b aù h raê g 60 - 60 (truï VII) sang phaû ch n in n c i ñ baù h raê g 60 treâ truï III aê khôù vôù noù khi ñ toá ñ quay cuû truï VII vaø eå n n nc n pi, où c oä ac caù truï phía sau seõnhanh hôn daã tôù baø maù dò chuyeå lôù hôn nhieà laà . cc nin y ch nn un Phöông trình cô baûn 1vtc.ikñ.icñ.iñc.itt.ics.igb.tx = tpkñ i kñ : Tæ soátruyeà khueáh ñ i n c aï Phöông trình xích chaïy dao tieän ren khueách ñaïi 34
 17. 88 88 22 22 60 54 1vtc. iñc. itt. ics. igb. 12 = t pkñ 60 27 60 49 60 49 Caù heäsoá c khueáh ñ i : c aï 54 88 88 = 25 = 32 ikñ1 = 27 22 22 54 88 60 = 23 = 8 ikñ2 = 27 22 60 54 49 88 = 23 = 8 ikñ3 = 27 49 22 54 49 60 = 21 = 2 ikñ4 = 27 49 60 Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao tieän ren Quoác teá khueách ñaïi 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 22 49 50 IV 21 II 60 60 38 27 34 39 29 V III 60 22 38 88 49 47 55 tx = 5 x 42 28 VI 35 40 VII 54 2 42 60 60 28 42 56 35 64 VIII 95 48 32 36 40 35 35 26 L2 L4 L'3 28 28 28 48 Truï vít me c XII 26 25 tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 25 38 XVI 37 44 28 X X 35 XVIII XIII 56 z = 28 I 36 30 25 35 18 28 XVII 28 56 L3 26 k=6 V Ly hôï moät chieàu L L8 m=3 p 6 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 42 60 64 14 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p g. Phương tr ình xích c ắt ren chính xác. Khi caé ren chính xaù , caà phaû giaû ñ n mö ù toá thieå caù khaâ truyeà t c n i m eá ci uc u n ñ ng trung gian ñ traù h sai soá a caù tæ soá oä eå n cuû c truyeà . n Laø ngaé xích truyeà ñ ng tö ø c chính ñ n truï vít me baè g caù ch ñ ng li m n n oä truï eá c n où hôï L 2, L3’ L4 ñ noá trö ï tieá tö ø c ra cuû baù h raê g thay theá eá truï vít me. p , eå i c p truï an n ñn c 35
 18. Caù bö ôù ren chính xaù ñ ôï thö ï hieä baè g tæ soátruyeà cuû baù h raê g c c cöc c nn nan n thay theá . Phöông trình cô baûn cuûa xích tieän ren chính xaùc 1vtc.iñc.itt.tx = tp tp ac itt bd t x .iñc a, b, c, d : Caù baù h raê g thay theácoù trong boä baù h raê g thay theáñ ôï cn n n n öc trang bòkeø theo maù . m y Phöông trình xích chaïy dao tieän ren chính xaùc .iñc. a c .L2.L3’.L4.12 = tp 60 1vtc. 60 bd Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao tieän ren chính xaùc 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 49 22 50 IV 21 II 60 60 27 34 39 29 V 38 III 60 22 47 55 38 88 49 tx = 5 x 2 42 28 VI 35 VII 40 54 42 60 60 VIII 28 35 64 42 56 95 48 32 36 40 35 35 L2 26 L4 L'3 28 28 28 48 Truï vít me c 25 XII 26 tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 25 38 XX XVI 37 44 28 XVIII I XIII 56 z = 28 36 30 25 35 18 28 35 XVII 28 56 L3 V 26 k=6 L L8 m=3 6 Ly hôï moä chie à p t u 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 42 60 64 14 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p h. Phương tr ình xích c ắt ren mặt đầu . Ren maë ñ u laø ñ ôï boá treâ maë ñ u, bieå thòbaè g bö ôù ren t t aà ren ö c trí n t aà u n c . pmñ 36
 19. H. II-11. Ren maët ñaàu Caùch thöïc hieän : Ñ tieä ren maë ñ u dao caà thö ï hieä chuyeå ñ ng chaï eå n t aà n c n n oä y dao ngang vôù bö ôù ren t p ñ ng thôø phaû ñ a vaø tæ soátruyeà khueáh ñ i trong i c oà i iö o n c aï xích truyeà ñ ng. n oä Phöông trình xích chaïy dao tieän ren maët ñaàu 28 1vtc.ikñ.iñc.itt.ics.igb. .i .t = tpmñ 56 xd xn txn : Bö ôù ren truï vítme ngang c c tpmñ : Bö ôù ren maë ñ u c t aà Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao tieän ren maët ñaàu 36 260 24 L1 56 51 Phanh 88 I 60 22 49 50 IV 21 II 60 60 38 27 34 39 29 V III 60 22 47 55 38 tx = 5 x 2 88 49 42 28 VI 35 40 VII 54 42 60 60 28 42 56 35 64 VIII 95 48 32 36 40 35 35 L' 26 L2 L4 28 28 28 48 Truï vít me c 3 XII 26 25 tx = 12 x 1 XV XI 45 35 I 28 30 Truï trôn c 28 50 X 15 97 25 38 XVI 37 XX 44 28 XVIII XIII 56 z = 28 I 36 30 25 35 18 28 35 XVII 28 56 L3 26 k=6 V Ly hôï moät chieàu L L8 m=3 6 p 60 iñ= 1 60 21 60 38 N = 1 Kw 42 60 64 14 60 60 44 L5 145 L7 N = 10 Kw XXI XX XIX n = 1450 v/p 37
 20. III.1.2.2.1.5. Các cơ cấu truyền dẫn trong xích cắt ren Khi cắt ren ta không dùng trục tr ơn ,mà dùng tr ục vítme có b ước ren chính xác . Để ngắt mối liên hệ của trục vítme với bàn dao khi tiện tr ơn người ta dùng đai ốc bổ đôi như h ình H. II-12. Cô caáu ñai oác hai nöûa Khi chạy dao bằng vítme , phần (1 ) và (2) c ủa đai ốc bổ đôi sẽ khớp chặt vào vítme thông qua tay quay (3), đ ĩa (4) xoay đi đưa hai ch ốt (5) mang hai nửa đai ốc di động trong hai rãnh (6) tiến lại gần nhau. Khi tay quay (3) quay theo chi ều ngược lại, đai ốc mở ra giải phóng hộp xe dao khỏi trục vítme. Ren c ủa trục vítme và đai ốc thường là ren hình thang và luôn có c ơ cấu khử khe hở của ren . III.1.2.2.2Ph ương tr ình xích tieän trôn Thö ï hieä chuyeå ñ ng chaï dao doï, chaï dao ngang khi tieä trôn. c n n oä y c y n 28 30 37 6 1vtc.iñc.itt.ics.ibg.L4môû . 56 30 26 28 44 42 64 L 7 ñ ng où 5x2 = Sn (haøh trình thuaä ) n n 60 64 21 44 14 L 5 ñ ng où .3x10 = S d (haøh trình thuaä ) n n 60 66 60 38 14 L 6 ñ ng où .3x10 = S d(haøh trình nghò n ch) 38 60 66 60 38 42 64 L 8 ñ ng où 5x2 = Sn(haøh trình nghò n ch) 38 60 64 21 38
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2