intTypePromotion=1

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 9

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
98
lượt xem
18
download

CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MÁY TỰ ĐỘNG Định nghĩa:  Máy tiện tư động là loại máy thư c hiện toàn bộ tất cả các chu trình gia công để tạo nên hình dáng của chi tiết mà không cần có sư tham g ia của con ngư ời.  Nguyên công gá lắp phôi: đối với phôi trụ thanh dài, máy dùng cơ cấu đẩy phôi và kẹp chặt tư động không cần con ngư ời. - Đối với phôi có hình dáng phư c tạp thì nguyên công gá lắp phôi cần đến con ngư ời. - Ngư ời công nhân có nhiệm vụ: điều chỉnh kích...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYỂN ĐỘNG HỌC TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI - CHƯƠNG 9

 1. MAÙY TÖÏ ÑOÄNG 186
 2. CHÖÔNG IX MAÙY TÖÏ ÑOÄNG I . Ñònh nghóa: Maù tieä tö ïñ ï g laø i maù thö ï hieä toaø boä taá caû caù chu trình gia coâg yn oä n loaï y c n n t c n ñ taï neâ hình daù g cuûa chi tieá maø ng caà coùsö ïtham g ia cuû con ngö ôø eå o n n t khoâ n a i. Nguyeâ coâ g gaù laé phoâ: ñ i vôù phoâ truïthanh daø maù duøg cô caá ñ y nn p i oá i i i, yn u aå phoâ vaø p chaë tö ï oä g khoâ g caà con ngö ôø i keï t ñn n n i. - Ñ i vôù phoâ coù hình daù g phö ù taï thì nguyeâ coâ g gaù laé phoâ caà ñ n oá i i n cp nn p i n eá con ngö ôø i. - Ngö ôø coâ g nhaâ coù nhieä vuï ñ u chænh kích thö ôù ,dung sai yeâ caà in n m : ieà c uu - Dao gaù laé phoâ theo tö øg chu kì ( neá laø i coùhình daù g phö ù taï ). p i n u phoâ n cp - Treâ maù tieä tö ï oä g coù nhieà loaï dao ñ thö ï hieä gia coâ g caù beàmaë n y n ñn u i eå c n n c t phö ù taï . cp - Treâ maù coù sö û duï g cô caá caá phoâ tö ï oä g. n y n up i ñn - Caù cô theåbaè g cô khí, ñ n, khí neù , thuû lö ï, hay toå g hôï caù cô caá c n ieä n yc n pc u ñ. où -Ví duï khi baø dao ngang ñ a dao vaø caé ñ ù chi tieá xong, chaï vaø cö û : n ö o t öt t mo haøg trình vaø c ñ ng cho maù tö ïñ ng lui veà(nhôøvaø cô caá ñ u khieå baè g n taù oä y oä o u ieà nn ñ n ), ñ ng thôøtaù ñ ng cho cô caá caá phoâ ñ y phoâ tôù moä ñ n ñ ñ ôï caø ieä oà i c oä up i aå ii t oaï aõ ö c i ñ t trö ôù ( cô caá baè g thuû lö ï). aë c un yc II.2 . Caùc heä th oáng ñieàu khieån Coù 3 loaïi: - Heä thoáng ñieàu khieån baèng goái töïa . - Heä thoáng ñieàu khieån baèng hình maãu. Heäthoá g ñ u khieå baè g truï phaâ phoá . n ieà nn c n i - * Ñaët ñieåm: - Ñ m baû ñ chính xaù veàsö ï p laï tö ï oä g chu kì gia coâ g aû o oä c laä i ñ n n - Gia coâ g nhö õ g chi tieá nhö nhau chu kì gia coâg tö ông ñ i chính xaù , t lv n n t n oá c vaø ck thay ñ i trong phaï vi naø ñ . t oå m o où - Vì treâ maù tieä coù heäthoá g ñ u khieå theo keá ch ñ ñ nh trö ôù . n yn n ieà n hoaï aõ ò c - Coù2 loaï heäthoá g ñ u khieå: + heäthoá g ñ eà khieå taä trung i n ieà n n iu np + heäthoá g ñ u khieå khoâ g taä trung n ieà n n p - Heäthoá g ñ u khieå taä trung: laø thoá g ñ u khieå duy nhaá phoá hôï n ieà np heä n ieà n t ip caù hoaï ñ ng cuû maù , coùthôøgian gia coâ g coá ò c t oä a y i n ñ nh. - Heä thoá g ñ u khieå khoâ g taä trung: laøheä thoá g khoâ g coù heä thoá g n ieà n n p n n n ñ u khieå duy nhaá, tín hieä ñ ôï phaù ra ôû tö øg cô caá chaá haøh khaù ieà n t uöc t n u pn c 187
 3. nhau trong maù , vì vaä thôø gian chu kyø coâg phuïthuoä vaø toå g sai y y i gia n con soá t ñ ng cuû caù cô caá chaá haøh. hoaï oä ac u pn II.2.1 . Heä thoáng ñieàu khieån baèng goái töïa: H. IX.1. Heä thoáng ñieàu khieån baèng goái töïa Coùtheå ï tieá hoaë giaù tieá thö ï hieä nhieä vuï ieà khieå caù cô caá trö c p c np c n m ñu nc u - + Trö ï tieá: haï cheá nh trình caù cô caá maù cp n haø c u y + Giaù tieá: nhaä leä h tö øboä phaä trö ôù roà phaù ra hieä leä h ñ u khieå np nn n ci t u n ieà n boäphaä tieá theo, ñ ng môûñ ng cô ñ n, nam chaâ ly hôï ñ n tö ø . np où oä ieä m p ieä … - Goá tö ï: ñ u khieå ñ i chieà chuyeå ñ ng (hình: a); (3,4) - goá tö ï; i a ieà n oå u n oä ia (5,6)- cö û haøh trình. n - (Hình:b) goá tö ï(1); baø maù (2 ); 4- van trö ôï; 5 - xilanh thuû lö ï ia n y t yc - Goá tö ï ñ u khieå qui trình gia coâ g i a ieà n n + Hình veõ: 2– goá tö ï,3,4,5,6: thö ùtö ï kì gia coâ g (coâ g taé ñ u khieå ) ia chu n n c ieà n - Coù theåñ u khieå taä trung hoaë phaâ ieà np c n taù treâ maù . nn y - Öu ñieåm: ñ giaû d eåñ u chænh, sö ïhoaï ôn n ieà t ñ ng dö ï treâ cô sôû cô khí, ñ n cô, daà oä an : ieä u eù , khí neù … .. p n - Nhöôïc ñieåm : khoâ g thoá g nhaá hoù khi n n t a duøg cho caù maù , khoâ g linh hoaï n c y n t - Moã maù coù heäthoá g ñ u khieå rieâ g. i y n ieà nn II.2 .2 . Heä thoáng ñieàu khieån baèng hình maãu II.2 .1 .1. Heä thoáng ñieàu khieån baèng cô khí Laø thoá g tö ïñ ng cheù hình duøg ñ u heä n oä p n ieà - khieå duï g cuïtheo moä quyû tích naø ñ , nn t o où trong quaùtrình gia coâ g. n H. IX.2. Heä thoáng ñieàu khieån baèng hình maãu 188
 4. - Hình daù g chi tieá gioá g nhö hình maã . n t n u -Neá i = 1, kích th ö ôù chi tieá gioá g vaø ng kích thö ôù hình maã . u c t n baè c u - i 1, kích thö ôù chi tieá khaù kích thö ôù maã . t t c c u + Ñ thö ï hieä phö ông phaù cheù hình, caà boäphaä doø eå c n p p n n hình: - Heä thoá g cheù hình cô khí thö ôøg duøg n p n n cho caù maù tieä , hoaë phay … c yn c - Coù hai nhieä vuï ñ u khieå vaø m : ieà n truyeà n lö ïc -Nhöôïc ñieåm : hình maã tieá thu toaø lö ï up nc taù duï g giö õ phoâ vaøduï g cuïgia coâ g, cn a i n n neâ hình maã mau moø, daå ñ n maá ñ n u n n eá t oä chính xaù . c - Hình a) 1 - phoâ, 2 - duïg cuïcaé,3 - maã , i n t u 4- ñ u doø 5 - ñ i troï g, coù nhieä vuïluoâ aà , oá n m n ñ a baø maù veà beâ phaû eù saù choá doø ö n y n ip t t (4) vaø hình maã (3). o u - Ñ ñ m baû ñ chính xaù ñ ôøg kính eå aû o oä cön choá doø baè g ñ ôøg kính duï g cuï t. t (4), n ö n n caé - Hình b): 1 - phoâ, 2 - duï g cuïcaé, i n t H. IX.3. Heä thoáng cheùp hình theo ñaàu doø 3- cam maã , 4- con laê (ñ u doø, u n aà ) baø dao chuyeå ñ ng doï dö ôù n n oä c i taù duï g cuû troï g lö ôï g (5). cn an n - (Hình c): Phoâ 1 vaøhình maå 3, quay cuøg toá ñ , 2 - duï g cuïcaé taï i u n c oä n to ñ ôøg cong kín, hình daùng ñ ôøg cong kín tuø thuoä vaø hình daù g maã . ön ön y co n u - Hình d: con laê (4) eù saù maã (3) nhôø ng lö ôï g ñ u truï chính, maã (3) n pt u troï n aà c u vaø tieá (1) quay cuøg vaä toá. chi t n nc - (Hình e, g ): hình maã vaø i laé cuøg truï u phoâ p n c - – (Hình g) truï phoâ coù 2 chuyeå ñ ng, chuyeå ñ ng quay troø vaø c i n oä n oä n chuyeå n ñ ng doï truï, dao phay cuøg choá doø dò tö øg bö ôù sau moã voøg oä cc n t xeâ ch n c in quay cuû phoâ. - Heä thoáng cheùp hình ñieän cô : Caù chuyeå ñ ng doøchuyeå a i c n oä , n thaøh tín hieä ñ u khieå caù chuyeå ñ ng tö ông ñ i giö õ duï g cuï t vaø n u ieà nc n oä oá a n caé phoâ . i II.2 .1 .2.Heä thoáng cheùp hình ñieàu khieån baèng ñieän - Coù 2 loaï: - Tín hieä ñ u khieå giaù ñ n i u ieà n n oaï - Tín hieä ñ u khieå lieâ tuï. u ieà nnc - Hình a): Sô ñ nguyeâ lyù cheù hình ñ n cô treâ maù phay vôù tín hieä giaù oà n p ieä n y i u n ñ n. oaï - Baø maù chaï doï lieâ tuï qua choá doø oø baå – ñ u khieå a hoaë b. n y ycnc t ñn y ieà n c - Ly hôï ñ n tö ø a: naâ g baø maù . p ieä l n n y - Ly hôï ñ n tö ø b: haï n maù . p ieä l baø y 189
 5. - Tín hieä cuû choá doø ng lieâ tuï, neâ beàmaë gia coâ g laø ö ôøg gaá khuù ua t khoâ nc n t n ñn p c ( hình:b) - Tín hieä ñ u khieå lieâ tuï: sö û duï g caù loaï chuyeå ñ i tín hieä ñ n tö ø o u ieà nnc n c i n oå u ieä taï ra tín hieä lieâ tuï ñ ñ u khieå cô caá truyeà daå vôù ñ ng cô ñ n 1 chieà . u n c eå ieà n u n n i oä ieä u - Hình beâ : Trình baø cô caá doø n i u hình vôù tín i hieä lieâ tuï. unc (1): Phaà ö ù g di chuyeå giö õ hai loû bieá theá nn n a i n , (2) gaé vôù choá doø ni t hình qua heäthoá g ñ n baå . n oø y - w1, w2: cuoä sô caá ; w 3, w4: cuoä thö ù caá , n p n p cuoä sô caá noá tieá nhau chò taù duïg n pi p ucn cuû doøg ñ n xoay chieà . a n ieä u - Khi (1) naè giö õ (2) ñ n aù ñ u ra cuû m a ieä p aà a cuoä thö ù caá baè g khoâ g, khi (1) naè n p n n m leä h, ñ u ra cuoä thö ù caá coù ñ n, ñ n aù c aà n p ieä ieä p naø tæ leäthuaä vôù ñ leä h. y n i oä c H. IX4. sô ñoà tín hieäu ñaàu doø - Ñ n aù vaø oäleä h pha cuoä thö ùlaø ieä p ñc n baèng ñieän tín hieä bieá ñ i lieâ tuï, qua heä u n oå n c khueáh ñ i laø thay ñ i chieà quay vaø c ñ quay cuû ñ ng cô, thö ï hieä c aï m oå u toá oä a oä c n chuyeå ñ ng cheù hình. n oä p II.2 .1 .3. Heä thoáng cheùp hình thuûy löïc + Ö u ñ m: quaù tính beù hoaï ñ ng ieå n , t oä nhanh, khoâ g coù khe hôû giö õ caù khaâ n ac u truyeà ñ ng, ñ beà toá, ñ ä chính xaù n oä oä n t o c gia coâ g cao. n - Ngaø nay heä thoá g cheù hình thuû y n p y lö ï ñ ôï phoå caä cho nhieà loaï c öc p u i maù tö ï ñ ng, nö û tö ï ñ ng v… v., y oä a oä nhaè naâ g cao naê g suaá nhö õ g m n n t n H. IX.5. Heã thoáng cheùp hình thuûy löïc maù tö ï oä g coù saú . y ñn n - Caù phö ông aù ñ giaû duøg trong maù phay cheù hình, c n ôn nn y p - (hình: a), 1 - ñ u dao, 2 - oá g daå phaû , 3 - ñ u doø 4 - van trö ôï 5,6,7: caù aà n n i aà , t; c cö û van ñ u khieå , 8 - lo xo ñ y, 9 - oá g daå traù . a ieà n aå n ni - Vò trí 6 caâ baè g, vò trí 5, vaø laø vò trí khoâ g caâ baè g, van trö ôï (4) di nn 72 n nn c chuyeå sang phaû ñeå ieà khieå xi lanh. n i ñu n - Hình b): van chæ phan phoá buoà g beâ traù cuû xi lanh, daà theo (4) vaø i n nia u (5) vaø xilanh (6), lö ôï g di ñ ng xi lanh (6), tuø thuoä vaø cö û (3). o n oä y coa - Hình c): van trö ôï chæ coù moä meù coâ g taù t t pn c - Daà theo oá g (3) vaø u n van tieá lö u (4) vaø hai beâ xi lanh. t o n - Khi van trö ôï xeâdò sang traù (2) khoâ g thoâg vôù (1), aù suaá beâ traù t ch i n n i p tni taê g, ñ y xi lanh veàbeâ phaû . n aå n i 190
 6. Khi van trö ôï xeâdò sang phaû , (1) thoâ g vôù (2) xi lanh di chuyeå sang t ch i n i n - traù aù suaá bu oà g traù giaû xuoá g, ñ n moä mö ù naø ñ , van trö ôï ñ ù g ip t n i m n eá t c o où t ön yeâ , neâ xi lanh khoâ g xeâ ch, n n n dò II.2 .1 .4. Heä thoáng doø hình ñieàu khieån baèng quang hoïc Heä thoáng cheùp hình doø aûnh: -Hình maã laø n veõchi tieá caà cheá o. u baû tn taï -Ñ chính xaù gia coâ g phuïthuoä vaø ñ chính xaù cuû oä c n c o oä ca neù veõ( ñ chính xaù treâ baû veõgaá 10 laà chi tieá gia t oä c nn p n t coâ g) n -Nguyeâ lyùcheù hình doø nh: (Hình a:) n p aû (1)nguoà saù g, (2)heä thoá g kính, (3)laê g kính ( hoä tuï nn n n i thaøh chuø saù g treâ neù veõchi tieá gia coâg,(4) hình veõ n mn nt t n : phaû chieá qua maë parabol,(5) gö ông soi:,(6) teábaø quang n u t o ñ n, (tín hieä do teábaø quang ñ n taï ra phuïthuoä vaø ñ ieä u o ieä o c o oä saù g phaû chieá tö ø t veõ. n n u neù ) - Neá neù veõcoù ñ saù g c aâ baè g: (hình b, (nö û saù g vaøtoá ut oä n nn an i baè g nhau thì trò soácö ôøg ñ doøg ñ n cuû teábaø quang n n oä n ieä a o H. IX.6. Heä thoáng ñaàu doø ñ n caâ baè g). ieä n n khoâng tieáp xuùc -Neá neù veõbòleä h: tín hieä doø ut c u hình seõgiaû hoaë taê g. m cn Tín hieä naø ñ ôï khueáh ñ i vaø ö a vaø ñ u khieå chuyeå ñ ng doø u yöc c aï ñ o ieà n n oä hình cuû baø maù , sao cho tín hieä luoâ caâ baè g. an y u nnn Veànguyeâ lyù coùtheå aû baû toá chuyeå ñ ng doø n: ñm o t n oä hình - Ñ chính xaù khoâ g cao oä c n * Nhöôïc ñieåm : -Khoù khaê trong vieä taï baû veõ n con. Neâ ít ñ ôï phaù trieå vaø ng roä g raõ. n öc t n duø n i II.3 . Heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån baèng truïc phaân phoái Truï phaâ phoá bao goà nhieà cam gheù chung treâ moä truï, chuyeå c n i m u p n t c n - ñ ng cuû truï coù theåñ u khieå moï chuyeå ñ ng phö ù taï cuû chu kì gia oä ac ieà n i n oä cpa coâ g, theo qui luaä cho trö ôù , treâ n t c n truï coùcaù loaï cam: c c i (Hình beâ ): 1 - cam ñ a, 2 - cam thuøg, n ó n 3 – cam maë ñ u, 4 - cam vaá … . t aà u - Trong moä chu kì hoaï ñ ng cuû t t oä a maù coù 3 loaï chuyeå ñ ng y i n oä chuyeå ñ ng laø vieä , chuyeå n oä m c n ñ ng chaï khoâ g vaø chuyeå oä y n n H. IX.7.Heä thoáng ñieàu khieån baèng truïc ñ ngñ u khieå . oä ieà n phaân phoái - Truï phaâ phoá quay 1 voøg tö ông ö ù g vôù 1 chu kyø coâ g, c n i n n i gia n - Chuyeå ñ ng chaä ñ laø vieä n oä m eå m c 191
 7. Chuyeå ñ ng nhanh ñ chaï khoâ g vaø ieà khieå . n oä eå y n ñu n - Moã maù chæ coù moä truï phaâ phoá, trö ôøg hôï gia coâ g phö ù taï treâ i y t c n i n p n cp n - maù coù theå nhieà truï phaâ phoá, hoaï ñ ng ñ c laä nhau. y coù uc n i t oä oä p Ngoaø truï phaâ phoá, coø coù truï phuï truï phuïthö ï hieä 2 chuyeå ñ ng, ic n i n c :c c n n oä - chuyeå ñ ng chaï khoâ g vaø ieà khieå . n oä y n ñu n Heä thoá g ñ u khieå baè g truï phaâ phoá ñ ôï ö ù g duï g trong caù ló n ieà nn c n iöcn n c nh - vö ï: caé kim loaï, reø daä , haø, in, cheá n thö ï phaå … . ct inp n bieá c m III . Caùc nhoùm maùy ñieàu khieån baèng truïc phaân phoái Maù tö ïñ ng khaù vôù maù thö ôøg ôû choã caù chuyeå ñ ng chaï khoâg y oä ci y n c n oä y n ñ ô ï thö ï hieä chính xaù trong chu kyø ïñ ng. Thö ï hieä caù chuyeå ñ ng chaï öc c n c tö oä c nc n oä y khoâ g aá nhö theánaø laø t ñ u quan troï g, vì toá ñ chaï khoâ g coù lieâ quan ny o moä ieà n c oä y n n chaë cheõñ n vaá ñ naê g suaá, quy trình coâ g ngheä ñ beà cuû maù … Maù tö ï t eá n eà n t n , oä n a y y ñ ng khaù nhau trö ôù heá laøôû choã naø. Cho neâ phaâ nhoù maù tö ïñ ng phaï oä c ct y n n m y oä i dö ï vaø nguyeâ taé thö ï hieä chuyeå ñ ng chaï khoâ g. ao nc c n n oä y n Treâ quan ñ m aá coù theåchia caù maù tö ïñ ng ñ u khieå baè g truï n ieå y c y oä ieà nn c phaâ phoá thaøh ba nhoù cô baû . Choã khaù nhau chuû yeá giö õ chuù g theåhieä n i n m n c u a n n trong tính chaá hoaï ñ ng cuû truï phaâ phoá. t t oä ac n i III . 1 . Maùy töï ñoäng nhoùm 1: Nhoù naø goà coù moä soá y tö ï oä g caé kim loaï moä truï chính ñ gia mym t maù ñn t i tc eå coâ g nhö õ g chi tieá khoâ g phö ù taï vaømaù tö ïñ ng caù ngaøh khaù nhö thö ï n n t n cp y oä c n c c phaå , deä , hoù chaá, in, noâ g nghieä , v,v … m t a t n p Ñ c ñ m thö ù nhaá cuû nhoù maù naø laø aë ieå ta m y y trong chu kyø coâ g moä saû gia n tn phaå truï phaâ phoá PP quay vôù toá ñ khoâ g ñ i ñ thö ï hieä chuyeå ñ ng laø mc n i i c oä n oå eå c n n oä m vieä , chuyeå ñ ng chaï khoâ g vaøchuyeå ñ ng ñ u khieå . Khi gia coâ g saû c n oä y n n oä ieà n n n phaå khaù , thôø gian chu kyøvaøtoá ñ truï phaâ phoá coù theåkhaù vôù trö ôù , m c i c oä c n i ci c nhö ng trong chu kyø i naø toá ñ quay cuû truï phaâ phoá vaã khoâ g ñ i. Thay môù y c oä ac n in n oå ñ i toá ñ truï phaâ phoá khi gia coâ g saû phaå khaù nhau nhôø caá ñ u chænh oå c oä c n i n n m c cô u ieà Y Chuù yù laøxích truyeà ñ ng tö ø oä g cô ñ n truï PP coù theå t keáñ c laä n oä ñn eá c thieá oä p qua cô caá ñ u chænh Y hay thieá keá i tieá moä phaà vôù xích truï chính qua hai u ieà t noá p t ni c cô caá ñ u chænh X vaøY. Veà phö ông tieä sö û duï g maù , ñ deã ñ u chænh vaø u ieà n n y eå ieà ñ u chænh chính xaù nhaè ñ t naê g suaá cao, neâ laø xích truyeà ñ ng cho truï ieà c m aï n t nm n oä c PP vôù cô caá ñ u chænh ñ c laä thì toá hôn. i u ieà oä p t Ñ c ñ m thö ù hai cuû nhoù maù naø laøkhi gia coâ g saû phaå khaù aë ieå a m yy n n m c nhau, nhö õ g cam thö ï hieä caù chuyeå ñ ng chaï khoâ g (laé treâ truï phaâ phoá) n c nc n oä y n pnc n i 192
 8. ñ i hoû truï PP phaû q uay nhö õ g goù khaù nhau, nhö ng coáñ nh : oø i c i n c c ò , , ,… 1 2 3 (hình 3.13a) ; cho neâ toå g soá a chuù g cuõ g coá ò nn cuû n n ñ nh. = + + +… = = const 1 2 2 3 I Trong khi ñ caù cam thö ï hieä chuyeå ñ ng laø vieä ñ i hoû truï phaâ où c c n n oä m c oø i c n phoá qua y nhö õ g goù khaù nhau, khoâ g coáñ nh , 1 , 2 , 3 , … tuø theo tính chaá i n c c n ò y t gia coâ g cuû moã saû phaå , nhö ng toå g soá a chuù g luoâ luoâ khoâ g ñ i vì : n a in m n cuû n n n n oå H. IX 8. Sô ñoà keát caùu ñoäng hoïc MTÑ nhoùm I = + + +… =2 - =2 - = const 1 2 3 1 1 I Tö øñ c ñ m treâ tha á raè g toå g soáthôø gian chaï khoâ g t ckI tyû leä vôù aë ieå n yn n i y n i thôøgian chu kyø i T tckI = T 2 Khi thay ñ i saû phaå gia coâ g, T seõkhaù nhau, neâ thôø gian chaï oå n m n c n i y khoâ g t ckI cuõ g khaù nhau : t ckI ≠ const. n n c Maë khaù , trong moãi chu kyø soá õ t lv vaø ckI khoâ g ñ i t c tyû giö a t n oå t ckI t lv 2 I 1 Trong coâ g thö ù (3.3), thay t lv = n c vaø ta coù : o K tckI = I K (2 ) I tính naê g suaá cuû maù nhoù I(1) Theo coâ g thö ù (1.13), chö ông I, coù theå n c n ta y m 1 K K QI = K I (3.5) I K (1 ) T 1 K .t ckI 2 1K K (2 ) I 193
 9. Nhö vaä naê g suaá Q I cuû nhoù maù I baè g tích soánaê g suaá coâ g ngheä yn t a m y n n tn K vaø soá ng suaá heä naê t Vì = const neâ n =1- = const I I 2 Khi gia coâ g saû phaå khaù nhau, heä soánaê g suaá I khoâ g thay ñ i, vaø n n m c n t n oå cuû a naê g suaá Q I n t maù nhoù I tyû leä vôù naê g suaá coâ g ngheä K cuû maù (hình y m in tn a y 3.14b) Chuù yù raè g, trong thö ï teá naê g suaá coâ g ngheäK naè trong giôù haï naø n c,n tn m ino ñ : Kmin < K < Kmax . où H. IX.9.Ñoà thò naêng suaát MTÑ nhoùm I Neá K < K min tö ù laønaêg suaá coâ g ngheä hay naê g suaá noù chung quaù thaá , sö û u c n tn n ti p duï g maù tö ï oä g nhö vaä khoâ g hôï lyù n y ñn y n p. Neá K > K max , tö ù laø ng suaá quaù cao, thôø gian laø vieä vaø i gian u c naê t i m c thôø 1 chaï khoâ g (tyû leä vôù tlv) quaù ngaé (t lv < y n i n ), caù boä phaä trong maù chuyeå c n y n K max ñ ng quaù nhanh, taû troïg ñ ng quaù lôù , ñ cö ùng vö õ g vaø oä beà cuû maù coù theå oä i n oä n oä n ñ na y khoâ g ñ , maù hoû g. n uû yn Vì theá naê g suaá Q I cuû maù cuõ g naè trong pha ï vi Qmin - Qmax naø ñ ,n t a yn m m o où (hình 3.14b), tö ông ö ù g vôù K min - Kmax . n i Nhö ôï ñ m chuû yeá cuûa nhoù maù naø la thôøgian chaï khoâ g t ckI tyû leä c ieå u m yy i y n thuaä vôù thôøgian chu kyø Khi gia coâ g chi tieá phö ù taï t ckI taê g ñ i thôøvôù T ni i T. n t cp n oà ii vaø aï ñ n nhö õ g tròsoá n quaù mö ù caà thieá, khoâ g kinh teá ñ t eá n lôù cn t n . Vì leõaá maù tö ïñ ng thuoä nhoù I chæ ñ gia coâ g nhö õ g chi tieá ñ y y oä c m eå n n t ôn giaû , coùT beù n . III . 2 . Maùy tieän töï ñoäng nhoùm 2: 194
 10. Nhoù naø goà H.aIX.10. Sô ñoà ïñt nguvaømoä c MTÑ y nönûII tö ïñ ng caé kim m y m ñ soámaù tö keáoä ñoäng hoï soámaùnhoù a y t oä t caá loaï moä vaø i t nhieà truï chính ñ gia coâ g caù chi tieá phö ù taï . uc eå n c t cp Ñ c ñ m cuû maù nhoù II laø aë ieå a y m trong chu kyø coâ g moä saû phaå , truï gia n tn m c phaâ phoá khoâ g quay vôù toá ñ coáñ nh (nhö ôû nhoù I), maø i hai toá ñ khaù n i n i c oä ò m vôù c oä c nhau : quay chaä khi thö ï hieä chuyeå ñ ng laø vieä , quay nhanh khi thö ï hieå m c n n oä m c c n chuyeå ñ ng chaï khoâ g. n oä y n Vì theá tö ø oä g cô ñ n truï ph aâ phoá coù 2 xích truyeà ñ ng : xích chaï , ñn eá c n i n oä y chaä vaøxích chaï nhanh. Xích chaï chaä coù cô caá ñ u chænh Y ñ thay ñ i m y y m u ieà eå oå toá ñ truï phaâ phoá PP khi gia coâ g saû phaå khaù nhau. Xích chaï nhanh c oä c n i n n m c y khoâ g caà cô caá ñ u chænh vì to á ñ quay nhanh cuû truï phaâ phoá laø ñ nh n n u ieà c oä ac n i coá ò maë duø oá tö ôï g gia coâ g thay ñ i, cho neâ t ckII = const. c ñi n n oå n Ñ deã so saù h vôù nhoùm maù I, caà noù roõtheâ raè g, toå g soácaù goù eå n i y ni mn n cc quay cho caù chuyeå ñ ng laø vieä vaø cho ca ù chuyeå ñ ng chaï khoâ g cuû c n oä m c c n oä y n a truï phaâ phoá ôû ñ y cuõ g laø ñ nh, nhö ng toá ñ quay caù goù aá khoâ g gioá g c n i aâ n coá ò c oä c cy n n nhau nhö trong nhoù I. Nhôøvaä môù coù theåkhoá g cheáthôø gian chaï khoâg m y i n i y n trong phaï vi hôï lyù nhaá : gia coâ g saû phaå ñ giaû hay phö ù taï , toå thaá m p t n n m ôn n cpn t chaï khoâ g trong nhoù II nhö nhau. Do taû troïg ñ ng quyeá ñ nh, neâ khoâ g theå y n m i n oä tò n n ruù ngaé quaù mö ù thôøgian chaï khoâ g ñ ôï. t n c i y n öc Naê g suaá cuû maù nhoùm II : aù duï g phö ông phaù chö ù g min h ôû phaà n ta y pn p n n 1 Q I, vôù ñ u kieä t ckII = const , t lv = i ieà n vaøkhoâ g keåcaù toå thaá ngoaø n cn t i K chu kyøta coù coâ g thö ù : , n c 1 1 1 QII' = K. K. II T t lv t ckII 1 Kt ckII Naê g suaá ôû ñ y cuõ g baè g tích soá ng suaá coâ g ngheäK vôù heä soá ng n t aâ n n naê tn i naê suaá t . II Tuy tckII = const, nhö ng : 1 = const 1 1 Kt ckII 195
 11. Laøvì coùchö ù K, maø a nhö ñ bieá, khi thay ñ i saû phaå . aõ t oå n m II 1 K= cuõ g thay ñ i. n oå t lv Chuùyù raè g trong nhoù maù I, n m y = const. I H. IX.11. Ñoà thò naêngsuaát maùy nhoùm II Hình t reâ bieå dieã moá quan heägiö õ n u n i a vaøK II Tròsoá naè trong giôù haï tö ông ö ù g vôù K min < K < Kmax m in n i II Neá K < K min thì taê g naê g suaá cuû maù Q II quaù thaá maë duø u n n ta y p c lôù , sö û n II duï g maù tö ï oä g nhö vaä khoâ g hôï lyù n y ñn y n p. Neá K > K max thì naê g suaá cuû maù Q II cuõ g thaá tuy raè g naê g suaá coâ g u n ta y n p n n tn ngheäK cao, vì heäsoá II laï quaùbeù haï cheá ng suaá sö û duï g maù tö ï oä g. i ,n naê t n y ñn Trong maù nhoù II, quan heä giö õ naê g suaá Q II vaø ng suaá c oâg ngheä K y m an t naê tn laø t ñ ôøg cong, khoâ g phaû laø t ñ ôøg thaú g nhö ôû nhoù maù I. moä ö n n i moä ö n n m y So vôù maù nhoù I, maù tö ï oä g nhoù II coù cô caá truyeà ñ ng phö ù taï i y m y ñn m u n oä cp hôn, nhö ng haï cheá ö ôï nhieà toå thaá chaï khoâ g khi gia coâ g chi tieá phö ù taï . n ñc un t y n n t cp III . 3 . Maùy tieän töï ñoäng nhoùm 3: 3.2.3. Maù tö ï oä g nhoùm III y ñn Nhoù naø chuû yeá goà nhö õ g maù tö ï oä g khoâ g ñ i (nhö ôû nhoù maù my um n y ñn n oå m y I) trong chu kyø coâ g moä saû phaå ñ thö ï hieä taá caû caù chuyeå ñ ng laø gia n tn m eå c nt c n oä m vieä vaø n lôù nhö õ g chuyeå ñ ng chaï khoâg. Ngoaø ra, treâ truï phaâ phoá c phaà n n n oä y n i nc n i coø coù nhö õ g cam ñ u khieå khaù ñ ñ ng môûmoä soá caá ñ c bieä trong maù . n n ieà n c eå où t cô u aë t y Nhôøcoù truï phaâ phoá nhö õ g cô caá naø thö ï hieä nhö õ g chuyeå ñ ng chaï c n i n uy c n n n oä y khoâ g coø laï nhö keï phoâ, môû phoâ, phoù g phoâ, quay ñ u revoâ ve, … Cô caá n ni p i i n i aà n u ñ u chænh Y ñ thay ñ i toá ñ truï phaâ phoá khi gia coâ g caù saû phaå khaù ieà eå oå c oä c n i n cn m c nhau. Truï phaâ phoá phuïquay vôù toá ñ nhanh va økhoâ g ñ i khi gia coâ g saû c n i i c oä n oå n n 196
 12. phaå khaù nhau (nhö ôû nhoù maù II) ñ ñ u khieå nhö õ g cô caá ñ c bieä trong m c m y eå ieà n n u aë t maù . Xích truï phaâ phoá phuï ng coù cô caá ñ u chænh toá ñ y c n i khoâ u ieà c oä H. IX.12. Sô ñoà keát caáu ñoäng hoïc MTÑ nhoùm III Nhö theánhoù maù III laø m maù maø c chuyeå ñ ng chaï khoâ g cuû chuù g m y nhoù y caù n oä y n a n ñ ôï thö ï hieä theo hai caù h : caù h truï phaâ phoá quay chaä vaøñ u nhö trong öc c n c c c n i m eà maù nhoù I vaøcaù h treuï phaâ phoá (phuï quay nhanh nhö trong nhoù maù II. y m c c n i ) m y Vì leõ où nhoù maù III ñ ôï xem laø m m aù trung gian cuû hai nhoù treâ . ñ, m y öc nhoù y a mn Cho neâ thôøgian chu kyø coâ g T moä saû phaå baè g : n i gia n tn mn T = tlv + tckI + tckII tlv : thôøgian laø vieä , phuï i m c thuoä vaø ñ phö ù taï cuû saû phaå . c o oä cpan m tckI : thôø gian chaï khoâ g, coù tính chaá nhö tr ong nhoù maù I, do truï i y n t m y c phaâ phoá chaï chaä thö ï hieä . ÔÛñ y goù quay I cuû truï phaâ phoá ñ thö ï n i y m c n aâ c ac n i eå c hieä phaà lôù chuyeå ñ ng chaï khoâ g laø ñ nh, I = const. Nhö ng khi gia coâ g n nn n oä y n coá ò n saû phaå khaù nhau, cuõ g nhö trong nhoù m aù I, thôø gian chaï khoâg seõkhaù n m c n m y i y n c nhau, tö ù laø c: tckI = const I T 2 tckII : thôø gian chaï khoâ g, coù tính chaá nhö trong maù nhoù II, do truï i y n t y m c phaâ phoá phuï n i quay nhanh ñ u khieå . ieà n tckII = const Chuù yù raè g trong kh oaû g thôø gian t ckII , khi maø c phaâ phoá phuïñ u n n i truï n i ieà * khieå thö ï hieä nhö õ g chuyeå ñ ng chaï khoâ g coø laï, goù quay II cuû truï n c n n n oä y n ni c a c phaâ phoá seõkhoâ g coá ò vì T khaù const, cho neâ : n i n ñ nh, c n t ckII * =2 . const. II T Tö ø où ta coù : ñ 197
 13. T = tlv + I T t ckII 2 t lv Hay laø T = : ckI I 1 2 Naê g suaá cuû maù nhoù III : aù duï g phö ông phaù chö ù g minh ôû phaà n ta y m pn p n n 1 Q2 vôù ñ u kieä t ckII = const, t lv = i ieà n vaø ng keåñ n caù toå thaá ngoaø chu kyø khoâ eá c n t i , K ta coùcoâ g thö ù : n c I 1 1 K 2 I QIII = T 1 t lv t ckII 2 1 Kt ckII 1 =K 1 I . 2 1 Kt ckII So saù h vôù keá quaû ôû trö ôù : n it c =1- I 1 2 1 = II 1 Kt ckII Cho neâ : n . QIII = K . I II Nhö vaä , naê g suaá cuû maù tö ïñ ng nhoù III baè g tích soánaê g suaá y n ta y oä m n n t coâ g ngheä K, heä soánaê g suaá I cuû maù nhoù I vaø soánaê g suaá II cuû maù n n t a y m heä n t a y nhoù II. Ñ thò quan heä giö õ naê g suaá Q III vaønaê g suaá coâ g ngheä K cuõ g laø m oà an t n tn n moä ñ ôøg cong. tön Caà lö u yù theâ moä ñ m nö õ laøôû maù nhoù III goù II* ≠ const trong n m t ieå a y m c khi ñ ôû maù caù nhoù khaù goù I vaø II ñ u coáñ nh. Ñ u naø coù aû h hö ôû g où yc m cc eà ò ieà y n n ñ n vieä tính toaù cam khi ñ u chænh maù . ieá c n ieà y t ckII 1 * Vì T = ; neâ n =2 = 2 . QIII . tckII II T QIII Thay tròsoá III tö ø ng thö ù treâ ta coù : Q coâ cn Kt ckII * = (2 - ) II I 1 Kt ckII 198
 14. ÔÛñ y t ckII = const , aâ = const. 1 Naê g suaá coâ g ngheäK aû h hö ôû g ñ n goù quay II* tö ù laø n tn n n eá c c thay ñ i trò soá oå * K (chaú g haï khi thay ñ i cheá oäcaé goï) thì II seõthay ñ i. n n oå ñ tt oà Nhö vaä , trong maù nhoù III, khi gia coâ g cuøg moä saû phaå , nhö ng y y m n n tn m cheá oäcaé goï khaù nhau, ñ i hgoû phaû cheá o nhö õ g cam môù , ô û caù maù nhoù ñ tt c oø i i taï n i c y m khaù khoâ g phaû laø nhö theá c n im . III . 4 . Choïn maùy ñeå gia coâng saûn phaåm: III.4.1 Naêngnsuaát coäng ngheä K Luoâ luoâ phaû ñ ù g treâ quan ñ m naê g suaá ñ choï maù khi gia coâ g n n i ön n ieå n t eå n y n saû phaå cuï naø ñ . n m theå o où I III II H. IX.13. Ñoà thò choïn maùy theo K Qua ñ thò naê g suaá Q cuû 3 nhoù maù tö ï oä g ta thaá ñ thò cuû nhoù maù tö ï oà n t a m y ñn y oâ a m y III chieá vòtrí trung gian. m Caê cö ù vaø naê g suaá coâ g ngheä K vaøñ thò treâ maøchoï maù ñ ñ t n on tn oà n n y eå aï naê g suaá cao nhaá : n t t Neá K < K 1 u - choï maù nhoù II n y m Neá K1 < K < K2 u - choï maù nhoù III n y m Neá K2 < K u - choï maù nhoù I n y m Giao ñ m M cuû hai ñ ôøg I vaø chö ù g toû raè g, taï ñ y naê g suaá nhoù ieå a ön II n n i aâ n t m I vaønhoù II baè g nhau, nhö ng thua naê g suaá cuû maù nhoù III. Neá leä h veà m n n ta y m uc beâ traù ñ m M, naê g suaá maù nhoù II cao hôn maù nhoù I, leä h veàbeâ phaû - n i ieå n t y m y m c n i nhoù I cao hôn nhoù II. Cho neâ khi moä saû phaå coù theågia coâ g ñ ôï treâ m m n tn m n öc n hai hay ba nhoù maù , phaû dö ï vaø ñ thòX.13 ñ choï nhoù hôï lyùnhaá . m y i a o oà eå n mp t 199
 15. Treâ cô sôû nghieâ cö ù , phaâ tích vaø ñ thò naê g suaá cho raá nhieà maù n nu n veõ oà n t t u y tö ï oä g vaø û tö ï oä g ñ duøg laâ nay, coùnhö õ g soá u ö ôù chö øg nhö sau : ñn nö a ñ n aõ n u n lieä c n K > 10cht/ph - choï ha y thieá keá y nhoù I n t maù m K < 1cht/ph - choï hay thieá keá y nhoù II n t maù m o,5 < K < 10cht/ph - choï hay thieá keá y nhoù III n t maù m Noù caù hkhaù , khi gia coâ g chi tieá loaï nhoû nheï ñ giaû , neâ thieá keá cheá o, ic c n t i , , ôn n n t, taï hoaë sö û duï g maù nhoùm I ; chi tieá loaï nhoû vaø ø, quy trình gia coâg tö ông ñ i c n y t i vö a n oá phö ù taï - maù nhoù III ; chi tieá loaï vö ø, loaï naë g vaø ù taï - maù nhoù II. cp y m t ia in phö c p y m Ñ m xuaá phaù ñ thieá keá cheátaï vaøsö û duï g maù tö ïñ ng laøquy trình coâ g ieå t t eå t , o n y oä n ngheä vaø ng suaá coâ g ngheä Muoá laø toá vieä naø caà nghieâ cö ù phaâ tích naê tn . nmt cyn nu n ñ y ñ veàtính naê g cuû caù cô caá maù , veàtrò soácuû K vaø , laø theánaø ñ aà uû n ac u y a m o eå baû ñ m naê g suaá Q cuûa maù cao nhaá. o aû n t y t Sau ñ y laøví duïminh hoï vieä lö ï choï maù ñ gia coâ g. Chaú g haï caà gia aâ a ca n y eå n n nn coâ g chi tieá vaä lieä meà coù = 6mm. n ttu m l = 6mm, ñ boù g oä n 4. Giaûsö û choï cheá oäcaé; n ñ t v = 150m/ph , S = 0,1mm/vg Vaä soá ng quay caà thieá cuû truï chính ñ gia coâ g c hi tieá y voø n tac eå n t 1 6 n0 = = 60vg. Toá ñ truï chính. c oä c S 0,1 1000v 1000 .150 ntc = = 8000 vg/ph. d 3,14.6 n tc 8000 Naê g suaá coâ g ngheäK = n tn = 133 cht/ph n0 60 Vì K > 10 neâ choï maùy nhoù I, ví duï y 111 n n m maù Naê g suaá cuû maù naø theo coâ g thö ù Q I = K 1 n ta yy n c I 2 Tìm tròsoá I theo baû thuyeá minh cuû maù 111 : n t a y Neá u QI < 60 thì = 14% cuû voøg (tö ù 14% cuû 2 ) an c a I QI > 60 thì = 24% cuû voøg an I Vì K lôù hôn soá nhieà , neâ choï n 60 u n n = 24% vaø I 200
 16. 24 QI = 133 1 100cht/ph 100 Giaû sö û cuõ g chi tieá ñ , nhö ng ta gia coâ g treâ maù nhoù III, chaú g haï maù n t où n n y m n n y 1112 ; maù naø coù soá ng quay toá ñ cuû truï chính n tcmax = 4000 vg/ph, vaä K = yy voø ia a c y 4000 = 66cht/ph. Theo ba û thuyeá minh cuû maù 1112, coù I = 20% , t ckII = 1,5 n t a y 60 gy. Naê g suaá cuû maù : n ta y 1 20 1 QIII = K 1 I . 66 1 . 20cht / ph 1,5 2 1 Kt ckII 100 1 66. 60 Roõraøg khi K lôù , naêg suaá maù nhoù III thua nhoù maù I. Cuõ g chi tieá naø, n n n t y m m y n ty neá gia coâ g treâ maù nhoù II, thì Q II laï caøg thaá hôn nö õ , vì t ckII noù chung cuû u n n y m in p a i a nhoù naø lôù hôn. myn Treâ ñ y ñ giôù thieä 3 nhoù maù cô baû . Vì tính chaá muoâ hình, muoâ veû n aâ aõ i u m y n t n n, cho neâ coù moä soáít maù tö ïñ ng khoâ g vaø û tö ïñ ng khoâ g naè haú trong 3 n t y oä n nö a oä n mn nhoù noù treâ . Coù maù nhö 1283 … coù nhieà truï phaâ phoá, chuù g quay khoâ g min y uc n i n n ñ ng boä ñ ñ u khieå chu kyøgia coâ g phö ù taï ; coù maù nhö 129 - A coù truï oà eå ieà n n cp y c phaâ phoá quay khi nhanh, khi chaä nhö trong nhoù II, nhö ng laï coù theâ truï n i m m i m c phaâ phoá phuï n i nhö trong nhoù III … m 201
 17. IV . Sô ñoà ñoäng cuûa maùy töï ñoäng IV.1 . Sô ñoà ñoäng maùy thuoäc nhoùm 1: IV.1.1.1. Ñaëc ñieåm vaø nguyeân lyù laøm vieäc: Ñaëc Ñieåm : - Maù tieä tö ïñ ng ñ nh hình ngang,maù naø toaø boä chu kyøgia coâ g chi yn oä ò yy n n tieá, ñ ôï thö ï hieä baèg cam gaé treâ 1 truï hoaë nhieà truï goï laøtruï phaâ t öc c nn n n c c u c i c n phoá.i Laø i maù coù moä hay nhieà truï chính chuyeå ñ ng quay troø xung quanh loaï y t uc n oä n noù treâ maù coù theå moä hoaë nhieà dao cuøg tham gia quaù trình gia coâ g: ,n y coù t c u n n Maù chæ coù chuyeå ñ ng chaï dao ngang thö ôøg laø ñ nh hình, (khoâ g y n oä y n dao ò n coùchuyeå ñ ng chaï dao doï), maù thö ï hieä lö ôï g chaï dao ngang thaú g goù n oä y c y c n n y n c vôù ñ ôøg taâ cuû phoâ. iön ma i * Coù hai loaï maù tö ï oä g ñ nh hình ngang: i y ñn ò 1) Loaï nh ieà truï chính duøg phoâ theù thanh vôù ñ ôøg kính lôù , coùtheå i uc n i p iön n ñ n 56mm, phoâ quay duï g cuï ng quay, gia coâ g song song ôû nhieà vòtrí eá i n khoâ n u nhö õ g chi tieá ñ giaû , nhö kieå maù : 147,148,149, … n t ôn n u y 2) Loaï moä truï chính, duøg phoâ th eù cuoä vôù ñ ôøg kính beù thö ôøg chæ i tc n i p n iön , n 8 10 mm, khi gia coâ g phoâ khoâ g quay, duï g cuï ø quay vö ø chuyeå ñ ng n i n n vö a a n oä hö ôù g taâ , nhö kieå maùy 1106, maù naø coùtính chaá ñ n hình cho maù tö ï oä g n m u yy t ieå y ñn tieä ngang. n - Thö ôøg duøg trong saûn xuaá haøg loaï lôù vaø ng khoá. n n tn tn haø i - Goà 2 chuyeå ñ ng cô baû sau: Chuyeå ñ ng chính laø m n oä n n oä chuyeå ñ ng quay n oä troø cuû truï chính mang phoâ nac i Chuyeå ñ ng phuï chuyeå ñ ng thaú g ñ u cuû baø maù mang dao chuyeå ñ ng n oä laø n oä n eà a n y n oä theo phö ông thaú g goù vôù truï chính n cic - Phoâ gia coâ g coùtheå phoâ cuoä hoaë phoâ thanh. i n laø i n c i * Moä soá tieá ñ n hình vaø ông phaù gia coâ g treâ maù : t chi t ieå phö p n n y H. IX.14. Gia coâng ñònh hì nh treân MTÑ 202
 18. * Hình maù 1106: y H. IX.15. Hình maùy 1106 * Maù 1106 goà : 1 - thaâ maù ; 2 -cam ñ u khieå ñ n g môû chaá keï phoâ trö ôù ; y m n y ieà n où up i c 3-thuøg chö ù thaøh phaå ; 4 -maù g daå thaøh phaå ; 5 -uï u keï phoâ trö ôù ; 6 - n a n m n n n m chaá p i c dao caé; 7 -chaá keï phoâ trong ñ u truï chính; 8 -ñ u dao; 9,10 -caù khôù noá vôù t up i aà c aà c pii hai then ñ ñ u khieå chuyeå ñ ng chaï dao ngang; 14 -uï ng phoâ vaø n eå ieà n n oä y phoù i naé thaú g phoâ; 15 -caù con laê naé thaú g phoâ; 16 -cuoä phoâ; 17 -giaùñ cuoä phoâ; n i c nn n i n i ôõ n i 18- bôm daà boâ trôn; 19 -cam ñ u khieå uï ng phoâ vaø n thaú g phoâ; 20 -cam ui ieà n phoù i naé n i ñ u khieå cô caá keï phoâ sau; 21-daâ xích; 22 -tay gaï ñ ng, môû li hôï vaá 33; ieà n up i y t où pu 23-choá ñ nh vò ñ ng thôølaø t baû hieå ñ n (ngaé ñ n ñ ng cô khi caà ñ ng tò , oà i choá o m ieä t ieä oä n où hay môû li hôï vaá ); 24 - coâ g taé ñ n ñ khôû ñ ng maù ( chæ hoaï ñ ng khi choá pu n c ieä eå i oä y t oä t 23 taù ñ ng ñ n noù ; 25 - voâ ng ñ quay tay truï phaâ phoá; 26 -puly caê g ñ c oä eá ) laê eå c n i n ai; 27,28-cam ñ u khieå caù dao chaï ngang; 29 -truï phaâ phoá; 30 -bôm daà laø ieà nc y c n i um nguoä ; 31 - puly thay theá 32 -ñ ng cô ñ n; 33 ly hôï ; 34 - lyhôï vaá ; 35 -heäthoá g i ; oä ieä p pu n ñ n baå ñ u khieå ly hôï vaá ; 36 -tay naé ñ ng môû aê khôù hay baù h raê g hình oø y ieà n pu m où n p n n truï Z 28-Z 28. + Treân hình b : sô ñ gia coâ g 1 chi tieá ñ n hình treâ maù tieä tö ï oä g ñ nh hình oà n t ieå n y n ñn ò ngang. 203
 19. H. IX.16.Gia coâng ñònh hình treân MTÑ Haønh trình 1: Sau khi gia coâ g xong chi tieá dao caé 5 vaø5 ’ lui veàvò trí n t t ban ñ u vôù lö ôï g chaï dao s 2 vaø 2’ luù naø caù vaá keï môû ra, phoâ phoù g veà aà i n y s,c yc u p i n phía trö ôù nhôøvaø baø naé thaú g phoâ vaøñ y chi tieá gia coâ g xong veà phía c onn n i aå t n trö ôù . c Haønh trình 2 : Phoâ ñ ôï keï chaé laï sau ñ dao caé 5 vaø5 ’ tieá vaø gia iöc p ti où t no coâ g chi tieá vôù lö ôï g chaï dao s 1 vaø 1’ñ tieä maë ñ u vaø t ñ ù chi tieá ñ ng n ti n y s eå n t aà caé ö t t oà thôøhình thaøh maë coâ cho chi tieá tieá theo, chu kyø coâ môù ñ ôï laë laï. i n tn tp gia ng iöc p i *Öu, nhöôïc ñieåm : 1. Toá ít thôøgian phuï vuï y vì phoâ laø t cuoä daø n i c maù i moä n i. 2. Hay maë ñ u chi tieá khaùnhaú vì khi gia coâ g chi tieá ñ ù g yeâ vaø ö ôï t aà t n n t ön n ñc keï ôû hai ñ u. p aà 3. Thaøh phaå coù theå ñ ôï trong thuøg rieâ g, khoâ g laã loä vôù phoâ. n m thu ö c n n n nni i 4. Maù laø vieä khoâ g oà vì sôï phoâ khoâ g quay ym c nn i i n 5. Maù chieá dieä tích beù vì khoâ g coù caù oá g baû veä phoâ khaù daø nhö y m n n cn o i i trö øng hôï gia coâ g theùp thanh. ô p n IV.1.1.2. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa maùy: Maù 1106 laømaù tieä tö ïñ ng ñ nh hình ngang duøg gia coâ g phoâ daâ coù y yn oä ò n n iy tieá dieä troø. t nn - Thôøgian phuï vuï y ít, ít thay phoâ. i c maù i - Maù laø vieä ít oà vì phoâ ñ ù g yeâ . ym c n i ön n - Dieä tích laé ñ t beù phoâ coùtheå n veàthuøg chö ùa rieâ g. n p aë , i daå n n Ñaëc tính kyõ thaät goàm: - Kích thö ôù ñ ôøg kính D max: cön Dmax = 8 mm - Chieà daø u i: 100 mm - Chieà roä g lôù nhaá cuû chi tieá choå un n ta t dao ñ nh hình: 20 mm ò - Soá dao cuû ñ u quay: a aà 2 - Soá ng quay ñ u duï g cuï t: voø aà n caé n = 1230 – 3500 v/f - Giôù haï naê g suaá: inn t 6,6 – 37 v/f - Coâ g suaá ñ ng cô chính: n t oä N =2,2KW - Kích thö ôù maù :c y 3500 x 720 x 1450 mm. - Troï g lö ôï g maù : n n y 1500Kg 204
 20. IV.1.2. Sô ñoà ñoäng cuûa maùy: * Sô ñ ñ ng cuû maù tö ï oä g ñ nh hình ngang 1106 ñ ôï trình baøtr eâ hình sau oà oä a y ñn ò öc i n III IV II I H. IX.17.Sô ñoà ñoäng MTÑ ñònh hình ngang 1106 a) Xích toá ñ : c oä - Xích toá ñ thö ï hieä chuyeå ñ ng quay troø cuû ñ u dao quay (4) tö ø c oä c n n oä n a aà D ñ ng cô Ñ 1 coù N = 2,2 kw, n = 1440 (v/f) - oä laø quay truï chính, m c 110 - Ñ thay ñ i toá ñ n gö ôøta thay ñ i puly D. eå oå c oä i oå b)Xích truï phaâ phoá (FF): c n i 25 26 a 2 -Truï FF nhaä truyeà ñ ng tö øñ ng cô Ñ 1-L1-L2- . . . . Baù h raê g c n n oä oä n n 52 40 b 45 thay theá vaø duøg ñ u chænh truï FF. a b, n ieà c a) Xích ñ u chænh: ieà 12 28 - Ñ ñ u chænh truï phaâ phoá baè g tay, ta quay tay quay (7) - , - - eå ieà c n in 16 28 2 ñ n truï FF. eá c 45 - Caù cam laé treâ truï FF goà coù cam (8) ñ u khieå baø phoù g vaø n c pnc m ieà nn n naé phoâ (6); cam (9) ñ u khieå cô caá keï phoâ A vaøB; cam (10) vaø(11) i ieà n up i ñ u khieå lö ôï g chaï dao ngang cuû dao (5) vaø ); cam 12 ñ u khieå ieà n n y a (5’ ieà n cô caá keï chi tieá ñ gia coâ g xong C, chi tieá ñ gia coâ g ñ ôï daå up t aõ n t aõ n öc n theo maù g (13) veàthuøg chö ù (14). Treâ maù coø coù bôm (15) ñ bôm n n a n yn eå daà boâ trôn, vaø ui bôm (16) ñ bôm dung dò laø nguoä . eå ch m i IV.1.2.1. Caù cô caá ñ u khieå ñ c bieä treâ maù : c u ieà n aë tn y + Ñaàu truïc chính: 205
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2