intTypePromotion=1

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
173
lượt xem
39
download

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MAÙY PHAY I. NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC I.1. Nguyên lý Thư c hiện chuyển động xoay tròn của dao phay là chuyển động chính v kết hợp chuyển động thẳng hình thành chuyển động chạy dao . Các chuyển động nầy phối hợp với nhau hình thành chuyển động tạo hình. Chuyển động xoay tròn hình thành chuyển động chính, tạo nên vận tốc cắt. Chuyển động thẳng của bàn máy hay là chuyển động của chi tiết hình thành chuyển động chạy dao, tạo nên bư ớc tiến s (mm/ răng hoặc mm/vòng), Chuyển động tịnh tiến của chi tiết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 4

 1. CHÖÔNG IV MAÙY PHAY I. NGUYÊN LÝ VÀ S Ơ ĐỒ KẾT CẤU ĐỘNG HỌC I.1. Nguyên lý Thö ï hieä chuyeå ñ ng xoay troø cuû dao phay laøchuyển động chính và c n n oä na keá hôï chuyeå ñ ng thaú g hình thaøh chuyeå ñ ng chaï dao . Caù chuyeå ñ ng tp n oä n n n oä y c n oä naà phoá hôï vôù nhau hình thaøh chuyeå ñ ng taï hình. Chuyeå ñ ng xoay troø y ipi n n oä o n oä n hình thaøh chuyeå ñ ng chính, taï neâ vaä toá caé. Chuyeå ñ ng thaú g cuû baø n n oä onnct n oä n an maù hay laøchuyeå ñ ng cuû chi tieá hình thaøh chuyeå ñ ng chaï dao, taï neâ y n oä a t n n oä y on bö ôùc tieá s (mm/ raê g hoaë mm/voøg), Chuyeå ñ ng tịnh tieá của chi tiết theo ba n n c n n oä n phương d ọc, phương ngang, ho ặc thẳng đứng. Quá trình phay được thể hiện bằng caù chuyeå ñ ng taï hình, phö ông phaù gia coâg, ngoaø ra coø coø phuï c n oä o p n i nn thuoä vaø co hình daù g dao caé, phö ông gaù ñ t giö õ chi tieá vaødao. n t aë a t I.2.Sơ đồ kết cấu động học: Nđ c1 ñ Đ1 Uv Sn ntc Sd Nđ c2 ñ sñ L Đ2 H. IV.1. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy phay 84
 2. II. COÂNG DUÏNG VAØ PHAÂN LOAÏI II.1. Coâng duïng : Maù phay coù phaï vi sö û duï g raá lôù , duøg ñ gia coâ g caù beà maë y m n tn n eå n c t phaú g, caù maë t ruï n xoay, caù maë ñ nh hình, caù beàmaë ñ c bieä … n c t troø c tò c t aë t Coâ g ngheägia coâ g caù chi tieá: n n c t 85
 3. H. IV.2. Caùc phöông phaùp phay vaø chuyeån ñoäng ta ïo hình II.2 . Phaân loaïi Veàmaë keá caá ttu Maù phay ñ ù g. y ön Maù phay ngang. y Veàmaë tính naê g t n - Maù phay vaï naê g : y nn Maù phay ngang vaï naê g. y nn Maù phay ñ ù g vaï naê g. y ön nn - Maù phay chuyeâ duøg : y nn Maù phay raõ h then. y n Maù phay ren vít. y Maù phay cheù hình. y p Maù phay laê raê g. y nn 86
 4. - Maù phay chuyeâ moâ hoù y n na Veàmaë ñ u khieå t ieà n Cô khí Kyõthuaä soá t… - Veàmaë coâ g duï g tn n Maù phay raõ h then hoa y n Maù phay ren vítvaï naê g y nn Maù phay cheù hình. y p Maù phay baù h raê g y n n H. IV.3. Máy phay đ ứng 87
 5. H. IV.4. Máy phay gi ường Dao Chi tiết Đầu dò Mẫu H. IV.5. Máy phay chép hình 88
 6. II.3. Caùc boä phaän cô baûn Tay quay xà Giá đỡ Trục chính Tay quay h ộp số Bàn máy Sống trượt Gạt bàn ngang Gạt bàn dọc Du xích bàn d ọc Bơm nhớt Nắp tủ điện Tay quay bàn đ ứng Tay gạt bàn đứng Khóa bàn đ ứng Hộp chạy dao Hộp điều chỉnh tốc độ Đế máy Chạy dao Bulông kẹp xà Dao Bulông m ọc Bulong Trục dao ống căn côn giá đõ Bạc lót H. IV.6. Caùc boä phaän cô baûn cuûa maùy phay 89
 7. III. MAÙY PHAY NGANG VAÏN NAÊNG P82 III.1. Ñaëc tính kyõ thuaät _ Kích thö ôù cuû baø maù can y : 320 x 1250. _ 18 caá voøg quay truï chính pn c : n = 30 1500 v/f. _ 18 caá lö ôï g chaï dao doï vaø p n y c ngang : s d,n = 23.5 1800 mm/f. _ Coâ g suaá ñ ng cô ñ n chính n t oä ieä : Nñ= 7 kw. III.2. Sơ đồ kết cấu động học: Đc1 iv dao Bàn dao Đc2 is H. IV.7. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc maùy phay III.3. Sơ đồ động của máy phay vạn n ăng P82 III.3.1.Phöông trình xích toác ñoä nñc . iv = ntc 16 39 39 26 82 38 26 22 28 nñc ( 1 4 4 0 v /p ) = nt c 33 37 54 19 1 71 19 18 36 47 90
 8. Ñöôøng truyeàn xích toác ñoä III.3.2. Phöông trình xích chaïy dao III.3.2.1. Phương trình xích ch ạy dao Sd Chuyeå ñ ng chaï dao ôû maù phay chuû yeá laø ôï g di ñ ng cuû baø n oä y y u lö n oä an maù . y Maù P82 coù 18 lö ôï g chaï dao doï vaø y n y c ngang tö ø23,5 ÷ 1180 mm/f. Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao S 18 24 36 34 L 3 ñ ng 22 34 6 = Sñ 40 où L1 33 34 40 nñc1(1420v/p) 26 20 36 18 L2 ñ ng traùi 38 18 où 44 68 18 40 35 33 33 ñ ng 37 13 18 40 L où 6 = Sn 37 4 33 45 40 40 27 21 L 3 môû 27 37 33 18 18 L ñ ng où 6 = Sd 37 16 5 18 91
 9. Ñöôøng truyeàn xích chaïy dao III.3.2.2. Xích chaïy dao nhanh S d nhanh 26 44 57 nñ2 L2 ñ ng phaû où i S n nhanh 44 57 43 S d nhanh 92
 10. III.3.3.Các cơ c ấu truyền dẫn Cô caáu hieäu chænh khe hôû vitme : Khe hở H. IV.8. Cô caáu hieäu chænh khe hôû vitme 1 – baø trö ôï ngang. n t 5 – truï vit roã g. c n 2 – ñ oá. ai c 6 – ñ oá. ai c 3 – ñ oá phuï ai c . 7 – baï.c 4 – vitme. Trên bàn trư ợt ngang (1), ngoài đai ốc chính (2) còn có đai ốc phụ (3). Để thực hiện chuyển động dọc của bàn máy, vítme (4) vừa quay trong đai ốc (2) vừa quay trong ren của trục vít rỗng (5) có ren ở bên ngoài ghép với đai ốc phụ (3). Để ren trong trục vít rỗng (5) ốp sát với ren của vítme (4), đầu mút bên trái c ủa vít rỗng có xẽ rãnh dọc. Dùng đai ốc (6) di động bạc (7) sẽ ép mặt côn làm cho ren c ủa trục vít rỗng bó sát vào ren của vítme. Khi vítme quay theo chi ều mũi tên, mặt trái của các ren vítme sẽ tì sát vào ren c ủa đai ốc (2) và vítme sẽ di động sang phải. Cùng lúc,trục vít rỗng sẽ bị xê dịch về phía bên trái ép khít vào mặt của ren vítme. Do đó khi phay thuận các vòng ren của đai ốc (2) sẽ ng ăn cản sự chuyển vị của vítme về bên phải. 93
 11. IV. ÑAÀU PHAÂN ÑOÄ IV.1.Công d ụng Đầu chia độ là phụ tùng quan trọng của các máy phay mà đặc biệt là các máy phay vạn năng, nó m ở rộng khả n ăng công ngh ệ của các máy lên rất nhiều. - Dùng để gá trục của chi tiết gia công d ưới một góc cần thiết so với bàn máy. - Quay chi ti ết theo chu kỳ quanh trục của nó một góc nhất định (chia thành các phần bằng nhau hoặc không bằng nhau) - Dùng đ ầu chia độ khi chế tạo các dụng cụ cắt (dao phay, dao doa, dao khoét) - Quay liên t ục chi tiết khi gia công rãnh xoắn ốc hoặc răng xoắn của bánh răng. IV.2.Phân lo ại Đầu chia độ có các loại sau dây: 1. Ñaàu phaân ñoä coù dóa chia 2. Ñaàu phaân ñoä khoâng coù dóa chia Ñ u phaâ ñ coù dó chia vaøkhoâ g coù dó chia. Thö ï hieä caù phö ông phaù aà n oä a n a c nc p coâ g ngheäsau: n a) Chia độ trực tiếp b) Chia đ ộ gián tiếp c) Chia vi sai d) Chia raõ h xoaé n n võ Đĩa thân Mâm t ốc Mũi tâm Vít Tay quay Vôlăng Mũi tâm Đai ốc Cần hãm H. IV.9. Đầu chia độ trực tiếp 94
 12. H. IV.10. Ñaàu phaân ñoä coù dóa chia 1: vôlăng; 2: thân; 3: n òng; 4: m ũi tâm vát; 5: đai ốckhoaù; 6: Thanh ñ chi tieá; ôõ t 7: Truï chính ; 8:dó chia ñ t rö ï tieá ; 9: thaâ ñ ; 10: thaâ truï phaâ ñ ; 11:ch ốt c a oä c p n eá nc n oä kẹp; 12: du xích; 13: tay quay ; 14:vít khoù ; 15: keù chia loã; 18: voøg ñ m ; 19: n ắp a o n eä đậy; 20: đế ngang; 21: mũi tâm; 22: vít hãm; 23: đế giá đỡ tâm; 24: uï oä g ñn IV.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐỘ I.V.3.1.Đ ầu phân độ có đĩa chia Sô ñ ñ ng ñ u phaâ ñ của đầu phân độ vạn năng có đ ĩa chia độ: oà oä aà n oä H. IV.11. Sô ñoà ñoäng ñaàu phaân ñoä coù dóa chia IV.3.1.1.Ph ương pháp phân đ ộ trực tiếp Với phương pháp này, dó chia ñ ôï gaù trö ï tieá vaø truï chính. tö ù laø a öc cpo c c xích truyền động giữa trục vít và bánh vít cần được cắt đứt. Chuyeå ñ ng cuû dó chia trö ï tieá n oä aa cp vaø chi tieá gia coâ g, neâ goï laø o t n n i chia trö ï tieá . Số lỗ trong một vòng của đĩa chia cp thường dùng cho ph ương pháp này là 24. Đ ộ chính xác c ủa phương pháp này có th ể đạt ± 0.5µm trên chu vi. 95
 13. IV.3.1.2. Phân đ ộ giaùn tieáp Truï ch ính c Baù h vít n Baù h vít n Choá t Tay quay Dó chia a Maâ caë mp Truï vít c Trục vít H. IV.12. Nguyeân lyù ñaàu phaân doä coù dóa chia, chia giaùn tieáp H. IV.13. Ñaàu phaân ñoä coù dóa chia Sơ đồ động phân độ giaùn tieáp H. IV.14. Sô ñoà ñoäng ñaàu phaân ñoä Phương pháp phân đ ộ giaù tieá ,laøsö ïtruyeà ñ ng cuû tay quay tho â g qua sö ïaê np n oä a n n khôù cuû truï vít vaø nh vít ñ n truï chính pac baù eá c K 1 n tq . i1 . = ntc = Z0 Z Z0 = N , N laø aë tính cô cuû ñ u phaâ ñ Goï i ñc a aà n oä K Z0 1 N A ntq = . = = B KZ Z A – Soákhoaû g caà quay trong moä laà phaâ ñ . n n tn n oä B – Soákhoaû g treâ moä voøg loã cuû ñ a phaâ ñ . n n tn aó n oä 96
 14. i1 – Tyûsoátruyeà coá ò (thö ôøg i 1 = 1). n ñ nh n K vaø 0 laø ñ u moá truï vít vaø raê g cuû baùnh vít. Z soá aà ic soá n a Z – Soá n caà chia cuûa chi tieá. phaà n t N – Đaë tính cuû ñ u phaâ ñ (thö ôøg N = 40; 60; 90;120. c a aà n oä n Caùc giaù trò cuûa B treân ñóa chia hai maët : Maë 1 : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43. t Maë 2 : 46, 47, 49, 50 , 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. t Ví duï 1: Tính toaù ñ u phaâ ñ coù ñ a chia vôù N = 40, ñ phaâ chi tieá n aà n oä ó i eå n t thaøh Z = 72. n H. IV.15. Phöông phaùp phaân loã treân dóa chia A N 40 5 30 n tq = = = == . B Z 72 9 54 Moã laà phaâ ñ phaû quay 30 loã treâ haøg loã 54.(khoâ g keåloã ñ in n oä i n n n ang caé m choá). t Ví duï 2 : Tính toaù ñ u phaâ ñ coù ñ a chia (N = 40) ñ phaâ Z = 32. n aà n oä ó eå n A N 40 5 7 ntq = = = = = 1voøg + n B Z 32 4 28 Vaä moã laà quay tay quay 1 voøg vaø m y in n theâ 7 loãtreâ haøg loã28. nn H. IV.16.Boá trí loã treân dóa chia 97
 15. IV.3.1.3. Phân độ vi sai H. IV.17. Boá trí baùnh raêng thay theá treân ñaàu phaâ n ñoä vi sai Sô ñ ñ ng ñ u phaâ ñ trong trö ôøg hôï phaâ ñ vi sai oà oä aà n oä n p n oä H. IV.18. Sô ñoà ñoäng hoïc ñaàu phaân ñoä khi chia vi sai Trong tr ường hợp không thể chọn được dĩa chia có số lỗ thích hợp ñ phân độ eå gián tiếp. Người ta phảI tiến hành phân độ vi sai, tức là chọn giả định một số Z’ tương đương với Z sao cho: n tq = N/ Zx = A/B thích h ợp vớI dĩa phân độ có vòng lỗ B. Như vậy sẽ gây ra sai số, sự bù vào sai so áà nối đường truyền từ trục chính xuống l tay quay và d ĩa chia . Việc phân độ vi sai được chia thành hai b ước: Böôùc 1 : Choï tyû soá x n Z Z vaø n haøh phaâ ñ vôù Z x tieá n n oä i A N n tq = = . B Zx Böôùc 2 : Tính toaù boäbaù h raê g thay theá eå trö ø soá phaâ ñ vôù Z x. n n n ñ buø sai khi n oä i 98
 16. Sai soá phaâ ñ vôù Z x laø khi n oä i : 1 1 N N = ntq – ntqx = - =N . Z Zx Zx Z Phö ông trình truyeà ñ ng ñ buø ø soá n oä eå trö sai : 1ac N N ii ' ii ' Zbd Z Zx ac 1 1 Z . itt NZ N1 bd Z Zx Zx Ví duï : Tính toaù ñ u phaâ ñ coù ñ a chia vôù N = 40 ;Z = 63. n aà n oä ó i Bước 1 : choï Z x = 62 n N 40 Do ñ : nx où . Z x 62 Moã laà phaâ ñ quay tay quay qua 40 loãcuû haøg loã62 treâ ñ a phaâ ñ , in n oä an nó n oä soá ng caù baù h raê g thay theá laø raê cn n seõ : ac Z 63 40 Bước 2 : itt = N1 40 1 bd Zx 62 62 Khoâ g choï ñ ôï baù h raê g thay theá i Z x = 62, vaä : n nöc n n vôù y N 40 Choï Z x = 64 n . nx Zx 64 Moã laà phaâ ñ quay tay quay qua 40 loãtreâ haøg loã64 cuû ñ a phaâ ñ , in n oä nn aó n oä soá ng caù baù h raê g thay theá raê cn n : ac Z 63 40 10 4 50 30 itt N1 40 1 bd Zx 64 64 88 40 60 a = 50, b = 40, c = 30, d = 60. Điều kiện thỏa maõ a n b c d; a+b c + (15 20) Khi Z x Z’ chieà quay cuû tay quay vaø ó phaâ ñ nhö nhau. u a ña n oä x Khi Zx < Z’ chieà quay cuû ñ a phaâ ñ quay ngö ôï chieà kim ñ ng hoà x u aó n oä c u oà , phaû theâ moä baù h raê g trung gian Z0 ñ phuø p vôù chieà quay i m tn n eå hôï i u 99
 17. IV.3.1.4. Phaân ñoä phay raõnh xoaén Z4 Z3 Z2 Z=40 vítme Z1 Z=50 Z=50 H. IV.19. Boá trí baùnh raêng thay theá treân ñaàu phaân ñoä, khi chia raõnh xoaén Các bánh răng Z=50 1, Z=502, Z=40 là nh ững bánh r ăng cố định luôn được lắp trong ch ạc, còn các bánh r ăng Z1, Z2, Z3, Z4 là nh ững bá nh răng thay th ế. Sô ñoà ñoäng phaân ñoä phay raõnh xoaén H. IV.20. Sô ñoà ñoäng ñaåu phaân ñoä phay raõnh xoaén 100
 18. Phö ông trình truyeà ñ ng khi phay raõ h xoaé : n oä n n Z0 db 1 voøg phoâ n i tp . i1 i2 i3 1 1 t x K c1 a1 a1 c1 Z0 tx tx itt = . N b1 d1 K tp tp Vôù t x : bö ôù ren truï vitme. i c c D tp : Bö ôù xoaé caà caé, (t p = c nnt ). tg H. IV.21. Sô ñoà hình thaønh ñöôøng xoaén oác Ví duï : Tính toaù ñ u phaâ ñ coù dó chia ñ gia coâ g baù h raê g xoaé coù = n aà n oä a eå n n n n 0 25 , Z = 64, D = 80 mm, N = 40, t x = 6. Giaûi : D 80 539 540 mm . tp tg 250 tg a1 c1 t 6 240 4 32 . N x 40 itt b1 d1 tp 540 540 9 72 N 40 1 6 1. ntq 1 Z 36 9 54 Vaä moã laà phaâ ñ tay quay phaû quay 1 voøg vaø m 6 loã cuû haøg l oã y in n oä i n theâ an 54 treâ ñ a phaâ ñ . nó n oä 101
 19. IV.3.3 Đầu phân độ không có đĩa chia Đầu phân độ có dĩa chia và không có dĩa chia khác nhau : - Đầu phân độkhông có dĩa, có bộ bánh r ăng thay th ế, thay cho dĩa chia taï i vòtrí tay quay trên đầu phân độ . - Bộ truyền vi sai làm nhiệm vụ vi sai khi thực hiện chuyển động vi sai IV.3.3.1.Phân đ ộ đơn giản Z0 IV k II i1 Z3 V III i2 Z2 VI Z1 Z4 I d c a b H. IV.22. Sô ñoà ñoäng ñaàu phaân ñoä khoâng coù dóa chia, chia ñôn giaûn Phö ông trình truyeà ñ ng khi phaâ ñ ñ giaû : n oä n oä ôn n ac K 1 ntq ivs i1 bd Z0 Z a, b , c, d : Soá ng cuû caù baù h raê g thay theá raê acn n . i vs :Tyûsoátruyeà cuû cô caá vi sai. na u Trong phaâ ñ ñ giaû baù h raê g Z 1 ñ ù g yeâ , i vs = 2. n oä ôn nn n ön n ntq : Soá ng quay chaü cuû tay quay. (Thö ôøg choï ntq = 1voøg chaú ) voø na n n n n Z0 ac N N vôù i . i tt N bd Zn tq i vs 2Zn tq K 102
 20. IV.3.3.2. Phân độ vi sai Sô ñoà ñoäng ñaàu phaân ñoä trong tröôøng hôïp phaân ñoä vi sai Z0 a IV 1 c1 k b1 II i1 Z3 V III i2 d1 Z2 VI Z1 Z4 I d c a b H. IV.23. Sô ñoà ñoäng ñaàu phaân ñoä khoâng coù dóa chia, chia vi sai Böôùc 1 : Choï Z x n Z vaøtính toaù baù h raê g thay theá b, c , d, ta coù : nn n a, ac N . i tt b d 2Z x n tq Böôùc 2 : Tính toaù a 1, b1, c1, d1 buø ø soá phaâ ñ Z x, tính sai soá n trö sai khi n oä khi phaâ ñ vôù Z x n oä i 11 . Z Zx Phö ông trình truyeà ñ ng ñ buø ø sai soá n oä eå trö cho : 1 a1 c1 ZZZ K 1 1 . i2 4 1 2 i1 Z b1 d1 Z1 Z 2 Z 3 Z0 Z Zx Vôù Z4 = Z3 i a1 c1 1 1 Z . itt NZ N1 b1 d1 Z Zx Zx Zx < Z 0 caà baù h raê g trung gian. nn n itt Zx > Z 0 khoâ g caà baù h raê g trung gian… n nn n itt 103
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2