intTypePromotion=1
ADSENSE

Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

693
lượt xem
313
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cathalyst 4006 có 2 port Gigabit Ehthernet và một băng thông 32-Gbps full-duplex cung cấp nối kết giữa supervisor engine và switch module. Những port Gigabit Ethernet có thể gắn được bất kì loại shortwave (SX), longwave/long-haul(LX/LH) hay extended range (ZX) GBIC. Catalyst 4006 cấu hình chuẩn có 6 slot có khả năng hot-swap. Slot 1 được phục vụ cho suppervisor engine để cung cấp khả năng switching và khả năng quản lý. Slot 2 đến slot 6 dùng cho các switching module khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL

 1. z  Cisco Catalyst Switch 4006 và 3524XL
 2. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 1 SÔ LÖÔÏC VEÀ SAÛN PHAÅM 2 1.1 Catalyst Switch 4006 2 1.1.1 Hardware – Module 2 1.1.2 Ñaëc ñieåm vaø tính naêng. 2 1.2 Catalyst Switch 3524XL 4 1.2.1 Hardware – Module 4 1.2.2 Ñaëc ñieåm vaø tính naêng. 5 2 LAÉP ÑAËT PHAÀN CÖÙNG. 6 2.1 Laép ñaët module. 6 2.1.1 Tính naêng hot-swap. 6 2.1.2 Laép ñaët supervisor module vaø switching module. 6 2.2 Laép ñaët vaøo Rack. 8 3 CAØI ÑAËT PHAÀN MEÀM (CHO SWITCH 4006) 9 3.1 Caáu hình switch IP address, gateway, supervisor module. 9 3.1.1 Keát noái Console Port. 9 3.1.2 Tìm hieåu nhöõng coång giao tieáp Switch Management 9 3.1.3 Xaùc ñònh caáu hình IP address cuûa Switch 9 3.1.4 Gaùn IP address cho coång Management Ethernet (me1) 10 3.2 Caáu hình Ethernet vaø Fast Ethernet 11 3.2.1 Caáu hình maëc ñònh cuûa Ethernet and Fast Ethernet 11 3.2.2 Caáu hình Ethernet vaø Fast Ethernet Port 11 3.3 Caáu hình port Gigabit 15 3.3.1 Caáu hình maëc ñònh 15 3.3.2 Caáu hình Gigabit Ethernet 15 3.4 Caáu hình FastEtherChannel vaø GigabitEtherChannel. 17 3.4.1 Caáu hình EtherChannel maëc ñònh 18 3.4.2 Hardware hoã trôï cho EtherChannel 18 3.4.3 Caùc ghi chuù khi caáu hình EtherChannel 18 3.4.4 Caáu hình EtherChannel 18 3.4.5 Ví duï veà caáu hình EtherChannel 21 3.5 Caáu hình VLAN vaø VLAN Trunk 24 3.5.1 Caáu hình VTP. 24 3.5.2 Caáu hình VLAN vaø VLAN Trunks. 31 3.6 Caáu hình caùc tính naêng baûo maät. 38 3.6.1 Port Security. 38 3.6.2 IP permit list. 43 3.7 Quaûn trò switch. 46 3.7.1 Kieåm tra Port Status vaø tình traïng keát noái. 46 3.7.2 Caáu hình caùc thoâng soá chung cuûa heä thoáng. 52 3.7.3 Caáu hình Login Banner 53 3.7.4 Caáu hình DNS 53 3.7.5 Quaûn lyù file caáu hình 54 3.7.6 Quaûn lyù System Image file. 56 3.7.7 Reset Module hay Switch 57 Trang 1
 3. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 1 Sô löôïc veà saûn phaåm 1.1 Catalyst Switch 4006 1.1.1 Hardware – Module Cathalyst 4006 laø 1 switch coù caáu truùc goàm 06 slot, ñöôïc thieát keá cho nhöõng heä thoáng ñoøi hoûi hieäu suaát vaø tính naêng kó thuaät cao, coù maät ñoä Workstation cao vaø caàn quaûn lyù taäp trung. Hình 1-1: Catalyst 4006 switch. Cathalyst 4006 coù 2 port Gigabit Ehthernet vaø moät baêng thoâng 32-Gbps full-duplex cung caáp noái keát giöõa supervisor engine vaø switch module. Nhöõng port Gigabit Ethernet coù theå gaén ñöôïc baát kì loaïi shortwave (SX), longwave/long-haul(LX/LH) hay extended range (ZX) GBIC. Catalyst 4006 caáu hình chuaån coù 6 slot coù khaû naêng hot-swap. Slot 1 ñöôïc phuïc vuï cho suppervisor engine ñeå cung caáp khaû naêng switching vaø khaû naêng quaûn lyù. Slot 2 ñeán slot 6 duøng cho caùc switching module khaùc. Catalyst 4006 caáu hình chuaån bao goàm caùc thaønh phaàn sau: • Quaït laøm maùt • 01 supervisor engine • 02 boä nguoàn AC. Nhöõng thaønh phaàn sau ñöôïc xem nhö laø nhöõng tuøy choïn cho Cathalyst 4006 switch: • 01 boä nguoàn AC ñeå döï phoøng. • 05 switching module. 1.1.2 Ñaëc ñieåm vaø tính naêng. Thoâng soá Ñaëc ñieåm Moâi tröôøng Temperature 320F (00C) ñeán 1040F (400C) ambient operating Temperature -40 ñeán 1670F (-40 ñeán 750C) ambient nonoperating and storage Humidity (RH), ambient 10% ñeán 90% (noncondensing) operating Humidity (RH), ambient 5% ñeán 95% (noncondensing) nonoperating and storage Altitude -500 ñeán 10,000 ft. (-150 ñeán 3050 meters) operating -1000 ñeán 30,000 ft. (-300 ñeán 9150 meters) nonoperating Thaønh phaàn caáu taïo Backplane 32-Gbps full duplex Microprocessor Supervisor engine: 150-MHz R5000 RISC Memory (Supervisor engine) SDRAM: 64-MB DIMM (2Mx4x72, 168-pin, 100 MHz, non-registered, 3.3V), 16 MB Flash, 1 MB NVRAM Ñaëc ñieåm vaät lyù Kích thöôùc (H x W x D) 15.75 x 17.25 x 11.81 in. (40 x 43.7 x 30 cm) Trang 2
 4. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL Troïng löôïng • Troïng löôïng nhoû nhaát: 31 lb (14.0 kg) • Troïng löôïng lôùn nhaát: 61 lb (27.7 kg) AC Power Power supply output capacity Cao nhaát laø 400W cho moãi power supply; Cao nhaát laø 725W vôùi 2 power supplies Power supply output current +12V @ 33.3A (maximum) AC-input voltage 100 ñeán 240 VAC AC frequency 50 ñeán 60 Hz AC-input current • 6.0A maximum @ 100 VAC 60 Hz treân moãi power supply • 10.0A maximum @ 100 VAC 60 Hz vôùi 2 power supply • 3.0A maximum @ 200 VAC 50 Hz moãi power supply • 5.0A maximum @ 200 VAC 50 Hz vôùi 2 power supplies KVA rating 0.58 KVA Heat Dissipation 725W maximum (3090 BTUs per hour) Luoàng khí giaûi nhieät Switch Phaûi qua traùi Power supply Tröôùc ra sau Caùc tieâu chuaån an toaøn Safety UL2 1950, CSA3-C22.2 No. 950, EN460950, vaø IEC5 950, CE6 Marking, 21CFR 1040, EN 60825 EMC1 FCC7 Part 15, Class A (CFR8 47) (USA), ICES9-003 Class A (Canada), EN55022 Class A (Europe), CISPR22 Class A (International), AS/NZS 3548 Class A (Australia), vaø VCCI Class A (Japan) with UTP10 EN55022 Class B (Europe), CISPR22 Class B (International), AS/NZS 3548 Class B, vaø VCCI11 Class B (Japan) vôùi FTP12 cables 1 EMI = electromagnetic compatibility 2 UL = Underwriters Laboratory 3 CSA = Canadian Standards Association 4 EN = European Norm 5 IEC = International Electrotechnical Commission 6 CE = European Compliance 7 FCC = Federal Communications Commission 8 CFR = Code of Federal Regulations 9 ICES = Interference-Causing Equipment Standard 10 UTP = unshielded twisted-pair 11 VCCI = Voluntary Control Council for Information Technology Equipment 12 FTP = foil twisted-pair Tính naêng Moâ taû Caùc coång • Caùc coång Ethernet (10BaseT) keát noái vôùi workstations vaø repeaters • Caùc coång Fast Ethernet (100BaseT) keát noái vôùi workstations, servers, switches, vaø routers Ghi chuù: Khaû naêng chuyeån ñoåi töï ñoäng toác ñoä 10/100Mbps cho pheùp khaû naêng naâng caáp linh hoaït töø heä thoáng maïng 10Mbps leân 100Mbps • 2 giao tieáp Gigabit Ethernet (1000BaseX) taïo lieân keát backbone giöõa caùc backbone switch hay Server. Thieát bò chuaån • 1 khung chuaån 6 slot trong ñoù 1 slot döôïc duøng cho supervisor engine vaø 5 slots cho switching module • 3 boä nguoàn: 02 söû duïng, 01 boä ñeå döï phoøng. • 1 quaït laøm maùt coù khaû naêng hot-swap. Tính naêng quaûn lyù chuaån. • Hoã trôï Layer 2 forwarding vôùi toác ñoä forwarding toång coäng lôùn hôn 17.8 trieäu packet/s • Hoã trôï 16,000 MAC addresses. • Hoã trôï treân 1,024 VLANs vôùi chuaån IEEE 802.1Q VLAN vaø VLAN Trunk Protocol (VTP) treân taát caû caùc port. Trang 3
 5. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL • Hoã trôï tích hôïp port söû duïng Port Aggregation Protocol (PAgP) cho 100-Mbps vaø 1000-Mbps EtherChannel Tính naêng quaûn lyù thoâng qua • Hoã trôï giao tieáp CLI1 vaø SNMP. phaàn meàm. • Töông thích vôùi nhöõng ñaëc ñieåm môùi cuûa hoï Catalyst 5000 switch ñang ñöôïc phaùt trieån. • Hoã trôï out-of-band management (SNMP, Telnet client, vaø TFTP) thoâng qua RJ-45, 10/100BaseT management port treân the supervisor engine • Hoã trôï RMON2 vôùi RMON 1 • Hoã trôï nhöõng ñaëc ñieåm cuûa chuaån Layer 2: − 802.1D Spanning Tree − CDP3 − VTP4 version 2 − CGMP5 client Caùc tính naêng quaûn lyù ñöôïc • Hoã trôï ñaày ñuû cho SNMP, bao goàm entity-MIB, taát caû nhöõng MIB tích hôïp. tieâu chuaån cuõng nhö Cisco MIBs • Hoã trôï 4 nhoùm cuûa RMON (Ethernet statistics, Alarms, Events, vaø History) treân moãi port • Hoã trôï SPAN • Cung caáp thoâng tin quaûn lyù hieäu suaát cuûa heä thoáng. Power supplies Ba boä nguoàn 400W 12V coù khaû naêng hot-swap. Supervisor engine The Catalyst 4006 supervisor engine coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: • Cung caáp ñöôøng daãn döõ lieäu vaø ñieàu khieån cho taát caû ports • Quaûn lyù caùc port, bao goàm caû console vaø telnet, quaûn lyù traïng thaùi moâi tröôøng, SNMP… Chuù y:ù Heä thoáng seõ ngöøng hoaït ñoäng trong khi module naøy bò dôõ boû, vaø heä thoáng seõ reboot laïi khi supervisor engine ñöôïc phuïc hoài. Caùc module hoã trôï. • 24-Port 100BaseFX Fast Ethernet Switching Module (WS-X4124- FX-MT) • 48-Port 10/100-Mbps Fast Ethernet Switching Module (WS-X4148- RJ) • 48-Port 10/100-Mbps Fast Ethernet Switching Module (WS-X4148- RJ21) • 32-Port 10/100-Mbps Fast Ethernet Plus 2-port Gigabit Ethernet Switching Module (WS-X4232-GB-RJ) • 32-Port 10/100-Mbps Plus 2-Port 1000BaseX Layer 3 Ethernet Routing Module (WS-X4232-L3) • 32-Port 10/100-Mbps Fast Ethernet Switching Module with Modular Uplink Support (WS-X4232-RJ-XX) • 4-Port 100BaseFX MT-RJ Uplink Module (WS-X4504-FX-MT) (optional) • 6-Port 1000BaseX Gigabit Ethernet Switching Module (WS-X4306- GB) • 12-Port 1000BaseTX Plus 2-Port 1000BaseX Gigabit Ethernet Switching Module (WS-X4412-2GB-T) • 18-Port Gigabit Ethernet Switching Module (WS-X4418-GB) 1 CLI = command-line interface 2 RMON = Remote Monitoring 3 CDP = Cisco Discovery Protocol 4 VTP = Virtual Terminal Protocol 5 CGMP = Cisco Group Management Protocol. 1.2 Catalyst Switch 3524XL 1.2.1 Hardware – Module Trang 4
 6. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL Hình 1-2: Catalyst 3524XL switch. Catalyst 3500 series XL switches laø moät workgroup switch hoã trôï keát noái Gigabit Ethernet vaø khaû naêng töï ñoäng chuyeån ñoåi toác ñoä 10BaseT hay 100BaseT treân nhöõng switch ñôn hay treân heä thoáng cluster. Nhöõng switch naøy coù theå ñöôïc trieån khai nhö laø backbone switch hay desktop switch. Switch 3524XL bao goàm 24 port 10/100TX vaø 02 GBIC slot hoã trôï taát caû loaïi GBIC module. 1.2.2 Ñaëc ñieåm vaø tính naêng. Tính naêng Moâ taû Hieäu suaát vaø caáu hình • Baêng thoâng 10-Gbps coù toác ñoä truyeàn treân 6.5 trieäu packet/s, ñaûm baûo toác ñoä keát noái toái ña cho moãi 10/100BaseTX hay Gigabit Ethernet port • Kieán truùc 4-MB shared memory, baûo ñaûm thoâng löôïng cao, giaûm taéc ngheõn, giaûm khaû naêng maát packet, taêng cöôøng hieäu suaát cuûa heä thoáng trong moâi tröôøng nhieàu broadcast vaø multicast. • 8 MB DRAM vaø 4 MB Flash memory onboard • 2 haøng öu tieân treân moãi port 10/100 vaø 8 haøng öu tieân moãi Gigabit Ethernet cung caáp khaû naêng phaân loaïi packet, cho pheùp tích hôïp data, voice vaø video treân heä thoáng maïng • Coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát toác ñoä vaø traïng thaùi duplex treân caùc port 10/100 Ethernet • Hoã trôï cho treân 250 port-based VLANs • Hoã trôï ISL and IEEE 802.1Q treân taát caû caùc ports (ñoái vôùi Enterprise Edition software) • Hoã trôï noái keát toác ñoä cao EtherChannel giöõa switches vaø servers • Hoã trôï 8192 MAC addresses • Hoã trôï Cisco IOS Release 12.0(5)XP • Hoã trôï IEEE 802.1p • Hoã trôï CGMP ñeå giôùi haïn söï quaù taûi cuûa IP multicast Hoã trôï khaû naêng ñieàu khieån Broadcast storm ñeå ngaên ngöøa söï suy giaûm hieäu naêng töø broadcast storms • Hoã trôï cho Cisco GBIC modules − 1000BaseSX GBIC module − 1000BaseLX/LH GBIC module − GigaStack GBIC module • Hoã trôï SPAN port monitoring treân baát cöù port naøo Khaû naêng quaûn lyù • Cisco IOS CLI thoâng qua console port or Telnet • CiscoView öùng duïng quaûn lyù thieát bò • Cluster management, 1 coâng cuï baèng Web cho vieäc quaûn lyù caùc switch clusters thoâng qua 1 IP address duy nhaát • CVSM vaø Cisco Switch Network View, 1 coâng cuï baèng Web cho vieäc quaûn lyù nhöõng switch caù nhaân vaø taàm soaùt network • SNMP Khaû naêng döï phoøng Keát noái cho optional Cisco 600W RPS môû roâng treân AC input vaø cung caáp DC output cho switch Trang 5
 7. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 2 Laép ñaët phaàn cöùng. 2.1 Laép ñaët module. 2.1.1 Tính naêng hot-swap. Catalyst 4003 and 4006 switches cho pheùp baïn gôõ boû hay thay theá switching module maø khoâng caàn taét coâng taét cuûa switch. Ñaëc ñieåm naøy ñöôïc goïi laø hot swap Ghi chuù: Ñeå traùnh thoâng baùo loãi, neân ñeå ít nhaát 15 giaây cho heä thoáng nhaän ra söï thay ñoåi caáu hình vaø ghi chuù caáu hình hieän taïi cuûa taát caû caùc port tröôùc khi baïn gôõ boû, thay theá hay boå sung nhöõng switching module khaùc. Khi baïn thay theá hot swap 01 switching modules, heä thoáng seõ trình baøy thoâng baùo tình traïng treân maøn hình console. Ví duï sau ñaây trình baøy thoâng baùo töø heä thoáng khi maø moät switching module bò thaùo boû töø slot 3. Console> (enable) 1999 Sep 09 12:23:26 %SYS-5-MOD_REMOVE:Module 3 has been removed Console> (enable) 1999 Sep 09 12:23:44 %SYS-5-MOD_INSERT:Module 3 has been inserted Console> (enable) 1999 Sep 09 12:23:47 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online Console> (enable) 2.1.2 Laép ñaët supervisor module vaø switching module. Catalyst 4006 supervisor engine (WS-X4013) coù nhöõng ñaëc ñieåm sau : • Ñöôøng daãn döõ lieäu vaø ñieàu khieån cho taát caû card maïng • Chöùc naêng quaûn lyù : − Interface monitoring − Environmental status − Simple Network Management Protocol (SNMP) and console/Telnet interface • Coù khaû naêng Hot-swap. • Thaønh phaàn naèm treân front panel. Caùc keát noái, coâng taéc vaø caùc LED sau naèm treân front panel cuûa the supervisor engine: − STATUS LED chæ ñònh traïng thaùi hoaït ñoäng cua module. − Uplink ports (treân mdule WS-X4013): 02 1000BaseX Ethernet ports. − 8 unmarked switch load LED cho bieát thoâng löôïng hieän thôøi treân backplane. − Console port (DB-25 cho WS-X4012; RJ-45 cho WS-X4013) − Ethernet management port (RJ-45) − Link status LED cung caáp traïng thaùi cho 10BaseT management port (WS-X4012) vaø 10/100BaseT management port (WS-X4013). − Coâng taéc Reset cho pheùp baïn khôûi ñoäng laïi heä thoáng. LED Maøu Moâ taû Status Chæ ñònh keát quaû cuûa quaù trình self-tests. Green Quaù trình self-test toát Red Quaù trình self-test bò loãi, nhieàu hôn 01 port bò hö hoûng hay supervisor module bò loãi. Orange Quaù trình self-test ñang thöïc hieän. Off Module khoâng hoaït ñoäng. Link Status Chæ ñònh traïng thaùi cuûa 10BaseT hoaëc 10/100BaseT Ethernet management port. Green Keát noái ñaõ thoâng. Orange Keát noái bò caám bôûi ngöôøi quaûn trò Flashing orange Quaù trình Power-on self-test chæ ñònh port coù loãi. Off Khoâng doø ra tìn hieäu, hoaëc keát noái coù caáu hình sai. • Ethernet Management Port Trang 6
 8. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL WS-X4013 supervisor engine module coù moät 10/100BaseT Ethernet management port. Supervisor engine söû duïng moät ñaàu noái RJ-45 treân maët tröôùc cuûa panel vôùi moät LED chæ traïng thaùi cho port naøy. Caùc dòch vuï quaûn lyù döïa treân TCP/IP (Telnet vaø SNMP) cuõng ñöôïc cung caáp thoâng qua port naøy.. Management port cuõng hoã trôï download caùc file image. Chuù yù 10/100BaseT Ethernet management port chæ ñöôïc duøng cho quaûn lyù maïng (network management). Nhöõng port naøy khoâng hoã trôï network switching. • Console Port The console port cho pheùp baïn thöïc hieän nhöõng chöùc naêng sau : − Caáu hình switch töø CLI − Quaûn lyù traïng thaùi vaø loãi treân maïng − Caáu hình nhöõng tham soá cho SNMP − Download software update cho switch hoaëc phaân boå caùc file image trong Flash memory cho caùc thieát bò khaùc. The Catalyst 4006 console port coù daïng RJ-45. • 32-Port 10/100-Mbps Fast Ethernet Plus 2-port Gigabit Ethernet Switching Module (WS-X4232-GB- RJ) 32-Port 10/100-Mbps Fast Ethernet plus 2-port Gigabit Ethernet switching module cung caáp 2 Gigabit Ethernet port vaø 32 switched, 10/100-Mbps (10/100BaseTX Category 5 UTP), full- hay half-duplex Fast Ethernet port söû duïng ñaàu noái RJ-45. The Gigabit Ethernet ports coù theå gaén baát kyø shortwave (SX), longwave/long-haul (LX/LH) hay extended range (ZX) Gigabit Interface Converters (GBICs). • Laép ñaët Supervisor Module vaø Switching Module. Ghi chuù: Supervisor engines phaûi ñöôïc laép ñaët vaøo slot 1. Hình 2-3. Neáu baïn thöïc hieän hot swap module, maøn hình console seõ hieån thò thoâng baùo "Module n has been inserted." Thoâng baùo naøy cuõng xuaát hieän khi baïn keát noái vaøo the Catalyst 4003 hay 4006 switch thoâng qua Telnet. Kieåm tra tình traïng cuûa module nhö sau: (a) Baûo ñaûm raèng STATUS LED green (module hoaït ñoäng). (b) Khi switch ñang ôû traïng thaùi on-line, goõ leänh show module. Kieåm tra raèng heä thoáng nhaän bieát module môùi vaø trong tình traïng toát. Neáu module khoâng hoaït ñoäng, gaén laïi noù. Neáu module vaãn khoâng hoaït ñoäng, lieân heä vôùi trung taâm dòch vuï khaùch haøng cuûa Cisco. • Laép ñaët GBIC module. The GBIC laø moät thieát bò hot-swap ñöôïc caém vaøo Gigabit Ethernet port, lieân keát vôùi port baèng fiber-optic network. GBIC xem trong hình 2-4 Hình 2-4: GBIC module Nguyeân taéc laép ñaët GBIC nhö sau : Trang 7
 9. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL − GBICs raát nhaïy vôùi tónh ñieän. Ñeå ngaên ngöøa nguy cô cuûa söï phoùng ñieän (ESD), phaûi tuaân thuû quy trình thoâng thöôøng veà thao taùc treân nhöõng baûng maïch vaø linh kieän. − GBICs nhaïy vôùi buïi. Khi löu tröõ moät GBIC hoaëc khi caùp quang khoâng ñöôïc caém vaøo, luoân giöõ ñaàu caém trong ñaàu boïc GBIC baèng nhöïa ñi keøm. Ghi chuù: GBIC coù choát khoùa ñeå ngaên ngöøa vieäc gaén sai. Hình 2-5: Laép ñaët GBIC 2.2 Laép ñaët vaøo Rack. Xin tham khaûo taøi lieäu baèng tieáng Anh ñi keøm vôùi thieát bò. Trang 8
 10. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 3 Caøi ñaët phaàn meàm (cho switch 4006) 3.1 Caáu hình switch IP address, gateway, supervisor module. 3.1.1 Keát noái Console Port. Noái töø moät terminal ñeán console port cuûa supervisor cho pheùp baïn truy caäp ñeán switch thoâng qua CLI tröôùc khi switch ñöôïc caáu hình vaø keát noái vaøo maïng. Cheá ñoä privilege phaûi ñöôïc thieát laäp ñeå thi haønh nhöõng nhieäm vuï caàn thieát. Goõ leänh enable ñeå vaøo cheá ñoä privileged. Ñeå keát noát ñeán switch thoâng qua console port vaø vaøo cheá ñoä privilege, thöïc hieän nhöõng böôùc sau: Task Command Step 1 Phaûi chaéc chaén terminal keát noái ñeán console port coù caáu hình laø : 9600 baud, 8 - data bits, no parity, 1 stop bit. Step 2 Baät coâng taét cuûa switch. Maøn hình terminal seõ xuaát hieän caùc doøng thoâng baùo töø - boot script cuûa switch. Step 3 ÔÛ doøng yeâu caàu Enter Password, nhaán Return. - Step 4 Vaøo cheá ñoä privileged. enable Step 5 ÔÛ doøng yeâu caàu Enter Password, nhaán Return. - 3.1.2 Tìm hieåu nhöõng coång giao tieáp Switch Management Hoï Catalyst 5000 vaø 2926G series switches coù 02 coång giao tieáp IP management, coång in-band (sc0) vaø coång SLIP (sl0). Hoï Catalyst 4000, 2948G switch, vaø Catalyst 2980G switch coù theâm moät coång giao tieáp: coång giao tieáp management Ethernet (me1). Coång giao tieáp management in-band (sc0) keát noái ñeán switching fabric, do ñoù coù moïi chöùc naêng cuûa moät port thoâng thöôøng, nhö laø spanning tree, Cisco Discovery Protocol (CDP), VLAN. Coång giao tieáp management out-of-band (me1 and sl0) khoâng keát noái ñeán switching fabric vaø khoâng coù nhöõng chöùc naêng naøy. Sau khi caáu hình IP address, subnet mask, vaø ñòa chæ broadcast cuûa coång sc0 hay me1 (ñoái vôùi coång sc0 thì coù theâm soá Id VLAN), baïn coù theå truy caäp switch baèng Telnet hoaëc SNMP. 3.1.3 Xaùc ñònh caáu hình IP address cuûa Switch Tröôùc khi coù theå Telnet ñeán switch, caàn phaûi: • Ñònh moät IP address, moät subnet mask, vaø soá Id cho VLAN treân coång in-band (sc0) • Caáu hình moät hoaëc nhieàu default gateways Laàn ñaàu tieân caáu hình switch, coång in-band (sc0) ñöôïc xaùc ñònh VLAN maëc ñònh laø VLAN 1. Sau khi caáu hình VLAN, phaûi xaùc ñònh coång cho VLAN. Phaûi chaéc chaén ñòa chæ IP döïa vaøo IP subnet vaø coù lieân quan vôùi VLAN ñoù, vaø xaùc ñònh moät gateway thích hôïp cho subnet. Ñeå caáu hình switch IP laøm nhöõng böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Xaùc ñònh moät IP address vaø subnet mask cho switch. set interface sc0 ip_addr netmask Step 2 (Tuøy choïn) Xaùc ñònh coång giao tieáp switch cho VLAN. (Neáu khoâng coù VLAN, set interface sc0 VLAN 1 ñaëc bieät thì söû duïng coång naøy) vlan_num Step 3 Ñònh moät hay nhieàu default gateways cho switch. Default gateway address set ip route default Trang 9
 11. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL neân laø ñòa chæ cuûa router trong cuøng subnet/VLAN cuûa IP address cuûa switch. gateway Step 4 Kieåm tra laïi caáu hình cuûa coång in-band. show interface Step 5 Kieåm tra laïi giaù trò cuûa default gateway. show ip route Ví duï sau cho thaáy caùch xaùc ñònh moät IP address vaø default gateway cho switch, vaø caùch kieåm tra laïi caáu hình : Console> (enable) set interface sc0 10.10.1.20/24 Interface sc0 IP address set. Console> (enable) set ip route default 10.10.1.1 Route added. Console> (enable) show interface sl0: flags=50 slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 sc0: flags=63 vlan 1 inet 10.10.1.20 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255 me1: flags=62 inet 0.0.0.0 netmask 255.0.0.0 broadcast 0.0.0.0 Console> (enable) show ip route Fragmentation Redirect Unreachable ------------- -------- ----------- enabled enabled enabled The primary gateway: 10.10.1.1 Destination Gateway RouteMask Flags Use Interface --------------- --------------- ---------- ----- -------- --------- default 10.10.1.1 0x0 UG 0 sc0 10.0.0.0 10.10.1.20 0xff000000 U 11 sc0 Console> (enable) 3.1.4 Gaùn IP address cho coång Management Ethernet (me1) Tröôùc khi coù theå Telnet ñeán switch hoaëc duøng SNMP ñeå quaûn lyù switch, baïn phaûi xaùc ñònh moät IP address cho coång giao tieáp in-band (sc0) hay coång giao tieáp management Ethermet (me1). Coång giao tieáp me1 chæ coù trong hoï Catalyst 4000, Catalyst 2948G, vaø Catalyst 2980G switch. Phaûi ñònh roõ subnet mask (netmask) baèng caùch duøng nhöõng bit subnet hoaëc laø söû duïng subnet mask trong ñònh daïng decimal. Ñeå xaùc ñònh moät IP address treân coång management Ethernet (me1), laøm caùc böôùc sau ñaây ôû cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Xaùc ñònh moät IP address vaø subnet mask cho coång set interface me1 management Ethernet (me1). [ip_addr[/netmask]] Step 2 Ñaët coång vaøo traïng thaùi hoaït ñoäng, neáu caàn. set interface me1 up Step 3 Kieåm tra laïi caáu hình cuûa coång. show interface Ví duï sau cho thaáy caùch xaùc ñònh moät IP address vaø subnet mask cho coång management Ethernet (me1), vaø caùch kieåm tra laïi caáu hình cuûa coång: Console> (enable) set interface me1 172.20.52.12/255.255.255.224 Interface me1 IP address and netmask set. Console> (enable) show interface sl0: flags=51 slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 sc0: flags=63 vlan 1 inet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 broadcast 0.0.0.0 me1: flags=63 inet 172.20.52.12 netmask 255.255.255.224 broadcast 172.20.52.31 Console> (enable) Trang 10
 12. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 3.2 Caáu hình Ethernet vaø Fast Ethernet 3.2.1 Caáu hình maëc ñònh cuûa Ethernet vaø Fast Ethernet Tính naêng Giaù trò maëc ñònh Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa Port Taát caû caùc port ñeàu hoaït ñoäng Teân port None Port priority Normal Traïng thaùi duplex • Half duplex ñoái vôùi nhöõng port 10-Mbps Ethernet • Töï ñoäng chuyeån ñoåi toác ñoä treân nhöõng port 10/100-Mbps Fast Ethernet • Töï ñoäng duplex treân nhöõng port 100-Mbps Fast Ethernet Flow Control (chæ cho nhöõng module Flow control seõ ñaët veà off khi nhaän (Rx) vaø traïng thaùi on khi göûi (Tx) ñöôïc hoã trôï) Port negotiation (cho nhöõng module Enable ñöôïc hoã trôï) Teân VLAN VLAN 1 Giaù trò port spanning-tree • Giaù trò 100 cho nhöõng port 10-Mbps Ethernet • Giaù trò 19 cho nhöõng port 10/100-Mbps Fast Ethernet • Giaù trò 19 cho nhöõng port 100-Mbps Fast Ethernet Fast EtherChannel Taét. 3.2.2 Caáu hình Ethernet vaø Fast Ethernet Port Nhöõng phaàn sau moâ taû caùch caáu hình nhöõng port Ethernet vaø Fast Ethernet treân Catalyst enterprise LAN switch: • Xaùc ñònh teân Port • Xaùc ñònh Priority cho Port • Xaùc ñònh toác ñoä cho Port • Xaùc ñònh cheá ñoä Duplex cho Port • Caáu hình Flow Control treân nhöõng port Fast Ethernet • Caáu hình Port Negotiation treân nhöõng port Fast Ethernet • Thay ñoåi traïng thaùi Port • Kieåm tra söï keát noái • Xaùc ñònh teân Port Xaùc ñònh teân cho nhöõng port treân module Ethernet vaø Fast Ethernet ñeå vieäc quaûn lyù ñöôïc thuaän tieän. Ñeå xaùc ñònh teân cho port laøm nhöõng böôùc sau ôû cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Xaùc ñònh teân port. set port name mod_num/port_num [name_string] Step 2 Kieåm tra laïi teân port ñaõ ñaët. show port [mod_num[/port_num]] Ví duï sau cho bieát caùch ñaët teân port 1/1 vaø 1/2 vaø caùch ñeå kieåm tra laïi teân port ñaõ ñaët: Console> (enable) set port name 1/1 Router Connection Port 1/1 name set. Console> (enable) set port name 1/2 Server Link Port 1/2 name set. Console> (enable) show port 1 Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type ----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------ 1/1 Router Connection connected trunk normal half 100 100BaseTX 1/2 Server Link connected trunk normal half 100 100BaseTX Trang 11
 13. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL Last-Time-Cleared -------------------------- Tue Jun 16 1998, 16:25:57 Console> (enable) • Xaùc ñònh Port Priority Neân ñaët möùc piority cho moãi port. Khi caùc port cuøng luùc yeâu caàu truy caäp switching bus, switch söû duïng möùc priority ñeå xaùc ñònh thöù töï cho port truy caäp. Ñeå ñaët möùc priority, laøm nhöõng böôùc sau ôû cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Caáu hình möùc priority cho port. set port level mod_num/port_num {normal | high} Step 2 Kieåm tra laïi caáu hình show port [mod_num[/port_num]] Ví duï sau cho thaáy caùch ñaët möùc priority cho port 1/1 vaø kieåm tra laïi priority cuûa port ñaõ ñöôïc caáu hình: Console> (enable) set port level 1/1 high Port 1/1 level set to high. Console> (enable) show port 1 Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type ----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------ 1/1 Router Connection connected trunk high half 100 100BaseTX 1/2 Server Link connected trunk normal half 100 100BaseTX Last-Time-Cleared -------------------------- Tue Jun 16 1998, 16:25:57 Console> (enable) • Xaùc ñònh Port Speed Caáu hình toác ñoä port treân module10/100-Mbps Fast Ethernet. Söû duïng cheá ñoä töï ñoäng ñeå xaùc ñònh cheá ñoä töï ñoäng chuyeån ñoåi toác ñoä vaø duplex vôùi port keá caän treân moät port. Ghi chuù Phaûi chaéc raèng thieát bò treân ñaàu beân kia cuûa keát noái cuõng ñöôïc caáu hình töï ñoäng chuyeån ñoåi toác ñoä vaø duplex treân port. Neáu toác ñoä cuûa 10/100-Mbps Fast Ethernet port ñöôïc ñaët laø auto thì caû toác ñoä vaø duplex ñeàu ñöôïc xaùc ñònh töï ñoäng. Ñeå xaùc ñònh toác ñoä cho 10/100-Mbps port, laøm nhöõng böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Xaùc ñònh toác ñoä cho 10/100-Mbps Fast Ethernet set port speed mod num/port num {10 | 100 | auto} port. Step 2 Kieåm tra laïi caáu hình show port [mod_num[/port_num]] Ví duï sau cho thaáy caùch xaùc ñònh toác ñoä 100 Mbps cho port 2/2: Console> (enable) set port speed 2/2 100 Port 2/2 speed set to 100 Mbps. Console> (enable) Ví duï sau cho thaáy caùch xaùc ñònh cheá ñoä töï ñoäng chuyeån ñoåi toác ñoä vaø duplex vôùi port keá caän treân port 2/1: Console> (enable) set port speed 2/1 auto Port 2/1 speed set to auto-sensing mode. Console> (enable) Trang 12
 14. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL • Xaùc ñònh cheá ñoä Port Duplex Baïn coù theå xaùc ñònh cheá ñoä duplex treân Ethernet vaø Fast Ethernet port laø full hoaëc laø half-duplex.. Löu yù Neáu toác ñoä port ñöôïc xaùc ñònh laø auto, caû toác ñoä vaø duplex treân port ñeàu ôû cheá ñoä töï ñoäng chuyeån ñoåi. Baïn khoâng theå thay ñoåi cheá ñoä duplex treân moät port ñöôïc caáu hình ôû cheá ñoä töï ñoäng chuyeån ñoåi. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà vieäc coù hay khoâng coù xaùc ñònh cheá ñoä töï ñoäng chuyeån ñoåi treân moãi 10/100 Fast Ethernet ports, xem phaàn "Caáu hình Port Speed" . Ñeå xaùc ñònh cheá ñoä duplex treân port, thöïc hieän nhöõng böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Xaùc ñònh cheá doä duplex treân port. set port duplex mod num/port num {full | half} Step 2 Kieåm tra laïi caáu hình. show port [mod_num[/port_num]] Ví duï sau trình baøy caùch xaùc ñònh cheá ñoä hafl-duplex treân port 2/1: Console> (enable) set port duplex 2/1 half Port 2/1 set to half-duplex. Console> (enable) • Caáu hình Flow Control treân Fast Ethernet Port Caáu hình Flow Control treân Fast Ethernet port, laøm nhöõng böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Xaùc ñònh tham soá flow-control treân Fast set port flowcontrol {receive | send} mod_num/port_num Ethernet port. {off | on | desired} Step 2 Kieåm tra laïi caáu hình flow-control. show port flowcontrol Ví duï sau trình baøy caùch chuyeån ñoåi ñieàu khieån luoàng gôûi vaø nhaän vaø caùch kieåm tra caáu hình flow-control: Console> (enable) set port flowcontrol 4/1 send on Port 4/1 flow control send administration status set to on (port will send flowcontrol to far end) Console> (enable) set port flowcontrol 4/1 receive on Port 4/1 flow control receive administration status set to on (port will require far end to send flowcontrol) Console> (enable) show port flowcontrol 4/1 Port Send FlowControl Receive FlowControl RxPause TxPause Unsupported admin oper admin oper opcodes ----- -------- -------- -------- -------- ------- ------- ----------- 4/1 on on on on 0 0 0 Console> (enable) • Xaùc ñònh Port Negotiation treân Fast Ethernet Pors Ñeå baät chöùc naêng töï ñoäng chuyeån ñoåi treân moät Fast Ethernet port, laøm caùc böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Baät cheá ñoä negotiation treân Fast Ethernet set port negotiation mod_num/port_num enable port. Step 2 Kieåm tra laïi caáu hình show port negotiation [mod_num/port_num] Ví duï sau trình baøy caùch xaùc ñònh cheá ñoä negotiation vaø caùch kieåm tra laïi: Console> (enable) set port negotiation 2/1 enable Port 2/1 negotiation enabled Console> (enable) show port negotiation 2/1 Port Link Negotiation ----- ---------------- Trang 13
 15. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 2/1 enabled Console> (enable) Ñeå taét cheá ñoä negotiation treân Fast Ethernet port, laøm caùc böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Taét cheá ñoä töï ñoäng chuyeån ñoåi treân Fast set port negotiation mod_num/port_num disable Ethernet port. Step 2 Kieåm tra laïi caáu hình cuûa port show port negotiation [mod_num/port_num] Ví duï sau trình baøy caùch taét cheá ñoä negotiation vaø caùch kieåm tra laïi: Console> (enable) set port negotiation 2/1 disable Port 2/1 negotiation disabled Console> (enable) show port negotiation 2/1 Port Link Negotiation ----- ---------------- 2/1 disabled Console> (enable) • Thay ñoåi traïng thaùi Port Ñeå thay ñoåi traïng thaùi port, laøm caùc böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Chuyeån traïng thaùi baät cho port set port {enable | disable} mod_num/port_num Step 2 Trình baøy traïng thaùi cuûa port. show port status [mod_num/port_num] Ví duï : Console> (enable) set port disable 1/1 This command may disconnect your telnet session. Do you want to continue (y/n) [n]?y Port 1/1 disabled. Console> (enable) sh port status 1/1 Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type ----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------ 1/1 Link_to_NHNN disabled 1 normal full 1000 1000-LX/LH • Kieåm tra söï keát noái Söû duïng leänh ping vaø tracerouteñeå kieåm tra söï noái keát ra ngoaøi cuûa Ethernet hoaëc Fast Ethernet port. Kieåm tra söï keát noái cuûa moät port, laøm caùc böôùc sau trong cheá ñoä privilege: Task Command Step 1 Ping ñeán host keát noái ñeán port muoán kieåm tra. ping [-s] host [packet_size] [packet_count] Step 2 Hieån thò thoâng tin veà loä trình hop-by-hop cuûa packet töø switch ñeán traceroute host host noái töø port muoán kieåm tra. Step 3 Neáu host khoâng traû lôøi,kieåm tra laïi ñòa chæ IP vaø default gateway show interface ñaõ ñöôïc caáu hình cho switch. show ip route Ví duï: Console> (enable) ping somehost somehost is alive Console> (enable) traceroute somehost traceroute to somehost.company.com (10.1.2.3), 30 hops max, 40 byte packets Trang 14
 16. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 1 engineering-1.company.com (173.31.192.206) 2 ms 1 ms 1 ms 2 engineering-2.company.com (173.31.196.204) 2 ms 3 ms 2 ms 3 gateway_a.company.com (173.16.1.201) 6 ms 3 ms 3 ms 4 somehost.company.com (10.1.2.3) 3 ms * 2 ms Console> (enable) 3.3 Caáu hình port Gigabit 3.3.1 Caáu hình maëc ñònh TÍnh naêng Giaù trò maëc ñònh Traïng thaùi port Taát caû port ñeàu ôû traïng thaùi enable. Teân port Khoâng xaùc ñònh Ñoä öu tieân Normal Duplex mode Full duplex Flow control off cho receive (Rx) vaø desired cho transmit (Tx) Port negotiation Enabled Spanning-Tree Protocol Enabled cho VLAN 1 Native VLAN VLAN 1 Spanning-tree port cost 4 Gigabit EtherChannel Disable 3.3.2 Caáu hình Gigabit Ethernet Caáu hình Gigabit Ethernet töông töï nhu caáu hình FastEthernet vaø bao goàm caùc phaàn sau: • Gaùn teân cho port Task Command Step 1 Assign a name to a port. set port name mod_num/port_num [name_string] Step 2 Verify that the port name is configured. show port [mod_num[/port_num]] Ví duï: Console> (enable) set port name 2/1 Backbone Connection Port 2/1 name set. Console> (enable) set port name 2/2 Wiring Closet Port 2/2 name set. Console> (enable) show port 2 Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type Trang 15
 17. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL ----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------ 2/1 Backbone Connection connected trunk normal full 1000 1000BaseSX 2/2 Wiring Closet notconnect 1 normal full 1000 1000BaseSX Last-Time-Cleared -------------------------- Tue Dec 22 1998, 13:42:04 Console> (enable) • Gaùn port priority Task Command Step 1 Xaùc ñònh möùc priority cho port set port level mod_num/port_num {normal | high} Step 2 Xaùc nhaän laïi caáu hình show port [mod_num[/port_num]] Ví duï Console> (enable) set port level 2/1 high Port 2/1 level set to high. Console> (enable) show port 2/1 Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type ----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------ 2/1 Backbone Connection connected trunk high full 1000 1000BaseSX Last-Time-Cleared -------------------------- Tue Dec 22 1998, 13:42:04 Console> (enable) • Caáu hình flow control Task Command Step 1 Caáu hình flow-control cho Gigabit set port flowcontrol {receive | send} mod_num/port_num Ethernet port. {off | on | desired} Step 2 Xaùc nhaän caáu hình show port flowcontrol Ví duï: Console> (enable) set port flowcontrol send 2/1 on Port 2/1 flow control send administration status set to on (port will send flowcontrol to far end) Console> (enable) set port flowcontrol receive 2/1 on Port 2/1 flow control receive administration status set to on (port will require far end to send flowcontrol) Console> (enable) show port flowcontrol 2/1 Port Send FlowControl Receive FlowControl RxPause TxPause Unsupported admin oper admin oper opcodes ----- -------- -------- -------- -------- ------- ------- ----------- Trang 16
 18. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 2/1 on on on on 0 0 0 Console> (enable) • Caáu hình auto negotiation: Task Command Step 1 Cho pheùp khaû naêng autonegotiation treân Gigabit set port negotiation mod_num/port_num Ethernet port. enable Step 2 Xaùc nhaän caáu hình show port negotiation [mod_num/port_num] Ghi chuù: version naøy khoâng hoã trôï cho vieäc caáu hình port negotiation cho module 1000BaseT. Ví duï Console> (enable) set port negotiation 2/1 enable Port 2/1 negotiation enabled Console> (enable) show port negotiation 2/1 Port Link Negotiation ----- ---------------- 2/1 enabled Console> (enable) Ñeå boû cheá ñoä auto port negotiation: Task Command Step 1 Khoâng cho pheùp khaû naêng auto negotiation treân set port negotiation mod_num/port_num Gigabit Ethernet port disable Step 2 Xaùc nhaän caáu hình show port negotiation [mod_num/port_num] Ví duï: Console> (enable) set port negotiation 2/1 disable Port 2/1 negotiation disabled Console> (enable) show port negotiation 2/1 Port Link Negotiation ----- ---------------- 2/1 disabled Console> (enable) • Thay ñoåi traïng thaùi port. Xin tham khaûo phaàn Thay ñoåi traïng thaùi port cuûa FastEthernet. • Kieåm tra keát noái Xin tham khaûo phaàn Kieåm tra keát noái cuûa FastEthernet. 3.4 Caáu hình FastEtherChannel vaø GigabitEtherChannel. FastEtherChannel vaø GigabitEtherChannel laø tính naêng cuûa caùc thieát bò maïng cuûa Cisco , thöôøng ñöôïc goïi taét laø EtherChannel, cung caáp khaû naêng taïo caùc lieân keát toác ñoä cao giöõa caùc thieát bò baèng caùch keát hôïp nhieàu lieân keát laïi thaønh moät lieân keát duy nhaát coù toác doä baèng toång toác ñoä cuûa caùc lieân keát taïo thaønh. Tính naêng naøy hoã trôï khaû naêng caân baèng taûi treân lieân keát giöõa caùc thieát bò cuõng nhö hoã trôï khaû naêng döï phoøng cao. Trang 17
 19. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL 3.4.1 Caáu hình EtherChannel maëc ñònh Tính naêng Giaù trò maëc ñònh Fast EtherChannel Catalyst 4000, 2948G vaø 2980G: cheá ñoä auto silent cho taát caû caùc port Fast Ethernet. Gigabit EtherChannel Catalyst 4000, 2948G vaø 2980G: cheá ñoä auto silent cho taát caû caùc port Gigabit Ethernet. Frame-distribution Source vaø destination MAC method 3.4.2 Hardware hoã trôï cho EtherChannel Tính naêng EtherChannel phuï thuoäc vaøo phaàn cöùng. Coù theå söû duïng leänh show port capabilities ñeå xaùc ñònh xem hardware coù hoã trôï cho Etherchannel hay khoâng. Caùc hardware sau hoã trôï cho Etherchannel: Haàu heát Catalyst 5000 family module, Switch 2926G moãi nhoùm EtherChannel port phaûi bao goàm 02 hay 04 port keà nhau treân cuøng moät module. Caùc port trong EtherChannel phaûi thuoäc cuøng moät Port Group (port söû duïng chung moät EtherChannel controller). Tuøy thuoäc vaøo hardware maø coù theå coù caùc ñieàu kieän khaùc nhau. Ví duï nhö trong moät soá module, baïn khoâng theå taïo moät EtherChannel vôùi 2 port sau cuøng cuûa port group neáu hai port ñaàu tieân chöa taïo EtherChannel. Ñoái vôùi Catalyst 4000 switch, Catalyst 2948G switch, vaø Catalyst 2980G switch moät EtherChannel coù theå bao goàm töø hai ñeán taùm port baát kyø. Caùc port trong EtherChannel khoâng nhaát thieát phaûi lieân tuïc nhau vaø khoâng nhaát thieát phaûi treân cuøng moät module. 3.4.3 Caùc ghi chuù khi caáu hình EtherChannel Neáu caáu hình sai, moät soá port trong EtherChannel seõ töï ñoäng bò disable ñeå traùnh tình traïng laëp treân maïng vaø caùc söï coá khaùc. Neâu theo caùc ghi chuù sau ñaây ñeå traùnh vieäc caáu hình sai: • Gaùn taát caû caùc port trong EtherChannel vaøo cuøng moät VLAN hay caáu hình noù nhö moät trunk. Neáu baïn caáu hình EtherChannel nhö moät trunk, haõy caáu hình taát caû caùc port ôû cuøng trunk mode treân aû hai ñaàu cuûa EtherChannel. • Caáu hình taát caû caùc port trong EtherChannel vôùi cuøng toác ñoä vaø duplex mode • Neáu baïn caáu hình broadcast limit treân port, haõy caáu hình döôùi daïng percentage limit, traùnh caáu hình döôùi daïng packets-per-second broadcast limit • Khoâng caáu hình caùc port trong EtherChannel nhö moät dynamic VLAN port • Khoâng caáu hình port security treân caùc port thuoäc EtherChannel. 3.4.4 Caáu hình EtherChannel Task Command Step 1 Xem xeùt laïi tính naêng cuûa port. show port capabilities [mod_num[/port_num]] Step 2 Taïo channel treân caùc port. set port channel port_list {on | off | auto | desirable} Step 3 Xaùc nhaän caáu hình show port channel [mod_num[/port_num]] Ví duï: Console> (enable) set port channel 2/1-2 desirable Trang 18
 20. Taøi lieäu ñaøo taïo – Phaàn B: Cisco Catalyst Switch 4006 vaø 3524XL Port(s) 2/1-2 are assigned to admin group 21. Port(s) 2/1-2 channel mode set to desirable. Console> (enable) show port channel Port Status Channel Admin Ch Mode Group Id ----- ---------- -------------------- ----- ----- 2/1 connected desirable silent 21 833 2/2 connected desirable silent 21 833 ----- ---------- -------------------- ----- ----- Port Device-ID Port-ID Platform ----- ------------------------------- ------------------------- ---------------- 2/1 003812064 1/1 WS-C5509 2/2 003812064 1/2 WS-C5509 ----- ------------------------------- ------------------------- ---------------- Console> (enable) • Xoùa moät EtherChannel. Task Command Step 1 Xoùa moät channel (phaûi ñöôïc thöïc hieän treân caû hai ñaàu set port channel port_list mode auto cuûa channel) Step 2 Xaùc nhaän caáu hình. show port channel [mod_num[/port_num]] Ví duï: Console> (enable) set port channel 7/5-6 mode auto Port(s) 7/5-6 channel mode set to auto. Console> (enable) show port channel No ports channelling Console> (enable) • Hieån thò thoâng tin caáu hình EtherChannel Task Command Hieån thò thoâng tin veà EtherChannel theo show port channel [mod_num[/port_num]] info töøng port. [spantree | trunk | protocol | gmrp | gvrp | qos] Hieån thò thoâng tin veà EtherChannel theo show channel group [admin_group] info [spantree | EtherChannel administrative group. trunk | protocol | gmrp | gvrp | qos] Hieån thò thoâng tin veà EtherChannel theo show channel [channel_id] info [spantree | trunk | EtherChannel ID. protocol | gmrp | gvrp | qos] Ví duï: Console> (enable) show port channel info Switch Frame Distribution Method: mac both Port Status Channel Admin Channel Speed Duplex Vlan mode group id ----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ---- Trang 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=693

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2