Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
65
lượt xem
16
download

Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiến bộ của khoa học rất nổi tiếng, ông có khả năng kỳ diệu là có thể phẫu thuật thay thế những bộ phận của con ngời. Một hôm có một khách hàng đến đòi phẫu thuật đôi mắt mù lòa của mình. ông ta bèn lấy mắt chó để thay thế cho anh ta. Cuộc phẫu thuật khá thành công, khi khám lại bệnh nhân thì ông ta nhận đợc những lời nh sau: "Dạ tha bác sĩ đôi mắt của tôi thật là tuyệt vời, có thể nhìn trong bóng đêm nh ban ngày nhng chỉ mỗi tội mỗi khi nhìn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học

 1. ChuyÖn tiÕu l©m TiÕn bé cña khoa häc rÊt næi tiÕng, «ng cã kh¶ n¨ng kú diÖu lµ cã thÓ phÉu thuËt thay thÕ nh÷ng bé phËn cña con ngêi. Mét h«m cã mét kh¸ch hµng ®Õn ®ßi phÉu thuËt ®«i m¾t mï lßa cña m×nh. «ng ta bÌn lÊy m¾t chã ®Ó thay thÕ cho anh ta. Cuéc phÉu thuËt kh¸ thµnh c«ng, khi kh¸m l¹i bÖnh nh©n th× «ng ta nhËn ®îc nh÷ng lêi nh sau: "D¹ tha b¸c sÜ ®«i m¾t cña t«i thËt lµ tuyÖt vêi, cã thÓ nh×n trong bãng ®ªm nh ban ngµy nhng chØ mçi téi mçi khi nh×n thÊy cøt th× l¹i thÌm!" Mét h«m cã mét anh chµng côt "sóng" ®Õn nhê b¸c sÜ phÉu thuËt cho cã thÓ trë l¹i nh÷ng chøc n¨ng cña ®µn «ng. Sau mét thêi gian «ng quyÕt ®Þnh lÊy "sóng" cña ngùa ®Ó thay cho anh ta. Nhê cã tay nghÒ cao mµ ca phÉu thuËt thµnh c«ng mét c¸ch mü m·n. Mét thêi gian sau, cã mét c« g¸i cßn rÊt trÎ ®Õn gÆp b¸c sÜ phµn nµn: -D¹ tha anh , Tõ ngµy chång em phÉu thuËt, "ma giã" thËt lµ mÆn nång nhng anh nhµ kháe qu¸, em kh«ng chÞu ®îc , vËy b¸c sÜ cã c¸i nµo còng cña ngùa kh«ng thay cho em víi? Mét thêi gian sau, cã mét anh chµng côt tay ®Õn gÆp b¸c sÜ ®ßi thay c¸nh tay míi. B¸c sÜ suy nghÜ, nh÷ng lÇn tríc m×nh dïng nh÷ng bé phËn cña sóc vËt ®Òu gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro th«ii th× lÇn nµy m×nh lÊy bé phËn cña ngêi vËy. ¤ng ta bÌn lÊy c¸nh tay cña mét phô n÷ l¾p cho anh ta. Sau mét thêi gian gÆp, bÖnh nh©n hå hëi ®Õn th«ng b¸o t×nh h×nh: -ThËt lµ tuyÖt vêi tha b¸c sÜ, sau khi phÉu thuËt em ®· cã ®îc ®«i tay tuyÖt vêi, rÊt mÒm m¹i, em cã thÓ nÊu níng, thªu thïa, nhng chØ mçi téi lµ ... mçi khi ®i ... ®¸i em n¾m h¬i chÆt. Sau vô ®ã nghe ®au «ng b¸c sÜ ®ã ®· gi¶i nghÖ. ¦íc! Nh©n ngµy 1-6, «ng chñ tÞch cña mét x· pháng vÊn mét häc sinh xuÊt s¾c ®· cã thµnh tÝch trong häc tËp: - NÕu ch¸u cã mét ®iÒu íc th× ch¸u íc g×? ch¸u bÐ ngËp ngõng mét l¸t rå lÔ phÐp ®¸p: -D¹, Tha chó ch¸u muèn ngêi ch¸u ®Çy l«ng!!! ¤ng chñ tich trîn m¾t tøc giËn qu¸t: -T¹i sao? D¹! tha chó bëi v× chÞ ch¸u cã mçi mét tóm l«ng nhá mµ nu«i ®îc c¶ nhµ ¹- Ch¸u bÐ ®¸p mét c¸ch hå hëi ¤ng chñ tÞch x· .... ¦íc n÷a! Mét nµng c«ng chóa vµo rõng ch¬i, bÊt ngê gÆp mét con Õch nhá ba mµu (xanh, ®á vµ xanh l¸ c©y) tuyÖt ®Ñp. C«ng chóa ng¹c nhiªn ng¾m nh×n håi l©u, råi khÏ ®a tay ch¹m nhÑ vµo ngêi con Õch. ThËt kú diÖu, con Õch rïng m×nh... vµ tõ lèt Õch bíc ra mét chµng hoµng tö thËt trÎ ®Ñp. Hoµng tö cói m×nh tríc c«ng chóa: - Tha c«ng chóa. T«i lµ mét hoµng tö, ch¼ng may ®i ch¬i l¹c trong rõng, bÞ n¹n thµnh con Õch. T«i ®· thÒ cã ai cøu ®îc t«i, t«i sÏ ®¸p øng cho ngêi ®ã ba ®iÒu íc. VËy xin c«ng chóa cho t«i ®îc biÕt ba ®iÒu íc cña nµng C«ng chóa suy nghÜ råi ®¸p:
 2. - T«i chØ cã mét ®iÒu íc, nhng ph¶i lµm ba lÇn! Anh Ngäc qu¸ hay! T¹i mét gãc tÇng 3, Anh Ngäc rÊt hïng hæ nãi: "C¸c chó häc nhiÒu nªn lµm g× còng lo¹n hÕt, lµm c¸i g× còng ph¶i lµm tõ th« ®Õn tinh". Th¬ng thay cho anh chÞ em nµo hay ph¶i dÞch v¨n b¶n, nÕu theo lý thuyÕt cña anh Ngäc th× tríc hÕt ph¶i th« dÞch, sau ®ã th× .... dÞch. Thêi ®¹i míi Trong thêi ®¹i C«ng nghÖ Th«ng tin mäi ngêi cã thÓ ngåi nhµ vµ lµm mäi thø qua phone, fax... Mét lÇn ë mét Qu¸n cµ phª ®Ìn mê nä bµ chñ qu¸n nhËn ®îc mét có ph«n: "T«i cÇn mét c« g¸i, sè nhµ.... ®êng..." "Xin lçi QuÝ ngµi, QuÝ ngµi thÝch dïng lo¹i nµo ¹? Cao hay ThÊp ¹?" "Lo¹i nµo còng ®îc, t«i lµ phÕ binh chiÕn tranh bÞ mÊt c¶ hai ch©n." "ThÕ bÐo hay gÇy ¹" "Còng thÕ th«i, t«i còng ch¼ng cßn c¶ tay" "VËy, xin lçi t«i h¬i tß mß mét chót, QuÝ ngµi cßn c¸i ... Êy kh«ng ¹." "Mô nµy ®iªn ch¾c, kh«ng cßn th× ta quay ®iÖn tho¹i b»ng c¸i g×..." C·i nhau Cã mét h«m c« g¸i dÇn em trai ®i ch¬i, ®Õn con ®êng nhá, thÊy hai con chã ®ang lµm t×nh, cËu em hái chÞ: - ChÞ ¬i bän chóng ®ang lµm g× vËy? Ngêi chÞ ®¸p: - Chóng ®ang c·i nhau! Khi ®ã mét thanh niªn ®ang ®i ®Õn, ng¾t lêi: -Kh«ng ph¶i ®©u em ¹! Ngêi chÞ ®á mÆt vµ r»ng: -Ai nãi chuyÖn víi anh? Chµng thanh niªn nä ®¸p l¹i: -ThÕ chÞ ®Þnh c·i nhau víi t«i µ? Ngêi chÞ chØ ®á mÆt , cói ®Çu dÉn em ®i th¼ng... Thêi sinh viªn ChuyÖn x¶y ra ®· l©u, tõ ngµy t«i cßn lµ mét cËu sinh viªn ng©y th¬ vµ trong tr¾ng ®îc c¸c anh n¨m trªn dÉn ®i xem mét cuéc thi hoa hËu lo¹i ®Æc biÖt. Chñ ®Ò cña cuéc thi lµ nh÷ng kh¶ n¨ng ®Æc biÖt cña phô n÷. §Çu tiªn lµ øng cö viªn cña Poland, mét c« g¸i tãc vµng víi nh÷ng ®êng nÐt v« cïng quyÕn rò. Ra tríc c« lµ mét lùc sÜ vai u thÞt b¾p, khoÎ nh bß méng. Anh rót trong ngêi ra mét chiÕc ®inh 20 ph©n vµ ®ãng phËp nã xuèng bµn s©u chøng 15 ph©n. thiÐu n÷ Poland khÏ nghiªng m×nh vÐn v¸y, hai tay ch¾p lªn ngùc vµ... 5 phót sau mét tiÕng keng gÉy gän chiÕc ®inh v¨ng ra tríc mÆt ban gi¸m kh¶o, ai nÊy s÷ng sê cho 9,5 ®iÓm. TiÕp theo ®ã lµ c« g¸i Nga, tãc vµng, m¾t xanh diÔm lÖ. nµng khÏ nghiªng m×nh mîn ban gi¸m kh¶o mét chai La Vie. vµ còng nh c« Poland nµng vÐn v¸y. Mét phót, råi hai phót... chai La Vie dÇn chuyÓn sang mµu ®á, råi c¹n dÇn. khi nµng vøt c¸i vá chai kh«ng xuèng tríc mÆt ban gi¸m kh¶o th× kh¾p c¶ r¹p vang lªn tiÕng vç tay nh sÊm dËy... Khái ph¶i bµn thªm vÒ ®iÓm. Cuèi cïng con g¸i ViÖt Nam tha thít m¶nh mai trong tµ ¸o dµi d©n téc. Nµng khÏ vÐn m¸i tãc dµi ®en nh mun lªn lµ khÏ khµng hái mîn mét chiÕc micro. Vµ còng t¬ng tù nh thÕ trong gi©y l¸t c¶ r¹p h¸t vang lªn tiÕng hµnh khóc trÇm hïng "®oµn
 3. FPT mét lÇn ra ®i..." Ai ®o¹t gi¶i nhÊt ch¾c c¸c b¹n còng dÔ ®o¸n ra th«i. Röa téi Mét ngêi ®µn bµ s¾c níc h¬ng trêi thêi trÎ lµm g¸i ®iÕm, khi ®· vÒ hu muèn gét röa l¬ng t©m, míi ®Õn nhµ thê gÆp ®øc cha. - Tha Cha rÊt th¸nh, thêi trÎ con ... v.v..., Cha h·y röa téi cho con!... - Con cña ta, ta chØ ®ñ kh¶ n¨ng röa téi cho nh÷ng c«ng d©n b×nh thêng th«i. Víi trêng hîp cña con, ta ®µnh bÊt lùc. - Ch¶ nhÏ kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c? Tha Cha! - Ta biÕt cã mét ngêi duy nhÊt ®ñ ®é trong s¹ch ®Ó lµm ®îc viÖc ®ã. Trong xa m¹c phÝa t©y thµnh phè cã mét cao nh©n ®· tõ l©u sèng xa l¸nh loµi ngêi. Con h·y ®Õn t×m «ng ta. - C¸m ¬n Cha. Con sÏ lªn ®êng ngay h«m nay. Xa m¹c hoang vu n¬i con ngêi cao quý kia Èn dËt kh«ng hÒ cã mét bãng c©y cá, ®éng thùc vËt. Ngµy ngµy «ng ta ngåi thiÒn, thiÒn ch¸n th× ®i ch¬i. PhÇn v× nãng, phÇn v× chØ cã mét m×nh nªn nhu cÇu sö dông quÇn ¸o trë nªn kh«ng cÇn thiÕt. Trang phôc duy nhÊt cña «ng lµ mét chiÕc mò réng vµnh ®Ó che c¸i n¾ng nh thiªu nh ®èt cña miÒn xa m¹c. H«m ®ã, nh thêng lÖ, ngêi cao quý ®ang thùc hiÖn vßng ch¬i r«ng cña b¶n th©n, chît b¾t gÆp ngêi ®µn bµ mµ chóng ta ®· cã dÞp lµm quen ë trªn. Víi trang phôc nh ®· m« t¶, «ng ta v« cïng lóng tóng, råi rÊt nhanh, «ng tôt chiÕc mò ®ang ®éi vµ dïng hai tay quÊn nã phÝa tríc m×nh ®Ó che th©n. (Dï sao so víi Chö §ång Tö còng cßn lÞch sù h¬n ch¸n v¹n lÇn). RÊt ch¨m chó, «ng yªn lÆng l¾ng nghe c©u chuyÖn cña ngêi ®µn bµ nä. Råi rÊt nghiªm trang, «ng lÇm rÇm cÇu khÊn. Vµo thêi ®iÓm thiªng liªng nhÊt, «ng ®a hai c¸nh tay gÇy guéc lªn trêi, h« to: "Hìi c¸c ®Êng thÇn linh ... v.v...!". §ang quú tríc mÆt «ng, ngêi ®µn bµ thèt lªn mét tiÕng ®Çy kinh ng¹c, v× kú l¹ thay, chiÕc mò vÉn kh«ng r¬i. KÐn rÓ Hai øng cö viªn ch¹y ®Õn bê hå gÇn nh cïng mét lóc, nhng b¬i ®îc mét ®o¹n th× chµng ®øng tuæi cã chiÒu híng tôt dÇn l¹i. C«ng chóa mõng l¾m, nµng nghÜ r»ng ®Ó cho ch¾c ¨n ph¶i t×m c¸ch cæ vò chµng to khoÎ cña m×nh. Sau mét gi©y suy nghÜ, nµng bÌn ch¹y ®Õn bê hå bªn kia, Ngµy xöa ngµy xa, ë mét v¬ng quèc nä cã mét nµng c«ng chóa v« cïng xinh ®Ñp. §Ñp ®Õn nçi mçi khi nµng t¾m bªn bê suèi, ®Õn c¸c loµi cÇm thó, gµ quÐ, chim chãc... còng bu l¹i ®Ó xem. Thµnh thö nghÒ nhµn h¹ nhÊt trong l©u ®µi bÊy giê lµ nghÒ thî s¨n. §¸m thî s¨n cña triÒu ®×nh suèt ngµy rong ch¬i ®µn ®óm, häp nhau ®¸nh T¸ l¶, h¸t Karaoke... ChØ cÇn chê lóc c«ng chóa ®i t¾m ®Õn lµm mét mÎ lµ thõa ®ñ doanh sè. Thêi gian nh bãng c©u qua cöa sæ. C«ng chóa ®· ®Õn tuæi kÐn chång. Bao nhiªu trai tµi kh¾p n¬i kÐo ®Õn bu quanh l©u ®µi, ngµy ®ªm h¸t Xª-rª-n¸t-®a, tá t×nh, chê ®îi, ¨n uèng, Øa ®¸i ngay t¹i chç, lµm ®øc vua v« cïng khã sö. Cho ®Õn mét ngµy ®Ñp trêi, c¸nh cöa l©u ®µi tõ tõ hÐ më, vÞ quan ®Çu triÒu mét tay bÞt mòi, mét tay cÇm tê chiÕu cña vua ban xuÊt hiÖn. Nhµ vua quyÕt ®Þnh tæ chøc héi kÐn rÓ vµo h«m sau. Sau mét lo¹t c¸c vßng thi: ChiÒu cao, c©n nÆng, kÝch cì, kh¶ n¨ng sö dông MS Office, Balance, WebBrowser... Cuèi cïng chØ cßn sãt l¹i 2 øng cö viªn: mét ngêi
 4. trÎ, to khoÎ ®Ñp trai; ngêi kia ®· ®øng tuæi, bông h¬i to, nhng giµu h¬n c¶ nhµ vua. C«ng chóa th× thÝch chµng trai, cßn nhµ vua l¹i cã thiÖn ý víi chµng lín tuæi. C«ng chóa b¶o: "lÊy chång lµ lÊy cho con chø", nhµ vua c·i l¹i: "kh«ng cã tao bá c«ng ra "Êy" th× lµm ®'o g× cã mµy? Tao còng ph¶i cã phÇn chø!", kh«ng biÕt gi¶i quyÕt thÕ nµo, hä quyÕt ®Þnh cho thi lÇn n÷a. Néi dung vßng thi cuèi nh sau: hai ngêi ph¶i cïng ch¹y theo mét con ®êng, hÕt ®êng lµ mét hå níc réng, ai b¬i qua hå ®Õn bê bªn kia tríc th× sÏ trë thµnh phß m·. NÕu h«m nay cßn søc th× tæ chøc cíi, ®Ó tèi ®îc ngñ víi c«ng chóa lu«n. råi cø theo mçi nhÞp b¬i cña ý chung nh©n, nµng cëi bá mét thø quÇn ¸o trªn ngêi. Chµng trai lµm ®îc vµi s¶i th× ë trªn bê c«ng chóa ®· nguyªn vÑn nh lóc mÑ sinh ra, nµng gi¬ c¸nh tay ngäc ngµ vÉy gäi chµng. Nhng tr¸i víi dù ®Þnh cña c«ng chóa, chµng trÎ tuæi bçng b¬i chËm dÇn l¹i, ®Õn nçi cßn c¸ch bê mét ®o¹n th× chµng ®øng tuæi vît lªn vµ vÒ ®Ých tríc. Sù ®· råi, c«ng chóa quay sang tr¸ch chµng trÎ tuæi: "Anh thËt lµ ®èn m¹t, t«i ®· hÕt lßng v× Anh, sao Anh kh«ng cè thªm mét chót, thËt lµ miÕng ngon ®Õn måm mµ còng kh«ng ®íp ®îc". Chµng trai thanh minh: "Ngêi ®Ñp cña lßng t«i, cã lÏ ®©y lµ ý trêi ®Þnh, v× khi ®ã t«i cha hÒ mÖt mái, vµ vÉn ®ang cè, nhng kh«ng biÕt t¹i sao, lóc nµng cëi bá quÇn ¸o th× t«i bÞ m¾c vµo rªu". TÕ nhÞ Vî ®i xa nhµ ®· l©u hái chång t×nh h×nh sau nh÷ng ngµy c«ng t¸c: “Anh ¬i con mÌo ë nhµ thÕ nµo råi?" Chång nãi: "Con mÌo nghoÎo råi em ¹" Vî b¶o: "Trêi ¬i sao Anh nãi khiÕp thÕ, ®Çu tiªn lÏ ra anh ph¶i b¶o: "Con mÌo cña em ngåi trªn m¸i nhµ, sau nã trît ch©n ng· xuèng, nã bÞ bÖnh vµ ®· qua ®êi råi..." Vî ®ang nãi bçng giËt giäng hái chång: "Anh ¬i thÕ mÑ em ra sao råi?" Chång mÕu m¸o nãi: "Em ¬i ®Çu tiªn mÑ ngåi trªn m¸i nhµ..............." Hai con sãc Mét ngêi lÝnh canh bÞ ®a ra toµ ¸n binh v× téi ®· bá phiªn g¸c cña m×nh. Anh ta bÞ kÕt ¸n 3 n¨m tï giam. Tríc toµ, anh ta ®iÒu trÇn : - T«i kh«ng ph¶n ®èi quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, nhng tríc hÕt t«i muèn kÓ cho mäi ngêi nghe t¹i sao t«i l¹i bá g¸c. Sè lµ trong khi ®ang ®øng g¸c - mµ c¸c vÞ biÕt ®Êy, ®øng g¸c th× kh«ng ®îc phÐp ®éng ®Ëy, dï chØ lµ mét bé phËn - vµ chØ cßn 5 phót n÷a th× hÕt phiªn, t«i thÊy hai con sãc bß l¹i gÇn. Nã hÝt, nã ngöi, råi mçi con chia mét bªn vµ chui vµo èng quÇn t«i. Nhét qu¸, nhng t«i vÉn ®øng yªn v× kû luËt qu©n ®éi mµ. Sù thÓ cø thÕ tiÕp diÔn, vµ t«i tiÕp tôc ph¶i c¾n r¨ng. Nhng tíi khi nghe thÊy chóng nã hái nhau "¡n qu¶ nµo tríc nhØ ? ", th× t«i ó tÐ ch¹y. VËy ®ã, nÕu cã tï 30 n¨m th× t«i còng sÏ kh«ng phÈn ®èi. Nghe nãi sau ®ã, anh ta ®îc gi¶m thµnh ¸n treo. VÞt gÇy Mét ngêi ®µn «ng tõ huyÖn Thanh Tr× vµo Hµ Néi b¸n vÞt. §©y còng lµ mét dÞp hiÕm cã ®Ó anh ta tranh thñ ®i chiªm ngìng §« Thµnh. Vµ anh ®· sö dông c¬ héi nµy. Dù ®Þnh sau khi b¸n xong vÞt anh sÏ vµo r¹p C«ng NghÖ xem phim (ë quª anh ta kh«ng cã r¹p chiÕu bãng). VÞt b¸n hÕt ngay, trõ cã mét chó vÞt gÇy cuèi cïng. Mét tiÕng, hai tiÕng tr«i qua mµ ch¼ng ai thÌm hái mua chó vÞt gÇy nµy. RÎ anh còng b¸n, nhng thiªn h¹ ®©u cã quan t©m. Anh quyÕt ®Þnh rêi chî. Sau khi ¨n b¸t phë ngon thÊy må, anh chµng cÊt bíc tiÕn vÒ phÝa r¹p chiÕu bãng.
 5. Bçng anh chît nhí ra: Ch¶ nhÏ m×nh l¹i x¸ch chiÕc lång víi chó vÞt gÇy nµy vµo r¹p? Kh«ng ®îc. Bän chóng biÕt ngay m×nh lµ ngêi nhµ quª. Anh chît nghÜ ra mét kÕ. Sau khi chØnh l¹i quÇn ¸o, röa mÆt mòi, ch©n tay, anh quyÕt ®Þnh cëi phiÕc m¨ng tuya quÇn vµ cho chó vÞt vµo trong, kÐo phÐc m¬ tuya l¹i. Vµ anh ®µng hoµng mua vÐ, vµo r¹p xem phim. Ngåi c¹nh anh ta lµ hai c« g¸i xinh x¾n, dÔ th¬ng, võa xem phim võa ¨n h¹t híng d¬ng. Hä l¹i nãi chuyÖn vui vÎ n÷a. Xem mét lóc chó vÞt gÇy bÝ h¬i mæ lung tung xung quanh ®ã (May mµ kh«ng kªu). Kh«ng chÞu ®îc, anh chµng n«ng d©n b¸n vÞt th«ng minh nghÜ ra mét kÕ lµ cëi phÐc m¬ tuya ra, cho ®Çu chó vÞt thã ra ngoµi. Vµ anh ta ngåi tiÕp tôc xem phim ngon lµnh. §ang gi· buæi chiÕu c¶ r¹p ån µo v× c« g¸i ngåi c¹nh anh chµng bÞ ngÊt, ph¶i gäi xe cÊp cøu ®Õn bÖnh viÖn ViÖt -X«. Sau khi tØnh c« ta t©m sù víi phãng viªn b¸o " Chóng ta": ói trêi ¬i, sî qu¸. Víi nhµ b¸o, em nãi thËt nhÐ. Em lµm nghÒ g¸i ®iÕm tõ n¨m 13 tuæi. Sau khi hµnh nghÒ 10 n¨m em lÊy chång. Tõ ®ã ®Õn nay em vÉn qu¶ t¾c qu¶ tïng. Nhng «i,... thÒ danh dù lµ em cha hÒ gÆp hiÖn tîng kú l¹ nh vËy. Trêi ¬i... Nã dµi, th× kh«ng dµi l¾m, to th×... còng b×nh thêng. Nhng nã cã l«ng xung quanh m×nh, l«ng dµy mµ rËm. Nã thß ra thôt vµo, lóc dµi, lóc ng¾n. ThÕ anh b¶o cã khiÕp kh«ng. §· thÕ nã l¹i cã má n÷a, v¬n m×nh dµi ra vµ mæ h¹t híng d¬ng cña em nh ®iªn. ói trêi, khiÕp qu¸, kinh khñng qu¸..... C« g¸i nãi cha hÕt c©u th× l¹i ngÊt xØu. Vui mét chót 1. T¹i mét kh¸ch s¹n. Receptionist nãi víi «ng kh¸ch ®Õn thuª kh¸ch s¹n: - T«i cha thÓ cho anh chÞ thuª chung mét phßng chõng nµo anh cha chøng minh ®îc ®©y lµ vî anh. - NÕu anh chøng minh ®îc ®©y kh«ng ph¶i lµ vî t«i th× t«i ®éi ¬n anh c¶ ®êi. 2. Hai bµ nhµ quª lªn tØnh, tiÖn rÏ vµo hiÖu thuèc. - ChÞ lµm ¬n b¸n cho t«i mét ngµn thuèc XÝt-ta-lin. Bµ ®i cïng ®i thèt lªn: - DÜ nhiªn lµ cã råi. Kh«ng nh÷ng th¨m l¨ng cña «ng ta mµ t«i cßn ngåi nãi chuyÖn víi «ng ta gÇn nöa tiÕng n Êy lþ. Sù chÞu ®ùng cã giíi h¹n Cã mét gia ®×nh, hä rÊt ®çi th¬ng nhau, ngêi chång bÞ ® - Bµ thËt lµ ch¼ng hiÓu biÕt g× c¶. Bµ ph¶i hái t«i tríc khi nãi víi chÞ dîc sü chø. Ai l¹i thÕ. XÝt-ta-lin lµ «ng chñ nhiÖm to nhÊt cña Trung Quèc. 3. - ThÕ nµo lªn Hµ Néi ch¬i bµ cã vµo th¨m l¨ng Kh¶i §Þnh kh«ng? iÕc lµm cho ngêi vî rÊt buån, thÕ råi cã mét lÇn hä ®em nhau ®Õn bÖnh viÖn vµ gÆp b¸c sÜ, n¨n nØ nhê b¸c sÜ ch÷a cho chång khái ®iÕc.Víi lßng nh©n tõ
 6. l¬ng y nh tõ mÈu, b¸c sÜ nhËn lêi vµ ch÷a cho chång khái ®iÕc, hä xung síng ra vÒ. Cha ®Çy mét tuÇn sau hai vî chång nhµ nä l¹i ®Õn b¸c sÜ kia. ThÊy hä ®Õn b¸c sÜ liÒn hái: “Anh chÞ ®Õn ®©y lµm gÜ?” Ngêi chång ®¸p: “Xin b¸c sÜ ch÷a cho em ®iÕc trë l¹i ®îc kh«ng ¹?” B¸c sÜ ®¸p: “Êy chÕt, sao l¹i lµm ®iÒu thÊt ®øc nh vËy?” Ngêi chång n¨n nØ vµ gi¶i thÝch: “V× tõ khi em khái ®iÕc ®Õn giê mçi khi ®i lµm vÒ c« Êy lµm em ®au c¶ ®Çu, em kh«ng chÞu næi nhµ em ¹!” B¸c sÜ?! Vui chót n÷a 1. T¹i phßng kh¸m cña mét bÖnh viÖn. Mét ngêi ®µn bµ cao tuæi võa bíc ra khái phßng kh¸m liÒn t©m sù víi mét bÖnh nh©n kh¸c: - Y häc ngµy nay qu¶ lµ hiÖn ®¹i. T«i nhí ngµy t«i cßn trÎ, khi kh¸m bÖnh cho t«i, anh b¸c sü b¾t t«i cëi hÕt quÇn ¸o ra vµ kh¸m xÐt tõng bé phËn cña c¬ thÓ rÊt kü. Cßn b©y giê vµo kh¸m bÖnh, anh b¸c sü nµy chØ cÇn b¶o t«i thÌ lìi ra lµ biÕt ngay bÖnh cña t«i. Sau ®ã ph¸t cho t«i h¬n chôc viªn thuèc xuyªn t©m liªn. 2. Gi¸o ®èc nhµ m¸y cò nãi chuyÖn víi Na-ta-sa: - T«i kh«ng thÓ tµi nµo hiÓu næi, t¹i sao tõ mét c¸n bé xuÊt s¾c nh chÞ, lao ®éng tiªn tiÕn n¨m n¨m liÒn, hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 2, giÊy khen xÕp c¶ ®èng.... mµ chÞ cã thÓ trë thµnh c« g¸i lµm tiÒn nh thÕ nµy. - ThËt sù mµ nãi, ®©y hoµn toµn lµ mét sù t×nh cê, mét dÞp may hiÕm cã ®· ®Õn vµ t«i ®· sö dông nã. -...... BÞ th¬ng ë ®Çu gèi ChuyÖn r»ng cã mét phô n÷ ch¸n ®êi muèn tù tö bÌn ®Õn b¸c sÜ vµ hái b¾n vµo ®©u ®Ó chÕt ngay lËp tøc mµ kh«ng ®au ®ín g×. B¸c sÜ b¶o r»ng cø nh»m ®Çu ngùc mµ b¾n. Y lêi, bµ ta nh»m ®Çu ngùc b¾n nhng kh«ng chÕt mµ chØ bÞ th¬ng ë ®Çu gèi... KÐn rÓ 2 Ngµy xöa ngµy xa, ë mét v¬ng quèc nä cã mét nµng c«ng chóa v« cïng xinh ®Ñp. Mét b«ng hoa s¾c níc h¬ng trêi mµ thîng ®Õ ch¾c trong c¶ cuéc ®êi m×nh chØ cã thÓ t¹o ra mét lÇn duy nhÊt, trong mét phót ngÉu høng duy nhÊt mµ th«i. C«ng chóa cã mét chiÕc g¬ng thÇn. Hµng ngµy tríc khi ®i ngñ, nµng cëi bá xiªm y råi ®øng tríc g¬ng, hái: "G¬ng kia ngù ë trªn têng, níc ta ai ®Ñp ®îc dêng nh ta?". Th× g¬ng khãc rèng lªn: "§'o biÕt!". C«ng chóa ®Ñp thËt! Nhng s¾c ®Ñp nÕu chØ ®Ó thê phông hay chiªm ngìng th× pháng lµm ®îc g× cho ®êi? Bëi B«ng hoa nhµi nÕu kh«ng ®îc c¾m vµo B·i cøt tr©u th× lµm sao cã kh¶ n¨ng ®Ó l¹i mét nÐt chÊm ph¸ trong kho tµng ®å sé nh÷ng ng«n ng÷ tôc tÜu (Tôc ng÷) cña c¶ d©n téc? Mét ngµy kia, c«ng chóa quyÕt ®Þnh kÐn chång. V× thuë ®ã cha cã thi to¸n quèc tÕ, nªn sau khi suy nghÜ ®¾n ®o c«ng chóa cã mong muèn chän ngêi ®µn «ng dòng c¶m nhÊt. §iÒu kiÖn ®îc ®a ra nh sau: "Ai muèn trë thµnh phß m·, ph¶i b¬i qua mét hå níc réng th¶ ®Çy c¸ sÊu". Víi b¶n chÊt hiÒn hËu, giµu lßng vÞ tha, c«ng chóa ®· ra lÖnh tiªm phßng d¹i cho tÊt c¶ nh÷ng con c¸ sÊu ®· ®îc th¶ xuèng hå, ®Ó lì cã ai bÞ c¸ sÊu c¾n th× còng kh«ng ®Õn nçi lªn c¬n mµ chÕt. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c
 7. øng cö viªn ®Òu kh«ng hay biÕt g× vÒ viÖc nµy. Ngµy thi ®· ®Õn, hiÖu lÖnh ban ra, bªn bê hå, mét sù lo sî c¨ng th¼ng bao trïm. §ã ®©y trong kh«ng trung nh ngöi thÊy mïi chÕt trãc. NhiÒu kh¾c ®ång hå ®· qua, vÉn cha thÊy ai cã nhu cÇu chøng minh r»ng m×nh lµ ngêi dòng c¶m nhÊt. C«ng chóa trong t©m tr¹ng v« cïng ch¸n n¶n ®· ®Þnh tuyªn bè b·i bá cuéc thi lÊy vî, bçng tõ trong ®¸m ®«ng, cã mét trang thanh niªn tuÊn tó, mÆc ®éc chiÕc quÇn b¬i mµu ®á cê, lao th¼ng xuèng hå, b¬i nh ®iªn, ch¼ng mÊy chèc ®· ®Õn bê bªn kia, nguyªn vÑn, kh«ng bÞ xíc dï mét m¶nh da nhá. Mét ®¸m ®«ng n¸o nhiÖt v©y quanh ngêi chiÕn th¾ng, ®Ó ®¸p l¹i nh÷ng c©u hái nhao nhao ån µo vÒ ®iÒu phi thêng mµ anh võa thùc hiÖn, chµng thanh niªn ®a cÆp m¾t h»n häc nh×n vÒ phÝa bê bªn kia, miÖng lÈm bÈm: "VÊn ®Ò b©y giê lµ ph¶i t×m cho ra th»ng nµo ®Èy «ng!". §ua xe D¹o nµy, trªn FPT-Mail næi cém lªn mét vÊn ®Ò: "xung quanh viÖc ®i lµm ®óng giê". Lóc ®Çu tëng lµ vui vÎ, sau ho¸ ra kh«ng ph¶i. Sî c¨ng th¼ng mÊt síng, t«i cã mÊy thø vui vui víi mong muèn lµm dÞu t×nh h×nh. Xin kÓ ra ®©y. råi trªn FPT-Mail cã chuyÖn "B¾n vµo ®Çu gèi", ai ®äc xong còng phµn nµn lµ kh«ng hiÓu, ®Ó anh em ®ì bøc bèi, t«i xin kÓ thªm mét chuyÖn cïng chñ ®Ò: T¹i Si-xin (ý) cã mét trïm Mafia næi danh tµn b¹o. Mét lÇn, biÕt vî ngo¹i t×nh sau khi ®· sai ®µn em theo dâi, n¾m chi tiÕt giê giÊc hÑn hß, h¾n gäi tªn tay ch©n th©n tÝn nhÊt ®Õn vµ b¶o: mai, vµo giê- Vî anh cã t×nh nh©n, ngµy Võa ..., Ngµy xöa ngµy xa, cã mét ®Êt níc v« cïng t¬i ®Ñp mang h×nh con giun, lên vµ m«ng nhóng suèng biÓn, cßn ®Çu th× c¾m vµo ®Ýt Trung quèc. Mét lÇn, t¹i kinh thµnh, c«ng an thµnh phè quyÕt ®Þnh tæ chøc ®ua xe quanh bê hå. §ua tranh nãi chung lµ v« cïng c¨ng th¼ng. Cuèi cïng, ngêi ®o¹t gi¶i lµ mét trang thanh niªn tuÊn tó. Mét ®¸m ®«ng phãng viªn, nhµ b¸o cïng ngêi h©m mé bu quanh ngêi chiÕn th¾ng ®Ó xin ch÷ ký, pháng vÊn. §¸p l¹i c©u hái cña mét n÷ phãng viªn xinh ®Ñp vÒ c¸c nç lùc ®Ó ®i ®Õn vinh quang, chµng thanh niªn ®a cÆp m¾t h»n häc nh×n vÒ phÝa ®êng L¸ng h¹, miÖng lÈm bÈm: "§.t mÑ! S¸ng ®'o nµo ch¶ ph¶i ®ua!". Ngêi sÜ quan X«-viÕt Vµo thêi ®¹i chiÕn thÕ giíi thø hai qu©n ®éi §ång minh b¾t ®îc mét n÷ gi¸n ®iÖp ph¸t xÝt rÊt nguy hiÕm vµ quyÕt ®Þnh ®em ra xö b¾n. Song c« ta xinh ®Õn nçi khã ai cã thÓ nì lßng næ sóng. Qu©n ®éi Anh, Ph¸p, Mü mçi níc ®Òu chän ra mét ngêi nhÉn t©m nhÊt ®Ó xö b¾n song kh«ng ai ®ñ nhÉn t©m ®Ó næ sóng b¾n vµo mét t¸c phÈm tuyÖt thÕ cña t¹o ho¸. §Õn lît sü quan qu©n ®éi X« viÕt. Anh chµng bíc ra gi¬ng sóng lªn vµ c« nµng gi¸n ®iÖp ng· vËt xuèng chÕt trªn tr¸n cã mét vÕt ®á nhá trßn xoe. Kh«ng mét tiÕng næ, kh«ng mét viªn ®¹n nµo ®îc b¾n ra khái khÈu sóng cña anh chµng sü quan X« viÕt trÎ tuæi. Kh«ng ai trong sè nh÷ng ngêi cã mÆt hiÓu ®îc t¹i sao c« nµng chÕt. Ngay c¶ b¶n th©n anh ta còng kh«ng hiÓu. Xem xÐt håi l©u ngêi ta chØ ph¸t hiÖn ®îc anh ta bÞ mÊt mét c¸i cóc quÇn. ChuyÖn cïng chñ ®Ò b¾n vµo ®©u ®Êy chó ®Õn ..., thÓ nµo còng b¾t ®îc qu¶ tang. Chó ph¶i b¾n con vî anh mét ph¸t vµo ®Çu, cßn th»ng kia, mét ph¸t vµo c¸i c«ng cô g©y ¸n khèn n¹n cña nã. Xong viÖc, tèi ®Õn nhµ anh, chó sÏ cã 20.000 ®« la. Tèi h«m sau, tªn ®µn em xuÊt hiÖn.
 8. - Sao? - Mäi viÖc OK, tha Boss. - Tèt l¾m, 20.000 cña chó ®©y. Tªn nµy cÇm tiÒn, ®Õm lÊy 10.000 ®« la, cßn mét nöa tr¶ l¹i cho trïm fia. - Chó kh«ng võa lßng? - Em ®©u d¸m! Cã ®iÒu ®Ó thùc hiÖn viÖc Boss giao, em chØ cÇn b¾n mçi mét ph¸t! VÉn kh«ng hiÓu Tríc ®ªm t©n h«n, ngêi con g¸i håi hép nãi víi ngêi con trai: - Anh th©n yªu! Cã mét chuyÖn mµ tríc ®©y em cha d¸m thæ lé víi anh. Tríc khi gÆp anh, em ®· tõng yªu tha thiÕt mét ngêi. §Ó kû niÖm mèi t×nh ®ã, em ®· x¨m h×nh ch©n dung cña anh Êy lªn ngùc bªn tr¸i. - Mäi c¸i ®· thuéc vÒ qu¸ khø, kh«ng cã g× ®©u, Em yªu! Mét lóc sau: - Anh th©n yªu! Cßn mét chuyÖn n÷a mµ em kh«ng thÓ kh«ng kÓ tríc khi hoµn toµn trë thµnh cña anh. Sau khi chia tay víi ngêi kia, em gÆp mét ngêi kh¸c n÷a, em còng yªu anh Êy tha thiÕt. §Ó kû niÖm mèi t×nh nµy, em ®· x¨m h×nh ch©n dung anh Êy lªn ngùc bªn ph¶i. Ngêi con trai ngåi im lÆng, ngêi con g¸i håi hép chê ®îi. Vµi phót tr«i qua, anh chµng bçng bËt cêi h« hè, cêi nh lªn ®ång. C« g¸i ho¶ng hèt: - Sao vËy? Anh yªu! - Anh ®ang nghÜ kh«ng hiÓu kho¶ng 10 n¨m n÷a mÆt chóng nã sÏ dµi nh thÕ nµo? TrÌo c©y C« bÐ vÒ khoe víi mÑ: - H«m nay con trÌo c©y cïng b¹n trai. - Nh thÕ kh«ng ®îc, mµy mÆc v¸y thÕ th× nã nh×n thÊy hÕt quÇn lãt cña mµy cßn g×. H«m sau: - H«m nay con trÌo c©y cïng b¹n trai. - T¹i sao mµy kh«ng nghe lêi? - Nhng mµ h«m nay con kh«ng mÆc quÇn lãt n÷a! Con cÇu tù Mét ®«i vî chång trÎ ®Ñp cã tµi nhng m·i kh«ng cã con. Tèn bao tiÒn cña, khÊn b¸i m·i cuèi cïng còng sinh h¹ mét môn con trai ®Ñp nh tranh vÏ. Mét lÇn thÊy mÑ mÆc v¸y míi rÊt ®Ñp, cËu con hái: - Bè míi mua cho mÑ v¸y ®Ñp thÕ? - Tiªn s bè mµy, th¸nh cho ®Êy, ®îi bè mµy th× ®Õn mµy còng ch¶ cã... Lµm nhôc MÑ b¶o con g¸i: - §õng bao giê ®Ó con trai nã h«n, nh thÕ lµ nã lµm nhôc mµy ®Êy. H«m sau, con g¸i vÒ khoe víi mÑ: - MÑ ¬i, kh«ng ph¶i nã lµm nhôc con mµ con lµm nhôc nã! Bµi häc cña ngêi Exkimo C©u hái: §iÒu ®Çu tiªn ngêi EXKIMO d¹y con c¸i cña hä lµ g×? Tr¶ lêi: - TuyÕt vµng kh«ng ¨n ®îc.
 9. - Kh«ng ®îc ¨n tuyÕt vµng! (EXKIMO lµ mét d©n téc nhá trong ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc thuéc Liªn x« cò, sèng tËp chung ë vïng bê biÓn B¾c) Cïng chñ ®Ò Exkimo C¸c c« gi¸o EXKIMO d¹y häc sinh mÉu gi¸o mÆc quÇn xÞt: - C¨ng ra, nhßm vµo bªn trong, chç mµu vµng lµ ë phÝa tríc, cßn chç mµu n©u lµ ë phÝa sau! T¹i sao vËy? Cã 2 anh b¹n l©u l©u míi gÆp nhau: - D¹o nµy sao tr«ng mµy mËp ó vËy? - µ! Cã g× ®©u, vî tao lµm ë nhµ m¸y s¶n xuÊt bét m×, c¬ quan tr¶ l¬ng b»ng s¶n phÈm nªn mËp vËy. ThÕ cßn mµy, sao cßm nhom vËy? - Vî tao còng vËy, nã còng ®îc tr¶ l¬ng b»ng s¶n phÈm nhng mµ nã lµm t¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt ... bao cao su. Say Cã hai anh chµng l©u ngµy míi gÆp mÆt liÒn kÐo nhau vµo qu¸n. Sau khi ®· rîu ®· ngµ ngµ hai chµng lªn xe m¸y phãng ®i. §i ®îc mét lóc anh ngåi sau nãi víi anh ®»ng trãc: - Nµy cËu, phãng võa võa th«i chø, tí cha muèn chÕt ®©u. Anh ngåi tríc giËt m×nh tr¶ lêi: - ¤ vËy mµ tõ n·y ®Õn giê t«i tëng cËu ®Ìo t«i - !!! Nguþ trang (TruyÖn ®¹t gi¶i truyÖn vui cña tuÇn) "Ngµy xa tao còng ®i bé ®éi, tªn löa h¼n hoi..." ChØ huy gäi mét anh lÝnh trÎ lªn ®Ó khiÓn tr¸ch: - V× sao trong ®ît héi thao võa råi, ®ång chÝ l¹i lµm lé trËn ®Þa mai phôc cña qu©n ta, kh«ng nh÷ng thÕ cßn m¾ng nhiÕc, xØ nhôc, thËm chÝ cßn xuýt hµnh hung hai ngêi d©n ®Þa ph¬ng? - Tha chØ huy, thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao, em ®· ngôy trang thµnh c¸i gèc c©y. §«i "ngêi ®Þa ph¬ng" Êy dÉn nhau ®Õn ngåi díi gèc c©y. §Çu tiªn chóng nãi chuyÖn anh anh em em, chim xa tæ l¸ xa cµnh, råi thÒ non hÑn biÓn... MÆc dï ph¶i nghe toµn ®iÒu bè l¸o, lõa ®¶o nhng em vÉn mét mùc nÝn nhÞn, quyÕt kh«ng lµm lé trËn ®Þa cña ta. Sau ®ã ®Õn mµn «m Êp, vuèt ve, h«n hÝt, råi ®ßi hái nµy nä... MÆc dï b¶n th©n còng rÊt bÞ kÝch ®éng, em vÉn quyÕt kh«ng lµm lé trËn ®Þa. Nhng ®Õn lóc th»ng "d©n ®Þa ph¬ng" dë con giao dÝp ra vµ ®Þnh kh¾c tªn con "d©n ®Þa ph¬ng" vµo m«ng ®Ýt em th× em kh«ng thÓ chÞu ®ùng thªm ®îc n÷a... Ph¶i ph¸ c¸i g× ®ã (TruyÖn ®¹t gi¶i truyÖn vui cña n¨m) Gia ®×nh nä cã mçi mét c« con g¸i cng. Khi c« lÊy chång hä cè chän ®îc mét chó cã vÎ hiÒn lµnh vµ b¾t chµng trai ph¶i ë rÓ. §ªm t©n h«n hai «ng bµ lo l¾m, chØ sî th¨ng ®Çn nµy lµm con g¸i cng cña m×nh ®au nªn hä kh«ng ngñ mµ c¨ng tai lªn nghe ngãng. Qu¶ thËt, ®Õn nöa ®ªm hä nghe thÊy c« d©u thÐt lªn nh bÞ c¾t cæ. ¤ng bè c« d©u véi ®¹p cöa phßng hai vî chång lao vµo vµ thÊy chó rÓ ®ang hïng hôc bÎ ch©n c« d©u. Ng¹c nhiªn «ng hái: - Th»ng ngu kia, sao mµy kh«ng ngñ víi con tao mµ l¹i bÎ ch©n nã? - D¹, m¸ con dÆn lµ ®ªm ®µu tiªn ph¶i ph¸ c¸i g× ®ã, con kh«ng nhí chÝnh x¸c lµ
 10. ph¶i ph¸ c¸i g×, nªn t¹m bÎ c¸i ch©n! Say tiÕp H«m ®ã, sau khi kÝ hîp ®«ng víi ViÖn hµn l©m, qu©n ta mêi qu©n T©y ra Hanoi Restaurant ®¸nh chÐn. Cã mét T©y ®ùc, mét T©y c¸i (kh«ng uèng rîu), anh K× vµ t«i. T«i gäi mét chia Smirnoff lo¹i 1,75l vµ ba ngßi uèng hÕt. S¸ng h«m sau t«i sang phßng anh K×, anh K× nãi: - May h«m qua 3 th»ng chØ u«ng cã 1l (v× anh K× nghÜ r»ng ®ã lµ chai Smirnoff lo¹i 1l) chø kh«ng th× h«m nay say kh«ng dËy ®îc. - Anh ®. biÕt g×. GÇn hai lÝt ®Êy bè ¹. - èi giêi, tao mµ biÕt th× tao say tõ tèi h«m qua. Nãi døt lêi th× anh K× bÞ say lu«n vµ n»m l¨n ra giêng. §ªm t©n h«n ... - Em th©n yªu, tríc anh em ®· tõng biÕt ®Õn ngêi ®µn «ng nµo kh¸c cha? - ... Mêi phót sau... - Em cã thÓ nãi víi anh bÊt cø chuyÖn g×, dï thÕ nµo ch¨ng n÷a anh vÉn yªu em vµ chØ m×nh em mµ th«i. - Yªn ®Ó em ®Õm kh«ng nhÇm !!! §i ch¬i víi ma Mét lÇn cã viÖc ph¶i ®i qua b·i tha ma vµo nöa ®ªm (®i t¾t cho nhanh), t«i bçng thÊy mét bãng ngêi ®i tõ phÝa ngîc l¹i. Tuy vèn to gan, nhng t«i còng ph¶i rïng m×nh v× thÊy h¾n ®i nhanh nh ch¹y. T«i ho¶ng sî ®Þnh quay ®Çu ï tÐ, nhng l¹i nghÜ r»ng: còng cha biÕt lµ ma hay ngêi. NÕu lµ ma thËt th× ch¹y ®©u cã kÞp. Cßn lµ ngêi mµ ch¹y thÜ lì hÕt c¶ viÖc. V× vËy t«i ®¸nh liÒu ®i tíi. Kh«ng ngê l¹i ®óng lµ ma. Vèn cã kiÕn thøc marketing nªn t«i thÊy r»ng c¸ch th«ng minh nhÊt lµ ®ãng gi¶ lµm ma lu«n. T«i tõ tõ tiÕn ®Ðn con ma vµ chñ ®éng hái tríc: - Anh ®i ®©u ®Êy? - H«m nay ma phïn, trêi ®Ñp (t«i chît nhí, ®èi víi ma ma phïn giã bÊc lµ ®Ñp trêi) t«i ®i d¹o ch¬i. Anh cïng ®i víi t«i nhÐ. T«i kh«ng d¸m tõ chèi v× sî bÞ lé. Con ma ®Ò nghÞ: b©y giê anh câng t«i mét qu·ng tríc, t«i sÏ câng anh mét qu·ng sau. Nãi råi nã nh¶y lªn lng t«i. Ng¬i con ma nhÑ bÉng nh tê giÊy. T«i quay ®Çu nh×n thÊy lìi dµi vµ ®á nh m¸u cña nã ®ang quÊn quanh cæ, bé mÆt chØ toµn x¬ng, hai hè m¾t s©u nh hai c¸i giÕng. T«i cè g¾ng hÕt søc ®Ó kh«ng bÞ chïn ®Çu gèi. Bçng con ma nãi: Anh ®i chËm qu¸, th«i ®Ó t«i câng cho. T«i nh¶y lªn lng nã, kh«ng ngê con ma kªu to¸ng lªn: «i sao anh nÆng thÕ. Sî bÞ lé, t«i véi lÊp liÕm: t«i míi chÕt nªn cßn h¬i nÆng. Råi t«i l©n la hái chuyÖn. - T«i míi chÕt tuÇn võa råi, nªn kh«ng biÕt, m×nh lµ ma nh thÕ nµy th× ngêi cã sî m×nh kh«ng Con ma tr¶ lêi: - å kh«ng, chØ cã m×nh míi sî ngêi th«i. T«i khÊp khëi mõng, hái: - ThÕ m×nh sî nhÊt con ngêi c¸i g×? - Níc bät. T«i véi thu hÕt søc lùc, nhæ mét b·i níc bät vµo g¸y con ma. Nã hÐt lªn mét tiÕng råi bá ch¹y.
 11. Nhê cã níc bät t«i míi sèng ®Õn ngµy h«m nay. MÆt tr¨ng hay mÆt trêi Hai chó say gÆp nhau, mét chó chØ tay lªn trêi vµ hái chó kia: - Tha «ng, chø trªn kia lµ mÆt tr¨ng hay mÆt trêi? - D¹, xin lçi «ng, t«i kh«ng ph¶i lµ ngêi ®Þa ph¬ng nªn còng kh«ng râ. Cïng chñ ®Ò say Mét «ng say v« kh¸ch s¹n, thÊy doorman bÌn hái: - Chµo hai ®ång chÝ g¸c cæng, lµm ¬n cho t«i vµo! Anh nµy tr¶ lêi: - Xin mêi, nhng tõng ngêi qua mét! ChuyÖn say Cã hai chó rñ nhau vµo qu¸n rîu. Sau khi ®· chÐn chó chÐn anh hÕt mét chai quèc lñi mét trong hai chó bçng ph¸t biÓu: - Nµy anh, ngêi ta hay nãi vÒ ngêi say mµ t«i th× l¹i cha hiÓu lóc say th× t«i sÏ nh thÕ nµo. - Bao giê cËu nh×n hai c¸i bãng ®Ìn mµ ho¸ ra bèn th× lóc ®ã lµ say (Ngêi thø hai chØ lªn trÇn nhµ vµ nãi víi mét giäng ®Çy kinh nghiÖm). - Th«i thÕ th× t«i bÞ háng mét m¾t mÊt råi (ngêi thø nhÊt nh×n lªn trÇn nhµ råi bçng oµ lªn khãc) v× t«i chØ nh×n thÊy cã mét c¸i bãng ®Ìn. Anh xãm trëng Trªn mét chuyÕn tÇu háa cã mét anh chµng ngåi c¹nh mét c« g¸i trÎ. V× cha quyen ngåi tµu háa, nªn ngêi anh thêng l¾c l theo nhÞp x×nh xÞch cña con tµu. Mçi khi anh l¾c l lµ cïi tay anh l¹i huých vµo ngêi c« g¸i. - X×nh xÞch, x×nh xÞch. - C¸i anh nµy lµm g× thÕ. Cè g¸i hái - D¹ t«i lµm trëng xãm ¹. Anh nh· nhÆn tr¶ lêi vµ c« g¸i quay ®i - X×nh xÞch, x×nh xÞch. - Lµm g× mµ l¾m thÕ. Cè g¸i lªn giäng - D¹ míi cã 4 n¨m th«i ¹. Anh ta tiÕp tôc tr¶ lêi - X×nh xÞch, x×nh xÞch. - Sao? Anh ®iÕc µ? - C« g¸i phÉn né. - Kh«ng c« ¹! TiÕc g× mµ tiÕc! - X×nh xÞch, x×nh xÞch. - Th«i ®i! C« g¸i tøc giËn - D¹ t«i ®· xin th«i, nhng nhµ níc cha cho Cuèn s¸ch Trªn sµn nh¶y, trong tiÕng nh¹c du d¬ng, chµng trai nh×n vµo m¾t c« g¸i, th× thÇm: - Nh×n vµo m¾t em, anh cã c¶m gi¸c em nh mét cuèn s¸ch ®Ó ngá mµ anh cã thÓ ®äc vµ hiÓu hÕt néi dung... - Th× anh cø ®äc ®i, cã ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ra søc vuèt ve c¸i b×a bäc cña nã nh vËy... Rîu Tríc cuéc häp chèng rîu cña toµn bé c¸n bé n«ng trêng, gi¸m ®èc n«ng trêng tuyªn bè: - C¸c ®ång chÝ h·y nªu cao quyÕt t©m thùc hiÖn lÖnh cÊm rîu! Sau ®©y ®ång chÝ chñ tÞch c«ng ®oµn sÏ thùc hiÖn mét thÝ nghiÖm ®Ó cho thÊy t¸c h¹i cña rîu.
 12. Chñ tÞch c«ng ®oµn d¾t mét con bß lªn, vµ giíi thiÖu hai chiÕc x«, mét x« ®ùng rîu vµ mét x« níc. Con bß sau khi hÝt mét lóc x«ng vµo x« rîu uèng c¹n kh«ng cßn mét giät cßn x« níc th× kh«ng thÌm ®éng ®Õn. - C¸c ®ång chÝ thÊy ®Êy! ChØ cã con bß th× míi ®i chän rîu ®Ó uèng! Theo biªn b¶n cña n«ng trêng th× nh thÕ nµy: Kh«ng ph¶i con bß chän x« rîu mµ chØ chän x« níc ®Ó uèng. §ång chÝ gi¸m ®èc tuyªn bè: - C¸c ®ång chÝ thÊy ®Êy! Ngay c¶ con bß mµ nã còng kh«ng thÌm ®éng ®Õn rîu! Díi cö to¹ cã tiÕng nhao nhao: - ChØ cã con bß míi kh«ng ®i uèng rîu! Ngoµi ®êng Mét nh©n viªn triÓn khai vÒ nhµ sau mét chuyÕn ®i triÓn khai ch¬ng tr×nh kÐo dµi vµ nghe vî kÓ r»ng chÞ ta ®· mua nöa t¸ gµ m¸i cïng hai con gµ trèng. - T¹i sao l¹i hai con trèng? - anh chång hái - å - chÞ nãi - §Ó phßng khi mét con ®i kiÕm ¨n ngoµi ®êng. Thuèc chèng hãi Mét tay nä ®i b¸n thuèc chèng hãi ®Çu. Kh¸ch hµng cña h¾n hái: - Sao «ng b¸n thuèc chèng hãi mµ ®Çu «ng hãi thÕ kia th× ai thÌm mua thuèc cña «ng? Kh«ng hÒ lóng tóng, h¾n tr¶ lêi: - §©u cã hÒ g×, «ng b¹n t«i cßn ®i b¸n ¸o lãt phô n÷ c¬ mµ...! Ngêi Di-gan, Exkimo vµ Grudia 1. Bän di-gan næi tiÕng lµ ®Î l¾m, ®Î dµy vµ ®Î liªn tôc. Hai vî chång di-gan nä mét h«m dÉn lò con ®i ch¬i. Ch¼ng may mét di-gan con bÞ tôt xuèng hè. Di-gan vî nh×n ®øa con díi hè vµ hái di-gan chång: - Anh ¬i ta nªn mang nã vÒ t¾m géi thay quÇn ¸o cho nã hay vÒ ®Î ®øa kh¸c ? 2. Ngêi Exkimo th× h×nh nh ®Î Ýt h¬n. Nhng hä rÊt ng©y th¬. Mét ®«i vî chång sinh ®îc mét ®øa con trai khoÎ m¹nh. Hai vî chång suèt ngµy ngåi ng¾m nghÝa ®øa con vµ rÊt vui mõng v× nã kh«ng thiÕu bé phËn nµo c¶. Bçng nhiªn ngêi vî ph¸t hiÖn ra: "Anh ¬i! Nã kh«ng cã r¨ng!". Cuèi cïng hai vî chång quyÕt ®Þnh ®em cho ®øa bÐ ®i. 3. Vî chång Grudia nä cã hai ®øa con sinh ®«i. Vî dÉn 2 con ®i ch¬i, chôp 1 chiÕc ¶nh vÒ khoe. Chång m¾ng: - Chóng nã gièng hÖt nhau, viÖc g× ph¶i chôp c¶ 2 ®øa, ®Þnh lµm nhµ m×nh ph¸ s¶n µ? Truc-trin Mét chó Truc-trin ®ang ngåi c©u c¸ bªn bê biÓn, bçng chiÕc tµu ngÇm nguyªn tö cña Mü næi lªn gÇn ®Êy: - Nµy anh kia, cã thÊy tµu ngÇm Nga-x« kh«ng? Chó Truc-trin nghÜ mét lóc råi l¾c ®Çu. ChiÕc tµu ngÇm Mü lÆn xuèng råi biÕn mÊt. Lóc sau mét chiÕc tµu ngÇm x«-viÕt næi lªn. Mét anh lÝnh trªn tµu nh×n thÊy chó Truc-trin liÒn hái: - Nµy Truc-trin, cã thÊy tµu ngÇm Mü kh«ng? - Cã..
 13. - Ch¹y theo híng nµo? - 103 ®é vÜ b¾c, chÕch híng ®«ng-®«ng nam 3 ®é 3... - Th«i, th«i, tèt nhÊt chó h·y chØ b»ng tay Êy! Cïng chñ ®Ò: ThuyÒn Mét chiÕc thuyÒn ®i biÓn gÆp b·o. Cùc kú sî h·i, mét bµ kh¸ch hái thuyÒn trëng: - Cßn c¸ch ®Êt liÒn bao xa tha «ng? - ChØ kho¶ng 100 m n÷a th«i. - 100 m th«i , sao t«i kh«ng nh×n thÊy ®Êt liÒn ®©u c¶? - 100m theo ph¬ng th¼ng ®øng, tha bµ. C¸o vµ xe t¨ng C¸o ®ang ®i th× gÆp xe t¨ng. - Nµy c¸o, mµy ®i ®©u ®Êy? xe t¨ng hái. - Tao ®ang ®i s¨n måi. - Nµy c¸o, t¹i sao mâm mµy dµi thÕ? - Mâm tao dµi ®Ó tao ®¸nh h¬i... - ThÕ t¹i sao ®u«i mµy dµi? xe t¨ng l¹i hái. - §u«i tao dµi ®Ó tao xo¸ dÊu vÕt... NghÜ mét lóc xe t¨ng l¹i hái: - C¸o, thÕ t¹i sao mµy cã bèn ch©n? C¸o kh«ng chÞu ®îc n÷a bÌn qu¸t nhÆng lªn: - Hoi ngu bo me, ¤ng cßn cha thÌm hái t¹i sao b. mµy l¹i c¾m trªn tr¸n ®Êy! Khiªu vò Trong mét buæi party nä cã mét c« g¸i cùc kú xinh ®Ñp nhng còng cùc kú kiªu kú, ®Õn nçi kh«ng cã mét ai d¸m mêi c« nh¶y. TÊt c¶ mäi ngêi ®Òu c¶m thÊy e dÌ tríc sù l¹nh lïng cña c«. Nhng cuèi cïng còng cã mét chµng ®Ñp trai lÞch sù tiÕn ®Õn. C« ta khinh khØnh nh×n anh chµng tõ ®Çu ®Õn ch©n vµ nãi: - Xin lçi, t«i kh«ng bao giê nh¶y víi trÎ con. Chµng ®Ñp trai lÞch sù tr¶ lêi: - Kh«ng sao, tha bµ, cßn t«i th× kh«ng biÕt bµ ®ang cã chöa! S¸u bãng ®Ìn Hoµn c¶nh lÞch sö: K× tr¶ thi cuèi k× §Þa ®iÓm : Trong phßng thi Nh©n vËt: 01 Gi¸o viªn & 01 Sinh viªn Néi dung: Sau (n-1) c©u hái vÊn ®¸p cña gi¸o viªn sinh viªn tr¶ thi ®Òu cã chung mét c©u tr¶ lêi : VÊn ®Ò nµy em cha râ! Gi¸o viªn thùc sù buån v× chÊt lîng cña sinh viªn vµ buån b· nãi : NÕu t«i ®Ó cËu 4 ®iÓm cËu nghÜ sao? Sinh viªn van vØ gi¸o viªn : ThÇy hái thªm em ®Ó em lÊy ®iÓm 5! Gi¸o viªn suy nghÜ råi nãi : Th«i ®îc t«i hái thªm cËu 1 c©u - CËu cho t«i biÕt trong phßng nµy cã bao nhiªu c¸i bãng ®Ìn? Sinh viªn thÇm nghÜ : MÑ kiÕp, «ng nghÜ t«i ®ui ch¾c . Råi tr¶ lêi: Tha thÇy trong phßng cã 5 bãng ®Ìn. Gi¸o viªn : CËu nhÇm råi, t«i cho cËu ®Õm l¹i. Sinh viªn giËt m×nh nhng còng ®Õm l¹i vµ tr¶ lêi : tha thÇy ch¾c ch¾n lµ câ 5 bãng ®Ìn. Gi¸o viªn nãi : kh«ng trong phßng cã 6 bãng ®Ìn vµ gi¸o viªn tõ tèn l«i trong tói ra 1 bãng ®Ìn.
 14. H¸ miÖng m¾c quai sinh viªn ngËm ngïi nhËn ®iÓm 4 ra vÒ. lêi b×nh : ThËt qu¸ thÓ - hái thi lµ th»ng biÕt th× hái cßn th»ng kh«ng biÕt th× tr¶ lêi.! Kh¶o dÞ: Trong k× thi l¹i thËt ®en ®ñi cho tªn sinh viªn l¹i lªn ®óng bµn tay gi¸o viªn nä. T×nh tiÕt kh«ng cã g× míi tªn sinh viªn vÉn kh«ng tr¶ lêi ®¬c g×. Sinh viªn l¹i xin tay gi¸o viªn hái thªm : Gi¸o viªn cßi vµ nãi : t«i vÉn hái cËu c©u hái cò th«i. LÇn nµy sinh viªn kh«ng nghÜ ngîi tr¶ lêi ngay : trong phßng cã 6 bãng ®Ìn. Gi¸o viªn cêi vµ nãi : nhng h«m nay t«i kh«ng mang bãng ®Ìn! Sinh viªn tõ tèn l«i trong tói ra 1 bãng ®Ìn vµ nãi : Nhng tha thÇy h«m nay em l¹i mang theo ! H× h×! KÕt qu¶ ch¾c c¸c b¹n còng hiÓu. Lêi b×nh : Con giun xÐo m·i còng qu»n. LÈm cÈm. Hai ngêi yªu nãi chuyÖn: - Em yªu, anh cha thÊy m¾t ai xanh nh m¾t em. - Em nghÜ m¾t em n©u ®Êy chø. - Th¶o nµo nh×n kÜ thÊy nã n©u. - V× gèc nã mµu níc biÓn. C« g¸i Nga. C« g¸i Nga ®i chî mua ®îc hai qu¶ chuèi, quý l¾m, ¨n mét qu¶, mét qu¶ ®ót vµo tói quÇn phÝa sau ®Ó mang vÒ cho b¹n. Trªn xe buýt ®«ng ngêi chen chóc, sî n¸t mÊt qu¶ chuèi, c« vßng tay ra sau ®Ó gi÷. Mét giê tr«i qua mét «ng giµ ®øng phÝa sau c« g¸i v¬n cæ lªn nãi: - C« ¬i lµm ¬n bu«ng t«i ra, t«i ®i qu¸ mÊt 5 bÕn råi. Qu¶ chuèi cña c« ë tói quÇn bªn kia c¬. C« bÐ Quµng kh¨n ®á. Bµ èm. Em bÐ quµng Kh¨n ®á mang b¸nh v¸o rõng th¨m bµ. §Õn b×a rõng th× gÆp sãi. Sãi sêi Kh¨n §á, sau ®ã dÆn: - NÕu gÆp c«ng an hái th× cÊm kh«ng ®ùoc bÐp xÐp. - Kh«ng, t«i sÏ nãi lµ anh sùc t«i hai lÇn! - Con nµy ®iªu thÕ, cã mçi mét lÇn sao mµy nãi hai. - ThÕ lóc quay ra anh kh«ng chê t«i µ? B¶y nhá vµ mét to. Trêi nãng, Kh¨n §á cïng B¹ch TuyÕt rñ nhau ra suèi t¾m. Hai c« b¬i léi mét lóc, khi lªn bê th× c¶ hai thÊy r¬i mÊt mµng trinh, hai c« ®µnh quay xuèng suèi mß t×m. Lóc sau B¹ch TuyÕt nãi: - §©y råi, may qu¸ chÞ t×m ®îc c¶ hai c¸i, cã ®iÒu kh«ng biÕt c¸i nµo cña chÞ, c¸i nµo cña em? Kh¨n §á ngÉm nghÜ mét lóc råi nãi: - Khã g× ®©u, cña chÞ cã 7 lç nhá, cßn cña em cã mét lç to. Thá vµ gÊu. Thá ví ®îc khÈu sóng. Síng qu¸, thá v¸c sóng ®i do¹. Trªn ®êng ®i thá gÆp gÊu: - Nµy gÊu, mµy ®Þnh lµm g× ®Êy? - Tao ®Þnh trÌo lªn c©y lÊy mËt ong. - Th«i, trÌo xuèng! Thá qu¸t.
 15. - Tao kh«ng xuèng. - Kh«ng xuèng tao b¾n - nãi ®o¹n thá gi¬ sóng nh»m vµo ®Çu gÊu. Nh×n thÊy sóng gÊu sî qu¸ véi tôt xuèng. Thá síng qu¸ do¹ tiÕp: - Nµy gÊu, ngåi vµo gèc c©y! - Tao kh«ng ngåi. - Kh«ng ngåi tao b¾n. GÊu ngoan ngo·n ngåi vµo gèc c©y. - Nµy gÊu, mµy Þ ®i-thá gi¬ng sóng vµ dâng d¹c ra lÖnh. - Tao kh«ng Þ. - Kh«ng Þ tao b¾n. GÊu cè g¾ng Þ ra ®îc vµi ba côc. - GÊu, mµy bèc ¨n ®i! - Tao kh«ng ¨n. - Kh«ng ¨n tao b¾n. Nhôc qu¸ gÊu ®µnh nãi ®¹i: - Th× b¾n ®i! Thá b¾n nhng sóng kh«ng cã ®¹n. ThÊy vËy thá véi van vØ: - ¤ng gÊu ¬i. - C¸i g×? - §Ó ®Êy toi ¨n. TÝnh c¸ch Scotland. Hai chó Scotland ®i bé lªn chî. Däc ®êng thÊy ®èng ph©n ngùa, mét chó nãi: - NÕu cËu ¨n hÕt ®ãng ph©n nµy th× tí mÊt cho cËu mét b¶ng. - OK, ®a tiÒn ®©y. Chó thø hai cÇm 1 b¶ng vµ x¬i s¹ch ®èng ph©n. Chó thø nhÊt tiÕc tiÒn l¾m mµ ®µnh chÞu. §îc mét lóc c¸c chó l¹i thÊy mét ®èng ph©n n÷a. Chó bÞ mÊt tiÒn nãi: - ThÕ cËu cã d¸m ®è tí ¨n ®èng ph©n nµy vµ tr¶ tí 1 b¶ng kh«ng? - Ch¬i. TiÒn ®©y, ¨n ®i. Chó kia cÇm tiÒn vµ còng x¬i s¹ch ®èng ph©n. Sau ®ã hai chó nãi: "Hay thËt, c¶ hai cïng kh«ng mÊt tiÒn, mµ l¹i cßn ®îc ¨n s¸ng”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản